Goudsche Courant, vrijdag 25 december 1874

Vrtldag 2S Oewnkf 1874 N 1612 GOUDSCHE COURAKT Nieuws en Advertefltieblad voor Gouda en Onisli eken De ondergeteekende bericht dat tegen het aanstaande NIEUWJAAR by hem te bekomen zön EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE B 0RDËR9 WORDEN TEN SPOEDIGSTE INGEWACHT Wl A Brinkman lange tibndeweo ConJUeur van Z K H Print Hendrik der Nederlanden By gelegenheid van het aaflst Kersfeest i tolürtkt niet in it volle marje U deal komen nullen tce over ik meer of miniere tvaavde nut tlrijden Ifai hel tieetde punt m qatlie aanj aat blijven m van i evoelen dat een oud gediende door vele vermoeienieten torpen enz ens ferneérj ebogen zoo nu en dan toch nog vel eem overhlijftelen van ttjne vroegereJlinkheld toont e dit juist doet op oogenllMen alt er in Dï MtLiTiiaE Willemsorde vele voorkomen He t de heer van der Pauwert het bedoelde ttukjeKei eent tien opvoeren door de kon Holl tooneelittenen dut gelegenheid gehad na te gaan hoe daar de rolvan van Solen erd opgevat Di Bedactje Laatste Berichten ParÜf 21 Deo Het vyfde Bureau der nationale eig dèrn it heeft ua den heer ïailhaud te hebben nehoord mcdedceliug rerïawlit van de ordonnance de M htu 111 de zaak vnn bet Comité raar eeu beroep op het Tolk De heer Tailhand zal norgen het adriei en de motirren van den procurenr geiieraal mededeelen maar weigert het dossier Mn de stukken der in iruclie te overleggen lentq op laat der nationale iief nS ug G ndBoid Bureau heeft nu in overweging Keuuuieu of het hiertoe by de nationale vergadering aanvraag zal doen en beeft de lilting verdaagd tot morden oo alsdan eerst het adWes van den prooii r urguneraat te veriiemea Berlijn i Dec De Bondsraad heeft het rooralel Hoverbcck betreffende arrestatie van leden van den Rijksdag tijdens den duar der zittingen hetwelk in den Bgksdng is aangenomen vermnden aan zijne oommiBsien roar rechtaquaestien en raagstukken met etTekking tot de grondwet Kantongerecht te Gouda Op de terechtzitting van den 9 December 1874 zyn dii navolgende personen veroordeeld V r h tot eene gelilboete ran 3 of subs gevan eaisstraf ran een dag wegens het als werkman in eeiie fabriek te Gouda in dieast nemen ran een kind beneden de 10 janr buiten weten ran het Hoofd of den Hestuurder dier onderneming H cl V tot eene geldboete ran I of subs üeviiiigenis traf ran een dag wegens het anders dan vnn den iiiiidkaiit baggeren in eene watering in den po der Blucmendaal gemeente Wüddinxveen zonder daartoe last van Dijkgraaf of Hoogbeearailen ran dien poli er e hebben bekomen C O tot t iee geldboeten van 10 elk of siibs gpvingen sstraf van twee dagen voor elke toete egeiis het als Iwuder ran een Koffiehuis te Gonda np tnee verschillende lijdstippen aanwezig hebbeu lil tijn koffiehuis van bezoekers na uidderDae t eii voor des morgt ns zes ure zonder ran hunne weigering otn te midderi ao it te reitr k en dadelijk kennis nnn het bureau ran politie te heblien gege en A i en K d J loder tot twee geldboeten van ƒ J elk of ieder ecu subs gevangenitsiraf ran een dag roor elke boe e wegens het lu ereenigiiig au gelgktydig trekken van twee vaartuigeu roor een Igk m de gemeente Reeuwijk zonder dat daarroor door den Burgemeester dispensaiie was rerleend F K J A J en C v W ieder lot eene geldboete rau 10 uf ieder eeue subs gevaugenie traf ran ttiee i f Kif wegens bet te Gouda bewaren ran mest eu plantaurdig afval op een erf zonder toestemming van Rurjicmeester eu Wethouders D L tot eeae i eldbuete vau f i of suba leraugeaisstraf van eeu dag negens bet als neleider zich rerwgdereu au i n trekdier op een weg in de pruvinoie Zuid Hulland bunder dat onder rol doend toezicht te hebben gesteld of rasigezet Eu allen in de koaieu de uooda mrordeibair bij lSfe h Mg Burgerlijke Stand CkbOUR 19 Ik t Cm Drill Maria ouders A N Snelleman p Ji Wicwr Agaiha Coioeli oaders A van der al 1M 1 Vcroiealvu lleutlnea Coriitlia Gerarda oud n H CKwj aiKn eo b £ Roresirnten Marïn ouden J Buitelaar fe M Taö logen 20 Jacobn oadfra H M Carlur CU C M OoBuel Kra Mnria ouders H J Rabnaw en W de BoSf lacoba Lamberta ouders W van Ryawqk nin M vao de Berfr OvuxEDkH 19 Dt e i G Oud k 13j 20 M van tïjh 42 K Versteeg hyisvr md H Frie 37 j Hm ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen Tan een Zoon C M CARLIER GosKiT Oouda 20 December 1874 Voorspoedig bevallen van twee Zoons A OLIJ SWABT Qouda 21 Dec 1874 £ niffe ktnnugning 50 J A R I G £ iSCnïYEüEEHIGIHGl iSl VAN C W HOOGENDUK M VAK WIJK Zwammerdam 23 December 1874 ♦ Voor de vele blgken van belangstelling bij de Geboorte v n hunne dochter en kleindochter ondervonden betuigen ondergeteekenden hnnneu dank ZIMMERMANN ZIMMERMANN VAN SON8BBEK Wed VAN SONSBEEK Gouda 22 Deo 1874 van Leeüwbn VooT de bewijzen van deelneming bghet overlijden van onze dierbare Moeder en behuwdmoeder Mejnfvrouw de Wed MALOTAÜX betuigen wjj onzen opregten dank M L A KOCK J P M KOOK Malotaux Berden óp Zoom 22 Dec 1874 Mevrouw ROMEIJN verlangt tegen February e k eene Dienstbode voor KEUKEN en HUISWERK alsook eene Vaste WËUKSTEB Mevrouw J C KG K ♦ Crabethstraat vrfiagt tegen FebrnarJ eene NETTE TfEEDE UEIE die naajjen stgven en striken kan Er BIEDT zich aan een gehnwd persoon van de P G als VUURWERKER bekend met BOERENWERK en paarden beslaan Adre met franco brieven onder jletter B of te bevragen bg den Uitgever dezes f5 75ln laatsvanf29 Dr K KARMARCH en Prof F HEEREN S Technologisch of Volledige Handleiding voor alle takken van bi iclisii Kcil ütt ï olIi sitiji rhdd ia alphabetische orde met ongeveer 1500 tnsschen den tekst gedrukte Houtgravuren Naar de tweede geheel nieuw bewerkte Hoogduitsche uitgave DRIE LUVIGE BOEKDEELEN flMT De prgs van dit werk was tot op heden f 29 en is thans verkrggbaar voor den zeer goedkoopeu prgs van f 515 bg den Boekhandelaar A BRINKMAM to Gm SPAAH BAHK TB GODDi Wegens het Kerstfeest zal ZATERDAG den 26 DECEMBER e k geene zitting worden gehouden doch in plaats daarvan MAANDAG den 28 dezer Namens Commissarissen KIST Voorziaer R ULJTER Secretarii ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KBUNEN ZOON Chemisten IS f aarschuwing Deze URBANUS PILLEN zijn door ons in doosjes 37 j Cent en in dubbele doozen te OOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bjj den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wfl waarschuwen voor het gebruik van namaaksels yreWke men tracht in omloop te brengen Versterkend Oezondbeidsmeel B ADEMA te Arnhem Dit uitmuntend voedsel voor Zuigelingen Mentci en en Kinderen met zwakke epijiverteeringt orpanen en lieratellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandsche Maatschappij tot be j vorderinK der Geneeskunst j en een groot aantal HeerenDoctoren is verkrijgbaar in bossen a ƒ 1 en il 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouda bij P MELKERT nA n bji O GOEKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az 60EDK00PE inZIEK voor Piano Solo Uitgave van KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 646 Kdhb Giroflé Girofla Fantaisie Brillante VB 0 50 Pi no an Flail 645 VON SOPFÈ Dichter und Bansr Ouverture 0 80 Piano en Viool 644 WicHTt Dichter und Bauer ouverture 0 80 AHe nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bjj den Boekhandelaar A B R 1 N K M A N te Gouda 6Ml Brok tu A Briflum Wegens het Kerstfeest zal Zaterdagavond de GOUDSCHE COURANT IsTIEJir uitkomen Kennisgeving De BURGEMEESTER Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Gouda brengt ter kennis dnt het bureau van den Burgerlijken Stand opjZATURDAG 26 DECEMBER 1874 2 Kerstdag van des voormiddaffs 10 tot des namiddags 1 ure geopend zal zgn tot bet doen van aangiften van geboorten en overlgden Oouda den 23 December 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN JIUITENLAND BaiteDlaDdscli Vvmlcbt l e Frsniche nationale veij ering heeft bet eerite artikel tan de wet op de vrghrKl riin liet booger OBderwija ungenoneo I e keeliseing over btt romotendi it nitgealeld toi een volnend artikel De Tergsderinft eebynt te zuilen worden neroepen om in bet oonfliot tneseben den ainiater Tailbsod en de 5e aeotie aitapnak te doen De miniater beeft het rapport ras het openbaar nimaterie over de taak der vrreeniglng ran het beroep op het volk aan bH iMMaa wwgdagd lonb woignt Mntm atukken Peze eeetie beeft nu bealoirn oor te lallen lael de geldigheid vap de verkiezing dea beerm Bonrgoing te wachten totdat de aub conniiasie voor da rerklezing eene parlementaire enqn tr beeft iiifieateld De Pti t ia roor den tgd van reeriien dagen getiAot t vegena een in dat blad renchenen artikel van den heer Caaiagnae De Timet heeft een telegram uit Berljjn luidend 1 Al de Uegecrmgeu die op de uui fcreutie te Braaael rertei ru oordigd warru hebben haar toeatemmiug gegeieii um iich te doen vertegen oordigen op de uieuive c uferei tie te Peterahurg eu de Euaaiachc Kegee mg heeft daarop een cirouJaire verzonden iraarin gtii oraide Kegeeriiigen worden ui enoodigd om baar verlangen te duen kennen betreffende bet tydatip ran d bgeenkomst der conferentie Da i öln Xeilnnf meldt uit Bayoiine dat de Mraklenburgacbe brik 6aatar den 1 In deter ia de bocht ran üneiana niett gendaande tg de Dnitaebe en d ntx drlag had gahrachen door de Carliatea ia beaohoten Deii rolgenden dag ia zg naby Zaraur op het airand geloopen De kapitein en bemanning tgn door rrgwilligera uit Ooeturm gered terwgl de Oirliaten een groot aantal aehoten op de rrddingboot loiten en naar 8aa Sebaatian gebracht De lading ia in handen der Carliateo Er ia een parlementair afgeraardigd Aan de Poll Mali wordt oil Berign geleirgrapheerd dat de kunonueerbooten Albatroa en Nautilnt die Santander zouden rerlaten ba el hebben gekregen daar te blaren nu de Carlisirn op het Duitache ranrtuig de Guatar hebben geachoten en roldocniag te eiachen roor de beleedigiiig de Duitache rlag aangedaan Uit Berign worJt dit laatste bericht ten atelligate trgengeaproken De beide bedoelde raartuigen nokten rpeda den 19n en 20n Sjnlander bobben rerlaten De Duittclie Brgeering achg nt niet ongeneigd te tgn om aan de naar aanleiding ran de arreatatie ran M ijunke bg den Rgkulag gerezen betwnren tegemoet te komen Het hier aangenomrn rooiatel ran Horerbeek ia door den Bondarnad rerzonden naur de aan geareren oumniiaaie Men houdt het er our dat BiiBnrek niet zoo zeer kwnnd ia geworden omdat de Bgkadag g iging voilaiigc e ran art 81 der Grondwet ala wel omilat Ie meeiderheid meedeed de zaak te bepleiten ran de ultrumontanen Volgeha ie Berlgiiache bladen hebben noch ron Arnim noch het 0 eiibaur Ministerie tegen het ge wezen rounla appèl a iugeteekend eu il het ook niet ir M0b jolgl dat dit geaobiedea tal Men zegt dat de politie op bel apoor ia lan eenen nieuwen aanalag op prina Biaaarck ran altramontaanacbe zgde ingegeven De Zwitaerache Standenraad heeft met algcmeeiie atemmen bet internationaal postrerdrag goedgekrur l de aanneming door den Natiooalen Baad geacbieJde reeda rroeger Te Boae ia eergiateren bet Itngrerwacbte Conaiatorie gehouden waarin een aantal aartibiaaohoppea en biaackoppen zgn benoemd dofir den Pane roornameIgk roer Italië Fraakrgk eo Eugrland In Spaige worden de oorlogroereiide partyen door de boiirngewona boaveelbeid meeuw tot werkeiuoa beid reioordeeld a 2Sa Ji t BELGIË De correapondent ran den Jlf R Cl aohrgit nit Bru el dd 21 December Errnala in Nederland beeft ook bij de Nederlandwbe bereiking onzer boofiatad het bericht der aftreding ran dto heer LoudoD ala Goarcrneur Oeueraal r in Nederlandach Indie of liarer diena lervangiug door den hrer ran La iiberjic niet weinig op ien gebaard Uw laudganooten alkier zien hem met leedwezen reitrekkeo De altreding ran den heer van Laniberga heeft dan ook reeda giiteren tot eeneNederiandx e raaj ifealatie aanleiding gegefea eacu retaerend roor bem ala roor ben die haar in bal leren nepen Toe rdlliger wga zoa naoielgk dial dag dua eenige oren nadat de benoeming tot gourtfneui Generaal door de Staattconrant waa afgekondigd eene algemeene rurgadaring dirr Nederiandaclie V raanigiag ran Weldadig hcid aa wel ouder paaauluua bndaa eare roorutlrr den heer roo Looafaerge warden gabaudcu Zg woa aan bet breogoi roo eenige wgzigingen in de atatuUb gewijd Tu n de roorzitter na tot iluiting der bgeenkomat ton overgaan kondigde hg aan dat ten gerolge tgner benoeming door de Ned Begeering tot eene andere betrekking bg tbane roor de lantaiemaal ran de plaata bet woord tot zgne landgenooten rj u richten Spr dankte de leden derNui Vcreeuiging in het bijzonder roor de tilrglie bewijzen ran mede werking en lympathie dia hg bg zoo mrnige gelegenheid ran ben had ontrangen terwgl hg er de rertekrring bgrorgde dat al mocht bem ook de Oceaan ran den achoone inatelling icheiden hg haar en baren leden immer eea warm hart zou blgren toedragen De beer van Lee aantwoordde nit naam der aanwezigen Hg betreurde t dat de zooeren door den eere roor itler geaproken woorden wellicht leta aiin het apontane hadden ontnomen ran hetgeen hg had te zeggen Spr wilde den brer ran Laua erge tvch in de allereeiate plaaia ileu d ink der veigaderden rojr de uitmuntende leiding der eameukiiuist betui gen aa 111 de tweede plnata het Jee Iwe en uitdrukken waarmede de letleu ran de Narlerlaudso ie Yereeniging bun tegenwuordigen eerc roorzitirr zagen rertrekkrn Dal de heer ran Lniiaiergii haar o k ridera een warm ban zou blgieii toedragen ia die belofte wel noodig na den krachiigeu veelzijdigen steun baar door hem tot bedeu geschonkeuF Immer zuo iemand dan heeft de heer lan Lanibeige onuitwiaohbare aporcn lu de geacbiedeui dezer weuicli en raderlandalierende iiiatelliag aciiterge aten Of ia het b r niet inzonderheid roor een groot deel aan zgn initiatief toe te achrgren dal de reaarre kas der Vereeniging in hei afgeloopen jaar met met minder dan fr S3 l4fi aangroeide En duaram z il ook der Vereeniging het roorzitteraohap van deu heer van Lanaberge ourergrteiijk bigreu duaram mI uok zg hem aar hg zich ook beriude een narm hart blgren toedragen daarom ouk hebbeu de leden dier inftelliiig gemeend den altredenden eere roorzitter baren hartrlgken en oprechten dank te moeten betuigen iUttel all oJ zant In Darerende toejuichingen bewezen boezeer de Vergadering met die noorden inatemde De heer rau Ijansberge was aedert den Juni 1871 bij ons Hof geaocreiliteerd en wel rolger ran den heer Kochusai ii thaua gezant Rerlg n De Itlieniee Retterdamtche Courant ia zeer zeker beter iiï ataat dan ik de gegrondheid dier bewering na te gaan maar naar men hier rrg algemeen aanneeemt zal baron Gericke ran Herwgnca opnieuw alt Nederl gezant bij ona Hof optreden Trouwene de tgd zal dat moeten ophelderen erenala de tegenspraak die tuaschen de rerklaringea ran den Miniaier ran Kolomen den heer Van Ooitatein in de Nederlandache Tweede Kamer omtrent zgn koloniaal beleid aan de eene en de atoatkundige beginselen die men tol beden bg den heer ran Lwaberge algemeen rermoedde aan de andere zgde aobynt te beitaan BINNENLAND GoCDA 24 Decehbzb Maandag il had het openbaar examen ran de leerlingen der atadsmnziekschool plaats Een eirolle zaal bewees opnieaw hoereel belangatellmg deze arond ateads onderrind en dat dit niet onrerdiend il zal ieder gebleken zgn die bet programma ge olgd beeft De liederen door de leerlingen d r 3e zangklasse roorgednigen zoowel alt het riool pel ran den leerling der 3e rioel klasse garen het b wgs dat de instelling der atadamuriekacbool leerlingen roortbrengt waarop terecht met trots mag gewezen 1 orden In de paure had de nitdeeling der pr jzen en getuigschriften plaats hetgeen werd rooraf egaan door een kort woord ren den preaident aan d 1 leerlingen den onder ijzer en bet belangstellende abliek Het laatste nammer ran bet prograatnla eene cantate ran den beer Wensink roet begeleiding ran orchest liep best ran atapel en gaf eene leet goede gelegenheid at de r aeae b tlleade krachten vaa de gezameulgka zangkfaiaaen te doen oitkomeo Naar wij rernemen zijn aan da rolgende leerlingen prijzen en getuigschriften uitgereikt Ie Zangklosse Prijzen C Schouten A Groetendorst J Spamderman N Vlasreld J Luderas B rau Galen F R Lnneuburg G de Jong en J v d Klem Getuigachriften W Verburg J F r d Linden H A ran Luenen D Kruit F G Welter 8 C Daniela S K Krom C MgnUeflF en F Mgnlieff 2e Zingklasse Prgren Nran Krimpen J Berkhout M r d Kim J Hdogenboom en M Mertt Geiuigachriften A Peetera A H O Gabry E Haogeiibaom K r Ijcer B r Jjeer G v d Kiut M Vreumingen H A J Lofeber B H v d Werve P Nortier L r Krimpen en D Mertz Se Zangklasse Prgten M A Gabry C Hoo ienboam J M M Krom M ran Veen G 1 Kramers G Welter H C Gabry J Krom en G K W ran iler Laar Getnigachrilten A N 3 heltem i C Grooteiidorst M r d Hoek B Scheltema A J ran Zeylen U ran Zeylen M Hoogenboom en C H Gabry Ie rioolklaase Prijzen M Mertz P Nortier n L r Krimpen 2e Viaolkla se Prgzen J Krom J Hoogendgk L Belonje H C Gabry en N ren Veen 3e rioolkl sse Prgs J Sobenk B aasinstraoeulklasse Prgs C H Gabry Dinsdngarond had de derde abonnementarooratd ling p aata ran de Fereenigde Tooneelitten onder ii rectie der hb StumplF en Veltman Vuordni wg echter de roaratelliiig zelve beapreken een woordje orer iets dat daaraan roorafging Het publiek dat in grooten geiale was opgekororn heeft recht Ie rorderen dat wg hierorer niet zwg geo maar uit tijn naam onze onterredeaheid t it ay aan de dirMtie rac Ont Otnctgen Wat toch geeohiedder Een aantal menaohen dieDinadagavond naar nSntl min opgingen orertttigd van eea goede pUuata te zullen hebiH n daar rij hun plaattbriefjet waarop de plaitsen duidrigk stonden aangeterkend en ondwttttend door een der committariuen van Oks OeKoeoen bg ich hadden werden zeer teleurgesteld daar zij hunne pla itaen bezet ronden door andere meueoben die echter apoedig taanden niet willekeurig me plaateen ingenumen te hebben maur welke evenzeer plaalsbriefjea hndilen ereneeiia ondertcekeud door denteljdm cornmUttru van Ok9 Oi OEOt N