Goudsche Courant, vrijdag 18 december 1874

TMtgia 4 n t 8 84Vi bet batig aaldo dei iptaefiieniitg der hh Kl p en Spruijt Het WHS uaar ons oonleel erne goede naatregel die op de rergadenni ua Wuavsdag 9 Dec jLiMi zake de rleeacb uantie gmomeu werd aa djrmw Terdrre beslniten naiu elilers eeu kijl je la gnftu nt men Het moet tooh door leil p erkend dat o bu de opriekting lau eene q ui1jm rarMiiigiilg rebi moeiten dwaliitf en en verkeerde Toorstetlin ieti te voorkomen mets beter il dan inricbtingen ranllgelijken aard in andere plaatsen te gaan tien die in bare werking te ad iaoallm ea dfordov neii lp de bougte t konyo o4at Mii üipb kilk IU W Toor groote telearstellingeu een gerolg an vemig kennis ran taken Wij zjja in staat gesteld on en stadgenootei mede te deelen dat die elders voornamelijk te Utree t ge jnafpen infotowtiea dio o e4 g ule bMeid v l werden gegeven van dien aard 7 n dat he l W ntogaiyk ksn gsacbt ordea aok hief eejeefliging tot warn borg vuor verkoop van oei pxat giwil ge olg te doea nier k li a fnciel Utrecht 19 Try cenioudia het ueiiaouigd betrekkeluk kle u alle ingqMeht o iKPidie ook hier gemakkelijk eu bij mmdeN tIi broUc kan uidfu iqg vuerd fs de opriclitiiig eeiier vfreeniitng wenschi Wij gelao i o dat ieder oufartijdi eaimtei deeld stadgenoot die vraag bevestigend zal beautnoorden Kf hestuattoch u dit cal nismiod aatbwweB in ona g mMi te afdcte l ng groot twijfel of het rleeaoli dat vy In eten krn lnyio omtXk middagdiaoh wel vleeasb ia van eene i lii it w ar 9or wy betelen eu of niet veelear ds quaiiteit daarvan TMdien aMd Ütdatmenm roodige kennia en juist oordeel our flaeioh dat t de meeai vjieesvb erbriiikeri aiet b 4 IMt ai ud a tig B eenpartg lo teigeren z lk vleeacb i f eten Die twylel alieeu Au la reeda fQldoeiida aaaatregfl te unnten Waarduw ea fej erheid m de bvrgara wordt raraehift dat ay vtat bm ld $ 1 vleeach kiijüta 0 Toorloopige com laai waa Tw 9a d el i o i leec tere ht dat ook da v èee hboaar ra r a haiiiHt cyde al liet mogelyke losdan willen doeq oi dien türyial 0 a befea Vóór allea baddei eb de gen Kl e er beUng b i i A dia t i J wn dn f alit it van bet gelererda rl ea h die qa e ona niat W4g ia r dei e r a ia piMta naakte roor 2eker id roar ertr wea Daa Qia uQodigde ds roortenpige ooBBuaai de vowoaafnite altera wttRt i Wpeftkomst om da üddelas te be V e ü tot jfkorbiiid lAt dM faitroawen kouden leiden bo werd du utnoodiging beantwoond Ü t aei gr aaagrupe iiftv gelageiMpid im tp ua gacda tpMiw te bewiJMn Met aan dei uit qoodigii g t 4 beaprekiog dier midd leu ta rpblo D VoJalrekt fieC Uitgenomau een werd dwr Iki scir de itnoodiging bedanU Da beoqrdealiAg raji derg tül a h nd l rii e IMW mii om aan oau loera dueli wij bwvri te nwCtB TvoiapeJIeB 4at dia bai delwüte dw twyfcl ia de goede qoaiiteit ran bet tleeach niet zal wegnei B doch integendeel grootor lal doen worden Nn de al g r Ipoqden niet mede te villen w rkeR n bet rertronarep in ben cl e t villen beritellw be cn b f door atrenge o tr4le o q igel lj gawaaaC agn ia het wei a bel4 n zeil no dlg da af andere w ae daarin wordt ruorziec n dat dfn Goudaoheu burgara waarboigan warden gegaren vo trta n fOêi Iseieb ie 4te Daar de roorloopige MBmiaaie Terjeh ideo 4MtnItlTdingm baad nui bakwaa aJagara ook builen deze gemeente m oor een etentoeel op t riobien TcreeniKiiig werkzaam te Ejja eo daarronr getn groot ka Wl noodig i zal het weinig moeite IwateB om ceue bedoelde vewcnigiug qp te tiebten Doch genoeg Meer uitvoerig dan wy het hier k inn en me den zulleq £ n de ingewonnen informatie én de verdere plannen warden medegedeeld op erue vergadering 4ii Zaterdag aaiwt zal worden gehoulen in bet bovenIfiVal van deii beer Hardljzer dea aronda teq half ent nre $ kUiertoe zal geen nadere atgemeeue oproeping geapiÜcden alleen zij die op de lijat van beïangatelFenden tekenden jollen ilie opraepiiig ontvaiigeij 4och igï iM 119 toiteney wil kan dal helzjj vóqr lietz op oie Tergaderrfjï nog doen I le ifn die r rhetr nx weuatgbt in JleQ b af in4en to t j edi r die met voqr zich ten volle overtuigd 19 tteeda tieesoh van goede qualiteit te et n hïler 4 jierbeid ébt voorkeur geel boren ugrtigen twijfel 10 evD uat die met de gezondheid nn een ntnw verband itoat allelic zicb aan by DersoDKn die zieh reeda vooOo ng vereenigden n y raden dit ieder aan in hnn eigen belang in e vaate overtuiging dat dit tevens zal atnikken tut tatvordering ceucr taal by u tek rio Ig een belang I Pr etrmpelsuifder M tl it 3 te AdMter dam heelt t mil ter befinncAng oun bet dorde eeaW feeat der lisVI W a h iti JW t ari van het vul ende jaar gevierd woidlt een ga efclipenoing vervaardigd die niet zander venHcnsten ia De voorzgd toont de borstbeelden van prina Willem I enkoning Willem lU met beide tagteekentngai e een Latijnacih randlHhnfl djit de opriiihtiiig dei academie ondw den tyslgenoemdea rn de ivng van h t dtfde aeuwfee onder Inatsl noeiiiden jraral vergeldt X keaatüde bevit aMt qMèvtUia stelling van de aeademie met een feestkrans in derechteren een Minervabemd iq de linkerhand de beelden van vier faculteitei alaan aohter h re iro n lEfi i d vijNe de hêttertnndige vóór baar ia geleiea Sen r enkrius li gseft de groep terwjjlop de afsnedil de wapens van Leiden eu Nederlandstaan Hejfjirandsehrirt is het volgende zinrijjie hexameter f amam urbi lipdcm patriae luoem addidit orbi zij Hi der at d n m kat vaderland eer der wereld lioliti ffW fitaten Oe keraiü H wibebi jICamm Zitti geèi van 15 en 16 De 1 l In de zitting van Diusdkg is HaJbree vO ige dfs fl cussie over de afd po erijen bij de aftieeling hejr i eredienst k t amendement w dn bil4r Tan dkdl iJBerch van Heematede tot bat lUbaidlf Mn r Chi si telyk gereformeerden verwurpeH t iB tigen etemmed Uel baqfdatuk Wtantiea fa d nM ntet gemeene stesmen atageqonjen i In de zitting van gieterenl ijn m t illgemeètte item men aangenomen het onlw p tot eekUhig van de ontvangsten en uitgaven vat heli pendibenfonda voer Am bnrgelijka ambtenaren éi d begrMMing ran het fonda der koopprgzen op ie diam iu ii voe 1871 OÜk ia na eea e diacusale zondej stniiDiog tigoedgekaard de coneloat van h t veraLg der oamaaitai houdende inlichtingen op het adr aWiG W Mie Ifngl eervol ontalagiro directeur der Iradadrakkerg Verjolgena zijn de beraadalagiagiyi aangevangen fver hvbMaCuk Vilt der ataatabegrooting dep vaa oorlog D hb vin Za len de Roo im Naaolan Bredina Riitgera Stiet aa en Nieratraai hebben den ninieter be treiten en ban gemia ailn vertronwaa aan den da gelagd Da miniater beeft aiofa vardtdicd Uadan vaortzMiing T All aterd v ia B et bet og np de atfrke ontwikkeling d r b q4ei helang n tuaadien on Land ei Awerilu een Nedarlauds rAqierilfafnaehe bank m be laven geroepen Hei maatscliapgvlyji ItapitMl ia gr ot 10 milUoeq g d verdeeld m aMKlm PBTaji 1000 De directie ia op dragao aan if bh AbiVr De Haan Azn uj der Brma Tuteiq Npltbeniua b De Hauu A 4 H Boi aevaia tb na lid der Irma Gildemeester St Boiaaerain en S N L Mirandolle thatia direeteor aecretaria van de by bank der Nederlaadaebe Bank Ie Rotterdam Tot aecretaria der Bank ia beuaaad me N i den Tex Af i O Te ArnWw aiJA dMP de poWeaeia üwlAljoBgana aaugeboqden v n 7 tm 16 jar n di eb achuldig gemaakt b dd p aan y nderaèb id uf ditAtaHcu vfn potteiuannaiaa atgnreaptip nNpiu vfnfbiUenda winkel In de op Woensdag 30 Decembw t 1 te boudeq vergadering van de Vereeniging ter beoeienfn Tan de Kryswrtenschap zullen in dieuiiie worden gebracht brhalve de reeda door opa gemelde punten betreffonde bet verhandelde in de vergadering ran 23 Ooiober l Vooratel vaq bet Beatunr om de contributü met 1 October 1875 weder te stellen op t en 0 in bet regleqi t op te nemen dat de vereeniging onder bepaalde voorwaafden bet eereltdovuitsciiap kan aanbieden i Diicusaie over het verhandatda Cu dit verg di tiD rau 27 November voortzetting De afdeeting ZeeUnjl der Vcreéntohig van Chda elijlie onderwijzers in Nederland beeft ern adrea van dankbeiuiging gericht aan den beer Kuiper lid er Tweede Kamer voor bet bekpreVen eb vöoratliao belangen vau het Chri9tell k Onderw ja Blijkene opgave van het iMrCan Feritai zi in de maand October vergaan S IV zetHc e n wMurVbn 11 onder NederUndeche vlag eü It atbofiisbepAi waaronder 1 Holtandaoh v rr i IJ I 1 Volgana de vijzigingSTiaet betraffeoda damUUaiie akademia ia aan erate veieiaebte dat de kring tot toelating wijder worile gemaakt opdat da toaifloadi vau jottgelmgen grooier worda Daarom wordt au abl miuiwum van leeftijd U jaren geiteld met wgzigiog vao bet taelatiuga eumen eoodat iearlit n aenar boagere borgeiaobool Se klaase ge alibol un ds feiaoblau van bet programma kaonei voldoen ook de leerlingen vm bijzoudfre inriohtiDgen ran on dorwija een grooter oontingeot roor da ajtadamia te Bceda zallcn kunnen leveren De toaTlofd van ad uantkadetten tal dua aanmetkeliik toeaemen terw het tegcnwooHlig atslael bij oaindoro loaraitAsbla vele oudera afaCbriU Het verblyf aan 4e k mia zal nu noodwendig langer moeien zyn an mfCrd eenheid van richting en atudie zal daarvan het gevolg zijn 1 I J j Uit bet verdag van dqn la dbM W orer 1874 inde gemnepte Haarlkmmermeat bl t Ket volgende M al qneue toestand i vri guuatig De koopprij n J iBrte S en alVgen fe lawd ie gering in waarde anders zou dit j iar onderde voordeelii e voor den laudbouuer kunnen worden gerekend I eprijzen v n haver booiien enz zyn eor hoog Da b iii l n giian Toonat mia binin worden meer gebruikt n kpwerliing van dei grond verbetert vooraldóór diep ploegen De waterstand in den polder ia gunstig De veestapel veroieerdert vooral de paar depfokkery geeft goede reeultaten 1 Qd diw vcmiwtiUe kuulamt uit 0 t tH b i t gevonden Het volgende briefje dat We dezen Émrgen onivingeu geaft eesig nadea ialiabtingeu omtreqt hun treqrig avontuuf OVerveen U ï ka Zoqdag pOrgenoBatreekaeK urei bfgaveu eep drietal kuder fao koaa va jelf een van vyf en een meisje van acht jaren zich laitiin weten banaar oadara in mt duip hMwelk aan i bunue woningen grenat Al apoedig ij verdwaald Zy evenwel en waren tigra het ialleb an den aWmnog niet thuis Alle pogingen door iici beangste dudera a bet w rk nea eld m hen Weef te vindcé niliukua iMn g B Vn aionjj en 4f doorwei jer gezoohl maar te vë geefk loodat outt de kindenden rioHq wlMudei Aaar ilj stalUg 4ail¥ gat vert oeidhtid honger ei oA mden ziiit Ijnw eB glifeden morgen om irca haU acht unnjwerd eiebel bet drietal dat deqi langen guren lifnternaehi i nder reiiea ea anteuHdiaieil lo dé duweui bad dporlebraic t door twee inwonera van Zaqdva rt Keur n I4o enMr in beklagepirawdigen toestand in de ijj bylieid van dat dorp oiitljlekt Met de meeste J enaoblievendbeiq verd ipy van het noodige l l ortieu eq iu den wifMos loo bunq betrékkii ieq VgelwaW Op de aahstaan K lfatdagea lal te Amaterdaal eepe vergadering gehouden warden vaN het algemcea Nederhndieb werkliedeiinrboud Onder de e bespreken piiiiten merkeit wij op de middelen om hek rpiddMbbfur oiiderwya vó4 r liiwleren van wer liedei egankelijk te qiaken in Ic leMeu door den heer O R omilitrts de noodzakelijkheid dat de werklieden het gebruik van sterken drank ala lobttijelijk voor huona welvaart en in t t é met hun kelHngen beperken et aftehaffeo in te Ie4den door dea heer Staree d middelen om ioonsrerhooging te verkregen en da qiogelijfcheid om voor alle raÜfm een atandaard ao hei lobn vaat w atcHen door de kearea Anoeaux en Steenberg de opriefating van 4en fon4a tot onderateuning van weduwen en bohoe fce werklieden da wenacbelykbeid der opbelHng van bank n van teanieg en dergeiyke vereeniipnieen door deo beer Janaen De abef over dbu geoaaakuwligaii dienst te Atohin rapporteert dat by do op t obar onder bcban deling gebleven lydara ten getale vaa tSIzyn b gekolnea tü Tulaat V m waarvan S ae obolaMi i hiervan beratoldea 1 1 worde geévaoaeard 71 e overleden hierbij 1 aan ctaalaMl itl 81B zso op Jl OiHober if h baijd ing Wejren 454 lydieta wafrbü 2 net oboliMNi Qud r b f a nt l overiedMeo ja begrtpcv i nij t i iilitWfB Iemand dit Qoe afkometig en thana beboorend tot Ü gartil eii i AtobiS vcbtee van d Wr iM ifn Dée een b ief vveltte in de Goeuke C oiüiM k opgenopaen eq Waaraan wij het volgende ootleenao i I l ïd mij altijd den kraton als een soovt in kaiiteel Vooi geateld ihaM dat ia m1j Mrg tegengev l W wn nt Ie zijn tii dan eenige vervallen mor ifi 4m waar nn hiielr eh daar veraieikingen en bat ttrijin zyn a nj legd It Hg et de oompagnie af e n bqitenpoat op zg van den kr toA Taking AtAU genaamd het ia d oude beUting vati Fkngttmk Porim er vtftdi nog al VCel op geaohoteo men hoOft e n dag de koteh om da ooren vKegeu en tb A kMnr zfb zH zdo rij ook al binnen te komen tot zetfji in Ml kmob vallen de Klltf en kanoa cb ttfn Van de week werden daar nog eerie vrouw eo een ergean t doodgeachoten maar bet kan ook nMt amhre rtót vin de Atohinrivier af tot atn da bergen hebben de Atebipeezen bentinga en Versterkingeit II dtUrnit bes bi ten te ona onaphoadel k Zoo kan het natnurlyk niet langer blijven en van da el gaat bet er op loa Uet koat wat bat koat Voor bit legenwodrdige worden wy bezig geboadeo M b eïooaattkAi ran het tcMin tt den kmton 4it Ml 2e f p rbnpaii o bamWe ainbaaiihe nae ten t geo dei grond gcingd en verbrwd worden en laagatiea bt f bier rm ehl ludiaplM wtdetuta is zi lt 1 5 1 i dat dit mi groolp oe ijykbeden Kepi i rd gaat Ala dit nu m4ar het eenige was d n lein het eT nog dooa aiaar daar ata Ik eHéti dag rm ü lO bij U b kk it te kykaq onder het aaobopden e v uur van den vij lud want die laat dat uatuurlijt niet giiedsdliik toe fik kjin u iz ecni dot bat liat aangeBaaoi ia om a ofjenrop d en wal voor een mtnsschyf te Ifitin ik ga HeVet gewapei l om tot bedekking te dteu n d heeft mrn t n jminate een geweer in de bani en kan iB n 1 temgsèhieteii maar men kan die lui mo slecht rake ant z zyn byiia nooit te zien ze Men zicb ze go d til dokken ze leggen een wall ie aan atokon daat u bamlioe door eo ike gew die gevl eidig bnig zyn door dat acbielgat en A vitrep ze Mam eeo paav dagen geleden heb ik f tock een paar i bujien gekregen ik war by de dekking en met eeu m £ pf vier wat ver voeréitg ant daar zie Ut 0 ina t Bacbao hrt boat linka van my bobt kaiostelM Atobloeezen tezig bun geweiwu te laden Ik bfat Ue vier AmboiMezen dn ik b m f had knielen eujlanleggen iki merktt ea kerel op met eeu rood W t e adb dus een Md mik 4 i Qp eena komiiandeer ifc vuur ea vyf jiggeti er Us spartelen in bet gras de diie anderea iiigW er zoo apoed mogel k vau door maar twee raakifH K vcpward lO de baoboedoerie en werden door mijtf aoldaten afgeiaaakL I U had fs meèwiUen J eme i i aar daar willen mijiielAffibaineezen niela q ooi i w riepen maar dJaMan ampon geen pardon ze sli jcii ooa ook dood en zy waken han bajonneiten lo de li liamen ven die andere Jvgf Ku iulke tooqoeleu Itomen dik wij a voor Atan daag doen wij het morjgni de Alohineezèo Dfl E lMeii dag hadden de keppfia 13 gekwelalen en wy 4 waaronder de luiteuai0 Den volgeudcq dag wareq er S doOd en dat a de dagelyksche dienst behalve de waobt en dM t oqk een baantje I Vau avond beu ik an de loopgraafwacht aljgekomeoi ouder het uaar biiia gaaii kc iool men nog gauw een Europeaan mora dood doof bal ban bat ana do mao die vlak aebter aay liep mü schalen e dooi mijn slogkpui en broek en qpg ailii rjwk diP IpiMnout door zga pat en een aqderrn nan in zyn raniti de aergeant van de uieuwe wacht die achter de loracbaniiog itond kreeg eu schaf tuaaokea z o o age a Ik werd qi even teruggeaiuurd met een pabr map o hem te halen i xoo kwamen wg met iiree lijkea in den kratou Hat ia aUea behalve aa gaaaam hier en da ro4 VillrB 4e arlrn maar eaaa aitrukkcn oa a a d e doodaohietery eeo einde te maken Vrijdag dtr vsriga t lr want atn bet apoorwegatalioii te Bergen in Henegouwen eep beruchte zakkavroHer dié leen reeda lang h d trachten mecater Ie orden doof d politie op beeterdaad betrapt en earieateerd Deze piofc pocket ging in den regel op de volgende wyza te werk Op het oogenblik dat een trein voor bet atalioo alilheild begaf by cioh naar epn dkmea ooopó ea bieldtiohofbg daarin wilde pbata oemen op de aanmerking an den cuii4qst tur dat isnynbrer zicb vergiate trad hy een paar gbreden achteruit doch wa wel zoo beleefd bm de dames bg het uit en instappen der coupó behulpzaam Xi zgn Dit nu was juiat wat hg begeerde want op dit oogenblik visiteerde hg op liehendige w xe de zakken der dames en annexeerde Mtuurl aUaa wat hem van eenige waarde toaaeheaa MeB I 9n g van den Ctameeoterii d DiDidag IS ll eiab r Tegaawoordif de hh vaa Ucrita UHodMn vowa Saaagi i Kilt Ifugten Pruil Weaterhua vaa VrtuiiiiuHa MoUer theóglaever ita StraaUn Poat Croit MeMCaiaiier HoegcaAeoH Saeiaoa en Straver V Mtalea ta vonge varpde lag worlsa galtna en e JKKrtwd hnkoiaeo Is eea edna vaa A t 4ia vav oakt tot aumaiei ittr tt wordea beaoemd Mbtif eea adrei vao C F vaa dea Bergb ta Stalwqkaralftta die aieb ala eigeo vaa dea w t loopeade vaa da Haaatrechtscbe bro lataaa iyaf ivouiag beklaagl dat de verhoogiag laa dion e blèt lo Sverfee met hem heeft plaati gehad dit lek fe jgacraeg nanltgNBialaa lyade as telag ootvaagaa mei 1 t il vagri dat bel geas vei oak beb l a aa also anfar aM bel ui4iil4 kands t jo ilea ea auii a dueiwieii bier vv I kngii e a ri l jgeiegd dat de bebaadellDg daarvao ia ilrga luo soa nek de xeeelwet is beihiten adreaaaM ia dier voege 4nai it ta gevw ea hel adraa Ier tijde te kggn aeé aAses vin T kuaa rogi scbt r aaa brag over HoDge guw varsmlwada vedNMia vaa Iraattmipt we tt op vno el aa liea voiiniUer daaelfjk iu be Hndcliag genomea en algemeen afgewezea De nxuiUler doet medcdeeliag vaa da gt be a d ea e gaUIveiiing ad ƒ 20 4100 vroeger rem 4 t I 1 mtde edeeld betwefk voor keouttgeving wordt aangeaomCD Aaa de orde is het voortui van Hurgemeester en Wetboadnra M tnctaaieiiHvHhoiiyin van halnondaniqairu aaa 4b Dmaaiacheol dat algcHiean wordt goeUgekeuvd JudMMNnvalgens maadan ttr tiivtwA tal € ucstur del liatÜAISka KhS9l de hetr Dr i G Boottboom tot lid der Comniiaie ay n M il iM agt de eer Dr F tt 0 van Iteraon tot lid der Plaatielijke ScboolcomaiiMie do hut J It N U v li vso Goor lot lid 4er CommiialKvoor da Muziekickool de beer F T Lafeber lm lid di r o nbarc Geajudheid comoinue da l eer Mr J H vaa Mirrop tot regent der beide gaitbuiZea de beer G F vao du Velde tot ngpstaa daarvan mevrouw Bteteboom Srooondv l regent van het vereeuigd tteei en jElemoeiei ieriJi ait de hee P van EsaeOf tot regentes daarvan mevr da baage vaa Kvcr dingen lol regent ma het Beatedelugvbuil de beer A Han Üorat tot regi nus daarvan mevr de aed Loneubarg Gabnj lot lui vaa bel Ubrgerl Armtfeitaar ƒ heer W Patt Droat to atadtgeneeibeer Ur G T Gapdvaorder tol markliueeitM L da tUoij T Kraiabeer an M vaa Valiao lot waag mccBler ü L Cal lol brogwaebtergaarder aan de Haastr brag vool 8 jaren H Sluiter en benoemd lot hulponder gller aan de Hurgertcliool oor Jüugent H ü lau dtr lioer aa da nieuwe ArmeuKbool da U A knappert i ti van der Meer J hUijucudurat L Goudmaard l M kocaen en H Herman e voori deelt raedi dat de beer G Priaee heeft bwienkt als ambUaaar yae 4en l rgei aa Stand aalo ia ene volgende vergadering tot eene nieuKo beooeuung zal worden ovargvgaan Klets Ulfvr aao df orde lijndc wordt na maehtigiiw om aan de genomen bealaiten aitvoerinj loader retudpUt te geveg de vergadering gnlotoo 1ë o n d e n S Een © Aanmei king Hjfnhetr i Sedaekw Met geaoegen heb ik ket ingooiiden atukje fver het Zieken en VVeduweufuiida gelezen on d t d ardoor dat fonds wat Biber bekend wordt en er dan wel meer Wer eden lid van zujien worden en bejlank ok dei Becrelijris Boekhouder voor zijn qOpiie voor bel laatate aiuk lat lij tu le Goudtcke Co mI heelt geachreven eb inj a les goed bebuivc dat hg zou willen dat de Patruou o Bazen hun kn bts iioodzaakteu om Ii daarvap te wa den want dat is geeq vrgheid van eeu werkmu befofderen ea die WH gaarne toch ook vry zijn en rwt Wue van yn Ifatrooii of Baaa gedwongen worden t har of t r lid van te worden l bedankende voor het plaalaen Mijnheer deSeuactevr teekeu ik mij W lip ¥ F 0VI9 INTIA tiafttste Berichten VenattleSi Deoeab De Commiasie van Dartige heeft het voorstel van den heer Dufaore Vnvfta siaekkende onmitdo KLamer het veriaitr geo t kennen te geveu dat het uitvoerend i ag tegen een bepaalden dag aan e orde gesteld worde De CommiBw heeft roétt met 6 stemmeu tegen 4 bet voorstel natigeuomrii waarby de prioriteit voor bat ontwerp op de sameosieUmx van den Senaoi gevraagd wordt De Cemwissif beell tevena bealoten dat zg nn de NiCttWrja9ra vad lntie lu de Kamer zal voorstsUen den dag der discuaeie over laatatgeaOemd ootwerp te bepileo Berlijn 16 Das Iu den Rijksdag is rapport uigebratht uver het vooislel van den heer Laaker naar aanleiding der geraiigeiinemiag ao den verantwoofdclgken redacteur der reuuua den heer Majunke De Kgkadag bcelt een door deu heer HorerbeCk viin de i ur acilrt partg voorgestelile motie aaiigeuomeq waarby verkhard wordt dat de waardigheid van dep Ugkadag vordert om door eene apeoiale verklaring of door verandering der Constitutie de mogelijkheid van het geiaugeiinemen van afgevaardjgdeu gedureude de zitting uit te sluiten MAB TS BIC9 ï Bjtir 1 J 1 1 B r OOUda 17 Deo Tot ongeveer vorige prgzen waa de omzet uiet groot Tarwe Hilm tj k t gA Uiudere 875a 9 Kogge puike ƒ 7 76 a 8 25 Mindere ƒ 7 26 a 7 80 Voer 6 80 i 7 Gerat puike ƒ 7 75 k 8 ÏB1 Hiudare 7 a ƒ 7 60 Haver zware ƒ 5 26 è 8 8 Li ite 4 a ƒ i Hennepzaad 7 75 a ƒ 8 De veemarkt met weinig aanvoer de handeltraag vette varkens van 23 i 28centa per half kilo magere varkens en biggen vlug varkens voor Londen van 20 a 23 cents per half kilo Xaoa A P84 P S pa tJCBi pryun van Jotee ƒ lïO a 1 60 Burge rlfjké Stand GaaoitaN U Dec Thomas ouders A vaader WiUikeo M U Verheul Cornelia ottderaN Malkert en M Sloos Owauiazti U Deo U li Koster boi vr van H vaader Veen SS j M Hiioggeboren 74 16 B Lispelt 18 j A y tjliet W G A Braicbop 3 w Ouuwoi yi 0 6 ds Jong eu W Ueerkeas 1 i AD VERTENT lfiW Heden overleed in het Bestedelinghuig lier MARIA HOOGGiEBOKEN in den ouderdon van ruim 74 jaar eene kortstondige ziekte waakte een ejudo aan haar leven Deze dienende tot algenieene kennisgeving De famiKe vaij de overledene betuigt tevens hunne hartelijfceti dank aan die ware menschen vHend iaalzg zoo vele jaren de belangstelling v4h hééft ofldërvorids n en die alleq de kosten hebben gedragen gedureude den tgd Iftt zg als Próvenièrster hi TOorn emd iofat is verpleegd geworden Gouda Namens de FamiKe 14 Dec 1874 F aoOGGEBOEEN i Heden overleed voorzien van de laatste HH Sacramenten in den ouderdom van riiim X Q6 jaütn liot mgne diepe droelheid mgn ieür ECTwiwrde en veel geliefde broeder X F BANSHUÜSEN P tjoor der St Josephs kerk alhie H W RANSHUUëEN Btlstend nsboot Gouda 16 Dec 1874 fknigi en algemeene k nUge ng ♦ Den 16 dejier overleed onze CATHARINA CONSTANCE raim twee jaren oudt wsmmA D BUIJTEB V C J RUüTEa WAM Etnige kennkfftvihg Voor do vele bewgzen van deelnemingpne betowd bij het overlgdsa vav onze gslipf pMoeder G E WELTBB weduwe van den HeerJ Sav£kbgek betuigen wg onzen hartelgkéttdask Uft aller ntnitt i trvj p O Vilt BEB MBüLBNi Nieuwediep 15 Dec 1874 Ir wordt bg den Heer 6BENDSL ïg deHoutmansgracht met Èebroatr en 5Ji i nstbddf t verlangd öoe b 17 December 1874 H De Kooper van de Zes Huizen awt de ICki eg te Gouda maakt bekend dat ba den 20 December alle werkdagen AFBBAAK ott dè Ü4 te M Of is a Contant Geld iiiO f € VBEBiMBNBÜBaH Jr til II Mevrouw Wernmk Bleekersingel verUngd een P E P Pïof Pei grer drAMoa Haar Extraia Dit bovengenoemde extract geheel eygrondop de regelen der wetenschap en geloutSd dooide ondervinding en bet gebrul is een btkarmiddel gekeel eenig in zghe zatoeBStelltóg geheel afwekend vni alle andere tot üog toe ttit gevondene haarmiddeleH Dit eïthict vereeaigtalle voortreffelijke eigenschappen iu jich welketot veretwkiqg en voeding van hek haar a hoofd dienstbaar zgn het verfrischt en verhelderd d fV e d ezel ve boudjt bet hoirfd re i v froos en andere uitwasemingen maakt d ziekeIgke hireii Weder gezeild zet den worthl vast zoo aeifs da de reeds verouderde eu verflensdeharen weder langzamerhand opklenren zouderdai het Extract eenigo kleurstof bevitf De niet eringe eigenschi van dit Haar Exti t buitenalle andeie Haa Olie of Pomade welke altijdmet T t of olie verhouden zgn is dat bieriualle vetmengselen zorgvuldig vermeden zgn diewel voor het oogenblik eenigen glans aanbren gea döoh spoeaig de haten weder dof doet worden door bale meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en bet dus dubijkl waardig is daarvan een proef te uemen Het 18 met eene volledige gebrmk sa ingzing ik 40 ets per flacon verkrijgbear bg Mej de Wed BOSMAN G uih T A 6 vis DETH 7 J H KELLER en Z K t ï J ivfcH F A BOBOlSlE