Goudsche Courant, woensdag 13 januari 1875

Keer eMen komt ons een proürnmran voor vaarop Qitaluitrncl immen van Nederlandaclie kanstennars Toorkomen i de reei de artisten zijn dan ook gewoonlijk in grooteu getale in Nederland reizende of gevestigd en menig conccrtbestuur aeht eeue uitroering niet presentnbel voor het groote publiek indien bet niet den naam of namen kan vermelden van bttiteiilnndsche artiiten ook zelfs dan wanneer bij oiikantet blijkt dat het mogelgk beter wife geweest bij onze Innd nooten rond te ziel De heer Sterk onze voormalige stadgenoot heelt ons gisteren avond doen zien dat we in Nederland nog zeer verdien telijke arlisten bezitten die hnn vaderland tot eere strekken en al behooren ze niet allen tot sterren Wn de eerste grootte er is onmiskenbaar talent in er ligt studie ten grondslag er is door den tyd veel TOB te verwachten Wij wciiichen dit op de jongere leden ran het kwartet vooral toe te passen De heer C Coenen Vflo Utrecht stnat te veel bekend als degelijk Ortist en handhaaft telkens zijn welverdienden naam Wij moeten billijk zijn menigeen verwachtte van hem iets anders dan de voorgedrageu bekende nommeri mattr men vergeto niet dat bij op zijn kunstreis niet ver groot orkest kan beschikken en werken van grooteu omvang en hoogere beteekenis moeielijk met piaiioaccumpagnement kunnen worden weergegeven hoc verdienstelijk de heer Buygrock zich ook betoont als pianist en als nccompagnateur Indien we zwegen tot dusverre ver de hoofdper soon op het programmii was hel om haar naam en e bepreking harer talenten voor het laatst te beïwar n ercii tU het slot solo noinmer altijd op concerten oor de verdienstelijkste solisten wordt bewaard q herinneren onzen legers ten opzigte van mej ïioutse Kiehl wnt wij zeiden in ons oommer van December 11 op nieuw werd mej Kichl luide toegejuicht bij elk barer nommeis doch het was een ovatie van zeer weinigen en het vverhelïende voor onzen nationalon trots zulk een talent onze landgeuoote te mogen noemen is gewis nog door zeer weinigen in onze stad begrepen Indien mej Kiehl ons in het strenge oratorium wist mede te slepen door haar schoone omvangrijke krachtige en volle ttem niet minder wist zy ons thans te boeien in hare dramatische Toordracbten en in hare liederen Ds laatsten zouden we echter verkiezen boven de eersten dit moge ten deele het gevolg zijn van het gemis van al wat het tooneel medebrengt om een juist denkbeeld van het karakter te geven waarin de zangeres optreedt en hier kannen we het oordeel van icmmige biiuienlandsche bladen nderschryven waar sprake is van het optreden onzer laudgenoole in de hoogduitache Opera loeh vereenigden we ons ten volle met de gevoelvolle roordracht iler vetscbtllende liederen waar onder Jiet Wiegelied von Ijrahs en pjriköuig van Schubert voornamelijk moeten genoemd worden Wy durven m Kiehl in andere pla tsen van ene vaderland een warmer hulde van het publiek voorspellen te Arnhem schijnt de bekendheid met den naam eener groote aitiste eene verlteerde uitwerking op velen te hebben wij voor ons en velen met ons hopen haar spoedig terug te zien Dat degelegenlieid ons daartoe geschonken kan worden hebben we bereids vernamen en wenschen gaarne dat dit bewaarheid wordt De JV Jrnh Ct zegt o a bet volgende Indien incj Kiehl de stoutheid had durven hebhen aan te kondigen dat zij in Siberië geboren wasj aan de Zuidpool haar muzikale opleiding had ontvangen en thans verbonden ware an het Hof van dezen of genen AfrikaanMen Koning dan gelooven we dat de concerlzaal te klein ten geweest ïijn om al de nieuwsgierigen te bevatten om dat Vondérkind te zien Nu zij echter de zuivere waarheid tot het publiek zegt dat zij in Nederland gebaren n door Vorstelgkeo kunstzin in staat was haar opleiding in Nederland te ontvangen en thans aaneen der opera s van Doitschland geëngageerd is nu doet zich het trenrige verschijnsel voor dat by een concert door baar Jüet medewerking van vier andere Nederlandsche kunstenaars gegeten de zoal slechts voor een gering deel bezet i Wij hopen dat dit in Gouda niet het geval zal eijn doch dat een volle zaal getuige moge zijn van haar spel Wellicht is t niet kwaad nog bet oordeel van andere critici te doen hooren en willen daarom nog een en ander uit andere bladen overnemea De Maimer Ahieiger sohryft in zyne nummers van 31 December 1373 van 1 en 6 Januari 1874 De uitvoering gisteren avond van de Zaoberftöte wos over het algemeen zeer goed In de eerste plaats moet gezegd worden dat het de Directrice gelukt is ecne jeugdige dramatische zangeres Le eugogeeren die eene biillaule stem en eene zeer goede school bezit Door geheel hare wijze van optreden heeft zy het publiek weten mede te slepen dat eeue zeer groote verdienste is wanneer men weet dat dejonge dame gisteren voor de eerste maal op t tooneel Tenchenea il De Toorsteliing an de FreisohUtz is alhier reeds dikwijls besproken en blijft mg alleen nog overig te bevestigen dat mejufvrouw Kiehl zich bij haar tweede début op gisteren als Agathe in eeu overgetelyk succes verheugen mocht De firitsohe jeugdige gevoelvolle stem ran bet edelste geluid bracht bij het voordragen raa ile iunige Duiteche zangmelodiën eenen machtigen indruk te weeg waarvoor zich wel geen nkel oer kou sluiten Zelfo de welbekende partg die gewoonlijk alles berispt en afkeurt wat nieow is stemde ditmaal in met den stormaohtigen bijval die het meermalen terugroepen van de jeugdige nieuweling iu de kunstwereld ten gevolge had 0e herhaling giateren van de Fuuit van Gounad verkreeg door de rervulling vau Margarethe eene bijzondere belangrijkheid Onze jeugdige nieuw g gageerde mejufvrouw Kiehl als dramatiaehe zangeres die in de jvZaatM rflöte en in de Freiaobütz zieh reeds in een grooten byval mocht verheugen vervulde die partij Voor iedereen was het een hoogst gelukkig gevoel eens wederom eene jeugdige klankvolle stem te booren l e hemel zy ged inkt dat wij die nu weder bezitten Hare stem heeft eeu iu alle registers ryk aansprekend geluid De uitspraak met enkele uitzonderingen is zeer dtiidelyk Iu het bijzonder komt het ons voor dat de muziekale begaafdheid en opleiding ran de jonge dame op zeer boogen trap staan Zij beeft doorgaande eene zaivere intonatie en ongeioofelyke zekerheid Dat Mejufvrouw Kiehl minder behoefte beeft dan zelfs geroatineerde zangers om den maatstok van den Directeur gade te slaan rechtvaardigt volkomen onze meening Het Maimer TageUatt ran 6 Januari schryft r Mejufvrouw Kiehl sos nieuw geëngageerd medelid zong de rAgatfae en t Oreteheu beiden met zeer gnustig gevolg Goede middelen en eene degelyke opleiding in muziek en zang zya voortreffelgke gaven by eene jeudige zangeres Üeer aog dau dat allee verheugde het ons le mogen waaraemen dat mejufvrouw Kiehl eene zekere gave ran oprattiug bezit en haar een natuurlyk gevoel eigon is roardeor men alleen in staat is zich van zanger tot kunstenaar te Tormen De iVetM Mainxr Jiueigar ran 81 Deoem oer 1873 en van 1 January 1874 scbryft De oproering van de Zanherflote die Zandag heett plaats gehad was in alles zeer goed V ar dat wij verder gaan willen wij verlclarea daf mejufvrouw Kiehl zicb met haar erste dèbut zeer roordeelig by ons puhliek heeft geiain dueeerd en zy na het duo met den baar Burktiard t de eer genoot tweemalen teruggeroepen le worden Kens welluidende stem met eene geeda ehoul en een gepast ten tooneele optfeden verpekcreo haar eene voortreffelyke loekomstop bet Duitnobe thater De Agatbe van haar was eene liefelyjts vertolking eowel wat caag als spel betrof Eene blykbare doek weinig buteekenende angstvalligheid was eenigzina schadelijk nan het portando en legato aan het creseeodo o decrescendo als ook bier en daar aaa hel met zekerheid acoentuceren Dat zal evenwel van lieverlede anders worden die zekerheid is te bekomen Als eenmaal deatcmmiddelen goed en gevoelvol zijn en de intonatie zuiver is dan schaad eenige bescbrooatdheid by oene zoa goed gevolgde en opgevatte seksul weinig of niets te minder wanneer die zoo ruimschoots wordt opgewogen door eene betoovereude aauvalUgheid die zoo treffend is bij eene jeugdige Prima Denn i Wij willen ten slotte het oordeel der Amh Cl mededeeien die in baar nr vau 14 Dee 11 schreef f Wij hebben met warmte en geestdrift onze landgenoote Mq Louise Kiehl begroet het is verheffend reor onzen nationalen trots zulk eae te beeitten Weinige dagen daarna trad zij geheel onvoorbereid te Amsterdam op ali Elza ia de Lobengfin en hoe ongcsckikt deze partij ook is roor een Gastrol gaf zij ook hier deorslaande blijken ran haar veelzijdig talent ea achreef de Amiteri 01 van 1 9 December Ons bifft neg erer met een enkel woord het optreden van mejufvrouw Louise Kiehl vroeger pea ionnaire van Z U 4en Koning tbans erate zangeres aan de opera te Maint te vermelden Zy vervolde Dinsdag avond jl in Lobeisgrin d i rol ran Ëlsa Met geneegen hebben wij haar gehoord Zij keeft een lief helder zuiver geluid a en gcroelrolle voordracht waarmede zy herhaalde malen de geestdrift van bel publiek opwekte Terwyl het JlanielMad zich ep de Tolgende wijze uitte Zeer gunstig stak mejufvrouw Kiehl af bij de zangeres die vroeger de rol van Ëlza verrulile en de toejuichingen die in de zaal oprezen en de bijzondere oaderseheiding die zy in het laatste bedrijf genoot zullen haar wel de overtuiging hebben geschonken dat voor haar het spreekwoord niet geldt Geen profeet wordt in zijn vaderland geëerd Ën dezer dagen schreef mg een rriend die een onzer meest berorgde kunstrechters is Ik heb mqufrrouw Kiehl gehoord D bewonderd dat is fraai dat ia edel en bepaald uniquel Wij hebben gemeend een zoo ruime ptaats in OM blad te moeteu afstaan voor bovenstaande recensies over Mej Kiehl omdat iiet voor de eer van ou e gemeente wenschelyk is dat deze lanitgenoote hier belangstelling ouilervindt Moge daite nrgelen er toe bijdragen om Zondag Nut en Vermaak zeer vol te duco zyo Z iterdag voiir 2 5 jaren werd te Stslwyk de rereeni ging Uiispanuiag door Inspanning opgericht waarbg o a de hoofdauderwgzer F Kroon lot voorzitter eit diens broeder de beer i J Kroon tot onder voorzitter werden benoemd Thans vierde de rereeoiging haar zilveren feeat in het sierlyk gedecoreerdeaehoollokaal Al de leden met bunue dames waren opgekomen terwijl van de bonuraire leden de beerea Kruyt van Keeuwijk Moll van Utrecht en Bettink van BergAobacht waren verschenen Na de openingsrede van den voorzitter den iuxt 1 C Kroon sprak de 72jari e snder voorziiter een sierlijke ea degelijke feestrede uit Tut zeer lait iu den uvond bleef men geuoegl k byéén terwijl het orargrout aantal toasten on gelegenheiU edicbteu uiet weuiig bydruegeu om de feestelyke stemming te verhuogeu Nog mig vermeld worden dat de betrekking vau si ci elaris siads de opnehtiug steeds door den heer C de Vreugt met yrer en nauwgezetheid is rerrald Uit Oudewater sohrgft men ons dd 9 an De Uederykerskamer Borger alhier bield gisteren arond hare tweede buiteiigeweue rergaderiug met dames iu de zaal van den Doelen Acbiereenvolgeus worden opgevoerd de Pleegzoon of de Alpenherders oorspronkelijk looneelspel met zaïiji in twee bedrijven door Pol eu h t blyspel eeu vreeselijke mourdgesohiedeuis voor reUerykecs bewerkt Ook bg deie gelegenheid mocht Üurgei zica verheugen iu de medewerking vau terscheiüeue Oudewaiersche jouj e scbouueu waarmede bet tairgk opgekomen publi k blgkens de herhaalde torjuiuliiugeii dan ok eu uiur wij meeueu terecht tgue groote ingenomenheid betoonde Trouwens t moet erkend dat Borger haren reedi gevestlgden goeden naam opnieuw gehuudhaold ea met een de Oudenatersche burgery een geuutruUea avuud verschaft heeft BuTj u wetb ran s Huge hebben bepaald dat de heef Valois de eoucessie voor de exploitatie raa den Uollandsehen schouwburg il ar ter stede voor 1875 76 lechte zal kuuueu rerkrygeu indien hij een rolleitig tooneelgezelsebap zal hebbeu sameugesteld Het tableau ran het gezelsebap moet worden apgemaakt in overleg met de keeveu dr M P UndMa mr A M Maas Ueesterauns bestuursleden der tiaag ehe afdeeliog van bet tooaeeWerbond Deze handelwijze van üurgemeeeier iCua Wetkosdera verdient alle hulde en waardueruig In de Pieterskerk te Leideu worden toebareideelea gemaakt voor de plechtigheid die aldaar by gelegenheid ran hel derde eeawfeest der hoogeschuol ep 8 i ebr aaust aal plaats hebbeu Aan de akoUeuuscUe gebouwen worden BMde aanstalten gemaakt voor rena Illuminatie £ eue zonderlinge rergisiing heeft ziek reor edaaa tiy het deooreereu van 4H u onzer landgeuuoleu iu iuilie By kouiuklyk besluit is nl lot ridder der orde vaa den NederlandsCicii Leeuw benoemd de keer P UNeeb doch laler bleek dat niet deze maar de beer A K Neeb de persoou was wien men eigenlgk da onderscheiding had toegedacht Bg ket opmaken der roiirdracbt had men zich rergiat en ket kuiunklijk besluit luidde nitnurlgk conform du voordracht ruodat I de beer V U Ni b lu de Slaati iiuraiii vcraeheéa Oe Jtnawhe Cuurant heeft eoieeud deu moeilykea knoop te kunnen doorhakken door eenvoudig de letters P G te rerauderou in A U Doch de ansBode vraagt lerechi of deze handeling wel legaal i en of den bij vergissing gedecoreerde op die wyza hut faem toegekende kruui kan worden ootaomeuf Sedert eenige duj en is bet Liernnr etelsel io Dordrecht 10 werkiug ea voldoet zeer goed Zwals mea weet wordt dit systeem aaurankelyk slechts Hagepaat in een gedeelte der stad Het eerst is men WgoHaea met twee grachtjes die zoo goed als open stinkende riolen waren te dempen en alle priraten die daarof aitliepen naar Lierirur s systeem in te riekten Ureaals te Leiden geschiedt de lediging voorloopig met een loenmobile W l werd dadeiyk tot het bouwen van een tapgebouw besloten zooeol mogelyk in het centrum van het terrein dat geëxploiteerd zal worden maar dit gebouw kon niet zoo spoedig gereed zyn Toch wilde meii en terecht uiet wachten op het tapgebouw en had men reeds van t begin af besloten eeu locomobile aan te schaffen Dan kon men aanstonds die twee grachten exploiteeren en ook de woningen die bg eenige nieuwe aaubouwingen naar t Lieruur systeem werden ingericht maar die in eeu geheel ander gedeelte der atad liggen daa t tajjge boBW en dns ook ro r t rerrolg een looomobile Doodig maken Het zal nog wel eenige maanden doren voordat fcet tapgeboaw met al zyne tnachines in werking is Het moet voor een veel grooter terrein dienst doen dat terrein is reeds opgenomen en misschien zal reeds in dit jaar de toepassing van het Liernur stelsel worden uitgebreid Ten minste men is tot nog toe leer tevreden over de werking van dat stelsel I e lediging der privaten heeft zonder eenige stoornis plaats In die göleelten der stad waar vooreril van het Liernur stelsel geen spraak kan zijn wordt het tonaenstelsel toegepast en ook alle publieke privaten iQa rao tonnen voorzien In ongeveer UO woningen zyn op verzoek tonnen geplaatst Bij elke bouwaanvraag wordt voorgeschreven dat in het huis de privaten moeten worden ingericht naar het Licrunrof naar bet tonnenstelsel De inrichting komt roor rekening der eigenaars Hoewel de inrichting voor het tonnenttelael zeer eenvoudig is omdat de gemeente de tonnen levert wordt toch by andere woningen dan die voor arbeiders de voorkeur gegeven an ket Liernur systeem Naar Dt financier van goederhand verneemt zijn de onderhandelingen tussohen de Regeering en de oonaessieaanvragers voor bet nieuwe spoorwegnet in Nederland afgesprongen De Nederlandsche Koraalvereeniging hield dezer dagen kaar gewone jaarlijksohe vergadrring onder Toorzitteraekap van prof A D Loman Uit het rcrslag door den secretaris uiigebracht bleek dat het aantal correspondentspbappeo die de vereeniging telt van 9i tot 113 rermeerdeiit is en zulks iiiettCfenataande sommige opgeheres werden Het aantal ieden en beschermers heeft daarentegen eenigen achieruitgang aangetoond de vereeniging telt op het tiogenklik 608 ledat en 195 niet beschermers Het debiet der uitgaven van den boekhandel beliep weder renais in vroegere jaren ongeveer 300 Een zestal afleveringen van verschillende stemmen moest daar de voorraad uitgeput was herdrukt worden De rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar aloot met eea batig saldo van iit i Van veraokillende plaateen in ons Uud waren gunstige beriekten ingekomen zoowel in betrekking tot aard en sameutelling van koraalgniclBohappen als tot bet gebruik dat van de koralen dour de vereeniging oitgegevrn gemaakt wordt Het bestuur is dan ook Toornemens op den ingeslagen weg voort te gaan en roept by voortduring de ondersteuning in van atlen die in reredeling ran den godsdieustigen rolka saBg kier te lande belaiig stellen P O L I T I E Aan ket bareatt n ulitie alhier zyn in bewaring de narolgcnde in deze Traaecntc gevonden voorwerpi n als eeu gond IIOIiOLOüII met dito KETTING en gouden SLOT met KKALEN een PORTE VIONNAIK met GELD ecu DAMES BONTEKRAAG en een gouden MEDAILLON met POllTRET INGEZONDEN Sy Erkentelyk roor den openlyken dank toegebracht A Toor ketgeeu door mij moeht worden medegewerkt tot de feestelyke herdenking van bet bestaan der Werkinriobting en waarby ik my vlij dat by de dochter nog iets leefde van de onfergetelyke moeder acht ik my toch verplickt hierby openbaar le maken nia door my alleen de beloelde bydragen zyn vertrekt ma r dit geschied is als gevolg der nitnoodifing welke ik meende tot myne stadgeuooteu te mogeu venden om tot eenige waren het ook de allrrkleinste bydragen Tan zulken die de bedelarij kadden gekend en zich herinnerden en dit door een envottdige circulaire wdke ik meen hier te mogen laten volgen mede om myne denkwyze orer de uit tekeode intishting te doen kennen aan zulke liyue tadgenooten die zich de rroegers bedelary eu derzelrer opheOng zich herinnerea Zeer ingenomen met het plan onze zoo roortreSeY Igke Werkvereeniging by haar 25 jarig bestaan K eenigzina feestelijk te herdenken en daarin ook de tegenwoordige bezoekers te doen deelen waartoe myne medewerking gaarne wordt toegezegd ia my echter hierbij vooral op bet oog dank en openbare hulde te bewyzen aan de oprichten dezer één ige inrichting waarby als by wyze ran toovertlag de bedelarij ran onze straten werd geweerd door de lamenwerking ran eenige edele burgers die de zaak opzeti rn en tot stand brachten die gedeeltelyk nog in wezen en daarin werkzaam zyn en roor zoü rer overleden of ran hier vertrokken door anderen verrangen wier yrer en belangeloosheid evenzeer mag geroemd worden Deze allen te Iconen bet zy in hooger hand die geen goed onbeloond zal laten eu wy gevoelen daarby ons onrermogen maar took ion het my toelachen eenig zichthnar teeken van erkenlelijkheid te geven duor di iijwonera onzer slad welke 25 jair van de weldaad genoten by de overtuiging van zooveel ellende en armoede die men ook met den besten wil niet wegnemen uan toch in het gemoed de rust te mogen genieten dat in onze stad voor die het niet wil geen honger of koude is le lyden De vergoeding zij S ibi r wel eens niet naar naarde geschat toch is er brood en verioarming en huitoetting voor wie het toil kg zy man of vrouw oud of jong Christen of Israëliet vroom of ondeugend mits van het laatste zich de blijken maar niet vertooiien wanneer hij eenvoudig wordt uitgezet maar bij belofte vau beterschap daarna al weder toegelaten Het ia als onze lieve Heer die naar geen kunne geen kerkleer geen staatkundige geroelens vraagt Wie nood heeft wordt geholpen zoo lang hij het behoeft en zonder eenigen band hoeveel dagen of aren by er het genot van begeeren zal De zedelgke eu godsdienstii e indrukken laat men om het rerschillend personeel alleen bestaan in het bijbrengen van eenige doelmatige spreuken die voor ieder zichtbaar en door allen verstaanbaar zyn i De kerkgang is vrg voor ieder aan zijn eigen pfaats men dwingt er niemand toe alléén wie op den rustdag de werkvereeniging bezoekt en verlangt bet middagmaal mede te houden moet zioh aanslaiten by degenen die onder geleide ieder aan zijne plaats wordt kenen gebracht om eerst bet brood des levens met de gemeente te genieten en gaat ook daar veel boven hunne hoofden voorby zy vernemen bet toeh dat de mensch nog andere behoeften keeft dan die van honger en dorst I dt alles en wat nog al meer geeft de werkvereeniging van onze stad en zoodeu wy er niet dankbaar voor zijn aan hen die ket uitdachten en daarstelden en volhielden met alle moeiten en Ijezwaren die ook daarmede verbonden waren Wy willen hunne namen in ons hart en ons geheugen bewaren wy willen die ook roor het oog kenbaar maken zoo mogelijkut de werkvereeniging als bet tooneel eu het blyk van bun reuzenwerk en ik dacht er aan in het nederig gebouw ran allen een afbeelding photographie met eeuig sierlgk geschrift dat kort en eenvoudig de aaaleidiog en bet doel der zaak zon bekend maken Oezamentlijk zou dit eMe kleine opoffering kosten om bet één en bet ander daartistellen en duri ik daar vrgmoedig toe nituoudigen om bet middel en de uitvoering in welwillende en bekwame handen le vettroawen hetgeen mij dau ook volkumea gelukt is zoo door de vrijwillige opbrengst van gezamentiijke kleine bydragen als door de welwillenda mediiwerking van den keer Kluitman vootal die ziiHi rel Inet het rerraardigen der feestplaat wiide belasten ei daarin rolgens ieders indruk zoo gelukkig geslaagd is Ik dacht er by aan een eeoten collecte waarnsedc men zegt d it eeomuil in Déïtschland de opbrengst tot eeue kerk werd daargesleld Een cent kan ieder geven en wie mg hel yf of tien of boeveel oud doet toekomen zal ik in dezelfde verhouding erkentelyk zyn en bet tM stand brengen der zaak als een der laatste bloemen die op mijn reeds zoo gevorderden levensweg te waobten zyn Oouda 15 Oot 1874 C C Laatste Berichten Berlija ll Jan De Rgksdag heeft de wet op den I andstorm by tweede lezing aangenomen Art 5 krachtens hetwelk de Landweer in voorkomende gevallen door annschappen uit den Landstorm kan worden aangevuld is bij hoofdelijke omvraag aangenomen met 176 tegen 104 stemmen De Rgkscommiasaris generaal Voigts Bbetz toonde aan dat bet ontwerp onmogelyk kon worden beschouwd als gegrond op eene offensieve politiek VersalllaS U Jan By het debat in de Nationale Vergadering over de wet op de kaders bg de armee beeft de heer Changarnier voorgesteld tti ontwerp te verzenden aan den Minister van Oorlog mat verzoek zich met de öommissie te verstaan Langs dien weg wenschte bij thsns eene openbare discussie te vermijden en dadelijk tot de behandeling der nonstitutioueele wetten te kannen overgaan De beeren Chariton en Billot bestreden dit denkbeeld en verlangden de behandeling van bet ontwerp roort te ze ten Kiel 11 Jan De Kitler Zeiiung verneemt dat de Admiraliteit alle toebereidselen maakt om zoo noodig onmiddelijk de stoomkorvelten Victoria Inïse en jjugiu ta naar de Spoansche wateren te kunnenjzenden Kantongerecht te Gouda Op de terechtzitting van den 16 December 1874 zyn de navolgende personen veroordeeld L J B K en H F ieder tot twee geldboeten van ƒ 1 elk of ieder een dag subs gevangenisstraf root elke boete wegens het als reizende piet eeu t spoortrein 10 ireigeren ran kan plBatsbewfis af 1 geren aan den daartoe bevoegden spoorweg bei a en 2 het verminken van hun plaatsbewys C V IJ tot eene geldboete van 6 of sabs gev van twee dagen bovendien tot eene ger raa twee dagen wegens het rerwekken ran beleedigend burengerucht rerstorende de rust inwoners J R tot twee geldboeten ran 3 elk of saba ger ran een dag voor elke boete 1 wegens het ia de gemeente Beeuwijk als geleider ran een met bonden bespannen en orer den openbaren weg rijdend roertnig niet gaan roor of naast die konden en 1 ket als geleider ran tr lfdieren ziek daarran rerwUderen op een weg iu de prorinoie Zuid Holland zonder die trekdiereo onder voldoend toezicht U kek ben gesteld of behoorlijk te hebben vastgezet G de H tot eene geldboele van 3 of saba ger ran een dag wegens bet aki geleider ran een trekdier zich daarvan verwyderen op een weg io de Provincie Zuid Holland zonder dat onder voldoend toezicht te hebben geste d of behmrigk te hebben vastgezete O 1 tol eene geldboete van 5 of aubs gev ran twee dagen bovendien tot eene ger van een dag wegens bet te Gonda laten stilstaan ran een met een paard beapaooeu roertuig zonder dat de eigenaar of ander geschikt persoon de teugels hield of onmiddelijk bij of roor de bespanning geplaatst vaa ea uilks by herhaling A J O tot eene geldboete ran i of saka ger ran twee dagen wegens ket spelen aut dé op den openbaren weg te Goada ea talks kg karkaling En allen in de koatea deanooda iarorderkaar tiï lyfsdwang Bnrgorlijke atantfc GiBoaaa S Jin Coroalu naders H Spraitea E Nioawveld II Petras saders 1 Bkm ea C van Waas OrziLlDEX 8 Jaa C Wilschot 1 j I m 9 C Kraishtn t m 10 J vaa der Stam S m P 1 Nienwenbaiten 2 j t n 11 F van Baveae 72 i 10 ia A Stnver wed P KliverveU 70 j ADVERTENTIËN Amtterdam 9 Januari 1875 Voorspoedig berallea van eene Dtx ter J W VAN MAARSEVEEN BoKHovBir Welk kind tvree dagen later is OTerleden t 1 11 yi t Berallen ran een Zoon W A WELTEE floiowc Gouda 10 Jannui 1875 Heden overleed raynen geliefden Echt genoot den Heer FKANCISCÜS tan BOVBJHE in den onderdom van bgna 73 jaren Wed F VAK BOVBNl ffouda llJannarilSTS geb tan Vubt Algemeene teniritgeving In een klein gezin tonder kinderen woidt tegen 1 Febmari eene Dienstbode gfevraag d Adres bg den Uitgever deier Conrant f5 75inplaatsvanf29 Dr K EARMABCH en Prof F HBBB Technologisch WOOBDEiOi of Volledige Handleiding voor alle takken f$A abrick iu ï tu en folksnijtitrftïii ia alpbabetische orde met ougereer 1500 koa ichen den tekst gedrukte HoutgraToreB Naar de tweede geheel nieuw bewerkte Hoogdoitr sche uitgave DRIE LIJViaG BOEKDEELEN W De prgs van dit werk was tot op heden 29 en is thans verkrijgbaar Toordenieer goedkoopen prijs van 5 75 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gwtda f