Goudsche Courant, woensdag 6 januari 1875

atMüa Si 1 Nb al ware dit niet zoo t noodige moet er zyn en waar bet toeziclit op de geldmiddelen en t toezicht op de goederen en het toezicht op het personenTMToer betaald wordt daar boboorde men ook geld over te hebben voor het toezicht op de vorming en opeUding der jeugd en op de gezondheid en net leven der ingezetenen r Behalve deze zvjn nog meer der hoefSstukken Tan bet werkje als dat b v met den titel kennis der etaattwetten de aandacht waardig Hy dus die niet verwacht een diepen blik te zullen slaan in Engeland en Nederland sinnei lijk leven doch deohts Oj pervlakkig kanni wil nemen van wat er in Engeland en bier te lande nog verbetering behoeft leze het boekje en wanneer h dan enkele ongemotiveerde stellingen over het hoofd ziet enkele weinig beteekenende hioofdstukkea ov ri u t zal n bet J ek e m k onvoldaan uit ds baud leggen Bttitefllanüsch Oveizichi De bencblea nit Spanje hebben thass de meeste aiattekkelykheid voor le dagblad leurs Het cb unt dkt de mog ndheijen met de erkeoning van koDiDg jVjlfoMua aist laag iidleu wacbten Verscheidene der EuropeeMShe hovw hebben hunne sjrmpathie aan Alfonsue betuigd n beeft ook koning Iieopold mn België den ieuwen koning geluk gewensoht waardoor het betiebt in de reld is gvkennn dat de BtlgiBCbe Yegeering hem reeda had erkend Hat qpttedsn van deu nienvren fcaaing wotdli d or velen gunatig beoordeeld en bet i l h pen dat met zijna regeering oor Sjwnje ee tqdMk aa vrede ea welvaart zal wordea geopend Geheel de beachaafde wereld verlangt in de eetate plaats naar het eiude van den burgeroorlog in 8pni je en naar het herstel van zijn Inauciën De hoop dat die door de republiek zanden worden verkregen had men reeds opgrgeveii zy gaf te veil voedsel aan de verschillende partgen die ieder de macht in handen wilden hebben zg kon die partgen niet onder éene banier vereenigen en miste daardoor de noodwkelgke kracht om den oorlog te onderdrukken en het land vrede en welvaart te versehalfe zg beantwoordde lOnt aan l bebeefteo der natie die oog te weinig kunnen miaaen Ër ohgut voorts van de mwenteliig eigenlek ni t veel te vechalea te agn bet is zooal gewoonl k m dat land en militaire taak geweest de generaala gn het ouder elkander eens geworden de overige oSoieren zgn gevolgd de Regeeriug is verdwenen en iVlpbonso ill maakt zich gereed om naar Madrid te gaan volgens sommige berichten neemt ij de rei over Bordeaux en Santander volgens andere over Maraeille en Valencia het laatste ie bet sar chijnlijksl de Spaausehe vloot die ia de laatste Jaren zulke schitterende bewgzen beeft gegeven van uiets doen zal zioh nu wagen aan het cacorteetea van den jeugdigen monarch De Bngelache Waden o vooral ds Simet leggen in hun faesdoawiagen an de nieuwe orde van zaken en oplimitme i im dag dat ie groot is om niet veidachtte weien Op eene Waterdag te Pargt gehouden conforentie van leden van het reefater ceutrum en van de gematigde recbterigde hebben 4e heereo Siy Dufaure en Férier de noodzakelgkbeid bepleit van deu republikeinaohen regeeringevorm n die der regeling van het overgaan dea geta s na 1880 De heen P ier betreurde het dat de gematigde liukerzgde niet tot deze eonierentie genoodigd waa De discussie was teer vriendseheppel k en men hoopt itk zg er ioe jdrageo tal k alle geaehillen n t den weg teraimea VolgeDS berichten ait Italië heeft jaribaldi op nieuw in een brief aan een zgner vrienden bedankt voor het 4em toegedxchte jaargeld Men pseekt ie Some van een nieuwe Fanselgke £ no cliek aor het jubeljaar 76j de H Vader zalda viering m het Jubeljaar met een berinnering aan het verladene aanbevelen en verdere toepasselgke vermaningen en klachten geven met bet oog ap de tydsomet ndigheden BINNENLAND 0VDA 6 JlNtlABa Bg kon besluit ego benoemd tot telegrafist Ie kl o a A Schnilenbnrg en i WeUer thans teleg 3e kl tot telegrafist üe kl J van der Limlen thans klerk De Minister van BinneRla d ohe Zaken heeft bet toezicht op het ii e verdacbt rundvee opgedragen aan le opiiehters J van Stralen te s Gravesande J oem te Maasland J van der Spek te Bgswijk C de Heer te Qsadeiak O Haak te cvenhnizenj P Suel te Hazer woude G Z an abvgt te Bodegraven M Wermerdami te Woerdta Gisteren is de nieuwe armenichool op de Nieuwe Uaveo alhier plechtig geopend in tegennoordigbeid van Burgemeester en Wethouders Schoolcommiisie en verscheidene ledeu van den Gemeenteraad De Burgemeester Hr A A van Beregen IJzandoorn hield een korte toesp raak ea uadat ook dofH den voorzitter der schoolcommissie den beer W I Barbiers een woord gesproken was heeft ook de nieuw benoemde hoofdonderwgzer de bee S Post humus bet woord geveerd en de kinderen toegeaproken In het tgdperk van vier weken 29 November tot 26 December 1874 zgn bigkens ingekomen ambtsberichten door longuekte aangetast in Noord Bnt bant 1 rund in Zuid Holland 29 mndMvn in Utrecht 3 runderen in Friesland 74 laudewn iu het Kijk 97 runderen la bet vorige tijdperk van vier weken ateu 78 nndartn door die ziekte aangetast i UuUt iH Zaterdagavond ten 7 ure had zich is ut o Vernutak een aantal personen verecuigd om den dag dat de Werkinriehting tot vering wc beieltr g in deze gemeente 26 jaar bestaan bud Keetulgk te Hedenken En terecht De bedelarij die lastige plaag voor ieder die bier woonde voor ieder die deze gemeente bezocht werd dbor de werkinrichting zoo goed nle onmogelijk gemaakt dnarnn ieder die aangesproken werd am een aalmees den bedelaar terstond kon toevoegen ga werken an gij zult aw etton verd ieaea zondec dat kon woedani Kaaatwoord waar nai ik W erk Geen wondec dus dat menigeen belangstelde iu de heidenking vaa bet 25 jari bestaan der inrichting die de bedelaars eertgda zoo groot ia aantal al t ware van de QoHdaëbe straten had weggeiui Iu d e bgeeiikomst waar het gebeele beetuut ea ook de meeste comaissatissen tegenwoordig waren werd door den voorzitter van het bestuur den heer W J Furtuiju Droogleever verslag uitgebracht die eerit iets aangaande de oprichting meldde daarop over de inrichting van het gebouw de voediag dw qpgenomenen enz enz prak en vervolgea ovsf dea finantieelen toestand der iarieikliag aeu ea aadw ia het midden bracht Uteruit bleak dat aan dea begiao at btt tlMrea van bestuurders was geweest om alles op eauModi gaa voet in te ciohten en den apgenomeneD zeer Kiutuuuif vu Uf9 c meuuttifcu iMKWecK was blCEWM aanmerking gemaakt zaowel door contribneerende iugezetenea ale door o nomenea Doch steeds meendeu bestuurders het den pgenosenea zoo te moeten geven dat zjj zicb slechts ongaarne niet dao in hoogen nood tot de inrichting wendden Zij die in de maatachappg nog zooveel konden verdienen dat zg buiten de inrichting konden ieven beheordea daar niet in en boewei het dikwijls hard wm of de smeekgebeden der armen m wal beteren kost eu wei rend antwoord te maettn geveii volhardde bet beeiunr en aaa dia voUiardiug maande spr waa h t voortdoread U ven bniaaa dei innebtiog gr teadeals te dapkea Voor eenige jaren waa asA bealuit genasau m ook logiea aan ouden vaa dageik te vfischaJEea vóór dezen maatregel vecliet ieder opgeuomene avonds het huis ketgeen zeer gewenschit wai doch welke maatregel uit den aard der taak vele koeien veroorzaakte Spr toonde met de gisrs aan dat da fioantieal toestand niet vooruit deeh integendeel acbtéiuH ging De reden hiervan was gelegen ia 1 de enormt prgsverhooging der levensmiddelen V de verminderde ontributien terwgl ook d bovengenoemde geheels verpleging van fersouea vele itgavea uoodzskelyk maakte Vooral voar deze gebeele verpleging was het no dig dat een kapitaal werd gevormd waartee eerstdaags alle ingezetenen zulleu worden uitgeaoodigd bgdragen te leveren Ounogdig is het uitgebreider var het verslag te preken daar dit dank 4j bat welwUleade aaabod van de aitgevsrt Q B vaa Goot Zoaen albitr om het geheel tonder verdiensten nü te geven taa oordeele der inrichting eerstdaags ia diuk al tertchgnea Toen de vootfitter geëindigd bad nam de halt J A Remy voorzitter van ccmmissaassen het woord sprak een woord van dank tot den beer Portnga Uroogieever voor het nkgebraehte verslag betoigde mede erkentelijkheid aan het geheele bestuir voor al wat zg tot den Uoei der ioriehtiag badden bijgebracht De taak der commissarissen was zeide spr al zeer geaakkelgk geweest daar staadi alles dear het bestuur met biuwgezetheid en qrer was gcdaao Spr hoopte dat heeren bestuurders voort zouden gaan met de belaugelooze waarneming dur liozigheden eens op de schouderen genomen en ve i l rde ben van den voortdnreuden steun der commisiarissen Doch commissarissen wilden het niet bij woordea lateu dqch door daden hunne erkentelijkheid to nea en als zoodanig bood spr hen namene de commissarissen eeu keurig net bewerkte pendule met inktkoker aani dia in de erayoadiga vergadec kamar een plaata mookt vinden en bg de bezigheden gebruikt worden Nadat de voorzitter den beef Kemy bedankt bad vow ijlte woorden en voer het adeaa vroeg de beer M U XluilBUU aveu het woord Hg zeide dit te doen uit naam eener dame die vol belangstelling dbzen feestdag bad zien naderen ducb helaas door eiekte verhinderd was hier tegenwoordig te zijn Spr had H verzoek lUardameeeae teekeniug vervaardigd VQpnt leude da poogt der werkinrichting waarom heen de poi tretten van de lieeren dre sinds de oplichting bestuurders waren geweest geplaatst warea tenrgl de portretten der tegenwoordige beatnurdera ook aog afzonderlijk evenals de ai dete r bai werden aangeboden 6K k dete spreker werd og even beantwoosd dtnr den voorzitter die zijn leedwezen uitdrnkts dM da bedoelde dame hier niet tegenwoordig kon zijn vooralj omdat op haar indertijd gedaan verzoek was beeloteai dat ook dkmes deze ertjaderiug zouden kuBiien bijv wonen Spr vervoebt den beer Kluitman doa bn n telijken dank van k t beatnur ovae ta brengen aaa de geeftter van het aaiidïoken a uitte tevensi dok wentck dat zij nog lang in bet laven gespaard moah blijven ook m t belang der vele webla lige ioatelka t gen waaroudei de werkmmcbtinj daat baar fgMcujifL Ütaetf eindigde de vercadering De aauweiigen bewonderden daatoji 4e getehsükea niet het minet de kaitr ge teskeiiing dea heeKq l luitmta en leer dan ooit overtuigd VW de Mitt ige strekking de mrkinritétmg telt werittg ihr Uoga die av ltniigini dpar dadq HgJfenJ Nog kannen wg mededeelen dat de verwbiltrud zatcad werkiniichtingzuer een O ig d Cbi i llpraardigat verswsd waien makvlaggeduvk en gekb i d Wf terwijl bier adaar gne uitkuipaeU en verBchiI nde figuren ziju aangebracht oe al danntif dec veriael duig Wiaard daar de eraleegdes dit zelf hadden be zaïgd door van huaae wderdaad z r geringe inkoj sten van kermis tf s wekelglis een ceut te besfatqu Vaoiia wetdan tg Zaterdag e ndag ai trjeteerd terwgl aan da keulM m id dis van de Mfp rieht w af bg de inrichting in dienat i gewri et dmtt bet bestuur een gaaoheajt iu zilver i gr evea Wu hopen dat de werkiuriohtrog voortdurend ia het bdang der ingezetenen moge blijven bestaan Het vervoer langs dea Nederlaudscheu R n spoor weg beeft gedurende de maand December 1874 opgebracht aan reizigers l 7 liit2 aau goederea ƒ 17 710 aau direct verkeeer vaa reizigers eu goederen 200 810 te zamen S85 I62 Sedert l Mei 1874 was de opbieagst au riariger en goedareu J 561 Q55u Wel mocbten wg tetn wg ds bardrijdavf op soka tv san in dete geaoeute te houden aaufca ti leu er b vaegem indieu de vamt mag aaubaudea I i beeft helaas I niet saa magea ijja ea ia plaat vaa heden op deu tCattensingel de vlugge eu iiedgke bat wegingen der van wjjd en zgd toegestroomde schaataeorgitera la kunnen bewonderen mtefu wy b f huis houden waar het daak ij de misi en ilutsterr nta daar buiten iet apz ja getalligal ia zoo n i ten minste al niet de vaqrkear geven om op da smerige straten in de madder en vuiligheid reud t jplaesaB Voorzeker da iavaHaads tooi baaebt aaa een giootf teleurstelling moge een utks vorst de liefhebliua vaa sehaatsenrpen ca d Qaudscbe IJs ilubafaedi weder eens varrassen Iiaagsta temperatuur in den naeht van t Op B Jau 1875 to Fahre nhett Oiatafen avoid i A k 4 rg deiiiug der fd i Ö ad wudtifk W bet NedetJ idaoh prate tantenboad dr J Uoogkaaa uit Bottetdam alt Sfr f bH Ji fi W taa dfi vaanïittar ds f V j keMtoi L d dW zle 4 verhinderd wai hi 4a liin werit de vergadering Mopend doar den heer C llHni waarna de sprelcer den kathete beklom ongeveer aldua aanving Kjg die den dom te Keulen bezoebt bebbe berin ner n tleh oqgetwgfeld daai het beeld geziea te hebban vaa eet reat dis aea knaaf op tgne adionders draagt Dit meld is vtrra van tcbooa doch daaraan is da fadaabta vcrboBdan dat ieder die dat beeld aanziat vaar dien dag voor gevaar ii beveiligd De oartpr ng 4Mb dat beeld ligt in het olgende verbaal JSrw i awM Mu f u die slechts den maebtigsle wilde dienepToea bij den machtigste meende gevonden te hebben en dien diende bemerkt bg alras zgne dwaUn daar zgn heer Satan vreesde Daarop zich ia dient dienst verbonden hebbende tag hg dat ook deze niet ppermachtig was daar Satan voor een C ristubeeU vfq i g Qdde 1 B Tnl d WTaB iMSit lW rpuidSR Christus die hem nu weder da maohtigate toesobeen Na eenig zoeken lond bij een kiuii nafr die hem a a werk opdroeg vrome pelgrims door een stroom te dragen Dit eeniücn tgd gedaaq hebbende kwam eens een knaap aan den oever met verzoek bam aan den aadereo kant V breugpu i ds reus dil dtmdtt gevoelde da ip klaina knaap teer zwaar wa en sleebta mqt moeite k ircet bij zich van n ta Deze ki aap bleek de H eilai d te zijn en van daar de naam vap dw rauf Chriitopborns d i Christusdrager Die reus nu is een beeld vsn het menscbenbart dat Christus in zicb om draagt Daar esbter in deu t pifoprdigeh tijd de waarda van den Christus wel betwijfeld wordt wilde spr na bavenstaande inleiding de vraag beantwoorden i welke ia de waarde welke ia bet grzag dat etns vioor ona beeft t Tot beantwoording dezer vraag opperde spr oerat d bezvareu juor verscbJll Bodè achrgvera logebrapbt tegen bet gevo len dat JezM den uiltjuileqdeitvoqrraag tpekent onder alle mannen van groote beteekenis Spr tooadA a j bcevFM men eeune btng zeide he t vereenn 4 tieebts in den vorm deed totbewgs waarviin tig o 4 a iii vaerde at het woord van Jezus nZvetrt ga uq Ji nietl door allemogelyke christelijke regeeringen was beschouwd als in t ieheti niet beitaafde Hij deelde de gedaphten mede door veiea over Jtaus gekoesterd dat hij ja een zeer deugdzaam wtoemeud menseh waa geweest dat hij zeer scköone tpreuken bad gegeven maar toch niet meer waarde voor ona bad ttu andere gmote mannen dat bq b V bifc waa aan Makoawd Buddha eoz bij daetda het gavoalea mede van maonea ala Daiiï Sriednok Sttaaaz geutt in zgn werk A nub ea Aet nieuwe peloo van poenraad Buaken H aet in zün imgevrmafd adciet van Felii Pejand van Ëduard van Harimaon au ook van ooisa landgenoot Straatman if d bUci uitkomen dat bg v M r zifoh met bjga verscbibteen bet meereeaa waa at Sieiermacher an j Theodoor Parker wier gevoeleu was dat Jetas Christna f meer dan eenig ander voor ona groute waarde had niet omdat hij een nieuwen godsdienst een nieuwe kerkleer had ingevoerd want dat had b niet de kern toegeteb evcn instellingen ign niet door Jeua ingeateld maar door z jue volgeliugea na zga dood maar omdat by bet godsrijk biaofat d i een ehikstut niet kiernamaali maar op de aaide leU Die eerstgenoemde persowa vonden Jeius daarom niet meer dan caaBaeDa aan caot HUAea gwglt omdm hy niet neU dig enofg wat bg gelooble b r aaa W Oaderen aanliehamelgkeapalandint hgimd geeajatate kennis vaa de natuur d jaist daarom omdat l j aeu kiud van tga tgd wi f een natuurlgk meufc Wawdeerdt spr hem dea te meer SommiKen stellen Goetbe den grootsten diabter uit deo iiicuwerau tgd baven Jezut omdat b a eantgenoemde bg de oodeidrukking van zgn vaderland nift teer leed inaar integendeel daar onvrrachillig onder waa en zich bij da beoefeuiiig van kunaten en wetenaebappea tfbadelaaaataMvMnwi iim t bluadde b4bet aanstaande verval van tüu land Zg voi len Goetbe daarom veelzgdiger meer koamopoliet doch spr waardaarde jaiit dieaeatijdighaid ia Jetutdie kea gn ig 4fitA zga voar d belangen vf tüa Talk n aaiin wa de grond gelegen wat w dr redan na tgn waarde V ireent gaf spr algMWCM grwdao dtftrot bi fiscbe 1 Jezus was het menscbelgk idesai dat vdor item an baitea ban aiet bestaat Da Bamein bad can ideaal van den staatsl nt er de Griek oen t hooQbeldiideaal doch niemand eeu taiver menscbelgk ideaal De Boeddhist had wel eenigazins zaa ieta doeb dal waa meer een Igdelijk idee gebeei ieti addon dan het ideaal door Jezus ons voorgesteld Het fijt alleen dat bg duaf eoovelen alt dat ideaal wordt erkend is g noeg om hem tgn groote waarde toatekennep ook al aprfk de historie niet Zells dan nog alt t resultaat der eritiek t niet bieripede ceni waa tan de voontellin nu eeowtal 4iNr Jeiaa v n eaa zuiver ideaal verkregen voor ona veel batcakenii z jo 1 D i ilK ▼ pr i wetcntcbappalgl ondertoefctngen bracht hem ar toe om Jezut voarteatallen alt da vartegenwoonliger van aea waarheid die de Godheid in betrekking braobt tot den menaeh dia ook dea laagtte ea vexdorveusta tot den Uoogtt briicbl d ons de beid t t vader had voor eateld Jeiaa stichting vindt men niet in oe aerate plaatf ia dia pnoktiga eatbednlan maar wil in de rvikafphAln IB da finislkpmfl ii ia de in icli tipjje f yjor blinden doofstommen ent enz Dr Allard Pierson bad toen hg op bet toppnnt vag ign raei i ttond toen vela d 9 r hem g pbrevep brochures door modernen en niet modernen versiondeu werden ala zgn gero l te k neji gegevqi lat bet W 9ord Christus dat gewooplgk bg den ijisnw i9 gevoegd werd niet moest gebruiki Dat woord dead denken aan den Messias het Joodtohe droo pbeeld Mij 1190 bet woofd Ohijt f en dai ook Iferer IL JsWitJ fl veranderd f n a M di or4 ooveel ararceöliamtt bad met hei woord dat da gehalte volgers v tp lioyola s orde stempelt Deze aiting van Piaraan t Opinie had tengevolge dat df rechlzinntgen de vrgzinnigen Ver eten slechts in Jezus den timmermansioon uit Nazareth te zieii ea niet dc n Chriatua JftiUS bracht geen nieuwen godsdienst gi en nieuwe leer maar bet jodsrijl d 1 het geluk op aarde Het Cbristendoqi is het ontimisme tegenover het Boeddhisme d i het pessimisme de leer der hoop tegenover die der wanhoop en evenzeer alt liet Boed J bisme naar Boeddha d i den goede den wijze genoemd w qrdt en niet naar diens opr gero ikelgke kouingsnaa 100 IS ook het CbtittendooLaaar Cbri s den biengrr lan het Uodtrijk en niet naai dan liiMiermanaiooo Jei genoemd Da groote waarde van Chriatua ligt hierin ijat hg 4e redder der maatachagpij da hervormer der sappenlé iug ia Spr loot meteen v mv x fi vanbnlde en betuiging ven diepe vereering aan onzen grooten voorganger Jezaa Christus De bg uitstek s boonis rqde aan a i bet bovenstaande uit den aard der zaak slechts een zeer onvoldoend verslag ia voldeed bigkbaar zeer aan de toehoorders en toeboordereaaea en voorzeker ia ieder van hen het bestuur van de hier gevestigde afd van bet fProtestantenbond dankbaar voor de gisteren avond genoten lezing Be beer Thim aloot da vergadering ut een woordvan dank aan den apreker ook aan de aaowerigen 00 baane belaogstelliog en gaf ea ven te kenaea dat de voorziiter der afdeeliag spoedig weder bertlald iet tgn ea daa zeil zgn fauotipa i ederl u vaayemcn Vrgdtg vierde da heer h Goldberg te Bodegraven ijua vaectigjarig jabil ala seeretai dier gemeente Algemeen heten de ingeecteuen van deelneming bkjken doOr bel aitati kau der vlaggen terwgl op het raadhuis den jabilaria hij moode vaa dea bucgeaKeater deor raad aea geacbeuk waid aangeboden terwg hg ook van wege de ingezetenen eachettkeB ntving Da SliuU Co rant heeft met 1 Januari 1875 een tamadeting oadargaan Zg ia v deafal ia een oficieel an een niet offieieel gedeelte Het eerste behelst wetten koninklijke bealuiten mtnisterieele betehilckiBgen en keunisgevingen Het tweede heeft de volgende rabriaken irbinnenland buitenland en gemengde btpsb a alimeda advettauti Door daa miitiatet vao b itb aBdt he zaken is bepaald dat met ingang van 1 Janaaii bet beheer der groote rivieren van de gewone waterataotadienst ia de dutacten geaoheiden wordt Dat beheer omvat d tivieteu m ondorkoud bg het rgk met inbegrip daa aitecwaarden platen klibbgn a n en iit die riviereu Uet ououddellul toeiiobt ovei de waterkeerende en wateracbutteude werken langs die rivieren bigft bg de gewone wateistaattdieust lu de districten voor zoover het belang der rivieren zelve daarbg niei lepbtitUeeks is betrokken Hel beheer der groote rivieMu wordt onder den inspecteur in tlgemeene dienst opgedragen n eau hondiogenieBt ifp dan waterataat Voor hel beheer der groote nvierea worden vgl arronditaameolea ingeateld en deelt oii fcaifek dat in gM eli k Momotie op lil is bg de eneeakandï e dienst eu wel hiwfdzakelgk iu de booWoBoiert en kaplteiutrangeu waarbg dan tegelgkertijd de it klaaae i ngru zuudeu vettalleg UafU De autwooidfu der regeering pp de verslagen jer e rst ka er omtrent de hpoi lat il aeu kuiiinicn j sti tje oorlog en marine zijp vertchenen De ministervan koloniën acbt bet bemoedigend dal zgne beginselen en voornemens mondeling en scbriltelyk uiteen f ezel geen aanleiding gaven lot i ngonstig oordeel iemand meer dan hij ia o erluigd van de noodttkelgkheid om onzen b stuar 8t at in Indie niet bov n onze kraohteu uit te breiden ea de Inanoieele toekomst niet in de waagschaal te stellea Niette omkenuenia bet dat de berichten der laatate maanden omtrent den oorlogstoeeiand in Atchin voor zoover d krgcso sratian betreft ganstig waren Wat mogpigk it tol bet bekoorlgk onderhoad en de versterking ooier krggf iaobt gebiedt Bg de beban4eling der begroo ting zal de miniater gaarhe ontrent het ontslag vaadai goavcmest generaal verlangde inliehtipgen diebg geven kan verstrekken De minister van oorlog acht het aan nei tvrij l oudeib v ig dat ons land nog§lnj sn ijrpraei verdedigd Hg erit ijt dat de voltóoing van onj vesting strïsel jpep tal kosten dangeraamd 11 Te Bijswgk is wegens bet beawbao vap de mazelen de opende a b t ge l tau Door den Duilscben keizer is ter gelegenheid van de groote aeademische tentoonslelliug te Berlgu de groote govdep medaille toegekend aan deo Neder te Londen laodsch knnstsobilder Ia de eeratp helft der ma ud IMf a s zi t t Gravenhage een eiimen voor oi derpllioieren tot het wrkrijKi n van den rang van 2n luitenant bg bifl leger hier to laiiile plaat hebben au tsxelgk da W me e een e ta ue i u r verkrijging van den rang van 2ii luitenant der iiifautene bij het NederlandscbIndiach leger Voor bet wajjen der infanterie hier te lauile ivbrden 30 voordat in Nederlandseh Indié 2 i planten opengest d waarvah reepeotleveljjk 4 en 5 door de ailspiranten van bet lichter examen Voor het wapeh der cavalerie van het leger hier A lande worden lO en voor de artillerie 8 daataoK opengesteld Dn commissie te wier overstaan dat examen tal worden afgenonen is samengesteld ait luitenantgeneraal N Mas Leod inapectenr der infanterie voorzitter eu alt leden InitepaHt kolonel E J van Bel van bet reg greo en jagers majoor J J Collard van hd l teg vcst art m oor G Uoltiua van het 4ia H boeren eu kapitein C F Fabat ran het ng greq ap jagers en als secrelans kl itein J W Boellaard niljudant van den inspecteur der iofsfiteri Aan il i commisaie zijn voar zoovac b treft b Bt afnomen van het ezaipen der onderoIBcierea tot het i rlirggen van den rang van 3n luitenant bg het Wt en der infanterie m Nederlandseh Indié toegevoegd de li tensnt kolonel der infanterie van het O l I ïer l ï Meijer met verlof hier te lande Tot ex inatoren zijn beaterad kapitein H W Alma ian bfit e reg tet 4rt de Ie luitenant W J H Rpmi van hel Ie reg huzaren en de Ie luitenants 3 Blüauw en G J A Verstegen van b rag greiiadKU en jagats Laatste Berichten Madrid 2 Jan Se Pauselijke nuneins wordt spoedig verwecht De markies de MoUns Miniat van Manae is naar Uatseille vertrojtken am den Koniog ta oatvangea De binneulanilai e schuld is tot 16 00 zonder eoitpon e bnifenlandsche tot 20 20 gestegen hetgeen eden den 29n december aane rijzing van 5 pet ia Alphonsns zal Donderdag te Valfnou aankomen MÏldrid 3 Jan Primo de Bivera is benoemd lot saartailien goaraniew da hertog Scato tot eivial gouverneurj ên graaf Tenano tot alcade Laaerna aM hel t de partij van Alpbonsus ILolonel Beriitc en Dorregaray hebben de zgde vaa don Carlos verlaten Berritz it met Carlistisehe bataljont Bilbao bisneugetiokken ondfr deu kreet leve Alphoniua XII 1 vreugde it algemeen er wonlt geiilamiaeerd Hedeq aroad zal eaoe deputatie naar Cartbageaa yertrekkcn die met de N maacia paar Marseille tfi gaan om Alphonsu af te halen De Koning zal te Barcelona aan wal stappeu om over Valencia naar Madrid eu vecvalgeoa 4aar Iiogrono te gaan Roma 3 Jan Dadelijk nadat bekend gemaakt was dat Alpbonsus tot Koding was uitgeroepen heelt de Regeecing besloten hare bonding in te richten na r die der bevriende Mogendheden Er igu ondctbandelingen geopend oin gemeenaobappelgk te bindelen Parijs 4 Jan Men kentthaoabgnaden voUedigeu uitaiag van de verkiezing in de Haotea Pyranéia Caieanz Bonapartist bekwam 19212 stemmen Alieot Septennalist 16023 Brauhaubau repablikeiu 129S9 en Pujis ur legitimist 1768 atemmed Eeoeberatemming ia zeker Burgerlijke St nd OEBOBkK 2 Jan Herbertas Dtaas oevers W Bovt ea C llvgemao Jaliaana oaders K ÏT li Nolte eq P in Hoog 3 Pstrui Johaaae Madera K Vergeer ea £ van Eek i Aatoaias Martions ouAeri J Veadrig en t N M Bach wnhelmaa Jaeobni oadets van der ffkl CD W TBD Bivukelea Ovcsi ti uit Jan C Heuiter wed W Spfait 8 j k Spek 8S j 3 D Suel 1 j 6 o APyERTlBNTI tia Tot onze diep droefheid overleed in deu nacht van 31 Dee op 1 Jai onze geliefde Vader en Behuwdvader GEOBIT imiDmK yi UIJË in den ouderdom van 54 jaren Utrecia 3 3 A VISSBB 2 Jan 1875 B Q VISSER van Oi e Eenige kenniegeving Dank voor de belmigstelliQg by het intreden des jaara W D DB LA NGB f t ƒ gi n i y K gt g yw= Bags fa ayg ii a feii8 giif i ïsaiWESSWS aaagBseS