Goudsche Courant, vrijdag 25 december 1874

Uiit en die rerdeelipr aanwoadipla r de reis p ragar H t nipport zal morgen in de openbare rau den algemeenen secretaris Lerjrsnttn Niiruan Dé ilng worden Ingediend minister sn kolooiun zei le Deo In de Na ionale Vergadering hWt Choiseul h rapport aa het rgfje bureau waarbg eene parlementaire enquête betreffende di verkiezing ran Bourgoing wordt gevraagd raori eie eii De Minister Tailhaud heeft gezegd dal de Begeering zich in deze quaestie geen partij stelt en meent ucn te moeten onthouden zoowel ran rerzet tegen als instemming met de conclusie ran het rapport De rergadering heeft de conclusie ran het rapport aangenomen De interpellatie van Ooblet it uitgesteld tot op den dag waarop bet rapport der enqu e oommissie in discussie zal komen MARETBERI C H T B N OOUda 24 Deo Dour de gedeeltelijke stremming der raart was de om et aii geen bëtcekenis De reemarkt met weinig aanroer de handel traag ratte rarkeus ran 24 ii 28 cents per half kilo rarkeos roor Lauden ran 20 a 23 centa per half kilo magere rarkens rlug rerkucht Kaaa Aangeroerd 26 partijen prgzan ran 27 a 30 Boter 130 a 1 50 Bargorlijke Stand OlBoacX tt Deè Marie GerariL eo Dirk Willem Christiaas oaders A Olg ea A Swirt o flgahartas Maru oaden i V A Küstu eu H vaa der Werf Henltrtr oaifirs J Vos ea B Ksaiaa OrWLZDsai tt D i 0 fflagter 7 j Q hiiwd n Dec T A Eikoaa ea H ran daa Berg P 4 Coaree en J vso Vliet O J r ijea ea Mr A Grendel l T kerper ea J N Hoot voi Hs van de Arrondin menta Recht bank dd 2a deier i liet tccoordioor JACOH 01 KOSTSR CSomtniinolmair ta Gouda aan xgne CretBteuren aangebddaa omologoerd en verbindNid verklaard fdlgens dèWet n voor noemden JACOU on KOSTER habiUteerd Oo Caaè T M H J KRANENBÜR6 De ondeigeteekende liAb D de eet bannen geachten Begunstigers te berigten zy door de enorme prgsverhooging der grondstoffen genoodzaakt zgn de Prijzen huRiier Bieren met primo Januari 1875 te VIRHOOGEN met EENE GULDEN per 160 litors Ons by Toostdoring aat berelend met achting A KOUK jti l i X Pietbronwetg m Hand Jsi KOOPMAN N JASPBRS t D Mevronw SNEL te Gouda vraagt wegens voortdurende ziekte harer Dienstbode TEN SPOEDIGSTE eene flixike MEID iO M Switzer Noonien vraagt tegen Februari EENE MJwronw NOOTHOVEN van GOOR Crsbethitrapt vra t t gen 1 FEBRUARI eén Fatso i Ie üke ll ST WDE P Ó gof4 ku4n eivde kofcen en werken en TW goede getuigen voorzien Om dadeiyk üi i nst ta t jii vo t v plangd EENE FLINKE loon f 65 en teel Teiral Adfea bg iep ISat op rèrsoVüleoit plaateen in Ae zaal een niet fringe Tcrvr4riiiig ontstund is duidelijk en daardoor II de iraag gepermitteerd wat was de oorzaak De uitgifte ran eeu enkele plaats aan twee personen zou rerda leer pleiten vooi een sleclite orde in de zaken doch wat te denken ran de uitjifte ran een groot aantal pinaisen aan meer dan eeu persoon De eentoudij te weg tot oplossing ran dit raadsel was dnt men ziuh tot de oommissie wende Deed men dat wende men zich tot de eommissie en wel tot dfu commissaris die de briefjes onderteekend had dan werd men niet alleen weinig heusoh bejegend maar kreeg zelfs wonderlijk genoeg nog borendien rerwqten naiir het hoofd VVy Toonden o a by dat iemand met twee plnatibrief JM waarop dezelfde plaatsen aan iwee rerscliillende péisonen war n geüeveu tot den commistaiis kwam die ttUtbriefjes onderttetendkad Deze commiiaarisgednMig tieh roletrekt mei zouals hij jegi ns diegeoe die dupe WUtan zqne rergissing om dit woord te gebruiken zich had moeten gedragen Hij keweeide eerst niet te kunnen lieW wat er op de bnef je stoni en toen daardp een tweede odmmissaria kwam begonnen zg belde te beweten dat zij er niets aan konden doen dal het keu ui t kbn schelen dat er reeds zooreel klagers wa eu dat a j op den aroud ran de rerlotiug Ier plaatsen ia de war raren gestuurd fut enz terwyl zij in plaats ran reront ehaldtgiiigen zooalsbilKiBd had nog borendien beKhuldlgingeu uitten legen rerscliillende penoneo en dit in leer onbetamelijke bcwoordiiij en Inderdaad een rreemde haiiilelwijze Bij vorige gelegenheden hnd er ook wel eens eene vergissing plaats doeh wanneer dan ile kneeht die naar men teide de oorzaak der rergiseing was kwam wo deze gewoonlijk mo beleefd vele reroutschuldigiiigen te maken en ten minste de klageis fatsoeulgk te woord te ataan tOxa Geuoe n a directie niet alzoo en pwillekenrig kwam de wensch op bq de klagers dat 4 t kiirclit belast waie gewreit met de otUe ran liaktu Men was dau ten minite ran eea beleefde bekandeliug zeker gewe De éeoige eroHtschukUgioi der oommiasie was dus iiwy zyii lu de war gebracbi Deze veroutschuidi ing zoo zij il juist ware moge gelden voorkleine joi gins en meisjes die b r op school hunles met kennen Udar 4uel raar d directie tan die aaeieteil n elke in Gouda bet grootste aantal le leo telt Sen bestuur laat zirh nirt i de war brengen uiobet flink i en inderdaad zyn wij de neeuiug toefedaan dat het moge nog niet voor ieder bewezentyn ran welke zyde de rerwamuK kwam voor het eK dat een groot aantal piaatsen aan dezelfde personen wns toebedeeld de commissie aansprakelijk is Dit fen i bewezen door tal ran plaatsbriefjes itaartan er eenige in ons bezit z nen dat die briefjes ju st zijn bewijst ook de oOcieele lijst door ons nagezien In de paute was ne vernntwaardigicg die zich uitte groot In welk gedeelte der zaal men kwam oreral hoorde men klachten oreral uitte zich de ontsTieiltnheid Wij heriuueicn ten slotte Oiu Gettoegm i leden dat de comu issie de venrgenwoordigster is der leden n dat afkeurenswaardige hauilelingen der directie der SDoieteit tot oneer worden aangerekend en in een kwaad daglicht stellen De directie erdient ten volle dat op da eerste bigemeeue fer adering van Ont Oenoegen leden èen motie van afkeuring orer hare handelingen in deze wordt uitgebracht Tlans ieia over de toorstelling zeUe Alweder moeten we alt Ofis oordeel uitspreken dat hrt opH oerde sluk Kaiharina HoKord getiteld mit naar onzen amank was Hetzij beoordeeld uit een oogpunt ran kunst hetzij nit een Oogpunt ran historie het g ten opzichte ran it moiaai die bet h rat in ieder opzicht is het ooritce oDiiunstig Oowilirhe irig kwam tgdens deie voorstelling ons een vr ek ete ronr den geest toen Glanor s Vitgaa rerd jiegevrn Waarom niet meer dergelgke stukken jipüe oerd die uit het dageiijkaoh leren gegrepen loorftrst bjter kunnen worden gespeeld door onze aotruit rn ten tweede beter voldoen aan den smaak ran htt ontwikkeld publiek Hn spel der rereenigde too eeiistan was rrq goed i och hei spreekt van zelf dal tg beter geschikt z jn i fa Jtedendkagtehe mensohen vogr te stellen en dan l cfst uit den gcgqedea botger of lelfs minderen sUnd dan koningen prinaeaacn grareo heitogen aai eu vta woike Watgenoeade personen in de wrtkeigkhaid zg weiiug of gean notie hebhen Wat dkakt a o van een aartsbisschop ran Ohdaterbairij tsoais dieohm Dinsdag werd roorgesteld Wat dankt u rau c a hertog ran Dereham als dien arond op de planken rersoheen De hoofdrol werd rerTvld door Mevr Ellenberger tat dit zegt genoeg om te wetan dat die in goede kimden was Den beeriVettAin die voor het tiat ua nine ongesteldheid hiei w 4er Mnd lagra wg met e nocgen weder in de rol van Hendrifc Vap ie hij naar ciidh rerrulde Mej Verwoert als zuster ran Hendrik de heer Tourniaire als gra if van Succex Merr Stoetz aU Katharina a voedstcrmoeiler speelden zoo goed als In hunne ro leo mogelijk wna Wij hopen dat eene roljjende voorstelling toch ein delijk eens zal bewij eo dnt bet repertoire ran htt geselschap der bh Stumpff en Veltisan ouk neg betere stukken bernt dau wij dit jaar zagen en uiten tirens deu weiia h dal de pnuzen dan uat korter mogen zgn opüat de bezoeken der roorstelliiig d om 7 ure begint niet eerst na middernaciit t huis behaeren te komen Bg de eerste kamer is tegen heden ten 1 1 fire aan de orde gesteld het ontwerp ran wet betreffende de middelen roor 1875 De minister van finantieii hrelt bij resnivtie rad den ITden Norember jl ingetrokken de resolutie randen 16 Norembar 18 0 n 85 Bg het behandelen lan adressen om teruggaaf ran acegns roor ree waarran het rieesoh ongeschikt roor menschelijk gebruik geoordeeld en dus in den grond bedorven is moeten de amhtenafen rooilaHn onderzeeken en in hunne rapporten meedeclen oi er dnn al nitt reden bataat om aan te nemen dat ile belanglielibende tijdens k i doen der aangifte tot slachten niet heeft genetrn dat het ree lijdende was aau eene ziekte die de afkeuring moest meebrengen Ill de binsdag gehouden zitting ran den gemeenteraad te s Hage is ingekomen eene missire ran drn mmistei van blnnenlanilsehe zaken vanden 21 n dezer waarlig Z Ezc in antwourd up s raads aanvrage of met het oog op den over de plaats loopenden igkswe bg den minister bezn aar bestaat tqfeu e verleende rergunning tot o ricliting ran het slsiidbeeld ran Thorbecke te kennen geeft dat uil houfile van de daarduor te leruor akeu belemmttriiig der passage bg hem zaariglieid bestnnt dè rerlan de vergunning te rerleeneu Deze brief 1 worden medegedeeld aan het houfdcomlté Men meldt uit Amtrrdam am de N R Ct t OistiTcn werd door een makelaar m eflecten alhier een Chioags epoorweg ubligatre afgeleverd die door den kooper genftiigerd is omdat op gemeld effect met zeer flai wc en met putlioil gesohreren letters de naam stond van de te s irareubage ermoorde mevruUw m r Kouweu Naar men aegt moet dit stuk reeds door verscheiden handen zgn gegain alvoreus deiiit bijzonderheid werd opgemerkt üok de rerkuoper had dit met genen De politie ran dit feit onderrioht duet mawkrurig omlensoek De oprichting eener Tereicniging tot inroerin der lijkenrerbranding in Nederland 7 al blijkens den aan de oprichters toegezonden beschnjringsbrief deu 28ii Dieember plaats hebbeo Tegen dien dag worden de hleren en dames die toegetreden zgn bf in den loop lezer week uuu toetreden door hrt opriohlingscoioitc bijeengeroepen om de reieeniging te conetitueeren eenige groiidaliigen rast te stellen oor de te ontwerpen statuten en eenige bepalingen te maken omtrent het roerloopig bestuur O a wordt roorgesteld de coutiibutie over 1875 te bepalen op l Sf Aan den beschrljringsbrief is eene naamlqat der tot ZO December toegetreden oprichters toegevoegd waarOp een rerrolg ter vergadering aau de aanwe igen zal worden ter hand gp leld De oprichters aren bigkens deze lijst op 20 December 297 in getal nit 64 plaatsen ran ons land Alle provinciën zgn er rertegenwoordi 5d behalve Limtnirg De plaatsen die bet grootste contingent gelererd hebben zgn Arnhem t fl heeren en 10 dames den Briel 18 heeren en 6 dames s Grarenhage 66 heeren en 4 dames en Rotterdam 25 heeren Uit Arnhem is bet Prurinciaal Gerechtshof door rier zijner leden eu deu griffier tertegenwoonligil de Hoogere Burgerschool door den lirebte r en twee aadere leeraars roorts zijn onder de Anihemseheop iahtera officieren adrocaten een mgeuiew ran den waters aat enz Onder de Haagtohe oprichteri is o a de oodMi nister Brocx generaal Verapyck majoor van Hees dr Jan ten Brink mr C Vosmaer mr aa Mterbeke enz Onder de 27 S toegelredenen zijn maar zeven predikanten Daarentegen is het getal ganeetkundigen nog al groot ruim 8U hetgeen te verwachten was bn eene zaak diè de volksgezondheid raakt j irnh Ci De lutgerer van Oat Strne eiuki fit rerrolg op een vroeger bericht waarbg de erentueele stakipg van dat blad werd geannonceerd het volgende De bewijzen ran sympathie welke de ondergetee1 kende van zoo reien eo niet het minst van de dagbladpers mocht ondervinden en de rermeerdeiiifg ren het getal abonnés die d arran het gevolg was hebben hem meer dan onit de orettuigipg geiohonfien ifat I Om Strttm in een w qen ljke behóefb vog rUi in stellen hem in staat de uitgare ta blijven V ailutleg Terwijl hij het blad in hunne voortdurende belai stelling blijft aanbevelen betuigt hij rijn crkentelpheid aan allen die hem op zoo ondubbelzinnige wijze hunne ingenomenheid door woord eff daad deden blijken Als een bewgs dat niet overal de gebauwde eigendommen heel nauwkeurig zijn getaxeerd meldt bet N V 4 dat twe woningen in den K alderveen chen borentaoer bg Meppel die wel op het kadaster roorkomeii msar niet aanwe ig zijn omdat zg tei ds voiSr 20 jaren zijn afgebroken thao op nieuw zgn geschat Ilenri Wieniawski is benoemd tot concertmeester leeraar in het rioolspel en roor het qnatnor aaa htt Coneerratoire te Bratael De pogingen van het centraal bestuur van het Algeaeene Nedeil Werkliedenverbond te Amsterdam ter oprichting van een bestuurdersboiid tgu net goed gerolg geslaagd daar leeds een 60 tal bestuurders ran verschillende rakrereeuigiogeu zijn toigetredenen zeker nog rejen zooien volgob Hat reglement is ook al Vastgesteld P D De gezondheidscommissie te Derenter heeft ter a gemeene kenuisae gebracht dat eenige soorten ran karnemelk door haar onderzocht roljiens het onderzoek beralten 6 03 tot 7 50 pCt aan raste stoffen de rest aan atcr zoodat er ran il töt 41 pCl aan water was toegevoegd en ran de 100 liters melk gemaakt zijn 113 tot 170 liters karnemelk Hel is baar tevens gebleken dat er ten gebraike roor zuigelingen koemelk wordt gelererd welke niet kan gerekend worden de rtreiscbte deugdzaamheid Ie bezitten Tevens heeft xg het plan deze roediugsmidelen gedurtnde gcrnimen tgd te oi arzoekea en ilader de tiitka Ost ede Je dea len Van goedeihand werd us bericht dat op een der stadsscholen to s Hnga asar aanleiding tan een leesles de kinderen der klatsedoor den onderwij er werden ondervraagd of tg wel eens sterken drank gehraikten Het antwoord was ran 22 jongens dat 12 hunner van den leeftgd ran 7 8 9 en lOjanr en tan 27 meiqes dat 2 van haar des Zondags gewoon waren rap ouders ooms of grootoudfis ce i heel of hal glas jenerer te ontvaugen i Zoo worden die kinderen stelselnutig tot jene erdrinkers opgeroed Nederlanders hoort en overdenkt het Zon hat gaen zaak zijn dat het lager o derwns aan de ssak der drankbestrijding opzettelg t wordt dieuMbaar gemaakt Op iedere lagere scbool mochten ds ma gplaten voorhangen en n en dan dfn kinderen in korte woorden worden verklaard D t zuu roor het opkomend geslacht nuttig kunnen werken althans wanneer de onderwgzers algemeen kiMl leerling wilden bekraclitigen met bi n roorbeeld yolktmend In eene Maandagarand gehouden rergadering nrn aandeelhouders te Anstenlam in de stoomsniksr raRluaderij Java eroigen tiju geleden door braad rernield ia met groote meerderheid door ile aandeelhouden besloten de fabriek niet weder Ie doen fbouwen U t scheikundige ondertoekiogen is geblaken bt de meeste ewatte naaizgde ongereer 18 pero lood oxyde bevat waarmede mtu io vele iabrieken jn Dailsokland België Prankrgk en Zwitserland dit product zwaarder maakt Het ia dus eer achadelük roor de gezondheid die draden zoools dikwgis geschiedt in den mond ta nemen 1 Volgens pflicieela opgaven Ipondr in 1873 V a de in België opgernepen militiens 3Udql wet doeh 10 705 of 26 7 pC niet iezen nooh jchr gren n de priirintfie Namen was de verhouding het gunsti t zgndedaar 91 06 pQt paderweienao in Oost Vlaanderen daarentegen was dit ogfer slechts 64 9 yCl In 1913 was dit ogfér or r bet geheele land 4 9 l 4n 18 3 66 17 in 1863 62 63 en in 87 7 4i7 pCt opdiit de rooruitgsng rrg aanmerkelijk is I la Pruisen konden in 1873 ran de 83333 opgeI rpepenen 3324 of bgna 4 pCt lezen nooh schrgven van die 3324 personen behooren er iil tot de r iucien SilcAien Pruisen en Posen In Posen wf 17 pCt in Berlijn slechts 0 9 pCt j Men chrijft uit s Hage aan de Ank Ct 1 B hoef ia B Ie zeggen dat het ontslag ran den gour generaai Loudon en de benoeming tol die beIjrekkjug ran don heer Lansberge in aller mond zgn Pe toe tbnd m den heer Logdon was niet zeer LffipgenaBfn in Indie en reeds had hg te kennen ge jeren dat hg zgn ontslag wel wilde nemen t Bfmieiding tot de defiuitiere aanrraga om ontslag was drze Bg gelegenheid ran d Indische begrooting werd door de oonserratieveu aan den minister ran kolopièn verweten dat de lofUfobe reieenug pressie nitoefenda tot het vof aelen van k A of B aat ifftd al was eu bg geen reden zag roor het Opperbestuur tot een directe inmenging Twee d igeu daarna vcK klaarde de Minister dat hij een telegram uaar Indie had gezonden met rerufek om den heer Leryssohn Jforman zgn rtis te doen staken Men wd dat de Minister in dien tuseobentijd bericbteu had ontvangt waardoor hfj overtuigd was dat de genaamde reis strekte om invloed uit te oefenen op de rerjeéling der groadrof uft te egram was de aanleiding tol het rragen ran ontslag door den heer Loadan Donderdag II begaf de directeur van het kabinet de heer ran Heeckeien zich naar bet Loo om aan Z H het ontslag ran den heer Loudoa en de be oaming van dau heer Laasbeige voor te l ggen Zaterdagmiddag werd m de Tweede Kamer der StalenGeneraal dit eeu en andar bekend Alle partgen keurden de benoeming ran Lausberge af toen ds begrooting ran kolomen daarop in stemming kwam verlieten de hh Nierstrasz en Schimmelpenmnck de laal en namen géeu deel aan de sleunmg waaraehijnlijk om zoodoende protest aan te teekenea tegen die benoeming De heer Lanabarge ia de zoon van wijlen den heer Lansberge ond gourerneur ran Surinam e Conu I hg is ongereer 40 jaar gehniHt met een Spaansohe rrouw en soader kindtrca Hg was werkiuim aan de ambassaden te Madrid Petersburg en Parijs en aan het ministerie ran buitenlandsche laken alhier en ia thans gezant te Bina èl Van andere zijde schrijft men aan dat blad dat de benoeming ran den heer Lansberge tot gouv ge neraal van Nederl iBdie hy veleu vrrwoaderiug wwt De heef Lanab ge bazit als persoon zeer goe4e eigeuichappeu die den heer van Golisteiu als zgn nieud ket Mat in da gelegenheid is geweest te beooideeleit Ook ala diplomaat worden zgni verdiensten erkend Maar van de koloniale aangelegenheden heeft hg nooit zgne bgzondere studie gemaakt en daar ook de heer van Goltsttia hoogalena theorelische kennis ran Indie bezit bevreemdt bet dat hg voor da betrekking van gour generaal een man heaft voorgedragen die iu hekMifile geral teikeavt en oveuals de minister hel rooral op de voorlichting van anderen moet laten aankoaea Dat de heer Lanabarge alacbts banoemd ia om plaats te maken voor dan baer Qericka opdat deze weder zgn eigen hotel t Broaael kan betrekken is piel aan te nemen Veeleec maat dit la caae gsUk lige toevalligheid worden beschimwd Het bestour der rrgmetselaarsloge Ie Rotterdam heeft aan aea Dnitschen beeldhouwer o rigen voor haar zaal een borstbeeld van den beer K Donwes Dekker te boetseeren T Alkmaar is v u het jaar 1758 tot heden door het gemeente bestuur nauwkeurig aangeteekend de bocreelhcld kaas op de wekelgksche markten aangeroerd s dairuit bigkt dal het meest werd aangeroerd op 19 December 1856 namelgk 210 897 kilogr Dit cgfer is erbter Vrgdag jl orersohreden alstoeo werd aangevoerd de aanzienlijke hoeveelheid van 966 sta pels wegende 247 269 kilogr Te Ensobadë is in eeoa vergadering van 19 laden van verschillende Arma s op voorstal van commissarissen der fabrieksobool aet algemeene stemmen besloten dat na 1 Januari 1876 de kindereu beneden de IS j n die in de fabrieken werkzaam zgn zoo l j niet meer de rabriekschool bezoeken eeu bewgs moeten kunnen tertoonen dat zij de school tot hun ISe jaar bezocht hebben Na 1 Janbari 1876 ia ne beuling ran toepassing op alle arbeiders beijeden 17 jaar en na 1 Januari U77 op alle baoaden 18 jaar Te Lonisiana in Aoseriko is een cantfitriee die ziiih evenals mej Kruseman belecdigd achtte door de orttiek nog wat verder gegaan dan zij Eg nmd haar getuigen naar erir journalist die mkar volstrskf niet kon Vinden dat zg mooi zong Het duel bod plbata en nielt nstaande alts mogelgke ruorzorgeii door de legenp irty KPiionien werd Me krijiishaftige amazone gekwetst Nu komt echter de echtgei out van de gekwetste ouschgld op het ti oneel en eischt van den overwinuer rergaediag rao sohade aan zijn rrouw berokkend Het resultaat ran het hieruit rour trioeiend proces zou hier piet twgfelochtig wezen be man zou zeer zeker op deA koop toe oog uitgelachen worden Maar in Amarika ia allss mogelgk Li atBte Berjfchten Veraaill 23 Dec Het vg U Surciu der Naiiouale Vergadering heelt siob tfM algaMaeaa atammen op na rereeuigd met de oonclatfé van bel rapport rati dan haar tikoièeal sa ena l jlt an te Dp ondergeteekende bericht dnt teg a het aanstaande NIEUWJAAR hg hem te bekomen zijn EXTIU NETTE GESTEENDftüKTB Ordm Korden te tpoedigtU ingttratiAl VB A BRINKMA N Langt Tiandeweg ƒ 66000 beschikbaar als EUJPOTHEEK op LANDERIJEN of HUI2 EN Brieven franco met N 53 aan het Internationaal Annoncen Boreaa Reguüe rsb reeytraat X 55 te Amnterdam Ch enbare Verkoopiiiff te GOUDA op MAANDAG 28 DECEMBER 1874 des voormiddags ten 10 nnr in het ZuisHouiAin acHE KoPFWHUiB in de Wydstraat van f Een HËERENHDIS en ERF aan de Ooétzijde van de Gouwe vi k G n 33 Zynde in het Huis 6 Kamers Msidenkamer en heijteen verder tot een gemakkel k ingerigt Woonnais behoori Een KANTOOR en ERF aditer het voorgaande perceel met een gang nitkomende achter de Viachniarkt t Te zameu vwhaord tot den 31 Octof 875 voor 400 in het jaar Een HEBRENHÜIS en ERF aan de Ooathave wpk B B 198 Znnde in het Buis 5 Khmers Meideukamer Ketiksn Kelder en t geen verder tot een aangenaem Woonhnii bb hooti Tentood te aanvaarden Een HUIS WERKPLAATS ERF en stuk GROND aan de Nieuwe Haven vrgkN n 217 Drie in 1874 nieaw gebouwde HUIZEN en ERVEN in ket Planttotti fchter de awe H v n wak C n 946 c en d Drie HUIZEN en BEVEN in een gang aan de noordzijde van de Nieuwe JS ven wük u 108 109 en 110 Drie in 1874 nieuw gebouwde HUIZEN en ERVEN tusschen het Hantsoen eu de Nieuwe Haven rijk K i 241 o enp Twee HUIZEN en ERVEN in een gang in de Vrouwensteeg wjk H n 204a en b Eén HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg wyk G n 66rf Een HUIS ERF en stuk GROND in de Zak wgk L n 230 One HUIZEN en BBVBN in da Visehiteeg no L n 155 156 n 167 U firma J t ZANO CO hüIS en ERF in de Knipersteeg wiJkBierbronwerg hw dübbbij Ankeu i j e oi Ben HUIS en ERF in de Laagwillemstaeg wflk K B 14Ö Twee HUIZEN en ERVEN asn deoostiöde van den Raam wjk O a 10 en 11 Een HUIS ERF eu stuk GROND aan de westzgde van den Raam wgk O n 272 Üfie HüIZÈ f en ERVEN in een gang aan de westzgde viA denRaiam wjk O n 275 276 en 277 Een HUIS en ERF aan het Verloren Kost w k 0 u 474 alsook een WERKSTER Zes HUIZEN en BI Vi Noi Mj g e i wjk O n l86 487 488 489 490 en 49L Jwea HUIZEN en ERVEN in de Nonnenof Lazarm stesg wgk O 514 eu 515 Twee HUIZEN n ERVpN i JfifH Akkeren wflk P n 252 en 25 i r t y 4 JBene WERKPLAATS JHH WSSi Peperstraat wp K n HVmvSam tt I UB Alten staande en liggen gfaiiftrfUsfcii En eeö HUIS SCHUUR ERF eh B0©M CAARD in de WiBen s te Riééaijkr groot 12 blfon 40 oentiarm v Nadere inlicbtingen cüo te bekomen ten kantfM w den M tabi i W J FORÏVUN DROOO LB8VBR t n Z