Goudsche Courant, woensdag 30 december 1874

is om 4ai m tiog te doe strekken to ene mauiffttifie van de teroniwaaidiging des volks over het kabaal dat den grooten staataman na zijnen dood de buide tracht tf ootkondeD die ket dankbare volk hem wensobt toe Ie brengen De keer Heemskerk zoo sckrijfl de Ami Cl keelt zijue taestemaing geweigerd voor de oprichting va Cfn standbeeld voor Tfaorbecke op de plaats te s Gravenbage llr is zoo ecl over dat atandbeeld gezegd eu gesobreren drt het giq ui o ig is en woofd er meer bg te voegeq jene opmerking slechts Kr komt een tyd dat de heer Heemskerk er niet Deer zgn zal en ook zg niet meer die thans voor of tegen de oprichting van he standbeeld gverden Dan zal het standbeeld er took wezen hetzij op de plaats ketzg elders £ n in alle boekeii die er over spreken of die ran TbprbeQke gewag maken zil men vermeld vinden dat mr J Heemskerk A2 minister van binnenlandsohe zaken in ÏSH de oprichting ren bet beeld belette Deze bekendheid bg het ageslacbt zal nieaund den heer Heemskerk otisgunoen De Haagsehe correspondent rau de Middelt Cl schrijft over de benoeming ran den nieuwen gouver neurgeneraal o a ket volgende De ultraoonservatieiieu zgn reiwoed omdat zij in den beer van Lansberge iemand meenen te zien die nju of If r Bsar de liberale begrippen oierhelt terwijl zg in eigen boezem versokeiden min of meer fossiele en koogst fatsoenigke liefhebbers voor den troon van Insulinde beschikbaar hadden Rn na is het koddig dat juist op een oogrnblik wa irop de conservatieven nu eens baas waren waarop zg om zoo te zeggen alles hadden kunnen doen Sehimmelpeuninok Wintgeus a zelfs Nierstrarz of van Herwerden benuemen zonder voor de kamer te vrerzen dat zg juist nu een man aanstelieu wiens CDiiservatisme mrt reden gewantrouwd wordt en die eiKeulgk gelegd minister van buiiedlandsche zaken is geweest net Fuck en van Basse tjen Buest van Limburg den naam voerde Ik moet eckter dit getnigfn dat de nieuwe gou vernearGeneraal al mist kg de speciale kennis van Indiè die vooral op het oegenblik voor een landvoogd unaisbaar te acktea is een bekwaam en voorzichtig om een verouderd woord te bezigen een abel man i Lickt mogelgk dat hy meevalt als giu erueifrgenerasl volgens de kansrekeuing zou hy daar zelfs min of meer op kunnen rekenen omdat den iH ilsten gouverneur generaal het tegenusas g ee i el d a overkwam Deze vertrok naar ln lie en kwam op Java aau als Ie man bij uitiiemeiidh id d e oor zgne kooge betrekking als met een schaartje geknipt was en hy maakte een ver aarlyk fiatco fir besl int nu veel kaus dni de heer van Lansberge wiens benoeming neu algemreu afkeurt de kwade verwuchtiu fen zal te ear telleii gelijk Loudon de goede heeft ged lau Met het uog u me mo elgkheid kan ik eehtér mijn groote grieve legen ran Lansberge s benormii luch niet opgeren nameigk dat men zoo te eirgen den eeiiigeu gaeden diploma it dien we hebben rukt uit deu werkkring waarin hy Nederland uog zooveel dien leu kan bewgzen ik ueem niets terug van deu luf dien ik aan onzen gezant Ie Brussel in een vurig so irgven wegens zgne houding in de Brusselsobe cunleieutie toezwaaide maar juist daarom betreur ik bet te meer dat men dien man uit dat vak waariu wy zoo weinig geschikte mannen hebben aan te wijzeu verwgdert om hem fe stellen op eene plaats waarop het nog in de hoogste mate problematiek is of hij iets van het vele presteerrn kan lal we van eeu gouTerneur generaal van Nederlandsoblnd e moge serwachteu Uit de thans gedrukte notnien van de vergadering van afgevuardigdeo der Comitéa nit de Commisne van dagelgksoh bcitonr van het Uoofd oomit der Nederl Vereeniging tot het varleenen van hulp aan zieken en gewonde krggaiieden in tgd vau oorlog geloaden te s Oravenhage den 15 October 187i blgkt dat na beiaadaiaging met algemeene stemmen tgn aangenomen 1 kat voorstel van ket Comité te Utreckt Inidendei a Voorbereidingen te treffen tot ket opmaken van plannen voorde mobilisatie der vereeniging in overleg met de militaire autorieteiteo ten einde eene ge ensohte en zegenrgke samenwerking mogeiyk te maken Inssoben den militairen geneeskpadigen dienst en de vareeniging i Van die planned Toor cooTeel isbaar en mogeliik intgds mededeeling lè doen aan de comit opdat deze ziob vooraf gereed maken tot de gewichtige taali die kuu eventueel zal worden opgedragen 2 Het voorstel van het comité den Helder laidende Het hoofd comilé uit t e nooodigen den arbeid ler commissie voor de modellen ver ameKng in zgn geheel en afconderlgk Ie doeA drukken opdat de comités daarvan kennis zouden nemen Ook Uijkt nit deis aotnlen dat de rrtagfedata ierd of ar voor Spanje iett gedaan o kuip vprieeud is i waarop door den Voorzitter werd geaiiEivoórd dat kjt ttoofdoestunr in o erweging nam dat Nederland zelf oorlog voert en de daaruit omslaande beboeften niet konden overzieu wordsdT dat Spanje eigenlijk geen oorlog voert met eenige Mogendheid en dat men door hulp te verleenen lu strijd zou kunden geraken mrt de statuten der Vereeniging en eindeiyk dat liet Haafmi stuiir geen zekerheid ha I omtrent de gelgkmatige verdeeling zijuer hulpmiddelen aan de stnjdroerende partijen De heer Kreyger msrkta op dat naar zyne meen ing in deze aaugele enheid geen sprake k in iju van internationaal hulpbetoon door Üel P oode Kr ie omdat de krijg die iu Spanje geroerd wordt eeu burgeroorlog is een opslaud tegen ket Wettig gezag zoodal de Comilés in Spanje misaokieu wel gerechtigd zijn om hulp te versoksifen dook dat door de Vereeniging volgens de statuten der instelling in dit geval geen bijstand mag verleend warden De heer Templemau von der Hoeven deelde aan de Vergadering mede dat zyn Comité een officieel schrgven ontvangen heelt vau het Comité te Cartbageua met vcrioek om ondersteunidg in geld Na een onderhoud met de verttgenwoordigers vau het UoofU oomité had zgn Comité even el geaMend zioh te moeten uederlrggrn by de motiereu rau het Hoofd comité om geen hulp derwaarts te zenden De heer De Bieberstem wensohte een woord ran dank te brengen aau hel Hoofdcomité voor de voorzichtige en onpartgdige wyte waarop bet lo deze zaak heeft gehandeld Donderdagavond heelt op den btataten of sneltrein va i Zwolle naar Friesland eu Groningen een ongeluk plaits gehad Van een der reizigers is het vofg nde schryven ontvangen betreSiende het ongelak dien Irem orerkomen De trein was meer dan een kalf uur te Iaat van Arnhem vertrokken en kwam ten gevolge van verdere vertraging wel eeu uur te laat te Zwolle aan Van laatstgenoemde plaats moest doorgereden worden tut Meppet Het zal zoo wat omstreeks 9 uur zgn geweest toen de trein van Zwolle vertrok Men naderde de brug over de Dedemsvaart en de machinist ktd den loo van deu trein eetlgermote rerminierd Eensklaps voelde men verscheidene schokken de wagens slingerden heen en weder schrik en outsieltenis maakten zich meester van de reinigers die veel me r den ten getale van 15U op den langen trein waren Gelukkig bemerkte men dat déze weldra stilstund kij was naar het schynl dmr een of ander gebrek I wetUabt verkeerde plaatsing fm een wiskel gederailleerd Daar tal menie m ddea van de sneeuw intusscheu openden zoover de cüuducteurs het met deden de reinigers de portieret en ieder haOstle zich nit te stygen waartoe trouwens ook reeds order was gekomen en wel om zich langs de baan naar het station Dedemsvaart te begeven t waa een moeielyke onderneming op deu steilen hellenden weg die zoo glibberig mogelgk was Daarig had meu geligenheid na te denken over de groote ramp waaraan men whs ontkoieu De locomotief een goederenwagen en nog drie andere wagens waren met alleen uit het spour geraatt maar stonden bgna wars orer den weg Had de machinist t is de Wijs te Leeuwarden wonende mei onmiddellijk hg het roeien ran den schok weten te stoppeu en de rur n uit te doren de lo oomutief zou natuuriyk verder gegsau eu waaraohgnIgk den ganschen trein medeiiesiropt en met bem of iu de Is g gelegen Taart bezydeu den Spoorweg of misschien wel in de Dedemsvahrt gesturi zijn en de gevolgen daarvan kan ieder zich licht vourctelleii Intussohen bereikten de reizigers i airander verscheidene vrouwen en kinderen weldra bel siation Dedemsvaart welks kli iiie wachtkamer lang met alle reizigers koode bevallen Niets was er te bekomen het vertrek was zoo koud mogelyk doch men was reeds biy genoeg in veiligheid te zyu en bekommerde tioh nu looral om deu angst van betrekkingep af rrieuden die elders den trein afwachtten Aaii het doen oTcrseinen van depeghes was evenwel niet te deuken de telegraaf werd aanhoudend voor den dienst ingenomen £ indelgk na ruim eeu uur wachten kwaia er een nit Meppet ontboden trein aau Eeu algemeen gejuich ging er op en spoedig waren de wagens gevuld waarvau echter versokeideue nooh licht nog warmstO en hadden Maar men was reeds terr en toen men wss gebeten Toch zou de trein nooh niet naar Meppel vertrekken hy moest eerst aohteruit om de goederen uit den erangclukten trein iu te nemen Dit duurde roo lang dat men eerst om ll i anr weder vooruitkwam Omstreeks middernacht arriveerde men te Meppel waar men gelegenheid bad zich eenigszins te restuureerrn Van toen af ging het uaar Gruuiugen ru Leeuwarden goed behalve dat hetgeberek aiO warmataveu lu Jen kouden oachi zeer werd gevoeld eu omstreeks 2 uur was de trein op beide plaatsen De oamn t nicatie tu schen Dedemsvaart en Zwolle was van self j ekUl versperd Reeds den volgenden dag begon en lersleud aau ket werk om de iocil si ttvi TOfiB r aH ei en oog te Irannen neo Bet ügtn 1 uor tf kuiiucn hoo m Ge 18 ai ZIJ Tan een talr jk gehoor leker kunnen ign Namens dt nfiet hm Woerden en omstreken der TeteeniKiui iet lurtalen Kruia werd door den Voorzitter ten hrer i de Vriea Kobbé een adrea Tan hulde e uu ni laii grnera l ran Swieten waarop bet olsend utwii i is uotrangen Ueacb e u ii j lf rs Met groot genoegen ontTing ik Tan di ii X upidea ea omstreken der Tereenigkiig het mfvii I t Kruis baar udies Ta dei 21b deicir betuit U ni u s aipathie beheliende wegeaa den misiaj der tni f i expeditie tegen Aljeh lk heb tie eer u vour mij en mijne wapenbroeder der huid en eemitoht bjj voormelde expeditie dank te ïOjtgru vuor uwe eobt Tadetlandsphe uitboezeming die ain uw oud krijgsaanagefoel eer doen en OHS Tereerrii ümdn t dt goedkeuring ran oude krljgsliedeu ons niet onTertobiltig is IVIet de bede tt nw leien nog lang gaspaard UijT en teu Tooiurcld strekka Toor jongara krggsmakkers nuem ik my U dienstwillige dianaar w g J Tan Swiïtïn BUjkena ern by den Mimater r n Bini enlandsohe Zaken ontv iiij en tehgram ran den heer 0 dt mans utt Aden van 33 Decembef schijnt la Nederlaodsche expeditie op Reuman lu de waaraisn iog ap den orar anK der planeet Venus TQorbg de n ten geTplga T n een bewolkten hemel leohts ten deele geslsBKd te zyn DonderdagaTond werd Tan wege de Veremiging lot nripreiding van kennii aangaande Landt verdediging in het lokaal Nut en Vtrrmaak eeue openbare leesfergadetini gehouden tut bijwoning waarvan de Gondache ingezetenen waren uitjt noodigd De heer H W G Koning trad in dere rergadenng als spreker op Gaarne had by de uitnoodiging van buveugenoemde Teieeniging aangenouen om deie 8prei kbeurt te TerTullen leide spr daar de belaugstelliLg iu een rong leizoen diideiijk gebleken was tuen eveneens een dar lezingen waren gehouden waarvan een door pr lelf De leting van heden ïojid n as als t ware een TerToIg op dif welke de heer Kuniug het Tori jaar gehoudjati hid Spr zride lu aanmerking te zulten nemen en Tan Teroiider8 eluug te wille uitgaan dat igue toekoorders weiui of mets wisten Tan het onderwerp door ham behandeld J arop wees pr op de Terdeeling der strgdkraohteu in leTende en doode De oeraie waren soldaten en paanlen de tweede forten wapenen ammunitie enz Wat de levende stigdkraciten betreft reeds in de vorige leiing had pr Jiet gezegd die hadden Terbeteriog zier noodig doch wat de Teatmgen betrof was di arin het vooruitzicht op herrorming gegCTen door de wet 11 Maart dezrsjaars door de Tolksrertegenwoordiging aangenomen met 60 tegen 6 stemmen de zoogenaamde Testingwet die o a bepaalde dat de uitToering dier werken Tan af l ianuari 1876 binnen acht jaren moet plaats hebben Sommige personen zijn het geToelen toegedaan dat men eerst de lerende strgdkraehten moest regelen Toordat ibeu tot de regi ling der doode orerging omdat men aan la itatganoemde nieta heeft zonder goede aoldatcn doch spr is bet met hen niet eens Wel bad ook hg lieTer gehad Jat beide tegelgk goed georganiseerd werden doch hjj keurt bet thans bepaalde goed omdat z i in de ure dea geTaars de noodige soldaten eerder te rinden tijn dan goed geregelde Testingen etc etc Spr ging daarop oT r tot een aAnwgzing en silleggiag der erdediginga linies volgens de nieuwe wet Sg de ilrftnsir ging men uit van het Tolgiins spr juiste idee ilat het beter was weinig Ie behouden dan alles te Terlii zen en daarom was de verdediging gebaseerd op den grondslag om slechts dat i e leelte Tan ons v tilerland te Terdedigen dat men met grond ion Terwachten te kunnen behouden en Toor het behoud anrvan men alles moest wagen Depositie by Amsten ai wies spr ons san Is een laatste ret traite waar men zou al het andere rerloren was nog kon weerstand bieden Vooits trad spr in een nadere Terklaring van de nienwe Hollapdsche waterlinie ran verschillende positien van de Geidersohe vallei en liedaiBetiiwr HoUandsch Diep en Valkerak besprak dr Teracliillende wgzen tsu inundatie aan te brengen ent enz bg welke verklaring spr ran rei schillende kaarten gebruik maakten die teer medewerkten tot bel geven van een duidelgk begrip der zaak aan de toehoorders Nadat spr dit nlles op teef duideiykc en beratteIgke gsr had nitgaicgd stelde hg wder die aogieta Trajieu ilde ietler wien een ofand r pont nog met dnideii k as in de gelegenheid nog nader op de hoogte te konen Het bleek echter dat de heerKoBtug dopr in publiek goed begrepen waa en daarop g t hjj n g eeuige brsoboBiirInKen ien beste Sfr viits op hen die steeds Uagea oTef hcilltiogfer ataads ho9 w Ma4 l dï tVan oqAog t traè tte bet geToelen dirrgenen te weerleggen door aan de noodzakelgkheid tot Tcrhoogiug te herinneren daar immers ook andere staten i eer en meer geld voor Oorlog aitgarea spa meeni dat toch wij niet alleen kouden bliJTas ataan waar andsrea ons voorgingen en hg noenide de klach onbitlgk daar imiuers ook al het andere porder werd Uij wees op andere qitgaren van het rijk wier nut ook z i nog betwgfeld Iconde worden Ook spr zou liever bet geld der burgers vopr vredeszaken willen besteden tot berordeiing van kunsten en wetenschappen landbouw en ngverheid doch dat behoort nu eenmaal tot de vroma wensohen en zal daartoe steeds behooren zoolang andere staten ziob ten oorlog Toorbereiden Behalve goed geregelde deoaa en lerende atrgdkraahteu is echter zeide spr nog iets audeta aodig roor eeoe verdediging van het land moet nl medewerken de geest der natie Wanneer eertgds oen vgaud het grondgebied bedreigde zag de burger lyna rouw an kinderen oaa aloa eeu blik op de plek waar hg liet en leed met ben had doorgabhicbt kreeg wellicht eeu traan in toog doch ging aanatonda tea atrgde Ën thans P tou dit ook nu nog het geval zijn Hoe bleek de geejt $ tr natie te tijn Daar stierf teide spr eeq grppt staatsman die de grpndlegget waa vi u ante t genwoordige s atS regaliuf die 26 jaar l pg had gewerkt in het belang van zgn land die vereerd en bewonderd lyerd in alle betoltaufiie Unden en men bekladde den overle ene mei 4eed aan iijue verdiensten te kort men toonde hem niet te waardeeren ecuvoadig om reden dat h j eai i udere ric tiug waa tuegeilaau dan zekere partij omdat men set hem in beginseieu verjchilde D iar trok tn gr js krggshoofd qaar Indie met opoSering vap Vfslië bam dierbare belangen hg deed daar zijn plicbt roor iaderla ul voist eu yolk en toen hg teragkwan u e w d hg liijer te lande ontvaijgenf Daar trad in s landsf ergaderi a il e n vglksye tegen woordiger op o t et voorstel om aau de verdiefisteu van hen die lu AM leden en streden voor bun land hnlde to te breugep en eeu gk van dankbare waar deering te gercfi aai pen die mo ig en dapper de eer van onze ylug giphielden Dit voorstel ii eri iaI tunrlijk rn gcasu r t ifini euumeu eu de bigde tij ding hiiervdn per t legr af naar alle zg leu medegedeeld P Vulslrck met i werd beslutm de hehau4eiing uit te stellen Wat te deul r raa zu ke voorbeeldei waaruit de geest der uatm kou worden opgemaakt Spr hoopte dat mocht het ooit iio dig zijn de natie zou touneu waar4ige nazaten tezijn d er voorouders die goed en bloed voor db vnjbe d over hadden gebad Toen de sprfiker geëindigd ha klank eeu luid applaudisseiiient itaor de zaal en daarop sprak de heer D Luliua au Uoor vaur ilter der vereeni jing up wier verzfoek de spreker wai upgeti en een waard vnn dank lot deu heer Koning voor de welwillend haid die hem aan de uitiioudigiug gehoor bad duen ge en Niet het minst echter vuur de uitnemende w zr waarop h j daar iau valda ia had eu eeu bewgs I daarvan was geleijcu in de ouafgebra ctn aandacht der I toehoorders De grootste belouuing u U de zelfvoldoeniiig zgn die de beer Koning had door do bewustheid medegewerkt te hebben tot het doel der v reeniging Vpurts ncbUe spr nog eren i ivoord tot de opgekomeuen en w euscbie dat zij uuk een volgeud maal kuuue belangstelling zouden tuoueu Wg roor on tgn overtuigd dat het bestuur van genoemde vereemg ug Van die belangatelling zeker kan zgn De rede van Doiidenlagavond die uitmuntte door helderheid eu duidelgkbeid weid uilgespruken op een wgze die eensdeels van krachtige uv rtuij ing auderdeels van juisle kennis getuigde Meer dan menigeen oppervlakkig zou denken wordt er toe vereischt om iets ttevattelgk aan zoo goed als onkundigen mede te deelen piet gemskkelijk is het de klip om nist te veel u niet te weinig maar juist genoeg te zeggen te qutzeilen Despreker van Donderdagavond voldeed aan dien eisch ontzeilde die klip en wg Keloovifo dat Ue toehoorders het met ons eens zulleu zgn als wg una reeds verheugen iu hel voorui ziciht danzeifden spreker in dit seizoen nog eens te zullen hoaren Naar het VaderUmd verneemt bestaat het phn om de Voorgenomen reorganisatie van de Siaatt Coi ant waarbg het buitenlandsoh nieuws zal vervallen reeds met ianuari in werking te doen treden De nieuwbenoemde Goavcrnear Qeneraal van Nederl Indié de beer van Lauaberge tal omstreeks half ebruari naar Indlu vertrekken en wel met de stoomboot Voorwaarts van de maatsohappg Nederland I Hy zal te Napels scheep gaan De Reaonatrautaeke kerk leverde Vrgd g r wd eciU puttif geziekt op en aaaaacnep a de luade met sneeuw bedekte straat het gastvrije g oaw binnenkwam werd men aangenaam aangedaan aao de gezelligheid en vreugde die daar heersohten Vóór het orgel stond de kerstboom keurig verlicht ai versienl waaraan eu wairbg vele cesobenken i ftuad Toor de jeugdige gasten van d en avoad vHT Deie gasteu zelve waren gezeten rol verwaOfiling van de dingen die komen zonilen op a dr banken in het ruim der kerk behalve op die welke op tg van den kerstboom stonden waar eenige belangstellende heeren en dames gezeten waren De beer 3 N 8ohclteo a opende ket feest met een kotte hartelgke toespraak faarin hg den kinderen een en ander over den kerstboom vertelde hen tot deugd eu plichtsbetrachting opwekte en tot dankbaarheid jegens diegene welke dit e badden bereid en mogelgk gemaakt H j weea hen op den Peve van alles wat ivg genieten en op Hem wieas geboorte op dezen feestdag wordt herdaobt Vervolgens werd door eenige jeugdige tiingéresKn dis op l et orgel gesoblard stonden efioige liederen aangeheven en daarop 6ad de uitdeeling der geschenken plaats Ieder kind kwam daartoe tot den kerstboom waar de jonge dameb die dit feest georganiseerd hadden aan alle kleinen de voor ben bestemde geschenken overhandigden Ieder kind kreeg behalve lekkernijen als koek appelen ent eeo of ander nuttig klecdiDgstuk in bet gelukkig betit waarvan dan xol vreugde de plaatsen weder werden opi ezucht om dan later nog op st Kicolaasgebak getfacteerd te if orden Bg de vele amuspm nteq die voor Tolwasieuen te genieten zijn eq bg ue talrijke egep tot genoegen die voor de kin trep yan i eergegopdep openstaan verdient het toejuiching dat Ben ook de Bovenal op dagen ifis 6 en 26 December bel St Nieolaiu eu Ker tlieest doet ef den mefisch die niet uliecn vuor tfchzelf fth go il dei jtnlleu soha terlaoh Van den af men klelnis te gooren ii é belts reeils te vroeg met de onaangename zgde dfs le enf kennis maakt Wg alkn zeggen t toch deg dïcl ter na Ons hart heeft steeds de kinderkeiis geschat Wie beu n e t l heeft nimmer liefgehail I Onie dank tlaarum aan allen die iloor hwune giften dit feest mogfiy k anakten n i jiem die het ferst leidde aan de jeugdige zangeressen aan den weiwillenden musiciu die ben accom agneerde bovenal aau die jonge daaea welke door hunne goede zorgen én vele moeiten het grouiate deel bgbraohtea tot gelukkiiig van deu feeatavond Voovzeker zg alle tgn reeds rmmschofts beloond door die van zuiver gmat stralende oogjes door die ran Treurde getuigende kiudergezichlijes Terens zullen tg zich daardoor aangemoedigd gevoelen ook eeu volgend jaar op hunne feeatdageu de kleinen met te vergeten Twee spuradiiiche gevallen van diphteritis hebben ziob ie Ouderl erk a d l jsel verioonJ beide met dosdelgken ailaop Op 24 dezer h id te BodegraveK b t vergelijkend ex imen plaats naar de betrekking van hoofdonderwgier aan de openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs in die gemeente Van de zes sollicitaiiten waren er drie opgekomen t w de heeren J J iiisen van Voorschoten D C F Piera van Beverwgk en J H Leopold van Deventer Deze onderwijzers erden in opgenoemde volgorde op da Voordraoht geplaatst Met het oog op de boitengewone behoefte aan manschappen voor het Oostindisch leger zal er vanwege bet Departement van Oarlog een proef worden genomen om door het uitzmdeo ran geschikte onderofficieren als wervers op het platteland ket getal der tick voor gemeld leger aanmeldende rigwilligera te vermeerderen Hiervan door aiddel eeoer jsircidairejaandebaeran bevelhebbers iu de militaire afdeelingen kennis gereide voegde de minister van oorlog daaraan ver etiiltcnde wenken voor de toepaating van den maatregel toe als o a bet uitzenden van onderoAcierap Tan toot en goed jedrag bet besohikken over een drietal wervers van dat gehalte per provincie hft erleanen van toelagen boven hun aoldg enz Door den Minister van Oarlog is de medewerking Tan zgn ambtgenoot van Binnenlandsohe Zaken ingeroepen opdat de wervers bij bun taak gesteund worden door de hoofden der door hen te beioekep geiBiea teB Dr N Beets heeft de benoeming tot koogleerafr au de koogeachool te Utrecht aaa enoaien Tn aene Vrijdag te Leeuwarden gehouden v rgaI dering der sub commusie voor het Thorbecke nfohn ent is btsloten om tegen Maandag 28 Deo e k op te roepen alle belangstellenden tot ket ko9dea eaner aeating naar aanleiding der beacjiikking an den miniatcr van biunenl zaken net betrekking tot de plaaUing van bedoehlaoniusenl Het f9mrwm malief es de wagens waarna sommige nag at b sdkadrgd zgn ïn hef sp6or U breil gen teh ei iii ze te doen afhalen en den weg te hersielleu De Goeucie Cl bevat een tweeden brief uit At chin van den 13u Octobeï jl de vorige was van I 22 September dien wy belangryk genoeg aotiten om hem nageiiorg iu zijn geheel urer te nemen ïn den laitsten brief sbhr eef ik u dat we weldra i a leu uitrukken eu dat ik den 28n September geI beurd s Mjrgehs om 4 hren rnktru we uit met 6 compagnieën et de noodige artillerie om eeu paar beatings fe nemen die onophondélgk op de bevriende kamponjis vuurden we kwamen Om 7 ilren op onze plaats en kregen tot goeden morgen een hagelbui van eweeren lillakogels mair de meesten waren te hoog omdat we ia een laagte stonden en sergeant van ouzé compagnie alleen kreeg een kogel door bet hart en was ohmiddellyk dood Nn begon de artillerie met granaten te werpen en daarop moest onze compagnie eu nog eeue compagnie Europeanen stormen De eerste maal werden we flink teruggeslagen maar de tweede maal kwamen wij hoven op de borstwefring en toen er in mgn geweer was stuk geschoten maar 4e revolver deed des te beter dienst Da kerels die niet weg wilden loopen werden afgemaakt ze vochten als duivels lot den laatsten man en een jongetje ran nauwelijks H jaren was met geen drie man te binden dat is ook de eenige die gevangen genomeu is Onze taak was dien dag afgeloopen en nog twee bentings werden door de overige compagnieën genomen Ons verlies was betre kelgk zeer gering Den volgenden dag den 20n is er weer uitgerukt maar daar was ik niet bg alleen weet ik dat men mets heeft kunnen bemachtigen Nog steeds duurt het houtkappen voort maar van avond is het roor eenigen tyd afgelast ket is ook sokandelyk dal er daarbij zooveel gekwetst zyn grworden Gisteren den 12n werden wij op zy aangeI vallen namelijk de kappers die mets dan een kapmes by zich hebben De bedekking wts veel verder vociruit en zat heel kalm op den uitkyk Ik was met de 2e compagnie aan den rechtervleugel aan t kappen eu daar krygen we opeens uit een boscbje 60 passen re ts van ons een hevig vuur in een oogenblik lagen 14 man van de oompagme zwaar gekwetst tegea den grond en lat mijn inaig leedwezen ook mijn vrieud en slaapkameraad wB irmede ik nu ai een maand lief en leed gedeeld bei Hy stond vlak naast my en kreeg 7 schoten 6 aren niet gevaarlyk alledoor zijn armen en beenen maar éeu kreeg hg onder het hart verbrgzelde igu ruggestreug en bleef daar zitien dus dat was doodelijk Zelf kreeg ik een kogel dour mijn zakboelg e dat in een zakje op myn linkerborst zat de kogel was duor het boekje been en s uitie op een ryksdaalder die daar ook in zat en die ik s morgens mede had genomen om het een en ander in den kraton te koopen na het inrukken dus dat was een gelukkige bewarius niet waar P Ds geheele Torm ran den rgksdailder staat op myu h rsi ter hoogte ran het hart met den kop rali Witicui III en het opschrift er hy bet is nu geheel art maar doet heel weinig pyn Maar om up m jii vnenij terug ie komen nsdat ik weer op estaan was zl rtle hy tot my 0 God I t is met mij gedaan ik beu doodelyk gekwetst en keb zoo n pijn en waur yt gij gekwetst P Ik verzekerde hem dat het maar eeu matte kogel geweeat was meieen pak ik hem op en loop zoo hard mogelijk met tiem weg tegelgk kregi n wy ket tweede saNo en de arme jongen nog eeu seb it in zyn nek tieu Imboiueezen rolden weer lu I de kawah het rgstreld Nu kwamen Ati hineezeu van I achter de boscnjps met uitgetrokken klewang en zaten ons als bezetenen achiernil ik was de achterstrrio het troepje en kon niet zoo hard loopen als de andeI ren dus ze hadden mij gauw ingehai ld De voorste was misschien no een pas of zes aciiter my en hg nep ii mnli blanda toeiigoe mati koné wacht Hollander jij zult warachlig sterreu Oy kunt hegrypen dat ik erg in de war zal m iar daar zegt myn kameraad die nog altgd by ryn pusitie en was ben jg je revolver dan kwyt Da ir tial ik lu de confusie met eens neer aan gedacht minr nu bavide ik hem van tassehen mgn koppel en scliuot den voorsten in de horst Hg tuimelde 2 maal over zyn kop en kwam vlak voor myne voeten tenvlit daar beet de kerel nog door myu schoen eu hi hee j in myn rechtervoet en nu schout ik hem door gn kop N 2 kwam met een lans aanzetten m ar op iiof 10 schoot ik ook hem neer Dat wa mg i nitr patro itt geweest maér hieteni kwamen Gudd t ui mariniers en die gaven eeniüe sal u s Ik lejde i i gekwetste actiter een boscbje neer en gif lieoi it Ie drinken Hij gal mg no al yn tr d en vroeg jf ik naar zgne ouders die iii deu Ilitag wuuen wilde se fgven dat by een echte soldatenilood gest irven i as Nadat ik hem daarjp de baud gegeven h id a tnj mg het adres op en gaf daurup dadelyk deu etst Zgn Ifiatste woord was Ik hsd oo graag wat btyven leven Alles van t begin tot het einde had faoogI ateaa S i 8 mianteu geJnnrdj s middus werd hfl door