Goudsche Courant, woensdag 6 januari 1875

Woensdag O Jauuarh Prijs 75 Ie Premie 30 2e Premie ƒ 15 BIJ VOORTDURENb VRIEZEND WEDER 1 WEDSTRIJD op SCHAATSEN OOT Tvr A hTTq TnisT op I I SDAG 5 JAMIARI 1875 des morgens ten 10 Ur op den KATÏENSINGEL te Gouda opgeluisterd door een FHnk MU IIEKKORPS De inschrijving en loting van Mededingers zal gesohieden des morgens len 9 ore in baé Koffiehuis db Romein van den Hee B J L t£nCATE aan den Kattensingel InlegpO Ceati W 1616 1875 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDÜebiail voor Gouda en Omslreken WEDSTRIJD op SCHAAT Ell soms het recht hadden een Ud naar het parWment te zenden De hervorming van het kiesstelsel werd gevolgd door de hervorming van de gemeenteraden en van de armenwet en door deie maatrefelen gepaard met de züdelingsche ontwikk©ng van den vrjen hanael nl de intrekking van de Boerenwet werd Engeland een der rijkste landen Daarop vervielen de oude scheepvaartwetten Daarop gaf Mr Disraëh ons een nieuwe ileform Bill waardoor er vrjje verkiezingen althans in de steden ontstonden We hebben de I Bche kerk ontbonden de lerschelandswetten hervormd de gedwongen betahng van kerkel ke belasting aan de staatskerk ook door de dissenters afgeschaft we hebben Joden in het parlement toegelaten we hebben een stelsel van nationaal onderw wel niet voltooid maar toch ontworpen we zgn Begonnen de wetten betrekkelgk de opimbare gezondheid te herzien we hebben het bolwerk van het privilegie het Leger georganiseerd en onze rechierlgke organisatie verbeterd thans beschermen we de kiezers voor den gemeenteraad en voor het parlement door de Ballot BiU Zulk een Ijjst van hervormingMi tot stand gebracht in een menschenleven als dat van graaf Enaaell die in al deze maatnselen een meerder of minder werkzaam aandeel heeft genomen heriBDert u aan den enen kant den ondrageiyken toestand der Bugelsche maatschappy en der EnoBlsebe ataatkundei in hpj iutmn dp r nw aar lm n tevens op de innertake grootheid en de tevensvatbaarheid van een volk dat zelfs in den strijd met zooveel groote misbniiken aanhoudend in bevolking en rykdom in handel en fabrieken en godsdienstigheid en menschlievendheid is toegenomen in eene mate die dit alles in aanmerking genomen te nauwernood door eenig volk is overtroffen Van een volk waar zooveel geschiedde heeft men een goede verwachting doch werden ook in Nederland nds het begin dezer eeuw nietontzaglyke hervormingen ingevoerd die terecht dankbaar gewaardeerd worden En is veel waardoor men Engeland en het Engelsche volk lof waardig keurt ook niet ten opzichte van Nederlandhet geval De ongenoemde schryver van het genoemde boelg eAent dit ten deele doch is van oordeel dat de Nederlander toch niet gelukkig is Waarom nietï Hy beantwoordt deze vraag door op zieke plekken ten opzichte van onze instelhngen ea in de samenleving te wyzen doch begaat de fout groote vraagstukken losjeffibg te behandelen en inderdaad zich dikwerf met Weinige woorden van de zaak af te maken De grootste hinderpaal op den weg van den vooruitgang noeratde schryver de partijzucht en hoewel alweder gedeeltelyk waar vervalt hfl mzyn nadere verklaring in schromeIflke overdryving Hier en daar zyn echter hoofdstukken die door iederen staatsburger gelezen verdienen te worden Scbr s opmerkingen over de ook dezer dagen nog bestaMide protectie o a mogen wel eens gehoord worden en t moet erkend Is hy scbryft Zijn twintig eeuwen van ontwikkeling en beschaving dat toch zijn de blinkende vaandels die allen steeds deden wapperen niet voldoende geweest om ons zelfverloochening te leeren Men heeft in den Prnikentijd aan pasgeborenen aanzienlijke ambten verleend men heett den waardigste laten zuchten in ai moede en hem laten arbeiden ten voordeele van deu ou bruikbare die gebaat moesten worden met zijn men heeft dat nepuiiame geaoemd M onk Prijzen en Fremiön begaande in KLEEDJNOStDKKEN e StEELABBMi ten gezamenlijke bedrage van ongeveer 80 I É tp WOENSDAG 6 JAMIARI 1875 des morgeuste d m MBlpE éPGELUISTERg DOOR MUZIEK P Bchrgving en loting van M edingsters des morgens ten 9 ure in het Koffiehuis dAEomkir Tan den heer B J L tkn CA T £ aan den Kat nsingel Inleg 25 CanCs Toegang tot de afgesloten i ui4H en Ibetaljqg van 0 99 voor een Heer mst ééaa Dame vo ijr el e DaÉne meer f fH De Tcfeéan sk i rten zyn niet geldig voor df beitel FeelMagefi docl slechts vf4 ééa difg Medèdin steF8 naajr den IXwlÉtdild zullen tijdens of na dien Wd vwden ontIu ild f Ilecember 1874 uens iet Bestuur en de Regelings Coi M T P VIRULY PruideHt Mk P J SNEL SecretarU De slavernij werd afgeschaft ten koste tmi 20 000 000 pond sterüng Voor 1848 kon geen dissenter eenig openbaar ambt bekleden zonder avondmaal te houden in de Engelsche Kerk in dat jaar wist Lord John Busselden man grooter en gelukkiger in zönbmnenlandsehe dan in zijn buitenlandsohe pohtiek de Testacte en de Corporation Act te doen herroepen Dat was in Engeland het bemn van den trjjd om vrijheid van godsdienst die noch niet ten einde is Toen zochten de hervormers de staatkundige en burgerlijke onbevoegdheid af te schaffen die Iloomsch Katholleken belette alle rechten van hun burgerschap te genieten Daarna kwam de eerste Reform BUI die het kiesrecht uitbreidde en de schadelakste der heerlijke rechten afschafte waardoor yroeger de adelljjke eigenaars van een gehucht verstand en De ondergeteekende heeft de eer aan allen die hem ter gelegenheid van het nieuw ingetreden jaar bljjken van belangstelling hebben gegeven zflnen hartelijken dank te betuigen en hnn wederkeerig heil en zegen toe tewen hen T P VIRUL De onderi eteekende betuigt onder wedtlrkeerige heilbede bg deze zijneii dank aau leu die beni bg het Nieawe jaar Iran hnnne attentie blflk gaven P llti MONTUN Voor de blgke Tan belangj lling ondeiproB den bö den aéujvang van ïxA jaar 1875 betuigt da onilerge eekeade onder wederkeerigen heilwensch ïgn opregten dank 6 mUi Mx J H TAN 1 iai B0P Jan Kl875 I M O dcl dankbetuiging Toor de onti mgg n ittenties bied ik allqn mijiie gelukwenich at i I 2 Januari 1875 H W KuImEBS j l M J ij If J j m akte bevattende de gétnryzigdé tatnten T ii de NaamlfMze V BnncHitscha p lffaa t aoHappi voor Nieuw © Geoctroyeerde Oa bereiding gevestigd w CrOudaÈop Id n l 3n OjStober 1874 vopr den lotari l J vliir öij BERG te Motterda vei4de geii vi tge d jKoninkljjke goedkea ng Wrllpn bg Zgoer Mijeateits besluit van den 18n September I871 N 26 is geplaatst in ifiNedertandKhe StiAtscourant van Woensdag 30 Deceinber 1874 is 308 1 1 1 1 li IllI Op een nader te bepalen dag in de mtsnd JANUARI zal Mejufvrouw Mina Krusemami bg genoegzame deelneming eene lezing hotiden in bet Loka Nut en Veumaak Entree 1 De Commissie D LüLIÜS VAN GOOR Dr H IJSSEL DE SCHEPPER NB De Inteckenlgst wordt den 5 gesloten na dien is de Entree 1 50 IST Frangois Snel vraagt een BEDIEND Jnffrouw VAH KLUUVE verlangt met FEBRUARI eene DIENSTBODE n eene WERKSTER om terstond in dienstte treden 1 Fabriek De Hollandsehe IJssel DE J0N6H Z m ING O TJ X5 E W A T E E Handel in VERTIKALE en HORIZONTALE STOOMWERKTÜIGEN KETELS DRIJFWERKEN MAOHIN E OLIJ enz j De Tan ouds gerenommeerde W THEEËN uit den Koninklgken Nederlandschen Wurtembergschen THEE HANDEL van P V TR0l SSELOT ZOJ N Hofleveranciers van de Hoven van Nederlapd en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bfl J J v D SAN DEN Boternjiarkt i + N crlandsch ProtesjanteDbond Ijdeeling Qouda en Omstreken met DAMES in l §t LocaallljNüT ss Vbbmaak op de Oosthaven alhier o MAANDAG 4 JANUARI 1875 des avonds 1 nre precies Spreker Do li J HQOIJKAAS I Pred te Rotterdam Yrge toegang TQOr de Leden met tweehuis genooten Entree TOor Niét Leden 0 50 per persoon Namens het Bestunr C THIM Seeretarü No 80 7 der beroemde Wekeiykscbe Zamenspraken ÜitgaTB J J H KEMMER te Utrecht is heden Toorhanden hg den i3oekhandelaar A BK I3ïTK iMLAJtT Lang Tiendeweg ta Gouda f5 75lnplaatsvanf29 Dr K KARMARCH en Prof F HBEREN S Technologisch of Volledige Handleiding voor alle takken van abriA3UJ i eit en © olIisniiDerhfid ia alphabetische orde met ongeveer 1500 tnsschen den tekst gedrukte Houtgravuren Naar de tweede geheel nieuw bewerkte Hoogdoitsche uitgave DRIE LUVIOE BOEEDKELEN g0 De prgs van dit werk was tot op heden f 29 en is thans verkrflgbaar voor den zeer goedkoopen pr g van 5 76 bü den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda eo U Ütok TU A Bnakmwt Depot van TtlEE OTT HXT MaOAZUN TAN IW Bavenswaay Zonciif OORINCHEaDese THEEËN wonUn afgeleTerd in Terzegelde pakiai Tan vijf twee en een half en em Ntd ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien Tan navenataand Merk Tol ns de Wet gedeponeerdl J Zich tot dfl n ïOsriiN g 8erde otdcM aanbeTelende JI BREEBAART LZ Botermarkt te Oouda Zegenrijke werking by KLEINE PATIËNTEN Montahaur bg Coblenz 27 Jannarg 1873 Den Heere W H ZICKENHEIMBR te Afainz Vergun mjj U mede te deelen dat de Echte DruivenBorsthoning het beste gevolg heeft bfl mijn vgfjarig Zoontje het had den Kuchlioent in den hoogsten graad maar had nog geen twee volle dagen van uw Drniveu Borstboning ingenomen toen er reeds een aanmerkelyke verbetering kwam na acht dagen was de blaanwe hoest geheel verdwenen en de knaap is daarop weder geheel gezond geworden en heeft niets meer er van geweten Hoogachtend teekent zich Hibscr LSb IL De Bynlandsche Druiven Borsthoning van W H Zickenheimer te Maim is echt verkrijgbaar il f 1 ie flegch met gebruiksaanwijzing te Liidtn E Noordijk Oudttcaltr r Jonker Umborj Rotterdam U J W 8a l i Ii Apotll St tw k C J tan Ginkcl Sdkmniam i Wuiff t Zooi og Voorburg A viD Veen Waddinxveen C fan Eeuwen Woerdett W B Diggelen Ooudt by F H k woiar VkniwiMD Alph fli i I Zoon Alwth Bodtgraten P Veriloot Botkoop A U Twoot Delft L TM Leeuwen Oranenhf e i L F C Suabilié Apotb Ilatertmonde W Henilriki HamtrerU i D den Herlog HilUgeriie wed de Budt Ter voorkoming van bedrog U elkt flacon voorzien van een rood eapanla met nevenstaand Kabnekateinpel terwgl boitendiena de num van denïabriekaot W H ZICKENHEIMBR t Maioi M in de Kirk gebrand u AFKO DIGi IG D BURGEMEESTER en WETHOUDEEa vsn Oonda doen te welen dat by Konmklqk bealait vao den 2In Deeember 1874 N 17 U goedgekeard dat tea bedoere der geaeente gedoreode vijf jtren worde geheven Veergeld voor hel oKTzette met een r e oeer de Turftingelgraeht aldaar tot bet bedrag het Haadsbesloit I vao den 20n September 1874 aitgedrukt in te vorderen overeeakomatig de VerordeBiSg Tan dezelfde dsgteekeniag zijnde de iahood van beide atukken all rolgt De QAAD der 0 aieente Qoada gelet op art 288 der Wet randen SSaten Jan ij 1861 SiatUtUad n 85 tooali die ie gewij igd by de Wet van den 7dea Jttty 1885 StaalsUad t 79 Heeft hnloieni te beginnen met den dag van afksitdiging der verleende Koninkl ke goèdkearing ten behoeve dier getaecnte feergeld te heffen voor overielteo met eeS pontje over dé Torfaingel gneh t aldaar ea el Van ieder perao a l Cent Van eea krui kinder of aaderto wagen geladen of oageladen 1 Cent Van goederen van geen draagbaren omvaag 1 Cent De iururdering vin het m deze Verordering ver nelde veergelJ geschiedt orereenkometig de Verorde nÏDf op de ioTordering van heden Qedan te Oouda ter Openbare Saaimerfodmnf rta ien l len September 1874 De Secretaris De B irgemeester D OOGLKBVBEFoaT01JII VAN B OB I LIzENDOOE VKROBDENING koudende rooiechriften op de JMOHlaring van hu veargaM vmc bel ovei caw meteen poageaver de Tarfeingelgraehi te Goada Eenig artikel Ieder die verlangt met djt pontje te wordea overgezet of goederen daarmede ie doen verzetten M verpligt het daarvoor vertchnldigde eer eld vooraf te betalen m handen van den hipper 2 bij weigennK van beUluig geregtigd den wei ereii 1 11 peraoon het vaa tmg te doen ontruimen OeUm te Gouda Ier OpenUre BMdnergadertMS ram den 29 fe Septemitr HU De Seeretaria De Burgemeester OwiooLïisvER FoBTDUN van BaaoBN LIzBunooM En hiervan afkondiging geeohiedt aa het beboort den 4n Januari 187S Oe Secretaris De Burgemeester ENGELAND en NEDEKLAND Van Bogeland s inwendige grootheid gewagende zegt de schrijver van het reeds genoemde werkje o a het volgende Geen ti dvak der geschiedenis is meer vruchtbaar me buitengewoon daa dat van Engeland sedert het begin dezer eeuw Hemnner u de namen onzer hervormers Wilberforce Ped Bna ell üobden Bright Gladstone welk een eschiedenis van schrandere en steeds vooraitatrevenda staatsmansknnst roepen zflu voor den geest DaoooLBgyiM FoaTPuy van Bbebbs IJzkiipooem en we verheffen er ons op dot dit niet meer bestaat Is het waar Hebben we steeds een open oog voor alle verschijnselen die op het bestaan dier ziekte wijzen en hebben we steeds den moed die ziekte te bestrijden met alle middelen die in onze macht staaï Of hebben we die ziekte niet goedkeurend laten voorwoekeren in de hoop htt ze ook ons ten voordeel kon zyn Is het niet dikwnls beter een veelvermogende vriend te hebben dan een helder hoofd en een eerlyk hart Zyn er reeds zooveel spoorwegen dat men de krmwagens kan mis en Ziedaar iets voor de toepassing op tindividn £ n wat het algemeen belang betreft ziehier voorbeelden Er zyn moorwegen met excepüoneele bochten minder gunstig voor h verkeer dan voor hen die gaarne hadden dat de lyn al oi niet door himne landerijen liep Er zyn betrekkingen minder noodzakelijk voor het algemeen dan voor hem die ze bekleedt Er zijn toegangswegen die ontzaggelyk veel geld kosten aangelegd op plaatsen gekozen minder ter wille der doelmatigheid dan ter wille van enkele individuen Er zyn gelyk MultatuU zegt gaten in het ys en bmggentjes er over maar de bruggen zyn er niet om de gaten maar de gaten zijn er om de bnigge es en om den brngg man die van de passanten het bruggegeld ontvangt Evenïop is er wie zal t ontkennen wel iets van aJaiT aiB uy m luuiuatofc j nuc t i digde ambten het volgende schryft En hoe treurig iet het er soms metSchoalcommissiën voor L ge en Middelbaar Ouderwys uit Waar ter op aan komt zijn t geen figuranten Ze hebben hun macht hnn invloed hun onbetwistbare autoriteit Naar veler oordeel weten zij en zy alleen hoe de zaken gaanen gaan moeten Zy beslissen of tonderwgzend personeel goed werkt goede resnlteteu krygt goed adviseert Zjj 6e K n en hoevelen staan in kennis en ontwikkeling en zaakkennis verre achter by de leerlingen der inrichtingen onder bun bestuur Beter ia het met de keuze der gezondheids eommissiën Veel ziju dit geheel of grootendeels geschikte personen Maar mag men van deze al weder onbezoldigde ambtenaren vorderen dat ze hnn kostbaren tyd geven voor een zoo veelomvattende byna onbeperkte taak AUe levensmiddelen worden vervalschi Van de melk iie onze kinderen drinken tot den wy n waaraan ook grootvader zich te goed doet van i droog stuk brood des armen tot de taarten eu pastyen vanden modernenLncullus ai e bedorven door hebzucht en bedrog Onze woningen onze grachten onze pompen onze riolen onze gas en waterleidingen ja wat niet al t vordert zoowel als alle levensmiddelen en versnaperingen als alle gekleurde kleedingstukken en ornamenten het nauwlettend oog van een deskundige die den nieta kwaidsverraoedenden kooper waarschuwt den betlriegelijken handelaar in handen van den rechter stelt Dag en nacht dient er gewaakt tegen alles wat de gezondheid bedreigt maar zal men deze reuzentaak leggen op de schouders van onbezoldigde ambtenaren In nl dergelijke eommissiën kon men hot aantal verminderen eueenige weinige geschikte ambtenaren met een behoorhjk jaargeld aanstellen Vreest men voor te groote uitgaven Er zijn ambtenaren te over die gemist kunnen worden er zyn in de wereld der bureaucratie tal van bezuinigingen mogelyk