Goudsche Courant, zondag 10 januari 1875

187Ö f5 75loplaatsvanf29 Dr K KARMARCH en Prof F HEBREN 8 Technologisch N 1618 po Verdient dit goedkeuring Met oudere woorden is het goed dat men zijn eigen stadg nooten voorbijgaat en elders zijne waren aanschaft Men moet onderscheiden Zoo Ung als de winkels in de gemeente een goede gelegenheid aanbieden om het benoodigde te krijgen doet ieder wel zijne stadgenooten te bevoordeelen doch zoodra het waar is dat Botterdamache of Haag sche winkels den bezoeker ruimer keus goodkoopere artikelen of beter qunliteit waarborgen dan zon men wel om met vader van Alphen te spreken van zijn verstand beroofd moeten zijn om eenvoudig ter wille van m jnsch n die in de elfde plaats met n wonen en juist daarom zich met minder goede of meer kistbare waar tevreden te willen stellen Docli it dat aangevoerde argument juistV Kan meu steeds in andere plaatsen beter terecht of heeruclien ook in deze uiet veel vooroordeelen V Gebeurt het uiet dikwerf dat menschen niet tevreJtn zijn dau met voorwerpen voor toilet eu dagelijkich gebruik uit andere plaatseu al kunnen zij uie even goed in de plaats hunner inwoning verkrijgen Dit laatste is nog wel eens hoewel lang niet altijd hét geval De koopers klagen we kunneu in de winkels hier niet terecht De verkoopers antwoorden dat komt juist omdat gij niet steeds hij ons koopt Waren wij zeker van nwe klandisie don konden wij ruimer inslaan en n dus meer keus geven meer eu beter aau Ave wenschen voldoen Dit heelt ma van de belangrijke qnae tie wat toch het eerst ontstaan zou zijn de kip of bet ei Is echter eerstgenoemde quaestie even moeielijk op te losseu als laatstgenoemde Samenwerking is voor alles noodig De winkelier moeten zekerheid hebben dot de burgera jegens heu goed gezind ziju hen hunne artikelen afnemen en zorgen dat zij er niet mede blijven zitten Doch hebben zij eenmaal die zekerheid en hen die te geven is de taak van de koopers dan moeten zij steeds zorgen te kunnen voldoen oan de billijke wenschen vau het publiek Zal dit praatje veel uitwerking hebben Wij gelooven natuurli k niet dat in eens alle nieuwjaarsrekeningen zullen vervangen worden door maandelijksche of 3 maondelijkache en zijn evenmin vau gevoelen dat nu voortaan niemand meer zonder dat het noodig is elders zijueinkoopeu doet doch wellicht is deze of gene het met ons eens wellicht zal het sommige ingezetenen bewegen volgens ons idee te handelen wellicht wordt hier of daar een maandelij ksche rekening gevorderd Wanneer men over de zaak nadenkt zal men moeten toegeven dat die wijze van doen beter is don de tot hiertoe gevolgde Doch de uitwerking van redeneeringeu en de gevolgen van de meeste artikelen zijn niet na to speuren zoodat men met den viuaer zakau aanwijz3u en z gen daar en daar nebt gij de uitwerking van die en die speech Dat behoort tot ce qu on ne voit pat al hoewel t weUiol toch bestaat Wij hopen er het beste van W BUITENLAND ver KOOPEBS en VEBKOOPEBS Wee niet bevreesd geachte lezer hier een reehtageleerde beschouwing over het koopcontract te zulten ontvangen Volstrekt niet De inhoud der vozende regelen pretendeert niets meer te zjiu dan de weinig deAigé titel belooft een praatje over koopers en verkoopers Met laatstgenoemde warden hier bedoeld de winkeliers terw t de koopers alle andere personen uitmaken of beter nog alle personen zonder nitzondering wijl toch de kooper de winkelier op zjjn beurt weer kooper is van zaken by hem niet te krggen Daar het dtis een onderwerp betreft daar ieder persoonlijk by betrokken is verzoeken wg zeker niette vergeeft om met alle deftige nuts lfez te spreken uwe welwillende aandacht Het begin van Januari i een treurige tyd minder van wege de koude of vorst maar om eene andere reden Niet lang is die maand begonneu of tal van bedienden in allerlei vorm en gedaante van verscbillendea leeftijd en met onderscheideBe vlugheid zwerven langs de straten voorzien van een groot aantal keurig nette coaverijea waarop de name der ingezetenen en waarin netjes beschreven met roode Igntjes vereierd lapier waarop vermeld staat dat de heer deze of die verklaanl wordt schuldig te zgn zoo of zooveel oao lus of zoo leverancier van dit of dat Vertehillend is de uitwerking welke die briefes by de verschillende adressanten te weeg irengen doch zelden wordt daardoor een lacE op het gelaat blijdschap in het gemoed gebracht Zie hier een hnisvader ra i een talrjjk gezin die werkelijk slechts kocht wat hij noodig had zich geenerlei luie permitteerde doch te weini inkomen had om rond te komen JCet hoevee nngat opent hjj dat couvert hoe Beven zijne han len als hij de vrij lange rekening ontvouwt hij durft nauwelüks naar de eindsom zien en dit einileiyk doende ontsnapt een zucht zyn gemoed dat zich uit in de woorden zulk een groote som hoe moet ik die betalei Daar verder woont een heel ander man eeu zieltje zonder zorg een heer die een vrij goed inkomen doch weinig orde op zijne zaken heeft Konder bepaald op grooten voet te leven verteert hy ongemerkt en onbezorgd meer dan hy kfn Hy ontvangt zyne vele hooge rekeningen en mag daarby al eens even zyn voorhoofd fton en eeni even minder aangename gedachten by cich voelen opkomen het duurt niet lang en hy deoM een rekening ontvangen is nog niet een Takdning betalen De leveranciers rekenen er zelfsr nog niet eens op zoo dadelyk hun geld te krügen Geen Zorg vóór den tyd Nog een voorbeeld ten slotte Op gindaohe borenkamer woont sinds eenigen tyd een jongeling die de bekleeder ia eener betrekking van circa 1000 Gld s jaars Nog niet lang geleden heeft hy de ouderlyke tfoning verlaten met de beste wenscheu zyner ouders voor de toekomst terwijl hy van zyn kant beloften deed van voder s lessen en moeder s bedsn te zullen opvolgen en de verleiding der wereld te zullen weerstand bieden Doch de verleiding kwam en de jongeling dacht niet mopr aan zijne belolten aan zyne brave puders zijn gelukkig t huid hy dacht slechts aau zyue ijonoej ena eu uitspunningen er weinig op lettende of het hom coavenieerde da kosten zyner aniuseiuentoii te betalen en maakte schuidea De rekeningen komen hg keert tot zichzelf in ziet Bultciilaiiilscli Uverziclit In Frunicrijk is eene bclangnjlce brsi siiig gevn len omtrent ie constitotioiH fie i ltm Mac Maliouheeft onverwacht een booiisclKip l j jIc i at ver iiif etii üui wanrbij bg de oi vernylUe beiiamieling dezer wt ttcLi in fen zonderlijk grbouw Tereciiigil nn r zij zich tot eeu Hieuwt VertrgenHoordiging gtconst tueerd liebbeu Parijs 6 Jan Uegemntige linkerzijde heeft met eenparige stemnn n Leslutin liet voorattl om de prioriteit te geien ann de di80U 8ie over het ontwerp op den Senaat welke beperkende bepaling in het Oüt erp ook moge opgenomen worden te verwerpen I£r heerscht iii de diaatkuiidige kringen zekere agi title 5len noemt de he reu de Broglie en de Fuuitou als nieuwe Ministers tiet geraclit wit dat de heeieu Dtpeyr een de Kerdrel heden ochtend eene byeeukomat hebben geh id met M c M ihon Parijs 6 Jan Het lioker centrum heeft besloten het Toorstel om de gezamenlijke constiluüoneele wetten aan de orde te sLelieo te ondersteunen eu de prioriteit toe te kennen aaü het ontwerp op den overgang des bestunrs Het heeft den heer Labonla e de taak opgedragen een voorstel in dien zin te doen Yolgens een geruclit zal de Bouapartistiache partij de prioriteit weigeren aan het ontwerp op de samensteliii g van den Senaat INGEZONDEN s HEILWENSCHAANVAN SWIETEM erre rnu het V derland J ön het Barre Atjé s strand t iets besparend om de wallen c 3inds zoo lang ons eigenUom eder met uw duizeutalUri u s lands dienst te buigen krom t erlang word uw laak vulbriicht ot Ow roem bij t luigeslaclit Kdelel zouder vrees of blaam tzSiets verduisietv ooit uw naum Qottda brengt ook liaren lof Om des Kratons 6ere zogen Cw werk geeft haar dankenastof öus klink ü nog haar juichtoon tegen i ïust ij reeds onder t slof Gouda wenscht U Nieanjaarsvreogd Vlecht een krdoa voor krijgBiiianB deugd Wiens echle Hum miteit Vrucht draagt der onslerfiijkteid ex tempore W J F P L nulde brengenie aan de goede bedoeling der in lendHter plaattm wij tovenitaaftde vulbaetemiiij haar door hare vaderlandtliejde ingegeven KsD mX iT T B EBIC9TEN Ooada 7 Jan De aaaet ma Mn an gM beteekeniB l e veemarkt met tamelijken aanvoer de handel was iets vlugger vette varkens van 24 a 27 centsper half kilo varkens voor Louilen van 20 a 25 cents per half kilo met vluggen handel magere varkens en biggen vlug verkocht Boter 130 tl 1 00 Burgerlijke Stand GEBOKkN 8 Jon Eli ubelh ouders N Schni p en M Frankhuietii 4 Frtdcnkua IVtros ouders F Ooineiie en J C Ie Jeune JohaDua ouders W Meuwvcld en C lan Maarea 5 Ofke oudeia tl Teekciis eu II M vaa Eeuwen Maria ouders W G Oudijk cu 6 Stout Johanna ouders B Nieveld en 1 C van den llerg targuretha Jolmuna ouders S Kelder en U Lithul 7 Jubanuea Theodorue Heudricua ouders T H Fruiseuljerg eA Ë Jansen OvBLlDEN 4 Jan G Krap wid L de Heij 91 j W £ van OudshooiQ buiivr vao J Begeer 45 j J C e Koos huisvr an H P Simibeta 69 j 6 M van VelMU 36 j W Vlot 62 j 6 1 Kloicrveld 74 j H Vonli 26 j ADVERTENTIEN De ÜEZAMENTLUKE WERKLIEDEN der SmsABiNE Kaamenfabriek GOUDA brengen bij deze hunnen openlijken dank aan Heereu Directeuren van genoemde FaWek voor het extra weekloon hun als blijk van tevredenheid bij gelegenheid van het Nieuwejaar geschonken en hopen dat de fabriek nog eeu reeks van jaren onder dezelfde Directie moge bloeien üi GtZAMÏNTLUIvE WURKI IEDEN DEK StE amsiKaaesesfabkIek GOUDA te Gouda Gouda Uruk vaa A Briakman Mevrou v REMY VRAAGT EENE TWEEDE MEID Mejufvrouw dk RUITER op de Bleekerssingel verlangt tegen 1 Februari EEN DIENSTBODE van de P G Mejufv BEGEER Wydstraat verlangt eene tegen 1 FEBRÜ Versterkend Graondheidsmeel B ADEMA te Arnhem Dit uitmuntend voedsel voor Zuigelinyen JUenschen en Kinderen met zwakke spijsverteeringsorganen en herstellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhom der Nederlaudsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst eu eeu groot aantal HeerenDoctoren is verkrjjgbaar in bussen a ƒ 1 eu a 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Qouda bjj P i MELKERT pAen bfl C GOEKOOPi Krimpen ajd lek L ilELLEMAN Az Tot het yulli i van holle Kiezen bestaat er geen werj mer en beter middel dan de TAND FLOMBlj van de K K hoftandarU dr J G POI P te VVeenpn Bugnergaase uo 2 die ieder zelf zeer gemakltelgk in de bolle kiezen kan leggen eo wkUu ziek d a Bet de orerneat der kirxea eu htl liadvlMwsh verbindt de kiea v or verdere verfotliDK keveiligt n He pyn doet bedaraa Het Anatherin Moidwater viui Dr J G POPP Ie k Hof Tandarts te Weenen in de onderstaande IMpöta it f 1 76 per flaeon te bekomen is het voortrelfelijkste middel bij rUumatisoke tandpijn ontstekingen en vereiveringpii van het tandvleesch het lost den tandsteen op eu verhindert de verdere vorming daarvan bevestigt losae tanden door versterking van het taiidvleesK e terwijl het de tanden en het taudvleesch van alle nadeelige stoffen zuivert geeft het den mond eene aangename frischlieiil en verdrijft reeds door ees kort gebruik den leeiykeu reuk die er uit vuwikomt Anatherin Tandpasta van Dr J G POPP Dit irepsuat houdi den adem frifch n strekt tevens om de tanden si itterend wit te maken om het bederf derzelve te roorkomen eu het tandflecacb te versterken Dr J G POPP s Plantaardig Taiidpoeder Het zuivert de tanden zoozeer dal door Tet dagelijksch gebruik niet alleen de gewoonlijk zooi lastige tandsteen Hordt verwgderd maar ok het gluzuursel der tanden teedB blaidter en zachter wordt Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de tloogslraat ijk A 123 te Rotterdam bij V E van Santen Kilff npoth en A Schippoiejjn bliaiuve porceleinwinkel Ie Hage bij J L F U Snabilié npoth i teLeyden bij E Noordij t p Utrecht bij 1 Allena apoUi i te Ainsterd im bij F v in Windheim C verkuophnis Ie Oudewater li j T J van Vreumiugeu te Schoonhoven by A VVolff of Volledige Handleiding voor 11e takken ra ibritksttjezttt fit Dolisnijcrrkrii ia alphabetische orde met OBgereer 1500 tiuschen den tekst gedrukte HoatgrarirreD Nacr de tweede gehwl nieuw beirerkte Boogdnitsche aitgave DRIE LUVIGE BOEKDEELEN BMT De prö van dit werk waa tot op beden 29 en ig thans ▼ efkrjgbaar T or den zeer goedkoopen pr s van 6 75 Ifl den Boekhw delaar A BRINKMAN Gouda Wederom werden wg rerUgd door ooie geachte Directenren door een extra weekloon voof ons nieuwe jaar ten gescfaente te krggen wg brengen door dezen H Ed daarvoor onzen bartelgken dank en hopen door kat en gver te toonen dia gnnit waardig te zjJTi Dat de 9tr briek nog jaren lang oader ïL Aa Bestooi nu ge voortbloeien ia onzen kartelgken wenach Ds GezAiiETrn iJKE Msisies des Steaeim KAAESENfABSIEK GOUDA te Oowia MDÏÖÖPlIUZIEL voor PiAwo BoLO uitgave van F KOKS MA U ï iKi ieier Hofleverancier van H M 4e Komngia 614 Lecocq La Mie de MatUme At t Potpourri 3e druk C 0 00 629 OfsiBN op 230 JMr BnmuMtiar Melodie C BO S 624 Shith Sicvet op SSL Jforua tma Uim Willaota B0 79 637 AscHcm£ iat u BIacttekkprikaC0 3t 683 BuBSiiDLiBE Le JtUftrrant Qnai Valse briUante C 0 55 627 CzJiRMY op 261 125PagaagenCIebasgeu zar Enielong der GeL oiighait heft 1 0 75 640 Ems J C x €anttgue leN ili kitvt Transcription C B 0 36 166 Ou eai Ui pttit OUeau Beverie 6e druk C040 631 Kbub op 38 BonnuHê de mdediet N 17 TaantóiuerC0 45 136 op 38 id id N a Robert Ie Diable 3e drtik C 0 60 630 Stkaiiss op 314 Dotum Wcdz ar rangement facile E 0 8S 588 Leibacb Jtfani0fiiM aI aBtaitie1 A laate 2e dmk B0 45 LiBBicH SQsae HamaMi Noetanie C 0 SS Labitoki Mariea PoU C 0 649 Mevdei Genovefa Oa1 pp mek Motiveii der OffeBb8eii acheH Oper Genovefa v oa Brabant C 0 80 650 Beckbb Polketta C B 0 25 648 Hbinka Scherzo O B 0 25 646 KuHE Giroflé Girofla Faniaisie Brillante C B O S Pitoo en Flait 645 TON SoppÉ Dichter nnd Baoet Ouverture OM Htm ea Viert 644 WicHTL Dichter und Bauer oa verture 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden b i den Boekhandelaar A BRINKMAN te OeudiL Zondag 10 Jaouarl GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDliel Ia l voor Goüda en Oinslrekn dat het zoo niet langer kan blyven gaan en vormt de beste voornemens voor de Iwlkomai Ziet het aantal dier voorbeelden uithetwerketgke teven gegrepen kan met nc vete onderen worden vermeerderd en terwyl wy al die ongelukkigen beklagen bovenal en eerstgenoemden hnisvader en niet minder den laatstgenoemden jongeUng dien wy het beste op zyne goede voornemens toewengcheu stellen wy de vraag zou er niet iets aan kunnen gedaan dat het b n des jaars niet voor velen zoo treurig waa een begin dat veelal door vele droeve d eu gevolgd wordt Wy gelooveu t wel en eenvoudig door verandering eener gewoonte Zou het nl niet mogeiyk zyn dat die nieawjaars iekeningen afg scbait en veranderd werden in niaaadelyksche of drie maandelijksche rekeningen V Het zou weinig baten booreu wij ons toevoegen t zou zelfs erger worden dan had men eenige malen in t jaar wat men uu eeu heeft en voorts wat een last voor de winkeliers zou t medebrengen Niettegenstaande dien loet gelooven wy dat het beter zon zyn en het wel degelyk zou baten Vooreerst het was een meer herhaalde herinnering gy zyt nog zooveel sclnildi j Want inderdaad een ioar lang tyd te hebben om ieti te betaten vóór weder een nieuwe rekening komt maakt zorgeloos en b v in Jonnori geen geld hebbend om iets te koopen dot men name zeer gsathf zoo hebben denkt men allicht nog twaalf maanden duurt het voordat ik moet Iwtalen of lieVer voordat ik de rekening kryg Wat een zee van tyd da iuog eu wonaerlyk zou t moeten loopen als ik dan geen geld had Die wonderlyke omstandigheid is trouwpns niet zoo heel woiiderlgk als men bedenkt dat op die wyze niet eens geredeneerd wordt maar herhaaldelyk by vele zaken die men gaarne iu eigendom zou hebben Ontving men de rekeningen iedere maand of iedere 3 maanden en wist men dat vooruit t zou minder tyd zijn en veel minder onbezorgd zon men crediet nemen Wie zon moeten beginnen het in te voeren Koopers en verkoopers samen Meen niet dat de winkeliers er terstond voor zullen zijn ga daarvoor slechts ca met hoeveel moeite men inkoopen doende direct de rekening er b jkan krijgen Men doét dot au eenmaal met nieuwjaar dat is een gewoonte en zoo blijft het nu Maar dat is het juist het moest zoo niet blijven het is een gewoonte die moest worden ofgeschoft Is wellicht deze of gene geneigd dit een zaak van weinig beteekenia te noemen dau moeten wy hem er op wijzen dat dit oogenschijnlijk van gering belang is doch in de gevolgen veel beteekenend Menigeen zou nog bij tyds zijn gered van een ongelukkigen toestand als niet die verderfelijke gewoonte bestond om eerst na eenjaar te doen weten hoeveel man moet betalen Nog iets Het is in eeu kleine gemeente een niet ongewone klacht van wiuke iers dat de inwoners zoo zij aanzienlijke inkoopen doen en kostbare voorwerpen noodig hebbeu of eens iets moois willen aanschaffen naor andere grootere gemeenten gaan Ook in Gouda wordt die klacht zoo nu eu don gehoord Geen wonder Den Haog Rotterdam Amsterilam en Utrecht ziju iii onze oiimidiielijke nabijheid gelegen en de prachtige winkels en maguzijaou op Hoogstraat of Kalverstraat Veenestraat Blaak ol hoe die strateu meer mogen heeten lokken dojr prachtige uitstalling rijke sorteering enz en meuAgeeu tot koopou uit