Goudsche Courant, zondag 3 januari 1875

ten n Terpliditingen tliana berustende op de poaterijea trn gevolge Tan don nieuwen tOfStand loomede het opiietfea v u Telerlei Terbandru en terpliohtingen Tiur er rusteude op dft betrokken krrkelijkc gemeenten naar den roormaligen to ataud lu Oaligmutft Meaenger leest men het rolgenda De Italiaanselie beeldhouwer Gnetaoa Baxraghi hondt zioh bezig met de vervauroiging Mm aeu ruiieraiaiidbecid roor Napoleon 111 beaiemd roor een dergroote piemen Tan it stad Milaan De Keiler wordt oorgesteld op bet oogenblik dat hg met eene beweging Tan de hand da onbewbrgfelgke geeetdrift beantwoordt t aermetle de bAolking aa Milaan hem aao hel hoofd Tan iijn Ifger ontriug Het Toetatuk lol in het Ualmauech het volgend opschrift dragen Aan Keuer NapMieou III berrgder Tan Italië het erken t lgke Milaan Het atandbeeld ia Tan leTensgrootte m bruua eu bet Toetstuk ia Tereicrd roet baa reliefi vooratellende de aTerninniogen Tan Magenta Torbigo falestro en Soirerioo Ar BINNENLAND Gouda 2 JanuamJ Naar wq Tamenen tal 17 Janoari a ai H Kiehl tena der pensionnaires Tan Z U den Koning in deu gemeente een eoneert geTen Laagate temperatuur iu den naeht ftn 1 ojf t Jan 1876 t 17 Fa hrenheit De jeugdige afdeeling Gouda Tm hat Nederiandaeh Protsatanteiiboud ai Maandag a at de ingentenen dezer gemeente in da gelegenheid atellen ene leeavergaderiug by te wonen waarop Dr Uooykaaa nit Rotterdam ala apreker tal optreden Deze ook bq ona gunatig bekende redenaar lal ooneker op een talrijk gehoor kunnen rekenen en de eerate lezing in dit aeizoeo van wege het Ftoteatantenbood aal gewia tcuI belangatelliiig genieten Het ia torene een bg uitatek geaohikte gelegenlieid om ala lid Tan dat bond toe te treden en al ware bel alleen dat het lidmaataobap leebt gaf tot ibgwoning der Iczingeu gunalig Tan bekende peraonen reede dat zuu reden genoeg zgn om lid te worden Terw ia de tegenwoordige koude dagen aneen en Turnt ona d gezellige goad crwarmda hnia kamer seer dan ooit doen wnardeeren en wg Tooral thaaé in dtt aeiaoen reden tot dankbaarheid hebben Toor Taal wat wg tot Toeding eo dekking boTen onie arme naiaargenooten Toor hebben zullen ele naer gaacteo zijn een paar ondjaa die Diaadag ai at Totgane aahteratanude adaertantie bon gooden hairal fseat Tieren op dezen feeatdag eena aanganaam ta ferraiaen Voanakec kat njenwqaar kan niat bater begsaaen irardaia da door andere iela medetagaren na dan by na tMonolMndaa oTerTload Ta Bcrf A basbt ia aan ttng oaUege mgariokt ondw ét laidiag ra dan baar W F ran dar Wnl Toonangar bg de Ned Uerr gemaenle Bm ena an bij bet De itement Van IColanico oni TsngfU telegram au den OouTerneur Generaal ranl liederlandaeliIndie dd 30 Deoember bad de militaire en iTiale beTalfaebber te Atehm kolonel Fel deu 26n Deeember aan de Indiaobe Regeerjug geaeind dat er reel rcg n Tiel datdejgezon heidstaertan r ieta hater ep het karakter Tan koorta en djrienten e nunqer kwaadaardig waa dat Termoede gk tL geu het elgd Tai December een eekader gereed zou zijn om nilar de wederapoaige Staten op de Wettkn te Tefirekken dat Merdoe en Pedir hunne hulptroepen haddien opge raepen en dat de Tgand gereed wat tot de iiiterate Tardadiging mn Longbattab Het Centraal eomité Toor het lindergeactiéot aad den koning heeft aan de plaatselijke comitëe bericht gezonden dat het nadat het door deu heer Stracké Terraardigde model Z M ter beziehtigiiig was aangeboden het Tolgende achrgTen ran wege den koning ontTangen beeft t Ormenhage 26 Deemher 1874 Ter Toldoeuing aan de beTelen des koningi heb ik de eer V te melden dat hoe ingenomen Zgne Mtjeateit ook ia met het geachenk dat dank zij uwe goede zorgen HoogttdenzelTcn aangeboden wordt door een groot aantal kinderen in Neilerlrnd en Suriname Hij Tenneent er geen heler gebruik Tan te kunnen maken dan de waarde daarran te doen strek ken ten oordeele Tan den krijgsman die in den atrqtl Toor Torat en Vaderland gewond ia geworden Zqne M eateit arrzoekt IT derbalre Trieudelyk die gelden te willen storten in het fonda ter aanmoediging Tsn den gewapenden dienst in Nederland lerwgl bet model in gips op een plaats den nitatekeuden beeldhouwer waardig op net Loo bewaard tal wolden ala aan toot Z M kastbaar aandenken aan de liefde rijaer nog jeugdige onderdanen en aaa uu e nooit geuoej te waanleeren bemoeiing in deu zaak waarioor ilr Koniuü U hanelgk dank zegt Jk Atttudant n Partiaüur lentariê dtt KoHiHg ta g H Du Mowciau I let emlraal amité nor de aanbiedinf van ren KtaJergescheHk aan Z M de Kmmg Qelqktgdig mat dit scbrgten deelde graaf Du Uoneeaa het Centraal comitj mede dat prof Straokd deu 28n bg Z M zoa worden toegelaten De Koning ontTing den kunatenaar allermiuzaamat beaprak met hem alle deeleu Tan bet kunstituk eu gaf ui de aterktte bewooidiogeu Hoogttdesielfa Tolkomêue terredeobeid te lenneu A angaande het antwoord dat de Koning op Zqu edelmoedig Terlaugeu moet gegeren worden kan meetat het Centraai+eomilé natuurlgk geen twgfel bestaan Wanneer Z M het tohoone werkttuk in gipo eeren wil en bel tilrer aan den gewonden kr gtman tcheaken dan past het ticohts aan bet koninklyk Terlangen te Tolduau Het Comité hoopt dat het daarbq mogeiyk tal zgn de gedachteiut aan a Kouinga jnbilé en aan het kindergetoheak duunaaa te maken Ter gelegenheid Tan de aauataaAda Tiering ran bet 300jarig beilaan der Leidsohe Hoogoaflbool op 8 Februari e k zal aan Coratoren dezer Hoogeaobool ran wege de nog in laren zgnde ud jagera ru bet rrgwillige jagerkorpa van 1830 eo 1831 worden orargadragen het door hen samengebraoht fonda oa te dienen ala oudertteuaing in de kosten ran aeademieatndie ran onbemiddelde uakomeliagcn Tan de rngwillige jagers der Leidsohe Uuoneisahuoi rau 18il0 au 1831 ofi bg outatentania an deieu van zonen ran rer dieoktelgke officieren ran hei Nedirlaudscbe leger welke toonen guuatigen aanleg roor die stadie te bezaten Ia trira ds toekauniug ran ÏUOa Ik aan pi C P Harting nit dan prijs MontHyon wordt nader medègddeeid dat dw aem een deel is eeiier grootere som die stecda r fdeald wordt onder pertoneu die ziob op het gabiedder natuur en geneesknndiga wetenasbapjao rerdiensleluk maked Aan Nederlanders wordt die onderscheiding melden erleeod Vcjóreen Ö tai jaren ia ze ook aan rgleli irof W Vrotik tde ewèten I Uit de kand lMiniatiek ran NederMnd ovw 1873i Tan wege bet d p rnn f iraneiën opgemaakt bl jkt dat de algemeene iuTber kitfr la lande heeft bedhigen eene haereelheid ran onatreéka KVSft millwea kilo grMMten da algiiaaaiM n tiu er oastfaeka 31 U adlioen da jlooraaer aat overlading JSi2 ailtioen en zaudaa orariading UI aillioeu kilogr U inroar tol erbniik biuf eene w rda ran 682 millioen de itroef uit het rrge rerkaer nagenoeg ran 8S2bU Jioojj gttlda 1 1 Bg vergel k ng aai da Ttkoaaten ran 1872 ralt bg al dia ogfera ran 18 3 rerméeidbriog op te merkan De algoméene luroer ia tuegtuomeu met ruim tO lO d algemeens uil der met ruim 18 74 det uitroer nit faM vrije rei kter art t yns6 It dedoarToor aet orerf idiug aet bijna4I fl8 eii de doorrotr toudlir tirerlsdiiig aaet bfjaa 27 21 pOt In eens te AUutardara gehouden roghdaiiag nn de aldaar gaTeatigda aMecliog ran het algnBaen rredebond ia gtdiacatsiafrd oter een rsurttal ran dei bn Gaeaink eu Ityndan strekkende oa eena soa Taaie te beuoeiaau tot oprichting eeuer maattcbappg tot uut der aderwoi jpen Alefaiueezea De rolgends motie is door de rergauering aaugeuouen De vergadering dank betuigende aau de ouiatellera uoodigt het boofdbestuUr van bét algeineeu vre lebond nit eeue commissie te benoemen teneinde hit voorstel GeeaiukBijodera iu nader overweging te nemen en desgewenacbL ia roorbawidende maatrrgelen te nemen tot pmting eener awaUetappy ut uut der audstworpen Atchinezen r De bepaling Tan bet bedrag der aommen welks gedurende hrt jaar 1876 bij de landmacht roor het werren ran militairrn als haodgeld zullen worden uitbetaald is Tnatgeatetd a roor iederen nieuw aangenomen militair thmedeU den grtkd ran korporaal bovtn den leefijd ran 18 jarvi zdootds rsor iederen tamboer of hoorublazer beneden dien leeftgd en iederen militian die aieh isla rrgwUtiger rerbiodt op ƒ 46 t Tdnr iederM lOJIilair bóiaden d t giaad au onderofficier telkens wanneer hg zich rdór tgn 40a lerensjaar opnieuw rsor den dienst rerbindt op 40 c roor iederen sergeant of korporaal aiiitien dar inbnterie en roor iederen korporaal aiiitien der ra tiugartillcrie en het korpa pontonniera die als vrijwilliger bij hst leger roor 6 jaran dienst uremt 300 j d roor iederen der tnb e reraeldeu die met i root rerlof wordt gezonden of die met groot rerlof rgnde ouder de wapenen weoscht te blqren tonder tich als rrgwilliger te rerbinden roor zet aaanden diensttqd 76 roor 12 aaanden ƒ 15U uit te betalen na bet rotbrengan Tan daa r w a t ldan dienat oar lederen aspirant korporaal an aipirant onderofficier der infanterie of artillerie die TrgwiUig roor i Jaren in dienit treedt reapeotiere iyk 66 n ƒ 86 In De Standaard onze leeera galiere de bron in bet oog te houden lezen wg bet rolgsudei Naar aen ona uit Ooriuchem tohrjjjf heeft zioh aldaar op het spcnbaar ndarwgs aen hoegit betrenreut 4 aardig feit roorgsdaan Aan de in genoeade tiad geraaligde bnrgerSobool roor jougeus boofdoii derwgzer de beer Elshout waa teuart esuigeu tgd ook werkzaaa akere hnlponderw r Suidelaa rnn der Wouds l ete itoel zldh de Trijheid reroorloofd hebben hij bet geren fan zyu le8seu de Iseningeu tyner klasse de ergerlykstj dwaliDgan au da aaeat profane dabbbeslden op bet gebtad ran den godsdienst in ta preutan b V dat het geloof aan bet baatann ran een b l louter dwaasheid waa dat er geen hemel beatond en andere dergel ke fraaiheden meer De kiuüeren braebtrn natuurlgk ran dit koatelgk onderricht het een en ander uaar hnia örer waarop den vi lgendeu dag herige klaohlap ran da ondera by deu hoofdonderwgzer werden ingebracht Het geral kwam daardoor ter keunis ran Burg en Weth der geaeeute Qoriochem dis kort reobt goed reebt in orerleg met den tchoolopdener onmiddellgk genoemden ran der Wonde roor lea weken hebben geaehorat Dese dia begr peiykerwya lich gaarne Xoo goed aogelijk nit de zaak wilden redden diende daarap bij deu Ueaeenteraad en aanrnulg oa eerrol outalag in maar da Raad bealoot dit rerzock alecbta lan derie te rerrollsn Zy rerleaude den hulpouderwy er bet gsrraagds ontalag dooh niet eervol ei dadelqk ingaande aet den dag waarop bet besluit gevallen was De zaak heeft te Gonnchea natuniiyk nist weinig opsfiraak verwekt De beer ran Zinnisf BergaUin beeft aen wyrijt In art 87 van bet reglement an ds oids dat Iwetide knaer roorgattcld lot strekking he ibende om dit eitikel zoodanig te wyzigrn dat ta de ragol de openbnre rergaderiag de jytaaadngai niet roor se ure ganpeud en dee Zaterdaga ui t later dan t ééa nae gealoten wierd Hierorer heeft in ds afdeelingen eene breedvoerige gedaehtenwiaaeling plaata ge ad die geleid heelt tot drieerlei aaening De Coiamitsi ran rapporteura waa na rau dets gedaohienwiaseling kennis te hebben gandaen rnn tteeniog dat reel pleit roor het denkbeeld na i bpenbars rergadering roortaan in den Mgel ten e a nre te openen en dee Zaterdags geta rergadering Hare aeerdarbeiJ heefa zicb eohter uiel kannen ore tnigea d t hst na al hei rroeger en later daarersr rerhandelde goed eo raadtaaa it a dezer gelegea beid bet rraagttuk oatreut de leliat iadige rapporteara ter sprake brengen ïerwyt da coamiasie daa dat punt ter lyde laat i baar gepaat roargakaaeo da drie hoofddenkbeelden in de afdeelingeu naar aanleidiug Tan het rourstel van deu heer Zinnic Bergaaun outwikke d te formuleren in eren tuo rde voorstellen tol wijziging ran ait 37 ran bet reglement ran orde Zy góft in bedenking oa die rooraielten in de ord ws irin zy biefonder rolgsn aun de b llining der kamer t onderwerfMtt Wisrd bet esNte rerwdrpen dan ion het tweede in aanmerking kannen koaeii en zoa rerroigeRa Door hel asbtereeiiTolgend rerwerpen ran al ds drie rdorstellen zw de knwer betlissen dat zy de zaak die het hier geMt iril kien loo als zy ie De drie roorstallen ran da saaAiaaia z n nn den Tolgenden intwidi Het tweede lid ran art 37 ran het reglementren orde wordt aldua gelezen Hel uur der bgeenkomat ia det naaiddagS ten éêu uur ten warede roorzitter naar mate ren de aan de orde ran den dag zgnde zaken bet doelnutig oordeelt debijeenkomst rroegjsr of later te stellen ot dS kamerendere beslist Op Zaterdag wordt in deo regelgeen ziiliog gehouden Het tweede lid ran art 37 ren bet nigtsiuebt ran orde aerdt aldut gelezen t Het ntarder b eetifconut ia eiken Maandag det namiddaga ten eenareen op de rotgendc dagen der week des roornmlda aten elf ure ten ware de roortitter naaraate rtn deaan de orde Tan den dag rgnde zaken hrt doSlaatig ooideelt de byeenkomst rroeger of later teatellen of de kamer anders bealnit OpjZoterdagwordt in den regel geen zitting gebonden lil Iu den eersten regel ran net tweeds lid ran art 87 Tan bet reglement ren orde wordt in plaata ran dea roormiddags ten elf nre gelezen dee namiddaga ten eea ure De heer ran Zinnic Bergfliann bseft brcsdmeirig geantwoord op het oorloopig rerslag Hü laat u de ontwerpen rnn bet plan om bet nor det b jeea komst stsedi des oaaiddtga tan nre te stellen de aanprgiHig en rerdedlging daarran orar maar meent meer dan ooit tyn rooratel te moeten bandharen lerwgl by Tan oordeel ia dat geen enkel aniti Toorltel tenzy alt aaandenient kan in aan aefking komen zooUng diaromtrent de Vormen by het rrglement ran orde TiwrgeaoKrerew niet zgn in acht geuoaeu Pe Goaaissie aeetit op Hare benrt de door hnnr ytttklit Towitellen die et eiiiyk Met de hare gn maar uit den boezeaLdaf afilrrlingen zijn voortgekomeu te aorte bamlbasen en acht het wenachelgk dat Ar kaaer dtaroTcr bsetiser ïertrgl Wg in out rorlg nr reeds een en ander aedeileelden uit het regleaeut roor de Oondtelu FleeKkkotuMr d i0na e tiet in kóoftltaak 6p de rer gaderiug van SMluilag II ia bepaald laten wg hier op Terzoek der lOaltsie de rertchilleude artikelen Tolgen ten einde een ieder meerdere bekendheid kan kr JKrti kil hél doel de waartohyniyke werking en andere taken die ueu gaarne wil eu in zeker opzu bt uoet weten roordat men zijn geld aan de rereewlgitg leent hj wien bet toetoh gnt dat het leveren ren rleeech onder de Tuigende bepnliiigsu meer waarborgen aanbie U ooi goed Isatab tot biliyken prija te krygen dan de wgze waarop de alagert bet lereren aoeten iu hun eigen belang de zaak aleuneli en niet aartelen andeelau ta namen De opengelaten cgfrrs waarover men zieh wslliobt en uiet geheel ten onrechte rerwonderen zou ayn daarom niet ingevuld oadat de bepaling AMrran afVMigt van het Ie koopen ofte barenpareeel en ereneeua het precieae rooracbot aan den ilagar eerst juist kan worden opgegeven na eene opperrlakkige tohatting roortv loeiende nil het aantal leden rau het aantal kalanteu CONOBFT REGLEKIüNT der Goudsche VlecscbhoDwerU Art 1 Het doel der rereeniging it rieeach rerkryg k ar te atellen tegen biliyken prgt met waarborg dat M ffkjlmitlg ie ren getond ree ren puike kwaliteit Art 2 UBO Leden der Vereeniging wordt aan berolrn rieeeeh te neaen too reel mogrlgk ran den wirnetaaf rlLeacbfaonwer oa de uak te onderttennen My mag geen ander rleeaoh dan bet gerraagde laVereii Hodlil bet gerraagde niet roorkaaden lyn aw lat in okerleg aet bel beelnnr zooreel aaogelgk gezorgd werden dat bet benoodigde uit eene rereeniging Van eldert worde rerkregeu Art S U VerMniAing ui Iraebten tea kapitaal la Torttea d ar bet plaateen ran aandeeirn elk groot Tiea Gulden Hete gelden orden rentelooe aan d iVereenlging vanrgeeahaten De cwiitraotant tal daarran tot bedryf kapitaal genieten een iSuteluot vooitcbut mlhetwelk na verlovp mo jaren aan bet Bntnur nl worden t iug gegeven Hel bedrag der a ndeelea tal den aandeelbondera kans jaro wunian tar gm o r Ihggint der b j naodeet Jilk jaar i ordan aondeelen uitgeloot 4rt 4 Tut zekerheid eu waarborg roar de temggare van bet aan contractant te rerstrekkeu rentelOiM Tnonek i tal ten andere zqde hy takelgke itekerbeid moApn geren door het depooeersu bg bet Batour ren eSn roldocnd bedrag aan ConrauteeSec len eens ttmt arde hebbende ran Of wet tdl baieffde bedrag esn bjiititbeeair rarbaadj of bOfsatellieig geren ran twee eelide partaoen Art I De Ceniraotant aal rerpLgt zyu het f leetab U lederen ean dk Laden der Vereeuigiug trgr 4eB pr e welke door het Beatuur der Vereeuiguig ia orerlag mat bera oa de 14 dagen zal worden nttgeft ld Niet Ledeil der Vereeniging kunnen tegen een rerhoogd arief rle ich bekomeh welk tarief eveueent ddor k l BesfBnr bepaald wsrdt Zoa dibwdla at verandering in het Urief moebt komen wil dit in de Goudeckt Courant worden bekend geuaa t i tit lal deze pryabepallug met daidelgke eu goed leesbare letters op e n Iwrd ffloetes gsaoteerd worden dat dr tlaiter op eene roer het publiek zichtbare pla4ts in zgn winkel zal moeten ophangen Uy lai iodA n het door het Bestuur wordt tlangd de inkaopprijzen ren het ree duor kwitkutiën oif ander deiagileiyk bewgs moeten staren eo too dikwyu het OMoht worden rerlangd inzage zyner boeken gered Art 6 Het ree wordt rdór bet gtilacht mag wordrn gekeurd door één of wee detknndigcu du door het Beatuur zullen worden aaogeKeten zy tvlleu niet alteen uordeeleii over de kwaliteit ran bet ree naar ook orer den prgs ren betzelre rn aan de nitspraak van genoeade deakundigen in orerlrg aet bet Bestaar lal hy contraount zieb ader booger beroep moeten onderwerpen rt 7 Wanneer het na het idaclitrii mucht blijken dat een bee t door de een ui andere ziekte was aangetast lal loedanig rleesch onmiddelgk uit zgn winkel BOeten worden rerwylerd en zal de daardoor ontstane tchade roor rekening ran den contractant Tlcesehhanwer komen Art 8 In de rleeichhouwery msg alleen lerend ree en gi en geslacht ree iiigeroerd worden uitgezonderd h in Art i rermelde Art 9 Hg tal moeten toestaan dat door het Bestuur der Vereeniging op alle handelingen dezer zaak betreffende toelicht worde uitgeoefend en daartoe aau het zelrc de vrge toegang ten allen tgde tot den winkel de slacbtplaata of bergplaats ran rleesch aoeten rerleenen Art 10 De Vereeniging draagt zoig roor eene gesohikts gelegenheid tot belging ran ree beoerent slacht en rerkoopplaats Art 11 Het geldelijk bedrag tot aankoop of huur ran eene geschikte gelegenheid in Art 10 rer eld lal geronden warden door het tafief eene geringe rerhoogiog te doen ondergaan l e gelden bierdoor rerkregeu zullen wekrlgka do r deu Contraotant aak den FSniüigateater worden uitgekeerd Art 12 Het Bestuur zal jaarlijks eene tegemoetkoaiag krygen ran Vyftien Gulden om de katten ta dekken die roortapruiteo ut de te honden adminittratie enz Art 18 In geral er tnttches bea en ledeneenig renohil moehi ontstaan of kliekten wordenrernoraen ten aanzien ran de kwaliteit of gewichtrau bet rleetcb zal dat door bet Bealnnr wordenondarMibt en bealnt aan welke aittpraak hy zichzal moeten onderwerp n l e klachten worden tcbriftelijk bg het Bestnnr ingebracht Art 14 Het Beatnar moet op rerzsek ran Zes Leden der Vereeniging eene Aljemeeue Vergndenng beleggen oadat deze roortf het Bestuur met de redenen daarran bekeud gemaakt hebben Art 16 De stemming ia koofdelgk Orer peraonen geeebiedt zg met gealoten brieQet Art 16 Het sluiten en oottlniten der slacbtplaata zal op door bet Beatuur bepaajda nrea plaale hebben en gOMkiaden door een der Bataura Leden Art 17 Het contract wordt aangegaan roor den tyd Tin één jaar doch lal zoo er zee weken roor bet eiada dSe jaats geen opaegging door de eene aan ds andere a rty wordt gedaan geacht arorden steedi roor beUelide tydrak te zgi gecontinueerd indien eohter de osntraetant ten andere tgde betzelre moe ut orerMedea f ia eenig opacht met de nakoming zijner rerplicbtingen in gebreke mochl big ren zal het eelre dadeiyk en aet de daad ay verbroken zonder dat bet noodig lol tyn hem rooraf in ertnia te ateUaa ala tnllende in gebiek ayn eukel dooe hel bega in der orertreding of het nalaten der rerpliehtingen nit kracht der Tcrbindtenit teire Zullend iugeral tan rerbreking dezer orereenkomit de Contraeiant ten andere tydc geboadea wezen het aan hei reratrakle reoteleo rooraehot anmiddelyk en in ééue a a temg te gerau of aadsn op de dear heA geelddS eantia rerbaald warden Art 18 Voorttelleo tot reraoderiogen in bet Reglement moeten acht dagen roor het beleggen eener Atgettsene Vergadering aan bet Beatuur werden ae degedeeldr en tallen op bet eoaroeatie ilet aoeten Ttrmetd zfin Laatste Berichtena Santander si Dec De marine is ook ten ganala van Alpbonsus gestemd de traepen be etten de openbare genofWen eenige koopvaerdgscbepeuzyn versierd maar de alad sebyab oaRrersobtltig te zgn Serrano keurt den nieuwen stand van zaken gued Dt MiniStar rkn Binnenlandaobe Zaken h M ft bet rolgeuile aan alle gonrerueura der prorinbiea geBeind Alphoasut Xll is eenslemnun deur Je natie ea het k r tot Koning van Spanje aitgcrOepen Oiatilh beut reeda sedert senige tijd hiA vertrouwen an den nienaen vorst ik bifop dat gy duor plicht en raderlandsliefde bezield krachtig zult roortgaan de gewiohtrge belangen die n zyu toerertrouwd te behartigen De Alphonsisien zgn van oordeel dat het Carlisiiie den geaa slail heeil entrangeui IiOnClSn l Jaia De Parysche correspondent ran de tinu beeft gisteren arond een onderhoud met At usua gehad De Koning heeft getegrf Ik beu gereed om naar Spanje te rertrekkeu maar ik moet eerst eene depêche afwachten roor ik bet oogenblik ran rertrek bepalen kan onaidd yk Oa ontraugst der depêche tal ik heen gaan ik waa heden na het ontvangen ran da tyding niet al te zeer ontroerd want waarlyk ik had ie Terirachl Op de Traag of ky daobi dat da OtrlwUn den oorleg zonden roortzetten waa bet antwoord Ik geloof dat de oorlog aanrankelgk hardnekkig zijn zal maar bet volk tal uiy geleidelyk gaan aanbangen en dan lal ska wlag geëindigd zyu Ik beu geen Kaning ran eene partij bet M nis eri satagetteld uit mannen ran rersohillende politieke nuancen ia libsraal aoititulianealj zoo ben ik ook bpgeroeden ik ben het onrecht Ik weet wel dat het op t oogenblik geen aangename taak ii Koning van Spaqja Ie tgn maar ik za trachten mgn plicht te doorgronden en te rerra lea Op de Trpog of de Koningin aoeder hem zou vergezellen antwoordde Alpbonsut met levendigheid 0 neen 1 Het is reeds beslist dat zy hier zal biyrea Londen l Jan De Timet orer de troonsbestijging ran Alphonsat sprekende zegt dat hy rich geene pereaonlykv ryaudea heelt kunhen maken en daalt hy ook in kal politieke discrediet zgnrr ftmilie hy ia althans roor den troon zoigruldig opgeroed Zeer zeker zal hy niet Triji gebleren zgn ran den inrtoed der leerstelttngen die roor zoorelen fto tyn geahwhl noodlottig zgh gefalekM en zoolang tgne moeder leeft zoo by raadgevingen kunnen ontTangen die Tolstrekt niet dienstig zijn roor een constitutioneel sonverein wiens plicht en belang het is bat TerUdéUe te vergeten maar het SpaansehenHk zou zeer wel kunnen gelof ven dat van een jong meouh van 17 jaar veel te maken u en dat diens Regeering reet meer beaoedigende voeruilziableadpeutdaeieene dictatuur eeue federale republiek of eene Corlistische Mtlnerehie onder den invloed Tan priesters Burgerlijke Stand GaSDiEi 31 Dee Caraelii audcn A Bcunia en C de Hoog Theodoras ouders T Brink ea A VermeuleD Sirpüta Pleternell ouders L ie Moo ea J de Wm l jBn Aart oaders J van Maarea S Kleijwpg Ogsbertus fOhabees tedeM V van der Togt eu T van Wiillgea Ovrai B0iiai 80 Dec i Laarler wed T vaa Waai Wf j E ÏOMaert m 31 P Hoogland 66 j 1 Jan A D Sanders 75 j 50 J A K I G E ECHïYÉ iËSMIGÏHG COENELlS VAs sGllAVESANDE GEEBTRUIJ VAN WILLIGEN Govcia 5 Janaari 1875 Ni tUTre Havea wgk N a 173 3 gang Toorby de Vuile Veatesteeg ADVERTENTIËN Heden overleed mgn geliefde echtgenootde Heer PIETER HOOGLAND in den ouderdom van 66 jaar en 7 maanden 1 Gouda Wed P HOOGLAJfD 31 ItoC 1874 i FnAiHïKjiir Eenigt e wi g imêm u teunugeving V De Heet J C MULIJEK n Edblgenooté betuigen hunnen wehoeenenden dank voordö btrtrvjzen van belaugstrlling OOd m d bg de geboorte Tan hun Zoon Batutret UI I JanoBi 1875 Heilieti Zdoen aaa aUen dis t wel aait elkander meenen V zicb aanbevelende in het stMdg geoatdn enninunar gtaobokt verttodwen kopende t niet zal mogen worden beschaamd 8 P VIK BBE KLEIN Gouda 1 Jan 1871 Vleeschhouwer Bg het iagetreden nieuwjaar weoschaa de ottdetgeteekeMde hilnUeu geeërden Be nstigers en Stadgenooten veel zegen hun dankende voor de genoten gunst in het a eleopea jaar lich op nieuw aanbèteleiidel g U A TBUBITBLaqge Tiand we en Schtguiooi De ondergeteekende betuigt met wederKeerigeu heilwensch zgaeu faartelgken dank aan allen die hem by den aauvang van het jaar blgkeu vm belangstelling hebben gegevei TAN BERGEN UZBNDOOBN Gouda den 2 Jan 1875