Goudsche Courant, woensdag 30 december 1874

Woensdag 30 l ecenAerr A K IfT H E 3Vf S Oia B i ationale Militie Verzekering VAK De Ondernemer der bovenstaande NATIONALE MILITIE VERZEKERING heeft bg deze de eer aan Belanghebbenden ter kennis te brengen 1 hg zich blgfl belasten met het stellen van PL ATSVeilVAIf eens CU VUMiMEnVeUWISSGL AAHg door het geheele Rijk 2 de deelneming is opengesteld waartoe gelegenheid bestaat aan het Hoofdkantoor Arnhem Nieuwe Plein C 364 en bg den Hoofdagent den Heer C A B BANTZIN6ER Koopman Korte Tiendeweg n 17 te Gouda en 3 tot het geven van nadere inkchtingen omtrent deze onderneming zich hebben bereid verklaard de WelEd Heeren A F C VAN HASSELT Notaris Stationstraat L N 105 j G W ROES Notaris Velperplem E 280 I Mr D NIJMAN Notaris Beukerstraat E N 246 te Zulphen F £ ra POORTER NoUns en Lid der Provinciale Staten van Overgssel te Oldemad De Ondernemer A J MOLLMANN Sociëteit 0 s1jE 0EGEN Zaal KUNSTMIN te Gouda O TIO OT van de HAAGSCHK KAPEL onder directie van den Heer J J v LEEUWEN op ZATERDAG 26 DECEMBER 1874 Aanvang ten 7 ure Entree HH Leden met of zonder Dame 0 50 Meerdere Dames per Persoon j 0 25 Introductie O W Wed J F van der VLI8T N 1613 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken N ot J § M Aan den Heer Dr J G Popp K K Hof Tandmeester te Weenen Bognergaise No 2 Amsteiidam 20 Augustus 1873 Mtjnlteer In het belang d r mepscbheid ach ik het noodig u opmerkzaam temaken op deHEiL AUKOE NEZZNG VAW HCT AlJATilEKlN MoNDWATÜK Verscheidene heelmeester heb ik over mgn mond geraadpleegd verscheidene geneesmiddelen zgn mg doM ban teegediend d atfibs vruchteloos totdat ik op zekeren dag een certificaatin een der dagbladen las over uw mondwater TWee flacons mogt ik daarvan gebneken en ziet mgne mondbloedingen hielden op en de tosse tanden kregen weder hunne natnurlgke vastheid Kortom ik dnrf aw mondwater mg twgfeld aanbevelen en m bet belang van uwe uitvinding en m het belang vfto het idgemeen waarom n dan van deze naar goedvinden kunt gebruik maken Met verschuldigde hoogachting heb ik de r esgn ÜEd Dw Dienaar H L VAN SWAENINGBN Te verkrqften te Gouda bg L Schenk wiakelier op de Hoof traat wyk A 123 te Rutlerdam bij f B vnn Santen Kollf apoth en A Schipprieijn C blasuwe porroleinwinkel ts Hage by J L F C Snabilié apotb te Ledden bij £ Noordyk te Utrecht hy ï Aliens apoth te Amslentam by F van V iridbeim k C verkoophuis Ie öudewaler bg 1 J van Trranmgcaj ta Sehooahoren bq A VVaM flaada DraktarA llriiikiikr Bg W N RAAIJMAAKERS firma H Kemp Oosthaven zgn van af beden voorhanden yVSfARCEPIN BOTERGEBAK gevuld met Amaudeleö ijm CONFITUUR CHOCOLAAD lüBANSBN eni ens 1710 l Ütj A I Con uwr van Z K H Pnna Hendnk der Nederlanden Men vraa in een Burger Bnisgezin EEN Fatsoenlijk ÜAGMËISJR niet boven de 14 jaar P G om dadelgk in dienst te treden Adres Uitgever dezes Tegen 1 FEBRUARI wordt te Goudao de West Haven gevraagd eene Bg gelegenheid van het aonst Kersfeest cke goed baa stryken naag en en met de wasch omgaan Adres m persoon bg den Boekbandeiaar P G MAAS alhier yan THEEËN STEEDS VOORHANDEN tSentige en Wstwhondende THEEÜN tot zeer bülgke prgien van f 55 C nts tot 4 00 per 5 Ons bg F HERMAN Fz op de Gouwe wgk N 157 NB Puike STOFTHEE in 3 soorten van 55 tol 70 Cent per 5 Ons HH Winkeliers genieten Rabat STADS MEMOOL De COMMISSIE van TOEZIQT over de STADSMUZIEKSCHOOL te Gouda brengt ter algemeene kennis dat zg op MAANDAG den 28 DECEMBER 1374 des namiddags van één tot dne ure in het gebonw Aan Lsgi inschrgving zal houden voor de Kinderen welke aan het onderwgs in de VOCALE en INSTRUMENTALE MUÜIBK op genoemde School wenBchen deel te nemen Vereiscbten voor de toelating sgn Pe leeftyd van negen jaren voor Jongens m ras den jaren voor Meines ö Vslbaatbeul voor het onderwgs dat zg wen celien te ontvangen waarvan ten geno fe van den onderwgier moet blgkea HM ausehafien van Instrumenten u voor reIwuiBg vM den leerling Mttt of Voogjden worden indachtig gemaakt OM sa da JpMhrgving geene Kinderen op dettiAi yMtÉtif ao meer zullen worden to ela gl féói d volgende mscbrgving welke in de mund December 187 $ zal worden gebonden I anunê de Commune van Toettgt over de Stadt Muetekechool F Tr LAFEBER SecrttaniiQimda 12 December 1874 Bengt nit Kampen over de uitstekende werking van den Rwniakdsohïn DRUIVEN BOUST HONING bg Kortademigheid Mimheer Kampen 8 Ang 1874 Dagelgks ontvang ik gunstige berigton van de gebruikers van uwe Rgnlandschen Druiven Borsthoning Heden nog werd mg door de vrouw van W BEST ziekenvader in het Bovtnqatt huu alhier vergund om hulde aan de waarheid te brengen en publiek te vermelden dat znna f ebruik van slechts 3 fleschjes geheel van hare ortodemigheid waaraan zg zeer Igdende was IS genezen en het eten wat haar als het ware wa gde weer zeer goed smaakte en zonder eenig bezwaar gebruikt wordt Zg bemerkte tevens dat er een geheele verandering m haar gestel heeft plaats gehad en bg herhaling hare eerste toevlugt zon zgn uwe Dmiven BorstHoning waaraan zg na vele Andere middelen te vergeeji gebmikt te hebben haar herstel te danken heeft De groote kist eerst voor zoo korten tgd ontvangen is weer bgna uitverkocht verzoeke dns vriendelgk m zoo spoedig mogelgk een dito kist te zendep want de verkoop van uw artikel neemt dagelgkil toe Na groete achtend VEd Dw Dienaar P C DE WOLF De Eclite Btjnlandtelie Druiven Borêthonmg van W H Zickbnhbimïe te Mamz door duizenden soortgelgke attesten geroemd als bet aangenaamste en zekerste middel tegen eiken hoest heeschheid keelpgn aamborstigheid enz is verkrggbaar Ji l de fl metgebrniksaanwgzmgte Lnim B Noordgk OudtKiiUr T Joalier Idinberg BothrdaM C J W Soikl M Apoth Biiiicyt C J fan Ginkel Sckoonkovn i Wolir Zooa Drog Voorbury k na Veen ÏTaddtnxoeen C nu Eeuwen roerdtn W H nn Diggel Gouda bg r H A Wolff Jlpin aid R l Vani ie n k Zooa Apotk Boitgratén P VerBlool Boskoof A J tiD Twoot ïtelfl t ao Lceawen t Oratmtcfi J L F C 8n W Apotb naterirOHdt W Heodnkl HaastrecU 1 D den Hartoft HtUej ersber wed dg Raadl Ter Toorkoming ran badrog il elke flacon foorzien rea een rood capiola met neveoBtaand Fabriekatempel er u1 buitcodiena de naam an den Fabritkanl W H ZICKENHEIMER ta Mum 4b da J ark gtbraiid ii Men wordt attent gemaakt op de geschikte gelegenheid die de Goudgche Courant van VRIJDAG 1 JANUARI a St aanbiedt om Nieuwjaars Wenschen te adverteeren daar zg Donderdag avond m de stad verschgnt Bultenlandscli Overzicht Donderdag ia door de Franiohe Nationale verKSdering bnloirn om tot beden orer acht daag racantie te nemen De wet betreffende de rrgheid vbh het hooger onderwgs is dos nog onafgedami gebieren Volgens een bericht uit Parga bad Hourgoing zgn verlangen te kennen gegeven tgn maiiilait neer te leggen De bedoeling zou zgn langs dezen weg de pirleoientaire enquête over bet Coiiiilé eoor het beroep op bet volk te Toorkomeu £ g nadere overwe ging beeft men echter ingezien dat t thans daarroor te laat ia üe Prcsuleot der Republiek berindtzich met al zgn Miuislera gednrende de racantie te Parga waar steeds behoefte bigit aan meer drukte In Engeland is men geheel rerfuld ran de rreesselgke dhgelnkken daar gebeurd zoowel te wnter als te land Zoowel de daar plaats gehad hebbende spoofwegongelukken als de groote soheepsbrand hebbeu een groot aantal mensohenle ens gekost Heden tiert Gladstone zgn 65ste treijiaidag erwgl Donderdag Disratli zgu 69 teu iert De Duitsche Rijksdag zat naar Mn betekent nog ongeveer veertien dagen of drie weken iioudig Lebben om zgn werkzaamheden ten einde te brei gen de mnanil Januari zal er dus oegeveer mee beeiigasii De mogelijkheid bestant dal de Majunke ua 8tie weder wonlt o gerakeld bg de btVende ge indheid van de Hegofnng om het privilege van den Hgtsilng met uit te breiden in dot geval nl de iint üna l liberale partg met tie c iiservatieven tracliien een conflict met de Kegeenng te bezwcttn men wl hier de beslissing der taak doen plaats beblien bg de vaststelling van het Welhoek van strafvordering Het hoftger bt roep van het O M in het vonnis tegen graif Aniiin betteft niet tie grootheid der straf aar de inotiviiriiig van het vonnis Om de gebleken wanorde by tie gezantschappen te voor umen ral een reglement worden opgemaakt Zaterdag hecfl de receptie van alfll irte enwoordigers der buiienlunilsche mogeiitllied n b 1 den H Stoel om tien Pnus geluk to weiischeii l g hH underen van hel NieuwJHsr een aanvang geuomcn I De heer de Corcelles is het eerst door iin Paus ontvangenZ H geiiict niettegensliisndej het Weunoordige strenge jaariietgde eene goede gezondhenk en heeftden ambassadeur en de leden van hel lr n che ge zantsohnp met veil hnrtcigkheid ontvangtn Ook heeft de Paus heden audiëntie verleend aan den Ba meinsoben adel en bet door dezen aangeboden adres beantwoord M Uit Palermo meldt men dat dl beruchte roover hoofdman Mirabella benevens twee ïnderen is gevangen genomen Het Journal ie Bruxellet meldt dat Inssohen de pntroons en de neiklieden der kolenmgnen te Char leroi de vrede hersteld is Het werk zal overal wor den hervat In Spanje rog steeds sneeuw en geen operaties derhalve Over het Üuitiohe schip Gu6tav sehgnen te Berign nog geen olhoieele berichten te zgn aangekomen de kapitein van de GustaV heeft naar de reederg geschreven dat rgn schip is gestiand en de bemiinning met mUeite gered maar bg zegt mets v n de vgnndige houding der Carlisten ann het slot van ign brief schrgft bg eohier dat hg geen nadere bg zoiderheden kan meedeelen omdat dit daar niet ge oorloofil IS Zuu de brtet dus door de Carlistische handen hebben moeien gkau De Fiausche Corr Hatas meldt dat de Carlisten hebben a meeboden schip en lading tegen betaling van bergkosten en inkomende rechten nit te leveren een bericht waar van de onwanraohgnlgkheid terstond in i oog valt het schip zit vast en zal dus wel bigven vvftar t is Volgens den correspondeni an de Koln Zeil heeft de Spaansche marine commandant ie San Sebastian den 20 dezer een oorlogsiehip naar Zarsuz gezonden om onilcrzoek te doen het bletk dat de brik n bet zandzat de Carlisten waren drnk bezig de lading te lossen de ree werd kalmer J2Sl DUITSGHLAND Deelden g m ons vorig ut met een enkel woord het gerucht mede dat op Bisaarck een nieuwe aan slag zou zgn gepleegd thans mdden wg dienaangaande het valgende Men beweert nl dat een nieuwe moordaanslag legen von Bismarck is ontdekt en dat de pol tie hem had vetzocbt niet meer uit te gaan zonder hare voorkennis natuurUjK om hem ie kunnen beschermen De Norddeuttcie Jllgemetne Ztüung deelt de nadere bgzuoderheden omtrent dien aanslag mede waaruit bigkt dal hg rietls van ouden datum is Volgens die mededeelin en ontving in September 187d toen door de keikelgke vervolgingen in Duiischland ile gemoederen zeer waren geprikkeld een aa tsbisschop in Frankrgk een brief zonder vermelding van tie plaats waarvan hg afkomstig was geda teekend 9 September 1873 waarin de sehrgver zich aanbood oaa den elleiidtlmg die Fnnkrgk aan den rand au tien afgrond heeft gebracht en zich thans met meer ontziet om de Cbristelgke kerk Ie vernietigen to vermoorden Hg wilde eehter van den aaitsbisscht p vernemen o Gotl hem zou vbrgeveu en of de kerk hem de noodige middelen rog willen vctschaifcii om nog voor het eiuile van 1873 d doemwaardi e loopbaan van het Duitsche monstel waarmede niein ud anders a s de rgkskaiiae ietwt fR e l d af tssnijiten Votjr dit zaakje vroeg de Jirgver 40 001 franken om het levensonderhoud van zgne vrosw en 4 kinderen te verzekeren en 20 000 franken ter bestrgdmg van de noüdige uitgaven Om de keik niet te com ro imttcereti gaf hg een stelsel van geheim schrift op tei einde da iriri verder te correspondeercn Dt eerste Irief Has met linderleekend maar den volgenden dag kviam een tweede brief naarin rich het portret be vond ran dm man die Prnnkrgk en tie heilige zaak tn ctn stag wilde wreken Deze brief nas onderteekthd Dushesne Poncelet die als zgu adres opgaf beraing Rue Leopold Ur aai tsbiSschop gaf van deze brieven kennis aan de Fransche regeeruig die geen tgd liet verloren gaan om Bismarck sn de taak te ocderrichten Het oidcizoek met bi hulp der Belgische politie ingesteld leidde tot ht t risullpat dat de opgave volkomen juist nas en Duchesne Poncelet in de Rue Leopold te Se raing woonde Hg nas iemand op uiens jjetlrag n et het geriigste kon worJen iiangemerkl leefde ordelgk eii stil tt LS gehuwd en had kinderen bevond zich in goede Huaicteele omstnndigheden en wav iemand van midilelmatige ontwikkLliiig In de eerste helft an 1873 had hg verscheidene ma inden in een pruote fabriek te Aken gewerkt in htt gelukte om nn dair proe ven van zgn schrift te krijgen die volkomen overeen komen mei dal an de brieven Het portret was ech ter bigkbaar met van hem doch men slaagde er in den persoon uit te vinden vnn wien dit afkomstig was een zeer intime vriend van Duchesue met w en hg vroeger samen had gewerkt zekeren Gandy die toen te Rgssel in de Rue Beihune woonde Het was duMelgk dat ibeido in het complot waren en Duchesne had wel gezorgd dat hg zich mei kon com promittecrcn want daar hg een vrg grooie overeeuv komst had met het portret rou men hem licht de som uitbetaald hebben mdien die Iveschikbiar ware gesteld terwgl hg in geval van ontdekking had kunnen beweren tlat men zooder rgne toestemming zich an zgne photographie had bediend Gedurende het onderzoek beek verder dnt hg den 21 n September in het I roeger opgegeven cgfersolirift nogmaals aan den bisschop had geschreven met verzotk om antwoord De zaak werd als ernstig genoeg beschouwd opi beide individuen door de politie ie doen bewuken Het duurde nut lang of Dnchesne maakte zich gereed om een reis na ir Duitschland te ondernemen hetzg dan met of zonder fondsen dit is met bekend doch kg werd dtor en vrieud bg wien de politie te Aktu onvooritichtige vragen had gedaan gewaarschuwd dat hg aan de grenzen niet veilig zou rgn en bes oot ilaaaom te huis te bigven Men onderstelt op grond van een en ander dat er een geheel complot van buiteulandschefanatikers bestaat BINNENLAND QoDDA 29 December Weder is een schrede voorwaarts gedaan op den weg lot oplossing der vleescbqusestie Gisieravoud had eene algem ene vergadering an belaii 8tellenden plaats in het bovenlokaal van den heer Lauipe waarop door het m eene vorige verga dering gekozen bestuur een concept reglement werd voorgesteld Nadat de voorzittei met eene korte toespraak de verga lering geopend bad werd dit concept reglement aitikelsgewgze behandeld terwgl de defiiiilieve vast stelling van het reglement in een volgende vergadering zal plaats hebben De voornaamste bepaling en bg de kennisname u aarvan het publiek het meeste belang heeft is dat aaiideelen mlleu worden uitgegeven van 10 gulden zoodat i der in de ge egenheid is gesteld aan de vereei iging deel te nemen Wellicht zullen we in een volgend nr het reglement in zijn geheel in onze kolommen opnemen doch al reeds kunnen we mede leelen dat het plan bestaat om een a zonderlgke slichtplaata in te ricbten voorts dat ook met leden der vereenigmg daar hun V erscU kunnen knopen doch tegen een eniigszins verhoogil tarief ool op me wgze het lid worlen der vereenigmg aan tf moedigen Het tiestuur dev v rv nigtiig bestaat ait vgf personen naarvan telken jare twee altredea die echter terstond herkiesbaar zgu Het bestuur bestaat thans uit de hh H J 6 Furstucr pres J Zantlgk seor W F C van lissen penningm J IJpelaar en Dr F H G van Itersun Binnra kort zullen aan de Goudsche ingezetenen uitnoodigingen worden gezonden tot het nemen van aandeelen terwgl tevens ieder in de gelegenheid zal worden gesteld van het reglement keunis te nemen Wanneer men de vereen ging beschouwt als en vvaarborg om goed vleesch te krggen tegen een billgkeu prgs dan kan het nut anders of vele zullen door het nemen van aandeelen deze goede zaak bevorderen Zaterdag a st zal het 26 jarig bestaan der IFerk mrichltnff tot tcertng der bedelarij alhier worden her A dacht up eene openoare vergadering en wel m Nut en Virmaik des avonds ten 7 ure Op deze vergadering zal de voorzitter der inrichting de lieer VV J Kurtugn Droogieëver verslag uitbrengen en een oveizichl geven van de werking der vereenigiog geJurende die 26 Jaren Alle beiangstel nden worden uitgenoodigd daarhg tegenwoordig te zgn en zg vooral die zich den igd hingen dat de vereenigmg met bes oud toen hoopen van bedelaars de wan lelaars lastig vielen om aalmoe zen zullen de eerste zgn om hunne belangstelling door hunne tegenwoordigheid gp de genoemde ver gadering te toonen Doch ook anderen die later herwaarts kwamen zullen door vergelgkmg met den toestand op andere plaatsende instelling waanleeren die waarborg geeft dat d giften der ingezetenen voor arme uatuurgenooteii goed besteeil worden en met zjoats anders dikwerf het geval is geheel verkeer I werken Terwgl in andere steden in navolging van Gouda eveneens mrichuugen zgn opc ericht zgn vele daarvan ook weder ten gronde gi gaan De vereei igmg hier ter stede bleef best tan met eeve bestaan alhoewel t moet gezegd dat de fiuaotieele toestand lU den laatsten tgd niet vooruitging Wg vernemen uit goeile bron dat Mina Kriisemao die In den laatsten tgd zooveel van zich deed spreken in Januari ook in deze gemeente zal optreden Vele stadgeiiooten zullen zich zeker over deze Igding verheugen daar zg wnarsdgnlgk reeds verlangden oD baar wier vooriliaoht men lu andere plsstgeo add