Goudsche Courant, zondag 10 januari 1875

Q Wocnisdag 13 Januari 1875 N 1619 GOUDSCHE COUR Al T Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken of Volledige Handleiding voor elle takken van abricksujKen en Öolksnijuerhcid in alphabetisehe orde met ongeveer 1500 tossehen den tekst gedrukte Houtgravuren Naar de tweede geheel nieuw bewerkte Hoogduit sche uitgave DRIE tUVIGE BOEKDEELEN gtr De prgs van dit werk was tot op heden f 29 en is thans verkrijgbaar voor den zeer goedkoopen prijs van 576 b den Lociba delaar A BRINKMAN te Gouda Bevallen vtm eene dochter C E KROMHOUT ToiBi Gouda 8 January 1875 De ondergeteekenden betuigen ook narmens hnnne Kinderen en Kleinkinderen hunnen innigen dank voor de ruime gaven en eer bewezen bg gelegenheid van hun 50 JARI6 HUWELIJKSFEEST ondervonden C s GBAVESANDB G s GEAVESANDEGmia 9 Jan 1874 van Wiluobn ♦ Ik gevoel mj verpligt openUgk mynen dank te betaigen aan den Heer en Mevrouw STEEN MEIJER voor de op nienuf door hen aan mg bewezen lieidergke behand ng en het Cadeau aan mg geschonken met de wenseh dat 11e Dienstboden en hun tcXk zoo aangenaam met Ikander luogeu verkeeren ali ik onde rvind NEELTJE KOÜTSTAAL Coiwfa 9 Januari 1875 Ten gev van het overgaan van hetKa teieintehap der Sociëteit Ons Gbkoiob wordt ieder die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan Mg de Wed vak dbb VLI3T te Gouda verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen vóór of op 23 JANÜARU 1875 ten Kantore van Notaris Mr KIST t Gouda Ter mededeeling diene dat ik wegens onaangename zaken verplicht ben geweest mijn knecht TOORENBERG heden enmiddelijk uit mijne dienst te moeten ontslaan Men wordt verEOcht geene gelden mijnerajdsch aan hem te betalen P a MAAS Jr Gouda 8 Jannarï 1875 IEMAND van gezetten leeftijd met Admimstiratie enkel en dubbel Boekhouden vertrouwd van de beste getuigenissen vooraien en die zich te Gouda wenscht te veitigen zoekt aldaar eene BETREKKING Ook zoude hg wd geneigd zgn tot het BIJHOUDEN van BOEKEN beele of halve dagen Adres met franco brieven onder letter G aan het AdvertentieBureau van G B vak GOOR ZONEN te G uda Lezing MINA KRUSEMAN zal plaaU hebben op WOENSDAG 13 JANUARI e k des avond ten 8 ure in het Lokaal Nüt SN Vkemaak op de Oost Haven ENTREE f 1 60 H IJSSEL DE SCHEPPER D LULIUS VAN GOOR Te IlliÜRTmet 1 McTaTsr een net ingwigt Woonhnis met vier kamera keuken plaats en Weekje H nrpqj 180 per jaar Brieven ronco oader letter K bg de Boekhandebuirs J van BENTOM Zoon alhier PA BRIEK ji mam mw DE JOIGH C CIV ING 1 Leveren of vervaardigen en herstellen alle soorten van STOOM en andere WERKTUIGEN MACHINE OLIJ in vjjf Kwaliteiten Voorhanden bij W N Raaijmaakers firma H KEMP Oosthaven B 17 POEDER EET en DRINKCIlüCOLADE met en londer VANILLE FRIJ S EXTRACT of COCOA DEVENTER KOEK fabriekaat Ja BUSSINK DevenUr FEESTGEBAK KONINGINNEN EN PRINCESSENBROOD enz enz Vooreen bejaard HEER zoekt men ïn Gouda hg fatsoeniyke lieden wonende op eene aangename stand tegen goede betaling Drie Ongemeubiieerde KAMERS fie t Benedenkamen ilea rerUsgt geen kost alleen buineigk verkeer Inlichtingen b te bekomen bg de Boekhandelaan J vak BENTUM ZOON te Gouda J G WOOD De Onbeschaafde VOLKEN EXPOSITIE DER VOORWERPEN ter VERLOTING AANGEKOCHT Onder de prijzen munten nit Eene prachtige PIANINO een kompleet AMEUBLEMENT 20 SCHILDERUEN van moderne Meesters ZILVERWERK nit de Fabriek van van Kempbn LAKWERKEN van L J Nooijen enz enzTen Kantore van de Heerén G B VAN GOOR ZONEN te Gouda B lOOvan Maandag 11 dezer af en eenige volgende dagen Leesblbllolheck en Lccsliirigtïng X Ondergeteekende neemt de vrgheid de aandacht zgner geëerde Stadgenoten en Begunstigers uit andere gemeenten te vestigen op zijne voortdurende pogingen tot uitbreiding zgner BIBLIOTHEEK en zijn doel dat dezelve zooveel mogelgk aan de eischen van het beschaafd publiek kannen voldoen H J J LEIJEN Gouwe bg de Vischmarkt Volledige Catalogussen heden verkrggbaar 15 Cent Men vraagt te HUUR in of ora Gouda een BURGERHUIS met SCHUUR Adres onder letter O bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda f5 75 Inplaatsvanf 29 Dr K KARMARCH en Prof F HBBBBN 8 Technologisch DIENSTBODE Als MEID alleen in een klein gezin zonder Kinderen wor t te Delf shaven met 1 Febrnari gevraagd EENE DIENSTBODE Brieven franco letter R Postkantoor Delfahaven met opgaaf waar getuigschriften te bekomen zgn No 80 8 der beroemde Wekelijkscbe ZaïnensprakeB Uitgave J J H KEMMEB te ütreiak U heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tieudeweg te Gouda OpeolMre Verkoopingfen te GOUDA Op DINOSDAG 12JANüARÜ1875 dea voor middags ten 10 anr aan de Kleiweg van beslaande in KOZLINEN DEUREN RAMEN PLANKEN BINDTEN BRANDHOUT enz En op DINGSDAG 19 JANUARLI 1875 de voormiddags ten O uur ten sterf huize vanden Heer L BEGEER Hz aan de Nieuwe Haven van eenen Inboedel waarbij GOUDEN en ZILVERENWERKEN en JUWEELEN Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOüLBEVER te Gouda TI A A n ziekte raiju haar gedeeltti1111 il K Igk verloren hebbende zoo heeft de AmerieanBalsem mgnHaargeherf hersteld Desverkiezende kan wen zich van dewaarheid overtaigen Met achting Amtterdam Get M ALBËU8 Verloii Didigt De American Balsem geeft binnen eenige weken HËRGROEI van Haar verdrij t de Rooi ofSchilvers staakt weldra het uitvallen en belet het vroegtydig grijs worden Franco aanvraag a 2 de flacon geniakahalve 42 blauwe postzegels oi po twissel by THEOPUILE Haarkuudige kerkstraat by de Vtjzelatraat 514 Aimierdam il NB BestelliugsbriefontTant t men terug Getuigschriften woixlennietgeplaatst als op geteekende toestemming GEEN DBPO IS in NEDERLAND llj01VUiu ju uuiiuLuij De ondergeteekende Geneesheer wonende te Burum provincie Frietiand verklnatt volgaarne dat het UNIVER8EELZUIVE RISOS ZOUT van deu Heer R KREÜÖSËN zeer is aan te bevelen bjj Maa jluokbi Burum July 1872 J D LOS Geneesheer Dit tegen Maagpijn Zuur Braking êUcHe SpijeveHertHg ffebrek aan Krtlii t enz Sedere jaren gerenomeerd huismiddel is eeht verkrggbaar tegen volgende fabrieksMüzen pakjes i 15 Cent pakjes k 2VL Cent en Leele pakjes i 50 Cent te Gouda bg J H BOERS Alpltên a d Rijn bn R W J VAB08S1EAU Benthuizenhi3 C DEN BOUWMEESTER üelft hg H W dk KRÜIJPF SZOON Vooriurj bij W LIGTHELM Woerden bö J T 8WEERMAN A DVEKTEI TIEJM voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN NIJGll en VAN DITMAR KOTTERD AM Gouda Uruk van A Uriukmao BUITENLAND Buitcolandscji Ovciziclit De achtereenrolgent bij den miurachallt Hac Malon ODtbodeo itaattlieden de Larcy Uuranre en de Broglie hebbcD voor de opdracht om een nieuw kabinet aoaen te aiellea beleeifdelijk bedaoict Voordat de constitntioneele ivetteo behB ndeld zijn schijnt er aan geen geregelde meerderheid te denken te zgn Atfooso ia ia Spanje aangekomeu Te Barcelona ii de jonge Koning achitterend ontvangen H g gaat over Valencia oaar Miürid waar hg morgen verwacht wordt Naat de Observer meldt loopt in diplomatieke kringen te Pargs het grrucht dat koning Alfonto vóór lijn rertrek uit Frankrgk rerloofd ia mei zijne nicht prineea Maria de laa Mercedea derde dochter van deo hertog de Montpeaiier en jongere zuster van de gravin van Pargi Even ipocdig is dit bericht uit Fargs weder te gengesprokea De parlementaire werkzaamheden zijn in Berlijn weder met krocht herrat Reeds sedert eenige dagen iet de oommiasie oor het wetsontwerp betreffende de regeling fan het bankwezen de discussién orer dat onderwerp voort en worden op sommige punten DOg I veranderingen aangebraeht De piogessislen IwbbeD in den rgksdsg een wetovooratel ingediend betrelfcade het zooveel gerucht gemaakt hebbende artikel 131 van de oonstitutie Niettegenstaande de he liaaing van den rijksdag ten aanzien van dat artikel op voorstel van den beer voo Hoverbeck genomen schijnt de regeering geen plan te hebben om harfregda gevolg aia d uitapruak van het parlement te geven Daartoe strekt het thans ingediende voorstel waarin wordt bepaald dat artikel UI in 4 ea lin nwet worden verslaan dat geüureude de littingen van den rgksdag geeu afgevaardigde in gevangeuBchap kan worden gestcM tenzij hg op heeter daud op een misdrijf wonlt betrapt Het lot van dil voorstel zal geheel afhangeu van den wil van ten rgkskaaselier De butste gebeurtenissen toch bebbrii alechts gestrekt om zijn prestige te vermeerderen ea ign invloed e verhoogen eu de leden van den rgksdag zullen nog meer dan vroeger voor eenig cuiiHict lort ben terugdeinzen Tot een crisis zal bet dus ovrr dit punt wel niet meer komen De 4oestand in Louisiana is onveranderd Orant dl de volgende week bij het Congres eene boodschap inrenilen ter opheldering omtrent de slappen door bet kabinet gedaan Hg stemt in met de gedragslijn van Sheridan doch bij de openbare meening bestaat eene toenemende oppositie tegeo Grant s politiek AMEBIE A Galgk de telegrraf reeds heeft meegedeeld is in en der widelgke Staten van Noor l iBerik8 een ooufliat ontstaan tutseben de republileinsche en oodaervalicve le ien der Wetgevende Vergadering De zaak schijnt zich aldus Ie hebben toegedragen Op Maandagmiddag verzamelden lich de leden van hrt nieuwverkozen Wetgevend lichaam van Louisiana om de veraohilleiade Kamers den Senaat en het Huis der Afgevaardigdeu samen ie stellen De Senaat organ eerde tickzalf zonder moeilgkbeid t ondervinden Het was reeda bekend dat de republikeinen in dat lichaam de meerdrrheid bezaten en de conservatieve aiiiderheid kwam niet ter vergadering Uun tegen t nders waren echter tairgk genoeg om desniettegenbeslaiteu te kunnen nemen zoodat de behandeling der uken door de afwezigheid der conservatieven geen veitraging ondervond Met bet Huis der Afgevaardigden was het anders gesteld Toen de presentielijst werd gelezen bleek het dat er honderd eu twee afgevaardigden tegenwoordig waren die allen door hel stembnreel als wettig verkozen waren erkend Van dezen waren er 62 oontervatieven eu 50 republikeinen en aanstonds werd een conservatief tot tgdilgk president benoemd Na dit voordeel behaald te hebbeo verklaarden de oooser otieven zonder behoorlgk onderzoek de verkiezing van vgf andeie oonsertatieve ledeo voor wet tig en namen deze dadelijk hun plaatsen in bezit De geldigheid van de verkiezing dezer iimtsten vn i aan twijfel onderhevig doch in overeeuslemmiiig met het recht eener vertegenwoordigende vergadering v ui zelf omtrent de geldigheid der benoeming barer leden uitspraak te doen achtten de conservatievtn dat deze haastige stemming een voldoende waarborg vour de wettigheid hunner verkiezing W4a De republikeinen protesteerilen tegen de e handelwijs en de gouverneur van deu Staat oiitboad hierop generaal Ëmory bewerende dat een onwettig lichaam in de Kamer der Afgevaardigden had plaats genomen en verzocht hem de leden wier veikieziug nu t geldig was er uit te werpen ieneraal De Tubriuiid gmg daarop naar het paleis der volksvertrgenwaordigiog eu vervulde deze minder aangename taak De republikeinen die onmiddellgk zich teruggetrokken hadden kwamen terug met de militaire maclit en opnieuw werd de preaentielijst tovals die door het terkiezingsbureel nas vaitgestelü afgeroepen De voorzitter verzocht de consi rvatieveu niet teantuourdea doch 54 leden gaven auttroord ea dnnr het getal 54 leden voldoende w s om een besluit te nemen was de Kamer opnieuw gecuuMitueerd zunder de conservatieven die heengegaua zicbzeif als de wcitige wettige vergadering der Vulksveitegeuwoordigiug beschouwden eu een bgeenkomst hielden lu een audit gebouw Hrt is inderdaad zeer moeilijk te zeggen aan welke zijde de schuld ligt Niet eeu der part jen kan men vrijpleiten De ledea schguen na ir de hoofdstad vao deu Staat te zgo opgegaan in een gcnoedsstemming die het regeeren op constitutioiieete wijze oomogelgk maakte Niet eeu der paitgeu is sterk genoeg om op zichzelf staande een weigerende vergadering te constitueeren Zonder de 5 iedeu wier verkiezing door de cooseriaiicveu was goedgekeurd wares dezen niet tairgk genoeg om besluiten te nemen eu thans al zgn de liberalen lu het bent van de wettige vergaderplaats is LouiB aaa zouder een wetgevend lichaam Het belaugrgkste echter is voor t oogenblik de vraag of generaal Ëmory recht hdd tusscheobeide te komen De grondwet der Vereeuigde Staten sebrgfl voor dat de Unie aan iedereo staal een republikeiusoheu regeeringavorm zal waarborgen hem beschermen tegen elke aanranding en op verzoek vnu het wetgevend lichaam wanneer dat met kan bijeenkomen tegen het geweld van welke partg ook Ueneroal Ëmory bevindt zich met zgu troepen te NewOrletua op bevel van generaal Grant uit krachi van dit artikel der grondwet Op den 4n Sept van t vorige jaar vroeg de gouverneur van Louisiana den President de hulp die het artikel waarborgt Het wat toen Penn zich als gouverneur wilde doeu erkenueii De pree dcnt der republiek heeft deetgds Penn in t ongelijk gestelden Uier in t Cougrn verl laard dal gedurende tueejaar gouverneur Kellog de eenige is geweest die in den staat Louiaiiina het bewind beefi gevoerd Dit is stilzwijgend door t congres erkend en goedgekeurd n is Bwer dan eene door den president verkondigd Toen echter den ambtenaar de hulp aii generaal Ëmory inriep kon er geen sprake zgn reu bet geweld waarvan de grondwet spreekt Het zon de plisht van t congres geweest zgu de moeilgkheden in het Huis der Verlegenwoordiging van Louisiana op te lossen militaire tusschenkomst was onooodig Wie draagt er da schuld van De gouverneur die door den Preaideat en t Congres erkend is heeft om troepen gevraagd Generaal Emoiy beschouwde waarsohgnlijk dat verzoek als een bevel Generaal de Tobriand handelde natuurlgk naar t voorschrift van zgn superieur en de president heeft door de handeling der troepen te outlerateuiien de verantwoordelgkheid voor den loop der zaken mede op zich geladen Men gelooft dnt Grant niet afkeerig zal zijn indien Stieridait hem daartoe nanspoort geheel Louisiana in staat van beleg te stellen om de orde te baiulhaven Het is echter te hopen dat de beweging te Nieuw Orleaiis bet Cungrfs m dwingen beslissend op te trjiden en de orde eu den republikeinsoben regrerinffsvorm in de oiiruütigc Staten van t Zuiden te herstellen nr r trt m j BINNENLAND Hoii 12 Januari Gedurende de maand Deo zijn in deze gemeente overleden 25 mannen eu 35 vrouwen t w in het Ie levensjaar 9 m eu 11 vr totaal 20 3 1 1 1 8 1 4 2 2e ee n u 7e 14e t t 15e 20e 21e 3üe f II 3le 50e n 8 65e 66 80a boveu t 30y 26 35 60 Hiervan zonder geueesk hulp 4 m en 3 vr in t Ie l m van t 35e 50e 1 m en 1 vr van t 66e 80e en 1 vr boveu t 8üe levensj totaal 6 m eu 5 vr 11 Daarenboven levenloos aangegeven 1 m en 2 vr 3 Laagste thermometer stand iu den nacht van 11 IS Jau 3 Fahrenheit Van af gisteren zijn ten kantore der hh G B von Goor Zonen olhier eenige voorwerpen tentoongesteld op de verkrijging waarvan men kans beeft doot op G Wood Ve onbesckaa de volken in te teekeusD Dit bock is compleet iu c 60 afi terwijl d prijs der ali ƒ 0 65 is Het is zeker wel de moeite waard deze ntpositia erns te gaan bezichtigen die bestaat uit een twiur tigtal schilderijen vati verschillende meesters eeiM piithiiio eeu geborduurde stoel een caoapékleed deM beide geleverd door irTeïselschade een marmeren pendale een gouden armband uiverwwken lakwerl ken enz Het is een eigenaardig genot voor OBs die tot een beschaald volk behoorea eens kennis ie maken met zeden gewoonten gebruiken enz van volken die onbeschaafd worden genoemd alhoewel het niet voor de verlichting onzer landgenooten pleit dat een goed boek eerst dan kans heeft verkocht ie worden wanneer meniederen kooper de hoop geeft om eeu of ouder article de luxe op ilen koop tos ie krijgen Doch hoe dit zij de meeste menschen willen nu eenmnal gaarne dergelijke kansen wagen en in alh gev illen gelooven wij dat de inteeiienarea op Ifood ook bij niet verkrijgiog van een der elegante voorwerpen niet bekocht zgn Naar men verneemt heeft Z M eeue andere bcstehiming gegeven aan de subsidie van f 10 000 thans door HD verstrekt aan de Vereeoigde Tooneelisten onder directie van de hh Stnmpff en Veltmaa Toor het aanstaande speeljaar is deze subsidie verdeeld ƒ 5000 zijn gesteld ter beschikking vau hh commissariBseu van den stadsschouwburg te Amsterdam bespeeld door het gezelschap onder directie der hh Albregt van Ollefen en 5000 zgn toegekend aan het Nederlundsche Tooneelverbond Met groot genoegen veruemen wij dat Mevr Kleine in zooverre hersteld is dat z g in het begin van Februari weder het tooneel zal betreden D r Z H De commissie van oppertoeticht en beheer over ds kweekschool voor zeevaart te Leiden heefl ter kennis gebracht dat op Maandag 25 dei er in genoemde iarichting een keuring zal plaats hebben van knapen elke bij srgks zeemacht een verbintenis weuschea aan te gaau De Eerste Kamer heeft gisteren hare werkzaamheden hervat Op voorstel van den heer Fan Si mga is de beraadslaging over de begrootings ontwerpen bebepaald op heden ten 12 ure Het concert Zondag in Nut en Vermaak te geven verdient de aandacht onzer sladgenoolen Hetzelfde concert is dezer dagen in