Goudsche Courant, woensdag 30 december 1874

f5 75inplaatsvanf29 Dr K KARMARCH en Prof F HEEREN 8 Technologisch inai liai s Iwtt ke tiu rjsng n nur Eotli Tetiwlil liet kerkhof gebiichlj jyu dt udskleed en kist tegilijk wat reu uttde sprei Van daag is het aantal gesneurrtdeii en gekwetsten nog grooter geweest nu was ik by de beil kkiig Van ae 25 man die ik te 5 uren van niurgni kree irareu er te 8 ureu uog 8 o er toen had de g Heie bedekking gern pauoneu meer eii een overhaaste Tiuchi ulleeii redde ons £ r waren dmzendeu Alchineezen op de heen en het regende ouophuuielljk kogels nis wy nog patrunen haddru gehad was het mets geweest uinar de meeste soldaten hadden er Daar GO ik hul er 117 in rayn tasi b en allever schuten myo geweer was loo gloeiend dat ik het met meer kun hnnteeren Juist bij het laatste schot werd het gedemonteerd de visierkurrel werd er afgeschoten eii de geheele voorlader er af bij een volgend Ja we hebben vieeselyk slaag gehad en dat door een volk dat oor het grootste gedeelte met vuursteeugCKereii gewapend is Maar te veoklen voor de vrijheid vin liiiu vaderland eu die dryfveer weegt tegen Beauuioutgewerea op ieder vecht met den moed der wanhoop vrouuen zoo goed als kimlrreu Laatst is een kapitein vieeselyk toe elakeld door eene vrouw hy had i kiewangliouneu Nu tot van daag heb ik n al het licuws ebchrcven ais ik uitt geraakt wordt hoort gy spoeÜig meei In verband met bovenstaand bericht aangaande DE VLEZ8CH CAE9nE plaatsen wy de volgende marktpry7eu Amsterdam 28 Dec Ter veemarkt waren heden aangevoerd 308 stuks ruuderei naarvan de pryzeu waren vette Iste iiuai ƒ 2MÜ a 320 2dequal 26U ïi 2 0 3ile qual 21 ii 240 melk en kalfkoeien 130 a 280 vette kiUen ii 3 graskalveren a 73 nuchtere dito ƒ fi a 13 enz enz Uieruit kan lader dniilc yk het verschil in prijs der koeien van verschillende quaiteit zien en daardoor tevens bet wensL helykc luzii ii urn voortaan waarborgen te hebben dat men voor Isie qual betalende ook lite qunl vlfneh ver krijijt Burgerlijke Stand GiiBoKkHi Sö Dfc Juatinus Cuioelis ouders C Prijdckkcr ni J J K Laiiif u V illielinma ouders J ma der Klii en M ëD Puffileo Martuia ouders G Verheul en A Ferdijk Maria Geertruida ouders U J Waurd eu A M de HmiD 27 Jobaaua Petrouella ouders G W vau Willigen eu J C M tipruijt Willemloa ouders T C Reparon en A T Mugs Arte Antbouie ouder A Biuaenkado en C van der Winden OvhBtïDfcNi 23 Dec W Verblaaiiw KS j 24 M van Hoorn 38 J L van der Vree 75 j 25 M Vergoed huisvr van C Hogendsorn 23 j 26 J Verkerk 6 m J J fi Lameiju hnisvr van C Prijdekker 27 J A K do Moou 18 d 27 P J Mul 2 J 19 B B F Tenders 2 j S m ADVERTENTlfiN Voorspoedig bevallen van eene dochter WILLEMINA DE GIDTS geliefde Echtgenoot nn W VAN LIMBORGH Gou da 29 Dec 1874 Met de aanstaande OUDE JAARSAVOND zal bg de ondergeteekende voorradig zyn Sausijzen Broodjes Koniiiginneen Prlnccssenbrood Feestgcbak Tevens worden bij voornitbestelling geleverd OESTER en VLEESCH PASTEITJES CROQÜETTEN enz enz W N RAAIJMA ma H Kemp O 17 Mevrouw ds RO aagt om terstond of met Febraari in dienst te treden EENE KEUKENMEID Mevrouw NOOTHOVEN van GOOR Crabethstraat vraagt tegen 1 FEBRUARI een Fatsuenlijke DIENSTBODE P G goed kunnende koken en werken en Tan goede getuigen voorzien No 806 der beroemde VVekelijksclie Zamcnspraken Uitgave J J e KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lugc Tieadeweg té Gouda Vergadering van 1 Leden van het Bestnur met de Commissie van Feestviering op WOENSDAG 30 DECEMBER 1874 des middags te 3 ure in de Sociëteit de Réünik en 2 ALGEMEENB VERGADERING van de Leden der Vereeniging op DONDERDAG 31 DECEMBER a s des middags te 3 ure in gemelde Sociëteit Namens het Bestnur T P VIRÜLIJ President Mr P J SNEL Secr Penningm va0 JOÜDA maakt aan zijneu Stadgenooten bekend dat by hem aan huis Nieuwe Haven volgens oud gebruik met de OÜDEJAARS AVOND en gedurende den geheelen winter te bekomen zijn VERSCHE WARME WAFELS Bettellingeu worden zoo tpoedig rnogelijk ingeu acht TWEE JUFVROUWEN van fatsoenleken Stand oud 27 jaren P G zoeken eene BETREKKING als Huishoudster Gezelschupsjuifrouw of als Winkeldochter in eene Manufacturen of andere Wiukelzaak Adros franco brieven letter P bij den Kuntoor BoekWdel H T HENDRIKSEN Hoogstraat 287 ïmterdarn Mevrouw SMELT Fluweelen Singel verlangt tegen 1 Feoruarü een R C KINDERMEISJE boven de 18 jaren en van goede getuigen AUSI A jUm S olAiiÜ RliuraaÜschcWATTE X Nooit is een middel bekend geweest dat zoo proef houdend en krachtig tegen rhumatiek werkt of tegen pgnen welke men hieronder kan rangschikken en door koude onstaan als de onfeilbare ABÖHAÜBBLNS Hare juiste liefelijke en onmiddelijke werking zoo algemeen bekend en erkend trekt de aandacht van vele geneeskundigen tot zich zoodat i euR heilzame Watten zeer worden aanbevolen Geheel door rhumatiek verstyfde lyders zyn door een goed gebruik der Watten volkomen van hunne pijnen en stijfheid bevrgd geWorden De lichtere pijnen door koude ontstaan doen zij binnen weinig tgds geheel verdwijnen Zg ontnemen den lyder alle scherpe eu schadelyke vochten waar zg worden aangebracht zonder eenig nadeel op gezond vleesch uit te oefenen of aan andere middelen schadelgk te zijn Tot bew s der echtheid worden de blauwe biljetten waaMn de pakjes gewikkeld zjjn eu waarop voorkomt de gebruiksaanwgzing en de namen der 260 Depóthouders ouderteekend door den bereider en Hoofd Depöthouder A BREETVELT Az te Delft die deze Watten voor den prijs van 30 Centsper Pakje o a verkrijgbaar heeft gesteld bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PEINS Zevenhuizen T W BEN UIL Schoonhoven A KAÜLING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER bn Zoon Weste Wagenstraat A REIJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO flOOGENDLIK Capelle a d IJssel Gooda P tfk A Bnikiua of Volledige Handleiding voor alle takken van abrieRsiocïcii n yolhüiiijccrlifid in alphabetische orde met ongeveer 1500 tus schen den tekst gedrukte Houtgravuren Naar de tweede geheel nieuw bewerkte Hoogduit sche uitgave DRIE LUVIGE BOEEDEELEN BV De prys van dit werl was tot op heden 28 en is thans verkrggbaar voor den zeer goedkoopen prgs van 5 75 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN t Gouda umiiu Gratis een proefflesch maar persoonlgk af Ihalen £ au ohromati que om haar of baard netjes en goedkoop te verven in blond bruin of zwart Bg THEOPHILE Kerkstraat bg de Vgzelstraat 514 Amsterdam 2 de flacon of 42 blauwe zegels NB Men kan eigenhandig oude pruiken eu haurvlechten verven alsook bont en paarden met dit verfmiddel Bekroond met gouden en zilveren Medailles omdat het middel onschadelijk eu doeltreifend is Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en ecbte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zgn zeer nultig in ongesirlilhedeo der MAAG en werken heiizxu op de 8I 1JSVË0TEK1NO zj zgn uu in UI tend legen de üAL SCHERPTE in bet BLOEI en UITSLAG der HUID zg zgn Z ACHT LAXKKKNU en SLlJMAt DKlJVENI Verzegelde donzen van 37 s ent en dubbelt doozen zijn verkrijghanr bij de hb i Aillasserdam 0 v in der Zanden Amsterdam M Uébuii k C drOj heilige weg D Hl Bleiswijk S V d kriia s Jiodegrate B Vcrslo t m t H W de Krugir Jevmter Gebroed Timfln Gouda L Solienk op de Hoogstraat ffaaitrecH K Oot erlinfc Krimpen ajd Lek A r d Heul Leidtchendiam O i M Verilouw I ekkerkerk A den Ondelen leyden i T Tcrburgb Haarlem hoei B ikkerstefg Monl ooft H A d Berg MoordrecU G H Post Otideitater Pr Vree Rotterdam v d Tuorn t Beker Weste Wagciisl Scioonioten A Wolff Vlrecht F Alt na op bet Steenw over den Doa kcrstr n 372 U oerden W F Siveermao Zevenhuizen A Prins Het depSt dezer echte Urbanus Pillen i zoovele jaren met roem bekend en in algemeen bruik IS door ons te Oouda aUeen en ui stuitend geplaatst bij den heer L SCHEI op de Hoogstroi t WAARSCHUWINO l en wordt instantelijk verzocht wel atient tr t willen zijn dat docr ons by niemand anders b UrbanusPilleii bereid volgens het onde en eolrtr i Recept in Dépdt zijn verkrygbaar fmiM in de Meriovn opgegeven Steden en Plaatsen dan by de herbovengenoemde Dégótkowders In rik doosje is een biljet voorzien met de eigenAandige naan leckcni ig van de vervaardigers Wed Keunen k Zoon Apothekers welke Handteekeniug zich ook bevindt op hu Zegel ak sarmede de Doosjes verzegeld zyn Wy verzoeken de gebruikers instantelijk da r w i op te letten en n den bun nan wel toe te ZiOtt bg wien men de Doosjes Pillen baalt Alleen die DuoeJH waarin een bijet met onze liandieekening IS zich aan te schaffen en zich te nachten vaoi het gebruik van de vele naBiuksela