Goudsche Courant, zondag 20 december 1874

dfn kanselief tcrwyl de keiier en kroonprins zich ejj erd hebben hem Tau hunne waiirdeering blijken te jeren Het TOorstel Tafl den heer Wiiiterej afgevaardigde Toor den Elzas stielikrnde tot intrekking van de Blzas Lotharingeche sohoolwet ia met eeue groote meeiderhrid erworpen De frm Corr sprekende o er den arbeid ran den riksdag Ergl dat bet Traagsmk beirelTende het bankweien in den bondsraad loorer gevorderd is dat fene overeensteuiniiDg met den rijlisdag spoedig mag worden te gea t gesien Onder de omstandigheden mag nMo in het begin van Jan eeue bije komat an den rijksdag Toot deu tijd tbu Teertien dagen Terwachlen De bankoomiBissie tan den rijksdag zou Donderdag heenkomen om Ie beriiadi lagen over de door den bondsraad geamoodeerde bankwet Pruisen ontvangt oof winsiderving eene bjzondere ehadeloossleUing ran 5 millioen De ryksbank mag 260 millioen aan bankbiljetten met beln ting tan 1 pCt uitgeven en le gezameniyke andere banken 130 millioen Op hét Spaanaohe oorLgstooceel wordt Bet voortzetten van de kryjtsopcraties vertraagd door het ruwe wederj de soldaten van Lorna zijn om die reden terug moeten trekken terwijl de Carlisten in de bergen vechten met sneeuw en slechte wegen De aaanrschaU Serrano is nog altijd te Logrono waar het weder al niet veel beter is dan ia Gnipnzooa Wellicht vinden beide partyen desen tegogspoed niet onaangenaam ig kunaen nu nog eena nadenken BDfNENLAND Gouda IS Dtcsuat Evenals vorige jaren zal de Renfonttrantsebe kerk eritdaags getuige zün van een aehoos feest Op den liteu Kerstdag zal daar een Kerstboom worden opgericht door de goede zorg van eenige jonge dames 4ie daaivpor in staat gesteld door welwilleode studgODOoten aan vele kinderen v$a behoeftige ondera r Khenken nUen uitreiken die gedeeltelijk uil eetre gedeeltelük uit oor langer dnnr bestemde voorwerpen lltn bestaan Maddeu wij vour eea paar weken het genoegen en aardig kiiidetfeest b j te éonen in Kunstmin wjj houden one verzekerd dat ook Itet aanstaande aau d verwlchting zal beantwoorden en zijn overtuigd dat de Kerstavond voor de lieve kleinen eeu ware fe la ond zal zjjo Bg de berEtemming ia het hoofdkiesdietrict IJiel tein tot lid van de Provinciale Stalen van Utreeht il gekozen dr J C van Eeten met 461 stemmen iegen 4S4 die gp deu heer J A H Borret waren nitgebrucht Deelden wij voor eeniga di tn mede dat pogiagen in htt werk werden gesteld om ile beroemde trag dienne Mik Agar ook hier te doen optreden than Tarneoica wg tot onzen spijt dBt zij dit jaar b j geen nogaUjkheid aan de haar gedane uitnoodiging kan roIdooD Wellicht zal een volgend jaar ona dit genot vnaahaffen Hat aanitaandSSjarigbeataander Werkinriehtingtot wering der bedel irg lukte Donderdagavond een buitengewone vourstelliug uit van de tfd Jiteriyke Welaprekwdbeid der liederiafel Apollo Deze voorstelling werd opgeluisterd en lie proeven vag uiterlijke welsprekendheid afgewisseld door hetgeen de orehestrerwujgiag Per A perA ad Astra tep gehoore bracht welk gezelschap éa om de welirillendheid der medewerking én oo de wgi waarop het dat deed den daok van het Gondsche publiek verdient tDaeid JUitia reeds vroeger door dezelfde vereeniging ten tooneele geroerd wss ook thans weder iui r het programma meldt op téreeraid rerxoak ekozetf om hen die gewillig gehoor ga cn aan da a B der liefdadigheid en der kunst Donderdagavond aaugenaasi bezig te houden Eu inderdaad dit doel is ongetwijfeld bereikt £ eneriyds bezit dit drama geoeeg boeiende scènes pni de spanning van het publiek gaande te honden en anderzijds is het evenzeer geachikl om de talenten ran sommige van Apollo s leden goed oit ta doen komen en te doen waardreren Parid Bizzio graaf de Moreto s kamerdienaar diefSCD oogenhlik nadat het publiek kennis et hem naakt tot hobinger wordt geprqmoreerd werd op mistekende wijze weérgegeren De persoon i elke iftol rerrobtr waa door zgn goed gezai g en ni t lean daardoor bg uitstek geschikt Oor zijn fcak Pt ieder die weet hoereel er voóe het goed alageufener tooneelvoorstejliog afhangt ra het goe rerniUeo der hooblrol zal ons toestetnmen dat leedaJM spel v a dcB bobangot d n totaal ipdrnk gnsstig W WJ tl j Aan dim gUAslg ilidifk ikau d fr or het spel der overige acteurs groote afbreak worden geduan en het doet ons genoegen dat dit Donderdagavond niet het geral was De andere leien Vdnhct gezelschap wedjjrerdau ale t ware in eenvoudig saber flink spel Buthwel all n hadden we gaarne iels eenvoudiger gatieii Hg streeUli er te krashtig yaur sm lader woord 1 jnisten toon te W en bij BukW ch aas oierdrijring schuldig zoovel wanneer hij sprak als waaneer hij liep stnpie waie wellicht t juiste woord Wg zijn orertuigd dal hij wanneer hij lich meer op natuurlijkheid toelegt bg zijn blijkbaren ijrer in tqajiigen van het sehoune veel beter zal voldoen Nu jaagt hij t doel voorbij o Ü reiken Vader Beokford werd zeer goed vertolkt Die goedhartige iet of wat geheimzinnige astroloog sprak zooals hü moest bewoog zich zooals het behoorde en hg die hem weergaf m ig aanspraak maken qp groeten lol Juist die rol ware gewis voor vele dilettanten een struikelblok geweest en zon gereede aanleiding tot overdrijving gegeven hebben Dat de vertolker haar goed vervulde strekt hem niet weinig tot eer George Doughs vsrdieot ook een afzonderlgke arBielding Hg toonde een goeden aanleg voor t tooheel die aireeda tot zekere ontwikkeiing ia gekoaua H bekleedt gewis een der eerste plaatsen in de ver eeniginf waarvan hij deel uitmaakt Doch ook da vetdere heeren gaven blijk zich met liefde en ijver der Uiterlyke Welsprekendheid te wijden Het ia natuurlijk evenals op ieder ander gebied ook hier het geral dat het den eeu beter lukt dan aan den ander doch bet zegt reeds veel wanneer eene dilettanlen iereeniging een geheel weet samen te steden waarin geen schrille wanklanken de schoons harmonie verstoren Apollo s afdeeiing Uiterlijke Welsprekendheid ga voort in de beoefening der sehoone kunst waaraan zij zich wijdt en sehenke ons na renigen tijd weder eens eene proav die na de ouderviading van DoB derdagarond govia aan reien zal welkom zijn ir epbgnen t OjUdewater iet reel personen ta zijn geaebikt voor de eerrolle betrekking ran raadslid Hoe anders de rreemde handelwijze der kiezers te rijmen die daar Jwrhaaldelijk dezelfde heeren tot die betrekking rerkoften De heeren J Putman en G ran der lee hadden nanwelijlis roor die betrekking bedankt of oni uldelijk daarn s kwamen weder zegevierend uit de sfeabus de bh Fnlman en ran der Lea die wederoym kunne zetels afstonden vqor nieuw te kiezen leden welke bg l opening der stembus blaken ta zijn dezelfde faeerea Putman en van der Lee Aan een opperrlakkig toeschouwer ran dézen strijd schgnt de handelwijze der Oudcwatersche kiezers rrg kinderachtig toe Bedanken raadsleden r4 ar hunne betrekking don moet men aannemen dat ij dit na rüp beraad doen ro niet lichtziunig of roekeloos Men mag heo dan nog eens onder de band polsen of zij zich niet bedacht hebben doch het gaat niet aau beji tegen hun zin weder te rerkiezen en gesteld al eens dat dit tent gebeurde dan getuigt het ran weinig ernst om dit meermalen te dpen Ken raadslid die voor zijn zetel bedankt heelt déarvoor over wegende redenen en het zon weinig voor hem prouveeren waaneer hij zich door da zeer twijfeladitiga eer rau 6 of 10 maal gekozen te worden liet over halen van zijne opinie terug te komen De bedankende raadsleden hebben den strijd gewonnen en eindelijk zijn er andere namen uit de bus gekomen gekozen is de heer A L Qerretsen en tnssehen de heeren T J van Vreumiugen en ii L Kouings moet eene beretenunipg plaats hebbeu en zoo nu niet qpk deze wederom bedanken dau is de strgd geëindigd Is Oudewater zooargi aan vroede mannen die zich de eer eener verkiezing willen laten aanleunen l Wij gelooven het niet doch wg kregen door het f ebaarde geen hoeg idee van da politieke ontwikkemg der kiezers voor deo raad van da geoMente Oudewater 8t tea QeneraaL Twups Kane zutia gen van 17 en 18 Deo In de zitting van Donderdag zijn de algameene berf adslagingeu over de begrooting voor oorlog voortgezet zij hebben nog zeer lang geduurd Verschillende sprekers zoo voor als tegen hebben het woord gevoerd De algemeeue beraadslagingen zijn afgeloopen Met 50 tegen 23 stemmen is besloten het ontwerp Amsterdamsche kanaalmaatschappij eerst na bet aanstaand reces der kamer te behandelen Door deo heer de Koo van Alderwerelt is op hoofdstuk oorlog een drieledig amendement roorieateld tot rermindering van art 69 met 364 700 Ten cerate wenseht de voorsteller geen fielden tue t staan voor da beoogde stelsalmatiga rerbi turing ntar i eer gebKlikige kaïerqearii Mtl 8 vitu fm stelsel ten aanzien der garnizoenen bluktj in 4a tweede plaata opbelBug ran het depot oer raralerie te Leiden en vestiging te a Hage en eindelgk be oogt het amendement het weigeren van gelden voor htt iurichtan van kampen voorwaarta van de Utiechtsche linie omdat hel den roontellor raadzaam roorkoi die achter die liniên te resti en In da zitting van gisteren ü iit roortzetling dtr diicusiie ovar budget van oorlog beeft 4a minitter toegezegd eene reorganisatie van de geneeskundige dienat der landmacht en beeft de kamer in beginsel zioli terklaard roor hei verleeuen eeuer scbadeloosBleiling aan deu oaunemer van bet brt te Pennerden eo Bgllsermeer zijnde er op de begrooting een memoriepost voor die tegemoetkumiog uitgetrokken Op voorstel van den heer de Uoo zon des avonds nog een zitting plaats hebbeo De conclusie op het ives van ingezetenen van Strijp zal behandeld worden na afloop van de behandeling der wet op de middelen De kamer heeft aangenomen de oouclueie der commissie in zake het adres van ingraetenen van s Basakt houdende klachten tegen het rerbod der opvoering van J ariur lebtm welke oooolwie strekt tot vat tending aai deu iniuistar van biunauloadsalia zaken met rerzoek om iuliobtingen en overlegging vm het origineel besluit van den Btirgameester of gewaar ikt afsciiiift daarvan In de Bvondzittiug is het amendement de Roo aangenomen en daarop is het geheele liudget van oorlog AAMQEKOUEN met 43 legen 29 stemmen De Bente Kamer heeft gisteren hare werknamhedei hervat Ingekomen tijn de weta oiitwerpea die aohteiv eenvolgeua door de Tweede Kamer zgo aangenomen waaronder reiaobilleade hoofstukken der St al he groating voor 1B76 Versundan uaordaafdeeliugea W j renenen uit den Hang dot de GonrerneiiirGeneraal ntr Londou zijn ontslag beeft oerroagd AT I Ct X y Gisteren had aan het Departement ran Marine e a de uabesteding phula nu aiearine kaarMn roor da direotien der Marine te Aoisterdaa en Willemsoord Geen enkele lusehrijiiug waa doorvaar ontra ge B kon htsloit is benoemd tut hooglrersor in daboulteit der gudgcleerdhcid san de hoogesobool te utrecht dr N Beets predikant bg de Ned Herr gemeente aldaar t Het HamdeltUad zegt omtrent deze benoeming het reende s Tot 1ioof leeraar in de theologie te Utrecht is dr Nieolaas Ueeis benoemd de fasnlteit ia das eea ganiaai man rijker geworden Ali niet tbaologan mogen wij zeker wel ons leedwezen uitspreken dat JNiaolaaS Breata wallida de Ajiiste leUerkws tig eker da beste prozoHKhrgrer in Nederland niet mcda aindatalvaa jaren lot professor is bsnoemd InMcdaif loadsche i id en letterkunde Bel Faderland zal met l Jannarl te beginnen z$t formaat vergrooten üe abonnementsprijs wordt eehlÊ niet verhoogd Da eonstitiiurande vergadertug van da uriehterfder vereeniging tot invoering der Ijjk uverbrandinfin Nederland tal nnar wij vernemen nog in dezemaanil te s Hage plauta hebben De beschryvingabrief zal eerstilaags worden verzonden lutessehelineemt het getal oprichters en oprichters nog dagelijks toe De lijst der oprichters zal eerst op debdag der vergadering worden geslotaa om liaami eene vereeniging Ie coastitnaerrn Arnh Cl LI Woensdag werd te Berg Ambaeht de derde rsrgoderiog gehonden der vereeniging Winterlezingsn Ds spreekbeurt werd vervuld door den heer ï G Bettink die tot onderwerp had Frant SUagmrij wélks lezing door het talrgk opgekomen pabliekmrt Iraitengewone aandacht werd aangehoord Eenigb bedragen zoowel in proza en poez als in ernst ebluim droegen het hunne bjj dien avond onvergetelijk te flakeM De ea4e jsarlykache rergaderiag ran b i Qjrmqoaiiek Verbond bod plaats Zondag den I3de i deiser in het lokaal Diligentia te Amsterdam DU het Verslag over het afgeloopen jaar bleet dat de toestand van het Verbond zeer bevredjgsoa mag genoemd wordei Het Verbood bestottdop l Jan 1874 Bit U g 4 nasliekvereenigingen met een ledental Van ongevoSr 100 In den loop van dit jaar zijn 10 vereehigll gon met 370 leden toegetreden zoodot thona hst verbond bastaat nit 21 vereenigingen met 770 werkaode loden Hat de kunsllierende leden betreft dit aantal vergeleken bü M vorige jaar verdfiadobMd zoodot dit geklommen is tot 36 De zesde jaorlijkacbe uitvoering zal in dan loopsfn hetrolgendjaarzoomogelgkte Hi plaote vjnden Tevens is die stad aangewezen als de plaats waar de zerende j firlijks be nrgaderiog gebwdmi mi w c4y Het niaiiw gtkaztn bsstoM ba aat it ds hh 8 H Stok il M Dentz H J F de Waal ei G defries te lAiaAanlsa en A S van Beeaema te Bolteidain De Kamer van Koophandel e Zwolle beeft eea adres gezonden aan de Tweede Kamer der SlatenGeoeraal naar aanleiding m de bezwaren die ran de zijde der apoorwegdireotiëa worden ingebracht tegen het gewijzigd wetsontwerp tol regeling an den dienst en het gebruik der spoorwrges Zij wijst ér pp dat de ondernemers van spoorwegdiensten niet zelden zich belasten met rerruer rau vrachtgoederen dan onder bepalingen die hen t betrekking tot de verdiitwoordelgkhcid plaatsen tluitaa en teven bet gepeene recht Wel heet de onderteekening van deo vraebtbriaf de vrijwBllge daud van den alfcnder die itus geacht wordt net zgne volkomen toestemming eene overeeakomst te sluiten met de spoorwegdirectie maar waar de spoorwegen gaandeweg het leeuwendeel in het pederenverkeer hebben tot zich getrokken en vooral daar woor het hun gelukt is andere middelen van gemaensahap te verdringen en dat verboer geheel te Icbeerscheo ie die vr wilti s toes emming een gdele jElank Daarom verzoekt de Kamer in het bedoelde welaoBtwetp bepalingen op te nemen dw rerhiudaWndat de onileraemera van apoorw ieoslen zich tan aanzien van hunne verantwoonjelgkbeid voor de tn hdnna ztrg toevertrouwde goederen door hunne tlglementen tarieven of vrachtbrieven plaatsen buiten M gemeene recht De geneeskundige inspecteur in Zeeland waarschjwt t en een poeder gefabriceerd door een apotheker ta Qent als middel tsgsn sehimatalplaulen onder hal P saa Dat poeder bevat een zeer zwaar vergif araenig lUr of c g rattankmid De Ministar van Binneniondsohs Zaken beaft in ezonden zijne Memorie van Antwoord op het afdeanogsverslag over het wetsontwerp op het Hoog Merieyt Hij vol den arbeid op waar deze kortelings door de aftreding van dan keer Oterbma is gestaakt Ds Minister geeft geen nieuw maar eau gewijzigd onwerp Zgne delnitie van hooger onderwjis Is deze vorming ao voorbereiding lot zelfstandige beoefening der wetrasahappen en tol t bekleaden van maatschap d ke betrekkingen waarvoor weteoachappelgke opDg woidt vareiaebt Da feitarkundigs pr op oad e nala zgn noor de gymnasia orergebracbt De gjrmnaam zullen voor gemeenten boven 20 duizend zielen verplichtend zgn met bevo dbeid van het Bgk om te subsidieerea Zg moeten van de hoogere burgeischolen gescheiden blijvea Alhenea zijn gemeeutelgke instellingen van laiveraitair onderwgs iemeenlebe sturen zfju bevoegd tol oprichting er van Het licht niet in d badoeliug der Uegeering de drie B Jk nlversitsiten geheel op daazelfdeu voel in te richten Ook wannear de drie inslelliugen 1 i 9 ton souden kosten goal dit onze Snoncieele krochten niet te koven In het cwgzigd ontwerp zijn de vakken die tol de godsdienstwetenschap ru wgsbegearla bakooren byeengevofgd en bg de fecalteit dar laltel n irigediand Zondag 8 December in den vraegan ochtend var ista men aan boord van bel Engelache sahip Foj tgeur in da haven van Vlisamgen ten anker liggende eeu Seeoscfc matroos die Ie Antwerpen door den kapitein aa aangemonsteid Eerst dacht osan aan een on elnk doch toen de aloap van het schip benevens wat beschuit drinkwater stukken zeildoek enz te gelijk met den malrooa verdwsnan bleken ta zgn bestond er geen twgfel eer of de maa had de riuoht genomen £ n werkelfk bleek dit het geval te zijn Dinsdag s oehtends oulBoetten eenige atoombooUn tossoben Vffest Capeila en Zratalauda in sen vliagenden storm een klein bootje waarin tieckla één Baq die zich aan bet roer hield vastgeklemd en elk oogenblik met sijn aialig vaartuig ooor da kokende golven dtwgde varsloBdeo la wordan Pe atora maakt hel echter onmogelijk het bootje t Asderen Man denkt en ver oede yk lereobt dtt 4a man in hei boo c de eflnch Deohok nutroos waa by beaft bISibaar naar Antwerpen willen ie r gkeeren duob zich lu de ioiste riokling vergist Later keeft men iets meer rtn den moa ahoord varmoedetijk zal de roekeloozk waaghals wei dan dood in da altea gevonden k W an B i detr Voorzitter va de Tweede Kamer der Btaten genersaI is een briaf ingekomen van den heer Charles Lucas lid van tel Frausche instituut gedagteekend den lOden dezer nit Cannes waarin hulde gebracht wordt aan de ouiwikkehng der beschaving in Nkdetloud Die ontwikkeling woardeeiCdilsobrgver hooldzakdijk met het oog op de drie raken waaraan by z i le en heeft gewijd nameiyk bel peUitientuiir stelsel de aAohalIing der doodstraf en de verzachting en beasbaring van djeu oorlo Hc rofatsltel in Nedesload goot da scbvijirec vaairl heeft bat onderwerp uitgemaakt vau eu nauwkeuriug onderzoek door gedelegeerden van Europeesche Guuveruemenlen en is door velen in menig opzicht als een aaval eiis waardig voorbeeld geprezen De afachslüng der doodstraf is tot eer van Nederiands vorst en verlegeuwoordiging sedert i ü eea fait accompli Kn wat t derde punt betreft heeft de Tweede K imer door de aanneming der motie rnu Eok Bredius het scUoone ioorbeeld raO de EugeUche 1 taliaansche en Zweedsche pirlenenten en ran het Congres der NoordAmerikaanscbe Vereeoiade Staten gevolgd Heeft de beschaifde wereld de Brusselsche conferentie toegejuicht nog meer doet zij dit bg de aanueminir ran dergelijke parlementaire moties AlleCn dour zulke middelen zal bel bewustzijn algemeen ontwaken dat de oeilog n afschuwel k kwaad is en d t nur dit middel niet begrepen worden dan wiar het wettige zelfrerdediging geldt Wanneer b luienschdom al niet geheel ran die plaag reriost zal worden de openbare meeniug zal geeue poging rerzuimen qm zoo 110 mogeiyk tot kei ietidariitiim der besshoring geheele rer lwgning rau die romp te geraken Deze is z jne innige overtuiging herhaaldelijk door hem in zijne rerschillende gsscbrifteu uitgesproken welke ky bgeeozamelde en wolken bundel hij thans de eer heeft met deu meesten eerbied aan den Voorzitler der Kamer aan te bieden Wg rernemen meldt bet Vad het orerlijd n ran den heer dr A CapadoM dep bekenden kaaipiuen voor de cbriateigk historisclw tiehting Bohalradour de bekwadmheid wairmede bg voor zgu beginselen streed ouderscbeidile de overledene ziub duur ziju groote weldadigheid zoodal de armen eu behLcftgeo een grooten aieun in hem zulleu varliezen Vanwege den inspecteur van het lager onderwijs in de prorincie üruuiogen wordt thans aan de scholen iu die provincie de iu loeu nagq aaa dien hel gebrek aan hulppersoneel beeft op den gang en de hoedanigheid van het onderwgs De Eecfatbank Ie Deveutar heeft een knaap van 8 jaren thana in üechteuia verooideeld tol Zjnreu gevangenissraf wegens bel ootrteemdan van geld uit winkel adeü Wegens volslagen gebrek aan bnIppSraoneel is met taesteBmiug van Gedeputeerde Staten en den school opziener vau teerste dMlrit t in Drenthe Oau t hoolU der sèbool te Taarlo geplaattt een kweakelm De goeds wijn gaat aleadi naar £ ngala M omdat men er oldnar ved geld voor over heeft Uat meu in Nederland nooit fijnen BorJeauxwgn drinkt zoo goed ala men dien in Ëugeiand a tur dinntf runDeer de herren byeeneitten krygi is eenvoudig a in dezelfde reden toe te sclirgveo feu bcwgze deelen wy made wslke prjjeett guede wgn opbracht iu een veiling te Londen gehouden waarvan in de laatste Tina de opgave voorkomi De wyn waa afkomstif lit ds kalden van wylenlord DoibaMie Sheirjr gebotteld in 184 $ 63 per dozijn King of Spain Sherry 184l 96 Slagsberr 1837 90 Poftwijn 11844 tl Chateau Lafitte keldiid 1816 S40 Chateau Lotoor gsbottaU 1868 6 Choteou Lnfitte 1864 120 Da Bynsche wgneu picestal góbolteid in h t jaar 1846 brachten 60 per duzijii op Over lie beteekenls en het gewicht van de opToedlng dar siBtaigea De degelijke en afzijdige opvoufing dn ziutfiigen inzonderheid der hoogere is en Uylt de eerste roeping der school de cenig ware grondslag waarop alk onderwijs elke opvoeding moM bosten Heldere en duidelijke g wastrwoidiogeu op te wekken en te vormen moet bet eerste werk der school Zgn Juist hierin staan wjj bg de ouden achter die ons in aeithetiaoh opzicht aoOwel sabjectief als objeotief verre vooruit ware Onze opvoeding bemoeit er zich bijna niet mede Het is ougeloofelijk hoe valsdi wg zien en kooreh boe wg de dingen met onze zintuigen anders waarnemen dau si zgn hoeresl wij niet zien wal er werkelgk is en hoeveel wij zien wat er niet ia Mea staat rerwonderd waaneer men de waarneming van een ongeoefende vergelgkt met die van een specialiteit Wat ziet de kruidkundige niet aan eene plant en wat de leek Hoe onbepaald Zijn de bewhi ijvingen van hem die de onderscheidene kenteekenen iiiet weet die d botanische lermioologie rormen t Wat rangschikt de gemeene man al met onder den naam ran onkruid Wat ziel e n goed paardenkeniier niet aan eeu paard waar een aifd uiot meer dau 6 of 6 hgzoiiderhedeu kau op us n fi I Wat neemt niet fa tooneelspelei waar iu onze gelattslrekken h fdi fg S i ga g in onze mimiek en geboren waarran wg niht bet Hes dedeel ver uoeüeii Opmerkelijk is het echter dat juist iu dezen tgd waarin de fiatuurwetenscfaappen zulke snelle rorderinfjeu maken zoo weinift nescBiedt om de illtulgell op te voedeti Wut wij in onsa s holeii nanschouwidijkuuderwgs uoe u is tuoU slechts eeie kleine aaluivcs eeue geringe tegemaetkomiiig Een zekere raste biik die tüt alle bijzuuderhedea doordriii £t is noodig roor esthetische opvoeding Wdt merkt een schilder met zijn kuiistenaarsoog roor rorm en k leuren niet alles op 1 Ons ontbreken elfs de heldrre roursiel ingen der afzonderlijke kleuren ons kleurenbegrip is in den regel onbepaald en verward Wanneer wg iemand de rerschillende nuanera ran bet rood roorl en om daaruit het ware rood te kiezen zal hg zich byua oitgd rergissen UD eeus te reel naar het oranje of het violet zich begeren dan weer in het geel of blauw rerdwaleu Zelfs schilders zijn niet alljd r n hunne keus zeker De beroemde pbysioloog HehnholU bewees dat geoefende optici bet zuirere blauw niet juist witten te bepalen In het spectrum noemt het blauw bijna een derde gedeelte in en is met een aan al Fraenhoferscbe Strepen doorsneden bij welke streep bel zaivera blauw begint is door BelmMli met groote raseils aangewezen De sqhilder riet de klenren met ala het ware proevende oogen Hij proeft in het violet hel aandeel van het rood en dat van bet blauw terwijl wij er slechts een zwakkeu indmk van verkrijgen Èlks schilder neemt de natnur anders waar en schildert die daa ook anders Versobilleude schilders knuneii b V een en hetzelfde portret maken toch volt bij rik hel beeld anders uit eu dat verschil is das te gruuter naarmate de schilders meer ontwikkeld zijn en meer van hun geest in het portret gelegd hd ben Wil een schilder ren goe portret van iamand ICTeren don moet hij dezen naar den geest gelgk zyn De beroeoide Fictorii van Mbmo dit voor bet meest volkomen ideaal van geestelijke schoonheid doorgaat wordt door de schilders vsu elke nationaliteit geportretteerd En toch hoeveel verschil tnsscheu die postrctten I Ja zdfs bet verschil in zinnelijkheid bg den sohilder werkt biertoe mede I Ël k heeft een ander oog ja niet altijd zgn bij deozelfden persoon beide oogen lielijk het eena beeft edi warmen het andere eeo kouden kleur nlooa bet eéne ziet meer roodachtig bet andere meer bltuwachtig nz Mei het gi oor is het eveozoo Hoe weinig menschen hebben eene juiste voorstelling vau een bepaalden toon of knaaea nil een akkoord de a ouderlgke tonen vinden 1 De opvoeding der zintuigen moet niet ala het A B C op de school maar In de school zorge men róor alles roor heidera en duidelijke gewaarwordingen Veel hangt er af ran den natuurlgken aanleg doch jaisi dezen aanleg moet zich de onderwijzer bij zijn onderwijs ten nutte make SckoolbUi Naar het HoojdniUck Te Ëszlingen is een verrolging ingeateli te en da wijnhandriaars gebroeders Schieber wegens wgnrerralschiog Het moet ondekt zgn dot deze groote wijnhandeiaarsSrma ii den geheeleo herfet ran 1874 slechts 15 eimer nieuwen wgn heeft ingeslagen Doaren tegen moet uit hare boeken bigken dat zy 12 fieaaohet zwaralztmr een groote hoaveélbeid riet au dmitensniker wijnsteenzuur en Ouder tuig om wijn Ie maken gekocht heeft ten einde hare geachte en aitgebreidde clientèle goede oude en nieuwe wgnen te kuknea oaobiedan Toen de ran gereohttwege aangestelde commissie ran onder oek in de wyukelders ran de heeren Schieber kv am waren er ran de 47 wynsoorteo die heetea voorhanden te zijn dan óqft log geen tien die niet oon bet gisten waren en de chemicus welke met de analyse der 47 monster bMtst wei d moet ten stelligste verklaard heiba dat et ia alls wynsoortaa xiraveteuor roorhandïil was Volgens het Noord Amerikaansch Landmaatblad is aldaar aan tibrielt api ricb tar Wtw digii4 van gonielastike scboeuw voor paarden tiyr vervanging van huefyzer ze wo rden verVritrcRgd tti 16 versohilteude grootten bttt alt d passende io kunnen belfCaMll ze wordea gemakkelyk af en aangedaan soodat ze in de weiden en op stal qiet gebmikl behoe Cu te wOrden De prys is ét Ys dnn rdeir dan het tot heden gebruikelijk yzeren hoef beslag maar dosrentegeo wegen ze 40 pot lichter zgn duurzamer en miuder nadeelig voor de hoeden Laatftte BeiicMeniy Weenen is Dec in bet huio voV a ev irdigden werden heden de verkiezingen d r aqt gfoodbezitters in Opper Oostenrijk met 1 0 fegeii 118 stammelir liHif rstiklaftdl