Goudsche Courant, woensdag 16 december 1874

0 7 Jong ƒ 188 600 M A T mn ƒ 187 9j H J NedBrK 8t l8 0 f G T fn Ii l ƒ Ml 700 P Verbruggen 180 880 G Dekker ƒ 179 884 K Kriller ƒ 177 777 J van der Kamp 177 655 J Rutgers te s M ge J 177 648 De insch gving eu der bh J Mulder K Kriller en O Meijers wai en van ohwaarde door niet volilanii te hebben atl de algeBoene voorwnarded De schuur is op een klein gedeelte oa afgebrand De schuif en de aarin aanivi iae brandstoffen waren tegen brandschade verzekerd bij ae maatschappij lmpffuii epliAe z9oda nig dat de eigenaar uog eene aanmerkelijke schele lüdt De pM Bi i le v e eringnaatsclrajipij heeft ook weder lO déze zaak van h re solidlieit ibigk gegeten e 9 ff W Ö VH hw rt j J CT erenniqijag e oobesobrgfelgke ontsldteois Gisteren morgen omstreeks 10 ns ging vfn daar een knaapje van 7 een rpn 6 ea een meisje van 6 janen naarde duinen om zich er met spelen te veimaken Toende tijd van tehuiskomst aanbrak wachtte men echterde kleip p te vergeefs en ook den gebeelen namiddag bleef men vrucbteloos in ipaqning Gisteren avond ie half tien waren de kinderen nog niet terecht offebiKm 10 personen ticb op weg begeven hadden omhen te zoeken Waarschijnlijk tiji de kinderen inhet duin verdwaald geraakt De angat der betrekkingen gaat alle beacbrgving Ie boven SI Volgens een Pp te i o de Ifi du Ct bedroeghet dralikver bruik in 1871 per Inwoner te Groninge nm litei te Rotterdam 16 93 te Leeuwaideu 16 86 te Enschede 16 66 te Biiidhoven 16 82 IeMeppel 16 04 te Dordrecht 14 48 te Helder 14 45 té Xiel 14 U i ie Zwolle 14 04 te Arnhem 13 63 te s Gravinhage 13 36 U Utrecht 13 19 te sHer tflgenlHWtÜi 13 14 tf Ngmq en 12 96 te AlkmaarT 8 88 fe Deventer 12 79 te Harlingen 12 72 teLèiiieh l 2 66 te Haarlem 12 37 té Gouda 12 30 fe 4merp oartl2 29 te Delbijl 12 09 te Delft 11 98 te rorinqbep 11 9 Ie Almelo 11 81 te Middelburg 11 71 ie Zïerikzee 11 68 te Vlissingen 11 69 en t Amsterdam 11 52 Htw Door de Nederlandsohe Maatschiippij ter bevordering van Nijverheid zijn in het belang van het lager on erwiJB in deo landbonw aan den Minister van fiinneniandsche Zaken aangeboden twee tabellen bevatleiiile de gekleurde af beeldiogen van al de vogels die in Nederland door het vernielen van ongedierte voor den laudbonir nuttig ziJn Deze tabellen zijn ontworpen aur aanleiding van eene dergelijke tabel die indertgd rAn vege de Belgische Regeeriog i uitgeven ten dienste ym bot oo 4e wijs doch voor Nederland wagena het Terscbfl in namen en het ontbreken van vele vogels niet geschikt was Bij de door de Maat ohappg ingebonden tabellen is eene zoo naawkeurig mogeIfke naamlijst gevoegd waarop behalve de wetenscbaDf IÜke iI Brtat gebralkenjkèinlandscbe namen oA voor de verschillende provinciën zgn gevoegd De Maatschappij heelt aan den Minislei verzaakt 1 willen ov rvegen of in Nederland van Regeeringstrege dergelgke tabellen zouden kunnen uitgegeven en ten dienste van het onderarjja algemeen srapreid rordeo Vol vertrouwen en met bet goede dad laier vereenigiug voor oogen gaan wij dau op den ingeslagen weg voort in de hoop dat dit mijn schrijven iels mag bijdragen lot aanmoediging mijner medewerklieden lot deelname eu is het Bestuur teu allen tijde bereid aan eik belangstellende die inlichtingen te verscbalTen weike verlaiigl mochten wordeu Ontvangt ook gij Mijnheer de Hedaoteurl roor de bereidwillige plaatsing dezes den welgemeeodsn dank van Uw Dienaar Gouda S T IMHOLZ 11 Dec 74 Sear etaru Boekhouder Voor menige familie is de Zondagavond de gezelligste avond der week De huiselijke en maatschappelijke berighedeii diedeftverigé d geiilot wezenlyke Werkdagen maken riiiten dïn en de meeste hulskhaers leveren des Zondagsavonds gezellige tafereelljet o sun huiselijkheid en kalme vreugde Niet te verwonderen is het dal de meeste menschendie gelukkige ureu op prijs stellen en evenmin is hette bevreemden dat zg zich dat genot niet laten ontrooven door eene tooneelvoorstelling van een onbekend gezelschap dat zelfs bij nj goede uitvoering slechts een genoegen in ruil geefc van vry wa minder gulialte dan het bovengenoemde Vt ij zuilen dus de lant le zijn om er onzen stedgenoülen een verwijt vau te m iken dat öj de voorstelling van Zondagavond jl niet bijwoonden integendeel wij winrdecren hunne hnisèlijkjieiil De voorstelling zelve die 4ecr slecht bezoclit was was over het algemeen niet onaardig Oe gekozene stukjes waren weinig bet éekenend doch het wordt te veel gezien dat dilettnuteu hunne kraehten te hoog schaftende zeer moeilijke stukkeu Biezen dali dat niet de betrekkelijke zelfkennis van dit gezelschap lof terdieiit i De twee laatste stukjes werden het best gespeeld De Militaire WillemêorJe hel ininst ji d In Wn Balen itBs voltrekt niet de ottd militair te her keftnen en had die qualifioatiè niet op bet programma gestaan dan zon radd bem even goed voor een zieken kruidenier hdbben kannen houden Hen die onder Napoleon I met eere gediend hébben steltóa wij ons o6k óp hiirt ouden dag fllukèlf öor Mej Van Gelderen Vertoflte baar rol van Betjé beter én onged tongeher ètl bok Kareltje hiacht er veel td hy om Uet mindet oéde sMr in hrï èbrste rtuk tij doen verftételfi Ui laatste stukjes voldeden beter De heer van de Pnü êtt tvBs in i Jïte rwsfroofifca en Ben FnHK Krijg evangene veel hatuurlijker Wbt betreft zijbstem en zijile gestes en er areo oo tAibllkken dathij zelf zeer goed voldeed i i ü i D doottlere van migbor van Siofwolk en van rentenier van Arok n ga blijk aiiiileg vobr Uet toi Jued te bezitién en de heer de Meyer deed zootirelin t 2e als laatste stukje zieh ksDDtn als een dilettant die het gezelschap waartoe bg behoort geenoberr aandoet De keer van Toen sprak vooral als Karel Mingborn met niet genoeg uitdrukking Met lange herhaalde en voortdurende oefening zal echter hij ea dit geldt eigenlijk voorde meeste leden van bet gezelschap na eenigen tg d op een liet hebberytooneel wel iebs praesteeren Vereenigingeo van dilettanten in de looneelspeelkttost zijn gewoon een avditorium te inviteeren ofzoo lü entree hefen dit te doen ioor een of andergued doel Doen zij dit aset het oog op stijvinghunner kas hetgeen hun natuurlijk zeer gèootloofd ia dan is het welslagen dier speculatie zeer twijfelachtig eu de lereeniging heeft dan niet het minsterecht Ie voideren dat bet publiek haar helpt haar pogen steunt Mislukking wjjte zy dan aan zichzelf Laatste Berichten Weenaa 14 Dec Het Huis van Afgevaardigden beeft het budget voor 1876 overeenkomstig de conclosien der Commissie aangenomen Nadat het Huis den wensch had te kennen gegeven dat bg de vaaistelliiig der gemeenschappelgk uitgaven voor de beide helften des Ugks op den finauciseleo toestand nauwkeurig moge worden acht gegeven werd de begroo iug aan de finaucieele Commissie verzonden De Minister van Financien verklaarde de herstelling der valuta te beschouwen als een van de eerste piiobtea der Regeering 8tDga pOTe 14 Deo Door storing op den kabel naar Batavia is de telegraphische gemeenschap Ufwasrts gestremd j i FarÜS 14 Deo Na verdaging der aan tll orde zgiide ontwerpen is de Nationale Vergaderinggescheiden In eene byeènkomat van de leden der uiterste linkerzijde heeft de voorzitter ds beer Brisson zgue Wgdschap te kennen gegeven over de eensgezindheid van de groepen der linkerzyde Hy zeidr dat er voor de Nationale Vergadering na de verwerping vau bel oorstel Pe rier niets overbleef dan ontbinding Volgens geruclit zgn de onderhaadelingen tusscben bet rechtercentrnm en de uiterste rechterzijde niet gelukt BerU ja M Deo Proees Arnim In de middagïitting prof Holzendorff een der verdedigers van Arnim de wetenschappelgke tyde der zank toe gelicht eu aangetoond dat zelfs ingeval aan de aanklacht ten volle kqn warden toegegeven Arnim op zuiver juridieke gronden moest worden vrijgesproken Het ov ig gedeelte des verdediging liet hg aan JU cttllega over Morgen ten 10 ure voortzetting Aan het Bureau van Politie is voorhanden een in deze gemeente gevonden PORÏBMONNAIE met geld Tevens wordeu de ingezetenen gewaarschuwd goed toe te zien bg het ontvangen van geld daar er zoowel hier als elders veel VALSCH GELD wordt uitgegeven Deze week is er weder alhier een valscbe gulden ontvangen KantoDgercdit te Gouda Gebroeders Guttmann Ie Weeoen zgn bekend ifegens ban rykdom en weldadigheid Die heeren zijn elgennars o a van kolenmijnen in de omstreken van JAvarno in Wett Galioie Het bestuur eener kleine gemeente in de nabijbeid vroeg dien heeren oa 2000 iKutenaais een centenaar is 60 kilo tegso verminlïcriten prijs voor de armen dier plaats Ds heeren Guttman antwoordden daarop Wg zijn niet gewoon onze prijzen te verminderen naar verklaren ons bereid voor uwe armen 1000 oentenaars voor deu gewonen p jija en 10 10 centenaars koslqioo te leveren Den olgéo eo da kreg gebn idpra 6 de voir gtiiiH miss ivéi WelEd heeren I Na u dank gezegd te hebben voor uwe gunstige beschikking verzoeken wij de toezending der 1000 oentenareu die wü niet behoeven te betalen Indien wü te noodig hebben flleu wij de andere later b tellen t heeren O hebben lOOQ oentan ra gratis vstt OhUen eu beleefd om meerdere tiegnnstigiag verzocht In hel Bifhiaimm ie iandioiiKeonraut lezen wjl TIÏN GEBODEN BETBEKKELWK DB DIEBEN 1 Qï witi deo Schepper ook in z ne schepselen eeren en daardoor Goqa wjjsbeid macht en lietile hoe langer hoe meer leeren kennen in de ge ie het lerenen de bestemming der dieren Gy zult de heerschappij die God n over de 4ivsq tpi vettroowde niet miabruikeu nosh die aanwenden tot uw uitsiniteiid voordeel maar ook bet welzijn d er dieren itel pfl e h j letppsgf pjc Ur bsrte nemen Utre déakhaarbeid jegens God die n I gebruikder dieren toestond zult gg t Wfvn do r d dieien ie Zijne Almacht tot aaozgn riep volgens Z n wil lat is liefderijk en retjbt aiirdig te behandelen Gy zult zonder booge noodzakelijkheid aan gepn dier smart veroorziiken Daarom zult g de dier p e tot voedsel van den minsoh b 8te n4 ïün ensie welke ats sohadéïgk zgn aan te merken op daigelste ea minst pgniyke wgze dooden ü Gy zultibq tot varroati aa dien Uet geduld Op do terechïzitting van den 2 December 1874 z i de navolgende personen veroordeeld J O Tot twee geldboelen elk van 6 ofsnbs gevangenisstraf van 2 dagpn voor elke boete verbeurdverklaring vau bet genezigd vischtuig bestaande in 20 stekken met bevel tot derzelver uitlevering of betaling der geschatte waarde van 20 Cents en mot bepaling dat bij gebreke van hieraan te voldoen binnen twee maanden na aanmaning zulks zal worden vervangen door gevangenis ruf vao een dag wegen bet visscheo in een anders viscbwater zonder oorzien te zgn van eene daartoe betrekkelijke visohaote en van een schriftelijk bowys van gunning vaii den eigenaar of reshthebbende op dat viscbwater D V F Tot eene geldboete van 3 en met bepaling der subs gevnngenisstraf van een dag met verbeurd verklaring vao de in beslag genomen schakel en bevel dat dezelve zal worden vernield wegens het vissohen in eens anders viscbwater met een scha kei waarvan de grootte der mazen nat gemetau vijC mi limeters te klein waren l V Tot eene geldboete van 3 of saba gatangeuisstraf van een dag varbeurdverklaring van de in beslag genomen gebbe met bevel dat dezelve zal worden vernield voor gelijke overtreding R E Tot twee geldboeten elk van 6 of subs gevasgsnissiraf vaa twee dagen voor elke boete ver beurdverklaring van de in beslag gen imen schakel met bevel tot derzelver vernieling wegens het vis schen In eens anders viscbwater 1 zonder voorzien te zgn van een schriftelijk bewgs vau vergunning van den eigenaar v rechthebbende op dat viscbwater en 2 met een schakel waarvan de grootte der mazen nat gemeten 16 millimeters te klein wares W K Tot eene gel Iboete van 3 of subs gevangenisstraf van een dag wegens bet niet staproeti rgden over een beweegbaren brag te G ada M H sa J H Ieder tot eene geldboete van 3 Bij besluit van de Gedeputeerde Stalen van 8 Dec jl wordt de jacht op kleib witd in deie ptbtia oie gesloten op Donderdag 81 De aaUst mot zonsondergang met uitzondering van het Jachtbedrijf vanbet vangen an houtsnippen met laat war ofivalSouwen hetwelk blgft toegelaten tot eu met deo29n Maart 18 75 Het Ulr DtigSlal itaeimr It hel gedeelte AmersfoortZotfen van den Q eten poorweg lan 1 Mei 18t6 voor ipnbliek vefkeer gedpend iliiFwórden Stjaten Oeneraal Tweede Kamer Zittingen van 12 en 14 Deo In de zitting van Zaterdag ït na eenige wgzigjn gen door de regeering daarin gebrdbht het budget voor marine aangenomen met 61 tegen 8 etèmraen Hoofdstuk VllA Nat Sehuld is naieenige discussieaangenomen met algemeene stemmen Bg de algemeene beraadslagingen oier hoofdstuk YIIÜ Finantien heeft de minister op de vraag van den hebrFransen van de Putte of in het voorjaar een voorstel lot belastingherziening te aohten was geantwoord f Eenig voorstel zeker Dit ion reeds voor het l eeea jn ingediend als het verslag van het ontwerp tot kasbeiegging vroeger gereed frare geweest De algemeene beraadslagingen zijn gesloten In de zitting van gisteren tUn d e beraadslagingen over de artikeka vao bel hoófoitiik Fiiiaa iéo evot be loten eene oommissie te benoemen om te oa S óibkèb of hleriti niët knn worden voorzien Het pruoes Aruioi duurt voort Men is Z iterdagbfizifr geweest met de verhuuiltng van den besohul digde tot de pers jUter eu lueer blgkt uit hetgeding dat von Arnim ciiè ontegenzeggelijk eenbekwaam man is zyhe verdiensten te hoog heeftaangeslagen en zieh zelt in st iat heeft geroeid omfiismarck ttit den zadel te lichten Hij dwarsboomdez n Ibperténr op allerlei wijzen Iiield er een politiek op eigen hand op na strijdig met de algemeene rijkspolitiek en meende voor iieii keizer en het publiek i jn zaak t winnen l bur de beliendigheid tan deu rukskanjelür en eigen kortzichtigheid midukti beide o nu Olt ben de uit reemde stukken te hebbenmoeteu dienen of om nog dienst te doen tegen von Bismarck öf om de sporen vsn de geleden nederlaag sit het archief te Parijs te doen verdwijnen De heervon Arnira eu ijn reehisgeleerde helpers beweiriilii dat de stukken op de reu of aijde re wijze mhet ongereede zijn gerukt ru stellen de mogelijkheid St i9 HI S t êéljiKer tyd te Parijs zullen terugge Woden urden Wt llkriHd ivordt bevestigd dat de regei troepen onder geneiaai Limaeeuaauienkeljjkeiiei laag geleden hWrtieiti Maiirscliaik Serrnuo hetll een onderhoud e1 BH yle géit aals Mot ioóés elf Laserut en ei ui het plan van aanval vast te stelle i s Jé tnrv s L 3 DÜIÏSOHt AND Vit Kiel worden eenige mededeelingen gezonden lah de adanal ZeUiuntf betreffende de zoolaug aohangige iiaestie namelgke de schadeloosstelling an vele bewonen van Sleeswijk HoUtein wegens Uilde ltln ondervonden in den oorlog an 1S48 1850 Aanvankelijk heeft de hooge üegeeting geweigerd ih dez tdsscbéu beide te komen Langiatnerhand U hierin èene verandering bespeurd zoodat eindelijk de Regeering bij de Provinciale Staten een voorstel heeft ingediend strekkende om een bedrag viin 400 PUO th tot dat einde beschikbaar Ie stellen De Kieler ZeitiHji beapréekt dat Vraagstuk en zegt i dat het tot heden niet m zekerheid is uil te maken hoedanig dit voorstel door de Protineiale dtlten zal worden beoordeeld Ten aanzien van Het TOomanmete pnot in deze bestaat echter niet linger bazékerheid Er wordt van iieide zijden thans ibége vtn dat het toekennen van schadeloosstelling hehooM té gë chtiiden De Begeering heeft door haar ♦ borstel van haren kant het bewijs gegeven dat zij welwillende bedoelingen koestert Wy twijteleu dan ÓOk lilet of 1 0 oen het over het beginsel eena is htt bédrag der sohaileloosstèlling mettertyd in der ribnf viistgeetèld zal kunuen worden ïen slotte laat het blad hierop den raad volgen ai neb te trettdeu tot den Xanddag om op die a fse ièt bedMg Ie doen laststellen Het meent zidi rerzekeid te mogen houdeii dat de Landdag tt ie n billijke BchadeloüêSielIing de hand zal leeneu eb beeft het llais der Alge aardigden een ruimere Mm toegestaan dan zal de Regeering daaraan haar bewilliging stellig niet onthouden zoo eindigt geooemd dagblad BINNENLAND Gouda 15 Decehbee Gedurende de maand Nor zgn in de ze gemeente overleden 32 nianuen én 21 vrouwen t w in het Ie levensjaar 9 m ea 8 vr totaal 17 Tto 2e 6e 6 0 4 0 9 V ï Ue 1 0 Ó 0 1 0 16è 20e 0 0 0 0 0 tlé SOé 3 0 1 0 3 Sle 60e 0 0 2 0 2 g Sle S6é 4 1 6 t 0 66e 8Öe ï 4 6 boven H 80 1 i 0 1 i M V 48 Qiemn zonder genenk hulp 8 en I rr in t Ie én 5 m én 1 vr van t 2e 6e levens totaal 8 en 2 rr 7 Daarenboven levenloos wagege T B 1 ia en 5 vr 6 Morgen vond ten balf 8 ure heefl esne vergaderiag rM de deb8ting elub plaats winirop dé beer Ol j A Ingenluiff zal spreken over de noodiateliji kUd iet mdefitf tm ie lUgemeene dieiüfpliiitifheti Heden had in Artl Legi alhier de aanbesteding ilaats der nieuwe infirmerie op db Karnemelksloöt m de opening der biljettïnliletkitizettehreven tezijn dodr de bk 1 Bushouirer fodtf 201 600 Bartnd Jansen ƒ 201 M van der We f ƒ 200 A Boirt 0 j O Meijers 199 Jan Ko6ij 1 98 90fl Voordïifdbg 198 600 J Mulder 196 j Paling eh 8w iienbBrg 194i989 li J v d Sfcen ho i ï 7 j w c Eeiibr i 4 èjw aè derd tot de afdeeling posterijen In den loop der zitting heeft de minister verklaard dat lie za er goederen van St Agatha een stap na dér tot de oplossing ie gevorderd De heer van Kerkwgk heeft geklaagd over eene resdnitie van den minister van Öeldob naarhg gratie is verJéend van boeten door den kantouieehter opgelegd Hij acht dat d t onwettig ii De minister betifistte dat er van eigenlijke gratie sprake was maai wilde ditarom de handeling elve niet recbtVAardigen De eerste kamer is bgeengeroepèn tegen aanst l ou lerd ig d d 17en dezer Zondag avond geraakten Ie Woerden twee perso nen en een kind ten gevolge van de doisternis in het water Een der volwassenen werd het slachtoffer De pogingen om bg den drenkeling de letens eetteu weder op te wekkep mochten niet bftteo Te l i len ia een vpo lpopig Beatntir beuoend en zijn de statulen vastgesteld voor eeue op te richten coöperatieve Vleeschirereeoigiug van ambtioareo Die Vereenjging zal gevestigd zijn te Leiden ooder den oiikï teidtcKe rleeacièereenigiag net doét der Voreenigiog is goede i aaliteit vleesch ifkqBStig van gezond vee te verkrijgen voor een prijs géëveoredigd aan de marktprijzen van het vee Behalve B ks provinciale of gemeente ambtenaren kannen ook andere Hoofden van huisgezinnen mits geen alaehter zgnde als iid Zondag middda is er brand optataau in het oude soboolgebouw te Cappelte a d IJael Door spoedige hulp wav 0l n den bnqd spoedig meeater Vrijdag is in d o omtrek van Zwolle ee ie pntzetleilde inassa sn hw ivèllen waardoor belangrijke óhgelégenheitt in dèn dienst der epooriMiieii is odiftH iii bet ware vo ornamelijk de laatste treinen die velél ovè r tijd aankrfalben die uit hit NóoMeii oh é éei uar Wn Arnhem bijna l j uur evenals d e i Hn Utrecllt I de onmiddi llijke nabijheid vliji het station heeft dé directie foor behoói lijke opiaiming der sneeu w zorg gedragen In een Haagschen brief in de Zvlpi Ct mo H de opmerking gemaakt dat de deukbeeldea ras deii Sneeker a evaardigde dat is lau den heef U oens ovefSét onderwijs In do tweede kaiaer nieéren peer WtlT wtnueb Voor 6 jaren vond hij voor zijne iröpagand liog bijna geen gehodr zelfs de meestéii zijner geckrerwanten n oemdeb hem een pessimist ed namen het hem kwalijk dat bij kwaad dnifde sprékeli vsib bnze schoolwet de tróte Van Nederland fhans zfjfi er ministens 30 lédeb in dé k amer dié met hem overtuigd iljn dat wijziging on er sebdólwel en u breidiiig van de staatszorg tn Jitopzicht onvermijdelijk zijrr U eds zie ik ilen dog naderen dat onder luid prbtést van dé klerikalen de meerderheid tot verbodging van het peil van het Inger ondiTwijs znl besluiten Indien hét zobver komt zal Nederland dat m dé eerste pliists éan het kraihtig ojitreden van dén heer Moens tb danken hebben Hij is de baanbreker géI Wüett vad éen r iehtirig aan wie de toekomst behaart In het BiMdelsif i leest meu t Zaterdagavond heeft eau daad van kloeke zelfopot eriiig plaats gevonden tvelke ons door een oogge tuige als volgt wordt medegedeeld Omstreeks half twaalf gerankte op den Kloveniersburgwal bij de Raamgrachtte Amsterdam eene vigilante waarin zich 6 personen bevonden in het water Op bet hulpgesehrei spoedde tibh dadelijk de heer D K een oud eeman vailer van een talrijk kroost naar de plek van bet onheil begaf zieh te water en mocht de zelfvoldoening smaken van deze 6 personen ihet behulp van een paar Doannen die aan of bij de wal stonden allen van een wissen dood te redden ZbOals bet ivel meer bij deze dingen gaat mei den ph da ejiik eenige persoqea by 4ie politic ala redilerê aanl óm huniie beloomng te ontvangen De heer K echter die reeds vroeger een renkeling hééft géred zónder van eenige belponing t wiljiw weten begaf zicji onmiddellijk naaf hifis i wijdie ooii ija volétrekt geeAe ludhtbaarheid aai zjjq pifi j dékd gevén ij zal het obs echter niet eavfj dvi den f w h b feit verbajea ztyider da wg iigu naam volutH noemen I s Lands middelen over de elf e te ma tiden detea jaars hebbed opgebraobt i ni HiM z QMe 3 877 7 6 70 mebr dan In hetzelfde t mï illk 1879 De raming bedroeg 72 724 880 11 Men verneemt thans nader dat bij den brand die in de voriga week te Koudekerk aan eene de labriekea van den heer J W Clant te Oudshoorn plaats had zgn verloren gegaan 6600 ton tdrC t jja dï i ti geheeleyoatta d én 6clO heitoliters steenkolen San de 1300 l 1400 IHwtblitéri in dé téhuiif aïnWétig en zachtmoedigheid Ie werk gaan zorg dragende dat het jiun gedurende het transport noch aan verzorging noch aan roedael of dfsuk oatbreke en dat zg met op pijnlijke wiJze gekneveld worden Gij zult van werkdieren geene bovenmatige noch met hun aar strijdige krachtsinspanning vorderen Indachtig dat Ooi ook voor de icerkiierea den wekeUjittcken rutlilag iee l ingetteld zult gij buite i liouge naodzakelijkbeid op diea dag geen arbeid an uwvee eiscbeo en kunt gü dat niet vermijden tiweu diereu daags te voren of daarna een rustdag schenken pij zult geen dier ruw of wreed behandelen gij znit heli niet schoppen vqrenliend kaslijden ofharde slagen toebrengen Geen dier mag te ieu denkop of tegen den buik geslagen worden zelfs niet wanneer bet ttfohtiging hseft verdiend Bij gnwte hitte of strenge koude zult gij geen dier ooverz irgd in de open lacht op n laten wachten en zoo min mogelijk nooit uit gewoonte de zweep gebruiken Gy ziili uare haisdiefea aïtijtl voldoend Teizorgrn en voeden uwé zieke huisdieren zu t gij zorgelijk oppassen en h in tijdjg geaeeskt uitige bitip verschaSeu en geen dier bezitten dat gij niet behoorlijk ferzurgeu kunt Gij zult geen vogels opvangen of in liooiea houden noch ze dooden noch hunne nesten verstoren Gij zult niet alleen we huisdieren maar ookde in vrgheid levende dieren die toevallig i i uwe banden zijn gekomen rechtvaardig en liefdergk behandelen £ iadelijk gij zult er u op toeleggen om zooveel moge ijl bij iedereen plichtbescf en plipbtsbetrachting jegens de dieren op te wej ken To i e eenige leden der i Gravenhaagich Vireeniging Uut betcherming va iierem INGEZONDEN 3itktn tn Witimenfondi j midtwtis By hst vastslellen van het Reglement dd 22 Nov jl van bovengenoemde Vereeniging bestond zg uit 38 leden en 10 Donateurs welk getal is vermeerderd met 10 kden en 89 Donateurs Heeft het getal als ook de jaarlgkscbe bgdragen Tan bfa Donateurs mgne verwachiing verre overtroffen en mag het ledental beriedigend worden genoemd tuch bad ik gedacht dat er zich meer werklieden als lid zouden hebben aangesloieo om reden kier toch zoo velen zijn die noch geen liil van een nitkeeringsfonds bij ziekte zgn en bijgevolg ingeval van ziekte zonder eenige inkomsten lioh moeten behelpen Wel is waaiv vindt meu Patroona welke hun I personeel bg ziekte bun gewooa weekgeld uitkiteren doch niet ieder Patroon doet dit en treft men dit nog alleen aan bg die Patroons welk bun personeel tegen een vast weekloon ku nsu aiMin m Sn sn bepaalt zich dan ook oog by enkele vakken en enkele weikplaatsen Is het dsn geen plioki die o i ieder wericman rost om zich door eene wekslgkaebe bydrage van 12 cis voor gehuwden en 10 ot voor ongehuwden niet alleen bg ziekte of beletsel om te we ken eene we kelgksolie uitkeering van 4 te verzekeren en het bfifustzgn te hebbén door die 12 ets per week ook iia zgn verscheiden daardoor zgn vrouw en kinderen te hebben gevrgwaafd va i armoede of armenbedeeling Moet dan de werknwn nog lapger by het minste ongeval zgn meerder bevoorrechte medeingezetenen lastig vallen of zgn dikwgis zoo onoutbeerlgke meubel of kieedingstukken verpanden Mag het dan niet als ptickl gerekend worden daarvoqr te torgen nu de gelcj enheid daarvoor bestaat Wel vindt men bier ter plaatse reeda onderscheidene onderlinge ziekénfondsu i doch bepi ld voor leden van éêo vak of op e oe werkplaats zoodat diegenen welke dat vak niet beoefenen of niet op die werkplaata werken daarvan geau lid kannen worden Het Bestuur dat tot bedeu niets onbeproefd liet omi 0j rovideutia op goede en vaste grondslagen ta Tsstigeo kan zich echter oiimogelgk onledig hondso met het opsporen van leden 1 omdat zg zelf nerËlieden zgn en bun de noodige tgil diartoe ontiireektjn en 2 om verdachtmaking vau egoïsme te voorkom Wal wensohte het BestutM dat olie werkliedep except oynisten zich als lid dezer vereeniging aansloten diMfa het ligt niet in ban plan elk werkman persoonigk dsartoe aan te moedigen Wensobelgker komt het mg echter voor en neem de rgheid hun beleefd daartoe uit teiuooiligec dat BH FatroEvu betzg persoonlgk of door de hoofden hunner werkplaatsen bun personeel op het goede doel dezer vereeniging niet M n attent maakten maar ben daartoe aaospaqrilen ja ulb hft lidmaatschap van Projfidenfu nole u volaii voor hen terpliohtend Bsaakten en hst i de voortysarden vai in dieni t treding voor hi n personeel opnamen Ten slotte eep wimord van dank aan HU Donateurs dezer vereenjging niiet alleen voor bun fnantiëele steun maar ook en vooral voor hnnne belangd s s lliq dfffjjmgf ia hst lot van dan g ndcezinds erlnaan