Goudsche Courant, woensdag 23 december 1874

Woensdag 23 December 1874 N I6II GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentielilad voor Gonda en Ouislreken Het ingeronden stak van i T i wordt in een Tol tnd nr geplaatst db Redaotii Berlijn is Vea Vulgens 1e IfatuMol Zeittmg sta t het refda volkoniPn vast dal van een aftreden van Prins Bismarck eeu sprake neer is Het blad erkent de mogelijkheid ran het aftreden van den Minister vau jnttitie Ijeoiihardt De Kreuzxtitung meldt dat op den parlementairen maaltijd gisteren ten buisse van den Rijkskansetter Jtehouden de stgevaardigden de meenipg fcrkregeu lat het i anblq en rmi den Rgkskauselier in zgn ambt liiDgelijk blgkrn toa zonder eene ontbinding van den Kijksdiig De Poit koestert de hoop dat de crisis voorbij is Het blad betongt toorts in eeu hoof larlikel dat bg deu huldigen st nt van zakeu in den Ugksdag i u de meetdetheid nranketend is en vahk van de oltramoutaneii af hangt het vormen eener goed aaneeiige loten regeermgsmeerderheid uojdzal elijk is Brussel l l ec in de knmer werd het door den beer Defnisseaux gelaakt dat België deelgenomen had aan de Internationale Conferentie te Brussel De kamer heeft goedgekeurd dat het contingent voor 1875 op 13 0U0 man irurde gesteld Burgerlijke Stand GbBoaKN 17 Dec Johanna ouders F Slnüter eti M Viwer Hendriks uudcri B vau Hallen en E an der Spelt Reinier Hut erus ouders R tan Balgooy en H I lan Xaalcn IS Willem on ieri R J Hordijk ea O Paling 19 Franciscus ouders I Klai en M Beaeiii bittLKDEM 10 Dee A M C iootten II w A F Raqshugstn 06 j E O tn Wüligen 8 m P J Verbg 11 m C J Bugler 2 J 2 ui 17 W Bo 41 j H du Uoeuff buistr van P J van Oosten S8 j 18 H Hosselson 7 w Ondertrouwd U J DB GROOT vnn Waddinxveenf SN A R VERBEECK f Wed C VïiiKOBFJ GouJa W Dec 1874 ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van eene Dochter 8 E KOOPMAN Roibstratïn Gouda 19 Dec 1874 Eenige kennisgeving Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden b het overlijden mgner geliefde Echtgenoot betuig ik nignen harteljjken dank S JOOSTEN üfouda 19 December 1874 Mejnfvrouw STRAVER Kattensingel verlangt met Februari EENE Gouda 19 December 1874 Mevrouw ROMEIJ N verlangt tegen February e k eene Dienstbode Toor KEUKEN en HUISWERK alsook eene Vaste WEKKSTE B Openbare Verkoopiiig te WAODINXVEEN op WOENSDAG den 23 DECEMBER 1874 Bes voormiddags ten 10 unr in het Logement wm de Wedawe bb GROOT aan de Brug aldaar van een HUIS met Erve Ihl OEOND ingerigt tot twee Arbeiderswoningm taande en gelegen aan de Zuid Gondkade te Wadditusr eeit Breeder bj biljetten en inform atien ten kanfere vw Notaris MOLENAAR t Waddinxwm De ondergeteekende bericht dat tegen het aanstaande NIEUWJAAR bij hem te bekomen zijn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE i Order Korden te apoediy le imjeKacht B A BRINKMAN Lange Tien deweg De ondergeteekende hebben de eer hunnen geachten Beguneligers te berigten zij door de enorme prgsverhoogiag der grondstoffen genoodzaakt z jn de Prijzen hunner Bieren met primo Januari 1875 te VERHOOGEN met EENE GULDEN per 160 Liters Ons by voortduring aanbevelend met achting A KOCK Bierbrouwerfl de Hand KOOPMAN BN JASPERS firma J v d Zanden Bierbrouwer het dubbele Ankee ïurftnarkt Bierkelder heeft de eer te berichten dat bg hemverkrggbaar is BOSCH BIER a 12 Ct en BEIJEK8CH BIER a 20 Ct per flesch teven verkrijgbaar de in 1873 te Weenen bekroonde zuivere oplosbare CACAO in poeder uit de bekende fabriek van VAN HOUTEN ZOON te Weesp per Vj kilo a ƒ 1 60 0 85 en V a 0 45 W N Raaijmaakers firma H KEMt Oosthaven B 17 vooAanden DEVE tEB KOER fsbriekaat Jb UaBINK Deventer s Wekelöks PUIÉ VERSCH in Potten of Vaatjes te bekomea bij J van ÜROOS Jz Boteren Kaashandelaar te Boskoop Op franco aanvrage wordt Prijs Courant gezonden OPRUIMI G VAN MAI TELS tot buitengewone lage pryzcn D Samsom Aanbesteding Het BESTUUR van den Oostpolder in 5ctóland is voornemens op WOENSDAG den 23i DECEMBER 1874 des voormiddags ten Elf ure in het Koffijhuis de Romein te Gouda in het openbaar aan te besteden eenigre herstellingen aan de Oouwekade onder de Oemeenten Qouda en Waddinxveen Waarvan het Bestek en de Voorwaarden ter lezing zullen liggen in het Koffijhuis de Romein te Gouda terwgl de Inschrijvings Biljetten behoorlijk gesloten op Zegel geschreven door den Aannemer en zjjne Borgen geteekend moeten zijn ingeleverd vóór of op den 22 December 1874 ter Secretarie van den Polder te Gouda wflk B N 146 Aanwijzing in loco zal geschieden op Maandag den 21 December 1874 des voormiddags ten tien ure te beginnen aan den Houtzaagmolen van de Heeren de JONG No 80S der beroemde VVckclIJJiSclic Zamensprakeg Uitgave J J H KEMMER te Utrecht il heden voorhanden b den Boekhaudelaai Lange Tiendeweg te Gouda Lofodinscbc DorschLcvertraan VAN H Sardemann te Emmerik onderzocht en aanbevolen door Da M FREYTAG Professor te Bonn Da R FRESENIUS Geheim Hofrath en Professor te Wiesbaden Deze uitslnitend voor medicinaal gebruik bereide Levertraan is b zgne erkende geneeskundige waarde vqj van eiken onaangenamen reuk en smaak en wordt vooral door kinderen gemakkelgk ingenomen en verteerd Verkrijgbaar per flacon k 40 Cents En uit deze Chemisch bereide IJziTlioudcnde Levertraan door voorname Nederlandêclie en DuittcheGeneeshmdigen aanbevolen tegen bltekzucht klierziekte longteering verzwakking enz isverkrijgbaar per flacon it 75 ct te Gouda bg J C ZÉLÜE fRIJK Alphn bij L Varossiau Zoon Boskoop bij A J van Twoat Haastrecht bjj A Scheer s Hage bj C M ülifier Apoth zeestr 34en F H ReenKannegieter Apoth groote Markt 22 Hiilegersberg hg Wed de Raadt Oudewater bij C Werdon Rotterdam bü C J w Snabilié Apoth groote Markt Schoonhoven bjjJ W Valk Voorburg bü J vau Locfaem Waddinxveen bjj C van Eeuwen Woerden bü W H van Diggelen s i s 12 3H3Si Vi fiHüi j 3 c3 o g 1 i i I CORRESPONDENTIE lÓoada Druk m A Vriok a o 4 § I INSCHRIJVING VOOR DB Nationale Militie TWEEDE KENNISOSVINO BURGEMEESTER en WETHOUnBRS der k meente Ooudt f ezien de Wet van deu 19deu Aigtiatuii 1861 Staaltilad n 72 betrekkelijk de A otioiiale MUUie herinneren bij deze nlle belanghebbenden un hunne rcrpligtini tot het doen rm nangifte Ier inicbryriug roor de Nationale Militie in dr maand Januarij 1875 en brrngen ter hunner kennis de rol geilde bepalingen der gi noe ode Wet Art 16 Jaarlgks warden roor de Militie ingeHhrevan alle manaelyke ingezeleiiea dieop den Uten JiiuiMrij ran het jaar hun 19d jaar waren ingetreden Voor ingezetea wordt gehouden 1 Hy ivieos rader of ii de overleden wiens r ier of zyn beiden orerieden wiens uogd luge is volgens de vet ran den 8n July 1850 Staatsblad n 44 j 20 Hy die geen ouders of voogd hebbende ge durende de laatste aan het in de eerste zinsnedf ran dit artikel reraelde tijdstip voorafgaande nchtlieu maanden in Nederland verbigf hield 3 Hy van wiens ouders de langillerende ingezeten was al is zyn roogd geer ingezeten mits hij binnen het rijk verblijf houdt Voor ingneten wordt niet gehouden Ar vreemdeling behoorende tot ecnen staat waar de Nederlander niet aan de verpligt krytsdienat ii onderworpen of waar ten aanzien der dienstpliohtigheid het beginsel van wederkeerigheid ia aangenomen Art 18 De inscbrijying gescbledt 1 Van eeu ongehuwde in de iemeeote waar ds vader of is deze overleden de moeder of zyn beiden oterleden de toogd woont 2 Van een gehuwde en van een weiluwenaar in de Gemeente waar hij woont 8 Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze is aohtergelnten of wiens voogd bniten s lands gevestigd is m de Gemeente waar liq woont i Vau den buiten s lands wonenden zoon ran een Nederlander die ler rake van s lan Is dienst in e n vreemd land woont in de iemeente waar zyn vader of roogd het laatat m NedtrlandfSoaai heeft Art 17 Voor de Hllitie wordt niet ingeschreTen 1 De in een vreemd Rgk nobtergebleren zoon van een ingezeten die geen Nederlander it 2 De in een vreemd Kijk verblyf houdende onderloozs zoon van een vreemdeling al is zyn roogd ingezeten 8 De zoon van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in s Ryka overzeesehe bezittingen of kolonión woont Art 18 Elk die volgens art 15 behoort te worden iogesehreven is rerpligt zich daartoe by Bargemees ter en Welbaod rs aan te gevau tustolitn den Isteu en Sisten January By ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zyn rader of is deze overleden zgne moeder of zyn béide overliden zijn voogd tot het doen van die aangifte verpligt De wyze waarop van het doen van de aangifte Wyken moet wordt door Ons bepaald Art 20 Hy die eerst na het lutredin van zyn 19de jaar doch vóór het volbrengen van zyn 20st ingezeten wordt is verpligt zich zoodra dit plaats heeft ter insobryving aan te geven by Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschryving volgens art 16 moet gesobiedeu Daarbij golden de bepalingen der 2e en 3e zinsnede van art 18 Zyne iiKohryving gesahiedt in het register van het Jaar waartoe hij volgens zyufu leeftgd behoort Sart emeesler en Wethouders voornoemd roepen dientcngivolge de ingcZ teiH ii die in het jnar 1856 zyngeboren en ovsreeukomstig het voreuhlaande in aeze Gemeente tot aangifte verplicht zyn op om tick opde volgende dogen en in de dnarby vermelde urdeo doen iusekryren te weten t 1 die woonacitig zyn in de wg en A B C I E F G H D I op Vrydag den S4st n Januarij I87 i en die wonende in de wykea K L M N O P Q R S en T op Zaturdag deo Sasten Januarij 1S76 Voorts strekt tot ioformatie van de Belanghebbenden dat het register van insoWfving op den 81 sten January des namiddags ten 4 re voorloopig wordt gesloten en zy die alsdan ve imd hebben de voorschreven aangifte ta doen ingevolge art 133 der Wet vervallen in eene boete van 25 tut 100 d it ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van em tract uit het gcboorte regirter hetwelk bij de aangifte moet worden medegebrncht dat dit extract aan ben die binnen deze gemeente zijn geboren op bnnne aanvrage op bet Burrau van den burgerlijken sund gratis tal worden nilgereiki terwijl zy die rider geboren ïgii zich ter OemeenteSecretnr e kunnen aanmelden ten einde genoemd ex tract van het Gemeentebestuur hunner geboartejilaals te doen aanvragen ru dat een ieder tretiouden is te zorgen dat hij bij de iiisoliryving Wijk en Nummer zgner woonplaats juist l an opge en Gouda den 22n December 1874 Burgemeester en Wetl ouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DboooleevkbFoktuijn van Birgen Uzendooen BUITENLAND Bultcnlandscli Dverzlcht Fraiikryk levert weinig bijzonder nieuws op Ali een belaiigrgk fi it wotdt vermeld de receptie van den heer Meziè ea als lid der Fransche nca de nie In de rede door dien geleerde uitgesproken kwam eene passage voor waarin hij hulde br icht aan Thiers die een storm van tarjuiohingrn uitliikle Efn groot aantal leden waarondi r de benrrn Dufaure de Broglie de Uiïmusat Jules Favre en andere invloedrijke politieke mannen woonden deze zitting bij De heer Coma voorzitter van het linkt rceiitrum om kent dat rr tegen de beide centrums der nationale ver ndering onderhandelingen plaats hebben Dat het linkercentrum standvastig blijft in haar streven om de conservatieve republiek te grondvesten blykt trouwens ten duidelyksie uit een door die fractie op aanraden van Périer Picard en Thiers genomen besluit om zich te verzftten tegen de afronderlyke behandeling van bet wetsontwerp nopens den senaat Het link rcentrnm heett zeer goed betfropen dat de Commissie étr Dertigen het ren strik spande want zoo eenmaal de Senaat in hel Ie pii j eniepiiii was zou men het linkercentrum lang heblieii laten wachten op de vervulling der beloften ten op iohie van de overdracht van Mac Mahons gezag Het comité voor het beroep op het volk Is werkriijk van alle reditvvervolging ontslagen hiervan is kennis gegeven aan de oommissiü tot onderzoek van de gelo ifsbrieven van Bourgoing men herinnert rich lat deze commissie inzige heeft gevraagd van de processtukken De nationale Vergadering heeft besloten dal er reu commissie Z3U benoemd worden ten einde een wet op het hrstuur van Algrrie voor te bereiden Tussclien die voorbereiding en de voltooiing ligt meer dan een tap Ofschoon het m rik geval voor de Naiioiiale Vergadering te Versailles oueiudig grmakkelyker is een constitutie vonr Algerie in het leven Ie roepen dan eene constitutie voor Frankrijk Men zou un de wet op het booger onderwgs weder opvatten indien er althans met teveel leden reeds bun vacantia genomen hadden De crisis te Berlijn is spoedig afgelonpen Bismarck blyft kanselier en van de aftreding van den minister van justitie is ook geen sprake meer De Duitsche bladen wyden lange beschuuwingen ann de houding van den kanselier en den rijksdag Er bigft iets raadselaolitigs in want de aanleiding staat ni t in verhouding tot d u omvang der demonstratie tenzij ran Bismarck naar rust vwlangt De begrooting van Elzas Lothnringen is in tweede en derde lezing aangenomen de Icening voor datzelftle gewest is in tweede lezing verworpen Daarna IS de rijksdag nileengegaan tot 7 Januari Bg de commissie voor de bankwet zijn de aljfcmeene beschouwingen gesloten en is de verdere beraadslaging vastgesteld op 4 Januari Blijkens het wetsontwerp tot instelling van eeo rijksbaiik zal deze gevestigd worden op aandeelen tot een gezamenlijk kapitaal vaa I20millioen rijksmark en voor 15 jaren worden gesticht Na verloop van dien tyd zal de concessie telkens van 10 tot 20 jaren worden verlengd Ue aandeelhouders der Pruisische hnnk zullen aan de inschryving voor de ryksbnnk kunnen deelnemen die onder toezicht der rijksregeering zal worden gesteld De regeering garandeert aan de aandeelhouders eene rente van 4 2 pCt ter yl de zuivere winsten tusachen hen zul en worden verdeeld Het tijdstip der vereeniging van de bijzondere bankeu worilt verlengd tot 1891 De circulatie van biljetten ia zoodanig geregeld dat 380 millioen rijksmark aan bi jelten in omloop kan worden gebracht z iider ddt eenige dekking in metaal behoeft plaats Ie lebben dooi dairentegen zal eene bela ting van 1 pCt op de biljetten worden geheven Hoe die 380 millioen tosseben de banken iler verschillende lilden zullen rijn verdeeld is nadrukkelijk bepaald Aan de Pruisische bank wordteen bijzondere schade vergoeding van vgf milHoen toe ekend voor de noilcelen die zij ten gevolge der opricbiiiig van de rijksbank zil lijden Het vonnis in het proces tegen graaf Amim ver oordeelt hem tot drie maanden gevangeuisstraf waarbij een maand preventieve gevangenis in rekening wordt gebracht Ds zittiit kón eeitr trS j tf geopend norden nadat de beklaagde op bijzonder bevel persoonlyk verschenen was In de motieven van het vonnis wordt de beklaagde schuldig verklaard aan het met voorbedachten rade achterwege houden van dert en stukken Voor de vaststelling der straf wordt zijne hooge positie evenzeer als de belangrijkheid der stukken in aanmerking gciioincn Er bestaan verzachtende omstandigheden maar geene termen tot uits uiting van alle straf Zoowel von Amim als het openbaar ministerie zijnin booger beroep gekomen zoodat de zaak nog nietis afgedaan Iedereen wachtte dit De Belgi cbe Kamer heeft met 61 tegen 16st amen het wetsontwerp goedgekeurd betreSende de lichting voor 75 Bg de algemeene beraadslagingen over de Oorlogsbegrooting beeft de minister lioh op een eigenaardige wg ze van de redevoeringen en naiimerkingeo van da verschillende militaire speciotiteiien afgemaakt volgens hem is de militairequaestie nog l ing niet heslist en kan niemand zeggen waar de grens zal rijn voor de uitgaven ooodzakelyk voor de rerde liging drs lands De Italiaaiisclie Kamer der Afgevaardigden heeft zander discusMe met 207 tegen 25 stemmen het voi rstet goedgekeurd betreffende een nationale gift ain Garibaldi Voorts is de regeering gemachtigd tiit voorloopige beding der belastingen voor 1S75 Dè Kamer is dairns tot 18 Januari uiteengegoan Het Oosleniyksche heerenhuis nam behalveandsre ontwerpen van meer ondergeschikt belang de begrooliug en de wet op de middelen voor 1876 en vervolgens de et op de militaire pensioenen onvfratiderd en overeenkonstig de door de kamer geuomeli beslissingen in tweede en derde lezing aau De ministerpresident verdaagde daarop in naam de keizers de ziiting vau den ryksda tot 20 Jan aaost In bet buis van afgeraardigdeu is beraadslnogd over de geloofsbrieien der afgevaardigden van de boven Ooslenrylschegroot g uudbezHlers waarbg de quaestie beslist moist Wurdeii of de vrnebtgebruikers van geestelijke goederen het kiesrecht bezitten De afgevaardigde Herbst bcnntwoordde deze vraag ontken nend beloogende d 1 de vraag jreene pariyi Bae tie maar eebe juridi che is die de regeering buiten spel Inut De mintster Unger sprak in tegcnovergesteldeu zin maar bg stemming zijn de bovengenoemde verkiezingen met I2i t gen 116 steiniueii vernietigd De Zwitsersch iiatn na e raad beeft met 6 tegen 30 stcmmtn iii be inse de Wit up cchtsolieldinj aangenomen benevens de artt 45 en 46 bipnleudb