Goudsche Courant, vrijdag 8 januari 1875

wereld dat bet Ministerie zijn ontslag zou namen of worden afgezet en een voorloopige rog srtng ingesteld De Ministers waren op de hoogte Tan alles wat er plaats had s avonds en ook in deu morgen van den 30n werd er r iad gehouden en men verzekerde dat al de mlnitteri met uitzondering wel I licht va SagMta gezind war n op de zaak Tan Alfdionso te omhelzen Voorts werd verteld dat wanneer de kapitein generaal Prins de Bifera die algemeen werd beschouwd als de ziel ran de aamenzwering zich aau bet hoofd stelde Tan het garnizoen om de bestaande Hegeering ten val te brengen 8a g ast Bijit de bn prwaoht tjigipa hem cou optrekken Ifft sthgnl dat het Sagaaia aanvankelijk ernst is geweest want hg gaf last om de voornaamste Al phonsisteu te arreateeren en schorste vgf Alpbonsistische bladen Deze bevelen werden nog uitgevoerd maar men betwgfrlde of zij veel zouden helpen om4 t 9f g ista geheel geiapleerd was en de zaak to di beslist zbtt wol dén nfet op het gourernementsgebouw fiWf in d kazorea lp len avond va den SQ ging dan ook het bericht als loopend vnur door de stad dft het garnizoen zi h voor Alphoaeo had verklaard de maatregel van Sajtasla om eenigc burgers te laten arresteren kon niets uitwerken eu hg waalitte zich i e e hand te slaan ann offlcieren Toch Terschera in hot oftcieele orgaiu der regeering deu SOn nog een soort van manifest aan hen Spnan l oll i onderteekend door al de MiDistera waarin op de nieuwe rebellie ouder Martinez Campos werd gewezen en de qqtie aang poord tot eendrachtige samenwerking zulk een manifeat mocht in 3e Spaanaohe eomedia niet ontbreken BINNENLA ND Gouda 7 Jandisi Mft 1 i o jl is be dei waardcra diattiet Gouda aldus ingedeeld Gooda Moordrecht Gouderak Haastrecht Ueeuwgk Zevenbuizep Waddiuxvaen Bleifw k Moereapelle Oudewatcr Papekop Lange Buige Weid en Hififendorp De gemeente Boskoop zal behooren tpt het deuneaardera district Woiibrugge hetwelk aladan zal bestaan uit de gemeente Alpben Oudsltoini AarUfderveeu Woubruggen Ryo terwo de Ter t Hazerswoude Koudekerk Ueuthuizen Boskoop Atkcmede ep Lein ideo Met 1 Tan is voorts ingeeteld een deurwaarders diatrict Kralitigat beataande uit da gemeente Kralingen CepPpHe a d Taael Nieuwerkcil a d reaal Hillarsberg Bcrgacb oboek en Merkel ea y m Gedurende i afgeloopen Jaaf ijn alhier geborél 773 kin ler 36 $ maun en 408 vr Overleden zijtl ili maun eu 293 vr 187 huwelyken zijn geslotea ep 2 ecbtaeheidingen ingeschreven De bevolking bedraegt l$ 57 zielen waar au 7788 maun ea 8788 vr Pyrenees dé Bonaparlisten zijn niets in hnn schik 1 over den uitslag zg hadden gebftont op een schitterende overwinning omdat hel département door persoonlijke invloeden hekund ataat ala zeer keizerlijk en moeten zich tevreden atellen met een heratemmiog deze zal belangrijk zgn om de houding velk de andere partgen tegenover den Bon npnrtiat en deu Septennnllat znllen aannemen waurachijnlgk zul en de republikeinen laaUta ly pen en za len de Ifgitimisten zich Onzijdig honden Anngaande de quaeatie omtrent het door de Carlisten beschoten Duitsehe vaartuig meldt men uitBerlijn Uit de verklaring ijer matrozen van de Bostpo er handelabrik Gustav ia thans o a gebleken dat de beschieting van dat vaartuig door de Carliaten het uitbrengen van een derde anker heeft verhinderd en het stranden tan h et ss up derhalve het gevolg der l beschieting ia geweest De officier der landweer Prins Pii tbua die in de vorige zitting van den Pruiaisehen Lnitjltlag door den afgevaardigde Lasker Was aangevallen als belrokken in de oprichting van den Noon errspoorwpg is door het op zijn vetzoek bijeengeroepen eejrekrggs gerecht met eenparige stemmen op i U puiten der beschuldiging vrggesprokeu De Keizer he tt aan die uitepraak hel zej el zijner goedkeuring geh eMit In den Bondaraad is het wetsontwerp nopens den burgerlgken stand en het i Kgerlgk hnwi gk met groote meerderheid aangenomen met deze wgziging dat de bedoelde wet niets prrjudicirert omtrent de kerkelijke Verplichtingen aanitaaniie den dooj én het haueJgk Ook ie bg den Bondsraad ingekomen he uitleveringstractaat met België gealolen dat op 21 1 Dee 1874 ouderteekend i Het gerechtshof voor de kerkelijke aaingele enbeden 1 heeft den bisschop van Paderborn die niet versoheoen was uit zgn ambt ontzet rerklaard I Hei bericht Tan de Tiae dat ter zake ran nede deeling au het nnis tegeu graaf tod Arnim een jdisciplinair onderzoek zon zijn ingesteld werd otbeden door it Duilsolie bladen nook bereatigd noeh tegengesprokeu 1 De Uasaiai he dagbladen beTatten besehouwiagen aangaande de nitkooulten Tan de ataatsuitgaTen en inkouisieu in 1372 Oolot merkt met betrekking ot het tekort van 1 198 900 roebels dp dat de ontvangsten zoo ver boTeA de asoTankeJijke begroottng waren dat eene hoogere uitgare ran 37 millioen mogelijk werd Waardo i het bedoelde tekort ontstond Oe belasting der kroonlaoden gaf alleen reeds e ue inkomst au 1 200 000 roebels Opmerkelijk is het dnt üudiiuka Je aaumerkelgke stijging der werkelijke oiitTangaten in rergelnking met de begnfottng de ontvangsten op bet bUdge Too I87B nog 10 ijqillioen hooger Worden gi r amd Ondanks de nieuwe Toch ettelde uitgaven ziet men weiler een overschot der ontvangsten te gemoet eif is v n nleilwe belastingen gsené sprake Portngal heeft de er ditmuP het efijt de parie meiitaire werkzaamhedeh te hebben het rat ZatïnJag reeds zijn de zittingen der Pormgecsehe kamera geopend met een troonrede waarin rerschitlende nienWe wetsontwerpen ziju aangekondigd o a op het lager onderwga en den aanleg vau sj prwegen ei andere openbare werken e tgXtJt lügg II il i I SP AKf JK De eorretpoudeat van da ii wiKfaaee deelt nadere bijzonderheden mede over de ngze waarop da verandering in Spanje beeft plaats gehad wg ntleenen daaraan het vollende Sinds langen lijd tpiak men er over d t de Alpboneietische partij gereed stond om van het woord over te gaan tot de daad ktt burgerlgk en het militair element van deze partij waren het echter niet eena het eerste meende dat bet juuatig ogeabhk nug niet gekomen waa om de za k door te zettto en verklaarde lieh vooral tegen bet denkbeeld om geweld te gebruiken men meende hier en nint ten onreehte dat het bestuur v n bet Serranobewind van dien aard w s dat da Kegeering inrel in handen der Alphonsisteu moeat komen De militairen waren het hiermee niet eena kifit aehlte men het onverantwoordelgk om het lanil eer t te laten rui neeren vóór men de tengels van bet bestuur in banden nam De waarheid zal achter wel geweeat zgn dat de militairen weiend dit bet gebeele leger ongeveer zon meegaan hun onjédold miiider konden bedwingen Men vernam den opstand tt Hadrid t eerst door de beweging van de troepen Tan Marlines Campos en Jovillir de macht dis zij onder hun bevelen haddtu Werd door dea eeoa 300 0 door dea ander op 8000 man gesobat In den avond van 29 December veKelde mco echter te Madrid algemeen dat het gt rnizoen van de hoofdstad eveneens gereced stond party te trekken voor Alfonso in de koffiehuizen kwamen de oTieiereu rondweg voor hun gevoelen nit Iedereen vrrw chtte nu als ware t de meest natuurlijke zaak derj De Vereeniging Bet NtiefUndKU Xutdeeetümècek den iS Dee opgericht moeht ziib reeds in menig blijk van bijval verfacugeo Verschillende jaarlijkscbe budragen werden haar rtede verzelferd o a door de SM Ulittteluippy nan UndèoHK WO door de GelderKiè id UlO door de Maatichappij tan Nijvriexd te On erclendjtm 30 door de Maa Ki vajt Laud wuio ea Ttti liouK in het nrrondisseif ent Breda ƒ 30 terwijl het GeaoottcitptioorLanHnmKe Kruidkmn4eie Utrecht een bij drage in ee a van SO heeft toegezegd verder traden ala bigunstigere toe de heer C J Tender Oudermeulen te Wassenaar roor SO per jaar ea htt Kou ZoSl Ge Natura Jrtii Magülra t Anisterdi m roqr een gelyke jaarlyksche bgdrage Se hodgtt nuttige werklg der Vereemging zAl AÜn njeifanit worden betwist In bet belang ren dn zeli reealapel ia het dearom wenaehelijk dnt zij kraehilg worde gesteund De contributie bedraagt aleehta lO per jetrVOOr de fixten 25 roor de beganstigere £ en doo f het Toorloopig beetuur waarren da heer P F L Weldrck te Loosdaineo secretarie ie verspreide eireuleire deelt uttvoerig de voordeelen Mede aan béi toetreden tot de Vereeniging rerbonden ea udddigt tot de toetreding nit Mogen reien aan dir aitnoodigtiig gehoor geren Op den Sden Jenueri is het eerete nonaer rerechecen van de Nieuwe Bijdragen ter Iwrordering Tan het Onderwijs in vergroot formeel onder redactie Tan de heeren F C Delfos U IJkema en Behippers terwijl het getal medewerkers belangryk ie nitgebreii en meereodeels bestaat nit mannen die op het gebied ran onderwijs en rolks ontwikkeling een goeden naam hebben Voorli en tweemaal in de week Dinsdag en Vigdag Terscliijnende zal dit blad Toortaan alleen des Zalcrdaga warden ait tegereD BUITENLAND Buitenlandsch Ovei zlcht De tfelwillegde houding Tan het buitenland tegeno er d niedwè Spnansehe regeering blijft roortdnreii Voorzeker Komt hierbij eiguiibeliing in het apel naiit oreral tijo de 8paan ehe fondsen teiepreid en het belang der loudw brengt nede de zaken oo cooekl iirig lEOgelyk in te zien De Spaan che ionclsen zijn dan ook reede 4 a 6 pot gercien IntuBsclien kan ook buitendien 4e ete iviiu i met ongunstig ü f l ker toeetwid dtn ia lien laatsten tyd der repub iek M toch zeMtin Spanje met deuicbaar 7oo lat nieuiaud de Torige orde t u zaken kan betrearen De nieuwe koning i een jong meiiseh op wien persoonlyk nieti I aan te merken ralt die door b t gnnsche leger wordt 1 geeteund eu op ler daden de nalie achl Het B HtaiUéke Tolk ran ït aln de regeerihg In de eerste plaats orde in hel binnenlund vrede naar tiÉtett ia tm krachtige hand Mu het roer Als Alphoneus ook maar eenigszins aan die wenschen vwdoe dan ui de natie hem dankbaar 7ijn De versleten partijen mogen dan noeleu de m de jacht op betnikkinged te eu gestetde eigen pnrtijgangers nogen afTalli worden zijn troon zil voor goed gegenstlgU i it De Spaiijjarden zijii Tolkoaen ouTersehitlig Toor den regecringsvurm too zelfs dat zg iiet koel aanzien aniieer ile po itieke mannen een spel daarTu maken maar die een goede regeenug brengt kah van liun instemming zéki r zyn Zal een fOCM regeering In Spanje nog mogelijk blaken te Farys is men aatiivrlyk nog vol van den plolaelingeo keer dien d di iigen in Spanje hebben geAosen Ba ir de aandaevi wordt reeda weder afgeleid aoor de brgnvTenu an ledru Sollin en de opening 1 tan d nieuwe opera De koning ran Spanje en x ne moeder zouden de eerste vooistelling bijwonen 1 n wat voor Patyzenaars lacer ia ook de ma vor j TfB Londen komt er in vol ornaat en met al zijne Uataiekoetsen Des ochtends zog hij een pleehtig eioek brengen bij deu president der Fiaubelie republiek D houding der Fnuisohe regeering belooft tegeno fer de uieawe Sjiaansehe veel Triendsebappelijker te ijju dan tegenover de republiek De minister Deca j zea is bü Alplionaus ter audiëntie geweest Omtrent de laatste eonfereutie van Mac Mnhon met de vertegenwoordigers der verschillende partijen u liieta wezenlijke bekend geworden Evenmin uls iu 4 Torige IS men een stap nader tot het doel gekomen Eén Toord i ullen evenwel die oourerenties altijd Rebben Os fuaieaticu zijn althans duidel k gesteld i n h t TersehU tusschen de onderscheid os fractien ie in eo teer beider licht geplaatst Men vjet thans tfa ntinete wft hft reehter eentrum vai het Imkerccntrwm gescheiden houdi eo di eeustemqiiigheid tusecben deze beide partijen is bet eenig moge ijke t wtnKheluke nvttige doel der euo ereati a Afin het tot atand brengen dier eenheid wanhopen Xeapt en Stivti niet Eerstgenoemd bUJ wyet op de verzoenende holding van d Audiffret Paauqier en Bocher naar aieikt tegelijk op dat de groote moeilykheid in d overdideht van bet gezag bestaat en dat het linkéroentnim nimmer l kunnen toestaan dat de republiek met het jaar 18S0 eterren zal Men zegt dat d Audiffret Paspnier Bocher en Batbie in een nieuw miniiterie de plaatsen van de Cisse MathienBodet en de Cumout nemen zullen l3e Cisscy toH een groot militair commandement ontvangen genHel beruat evenwel alles nog op een men zegt Latere telegrammen spreken ditgerueht Stellig tegen Kaar nen venekert zal bet voorstel om bet ontwerp op de samenstelling a den senaat aan de orde te stellen geen oppositie in de uat verg ontmoeten Ëeoe bepaling zou in het ontwerp opgeuumeu worden dat die wet niet eer in werktog zal komen dan nadat de andere eonatltutioneele wetten zullen goedgekeurd zijn De wet opdeeamenstelliog derkailers i Vfio het leger zou eeret iu beraadslaging komen het ontwerp op den senaat ion iu de maand Februari aan de orde gesteld worden De eonstitutioneele eammiasie heeüt beeloten aan de Nationale Vergadering voor te stellen dat het etaontwerp nopens den Senaat onmiddellijk aan de oide zal gesteld worden ala d $ wet op de kaders al zijn behaadeM N redevoeringea o de heeren Warnier en Jules FaTre die het in ataat Tan beleg Terklaren Tan ALgerië als onwettig bestreden en Tan de heeren MerTeillekx DuTigneanx en den minister Chahaud Latour die dezen maatregel Terdadigden heeft de Nationale Vergadering met 416 tegen 250 atemmen besloten dat de ataat van beleg in Algerie zal gehandhaafd blgveo Uet 1 ericht dat Serrano in Fruukrijk is aangekomen wordt bevestigd De telegraaf berichtte reede den uitslag der stramioy Toor de nationale m bet departemeut Hautes I De redactie rerklaart in een hoofdarti g l 4cit dejplu ad 1 US SIe C a t t hiertoe zal gew ijd zijn ean Tragen van den dag voor zoover die recütslreeks of zgdelings op het onderwgs betrekking hebben methodënleer hygiëne nieuwe vindingen op schoolgebied sohoolMaJistiek nieav s jjliilKen en beriqhtep zoowel uit hét bviieii als uit het binnenland Het zal bli ri n aajpdrtpgcn op e ï loyale toepassing der wet T n 57 wier hoafdbegin eebin het wt echt te handImren en te verbreiden daarbij wijzende op weMohf lijke ikigiiuan eo verbeterincen in den geeft der jonge f i Hi Volkvnder4j VQ9 lc n rabpek eohoolbibliotbeek geopend worden waarin daa vpor totteaifia werkjes zullen befaandeld worden tot voorlichting van onderwgzers Qok zal eene Vraaghns gel nheid geven de vragen van belangstellende eo takebde hulponderwijzers op te nemoo waerop door iffifr die t weet l en geen woord woorden In de LmmarSer Cour van 8 Jen waren niet Binder den 50 harddraireryen eangekondigd die natnarliyk bai geen vo rtgaqg kannen hebben De uitgeloofde prijzen beliepen een bedrag van 4827 50 In de Tefceaigiajg voor lijk nverhreoding bedraagt het a ntfyl de lnemece thana reeds rui 600 Dage Ij s komen er n ien e bij Het noorilerlgk zendingsfeest zal dit jaar te Win llbolea worden geboaden De Gemeealeraad keelt beeloten bet bosohterrein aaa de oommissie af te staan onder voorwaarde dat geeoe opruiming van kreupelbottl ea mulerbosob mag plaats hebben Men meldt nit Noordwgk van 4 Jani Hedan ochtend ten 6 uur etraadde te Noordwijk af Zee een nar beooorden bet dorp bg laag water de Engelscbe stoomboot Lyoit kapitein Fife geladen Met stebnkolen komende van Ix nden waar zij vee gDbraoht bad ea bestemd near Botlerdam De reddipgbo t onder beataor van daa beer K Smi waa tpoedig ter plaatse aaoweiig om hulp te verleeneo doeh deie werd geweigerd Twee pasugiers echter wilden de boot retlaten eo werden door de reddingboot aan wal gebiacht NogMaale werd dearap de reddingbpM aarÏB idah thans ook de Burgemeester bcTood nitgeiondeo om de equipege orer te halen de boot te Terlalen doeh mea bltwf weigeren Met het koBica ren het water ie da boot weder rlot geraakt ra heaft fcoatt naar lee geiat Da nditcr in bet derde kanton te Aa sterdaai mr 1 de Vriee Jz heeli Dinsdag namiddag aitepraak gedaan ia de bekende ook door ons mede deetde taak ran het Openbaar Miaisterie tegen mr C U WilleaoUr boogberaar ia het f taats en siraf reoht bg het Miemuum W utre te Amsterdam beklaagd Tan als hoofd zijner school Bderwya ta habhen gageren in onderscheidenedeelen der rM blBweteoBcba i zoi rr aan den BargeMeeMer ean Amsterdam een Igst in te zenden acktereenrolgeus aanwgzende wie nf 1 Mei in den loop vaa 1873 tot 1 0 lehool tgn toegelaten met daarop Ie vermelden rerkiaringen ren geneeskundigen omtrent errichte koepokinenting of doorstane natnarrgke kinderpokkeo der peieoaeo wier namen in diejyet i n opgeiioBiep De kantonrechter heeft bg een uitroerig en bebmg r jk Tonnie overwogen dat de over artikel 17 der t op de besmeltelgke ziekten ran 4 December 1872 gewisselde stukken ea de xoowel in de Tweede als l tte ICamer gehouden beraadslagingen duidelgk aautoooen dat de bedoeling ren dat artikel geen andere is geweeat dan om de einde lang beetaan Kehbende op de lagere eéliolen toepasaelijke prorin lala ea plaateeljike rerordeningen op de koepokin eg arer bet gebeele lend verbindend te maken en geenszins om onder het daarin roorkoaen e woprdaffboleu ook te begrypen inriobtingsu ran hooger diMarwgs Ware dat laatste bedoeld er tos in hetAtikel Biet eleobte gesproken z n van onderwijtere ea leerl ugen maar ook ran hoogleeraren en shideutea rroiesior Vftlleunier ia mitadien ontelagen ran leobtfrerrolging D dmli CpHTv t WAJdt een hoofdartikel aan den pnlijieken toestand van Spsnje hetwelk hoe rol spot hi satjrre het ook is reel waarheid hervat Van IS e 100 beweert de Jmik o a kan men niet t en wat t het bfgin van bet tweede Keieer TBi F ankrijl gezegd werd alles is mogelyk en niets is waarsohynlyk In Spanje is allee niet alleen mogelyk ma r ie allee oyk waarschgnigk en brt schgnbaar Onmogel jkate is daar werkélgk het wftrwaaraohijnlykate Spanje leeft met zijne regeeringen gelyk wylen Bleauwboard met zyne Trouwen leefd en daarroor xgn wy noordweaterkohe Ëoropealen veel te zedig en te ingetogen Da dpor zyn wy over Spanje in ee aa hottdeaden toeatand ran Torbazing ïerwyl wy nog bezig ign tan na deftig belooog dat en waarom dat de i tauiatie van don Carlos eene onntgelgkhcid is en de installatie van Alfoneu ala Koning eene andere onmogelijkheid worden wij rerrast door de tijding dnt deze onmogelijke Alfonsus niet alleen een mogelijke pretendent roor het Kooiogschap maar een werkelgke Koning geworden ia Het is onlogisch en irrattoueel daarom joist is het spaansch daarom gebeurt Jiet in Spanje Spanje staat buiten de logica gelgk buiten de legaliteit in Spanje is alles normaal wat niet rationeel it De politiek die roor ons een eeer erB8tige en zeer ernstij gemeende zaak ie Spanje louter een kansspel waar mea allee waagt om alles te winnen Als de speculatie op rouj e mislukt gaat men speculeren op npir eo omgekeerd Waarom rraagt de Jrni zouden wij de zaken in Spanje serieuter behaudeleji dan de Spanjaarden telren diien en er one bekommerd orer mekrn of de troetkaart ren het oogenbiik Serrano heet of AUooens of don Carlos P of de kleur rood of zwart is of er geapaeld wordt om een koningrgk of om een repabliek Als Alfonsus koning is wordt de republiek pretendent als de republiek een fail aceoptplt is geworden begint de tegenpartg don Carles of Alfoueue of een dictator pretendeot te stellen Alfonaae ie koning leve de repnbtiek Slechts in cén punt ie er roor niet Spenjaardea reden spaansofae zaken seiieas te beachoo en ea te behandelen het punt der effecten naaielgk roor deze goedgeloovige meoachen die bet ongeluk hebbea epaanaehe effecten te bezitten Doch ook ten Ofciehie ran dit punt is de fuaestie ran wellie re geering erg onrersobillig want bet ie elleen de oaeetie hoe deze spaansche regeering heet die Spanjee echuldea niet belealt De Spanjaard is met roor niet een hidalgo edelman Tan den ouden stempel bg ia te Ier om geldzaken te doen of te begrijpen de waarde van hel geld weet bij niet rn eickl hg met hg kent alleen de weerde ren bet krediet ap zgn krediet d i ten koste zijoer kreditcaren leef hij en daarvan teert k $ en ia dit opzicht zgn alle regeeringeo ran dit ndderlqk rolk homogeen en echt nationaal Q Coemüeeie welke neb beUat heeft met bet inzamelen ran gelden beatemd om de aagedacbtenia Tan de L S Megboom te vereeuwigen ie thans toover met hare taak gereed dat aan het plan reeda een bsgin van uitvoering is gegeven en de teekening van bet monnmeut aan een deskandige is opgedragen Kaar men verneemt is Toor bet beoogde doel circa ISOO büeengebrecht Het volgende prosneotne allerkenrig t gedrukt ie in de beste kringen der Seine etad verspreid Ml Baron U de zioh Ihane te Fterije ophoudende beeft de eer ter kennia te brengen dei hij met ea hijtonder gelakk ig talent ean canvcUatie begaafd met de reaul aten lan deugdelijke sturlien op verschillend gebied loegemst ieti dat helaas meer en meer zeldzeam woidt en door zijn vele ea verre reizen een achat ven opmerkingen en keiinie vergaderd hebbende zgneu tgd ter beschikking stelt van hen in wier eslone behoefte is aan verlevendiging en waar zich bet gebrek aan geestige causerie doet gevoelen Baron H de begeeft zich m gezelschappen en ontvangt ze ook desverkiezende ten zgoeut Zgn salon ie tweemaal daags voor zijn geabonoeerden a 25 franks per maand geopend en men eindt er steeds een gedistingeerd gezelsohap Drie aren daega zgn gewyd een eene aangename en levena leerrgke eaueerie over het dagelgkach nieuws de fraaie letteren en kunsten wordt dee avonds geaproken alles wat beschaafden lieden belangstelling inboezemt maakt hg tot het ond rwerp eener lereodige oonversatie Alben staa unde is ttilgeel9t B Tegen betaling van 10 franks per uur bezoekt baron H de avood gezeleobappén buitenshuis Voor diners neemt hg slechte drie invitetien per week ean a 20 franks de aoirée niet daaropder begrepen Hg richt aan tafel zijn conversatie in overeenkomstig de soiree Wensoht men calembourgs of eenig bepaald woordenspel dan wordt dienaangaande een afzoaderlqke oTcreeakoesat aangegaan Baron H de neemt ook het bezorgen ran fataoenlijk gekieede en aangename oanseura aap om het gesprek levendig te houden hun te autwoorden de beapreking ran een of ander in te leiden enz ale de gastheer zelf die taak niet wenscht op zieh te nemen of by zgoe gasten de eigenaardige begaafdheid daartoe met onderstelt Vreemdelingen die tijdens hnn rerblgf te Pargs gezeleohap begeeren persjnen die als Trienden met hen wandelen merkwaardigheden bezichtigen schouwburgen enz bezoeken dijeuneeren dineeien eu soepeeren hebben zicb slee ts tot baron H de te wenden wiens uitgeb eide relatieii hem in ataat stellen in de behoeften aan gezellig onderhond ook op deze wgze te Teorzien Men geUcTC zich te adresseeren Hotel des Prin ees by den heer Meynart maltre dlidtel die de prachtigste eppartementen ter beschikking Tan baron tl de gedurende dieqs Terblgf te Pargs heeft igestiad De mensoh liond of bonil mensoh z jn zoon die TÓóreeoige ma lilden te Parijs zooreel bekijks hadden en wier portretten toen in l lUiutraiion voor kwamen zijn IHans te Amsterdam in het Volkapaleia te bericbtigen Deze meiiacbeu ip Baeland geboren zijn geheel met haar begroeid zoodat hun aangezicht bij deu eerateu aanblik aan een hond dpen denken Uit een oTerzicht ran den toestand dor Ned Herr kerk blijkt dat gedurende het jaar 1874 38 csndidaten tot den Hervormden dienst zijn bevorderd benevena 4 die een colloquium doctum hebben gehouden waaronder één bij de Wealache commissie Er bestaan op dit oogenbiik 170 vaotnre waaronder twee Waalache die verdeeld zijn over de volgende provinciën ala in Gelderland 28 Zuid Holland 25 Noord Halland 12 Zeeland 26 Utrecht 17 Friesland 25 Overijssel 9 Groningen 8 N Brabant 14 en Drenthe 4 Op het laatst van 1864 was het getal vacatores over alle provinciën sUcbts 69 en dus levert het met t einde van 1874 een verschil van 100 op dat ia over de tien laatsie jaren roet tien per jaar vermeerderd Het getal candidaten ia op dit oogenbiik zeer luttel Van 1873 zijn slechts tweeoverig Volgens de Steuiunf is dit getal oojuitt Blijkens opgaaf van het barean Ferita zijn gedurende maand Nov 1874 vergaan 148 zeilschepen waaronder 7 Hollandsche Ia eerstgenoemd getal bevinden zich 8 vaartuigen die men bij gemis aan tydmgen denkt met man en muis vergaan te zijn Er vergingen 17 stoombooten waaronder geenc HolIaAdsche 11 leronder bevinden 2 booten die men bij gebrek ean tijdingen veronderatelt totaal rergaan te zgn Bg het uitblazen ran een petroleum Iamp brandde een Trouw te Amaterdam zich deerlijk het aangezicht terwyl rerrolgena ha r kleaderen rlam Tatlep Hoewel apoedig hulp werd Verleend ia de rronw nog geenzins buiten gevsar In de geisaente Zaandam cirmleert het volgende adres aan den Koning Sire Dooodergeieekeadea ingezetenen van Zaandam hebben kennis genomen vau bet Insluit vaa Z Eio den Minister van Biiinenlandsobe Zaken w aarbg verboden is dal op 4 Plaats te s Gravaokage een aUodbeeld ven w leu uf J B Xkocbscke w i nifai opgericht Bewo ep door rbied apM de nagedadic tenia van de en grooteu staataman aan wiea Nederland en hetgroodwetti Koningschap zooveel Ie danken hebben gevoelen tg zich gedrongen J daarover hun diep leedwezen te betuAgea t VitAi daeada eW Gisteren avond Werd de groote opera te Pargs geopend Gel gk men zich missohien herinneren zal was de opening aanvankelijk bepaald in den tijd der wereldteiituonstelling de groote kasten deden eciiter den bouw over een langer reekj van jaren verdeelen en de opening werd verdaagd toen het verbranden van bet beataande operagebouw weder de voltooiing verhaaaten deed De achouwburg koet 14 nuUioen galden er ia alechts plaats voor 2 194 toesqhoffvera niettegenstaande hij een inhoud heeft van 430 000 ellen Maar groote ruimte is moeten besteed orden aan inriobtingen die met het tooneel relf niet ia verband staan Zoo is er een stel voor 71 paarden voor tooneeldienst miierpiket dat de wacht houdt de keizerlijke lijfwacht die 30 raiters telt de hofrijtuigen voorrijders enz voorts een politic bureau twee wacbtkamert voor de infonterie een reeks vertrekken voor bet hofpersoneel remises voor de bo rijtuigen enz Dau is er een bloemen en een haodschoenenwiukel in het gebouw teer niime foyere ook en vooral voor de dansaoses en eene andere wachtkamer voor de betrekkingen van deze De kleedkamers voor de z ingers en zangeressen bestaan uit vier aparteraenten anti ohambre salon badkamer en kleeil kamer Voor de zangera zyn vier ea twintig vettrekken bestemd en even zooveel voor de zaïi ereaaen een electriaohe telegraaf verbindt die kamers met het bureau van deu regisaeur Het tooneel is 70 el diep eu 30 el breed 700 koorzaagera kannen tegelijk op het tooueel zijn Alle schermen knnnen door stoamkrachi verplaatst worden Nag eene byzonderbeid verdient vermriding de korridors rondom de loges zijn acht el breed in geval vaa brand is dank zy deze ruimte de zaal in minder dan drie minuten te ledigen De pracht van het gebouw is onbescbrgfelij c Laatste Berichten NeW OrleanS 5 Jan De conservatieve afgevaardigden by de Wetgevende Vergadering van Louisiana hebben zich uit de Kamer teruggetrokken en zich