Goudsche Courant, zondag 3 januari 1875

Zondag 3 Januart i 1875 N 161Ö o GOUDSCHE COURANT fieows en Advertentiebiad voor Gouda en Omstreken tot herdenking van het 28 jarig bestaan der Werkinrigting tot wering der Bedelarij te GOUDA VOOR ALLEN DIE DAARIN RELAN6STELLEN op Zaturdag den 2 Januari 1875 des avonds ten 7 ure in het Lokaal Nut ea Vermaak aan de Oosthaven aldaar Namens het Bestuur Het zal Bestuurders aangenaam W J PORTÜIJN DROOGLEEVEB Pruident zgn wanneer deze Vergadering ook L f HOOQENDUK Secretari doorVrouwen zal worden bggewoond Ooiidi Dtak iu A Brukmu I De Heer en Meyronw BEMIJ bieden hnnne Stadgeuootea de be te wenachen aan bij gelegenheid der aauatoaude jaarsrerwisseliug Gouda 31 December 1874 Aan Familie Vrienden en Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad wenschen wg dit jaar Teel heil en zegen A DEBCKSEN en Echtgenoote Gouda 1 Jannari 1875 De ondergeteekende wenscht bij de intrede Tan het Nieuwe Jaar aan al z ne Trienden en bekenden zoowel binnen als buiten de stad Gods besten zegen Kattensiugel B BEGEER Het compliment Tan den dag D SAMSOM Het Compliment Tan den dag aan idle m ne Vrienden en Begunstigers M VERMAAT en ZOON Bg de intredlng Tan het Nieuwe Jaar wenscht ondergeteekende zijnen geëerdeu Begunstigers en Stadgenooten Teel zegen Hun dankende Toor de genoten gunst in het Terscheneu jaar zich op nieuw minzaam aanbeTelende N M ENGELBREGT Haagsche Brooden Beschuitbakker Bg den aauTang Tan het nieuw begonnen jaar wenscht de ondergeteekende haren geëerden Begunstigers heil en zegen toe en hoopt het Tertrouwen waardig te mogen blyTen hetwelk haar in het afgeloopen jaar geschonken is Gouda Wed L J FLORUN 1 Jannari 1875 Gouwe Zegen en welraart i aan alle Begunstigen TUI Pïo Patsia toegewensebt op dezen dag Uw Dw Dienaar P C DOESBORG Het compliment Tan den dag aan allemgne Vrienden en Begunstigers H T H W IJNGAARDEN Zegen en weWaren toegewensebt aan mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden bg den aaaTang des jaars 1875 C J BOEB Commis sionair Raam Bg den itanTang dexeg jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle zgne Vrienden en Begunstigers N DB GROOT KUiuieg W STIKKER Tapgtmagazgn Korte Tiendeweg D n 3 wenscht bg de Terwisseling des jaars aan alle Vrienden en geëerde Begunstigers zoowel binnen als buiten deze stad de Heilgroet Tan dei dag dankbaar TOor het genoten Tertrouwen beTeelt hg zich op nienw in UEd gunst aan Het Compliment Tan den dag aan alle Vrienden en Begunstigers I J BONNEÜR Gouda 1 Jannari 1875 De ondergeteekende wenscht bg deze allemogelijke Geluk en Zegen bg het intreden Tandit jaar aan Familie Begunstigers en Stadgenooten dankbaar Toor het genoten Tertrouwen beTeelt hg zich minzaam in UEda gunst opnienw aan H J tan dek BEN Kamerbehanger en Stoffeerder Naaijerstraatjwgk H N 17 Bg de Ternieuwing des jaars brengt ondergeteekende zijne Heilwenschen aan geëerde Begunstigers Vrieudea en Bekeuden M VAN DER BURG Banketbakker Bij den aanvaug van het jaar brengt de ondergeteekende zijnen heilwensch aan begunstigers Trienden en bekenden J GOEDEWAAGEN ZCID H0I LANDSCH KoFFHHÜIS Heil en Zegen aan Vrienden en Begunstigers W N RAAIJMAKERS Oosthareu B 17 Banketbakker Het nieuws an den dag aan Begunstigers Vrienden en Bekenden Johannes P OUTMANS Bg de Ternieuwing des jaars brengen wg door deze onze Heilwenachen aan geëerde Begunstigers Vrienden en Bekenden H J BACKERS BRtVEoiRE Het tomplimeni ran den dag aaa alle Begunstigers Vrien pu n Bekenden bg bet intreden Tkn het nieuwe jaar B SCHOLTEN Gouda 1 Jan 1075 Coiffeur Nederlandse Protestantenbond Afdeeliog Ö uda en Omstreken met DAMES in h Locaal Nut en Vekmaak op de Oosthaven alhier op MAANDAG 4 JANUARI 1875 des Tands te 7Y ure precies Spreker Doet J HOOUEAAS Pred te iRotterdam Vrge toq ang To f de Leden met twee bnisgenooten g Entree TOor Nie Leden 0 50 per persoon fameus hei Beetsnr C THIM Setretarit K PLANTSOEN Ter oanTttUing Tan de beplanting der bermen Tan den Straatweg Tan Gouda naar Bodegraven zgn benoodigd 650 stuks WILGEN POTEN lang ± 7 el zwaar Toor de borst op 2 m ran het stameind 0 17 m Gegadigden gelieve hunne inschrgTingsbiljetten houdende opgaaf van den prgs waarToor men die poten per stuk wenscht te leTeren en te planten in t zenden voor of op 15 Jan e k aan den Heer Mr M H A LISMAN AdTocaat te Leiden Nadere informatien zgn te bevragen bg den Borgemeester Tan Zwammerdam Het comphment van den dag aan Vrienden en Bekenden A L WIECKERT 1 Januari 1875 Commissaris Tan Politie f5 7 5lni ïaatsvanf 29 Dr K KARMARCH en Prof F HEEREN S Technologisch of Volledige Handleiding TOor alle takken Tan S Ahnthwtztn tn f olhantjterJieid in alphabetische orde met ongereer 1500 tnsschen den tekst gedrukte HoutgraTuren Naar de tweede geheel niéuw bewerkte Hoogduit che uitgaTe DRIE LUViaE BOEKDEELEN fiV De prgs Tan dit werk was tot op heden 29 en is thans TerkrggbOar Toor den zeer goedkoopen prgs Tan 576 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Versterkend OeKondbeidsmeel TAM B ADËMA te Arnhem Dit nilmuHttTiil oedtet oor ZvfgeUn I gen Memchen en Kinderen inet tmatke evijtverteeringtiorganen en herttellende Zieken hetwelk is aanbevolen dgor de Afdeeling Arnhem der Nederlandscbe HaatsctaappiJ tot bevordering der Oeneeskanst en een groot asntjti HeeNnDoctoren is verkrggbaar in basten k I en il 0 60 roonien Tam gebmikiaonwgzing en attest te Gouda bg P MELKERT Alp un bg C GOEKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az 60EOK00PEIDZIEL Toor PiANO Solo Uügatie va F KOKSMA te Franektt HofieTerancier Tan H M de Koningin 637 AsoHiK La jRieuee Bluette k la polka C 0 a5 633 BuEOKULLm Le Juif errant Qnai Valse brillante COJiS 627 CziRMT op 261 125 Passagen Uebnngenznr Erzieinng der Gelaafigheitheft 1 C 0 76 640 Hiss J Ch Cantique de Noèl d Adam Transcription C B 0 35 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda ENGELAND en NEDEItLAXD L Niets is nataurlgker dan dat wg zonen van bet kleine Nederland zoo nu en dan eens buiten onze grenzen kgken en vóór wg onze toestanden beoordeelen bestaande zaken wgzigen of hervormingen invoeren eens zien hoe onze buren in die zaked handelden welke toestanden daar worden gevonden Bg vergelüking met andere staten valt ons oog dan al m de eerste plaats op Engeland dat bg eenige overeenkomst wat regeeringsvorm aard der inwoners en meer dergelgken groot verschil aanbiedt wat andere zaken betreft En dat zelfs die overeenkomst dikwerf alteen nog slechts denkbeeldig slechts oppervlakkig bezien waar is bewees een voor eenige jaren verschenen brtK linie die geopend werd doordoTolgende woorden geuit ten opzichte der parlementaire regeering hier te lande Wanneer men bg ons te laade het na en dan 7aag onze Tolksrertegenwoordiging en onzen regeeringsvorm met den naam Tan parlement en parlementaire regeering te bestempelen dan geschiedt dit met zonder dat tou Tsrsohillende zgden ernstige tegenspraak wordt uitgelokt Parlementaire regeering zoo hoort man dan ongeveer beweren fiia eene plant die niet hier te lande maar oitslaitend op Engelschen bodem tehuis behoort en aldaar zoo nanw verbonden is met de historische ontwikkeling tt ut ngeuoarèige Tolkskarakier i net straffeloos in vreemde aarde ka i worden over g ebracht Tasachen de bepalingen der Nederkudacbe Grondwet en het onbeschreven Bossche staatsrecht bestaat eene groote klove en mun hoede zich de constitutioneele monarchie ffelgk wg die kennen en waar behoudens erkenning van deu invloed der volksrertegenwoordigmg toch de souvereituit het zwoortepnnt van het gezag bij de kroon berust te verwarren met de parlementaire regeering in Engeland alwaar de kroon slechts een schgn van sonvereiniteit bezit en de hoogste macht cich inderdaad bevindt in handeui van het par lament Wil men een bewgs het is niet ver tt zoeken Immers in Nederland bestaat niet f plgk in Engeland de verplichting voor de roon om zich bg de benoeming vau nare raadslieden door de telkens verauderlgke meerderheid Tan het parlement te Uiten leiden iuteoendeel die benoeming is bg ona geheel aan net welgeTallen der kroon overgelaten en een enkele blik op art 73 der Grondwet ia voldoende om ons dit kenmerkend ouderscheid tusschen de Mederlandsche en Britsche staatsinsteUmgen te doen gevoelen Die beweringen zgn overdreven en met goed gevolg heeft de schr van gemelde brocnnre dan ook getracht het verkeerde in die beweringen aan te toonen Doch niet alleen ten opzichte van regeeringsvorm komt men er onwillekeurig toe Nederland en Engeland te vergelgken ook in andere opzichten ligt eene vergelgking dezer beide staten voor de hand Valt eene zoodanige vergelgking ten voordeele van Nederland uit Met belangstelhng namen wg daarom een boekje ter hand dot dezer dagen is uitgekomen getiteld 1 Blikken in het iunerigk leven van Engeland en Nederland en hoewel het ons bg kennismaking in meuig opzicht is tegengeTallen en alechts hier en daar grepen doet uit Engelache en Nederlandache toestanden waarbg dikwerf op hoogen toou veel wordt beoordeeld en veroordeeld zonder scbgn van bewgs bg te brengen is er aau den anderen Mr D J Mom Yitch Plirleiatuture rcgecring kant hier en daar wel iets ia dat de moeite der kennisname waard is De blikken in Engeland zgn niet van de hand van den ongenoemdeti persoon die de blikken in Nederland schreefi maar hebben wg te danken aan deu heer Edoard Jenkins die ook hier te lande bekend weid door zgn werkje Ginji t Babi hit birth andother mitlortunet dat onder den titel Murk tumalfde door J de Vries in het Hoüandscb is vertaald Deze schrgver hield in 73 eenige lezingen in Amerika OTer Engelache toestanden welke lezingen werden uitgegeTeu en nu onder bovengenoemden titel zgn vertaald Uit de beide afdeelingen van het werkje rinden hier een paar aanhalingen een plaats die naar ons oordeel aan Nederlandache burgers welkom zullen zgn De 4 voornaamste gevaren die deEngelsche samenleving bedreigen vindtn volgens den heer Jenkins hun ontstaan 1 In de pogingen tod de hoogere of rgkere standen om de toenemende mocht Tan den werkman tegen te gaan ea iqne billgke eischen tegen te werken 2 In het reusachtig pwi erinne datTau de belastingen leeft en dat op zoo verschrikkelgk geheimzinnige wgze zich sch t voort te planten 3 In de Treeselgke en onTcrgetelgke macht der vernedering die met toenemende dwingelondg door den sterken diank wordt nitgeoefend En eindelgk 4 In het volslagen gelirar wtiad keen stoffélgke aansporing tot spaarzaamheid eu eerzucht ouder den werkenden stond Deze vier punten worden nader ontwikkeld en o a hetgeen gesegd wordt over K n n A en paaperitme is ook gedeeltelijk Toor Nederland waar als er b v staat dat het aan ieder kan worden overgelaten na te goon welk een vreesselijke onderwerp de dronkenschap is terwgl het toenemend drankverbmik elke drie maanden grooter inkomsten in de schatkist doet vloeien inkomsten die vooral betaald worden nit e loonen der arbeidende klasse si is het volgende meer uitsloitend op Engeland toepasselijk Bet gebruik van sterkedranken is thans een welgeordeude qiacht in den staat het zendt brouwers naar h t parlement helpt de Aiiglicaansche en de Roomsche geeatélgkheid vernedert de staatsinstellingen en demoraliseert zelts het gouvernement dat vaak genoodzaakt ia conditiën te maken met den alverwoeatenden dwingeland Tegen die en tegen het derde gevaar het panperisme strgden de mannen der afschaffing en de liberale hervormers ze strgden met edele geestdrift en niet hopeloos hoewel wg moeten opmerken dat die hoop bg ons wel groot doch ae verwachting klein is Hoewel vdl ook in Engeland nog verbetering behoeft vindt de heer Jenkins den toestand aldaar niet hopeloos omdat Engeland steeds toonde inwendige kracht te bezitten Geeft ook Nederland van die inwendige kracht bigk BUITENLAND Bollenlandscli Ovmiclit Het gfoAle nirawa it dat Alphoutas luibelU a loon Prins van Aiturie tot koning n Spanje ii f cpraclameer t en door het groottté gederlte van het eger ait loodauig erkend il Bij lie Volgende depêche ia daarvan aan de exkuniiiKin Isabella kenuia gegeven gedateerd op hel ougeublik dat bet oude jaar voor het uiraiia plaats maakte en geteekend door Binio de Priiao en Csaovaa Caitillo Het leger van bet centrnm eh het Noorilerleger de garnizoenen mi Madrid en in de pruriuciei hebben Frir 8 Alpfaonsas tot Koning geproclaB erd Madrid ea alle steden in Spanje brantwoorden dera praejamaüe laet geeitilrift Primo de Kirera ia 4iapi temgeneiaul van Madrid Canovaa Castiilo is liao d Tan de Alphoitsiache partij Wij verzoeken Uwe Majesteit dit bericlit aan haren doorliohngrn zoon edetedeelcu want wy weten niet waar by zich bebevindt Wij wenachen awe Uaj geluk met de groote overwinning die zonder strijd en tonder bloedvergieten verkregen is Het bigkt dal men eenigiiin op dezegebenrtenia voorbereid as xoodat lelf te Madrid eenije voorzorgen waren genoman Het nieaw aamengestelde kabinet bestaat volgens de verklaring van den nienwen koning ait mannen vaa alle partijeu Bomero Bobledo heeft daarin titling ala minister van binnenlandsohe taken n Solaleiru als mmiater vaa toaniieu Serrano beeft zich naar gemeld wordt bg de beweging aangesloten Onder de Uatate berichten vinden oute lezers neg eenige tijdiugen aangaande deze taak die de oogeu van Ëaropa edtr met vsruieuwde belaugstelliug af Spaiqe doen slaan Uondeidagoohtend is te Parijs Ledru Bollia ia den ooderdom van 61 jaar overleden Verachdiende om tan ligheden m ken dat de hervatliog van deo parlemeotaireu arbetd in onderscheiden landen met belangstelling wordt te gemoet gezien Terwijl de aanstaande behandeling van het wetaootirt op ds iastolliBf vaa aea ryksbank in dea DaitaalMa rgksdag d groote uaestie van den dag ia wordt thans in fierlyn een andere besproken die eveoteer de politieke kartatoohten in beweging hoadt Hen ven kert bI dat laogevolge van deo laatiten crisis naar aaalcidmg der resoiatie von Horerbeck eens aoheariug te wachten is in de gelederen der ostiouaal liberalo leden van den rykadag Lasker en de ty uen dic voor genoemde reaolutw hebben gesteoMi zouden iieb willen afscheiden van hen dis tenen stemden ea dao rykskauselier gctroaw bleien Een dergelijke handelwqa zou leket met strekken om de atemmuig vaa voa Bumarck te verbeteren dis er uch sleeda orsr beklaagt dat l j na de Juuker party te hebben oagalaten en steun te hebben geducht bij de natie iaalliberalen met op die meerderheid kas rekenrn w araan hg behoefte heeft liasker c t vdleu wel da politiek vaa de regeeiiog blyven steunen maar ziek volkomen vrijbeid van handelen vaorbehdaden Uil ia echter niet wat de rykakauselier en de Dnitsobe redering willen tg moeten een gedweep msenlerbeid hebben bet parlementaire beginsel ia in Duitscblaud op lange na niet zoo sterk ontwikkeld als in andere landen waar hel meer op historischeu basis rust ea vandaar dat de regeeringeu van Daitsehland het par lement meer btachauwen als een noodzakelijk kwaul uit den drang der omatandigheden ontstaan maar t onderdanig behoort te wezeu axn de regeeriug HlK geringste verzet van de crtegeiiwoordiging ia daarom voldoende om den toorn van ron Bismarck en andere ministers op te wekken en naarmate de eigenlgka pariCBeutnire begrippen meer tot bet volk co igns affie a rdigden zullen doordringL u kan meniu Duitsciland meer botsingen dan elders tus cbeu regeering ca parlement te gemoet zien De gemengde fiuaiicieele oomintssie benoemd iogevolgt art 11 der additioneele bepalingen van het Frankforter vredesverdrag ia th ins wrder ijverig aau den arbeid Heeft nj deze taak geëindigd dan tal tg daarmede tevens haren werkkring beahiiien I e commissie houdt zich thans bezig met de regeling der geldelijke aangelegenheden in verband met de wg iging die d grenzen van sommige b sdommeA too F Siische als ËI na Loth tr ngsche hebben oadergaau Men verwacht dat die arbeid nng velo uiaandeil zal vorileren want om de vrangpspteo welke daarbij oprijren te bealisaen zullen de leilen der commissie zich moeten begeven naar de daarbg betrokken pUataeo Het geldt namcUjk de regeling van hel kerkelijk vermogen van vele dorpen en steden welke vroeger tut andere biadommeu behoorden de vastitelliug der las