Goudsche Courant, vrijdag 15 januari 1875

lezing MINA RRÜSEMAN zal niet ten 8 ure doch ten 7 ure plaats hebben Zie de Vrildag 15 Jaiuarl W 1620 187Ö GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDlieblail voor Gouda m Oinslreiieii entreekaart De Commissie met Fenkellionig Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat uit druivensuikei en Zwitserschen honig met een aftreksel van mout orunge bloesem en feiikel Het werkt spoediger en is aangena mer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extraot borst bonbons enz Deze boratsiroop werkt genezend en ver zachtend bjj keelpijn heeachheid hoest pyn in de borst kramphoeat en kachhoest De fleseh met gebruikaaanwjjzing 60 Cents M de Glinborn Gimborn s maagversterkend Zulveriogs Zout Dit nitstekeud voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aangenomen smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zont van Carlsbad Ems en Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die Igden aan coliek migraine rheumatische aandoeningen constipatie slechte spijsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten waarbjj men zich van purgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen metgeomikaaanw 80 Ct Zuiverste medicinale Levertraan a eLTttlnlgn nle e L n bs borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan eea meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het myn treven geweest de fijnste levertraan fi den handel te brengen die een goeden smaak hee l daar ik de versche traan aaustonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat slujten In elk magazijn zelfs in de beste apotheken moet de levt rtraan ranzig worden wanneer zy lang zamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen vanSOen OCt Het is van algemeene bekendheid dat yzer een onmisbaar bestand deel van ons bloed is Waur het in te geringe hoeveelheid voor handen is zijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuur jjke gevolgen Van atla zoogenaamde ijzerpneparaten ia deze oploasing van jjzer in levertraan de geschiktste Een eetlepel bevat 0 15 gram jjzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 eenti ly Bij iedor artikel is eene gitvoerlgB gebruiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornameljjk te Gouda bj L Welter L Schenk en J C Zeldenrgk te Schoonhoven bij Wed Woltf en Zoon te Oadewater bij F Jonker Idenburg te Woerden bu N C van der Kas En in de andere ptaatMnin de bekende depots H VON ÜIMBORN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technisehe Preparaten IJzer Levertraan 4 1 J G WOOD 9e Onbesebaafde VOLKEN EXPOSITIE DEK VOORWERPB ter VEKLOTING AANGEKOCHT lOlsdef dé prjjzerf manten nit Eene prachtige ttANINO een kompleet AMEUBLEMENT 20 eOHiLDERIJEM Tan moderne Meesters ZILVERWERK öit de Fabriek van van Kmmn sÏUKWERKEN van L J Noohïn enz eni Ten Kantore van de H ren G B van GOOR JSÖNEN te Gouda E 100 van Maandag 11 dezer af en eenige volgende di en Mevronvr Scliouten Hoefhamer U rerlangt tegen Februari eene KEUKENMEID Terstond te HIJlIK Jj de Houtmanagraeht een netie BOVENWONING met 3 KAMERS waarvan Voorkamer ën Snite Keuken en vrjje Zolder Huur 120 j er jaar A rea letter Z bg den Uitgever dezer Courant Openbare Verkooping op Maandag is janüarij ists voorm teü negetk sre in het Hotel Tivoli aan de Spooratraat te Gouda van een netten goed onderhouden MEÜBELBN HUISRAAD BEDDËMGOED UNtifiN TAFELGOED KLBEREN GOUDEN en ZILVEREN VOOllWEEPEN eenige OUËVËaFSCHILDEUUËiW een volledig stel Horloglcmaliersgereedschap n eene partg nieuwe nitmuntende GOUDEN en ZILVEREN HORLOGIEN Alles afkomstig van wjjlen den Heer BOOS ae ai bebbende aan den Bleekerssjngel te Gouda en te hazigtigen ZATURDAG 10 Jasaarg 1875 vaa 9 12 en van 2 4 uur InÜefaËkgtax ten kantore van N ada Mr tlSt tè r owfa VAN UADEMA te Arnhem Dit mitmunttnd voedsel voor Zuigtlingen Menschen en Kinderen met zwakke emjioerteeringaorganen en herttellende Seketi hetwelk is aanbevolen door de AfdaeUng Arnhem der Nederlaadscbe maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal Heeren Doctoren is verkr gbaar in bussen a ƒ 1 en i 0 60 voorzien van gebraikaaanwijzing en attest te Gouda bij P i MELKERT pA n bjj C GOJËKOOP Knmpen a d Lek L HELLEMAN Az Goida Druk Tau A Biiokinan Dr Cliantuiuelaiius Oogenwater Dit onfeilbaar Oogenwater heeft in den korten tyd dat het bekend geworden is een renommé verworven zoo als zelden een dergelyk artikel is te beurt gevall en tot ondubbelzinnig bewjjs hiervan kan strekken dat er reeds duizenden bjj tienduizenden flacons van verkocht zjjn en da aftrek van dit voortreffelijke en heilzame middel steeds toeneemt Alle lyders aan verschillende Oogkwalen wordt dit middel ten sterkste aanbevolen en zullen zjj na een betrekkel gk korten tyd wanneer men bet oplettend volgens voorschrift gebruikt de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Zy die genoodzaakt zyu de zoo lastige bril te gebnuken zuUen die bjj een voortdurende aanwending van dit middel weder kunnen wegleggen Zwakke oogen die door ingespannen zien of lezen beginnnen te steken of die waaruit by harde of koude wind vocht ontloopt worden door dit middel spoedig geheel hersteld Iedereen die tot zijn hoogate jaren zonder bril wil werken make dus eer het te laat is gebruik van Dr Ciiantomelanus Oogen water en na een korte proefneming zal men de uitmuntende Werking kannen waarnemen Het is a 60 Ct per Flacon verkrijgbaar gesteld bg T A G VAN DETH Gouda 3 3 BBUZEMAKEE iCTy n J H KELLER Zoo Westewagestr Rotterdam Mej L A ScHOUTENs ScHLüter Oostmolensiraat ► J J GBOBNHUIZEN C Utrecht iSlUm en Maagpilieii Oens PILLEN die aiiidt vele jiireii mei lut beate gerolg tejteu Ie slijm maagverSterkend grb uikt wonUu door liiirv werking spijsverteriug zeer bevorderen bgwimirr jfoed ie ea de gal eii jeer zaCÜt lazereod 2IJI1 ülja teKec 321 cent hrt iuosje uiet üeriitt van ket gebruik rerkrijgbur bij de aa olKeii bHeeren te AmalerdaiB M C êtwik DrMg Heilige weg U S8 Bleiawijk S r cl Kraal Bommel tiüt i r d Tegte j Helft E Wil tut Delfshnven J Koeh i t i De rnier Uebroed Tlmtfc Dordrecht H J Giltay iouda L Sebpnk op de Hoogatrait GoriDcfaeo B i II Bosch Srian I LaaonJUi lliige Viiser in de Spuiatraat Haastrecht K O ister ing Lei Icn J T Terburgh Haarleaaeralraat Linscbuten B Kruithof Botterdam Santen KollT korte tfoofdatatg SsluedaiD We l A H Bonbouta Stolwijk A Zgderlnao Utrecht F Alirna op don Steeuveg pver de Dm kef straat n 37 ï VJaardiiigeo J M Lag rwerff Zevenhuizen A Prina De SLIJM rn UAA6PILLEK bereid rolgeii het echte recept zlja door aty te Qoiida tiUen e uiitluiteiui verkrijgbaar ge teld by den Heer LSCHENK op de Hoo retra t LET WEL Om elk dooaje der ecite en sints OHheagelyke jaren gebruikte Slijm eo Maagpillen ia eea biljet voordien met ile hundterkeiiing van J i SÜHKEUDEB apotheker welke handteekeuing zich ook bevindt op het zegeilak WHarniede het dooqa verzegeld is Men gelieve daar nel attent op te zgn en zich te wachten oor het gebruik ran een uamaok ael dat men tracht in omloop te brengen BinTElNTLAND Buiteolaadijcli Overzicht Men aehjjDt in Frankryk roorloojiig de beop op de vorahi van een nieaw inistene te bebben op gegeven Algemeen vermoedt men dat de Broglie die nogitrada des Preaidenta rechterhand is ten slotte art de leiding drr zaken zal belaat worden en dat hy ailieil voorloopig geweigerd heeft om te aeer rie od i ht der verachillende partgen te doen dit komen Deze onderatelliug heeft te meer gfond daar het al eaMla bekend is hoe Mac Mahon van de linkeA de een arkeor heeft liJB aitnoodigiag aan Dutkarl gesehiolde met de voorwelensohap Ut er van etè ministerie it de linkerzyde niets komen kon Van enkele minratefs o a van Cbabud Litoar weet n evenwel stelltg dat ty hun ontslag blyven wensckeA Enkele namen worden reedl als nitnwe titalafissen gsaoeMd tt k dit zij men diest toe ie stemmen dat bet afgetwden Kabinet bet eenige ministerie is hetwelk bij den lej enwoardigen toestand de zaken kan voort zetten itoader aan de constitutioneele debatten deel te nesaeit Door alleen getuigd van de debatten te zyn en nwi ten mioi terie hetwelk in werkelijkheid liêefi o geboaden U bestaan is het gouvernement in de vfrstir rerteuiet veiantwoordelfjk voor hetgeen da Vergidefing in den loep der discussie do u zal In elk i val zal by htt debat opnieuw de anméoht der Kamer blijken om eenig politiek beslait l nemen Zoo de Begeering zich van dat alles ver handt zat Zfj in de oogen drs landa alechts kunnen ry n De eeiiiga optttaiiig die op het oogenbiik mogelyk is is aUui baatiaaiag ut te steliau tot d Kamer opuiaaw bare 4 iieVe kracht van nieU doeu en mets laten gei oüd heeft Dan zal de Hegcering het gekma Hl Ijk keMieo waal het land zal inniger dan ooit overtuigd lyn dat een Vergadering die nieis doet Keen voorwendsel heeft haar nuitelooa en gevaarlyk bestaan te verlengen Zondag heeft de iinkerrijde bealoten om voor de tveede lezing van deconatitutioneele weiten te stem eu ten einde het land in de gelegenheid te brengen tuil de planaen der verachillende partyen grondig ken II s te nemen Ky kat deuat in de Nationale Vergadering over de wet op de kadera van ket léger heeft de heer Cbanganrier voorgeaield het ontwerp te verzenden aan den minister van oorlog uct verzoek zich met de oommiasie te verslaan Langs dien weg wenaohte hy thans eene openbare discussie te vermgden om dadeluk tot de behandeling der eouatitulioneele weiten té kubnen overgaan I e heeren Charieton en Bitlul bestreden dit denkbeeld en rerUogden de behaudfeliug van bet ontwerp voort te zetten l e Kaoier heeft ten slotte bepaald dat h t ontwerp betreffende de kaders van ket leger op de orde taa den dag lal i aAdtinfd blyven In dAÏ Ihriischen Uykadag is de wet op den laadatunn m tweede lezing aangenomen het voornaamsta artikel van die wet waarby wordt bepaald dat da landstorm eventueel kin dienen tot aan valling van de buidweer werd goedgekeurd met een meerderheid van slechts 7 2 stemmen de ryk miqisaaris Voigta Bhetii V4i utaohuldigi e de wet ten opiichte van haar aekgabaac olTensien atrekkiug Die beachnldiging wurdl vooral door het Zwatte centrum geëxploiteerd tegen de Regeering maar zonder recht is eenmaal kat beginsel van algeaeeiien dieiistplioht erkend dan ligt in de consequente tocpaasing van dit beginsel volstrekt geen meer aanvallende houding Algemeene dienstplicht maakt buitendiea de natiën m nder oor iogzuchiig Volgens de Xiel Zeil worden nog meer oorlogachepen gereedgemaakt om daar de Spaauache wateren te kunnm vertrekken Er IS eene proclamatie van don Cailos verschenen waarin hy verklaart het te betreuren dat Airousua lyn bloed erwant er in toesiemt om het werktuig dtr revolutie te nyn Hy don Carlos die all revointionaire aanbiedingen van de hand heeft geweien ia de enige vertegenwoordiger der legitimisten De iiroepitij van Allonsus opent hem dè poorten van Madrid Hy voegt er by dat hy getrouw aan ryne heilige zending de revolatia al onderdrukken en dat hij het roemrgke vaandel bet symbool van de grsote bezmaelen der beschaving Wahoog zal houden Talrijke luttiuft in df Tareenigde Staten worden gehouden ter be preking van den atand van zaken in Looiaiana T e houding vaa den president wordt algemeen afgeke rd terwyl er een gerucht loopt dat deze zaak ook in den boeiam rao ket aiinisterie tweea lt beeft veroorzaakt FBANKBUK Het ontwerp der eoostitationeele wetten op de overdracht van het gezag rtpp ear Ventavon hetwelk eerlang in de Kamer bebaadeld worden zal luidt als volgt t y r 1 Maarschalk Mae Mahon president der Bepabltek bigft onder dezen titel bet uitvoerend gezag waarmede hg door Ae wet van 20 Nor 1873 bekleed is uitoefenen rt l Hy is slechts in gevul van hoogverraad rerantwoordelyk De ministers zyn tegenaver de Kamera ivKdair aansprskelgk voor de algemeene politiek der Etgeering en ieder hun uer IS voor zyns eigene rsoonlyke handelingen verantwoordelijk Art 8 De wetgevende macht w dt door twee vergadrri an nitgeoefend De Kamer der Alj aarJigden wordt door het algemeene stemreoht en volgens de bepalingen welke bg de kiaswet zgn vaatgestcld gekozen De Senaat bëst iat nit gekozen en benoemde leden en wel ouder verbaudingeo en voorwaarden die bij eeneafiBauderlyke wet worden geregeld Jrt 4 De maarsckalk presi dent der Bepubliek bezit htt recht de Kamer der Afgevaardigden te ontbindea In dit geval zal en wel binnen den tgd van lea igaaaden tot de keus eener liieawh kaïKT wordm itfi gi aa Jrt 5 By alloap vaa het tQdvat door de wet van tO Novem ber 1873 vaatgeatahl eil zoo het gezag van defl President vacant wordt roept de ministerraad onmiddellijk de beide vergaderingen bg een die in congres vcreenigd over de Ie nemea besloitsn beraadslagen Tgdeus den duur van het gezag dat aan Mac Mahon is toevertrouwd kan een herziening der eoaatitatioaeelc wettfin slechts op ign voorstel piaata vinden SPANJE De 7ïn zegt ia een hoofdartikel Spanje heeft in deze eeuw reeds zoovele eonstilatiea aangenomen en overboord geworpen dat het noeielyk valt te zeggen onder welke Alphonaos de Xll regeeren zal Maar dit ia juist een van de gevallen waarin bet geen paradox is te zeggen dat elke constitutie die het beste wordt nsgeleefd voor t oogenbiik ook de beste ia Spanje heeft behoefte niet zoozeer aan eene constitutie op papier boe zorgvuldig ook afgepast maar af n eene krachtige geëerbiedigde regeering In de cerate plaats moet de orde woidaa hersteld en moet de Carlialisehr opstand die reeds verzwakt is door inwendige verdeeldheid en beroofd it van den moreelen steun der priesters door de iostetling eener legitieme regeering die aanspraak heeft op hunnen ateun de Carlisuacbe opstand moet worden onderdrukt Alle stastamanachap van Alphonaus en zijne raadgevers zal Doodig zgn om op bevredi ende wijre de juiste verhouding tusaeheo Kerk en Staat de permanente aioeiIgkheid in de Spaansehe politiek te bepalen De jonge Vorst zal moeten toonen dat zgne regeeriag met inachtneming der billgke eiachen van de gevestigde Kerk van zgn Land geen werktuig ia van prteslerheerschai g Een oeauumJü correspondent van de Tuites meent dat de godsdienst een der klippen zal zgn waarop bet nieuwe Gouvernement zal stranden Twee I drie der leden van het Ministerie zgn de uiterste olericale psrtg toegedaan zg zullen machtig strgden om hunne denkbeelJen te doen zegevieren Canovss de Castillo zelf is op dit puet liberaal en de beginselen an de constitutie van 1869 waorbg godadienstvrgheid wordt gewaarborgd toegedaan Indien hg er in kan alagen het Ministerie dit beginsel te doen eerbiedigen dan zou hij veel nadeel dat binnenen buitenlands door eene wgziging zou worden berokkend voorkomen Madrid Cadiz Sertlla Malaga Barcelona en andere steden bebben allen hunne Spaansehe Frotestantsohe kerken eo die emeeuteo bgeen hoewel tegenover de geheele bevolkingeene Ueinigbeid vormen toch een zielental van eenige daiteaden Bannen vrouwen en kinderen In Madrid b r i hei getal niet ver van 5UU0 Zander twijfel zal dads ricale psrtg trachten de vrijkeid die de Prptaataatea nu genieten te beperken een bevel tot schorsing vaa twee kleine blaadjes Za Lux en La Bandant ie la Be ofma door Protestanten uitgegeven u juist uitgevaardigd maar men zegt dat dit slechts eene tydelgke maatregel ia alleen om het laatste blad te kastyden over den uittartenden onkinchen toon dien het in de laatate maanden in t bgion Ier oanaloeg Het blad wordt geschreven door bekeerde mooniki die in hun ijver voor kunnen nieawen godsJieas bunnen vroegeren geweldig trappen in bun baili ijver vergelen zg deo staat van beleg en alacfea zulk een baftigen beleedigenden toon aan aaa tagca de Katholieke kerk en hare priester dat bet allaea een wonder is geweeat dal de achoreing niet n onder Sagasta heeft plaats jekad Hoewel aa da acborting geen veelbeteekend feit is btyft toch 4 Verhouding tnsMhen Kerk en Staat eaa der groottta atruikelUokken voor Alphonaus Xll Maar er ia ved meer Hy alleen kan den Carlistiaeheu opataad niet d eiapen en nog minder kan hy de ledige schatkist vullen door belastingen die geheven asoeten wordea van een volk dat zoo onwillig is in tbetaiea vaa belastingen als geen ander ter wereld Zal de reatauratie duurzaam zijn zegt de Tioiet verder dan moeten alle rustige weigezeten bargen die goiotendeels nooit deelnemen aan revoluties en die zelfs ecM rcstsuralie OKt apathie aanzien zich m t kart ca ziel aan den nieawen atand van zaken gaan keebtea Vaderlandaliereude burgers mogea zich niet aaa de politiek onttrekken wanneer zi door hun wc l geoorloofden invloed Ie don fiim km Imad anarchie kunnen redden Waar de m aa s a vaa ee a natie apathisch is daar men kan er zeker vaa i u is de Kegeeriog bcdorvea De rrstaaratie vaa Alphonsus XII biedt aan die klasse van Spugaanlea dit zich in d a regel niet met politiek bemoeiaa aisefaB slige gelsgenheid hun aandeel ia bet betlaar vaa bun Land weer op te vatten zoo zy deze gdegeabtid laten voorbygaan dan tnlirn zg de niet lioht w lrkeereiide kana om Spaiye zyu wettige poailie ia de Ëoropeesohe naties te doen innemen verloren laten gaas De Tines is niet van gevoelen dat Spaqje iceda in bet tydperk van onvermydelyken ondergaof ia Er blijven in ket ijverige matige volk in dea viacbU baren grocd en in de onuitputtelijke mioerait lobai ten elementen voor nieuwe kracht en voorspoed ovas Wel is waar ia het land achterlgk in vele diagta waardoor de welvaart van andere Earopeeacbe volken zoo sterk is ontwikkeld maar de verloren tgd kta weder worden ingehaald en koewei Alphoaaaa X I geroepen wordt tol een taak dia aeoig maa B leeftyd zou doen afsohrikkeu bet is zeer wel aa g a lyk dat zyu jeagd eenvoudigheid en opreektheid ben kracht schenken die te vervullen BINNENLAND Gouda U Janoaxi In de zitting der Arr Rechtbank l K a tH ifcpi van Dinsdag atond o a terecht O D oud SO j wonende alhier bescb v bedriegeljjke opliclitiog Eisch jaar gevangtaiaatraf en ti boete of 3 dagen ev cell Óver 8 dagen uitspraak Laagste tharmometertUnd in den aaeht faa It U Januari 37 fahrenheit Met leedwezen verneemt men dat de haar Boekelman ollcier van gezondheid der ie klasse die ook alhier eeoigen tgd in garnizoen laj en tan vorigen jare naar O 1 vertrok om aan het leger aldaar zgne diensten te verleenen aan de gevoigea van djrsenterie overleden ia In 1874 zijn door de keurmeesters alhier tea gevolge der bestaande polietie verordering op ket slachten en verknopen van vleesck of spek gelennlj vóo r en na het slachten 911 koegen 924 kalvtieii 1420 varkens 3 6 ackapen en 188 fciteu ea kgu