Goudsche Courant, vrijdag 18 december 1874

GOUbSCHE COURANT Nieuws en AdverieDtieblail voor Gouda en Oinslreken De ondergeteekende bericht dat tegen het aanstaande NIEUWJAAR by hem te bekomen zyn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE Siijm en Maagpilleii Dem PILLEN die riiids veie jaren mei bet beste feia e tegen ile slijm en ata maagVersterkend grbrnikt worden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen b zondi r goed tegen Ie gal en zeer zaCht lazerend sijn zijn tcgcr 32 cent het duoije met berigt van bet gebruik Terkrg gbaar by de nirolgende Heeren te Aiu lerd iin M C ébau C Droog Heilige weg D 321 Bleiswyk S I d Kraals Bommel Zuit J r U Vegte Delft E Wilacliut Delfsba en J Kuch Deventer Gebroed Timsn Dordrecht H J Gillay Goada L Scheuk op de Hoogalraat Gorinchem B J B Bosch firma I P Iduonder s llage ViBser in de Spuistraat ILiastreclit K Ootter ing Leyilcn J T Terburgb Haarlemmerstiut Lekkerkerk A drn Oudsten Liiiaclioten B Kruiiliot Butterdam v Sauleii Kulif korte Uuofdsteeg Sohwiiam Wed A H Bombouts Stolwijk A Zyderla iH i Tiel A i Fuassen Utrecht F Alti na op den Steenweg over da Don kerstrant n 6 ii Vlaardtiigen J M Lagerwtrff ZevrnhuizPii A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept ujn door mg te Qoada alleen en wMnitend verkrijgbaar gesteld by deo Heer L SCHENK op d Uoogatraat LET WEL Om e k doosje der ecite en aiata onheugelijke jaren gebruikte Slijm n Maagpillen ia eeu h ljcl voor ien met de handteekening viin J 1 SCHREUDËB apotheker welke handteekening zich ook bevindt op bet 2egellak wnarmede het dooFJe verzegeld ia Men gelieve daar wel attent op te zy 11 en zich te wachten voor het gebruik van een namaakael dat men tracht in omloop te brengen 1 IndcMEUVVRVISCHWINKEL op de MA R T Heden weder ontrangen Versche Zeeuwscbe OE STERS de 400 f 5 gerookte ZALM per WIS 00 cents voorïs EngelscheSPROT Engel sohe BOKKENS ANSJOVISCH beste HARING ZOUTEVISCH STOKVISCH gemarineerde haring per stuk 8 Cents HARINGSALA DE Chinasappelen en Citroenen gerookt VLEESCH fijne TafelTrnchten Fransche en Engelsche COMESTIBLES Engelsch Beöersch BLÈR enz enz De zaal tot het gebroiken Tan Oesters en verdere Verrerschihgen geopend zgnde beveelt de ondergeteekende zich daartoe minzaamst aan Johannes F OUTMANS OpVHIJI AG18De emberl874 savonds 7 ure zal de Heer J HILLEN van t Gravenhage al spreker optreden in de Vergadering der Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van Sterken drank Afdeeling Gouda Lokaal tot Hkil des Volks Peperstraat Toegang VRIJ ITMÜZIEESOHOOL Openbaar EXAMBN der Leerlingen op MAANDAG 21 DEC a s des avonds te 7 uren in het Lokaal Ndt ïn Vbbmaak I Ouden of Voogden worden uitgenoodigd het iBet hunne tegenwoordigheid te vereeren Voor aoover de plaatsruimte toelaat kunnen belangstellenden Bewyzen van Toegang verkrijgen op ïiaturdag 19 Dec a s des namiddags van 1 2 ren in Akti Lkgi De Secretaris der Commissie van Toezigt F Th LAFEBER Gouda 17 Dec 1874 Aanb e steding Het BESTU ÜE van den Oostpolder in A land is voornemens op WOENSDAG den 23 DECEMBER 1874 des voormiddags ten Elf are in het Koffijhuis de Romein te Gouda in het openbaar ian te besteden eenlge herstellingen aan de Gtouwekade onder de Gemeenten Gouda en Waddinxveen Waarvan het Bestek en de Voorwaarden ter lezing xoUen liggen in het Koffijhuis de Romein te Gouda terw l de Inschrijvings Biljetten behoorlijk gesloten op Z el geschreven door den Aannemer en zijne Borgen geteekend moeten zün ingeleverd vóór of op den 22 December 1874 ter Secretarie van den Polder te Gouda wgk B N 146 Aanwyzins in loco zal geschieden op Maandag den 21 December 1874 des voormiddags ten tien ure te beginnen aan den Houtzaagmolen van de Heeren de JONG f5 75lnplaatsvanf29 Dr K KARMARCH en Prof F HEEREN S Technologisch of Volledige Handleiding voor alle takkei iiran ƒ ibru kbuita tt en Oolhsnijutrlirid in alphabetische orde met ongeveer 1500 tassehen den tekst gedrukte Hontgravnren Naar tweede heel nieuw bewerkte Hoogdnit ehe aitgnre intlE UJVIOE BOEEDEELEN W De pryg van dit werk was tot op heden 38 en is thans verkrijgbaar voor den zeer goedkoopen prüs van B 75 bji den Boekhandelaat i BWNKMAN Ie Goudp l lm Omvangen TSÜFFEL EN GEHTELAAT WORST Patè de foies gras Puike Chineesche GEMBER kort blank en malsch PaTE PECTORALE de NAFÉ Engelsche Pepermunt en Gember Tabletten SW Vanille en SantonineWORM FLICKJES Schildpad en Londonderry Soep Drink Chocolaad van 45 Cts per 7 kilogr en hooger Engelsche Jams en Marmelade Steeds voorhanden alle soorten van Fransche en HoUandsche Groenten Druiven Borst Honing a 60 Cts per flacon by De genrigste de aangenaamste de zuiverste de gezondste geur die bestaat die echt uit aromatische planten gestookt wordt en dus het beste middel is tegen rhumatiek hoofdpijn lendenp n die zoo nuttig is voor de kinderen zwakke Personen om de ledematen er mede in te wryven om ze te versterken en bgzonder voor onde menschen die hen versterkt verkwikt herstelt en hen lang in goede gezond heid laat leven ia het beroemde en algemeen gekende P J MELKERT Westhaven die wordt verkocht by de voornaamst CoiffeursGalanterie en Verkoophuizen van gansch Nederland als te Hoofd Depót te Rotterdam VAN nXEM Korte Hoofdsteeg voor verkoop in t groot en is verder te verkrijgen bij de HH te Goudd by B SCHOLTEN Coiffeur Dames en Heerenhaar werker te Ilotterdam bjj Julien de Roos xNoord r T y Bendes by de beurs Van der Hout boerenvischBAi X Borghart westewagenstraat Klinger Cie verkoop X Daniels Dirckx en Keyzer Snabilié verkoophuiz n m tgroot Sack Cie en Iserie Zn export sHage Moerkerk s N Brabant s Bosch van GnUck Luyeki firma Specht Utrecht Den Heer Dr J G PüPP Kon Keiz Hof tandarte WFENEN Bognerstraat K 2 ffeledele Heer Order worden len tpoedujtte iugeicachl A SBINKMAN Lange Tiendeweg Ik moet u betuigen dat mjjne vrouw gerui men t d aan vreeseljjke tandpyn geleden heef en dat door het gebruik vau 1 flesoh van uw heilzaam echt Anatherln Mondwatcr de pijn geheel gestild is Ontvang daarvoor myu hartelyken dank Ik zal het iedtjreen aanbevelen Met hoogachting A J STRAWKA te Kra ehkau Bohemeh Aan den Heer Dj POPP te Weenm kan k met genoegen mededeelen lat mg zyn AN ATHERIN MOND SeATEB werkelyk uitstekende diensten bewezen heeft Nadat ik er twee fleséhjes van gebruikt had is myn langdurig tbndlyden gehe 1 genezen en verdwenen Mogmaals mijn dank Uw toegenegen Afundun L MODEL Kon MoutliatMaar Weledele Heer Dat uw Al ATHERIN MONDWATER b ziekelijke zoowel als gezonde tanden e me buitengewone werking doet heb ik reeds na een kort gebruik van dit voortreffelijk praeparftat ondervonden Terwyl ik dit dankbaar erken kan ik de opmerking niet achterwege laten dat de hooRe prijs het voortdurend gebruik van uw ANATHERINJMONDWATER aan het groote publiek helaas niet toelaat Met hoogachting Rumburg Éd STRACHE Te verkrijgen te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstrant wijk A 128 te Rotterdam bjj F E vsn Samen Kollf apoth en A Schippeieyn k C blaauwe porceleinwinke te i Hnge bg J L F C Snahilié apoth te Ledden by E Noordgk te Utrecht bg F Altena apolii te Amsterdam bg F van Windheim b 0 verkoopbtiia te Ondewater bg T J van Vrenmingen te Schoonhoven bg A Wollf COBRESFOMDENTIE Deo heer M zg geiotwoord dit q ni ootvaogtt vin hit door hem bedoelde jatnercUg niet ongeaegeo iqo eeu extract daarrao ïn ons blad op te nemeD de Rioactu Ooiidi Drok T k BrÏBkHM Eene vergelijking Er bestaan twee soorten van Nederhmdsche onderdanen die beide op staatskosten worden gevoed en gehuisvest en die ten koste hanner medeburgers van den eenen dag tot den anderen worsen gevoerd zonder dat zyzelve zorg hebben te dragen dat zy een volgeuden da hebben wat zy heden genieten en die zich niet behoeven te bekommeren voor de toekomst of eenigen vrees te koesteren dat zy bet dag yksch brood in het vervolg zullen moeten ontberen Is er in zooverre overeenkomst tusschen die twee verschillende soorten van Nederlanders in de reden waarom zy zoo ver rgd worden is een groot verschil op te merken Terwyl het de eene soort zou gemakkelijk wordt gemaakt om aan kost en inwoning te komen omdat zy diensten praesteert aan den lande en het niet meer dan billgk is dat zy niet tot belooning maar tot vergoeding daarvan geregeld des morgens weten wifar zy wanneer de etensklok slaat hun middagmaal zullen vinden en waar zg des avonds hun vermoeid hoofd ter ruste zulten leggen is het met de andere soort een heel ander geval Deze tweede soort is die welke getoond heeft nadeelig voor het algemeen belang voor de maatscbappelyke rust te zyn en aan hen welke tot die soort bebooren wordt eenvoudig huisvesting verleend om hen onschadelijk te maken waarby Dotuurlgk aak 4a voeding gsvoaad tlfordt omdat de staat wel het redit heeft kwa willigen voor langer of korter tyd van de vryheid te berooven maar nooit om hen te doen verhongeren Ieder heeit waarschynlyk reeds begrepen dat wg bedoelen met dr eerste soort de soldaten met de tweede de gevangenen Er is toch in den laatsten tyd meer de aandacht op gevestigd die het undarwerp ten volle verdient dat eene vergelüking tusschen de behandeling van beide onderdanen een toestand in het licht doet treden die verre van goed is doch integendeel strenge afkeuring en hoe eer hoe liever verbetering verdient Eenvoudig in aanmerking nemende de reden hierboven reeds aangestipt waarom beide soorten van Nederlandscbe onderdanen op kosten van den Staat worden verzorgd is het ieder recht duidelyk en spreekt het byna van ês i dat de goldaten wat woning en voeding betreft veel beter moesten bedeeld zyn dan de gevangenen en hoe is het in de werkelykheid De gevangenen worden veel beter behandeld en dat dit zoo is bewyst voldoende het feit dat daarover in verscheidene artikelen in dagbladen en tydschriflen wordt gesproken als een algemeen b end iets ter verbetering waarvan echter niets geschied Is het geen schande o a dat de volgende woorden in een der groote dagbladen ter neergeschreven met stilzwygendheid moeten aangehoord en dat men geen recht heeft het feit t en te spreken geen recht met kracht daart n te pjj testeeren Het is overbekend 4f t onze soldaten slecht gehuisvest zyn dat vele kazernes op stallen geleken en dat s lauds vf edigers nog bieren daar in de eutomologische wereld even hardnekkige vyanden aantreffen als die welke hen op het slagveld wachten Verbet ring is dringend noodig de nationale eer het nationaal belang vorderen die De uitgaven voor nog dringender behoeften schgnen de volkomen Terhetering der kazernes te moeten doen nitftellen Inmiddels worden uit dezelfde schat Victor de Stuer In lirl rtdrrlimd vsn 17 Dm H kist die vooi de kazernes het noodige niet kan even te Leeuwarden in het tuchthuis heerlijke aden waschinrichtingen bekostigd waarin de keur der Nederlandsche schelmen hun ledematen reinigen Daar treft men een groote zaal met een serie toestellen voor voetbaden aan voorzien van dabbele koperen kranen waaruit koud en warm water op de beenen van het canulle stroomt Let wel ik heb er niets tegen dat ons geboefte op doelmatige wijze zoowel naar lichaam als naar ziel gezuiverd worde maar ik zoo er geen gewetensbezwaar van gemaakt hebben vooraf ziudelgke kazernes aan onze soldaten te geven Wat dunkt n geachte lezers zou het niet met recht allerbelachelgksit genoemd kunnen worden als het niet zoo droevig was dat men kotiten noch moeiten spaart om het den schurk die het op onze beurs onpM goederen en ons leven heeft toegelegd die met geweld ontroofde wat wiJ met harden arbeid verzamelden die in één oogenblik Voor ons deefi verloren gaan wat wy eerst na jaren achtereen gewerkt te hebbeu verkregen om het den zoodanige toch recht gemakkelyk en comfortable te medcen O verre van ons d4t wj den misdadiger onmenschelgk zouden willen behandelen dat wg hem in ongezonde holen zouden willen ziek maken ofbem door slechten of onvoldoenden kost langzamerhand zouden willen verhongeren in t geheel niet wjj gunnen ook den slechtsteii raeuscb betrukkelgji leveua gq pt doch wü zjju zeer afkeerig van overdrgviog En vóór alles moest dan toch gezorgd worden dat de soldaat de vrye burger die niet alleen niets misdeed maar juist zyn werkkriug zjjn vrienden zgn geboorteplaatj eUz enz verliet in het belang van den staat om zgn vaderland te dienen het niet alleen niet slechter maar verreweg beter had Deze stelling is zoo eenvoudig zoo duidelyk dat zeker niemand die ich in het bezit van eeu gezond brein verheugen mag haar zal betwisten Ku toch niettegenstaande ieder de juistheid daarvan zal erkennen schgnt een dusdanige toestand in Nederland bestaanbaar Het is waar ook overdryving aan de andere zgde zon scheden wy zonden evenmin den soldaat het te gemakkelgk willen maken maar daar is vooreerst Hog geen nood voor Da kazernes zjjn nog lang niet wat Z moesten zgn Zg bestaan nit groote ongezellige lokalen waar niet het minst is dat u aantrekt Uikwerf missen zy het noodige licht en de vereischte lucht en voorwaar het is geen wonder dut de soldaat boven het verblijf lu de kazernen zo als die nu zyn ingericht verkiest zgn vryen tyd te besteden op andere plaatsen en is bet wellicht waar dat de Nederlandsche soldaat het grootste deel van zjjnen vryen tyd in de kroeg doorbrengt dan is een groot gedeelte der schuld daarvan te wjjten aan den Staat zelf die niet zorgde voor een verblijfplaats aangenaam genoeg om de militairen ook binnen de kazerne zich te duen vermaken Het is gelooven y wel hier en daar inden laatsten tgd verbeterd en menige genoegenaanbrengende zaak is deze of gene kitzerne komen opluisteren dank zj den goeden invloed van menig officier doch zeker is het dat in deze lang niet alles verkregen is wat uoodig genoemd kau word n en dat verbetering eeu vereischte is VVg herinneren ons een brief die vooreenige weken de rondte deed in de dagbladen en waarin een boerenjongen uit de gevangenis waar hij voor het eerst zat aan zyne familie meldde dat het hem lang niet tegengevallen was öp gn tegenwoordige verblgfplaats en dat de kost ia allen geval veel beter was dan t huis Nu ge looven wg dat er wel weinig personen zullen worden geworden zoo ongevoelig en zoo weinig gevoel van eigenwaarde bezittend dat zij hunne vrijheid zouden willen opofferen voor een gemakkelijk leven en een beter middagmaal er zgn er die dit niet met ons eens zün dot h het is naar ons oordeel 1 erg genoeg wanneer bg de vergelgking van den kost des misdadigers met een gewonen burgerpot die ten nadeele van den laatste uitvalt Het feit dat de Nederlandsche soldaatinved achterst dtt bg den gevangene is bedroevend Ons blgff slechts de hoop over dat men niet al te lang wachte met maatregelen te nemen w rdoor de positie van den soldaat wordt verbeterd Bg de behandeling der begrooMng van oorlog die dezer dagen plaats had zon naar wg verwacht hadden het initiatief zijn genomen tot radicale verbetering ten opzichte van de kazernes doch helaas onze verwachting is teleur gesteld Met geduld wachten wij de toekomst af doch opperen den wensch dat de publieke over tniging zich ook in deze zaak telkens moge uiten totdat aan onze verwachting is voldaan W BTJITENLAND Bullcnlaiidscli Ovendclit In de Fransche nationale vergadering ia in tweede leaing aangenoneu een wetsontwerp tot bescherming van kleine kinderen die elders worden besteed om tot aekeren leeftijd waarop lij in huis gemakkelgker te verzorgen ayn te worden opgekweekt Van de noodzakelukheid vaa zulk een wet kunnen wij bq de in ons land heersolnnde geibkkige gewoonte om de kleine kinderen in huis op te voeden bijna geen deiikrierld vormen In Frankrijk echter bestaat onder de fatsoenlijke klasse het treurige gebruik om zgn kleine kinderen nit te bestelen en aan welke ellende die kleine aohepaelen dikwijls zjjn blootgesteld kan men o a zien iu een paar teekeningen in VIllmtration van de vorige week Een wet tot bescherming van die kinderen is daarom voor Frankrgk een dringend vereischte en voorzTet in een wezenlijke behoefte De nationale vergadering heeft gisteren beraad slaogd over het wetsontwerp op de bodemerg en over het voorstel betreffende het wettelijk regeeringastelsel in Algeriê De commissie van dertigen waarmede wij sinds lang onze lezera niet behoefden lastig te vullen heeft weder ieta van ztch oen hooren Zg heeft besloten aan de nat vergadering voor te atellen lich het eerst bezig te houden met het ontwerp tot inatelliiig van een senaat Dit zal evenwel eerst na het Keratteoèa iu het Nieuwejaar geschreven De Duitscbe rijksdag beeft beraadalaagd over het rapport der commissie betreffende het vourstel L sker ovei de gevotigenneming viin den afgeiairdigde M iljunke redacteur van de nltramoiitaansc ie Oenaama Aangenomen is een voorstel van den heer Horerbeck strekkende om den rgkskanselier eene uitirgging of uitbreiding te verzoeken opdat geen argevoardigde van den rgksdag zonder toestemming van dat staatslichaitm stii nde den duur der zitting in bechtenis orde genomen Niettegenalaahiie onrttstbkiende geruchten van outatsmming van den heer von Bismarck en diens voornemen om af te treden uam de rgksdag het voorsiel in twee achtereen lotgendé zittingen aan De Foriachrittapnrtg het centrum en de helft der nationaal liberalen aleinde voor luiicniaad meldt een later bericht dat von Bismarck het voornemen um af te treden gehad of vuorgeuend beeft littussclien is bet zuover met gek imen Dé rgk Jn i op ooratel van Bnnn scn di fi nt de beste gelegenheid aangegrepen om met 1 19 e u 71 attBinieo een vutuiu van ntrottweu te g M utat