Goudsche Courant, woensdag 6 januari 1875

Vrijdag 8 Januari 1875 W 1617 ixiet Fenkelhonig Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat uit druivensaiker en Zwitserscbcn honig met een aftreksel van mout orange bloesem en fenkel Het werkt spoediger ea is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bonbons enz Deze borstairoop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn heeschheid hoest pjjn in de borst kramphoest en luchhoest De flesch met gebruiksaanwgzing 60 Cents S el de Gimborn Gimbom s maa versterkend Zuivcrings Zoiit Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfriseht het lichaam zuivert het bloed heeft een aangenamen smaak en rereenigt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad gSi s ea Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die l den aan coliek migraine rheumatiache aandoeningen constipatie slechte spijsvertering congestie en in t algemeen aMeziekten waarbij men zich van purgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebruiksaanw 60 Ct Zuiverste medicinale Levertraan KmeeTSringTan iev e l orstkwalen ktiergezwellen bleekzucht enz Het ia alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgs streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten Ia elk magazijn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 Ct i Itap I AVapfl in 8 bekendheid dat ijzer ean onmisbaar bestandIJZll LitVei liddll deel van ons hloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is ziJB fcwaadsappigheid bleekzucht en klierziektea de natuurlgfce gevolgen Van alia zoogenaamde zerpraeparuten is deze oplossing van jzer in levertraan de geschiktste Een eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents ey Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebrnikaaanwiiai ng Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Qouda hgL Welter L Schenk en J C Zeldenrjjk te Sdtoon toven bfl Wed Wolff en Zoon te OudewaUr bjj h Jonker Idenburg te Woerden bfl N C vau der Kas En in de andere pUwtsen in de bekende depots H VON GIMBORN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten GOUDSCHE iCOURAWT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en ömslreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot óto uur des namiddags van den dag der uitgave Met wederkeerige Heilwenschen dankt de ondergeteekende allen die hem en den zijnen bif gelegenheid ran het Nieawe jaar eenig bewgg van belangstelling hebben gegeven D C SA MSOM SPAARBANK TE GOUDA Voor het fllJSCHRIJVEN in de aanteeken boekjes van KENTEN oyer 1874 wordt zitting gehouden VRIJDAU den l i JANUABI e k 1s avonds van 7 10 nre liamens Commissarissen KIST Voorzüter RÜIJTER Sfcrelarü Door de VERHOOGDE INKOOP is het GERSTE BIER ivan af heden 9 Ct p kraik en 5 Ct p kr fl TAN WIJNGAARDEN Korte li endeweg Een GELE BASTAARD KEBSHOND is sedert eenige dagen vermist Die hem terugbrengt by den Tolbaas op den Bloemendaalschen weg by Gouda zal eene goede belooning ontvangen Mevronw HaNDEL in de Crabethstraat veriangt alsnog met FEBRUARI eene Bekwame WERKMEia voorzien van goede getuigschriften Zich aantemelden in persoon des avonds tnsachen 7 8 ure Men kan zich geen liefel ker aangenamer meer verf rischender en gezonder levk voorstellen dan het EAÜ D A VEKS van AUG DE MARBAIX te Antwerpen België Er bestaat geen Genrwater dat meer genot bijbrengt voor den zomer dan het EAU D ANVERS bevochtigt er goed u zakdoek met en vrgft er mede de slapen het voorhoofd den hals en u zal eene wonderl ke verkoeltheid en verfriasohenheid voelen die den mensch geheel en gansch verkwikt jverfriacht en herateld a Morgens wat gegoten in liet water dat men gebruikt verzacht de huid en verspreid eene AischelDcht opeen doek gegoten en sterk ingeasemd verdrijft het spoedig de hoofdpgn wordt veel gebruikt op buitenplaatsen om de lucht te verfrieschen en bgzender voor zieke Kamers Zie het prospeotus Wordt verkocht fl 1 50 1 25 1 0 75 cent de halve Saeena half geld Men beveelt de Koniuklgke eu dubbele qsialiteit byeouder aan die men verkregen kan te Gouda b B SCHOLTEN CoifFeur Dames en Heerenhaarwerker Gouwe De iijnejiarfumerie is aanbevelenswaardig als het meest veririsschend reukwater dat bestaat en bet best houdende p de reis en in de warmte t Is ook voornaamste produ kt tegen Theumxtismns en kwalen fiOEBKOOPE MUZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeier Hofleverancier v n H M de Koningin 614 Licoc La UU de Madame Angot Potpourri 3e druk C 0 60 629 Oestïv op 239 Der BratiUcUeier Melodie C B 0 35 624 Surrii Sidnit op 58 Norma Fan taisie brillante B 0 70 Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorbanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN ie Ooud QQIQ Jufvrouw KABEL Wijdatraat vraagt tegen 1 Februari EENE Flinke Dienstbode In een Burger Huisgezin wordt tegen 1 Februari EENE rasTEOSE j mmi Adres bij den Uitgever dezer Courant Aan allen die laat hebben van het uitvallen en VJoegt dig grya worden van het hoofdhaar wordt met vertrouwen aaubevolen het gebruik i a tseds hier te lande zoo gunstig bekende ODO CAfiTHAGBMA S Bergplanten Olie welkef aaraenstelling gegrond is op de uitspraken der wetenschap eude haren onfeilbaar preserveert tegen uitvallen en vroegtudiga vergrgzing Deze Haorolie heeft de eigenschap om de DoUetjes waaruit de haren ontspruiten te beschutten tegen allen atorendeu invloed der buitenlucht door het hoofd zjjn eigenaardigen warmtegraaid te doen behouden Daarom worden de haarboUetjes die de voortbrengende vochten bevatten noch door de koude noch door de warmte aangedaan en het hoofdhaar dat sieraad van oud en joug behoudt door liet gebruik dezer Haarolie tot in hoooen ouderdom zgne fijnheid zachtheid n glans Elk fleaehje ia voorzien van ene gebruiksaanwjjziiig welke tot waarborg der echtheid is onderteekend door den hoofd depóthouder voor Nederland j A BREETVELT Az te Ddft die hetzelve a 60 Cents per fleschje verkrijgbaar heeft gesteld bj Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Zoon iZofterdamWestewageAr A REIJNARDT Oostpport A PRINS Zevenhuizen W BARES Gorinehem i J GROENHüIZEN en Co UU echL N P STEMPELS Dordrecht En meer bekende depots in ons Rijk Gouda Druk vau A Brinkinaa OPË JBARE AANBESTEOIiV G BURGEMEESTER en WETHOUDERS va Gouda zyn voornemens op DINGSDAQ 4ea 12 JANUARI 187 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg enkele inschrijving te HERBESTEDEN De Leverantie van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1875 benoo gdc KALK Het bestek en de voorwaarden zullen dagelyks de Zondagen uitgezonderd deavoormiddaga van 10 tot dea namiddaga 1 nre ter plaatselijke Secretarie eii aan de Stads Timmerwerf ter inzage liggen terwijl de Inschr gvingsBiljetten op tegel geschreven geteekend en gesloten uiterlijk des namiddags ten vijf ure va den 11 Januari 1875 op gezegde Secretari moeten ingeleverd zgn f5 75inplaatsvanf 29 Dr K KARMABCH en Prof F HEEREN S Technologisch ef Volledige Handleiding voor alle taUcen vwt ia alpbabetiache orde met ongevdbr l OO tiuschen den tekst gedrukte Houtgravuren Naar de tweede geheel nieuw bewerkte Hoogdjjit ache uitgava DRIE LUVIGE BOEKDEELEN D De prgs van dit werk was tot op heden 29 en is thans verkrijgbaar voor den zeer goedkoopen prjjs van 5 75 bjj den Bpekhaudelaar A BRINKMAj te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLIDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i 1 75 franco per post 2 Afkondiging De BUBGEMEE3TEE en WETHOUDERS vsn Oooilt dMn te wsten dat bij Koniuklyk bralvit ran dea 21a December 187i N 17 it goedgekeurd dtt tea bekoerg der geaeente Qoada worde gebereo cue PitateelijLe Directe Bcluiing tot het bedrag itt het Rudibeeloit van dea 17b Koreoiber 1374 uitgcdrakt in te roriiereo overeeRlcomatig de Verordeaiag rtn deu 3la Febra rij lin Mmrt 1873 zyade de tiih iiiJ rau beide atiikken ivia volgt De BAAD der gemeente Oouda gezien Art 232 dar Wet nn Jeu 29n Juntj i5 StaiUtblada0 ib i BE3LUIT Art 1 Ia 1876 en verrolgant wordt jaarips ia deie gemeente trbevea eene Plnitsei ke Directe Belsttiag op de laVonatea tot eea bedrag van hoogsIcBs SiOQO Dit bedrag mag met 6 ten honlerd orericlireden Worden door dea aamlag van hen die m deu loop Tan bet dicuatjaar belaatiagscbaliiK gearaidao p MpplMMM Kokiarao gebraft tijo Art Het bedrag der Wla Ua ritMWMl cewiJM Wekend van het f eraacddtik niv UMmn ill erenradickud tot de ioa op d door Oidtpn taarde Stttea dar Prorino e ii idh tluid goedgskcHnle begroutiug van iiHramat n la opkrnigat van deze belaatiug uitfelrokkea erboogd niet huogatenf Tjjf tru honderd roor oninbare poateo met iaacbtueming dat dit gezamculgk bedrag uiet mug overichrijden het door ileu Koning loegeatane maximum Art 3 Aau deze belaating zijd onderworpen de ia deze gemeente hnu hoofdverblijf houdende of minateua drie maaaden van het dieuatjaar waarover de belaating gevorderd ordt verblgveude peraonen wier lui er jaarlyka inkomen 400 of meer bedraagt allea overeenkomatig art 215 der Wet van 29 Juiiij Iböl SlaaUblad a 85 too ala dat geirgzigd ia bu art fl der Wet vaa 7 Julg 1863 SlaaUblad a Ti Art 4 Ala groiidalagen der helling worden aangcuoraeu de mkooiaten welke door de belaatiugaehuldigen over het jaar waarin de belaating wordt gebeveu veruioedelgk nlleu worden genoten waarouder wprdea rerataan alle vruchten van goederen bexolUigiugeu wiuatea van handel uyverheid beroep bedrg arbeid en ooderDeming ct andere daarmede gelgkataMida foordeelen ao welken aard ie zya xala a alle ek dag an buurtooneD ketzjj in geld of m andere w ju geaoten paualoeuen wwihtgelden Igf en andere rentes Ditkeeringen uit wedawen ibadaen lerenarerzekeringrn en dergelijke ê de rente en uitdceiingen van sandeelea in vennootachapprn reeder jen of andere maatachappgeo i de renten van inlandsohe en vreemde fondaen en eifeeten en die van uitgezette kapitalen c alle uitkerriiigen hetzij van oudera hetzg van anderen lelfa onder deu naam gift genoten f de huur en alle verdere voordeeleu van verpachte goederen g de winaten buten en voordeelen van ouroerendc goederen anders dan tot uituefciiin van eeu beroep bedrgf of nering iu eigeu grkruik h de buur welke van iii eifieu gebruik zijnde woonhuizen tuinen buileii t inlafu eu andere dergeigke vaate goederen zouilen kunnen wurdcu genoten indien zy verhuurd waieu de beioldig ngeu en vooideelen ann aiublen iieJiPiiin gen en caumuaieu vuii weikeu luird ujk VLiujudeu k de zuivere winsten vaortrloeyende uit beroepen bedrijven neringen of arotiil geeue uitgezonderd Bij de berekenin ran het inkomen ua i de in dit artikel gestelde regelen warden de voordeelen die niet in geld wordun genoten als vrije woning en dergelijke op de geldelgke waarde daarvau begroot Art 5 Van de onder tettar a 4Ki en oiet i genoemde inkomsten worrlen ifgetrokkeii il uitgaven welke tot verkrijging dier inkomatea noodzakelijk ign wnurtTC worden gerekend Ut behuoreii a de groud en poiderltsten der onroerende goederen benerriis de op die goederca geeeatigde renten en uitkeeriogen b de kosten van onderhoud van de in eigen gebruik zijnde woonhuizen lumen buitenplaatsen alsm e die van verhuurde of verpachte goederen voor zooverre die ten laste dei verhanrdera tgn c lit Interesten van op eiiuauni Kapitalen alsmede de verpMgie ailkeeringen aaiperaacen du van het gezin van den belastingschuldige geen deel uitmaken Koste vu oproeiiing eo andsiM a lyu oadei dan hierhy bedoddaa litreli iw begrepea Art 8 Oe ksUatiafschnldigHi ordao naar at VH hu Miver tiikoaMa d er Bargemeeatar ea Wathaaders angcsiagen Voor hen wier inkoesM taasahea da 00 m 500 bmlraagt wqnlt 20 t a rokken Art 7 Zg die in dra loop van aeu dienaljaar hetwelk aanvangt den In Jauuarij eu eindigt ilea 3In December belastingschuldig worden of ophonden dit ie zyn worden nnar tgdagelaug aaugeslageu of ontheven overeenkomstig art 245 der wet vau 29 Juii j I SS 1 StaaMlati n 85J zoodanig alt dit is gewgrigd bij art 6 der wet van 7 Julg 1865 StaaUblad II 79 Kie ontheffing wordt verleend opeen verzoekschrift daartoe door den belnngbebbende in te dienen buineu eene maand na ingang van het tgdvak waaro cr de ontheffing wordt verlangd Art 8 lugeral van overlijden van den belastingschuldige is de belasting slechts verschuldijïd tot en met de maand waarin bet overlijden heeft pliats gehad en over den tijd gedurende welke Uet buis houden na zgnen dood wordt aangehouden Onder aauhoadan van het htiahoadeu wordt verstaan htt verblgven van tgoa belrekkingen of bfdieaden ia ket peiaael waar hy heeft gewoond Qadaaitsn van BMadca worden roor geheele gehouden Art 9 De ia vordering gaaokiadt overeeukoastig de Versrdaoing op d inrordering van den 2Jn Ke bmarij Un Maan 1873 die voortdurend van kraclit Wordt virk aard Gedaan te Gouda ter Openbare Kaadsrergadering van den 17n November 1874 De Secretaris De Burgemeester DBOOOI ltliïEEFüJtIUi N VAN BïaOEN IJzBNDooa VEEORDENING regelende de invordering der plnattelgke directe behtting op het Inkomen in de gemeente Gouda Art 1 Jaarlijks in de maand Jauuarg worden de belttstingscbuldijjen op een Kohier gebragt waarbij de uunslug naar hit vermoedelijk inkomen berekend op de wgze bij Art 6 dor Verordening tot he ling aaujiegLVen wrtidt j er geld Op dezeifiiL ivij e woriien aanslagen v ui licn die in den iu jp iin htt Jien tjiuir t elistin scliiiUI worden up auppietoire kolueren gebragt die iii den loop vau du ma tiiüeii JuMj tn October worden opgeuiiiaU ADVBBTENTlfiN worden gepUairt ran 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GfiOOTE LETTERS worden bergend naar plaatsroimte A onderlflke Nommer VUF CENTEN Met het Kohier wordt gehandeld zoo als bij artt 254 265 en 266 der Wet van 29 Janij 1851 SlaaftHad u 85 ia roorgeschrevea An 2 N goedkenriog vaa het Kohier dttt Gedeputeerde Staten wordt het door Burgtmeettet en Wethouders ter invordering aan den GeaeeateOutvanger verzonden Hierran geschiedt openbare kennisgering Alt 3 De Gemeente Ontvanger zendt zoo spo dig mogelijk en uiterlgk binnen eene maand nadat het Kohier bij hem ontvangen ia aan isdereu belaslingichuldige een Aanslagbiljet in den vorm als dit dour Burgemeester en Wethondera wordt voatgeatdd Art 4 De aanslagen op het Voljaars kohier zga invarderb iar in negen gelijke termgnen die verrallaa op den eersten werkdag der maanden April Hei Juiiij Jnlij Anguttua September October Noraaber en December laitisn da aaaaliifr np en iinra ia akohter VOOT komt worden de termijnen van betaling geateld er tals die van het roljaarskohier met diao reratanda dat op dr raten vervaldaK na da oitreikiog vnhet aanalagbiQat de reedt reraokenea teragaaa bi cena ialM la eten aga i erd ordca De belaaiMgkehWdigc kan zija w ia ia eena it in minder dan uegea termgnen bg voonitbetaliag voldotn Oe brtaing getehtedt tan kaatvn ran den GtMcw teOntvangi r Art De belaating ie dadelyk en ia eena iaver derbaar o Wanneer de belastingschuldige de gemeettté met der woon wil verlaieii met wegvoering z nef meubelen 6 Zoo hij in stnjt van faillissement of van kea nclijk onvermogen is rerklaard gelijk ffle le in gerat rnii inbeiligneining vau roerende of onroerende goa deren rau wege de gemeente of ran rerkoop derzelve tengevolge van eene inbeslagneming naBensdsnto Art 6 De verpligting tot betaling wordt nietgeschorst door de indiening ran bezwaarschriften tegrn den aaus ag noch door rerkrijging rao auraóuiae van betaling Art 7 Geen restitutie of afsehrijriog ran beta ting he ll plaats zoo de aanrrage daartoe niet b Hnrgemeester eu Wethouilers ia ingediend binnen d termynen vermeld bij artt 8 en 9 der Verordeoing regelende bet bedrag deier belasting Art 8 De bepalingen der ariifcelea 2 8 tof e met 262 der wet rsn 29 Jung I8S1 StaatMad aV 83 en van art II der wet rw 7 Jalg 1865 atioA b ad 11 79 zijn op de inrordering dezer belaating loepisaelijk i OVERGANGSBEPALING Bg de inroering d zer belasting ral deopmakin van bet Primitief Kohier geschilden in de maanrf rolgende op die van hel Koninklijk besluit waarbg Ie helBug dezer belasting is goedgekeord en de be tnlingstermijncn geregeld worden op de wy e bg het 2e lid ran art 4 bepaald Ged san te Gouda ter Openbare Raadsvergadering van den 2ln Februarij Hn Maart 1873 f De Secreturia De Burgemeester j DllOOGfcBEVEtt FOBTÜUN van BïBOEN IJzBlinOOBJI Eu is hiervan alUndigiiig geschied wiiarhel ka huort den 4n Januaig 1S76 De Secretaris De Burgemeester Dboobleever Foktuijx van Beegïn IJzemdooe