Goudsche Courant, woensdag 23 december 1874

t flat eohtaoMding nit ie prok n kan worden tetzg om bepaalde rcdrnen b U o met wederzijdseh goedrinden BINNENLAND GOUUl 92 DFCEllBEk Z M heeft auii mr J Luudou gonreraeurgeue mal an N l Iniie oj ijn verzoek ferToIonUiag it Hie brtiekk ng verlcenil TeTena ia mr J VV von Lansberge onw gezant te Brusa l d6ur Z M lol oprulger Tan den heer Iioadon benoemd Bü kon besluit is op zijn wetioeV eerrol ontslag ferlcend aan den 2n lukt A van der Voort Bq beaehikkiug n en Minister on Einanoién ia bepnid dat desurnumeniir bg da liostei en i C F Tan Geunej igiie l uoitie zal uitoefenen te Sneek Mea einerini lat Je kapitein t z W TUOeniiep te AiuiHuUra met 1 Januari aanst bg aRyks werf wordt geietHohrerd om by de Terdereiunanting Tan Zr Ms ramtureiischip Koning derNedenniiden tegen ifuorüig te yijn waaruit teTensblijkt dut bet uoinuoieii oes aat aan dien hoofdolhcicr bet hevel over genoemden bodem by eventaeeleindienaistelling op te dragen N R Ct Bl jkens eeu j l Zaierdngarund bg het Departement Tan Koloniën outiHiiuen telrgram an den Goover neur Geijfra il inn Neder anJwh Imtië dd 19 dezer hail de DiilHnire en ciriele bevel hebber in Atchib kolunel fel ilen lOikn dezer bet navolgende aan de Indische Itegeering geseind J e hoelofbaUiiys wilden Toeankoe Daoed Sultan maken rekeueude danrtloor hulp viin de oh rerboorigbedeu t zulien verkrijgen luaïn fonom was aangekomen met üUUU aan Een coilirüleur was een ultimatum f aan oveifareuueu aan de wtderspatinige Staten op de Veslknsi Kolta Uadja en omstreek waren zwaar overatrooad geueest de verbroken communicatie metgedeelteljik erlaten posten was den ia dtzer hersteld de brug bu Peajoeng was wegge lagen en eeue vry belang i kc vchide aa gericht I e gezondheidstoestand was oagunslig De ge r agde artillerie en iuTanlerietrorpen v itien van J Ta aangekomen £ en gisteren namiddag van u GoaTeruear Genc rial ontvangen elegrn m meldt nader dat volgens talegrnfflmen nit Atcb4n Tan en 18 December aieta bytonders was vóoi Tal1en dat de gezondheidstoestand iets verbeterde de gesteldheid Tan bet weder gped en d Oostmoessun ingetreden waa dat de controlenr van de VVesikusf as teruggekeerd én delütaUg zyner zenjing weinig bevr igeol was Z terdagaroud ia door eene vergadering van belaD stellenden iu it tlatehqaatU bet besluip genomen tot oprichting eeuer ooderlinge Tleescbhouwer j met a deelen in deze ge meente Oistereravond had in het lokaal Nvt en V irma k het openbaar eiaoen plaats der leertingen van deat sttutieliscUoól Tot öns I dwezen tien we ons verplicht in dit nr niet io na r bgzunderheden te tred B doch een TÜlgcnd nr ui4 dicukangoande meer beTOtten In de openbare Vergadering Tan de Afderling Goada dbr Nederlandsehe Fertnifi tot aftchaffingwtn ttetkm irMk Vrqdag jl in het lokaal tot HeitdM Totks tlhier onier vdoik ttersohap van ds J W Uaverkaap Begemilun gebonden t ad als sprekerop de heer J Hillen Tnn s Graveiih ige Na tenkbrt Wuord over vader Cata en zr ne werken ka 1 het rgmpje van dien volksdichter Ur Tugriaar met toet gefluit Il sitgd op bedriegen ait ter behandeling oor dien aTond en Tergeleek de Ttgelknip Tan den T gel ttr met de kroeg vad den tapper Deze rede die met belangitelling werd aani ehoord ea doOr vele geestige opmerkingen den boordere soms een gullen Inch nfperstb werd beslotte door een ernstige Teraaning om de kroeg te btachoawen als eene gevaarlijke plaats en om door Ttreenigde krachten te blijven trgdea tegen den kanker waaraan ons volk lijdende ia bet gebrwk TlOi den sterken drank Naar wg varKemen ia de Conaisiie tod Toezicht op Let Stidrlqk maseoa san oadheden alhier o er eeukamstig du aiacbtigiug baar duor het Stadi bestnur Tjiileend xrieiueus om mdien de weersgesteldheid hei lorUiat ileu iea Kerstdag en den daarop TO gen den Zoniaii jn i 3 uar bet mnaesm tegen d n et minderden euteu prys van lÖ cents oor het pobl ek toccaokelyk ie sletten DoDdenlag a t zal een openbare leeivergadering pUata hebhen vau wrge de Ftreniging lot verhei In Je e Tergi eriBg 1 a he t Jf Q Ktoingals spreker optfedeo Zij die geene uitnoodiging tot bijwoning dezer vergadering ontvinnn knnuei die verkrggen bg drn heer Q S t Ingei lniff S tétarik btteiyenoemde veresnigiug Io aanmerking nrgKnde het groote belang dfl i e er heeft bg de Terdedigl arheia van zijn land kam men verwachten dat deie vergadering goed bezet zatzyn Waarschijniyk zullen in dit seizoen oog een paar lezingen van wege boveuj enoemde Tereeniging gehouden worden j Pt Ntierl Spectator bevat het volgende i Heerenlibryemeesters van Gonda hebbeu een nieuwen Catalogna van de openba boekerij leGonda Gonda G B van Goor en Zonen nitgegeten en daarmede een verdienstelijk werjc verricht Wanneer no de Toorhanden zijnde registers van de gemeeute archieveo ook in druk zullen Teiicfaeneii zijn zal Qonda een goed voorbeeld gegeveu hebben aan een tal van ZastergeAeenlen Wat de boekerij of libr e betreft daarvan waren reede vroeger tot tweemaal toe Jijsteu iu het licht gegeven en verblgdeud is het uit de vergelgli ing van dia vroegere Igsten met den nu vers heuen catalogas te zien hoezeer de hoogst Tfsrdieaate gke kern iu de latere tgden Teraeerdeid is Olschoon deze bockerg noch slechts een bescheiden oa ang beeft zouden vele ieirs aanzieuluker plaatsen dan Gouda er tiolicb op mogen zgn wanneer zij op zulk ecu rgkvlaeieuaehrou vau verlichting en volksbeicliaviog mochten bogen De bezorging van dezen nieuwen catalogna is opgedragen geworuen aan den heer Mattiuui Nghoff te Gravenfaage en hem Vomt alle lof toe voor de gemakkelgke inrici io van het geheel de geschikte ordening en ds velerlei wgzeo waarop hg zgn arbeid nuttiger en he overzicht er van gemakkelgker heeft gemaakt Ëeu flink alfabetiesch register aaoteekenin gen waar dit uoodig opaomaing van de onderdeelen van grootere werl en waar dit nuttig ia bgzoudere aanwgzing van het vele voor Gouda belangrijke dat alles lindt mep hier ïh een sierlijken typografischen vorm Tereenigd De Tele oude drukwerken bgna ultalnitend vibGondsehe persiür afkomstig en eecige handschriften meestal ook vnn plaatselijk belang tgn onder de andere meer gewone boeken opgenoead eeu en ander maakt dat de lezing van den eaiologuB zoowel aangenaan ali leerzaam is In de Voorrede wordt da geaohiedeoif dat librae kortelijk uiteen gezet ux LI Zaterdag gaf de Bedergkerikamer Vooruilgang te Stolwgk Toer dezeni winter hare eerste Tooritelliug Het sohoollokaal wssitls t ware gevuld met toetchoower opgekomen zoowel uit Siulwijk als uu omliggende gemeenten De stukjes Ulrich van Daan en Het a een boer niet wijs te maken boe een soldaat aan de kust komt liepen goed van stapel en getaigden van degelijke studie Met verlaugen ziet Alen eene tweede TOorstelling Ie gemoet Uit Boskoop moldt en dii 18 Deo i Iu de bedeu gehouden Tergaderisg der Pomologlach Vereenigiug zgn lot bestuursleden herkozen de bh K J W Ottoiander A AiberM eq J Tan Grjos Jz Voorts is briloten hel met X Jan aanst uitkomende weekblad Sieioldüt aan te ueaen la bel orgaan der Vereenigiug eg is het bestuur gemachtigd met den heer J Tan Hoff alhier eeu contract aan te gaan lot het huren au een stak grond voor den aanleg Tan een proeftuin dal op biUgke Toorwaarden ter beschikking der Verceniging gesteld ia De telegraphische gemeenschap taaecl tei i Singaporeen Bularia is hersteld Jil Qt De ooöperatieTe Leidsohe VleescliTereeniging hefft de Tieesohprgeeo vastgesteld als volgt i Bierstttk O SO oisenhaaa U 60 rundvleeu i zonder been OAi ruudtleeaoh met been 0 37Vi per half kilo 9taten GeneraaL Tweede Kamei Zitting van i9 Dee In de zitting Tan Zaterdag is ingekomen een Tooretel Tan de bh Viruljr c s tot herzieniiig van het reglement Tan orde strekkende om den Toorzill iii de beroegdbeid te ge en tot het ilaiten der beraiidslagingen zoo hg dit noodig acht Aan de orde was de beraadslaging over net hoófditdk koloniéa Daaraan naaen onderscheidene ledeu deel Ëe minister van koloniën heeft io antwoord op eene vraag Tan deu heer Gerera gelegd dat inderdaad door den gouverneur generaal vau NederI Indie ie iirrhaald het eerst voorwaardelgk en later het onToorwaardelgk gedaan verzoek om ontslag Drs aVonds zou in de Staalteonrmt bet koninltgk besluit houdende aanneaing an het ontslag en de benoemltig van zgn opvolger Toorkomen Nadat de begrootingen Too Suriname en Cii a ao met algemteoe stemmen waréo aangraomeii U óel ai M n Ifeï xmt L i bet geheele hoofdstuk koloniën Uet 65 atetf tp tagfiv 2 en dat Toor ou voorziene uUgaTen met algujSia stemmen aangenomen In de avond zitting is de wet op de middelen met algemeete stemmen aa hgeubmen In antwoord op de twrbij gevoerde besohouwlngen heeft de miaiiter verklaard dat hg tisb n niet kan iltaten over rgne plaofien nopens de herziening ran het belastingstelael m het algemeta dat kg oserigens alles wil aanwenden tot wegneming van hetgeen den handel of at den toegang tot onze haTeus bezwaart dat de zoijtbeiaiting kan rerminderd en in de heffing Terbeterd worden dat hg geen Toorstonder ii ran meerdere eeihooging der belaiting op h t gediitiUeerd dat hij groot Toontander is ren het denkbeeld ou de 4 B Tan de personeele beloating Toor bet rgk terug te nemen dot de zeepbelvting aohoon hij haar niet Terdedigt erenwel niet gezegd kan worden onhoudbaar te zgn dat hij tot nu toe geen h minsis Tooriiemen heeft ii stfikerbelasting af te Khaifen daar on e finaiitieele toe qd dit njat toelaet en ook omdat de minister wit afwachten wat ï rankrgk zal doeu De behandeliog der eonclusie t het npport in zake het adirs Tan iiige etenen ran Strgp is op voor stel van den heer vnu Houten uitgeateld De kamer is tut nadere bijeeuroeping uitecogegaaa Staten OeneraaL lasn CfHu Zittingen Tan 19 en SI Deo In de zitting Tan Zaterdag la in koaen ket hoofdstak uorlog der staalabegrootin Tsgan Maaa dag werden aan de orde geitrM TersofaiUcode wetk oot werpen benevens de taooftlstukken huis des koniags booge collegien in lutioualc soiiuid der staats irgrupting voor 187 $ In d zitimi M gistere züe mngeponrn J de aan de orde geitelde ontwet ifii De minister ran fiunuiiën beeft ter algepcene kennis gebr eht dj d prijzen er edele aetalrg waarvan aan s ryks munt gedeujl prijs en eerepeuuieiiep worden vi rvaardigd in oyprjeg met het muiitcoUegie en den muiitmeester vpor het jaar I87S Toorloopig worden bepfold Toot het goud toa 0 983 0 op l712 6Uprr kilog api voor het zilver vap 9 985 9in op lOS up per kilogram Indtza prijzen zijn de vergoeding Tap reuteu eu het verlies T i itof Ifegrepcn De l lii Grataoa Idzerda en van Kerkwijk hebban aan de tweede kaaer doen toekomen een gewg zigd ontwerp vau wet lot iiitre iking der byzoudrre be obermiag tot doirer aan de jacht eu Ifet jaebtbedrijf twleed met toelichting eu byiagen ii j njf r t Te Dordrei ht is Zaterdagavond besloten eene on derlioge Tleeschhouwerij op te ridttea iiigerleht naar het nouthuan ijsteem te Utrecht Het benoodigde kapitaal ii 700U verdeeld ia aantteelen faii 60 De Maatiehappij roor den werkenden stand te Aasterdam had deu 7a Juni 1878 zich tot den Gemeenteraad aldaar gewend met t Terzoek dat midJelaa mogen worden beraiad opdat de auaea en biblioIhekso binneu defe gemeente alsmedo de merlffvaanlige zalen van het Koa uklgk pa ia des Zoiidagi koetelooe voor hel publiek mogen wordeu opengesteld DIeiiteiiigevalge hebben Burgemeeetet en Wethondeit de odf lezen of beslissingen verioeht ao onderscheidene ooiieges van loeziebt der r speistieT inriektiogeu alst mede van den Intendant van het Koninklijk Paleis Als resultaat van een en andet atellen Burgemeester en Wethouilers thana voor den kosleloozen losgsiig tot de gemeenielgke schildergenmuiea Van der Hopp en Kolor des Zondaga te verlaeaen aan ten hofge te 60 peraonen beboorende tot de klaaae tf arnhfiehttit lieden die zich daartoe ten minste een dag te T reK hg den bureaulist aaumelden In eeu althOMS tot beden uut gepubliceerd rapport wordt teseni orer de verder ingekomen antwoorden der orerige colleges gebandald Het gedane Tporatel maakt oogelwgbtA aanspraak op goedkeuring en narolging Het rapport oTcr dit unds gernimea tijd infedieode adres doet de hoop TOeden dat bmi veldr ook eeih rapport Tan Bnrgemeeater en Wethooden zal erlMHPn orer het ten Torige jare door een groot aantal peiionen qnderteekende adres wafria ferzookt wordt dod pogingen tullen worden aangewend o het Koninklgb Paüeiai tija oorspionkelgka en Troegsre bestemaingj als stadhuis te doen hernemen Tot nog toe blsTen d talrijka adttsianten tonder aatwowdt Den rreeselük ongeluk viel Vrijdag middag te HUTertum aso de Vaart ter plaatse der aitgraring root Gtrrit Kroon ait Loosdrecht ie ouder een tandral hedolTen gerant en geslikt De ontdekking had o t da Tolgende wgze plaats De beer P wan4 lde il da ariigheid der doorgraring en taj eeosklapa een gedeelte dar koTeutandlaag ttr breedta rap l i 1 Jd eter atioheMwir en m gepekfifia rl ds i a ii iMl J HI te nedrittor iiederU ïk me tèe tr M zijne oandaekt dat d vaart een whaiiie tag gedeeitelgk met laod reede gevuld en dat op den kant een kruiwagen en een paar klompen stond tonder dat er iemand waa Hel Termoeaen rosa oowddelMjk bü hem op dat onder deu ifaodval een werkaan zou bedolven zijn Hulp was spoedig genoeg bij de hand een goed aantal men heu waren weldra met den meesten ijver aaa het gnien iloeh ds massa gefallen laod was zoo groot dat er bijna een half uur verliep eer men het hoofd ran den aan ontbloot kreeg D Tan Hengel ook reeda spoedig bü het ongeval traohtte te onderzoeken uf er uog leven in was doch op hetzelfde oogcnblik raakte weder eeue atrook uod los en begroef dso ongelukkige opnieov ter üi de aanincigen dopr auel terug te wQken voorkwamen zelreu onder het zand te geraken I nst na een ooverwüld hervatten arbeid rond men dea aan weder Het leTeO echter had hem verlateu De oorzaajf van het ongeral ii dat de mau met het zandgisven niet te be t Tcrtroua beneden aan de helling al te diep had nitgegraren zoodat de ho r gelegen zandlaag niet zooaii bij de geoefende gravera ateeds geschiedt bij kleine gedeelten en geleidelijk als t Ware efiohoaf maar by een groutei klomp gelgk afbrak ea neernel In d Pfantohe departementen wordeu 663 dagUaden va tt allerlei kleur Terspreid De dogelgksehe u plage der sonaenatieTe bladen bedraagt 216 330 n aHwrt es die der repaUikeineebe 168 730 Een Keiier Tan Japan droomde eeaige naohtan afkttreen dat drie muizen eene rrttv eene magara ea eene blind over zgn Igf liepen Als hg Trucktflooi Terklariog nu die droom had gezaobt werd hem eindelijk gezegd dat er een arme soldaat w 1 droomen kon uilleggen Toen dete geroepen Waa weigerde kg aitleg te geren omdat hg de onKenade des Keizers vnnede Toea dete hem eiiidel k door de hoop op beloon ing bewoog den uitleg te gfTon zeide hg De vette anis beteekent de beanhten van uwe Majesteit de aagere zgn awe or laniaacn en de blinde ia nwe Majesteit telf In den laatsten tgd Terscheneo niet minder dan U bakkera te Tilburg voor het kantengerooht omdat de palilie het door hen rerkochte brood te licht Nad bevonden Hen werd eeae boete ran ƒ 26 op Micgd en het ia maar jammer dat die boeten niet Mraaeo tea roordeele rao beu dia te veel betaald baddti Waarom look moot het igk proigt trekken T de aisdaad en wei ten nadeele san den miabaa daMe De TUiurgieit CoMrtnt eraeldt bij de m lme nkeid dat in nwegere eeuwen de bakken ia Ierland die te licht brood Terkoehten met het oor aas hunne hirïadrann genageld ten toon atondoa HocTeel doorboorde ooren zouden er tyn ala alle orertreders io dit apiio it werden gestraft en waar rond men nagria i ao g om de ooren vast te spgkaien Tan alle bakkera dia te daar brood rerkoopanM Te Woolwiok wefdeo onlange tooi de Eagelaaka militaire oerheld proeren gedaan mtt een nienwen te haatursn luokttaallao sjisteem Bowdlar De bcstnring BocH geschieden door een te rerplaataea zeil TOOrle door twee sohr Ten waarran de een om een boriiontale en de aadera om c a verticale aa ronddwait De schroeven waren van dun blik geaaakt en werden met behalp van getaade raderen door menechenhanden bewogen tot 600 i tOO omwentelingen per minnti De in vertieale riehling draaiende sohroef moest de loodrechte bavegioc Tan dea h lon mogeIgk maken de horitonUle tonroef de beweging Tooran acl i waArte By gnoatig weder ging de aiMinder zelf meldenballon op De ballon ging memalen zonder verunderiag an ballaat met behulp der een scbrtef naar boreu ou naar beneden totdat ten alotte hetaeehenjsme brak dat waa bg de zwakke censtraotieTtotaen Ook de tweede da horizonlaJa sohroif Werkte gunstig maar men twgfelde er toch aan ofaan eeo aterJeeo windit o0 K waleeg staod zou kimden geboden wordoo door dit lioite amaraa on degeringe beschikbare kraóht ffti mtatrkefj tl liet aan taafde soorjaar tal Knrfna een lol llaen gast ran vOrstcIgk bloed kiioaeU begroeien Bg deo toltoa an ndUr eeu geweldig beer onder de zwattet Tt u Tan Ckam in tnidooateli b 4 H ta b4 l en de lauweren die deeobaohTan Pertie op ign rondreis oogsite deo laai tot reieen doen ontwaken e ffn doao beelniteo om ook een besoek aan Europa te brengen De dria errld iteden Londen Pargs en Weenen heeft Z M daarvoor uitgtkoten U Kngelaeha retiring heeft er belang bü om ast de naburen tgner beziliiiiua l ar op eea gSKtite Teiet te big reu en meende uu den neg sniian een bügonder genoegen te doen door hem een ni oofligiQg t zerideo om naar Europa over te komen heeft hem de meest keizcrigk eerebewgzeu tae eie dr vat Paiüa en W eea ir noodzaakt hot tal ta 4a 9 Het Arabisehe blad dt ftmaA beiioht dat de soltin Ton Zanzibar ran pfnn is zich eeuigen tgd te Weenen te inetallcersn om het Europeeuh Oosten te leereo kennen Tot geruststelling T in zenuwachtige gestellen wordt oTerigesa verzekerd dat de mensoheneterg in bet rgk Tan Zanzibar sedert lang tot de overwounen liefhebbergen behoort en men daar reeds ver het tgdperk van hel vggeubladkostuura achter zich heeft Zelfs diep in het binnenland woueiule opperhoofden dragao bekalfe een schart reeda lang epauletten en op den feestdag zelfs een admiraals Jrieaasler In het Paleia voor Velksrlijt te Amitetdaa werddezer dagen eene vei aderiag gebonden om teraadplegen oTcr de herdenking Tan het zesÉe eeowfaest der scianking ran den giitbrief van Flons V aan Afflaterdam zijode il October 1875 Er is besloten dat pogingen iu het werk tuUsn wordeu gesteldom dezeu g edenkdag te Tieren Eergisteren hield in eena der gehoorzalen fan het acadeaiej ebouw te Iftreoht prof B ter Haar zgne afaoheularede als hoogleeraar aan de hoogeschool Met een dankbaar gcToel schetete dehoqglaeraar zgne 20iarige auibtsbetrekking Het viel hem hard afsoheid te nemen van eene plaats waar hg zoovele aauuen had leeren kennen die hem lief waren en met hem gearbeid hadden op het T ld der wetenscliitp Door de studeerende joi liogsofaap M Utrecht isaan den oud hoogleeroar dr 6 ter Haar door eeuC mnlssie uit haar midden als bewgs an huideenhoogachting eeu prachtige boekenkast aangebfdea O D Den lOn Nusember had iii dan Planten i Dierentuin te B iteTia eea droevig ongeval plaaW Eeuaergeoat Tuurwerkmaker die aangewezen was om naarAlehin te reitrekkea kwam met den kastelein inonderhandeling orer den aankoop van een zesluopsrevolver De sergeant beproefde lül wapen door ochtereeovolgens vgf schotej te lossen en meende dathet tbant ontladen was het Mede schot aarop hggeen reraoedeu had ging echter af aet het noodlottig gerolg dal da kogel door ego borat drong enhea ondanka de apoedig ingeroepen hulp en dengverigta bystond van dr Klooa binnea eeb nar tgdtot een Igk maakte Inditr I N O £ Z O M P E N p Mijiiitr dê Sedactttir veleeCil Terzoek ik U£d tÜt t onderstaanda ean plaatsje ia dt O O i Na bet lezen Tan Eene aanmerking in de G d cke Courant van Vrydag Ton W zich noemende lid Tan MPromJentia waa ik ket niet met itf telre eens te repliceeren of de atuauriuif onopgeaerkt te laten bg ecnig nadenken besloot ik lot het eerste oa reden I het g velen nog ala regel gtldt die ixijft eaueuteert Wel spgt het aij feiten te moeten aaaholen welke ik licrer niet in herinnering had gebracht en niets tot beTotdetiog Tan fPnniaUia bgdragea doch stip ze ook slechts aan ten einde te doen zien dat hel van m geen oveidrgring was toen ik lo mgn vorig ingezonden stukje den weuscb uitte datHH PoUoona het Udaiaatachap van frovidentia nolene volene TOor hun peisoneel Terpliohiend aaakten en bet in hna Toorwaarden van udieust ireding Toor kun pertoneel opnamen Noeat W bet inbreuk mabei op de indiTidnele Trükeid ran deu werkoun wanneer de Patroon als Toorwaarde op de werkplaate stelt dat zgn persooeel lid ran die of die Teraeniging moet iijn dan kan hg het ook niet andera noemen H anneer eeu werkman lid eeuer Terecniging zgnde wordt geuooliaaki daarvoor te bedanken en zich dikwgis Okiot oaderi rpen aan bepaliiigei Hiita rfe a iu strgd mat die waüvau hg reeds lid is en dat dit reeds meermalen meurt ia W tack neier wd bekend U beb hier 7uoral hst oog op de door Z M deu Koning goed gekeurde Ned Tfpogralëubond eode veieenigmg van Boekdrukkerspaliouns met de invoering van het li vreltenstelsel Was W daarmede ecBigszins bekend hg zou zeer zeker overtuipl zgn dat een werkman buiten verplichting tsu lidiaaatunhap ran eea fonds t ondenieuBiog van hem leil tooh niet Trg is en wil dit len slotte met aa Toorbeeld uit velen bawgtea Er beeiajt hier eene werkplaate alwaar een onderling iiekeufonds is gevestigd waarvan elk die daar werkt lid moet zgn 2 50 ala inisggeld moet betelen eu 20 Cu per week ooutribueemu w io Tuar hem bg tiekte 4 per iteek wor t uitgekeerd eu bg overlgden tgn nabéataaoden ie tin deel valt Wel wordt jaorlgki het overschietende geld gedeeld doch door het kleine ledentel 8 a 10 kan er bg eenige tegenapoed van tiekte uicte rf teer wetuig ovcrsobwtea Tal ran s jortplgke den werkasn meer betwarende en tgn rtgklid beiimmereude initerflingeo liudt men kier tee lUt y doah het Imy 9i ft 4V hier optcsounaen om rede tg niele tot berarjatii der bluei van tProtiitiitia bedragen Voorts kan W zich overtuigeu ran een werkplaate waar bel persooeel geheel vrg ia zelüi ran te werken of niet en wanneer hg daarvan de gevolgen nagaat zal hg met ag moeten instemmen dot vrgheid niel Toor elk ludiTidu even geschikt is Ik hoop hiermede W voldoende te hebhen oTerr toigd dat het niel io mijne baloeling li t den werkman IU zijn vrijheid te bekorten integendeel door lid Tan tProcideutia te moettu worden verhoojl zijo H aaide en vrijheid in zooverri dat hg ingeval van zi lc zgn Patroon niel iaatig behoeft te vallen om Toorschoi of giften maar juiat dan kan hg doot wa Toerioig zeggen ik ben een rrg werketan £ J T IMHOLZ Se Boekh ran ProTidentia Aan den schrijver der beoordeeling Tan de Tooneelvoorstelling Van Zoft Sai iq O00dmber I £LrsHATEK 19 December 1874 trelMd Heer Eerat heden Us ik nWe beoordeeüng Op nwe beschouwingen in het algemeen acht ik me niet geroepen te antwoorden Dot e r door de leden Tan de Verceniging JCmttmin niet zoo goed gespeeld is als hier het geral ie geweest stemmen allen toe Zy waren de eerstee die het op dien aTond elkaar Tolaondig bekenden Verschillende oorzsken werkten daartoe mede en ook de slechte Opkomst deed haar iifTli gelden Op twee ponten geroel ik mg Terplicht uw govoelen te weerf een Gg sohryft de gekozene itnkjet waren wcwi hettekentHd en omtrent ras Btlef iHen iu onier Napoleon I nut eere gediend heb ben ttellen ij on ook op Aim ouden dag flinker voor i Misschien dat door het minder goede spel gg da Militaire Willemsorde niet hebt begrepen Anders geloof ik niet dat gg ook dit nwiay teekenend genoemd zoadt ht bèn Het is Wet eenroudig maar bet karakter Tan t Balen is naar mgn gcToelen eoht naluarigk en befe geheel itink bewerkt Het is meer Toor de eer Tan den schrgTer datik aeende dit te moeten opnerken dan roor mijzelven en tot bewgi dst ik niet alleen ste in mijnoordeel beroep ik my op de blgkeu rau waardes ring die de heer Paassen na de eaiste OBToariaras onderrond Van toorelen waaronder Tan Z M detfKoning Dat de ToUe waarde ran het stukje niet genoeg is uitgekomen lag ook eenigszins aan het tooneel Het moest in kleiner beitek gespeeld warden dan ten nwent mogeiyk waa het geheel moest dczelfds teekenen Tan eenTOod dragen die ket stukje zoo zeer kenmerken Een klein hoogst eeoToodig rertrek werd er Tereischt en dat bad men in de Soeieleit Ons Ge ooegen niet Dwirbg was er geen andere booge stoei keaokik baar dan waarren ik gebmik gemaakt heb ea deui paste Tolstrekt niet j myn tgnar dat oog d lang is Ik tst nn met mgne beenen op een toot ket publiek teker uet Ttraakelgka wgie veel te laag by deo glond WiMe ik ze op de gewone manier neerzetten duo kvamea ze met agn keel in aanraking Daardoor bad ook minchien mgu houding veel T ta een zieken kiuideuer doch de andere door n gelrozen woorden komen niet oeereen met de opvattin j die ik Tan de rol had Juist omdat ran Balen met eere Ouder Napoleon I had gediend en op jeugdigen leeftgd rikiÜ lialf Europa had doorkruist koff f veel T w moeis ai se e n doorstaan Zulk een soldaat had eene zware task gebod en die reraoeieuiisen tullen tooh op den Iscftgd iran 69 jaar haar invloed wel hebben doen gelden Hoe flink ook in tyn dagen raakt men dair toch teker op en laten de gevulgen Tan een en andegt lich we geToelen Doarbg had hg reel leed ran tgn toon wat hif ook lelr zegt en gelooft gg nu uirt dat alles by elksAr genomen wel geschikt is om zulk een maa ter neer te buigen tyn lichaam te ondermgueu terwij l de kwalen Tan den ouden dag looh ook met achterwege hlgren f Ziedaar mgiic opvatting die ik n moeat aerdeelen om mg te verdedigen Wg Telachillen dus op dat punt Met gcroelens tos aeatiug noem ik mg UB 1 Dw Dienaar JOH L TAM OM PAUWEBT Een enkel woord tot refUek Nn de pertotien die ot Militaiee WliLnJeOB BR tfeoerien lelntfm ofritei ei dt km tftl ket etui