Goudsche Courant, vrijdag 1 januari 1875

N 1614 1875 4 VrUdag 1 Jaouari GOUDSGHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda en Oinslreiien f A 1 I Een terugblik Het 18 een onde en goede gewoonte om op zekere tydstippen een wgle te maten Tsn den iurbeid eens te overzien den weg door jjns afgelegd en even een blik in de toekomal te wagen Een van die tydstippen is daar Iranneer het oude jaar voor een nieuw plaais maakt wanneer de kalender van den wand wordt genomen en eene met nienwe data ile plaats waarheen zoo dikwerf ons oog dwaalt om te zien hoe ver wg reeds weder zgn komt innemen Op Ottdejaan aTond is men gewoon en Jamille lief en leed ui het vervlogen jaar te beurt gevallen te overdenken Droevige sterfgevallen komen ons weder voor den geest om een traan aan het oog een xncht aan bet gemoed te ontlokken blijde Trengdadagen roepen weder een lach op hetgelaat en werpen als t ware nwiwen moed in het bekommerde hart amait en genot beproevingen en zegeningen teUurstellingen en l TenMsingen alles passeert de revue en maakt den Uqdejaaraavond tot een buitepgewonen nielligen in de gevolgen dikwerf ze r zegen ken avond Is dit Urt den meaaeh in bei pkfiicaliei VvM bel feval BTS e e r is het voor den stuitibarger aan het einde des jaars een behoefte om j eed teragblik te werpen op de laatste waatf aukteden Evenals een gezin heeft ook da fiaat zjta lief en leed en evenzeer als de leden van dïü ffeütL Teel deden wat zü niet hadden mo teri doen en veel nalieten wat hnn plicht was M heeft ook de burger van den staat dikwerf reden tot zelfverwgt en het kan zgn goede zgde hebben op den laatsten avond van het jaar eens in korte trekken het belangrgkste te orerdenken wat er gebeurd is Het jaar 1874 was in zgn atavang reorde kiezers in het distiict Gouda weinig nietig Integendeel Tot vier bmhI toe werden zg naar de itembas gedreven waarbg een atrgd werd gestreden die de oogen van gansoh Nederlaad op ons district vestigde De twee volksvertegenwoordigers door Goada m tweede kamer Afgevaardigd de hh M A F H HoAnan en Jhr Mr W M de Brauw wier nwoen zoo herhaaldelijk uit de stembus waren te voorsehgn gekonen moesten vervangen word Alle richtingen stelde candidaten het stroomde aanbeTelingen het regende artikelen in alle dagbladen het doch genoeg ter heriiineriDg De uitslag was dat Dr A Knyper en Mr M Bichon van IJaselmonde door ons district werden afgevaardigd Dat deze uitslag ons weinig bevredigde weet ieder en voorzeker kan doorons het begin van 1874 geen goed begin worden genoemd Nuuweiyks waren de verkiezingsdrukten afgeloopen of men begon toebereidselen te maken voor een feest dat ook in Gouda met minder luisterrgk zou gevierd worden dan elders De van 12 Mei was in het vooruitzicht Die dag waarop Neêrland s Koning Willem III 25 jaar lang geregeerd had zon niet vergeten voorbg gaan maar met geestdrift met luister eenparig worden herdacht Ook in onze gemeente constitueerde zich eene commissie die dank zg de algemeene instemming en medewerking een feest organiseerde dat nog lang in herinnering zal big ven Herinnert n die rgk versierde straten die prachtig geiUnmineerde hnizen roept in uwe gedachte die gecostnmeerde optocht langs onze grachten denkt aan alle verschillende wgzen waarop de vreugde de geestdrift zich uitte en gg zgt het eens met one bewering dat Gouda voor geen andere gemeente onderdeed in dankbare waardeering der weUadan genoten onder de rgf n twintig jarigengeering van Willem HL Een blgvend monnnMBt mb dien dag bezit Gonda in het stedelgk mateam van Godheden dat tevens tot bewgs mog strekken dat ook hier kunstzin gevonden woidt Het jaar 1874 bracht voorts aan Nederland weder eens een nieuw raiaisierie Het kabinet dat onder liberale raa waa igetiedea en dawDBder rageerfle werd Terrangw door een waarvan M ond minister Heeaukerk de leider was HMWcerk wiens naam tresrig berinneriageBl waSebracht wiens vroegere ministeries ontbindill ministeries genoemd werden en dien naam vetdienden wiens bdcwaambeden erkend doch priens staatsbeleid betwgfeld werd moi dit jaar weder de tengels ran het bewind in haiiden MiSge zgne groote talenten worden aange mnd in bet belang van ons vaderland I Moge het geheele ministerie bet oor sluiten TOOT p rtüefl iie r of voor de inblazingen der zoogenaamde vritadm doch uitsluitend luisteren naar hen die voorstellen doen tot hervorming en verbetering I Moge regeering en volksvertegenwoordiging sanunweiken öm ten beste van het land werkzaam te zgn Dank zg den volksrertegenwoordqpr van Houten is in dit jaar een maatregel genomen die voor velen noch wel is waar niet ver genoeg gaat doch wiena invoering toejuiching verdient dat nl de jonge kindeten voortaaB niet neer op de fabrieken mogen worden toegelaten een maatregel die tot eer staakt van den voorsteller tot eer van de vertegenwoordiging die het voorstel aannam Bg veel wat wg anders hadden gewensoht valt er ook nog in veel te roemen en vooral wanneer wg Nederlanders het oog $ laan op andere naties als b v het ongelukkige Spanje dan is er nog veel stof tot dankbaarheid Mper en meer wordt de aandacht gevestigd op dpi mak van het ondeneija en hoe langer hoe mMi gaat men begrgpen dat voor het heil jk van den staat veel afhangt van de ontwikkeling der burgers WanntSer wg na dezen terugblik even een Wik in de toekomst wagen zien wg dat in 1875 ook weder voor ons kiezers in t district Gouda gelegenheid zal zgn invloed uit te oefenen op de algemeene belangen des lands daar dan weder eene verkiezing voor de deur staat Mogen wg allen meer en meer gaan begrgpen dat wg o als staatsburgers verplichtingen hebben moge onversehilligheid wgken en belangstelling in het algemeen belang toenemen Bovenstaande korte herinneringen kunnen worden aangevuld door ieder die notitie nam van de zaken die geschiedden van de feiten die plaats hadden en voorzeker zg die een warm hart hebben voor het algemeen belang zullen deze berinneringen uitbreiden en voor zichzelve daar nut uit trekken Wg eindigen met u allen een gelukkig nieuwjaar toe te wenscben een jaar vol voorspoeden zegen en bg het komen van beproevingen bg het naderen van rampen een moedig hart en een tronw vriend m MMwarie ita BUITENLAND Bulteilaadscli Overalcht De grraHitan oatrMt it Fhuuobe Minister cri is ehgiieu geen nnd ie heUieu xq worUeo tes stel ligite te eogefproken j De keer Jules Favre keeft san d XIX Siècle eca bnef geechreveo wurm b het reofat der Katiousle VergadtriDg hsodhuft om oveileggiog te vri gea v n de prooesetukkSD betreSeade de roorloopige mstrncti in de Mak na het CoBtf voor bet beroep op het volk ook nadat Terklaard is d t het bedoelde comité met verder ui vervolgd werden De achrq er koat op tegen de bewee pedeiirn door den minister van jostitie voor igne weigering tot overlegging dier ttakken aangevoerd l e minuter van binneul nken heelt Zondag ia het gebouw der Pol technüohe school te Parijs eeoe redevoenag gebonden waarin bij deed iitkomen dat da kweekelingen dier sokoot steeds bewgien geven vpn bttone innige toewgdiog aan het vaderland by herdaobt het afsterven ran eenige uitstekende mannen 00 als tan Descos en l Epée myD ingeniears en ceide dat het vaderland rekende op de toewyding op de geeitkrasbt van al tyoe kinderen ten einde lioh van tyne rampen te hrrs ellen Aan het lot iijoer rede leide de minister het tolgende Hoe mrer de war vrqboid aanhangers illlll des te sterker tal de tegenstand worden tegan ben die anarchrintitche en liet te verwezenlijken leerstellingen trachten te verspreiden Te Berlijn is het Kerstfeest vroolyk gevierd kerken en schouwburgen waren overvol de Kcizerlyke ramilie woonde de godsdienstoefening by wsarby Wilhelm door lyo nog krachtig uitrrlyk een gooden indruk maakte minder was dit t geval met Bismarck 4 e door de laatste drukte en a itatie weder tenuwschtig is geworden De politie trad in de hoofdstid op als riislTerstoorder door alle koRiebuiten en schouwburgen om U uien te doen sluiten terwgl tevens streng de band werd gehouden aan de nieuwe bepaling dat in de küSehuiieu alleen door knechts mag worden bedieml De Bondsraadscominissies hebben haar zittingen weder hervat om zooveel mogelyk gereed tit zgn wanneer de Byksdag weder vergnrlert Men hoopt dnt de afgevaardigden tydig genoeg te Berlin zullen zgn OB zitting te kannen houden als motief geeft