Goudsche Courant, zondag 13 december 1874

r Wo Dsdag 1 $ Decenlier i74 W 1608 HoofdkiesdistHct USELSTEIN GOUÜSCHE COURAWT Nlenws en AilverteDtiebiaii voor Gouda en Omslrelien Bjj de HERSTEMMING tot verkiezing van SJBN LID DER PROVINCIALb 8TAT£N van UTRECHT wordt dringend aanWolen de fleer Dr J C VAK EETEK die als GRONDBEZITTER in verschillende gedeelten van het district mede groot belang heeft bjj den bloei en wélvaart der Provincie en bij eene doeltreffende behartiging van da belangen der bewoners die als Lid van fiet DijkcoUrgie tan den Lekdijk Benedendamt zich reeds belast ziet met de taak der beveiliging van een gli ot gedeelte der Provincie en die meer dan menig ander met de belangen van ons district bekend is een man va groott algemeine kenniê en VOOra van groole onafhankflijkheiai Medekiezers komt dus op DINSDAG 1 DECEMBE Stembus en kiest in uw eigen welbegrepen belatim J Dr J C ran VELE klE g Ma adveèt tifin kan gescbieKlen tot één nor des namiddags van den dag der nitgave Buitengewone VOORSTTXLI der Liedertafel APOLLO AFDEEUNO Soeletdt 0 S GENOEGEN Lokaal KUNSTMIN te CM3DDA nSE r7ÖiTELLINB op ZONOAO 13 DECEJSBER 1874 te gteren door de Leden der Vereeniging XUNSTMIN van Delfshavtn die in het voorgaande Saizoen zulk een buitengewoon succes behaalden met de oproering van MATflILDE PROGRAMMA I D Militaire Wiiieiiisorde Oonprookelgk dratnnti che acheti in één Bedr f door RoUï it FaaUln II De Verstrooiden KluChtspel io écn Keilr r naar het lloogduiticb door A VAN KoTZEBVK lil Een Fraii8cli Krygsgevangcne Oorspronkelijk Ktijspfl roet Zaïi in ééu Bedr f Dit stuk speelt in een kleine stad aan dePruisische grenzen in Nederland tgdens denFranschDuitschen oorlog in Januari 1871 Deze stukken zgn alhier nog nooit vertoond 1 AANVANG ten 8 Ure precies PBIJZEN DBu PLAATSEN Eerste Rang 0 99 Voor ÜH Leden met hunne Dames 0 49 per persoon Tweede Kang 0 49 Derde Bang 0 25 HB Militairen mits in Uniform en Kinderen betalen half geld Plaatseu zijn op den dag der Veorstelling tttsschen 10 ea 4 uren te bespreken tegen 10 C nts voor elke plaats Door vertrek naar elders wordt ten 0 i olt de hand T £ KOOP aangeboden voor dengeringen prgs van 40 eene flinke driesnarige zes octaafs PIANO in MahoniehoutenKast Te bevragen bg J SCHOUTEN Westhaven n 141 te Gouda l pcnbarrAAN ESTEDI G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgu voornemens op DINGSDAQ den 29 DEÜEMUEii 1874 des namiddags ten 1ure in het Raadhuis aldaar by enkele inschrijving AAN TE BESTEDEN De Leverantie van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1875 benoodigde MATERIALEN als 1 Houtwaren 8 Spijkers en ligte LTzerwaren 4 Lood Zink en Soldeer 5 Veifwaren en Olas e Teer 7 Kalk 8 Grind 8 Zand 10 50 000 bl LTsselstraatklinkers 11 50 000 LTBselmetselplavei 12 20 000 Veohtsche Straatklinkers Waalvorm 18 10 000 Yechtsche Straatklinkers Kowoae Vortn 14 25 000 vlakke grijze Veohtsche klinkers gewone vorm en 15 5 000 Luijksche Straatkeijen Zullende van de ZES laatstgenoemde Nnm mers de Monsters aan de Stads Timmerwerf konnen worden bezigtigd De Bestekke eo Voorwaarden zullen da TgkM de Zondagen nitgezonderdy des voormidèag van 10 C i des namiddags 1 ure ter naatM e 6e ratuie en aan de Studs Timmerwerf ter innige liggen terwijl de InscbrijvingsBUjetten op zegel geschreven geteekend en gesloten uiterlijk des namiddags ten vjjf ure van den 28d Deeember 1874 op gezegde SeGietaiie moeten ingelevwrd z jn Jlli l met welwillende medewerking der geheel ten voordeele deri Mtrtinrichtinj iti Witm d r SedelariJ ter gelegenheid van derzelver 25jarif bestaan op DONDERDAQ 17 DECEMBER 1874 des avonds ten 7 are precies in de Sociëteit Ons Genoegen Zaa l R pN8TillH N Op veteerend verzoek eene wederopvoering van DAVID EIZZIO IliitoriMh RoiDtotiKli Dr ms in drie tkdryven door Hatatus ÖAi B5A DE TWEE BEDIENDEN Of het SPOOK te MIDDERNACHT kluctil pcl iti één HrdryfriRai n ood msoascnpt Jour Juliano Entree voor HH Inteekenaren en Leden der Sociëteit Ons Genoegen met hunne Dames en Kinderen 0 75 per persoon Niet Leden 1 25 per persoon De lojiing der te bespreken plaatsen voorHH Inteekenaren zal plaatshebben op Woensdag 16 December des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 cents voor elke plaats Het Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend Donderdag 17 December van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 cents voor elke plaats Voor degenen die hetzg door het niet ontvangen der lijsten of andersints niet hebben kunnen inteekenen wordt de gelegenheid daartoe nog opengesteld tot Dimdag avond a s bg de HH ü N DE VOOIJS en D SAMSOM ten einde deel te kunnen nemen aan de loting der te bespreken plaatsen Namens het Bestuur D SAMSOM Seeretarit Heden en alle dagen VERSCH aangevoerde GBOOÏB GESPEENDE Zceuwsclie PLANT OESTERS PUIKE GEROOKTE NIEUWE BERCSCHE ANSJOVISCH PALING in Gelei enz enz by K VAN DEB BURG C Gouwe over de Vischmarki vajde nc VOORHA ltJDEN i üM minum I van a 5 Gulden RUIME KEUZE K I 1 D E II en DAMES RE6ENIMANTELS BAHLMANN éc C No 804 der beroemde Wekeiijlisciie Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te Vtreehl is heden voorhanden bg den Boekhandflaar Lange Tiendeweg te Gouda Om een grooten prys tegen het Kersfeest X kvnne rmnfln fbdwile a cEoontit f legenheld door AMlMBfng ua dem HaiMlbvrirer I o t7 door éer Stut offerishi B ge araBde rd DeM loUrf U 4t den deelD nert d D sckoutMi altxicbten daar Ijm 1 Praemie von 850 000 Bm 48 800 Prrsea Tan I2 000 90 000 60 000 50 000 40 000 86 000 8 van 80 000 24 000 2 Tsn 20 000 18 000 6 van ló 000 28 r 12 000 etc DcBC I Otorr heeft tM ven ander d valgevdc ffroote voonIcrIeB 1 Dat n U prjrx n ca Pr PiNleM ni t xoo als by tmIa andttro DnitmhiitdMk LHttcrytn eerst na ja ma getr kki n rdQü aar alle Wren genoemde gewiaB n l innen Amaindeti inHrpkkmgGniiKmoeteti komen 2 Toor de betniing der getr kkeBe vryiengftnndt crd den Staat en geschied ziilW t r tond nk floop van elke trekking 8 Den li t tot ffi rlnff d t in T r bonding der Tc le en bMlnldMul Frysen dun tiéieo voor deelnamen B r kl ln fa Dit üUee te unes ganAiien dnrrm wy vet gerutliuid t t deelneimng e B ledar uaaporan ea lal k t oae aangenastR tyn onte gaerde Bf nsnere den HtN ateo Pr xen te mogaa nltbetalea Tooi d enirolgenle t ete Kluae welk be paBld dea en 17 gc lHr pUBterlnAt k rt Een heol lotfl 50 c n h l jl 1 78 een kirsri fl g7 vetnTgen iniending ran kei drag naar alle aelfti d klamste plaatiea tot fenSen worden Uitvoerige plannen en aan Tragen wotdon oj rersoek Krittlii rertonden Dringend Terxoeken wy ome geëerde Clientelle kanne opdrachten aoo epoedv mogelijk epte gOTen opdat wy de ordera ter gier tijd lïnnnen effectoeren Strauss Co Bankiers Hamburg CORB£SPOND£NTI £ H t iogoionden itak o r lUI Zieken en Weinmew fonde PïoïiDHinA wordt i n Tolgeiul nr geplutit DE BU CTH Ooult Drak lu A Urukiua uitgave deze Courant gescbiidt ZONDAQ VTOENSDAÖ en VBIJDAGI In de St geicbiedt d ni vJ in den rond vkn jllD tNSDA4 DONdIrDAG en ZATER Ie maanden i 1 75 OUDtjtls der gedeit 9deii Ad i iJttUBJGKMEESTER en WETHC meente iGoads ueiien de Wet r niatus 1861 Siaatttlad n 72 betrekkfltjlc deAa fionttle Ifililie berinneren bg deze alle beUnghebbeoden aan hunne erpligting tot bet doen fan aangifte ter inicbryving voor de Naiimale Militie in d maand Jmmrij 1876 en brengen ter banner Itennia de rolgeilde bepalingen der gmaeade Wet Art IS Jaarlyks worden voor de Militie inge chreren alle Bannelyke ingetetenett die Op den Uten January ran het jaar hun 1 9de jaar waren ingetreden Voor ingezeten wordt gehouden 1 HU miman mtuim M ia lèmM wmtailea i a moeder of iijn beiden orerieden wieni voogd inge teten i olfcni de et van den 28n Joly 1850 Staaliblad ii 44 2 Hij die geen ouden of roogd hebbende gedurende de laatste aan bet in de eerste zinauede van dit artikel vermelde tijdetip roorafgaande achttien Aoiiden in Nederland verblyf hield S Hg van wiens onder de langitlerende ingeleten wa al is zijn voogd getn ingezeten mits hij binnen het rgk verblijf bondl Voor ingrieten wordt niet gebonden dr vreemdeling behooreude tot eenen atsat waar de Nederlandrr niei aan de ferpllgt krjjgidienit u onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichtigheid bet beginsel van wederkeerigbeid is aangenomen Art 16 De inaohrijvlng geschiedt 1 Van een ongehuwde in de jemeeote waar de ader of is deze overleden de moeder of tgn beiden o erledrn de oogd woont ï Van een gehuwde en van een weduwenaar In de Oemeente waar hü woont 3 Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze ia achtergelaten of wiens voogd batten lands gavcaligd i in de Gemeente waar kg woont 4 Van den buiten s lands wonenden zoon van en Nederlander die Ier take van t lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar zgn vader of voogd bet laatit in Nederland gtwoond heeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven 1 De in een vrermd Kgk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is t De in een vreemd Rgk verblgf houdende ooderloote zoon van een vreemdeling al is zgn voogd ingezeten 8 Do oon van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in s Eyks overzecsobe bezittingen of kolonièn woont Art 18 Kik die volgens art 15 behoort te worden ingetcbreven is verpligt zich daartoe bü Bargemees ter en Welhonders aan te geren tasioben den Uten en Sisten Januarg Bg ongesteldheid nfwezigheid of ontelentenis is zgn rader of is dtze orerieden zgne moeder of zgn beide orerliden zgn roogd tol bet doen ran die aangifte verpligt De wijze waarop van het doen rsn de aangifte blijken moet wordt door Out bepaald Art 20 Hg ie eerst na bet intreden van zgn 19de jaar doch vóór hét rolbcengen van züf 20ate ingrzeten wordt a verpltgi Acb zoodra dit pisitt beeft ter inscbrgving aan te geve bg Borgemfe ter en Wethoudert der Geoeentr waar de inacbrgring volgens art 16 moet gesdiieden Daarbg gelden de bepalingen der 2e en Se zinsnede ran art 18 Zgne intchrgring getcbiedl in bet register van het jaar waartoe bij olgeua zgnen leeftgd behoort Burgemeetter e WeUouderi nornoemd roepen dientengevolge de ingezrtenen die in het jaar 1896 zijn geboren en overeeukamstig bet orenstaande in aeze Gemeente tot aangifte rer iokt zgn op om ticb op de volgende dagen en in de daarbg rermelde orde te doen inschrgren te weten i die woonachtig zgn in ds wgken A B C D E F G H en I op Vrgdag den Ï4 ten Januarij 1876 en die wonende m de wgkea K L M N O F Q B S en T Of Zia nla ii Uetaa jHouarv 1876 Voorts strekt tot informatie vs nde Belanghebbenden dat het register ran lusclirgring op den Sisten Januarij des namiddags ten 4 ure roorloopig wordt gesloten en zg die alsdan rerzuimd hebben de roorschreren aangifte te doen ingerolge art 183 der Wet verralien in eene boete ran ƒ 25 tot 100 dat ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van een extract uit bet gebootte reijiiter hetwelk bg de aangifte moet worden medegebracht dat d t extract aan hen die binnen deze gemeente zijn geboren op hunne aanvrage op bet Burrau ran den burgerlgken eland gratii zal worden nilgrreiki terwijl ü die eldert geboren zgn zich ter GemeenteSecretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd ex tract ran bet Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanrragen in dat een ieder gehouden it te zorgen dat bij bg de inschrgring Wijk en Nummer tgner woonplaau juist kan opgereii Gouda den 14n Pecember 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DrooolekvkrFobtuun van Bbkoen IJzendoobm BUITENLAND Buitenlandsch Ovei zicht In de Fransche nationale rergaderiog 7al men nanst Donderdag mei de tweede lezing ran de wet op de rrijheid van het hooger onderwgs beginnen Het geraarlgkste der ingediende amendefflenicn is het roorstel om bet bedoelde onderwijs vrg te laten maar alleen den slaat het recht te geren examina af t nemen By zulk een rrijheid zouden de clericalen niets winnen De verkiezing van den Bouapartitt de Bourgoing tot lid ran de nationale rergadering voor het departement Nièvre zou deii minister van binnenl zaken wel rens rijne portefeuille kunnen kosten Er ianl tusschen hem en de commissie belast met het onderzoek der geloofsbrieven van den heer de Boni goinr een conflict uitgebroken dat een ernstig karakter heelt aangenomen De commissie verlangt orerlegging van het dotsier der stukken betreffende de vervolging legen het comité voor het beroef op de natie inge ADYEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6E00TE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afzonderijke Nonuners VUF CENTEN steld ten gevolge ran zijne handelingen met betrekking tot de verkiezing van den beer de Boniyoing De minitter heeft geweigerd aan dit verlangen te voldoen Donderdag werd bg door de comniitie hieromtrent gehoord en verklaarde toen dal legelg kertgd te Parija en te Nièrre een onderzoek was ingesteld De stukken betreffende de verkiezing van deu heer de Bourgoing zelre waren aan de commitaie orergelegd maar het Onderzoek te Pargt ingesteld bad alleen trn doel om te weten te komen of het comité een wettig bestaan beeft en daar de hierop oetrekkiog hebbende stukken mets met de verkiezing zelre te maken hebben achtte hü de mededeeling daarvan nutteloos De minister rerzekerde roorts dat bet onderzoek zoo spoedig mogelijk zal worden ten einde gebracht en dal hg de slakken aan de commissie zal orerleggen indien dat onderzoek tot een uitspraak ran niet ontrankelijkbeid morht leiden Mocbt daarentegen eene rerrolging worden ingesteld dan zullen de stukken aan de justitie worden overgegeren en nadat deze uitspraak heeft gedaan aan de commissie en in ieder geral zoo spoedig mogelgk De commissie heeft erenwel niet willen toegeren maar heeft in baar eiscli rolhardeode na eenige inlichtingen ran den beer de Bourgoing besloten om eersl na de medederling der stukken eene beslissing orer diens verkiezing te nemen De nationale vergadering heeft met 477 tegen 167 stemmen het voorat el van den heer de Pressensé aanlienomen betreffende de rrijheid ran het recht van rereeuigirig roor godsdienstoefeningen Men rerwacbt dat de kamer 20 dezer op reces znl uiteengaan tot 11 Jsnniri Groote sensatie is in de Italiiansche kamer ran afgeraardifrden ontslaan ten gerolge ran een gerucht dat ren aantal valsche titels der werkeljjke schuld naren ontdekt Hieromtrent werd eene inierpellatie tit de rej erring gericht en het bleet dat de zaak niet zoo erg was als men wel beweert De presidentminister Mmghelti verzekerde dat slechts drie stukken waren ontdekt die ie Napels waren vervalsdit en hg bad maatregelen genomen om dergelijk misbruik te voorkomen De rrtag blijft erenwel nog of geen andere stukken in den handel zgn gekomen die ereneens zgn verralscbt In de Italiaansche kamer is de beraadslaging orer de begrooting aangevani en Sella de ond Minister van Financiën beeft daarbg een rederoering gehouden waarin bij het stelsel ran zijn opvolger heeft aanberolen Terens werd door hem een roorstel ingediend tot oprichting ran postspaarbanken Namens de oppositie heeft Oeprrtis rerklaard dat hij den tijd minder geschikt achtte om het financieels stelsel der Regeering aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen In de Belgische kamer is door de heeren Coavrenr van de linkerzgde en Thonissen van de rechterzgde een gelijksoortige molie ingediend als in onze tweede kamer op initiatief van de heeren van Eek en Bredius is aangenomen In den Doitschen rgksdag is een aanvang geSsaakt met de begrooting van oorlog Het iaat zich sanzien dat zü io den gerst der nalionaal liberalen zal worden gearresteerd De regcenng leed reeds ten kleine nederlaag tegenover de parlemrntaire oommissie Een lid van den rijksdag pater M gnnke is gevangen genomen tijdens de zitting hetgeen atrijdig schgiit met de gebruiken of de rechten van het hais Op voorstel van Lasker is met algemeene stemmen