Goudsche Courant, vrijdag 15 januari 1875

é 1 t inog mndTleesch 260 kilogr kalhtlencb T Ulogr ohapenrlnseti en 210 kilogr apek Door de gezaaienlijke officieren n het iustrootiebitaljon ta Kampen ia aan de weduwe van deo koJoael Kempeea alaeeu blyk ran waaideermgzijner lerdiensten het letenHraot ppitret eu buate rau dlea kuofdoflSeier auxebodea De Sehiedamaehe rereenigiog Aeschylua hreft ees edstrgd ran roonlrachte uitgeechreren en ter deelneaing uitgeaoodigd alle beaeCenareu der uiterluBe weUprekei lkiüd in Vcd laud De wedstrjil al pïaMa kebben 9p IV tbitedag iia 9a Februari 1875 lea arond a ten l j uro in bel gebouw Musia Saeruai te Schiedaoi Ér zullen tier uedaiilrs worileu uitgerei twee rooreraatige eu twee toorluüaife rosr JSstérelMViMd Vas in Ifittn PHiiikklt Debgtffote HèliVre Vt n eii daities aameugekoiiien oa aea Voor éhtdU vau Min kruseman bg te tronen Na itles t er over ièie dime tisehrerïn en Ael rokUi is Waa ket e rerwvebtéli diA iele 4er VÓuSsebe JnjeifetBiied deie gelegenheid ibuden aataifrypéA aak haar te zien liaitr leUööreti h rosrztker Aieanhd der toekoorders zal berouw kebben deM gelegenheid niet te hebben laten roorbggaan Wat ons DtJrdeel ia over de röonlracht ran kaar die n het thineie geirit ht beeht au de kritiek Hrti t 19 dat zij lot onder nerp barer roor Mfii jituut m ktiliei had gekozen en wel roorXrtt olldat naiuHrly1t hbtg én nti nitgegpreo en ïlom rei krrjgbaar la getteld Veroiiilersteld Uag worden Alioi itiet gekend te tgu en daaVdoor mitte t on dïhrtrp hét aaii grnatne in iets niettws te zyu eq YiKirtS ia de inhoiid ViRi katat e kritiek niet fan Siiin Wd dkt heb na de IMUilr zök rerlangen het rék Soortn Aldadelijk moet kier kijgtiraegd dat de toordraeht uitnetneiid was en dkt dadrdoOr in Oog Jer toehourdeit j j lM t e kriitieK bel rt rg ker sühecn dtn het iuder 4ud is DOGh ind ertlilM z n g bet gcroefen toeiedilan dat diSi eiyke b buldigifigen als door Mina Xruat M defi cmici liaalr tlioSÜl worden geworpen it algemeen te Vaag il n Wiiar i eên iHticns ten tooneele roert die zich Ia t tiklaofwi en die ojp dtieerlijlie wijze kuostpro duéten rko grbote waardt r r eett ktéin prysje weet jbièellter t e wtttdèa en dan doét ti kttmen dutdieeri 1 8 de reftegeitWoordigËk is tan lle zijne eollega e tia at alle br ten minste de mreste zoo zgc dan be r eert zij Iets dat éeinjg etoaf Verdient en dit ook Uet Zal gêfllbteti n een diir déze maand uilgeku Ivèn tijdschriften t icWiand wij gelooVen dr Jan i n Brnik dtifdien het recht heeft bij ea dergelgke esehi ldi ng te forderen Art Ij die beseholdigl bè baaldeUJk den persoon of de bérsonen aaawgat die op Btr éliji e wf bliabruik Hn iaacbt maken ïn dirt la l gAeel juist UiigeBierkt Op den Wél tan kèt Bltgegeten WkJe aUat dat bat roor AolslerdaM is géschreten en iu zoorer Bag men tot t ta tekefe hoogte de Am terdamsche eritid Is de t£l3 elde nerhODen besehottivèn MUir ieder dia hen ia oi4 tillgil taa de biiwklu keld der beaekuldi randen om elke bladrijde en de letten z n ael beuunderensuaardige zuiverheid tu sieilijkherd met de pen geteekend De bokaal ia ig de werkpimta tan de keerea Aa Eonebakker eu oon te A msleij ain ertkardigd en zal een uituemend toonbeeld bUjt n ta $ de aderlandacha kun Voor den lenner la et tjHi gf dsmedenis de eigf l kf keker die geKiel uit fói ylaut goudis gehamerd een zeer merkwaardig stuk Aan debeeren Booebakker waren slechts tier maitndcn gelaten om de bokaal te bewerken eu bet wekt inderdaad ewoiidering dat zij io zoo betrekkelqk korten tgd efn o omvq gri en keurig afgewerkt gesehenk hebben kunnen uitvoeren IH Door de rVereeniging ras bargerigke iugenieuTa is aan de Tweede ICaoer bet tolgeoda d es in De Veieeoig taji bargerlgke in pi irs heeft de aer ziek tbt Ure ergadering te aceiMcn met het verzoek lat bjj de be i iulelif g tan de wet op het kooger onaerw s dit ontwerp zoodafii J wtirde gewijzigd dot de wet toelaat OfA de opleiding taa ingenieurs Qiider het universitair ouderwga op te nemen i e rrwenigi g i overtuigd lal de opleiding aan een univ isile t ook voor den beoefenaor d r technische wetfoschappen de beste wa irbuigeaij uuiercrt oor grouilige eu teel gilige ontwikkeling Zy aofit het duarom wensehelgk dat de wtt aan de regieri g de tryheid terleeul deze regeling in bet leren te roepen ala z y daartoe den tyd gekomen acht r i Door de Holl maateuhappg tan landbouw zyq fla tolgende fjSvragen ter beant aordiag uitgeeebreve i I Beschrijving van de teelt van grind eu teepbout II Beantwoording tan vragen omtrent de kuBsberèiding in het aljsemeeu 111 Bekuvpte besebrijving tan deq ukl tuiiibouiv geschikt toor een lees en leerboek IV Dekrapte beschru ting taa de teeteell en zuitel kenuding geaehi t toor ea lees en Irerlioek belotcnde eie tan Metr Kleine Juffronw PooNmnn ïuurniaire Otteii A En metronw Ellenberger dan B O ja omar die beeft dq groole fout niet altijd de juist bij het karakter passende kleedij te kiezen j b t om een geborduurd wit satijnen japon tedragen zoo in het gewone dagelijksche leven en da 1 nog wel oter huis zdo als men dat noemt zal tochwel geeu enkele groote dame in t hoofd komen Ikterkeer na wel niet in aristokratische kringen dochkan niet aannemen dot de dames uit de groote wereld ala ze niet naar soirees etc gaan gedecolteerden in groot tenue door bot huis loopeu Ie heeltmisschien wel gedacht dat de nicht van ilcn regeermden graaf ton Moor den godganschelgken dag op de prik moest zitten Ik ben zeer nieuwsgierig welke voorstelling zij zich wel m iukt an eene koningin inbare gewone buiselijke omgeting A Je hebt zeker het land aan Metrouw Kilenberger dat Je zoo tp ha r afgeeft Et pour cause Maar die kleedij kan wel de terkiezmg wezentan diegenen die sok de Stukken kiezeq B Dat zijn de aoMimasorissefl van Ons Gknoegen Wat meen je daarmee A Wat ik daarmee meen dat zal ik je zeggen De direeteqren ton da V rcenigde Tooneelisten hebben eens op de hun gedane traag itaaromze altijd met zulke onhebbelijke ja dikwijls onmogelijke stukken toor den dag k ara n gaaulwoord dat zulks de snaak waa van aommissdrissen tan Ons Geooegen dat bet hun ook wel bevreemdde maar dat zg in dezen niet vrij woren Is bet nu zoo onmogelgk dat meiisctiea die immer zulke spektakelstukken kiezen tukken waarin met een iikkepitje zedelijke strekking zit ja taak eeoe zeer onzedelijke conclusie behelzen ook den wenscb zonden geuit hebben dat zij zeer geatcld zg n op mooie kleereii al behooren ze nu zoo precies met by het karakter tan de rol Ze moeien eens laten optoeieo De geheimn mm etn barhiir 0 ent geldajui dat zal een stuk naar hun hort zgn la het eerste bedrijf wordt er een dryfjaoht gevolgd door etn moord gehouden niet achter de schermen maar op het tooneel zelf in de tweede acte wordt er een trouw gesohsakt en wat daar verder bij hoort in de derde acte hoort meu oog tan een paar moordpartijtjes en in de tierde acte geniet men het zeer aandoenlijk sterteo tan een man die toor de oogen der toeschouwers door een pistoolschot doodelijk gewond wordt Als heeren eommiaaorissen daarbij geen emotiea geiio ondervinden dan ïgii ze wel moelelijk tevreden t stellen Ook Jialliao de groo e iaMbtt IS een zeer aanberelenswaardig stuk Dan ia meieeu Kistemaker aan een ezcelleule sebreenwrol geholpen B Nu nu ik moet zeggen ge rijt wel op uw paardje Zoo eten tertelt ge dat ik op Metr Ellenberger gebeten zou zgn maar ik kan niet zeggen dat Commiasarisseu tan Ou Genoegen zich kg u in eene welwillende beoordeeling kunnen terhcugen Uwe redeneering ia wel wol 8voolBarl k Gesteld dat commissarissen zulke stukken kiezen kan zulks dan niet zeer goed zgn toegeven aan de pressie lier bezoekers die soortgelijke stukkea prefereoien Waren die beeren in de keuze geheel trg dan zouden vel bewgsen dfit b iiae beackating en g ied smaak niet op zSIk eett luag peil staat als gij de goedheid hebt te tooronderttellen want zonder hen nu toor bevoegde kuas rechters of meesters in de aesthe ica te honden geloof ik tooh dat ze te teel gezond batuurlijk verstand bezitten daü dat het kiFieu tan minder goede stukken geheel a on beu kan geweten worden A Alles goed en wel maar aangenomen dat er in dat opticfat preaaie op hen wondt uitgeoefend dan nog kunnen zg zich doarmede nu t Hlinukeu Heeft bel goudsche publiek zoo Weinig goeden smaak ia het zoo weinig beschaafd dot het du f Iijke btira baslstakken schoon iiudt dnn halden die heiren door middel tan hun ojmmissariaiit eene schooue gelegenheid bet hunna by te dragen tot rerbetering en veredeling van dien smaak Ik ga zelfs verder willen lij aanspraak mokcii op den iioom van beBohaufde mannen dan moeten zg tooral in dit op ziabt doen wat hanoe hand ttndt on te doen Zg kouden bedenken dat als het toouoel sUohls dienstbaar gemaakt wordt tot betredigmg tan onedele dl beschaafde hartstochten zooola de lust oter sclian dalen moorden ujgaire wraaknemingen te zien opvoeren noarby de murasl ter te zoeken is bet dan behoort tot de af te keureu ja oiizedelij ke uitspanningen Het tooueel in onze dagen moet een middel tot volk opvoeding zgn ilaar waar znHse het geval met ia mistent men zijne roeping en duel het meer kwaad dun goed Men vocre stukken drama a blijspeltn enz met eene goede gezonde moraal op diiar is een biter middel tut veredeling tan bet karakter het lezen tan goede buekeu uitgezl udcrd t Kii de keuze is toch woarlyk met mneielgk Wy ktnueu tele stukken uit het repertoira der Voreenigde ïooueelisten die aan die eischcu beaotwoordeu Daar heü je b t om mnir 111 dci niemviren tijd te lilijven JSiue Familie Ifdgaaii Hu hitlere Pd de Bemoeial li Die l inIstB behoort met tot hun repertoire AlbrcJt 13 daar biiis over A 0 0 t even wij zijn ook met non de Vereenigde I oonerl t 11 gctruu vd Waarom juist altijd zij wairooi niet eens een ondir Is het oddatgeen andere troep zulk een uil flezeii aontol speolakel lakelen noiiseiu stukkeii brzit m waarin aetears als Kistemaker Messera en anderen zoo solutteren B Ik geef toe dot er in ilit opzicht veel te veranderen ja te terbeteren tolt maar allee kan nietop eens I t Is al wel dit nij elke i 9 weken komedie hebben laten vvij het bestuur van jyOna Genoegen daarvoor erkentelgk zjn A Ge zijt wei noif met te gelooven dat ze ko medievoorstellingen arrangeeren uit philantropie jegens de leden Als dit tge ul was als bet wezeatlijk hunne bedoeling vias den leden enkele geuoegclijke avonden l verschaffen dau zouden oog vele zjken andera zijii B Nu mijn waarde waarom anders ze trekkener toch een voordoe uit Ge wordt onbillgk A GeMelgk voordeel met maar vergeet met dot Ona ïenoegen zonder amuse nenteu voorde leilen gratig of tegen verminderden prijs geen raison di dtre beeft Commissarissen beseffen zulks en om dus wat te doen geven ze tooneelvoorsteliin en Maar voor het overige vogue lo gal ère Kit heb ik zoo ongelijk Daar liebt ge b v het loten voor de plaatsen door Charles besproken de wijze waarop sommige commissarissen hunne gelykheid met de leden op bet punt voa loten voor de plaatsen begrijpen de ongezellige s ecbt verwarmde en tochtifje foger of op zgn bollandsLh koffiekamer waar geregold slag wordt geleverd om de eene of andere slechte rerversching machtig te kunnen worden eene kumedieza il die meer op een rookhol of bierkmjp gehjkt minus de bierglazen eu biertonnen het vroege uur 7 uur waarop de voorstellingeu een aanvang nemen het late uur zoo wat middernacht waarop ze steeds eindigen e lange pausen die hiervan oorzaak zijn sahijuen dnn ook te moeten dienen tot exploitatie der bezoekers ten bote von den kastelein dan terder het gevaar bg komen en gaan overreden te worden in verband met den modderigen bij slecht weder oubegaanbttreu weg zoodat gij verplicht zijt eeu rijtnig te nemen wilt glJ uwe dames met aan het gevaar bloot stellen tn de modder te blijven steken Maar waar zon ik eindigen als gg dit olies toor uw geooegen uitgaan noemt dan ia t mij wel Wel bekome je de maaltijd B Je bent t tentje wel Er is zeker teel ta verbeieren maar bedenk oliijd det wij in Gouda wonen dat wy geeu oonspraak kunnen maken op zaken die alleen het voorrecht van grootere steden kunnen zgn Wat verbeterd kan worden zal met der Igd uok wel gebeuren A Mogelijk maar vooreerst zeker niet tenzij de nieuwe kastelein bet initiatief mag nemen om het dm bezoekers aangeumacr te maken namclyk als luj alleiti zulks kan doen De gebreken waarop ik gelezen heb zijn uiet onmogelijk te verhelpen Kleuie steden of groote steden billgke eisenen mag men overal stellen Wat ia toch dat onderscheid tegenwoordig tussehen groote minder groote en nog eens minder groote steden Dat de huurprijzen in de grootere booger zijn don in kleinere doch overigens lu alles piecies gelgk zgn wat duurte van t leren betreft Het vieesch b t is hier ter stede zelfs duurder dan in Rotterdam dank zg de onmatige I winzucht tan slachters De tgden zijn toorbij dat men volstaan kan met op een oudeiscbeid van grootte iu ons land altyd te wyzen Men kan iu Gouda eene goede comeiliezaal met goed toebehooren en bet optoeren ton gtede stukken even zoo goed hebben a s te Zutphen Deift Nijmegeu om van fiotterdon Amsterdam uf den Haag met te spreken B Willen wc eene meeting houden oter dme kwestie k Dat is geen kwaad idee nu en dan is er in den laataten tgd wel eens zoo iets geweist don had ge oltgd gelegenheid op te merken lioe belangstellend dé Gouneoaors zijn Zoo n meeling is wel non Ie bevelen voor iets dot men niet wil doen slagen Wilt ge noch een goeden raad van mg aannemen Ja nu denk dan eens goed ua over bet h kA il dat ge voor do meeting bestemmen zult uf ge in Nul en Vermaak Ons Genoegen boten jVrede Bett of boten Lampen zult tergadcisn Daarvan zal bet afhangen óf gij publiek krijgt De atmospheer in sommige lokalen schijnt pemicnius te zijn toor de belangstelling tan de Goudsche burgerij in publieke zaken Kom ga Je meê t is eteostgd Sedert 11 Zondag liggen er ongeveer 25 gevilde bunsings en katten te rollen op het ys in den Fluwcelen Singel in de onmiddelgke nabyheid der Doelenbrug en tan een bijt Met het oog zoowel op hel walgelgke als ongezonde von zulk eeu rotbuel meenda Ifen meldt aan het ü D De eenige oorzaak waarom de werving op het lattelaiid toor hel Ou tIndlscke leger geen reeuluUen opleteri eu ook ntet zal opleteren ie dat deo buereiiarueiders lu al ziju kleuren bet sordaten leteu in liidie wordt medrj edeéld door de eommisaioaairs 11 pj idtsvervaiigera u óommerterwisselaara voor de nationale militie In da meeite plattelandsch berbergeu tiudt me biltetteu waarop hun die zi h bg de e heeren terbiudeu willen lat tW belooU wordt eu den naiibrenger zelfa tot ih premie wordt toegekend I ket jan te va wonderen dat de wenrnig voor het lud leger geea re ultalfu oplevert De nommerter waelaar ol plaataterta nger ontvangt nagenoeg eens zooteel biijlt Ia het moederland en dient ui de beate barmouK terirgl bet leien van den lud sulilaat tol ontberingen ia een voortdureinle dienst voidert eu leebts een handgeld geeft ai ydS0 Wanneer de regeering geen andere middelen beraamt al baar weinig oj leter n U ervi ig Op de zWjeBjacfcool oao lïea kromme Bya t tltrc wordt nog voortdurend gebaad door een beer en door tiy e leerlij aan 4e 11 B school aid iar By de t H st der Imitate dagen werd een bijt m t ysgehoua en en gingen de drie oiMersehrokken bader ZÓ9 ie water be beide leerlingen komen eerst naaRoyji tan den si ooltijd dual iBen kalf ij meestal in ket koÜdè bad V D IjTiela Vt Gade heeft op ziek genomen een uieuws sja tónie toor het muziekfeest te Birmingham ta C9m ae9 eiv waar by de eerste uiitowing aU cal leiden en Midt bH den BMeh Hm langs doorlle ÜMtüonwiBimmt medegedeeMiv dat den beet Sehtmmel pnardeabrts aan de Militaih ie AcadMIe te Breda ea protiaeiaal diauwte teearu Sa N06rdU Brabant t u cijo terbodaa opeaiban roordroehten te h aden voer landbouwers omdat zjja abef dit in Birijd aebMe mrt de militaire vaardigKeid ackijtit géhed uü de lucht gegrepen Althans eratdaaga aal de beer SiMmmel weder te Oisterwijk optreden e een r ordraekt hoiideu oter j idenkeanis en kalnorziekte M oUs 4ikr a bed niét iets anilers tan tiMc U W ie ktti dkkr lütie t di Adt wer ItW ttHiHk nde in een nbetallige kélbeter maar k ell en W t r loöpèidt op éen aóiirt rerketeu heid j hiüit plibliek ge keel in de élwenheid hare èieriyihi giijtalte bare eeiitoudige elegante gestes bate Snih eele oMdltacht te betfobdeten llèt itaiat uit tónltjlnh s r inkMdu U deed zien koeiiH en door bai ibi eit eiièe houding en door hare t GttdlIe Swgzame stem en door hare bescbBafde iiili rlk S batdl e olniek eagebofen aotriiie ie wOmM enaiaiA kM ge oigèn ten cJ oof diof dpn schryter aeK te gooren voordragen n al ware bet Ueea t or de herinnering aan dot Wiifa iid imwtgkkot dan reed aden fctj M na Xmseman dankbaar cyn toar kaarofitMen Wij HApeil tta gaovtlier tikrtedst hations eettMal moge ge é B i A MtaltiKkili a m MMtuk t a toaneèle te zien optoeren en dan de rol tan l Mlse te zldn terruld door baar die gisteiatand toODde dMrroor tw tolle berekend te zyn Hoe bcieekenisrol klonken uit djw nood tan kaar die inderdaad omdat zij niet deed als de meeste mb kar Maebt omdat ty niel neomira dfltwerC itDbillök en oorécsbiiaualig teraerileeld werd date aroordcBj Gewataktid ie een giftig woekerkmid Dat tel geta trachten draagt eu t n teaya Gebraikt om wat er opwhiet aan i u xiy Te doemen tot gelijke ontruchtb arheid d WöOii Kid St terdientte s yaudin I n a ftMstro6w VKn bet kleine t n t gemeene Waf t feekt moet geknot Wat bliiilt betuild it ftai t beemt neérgèalkgen en gekneteld ttaUini gétwekuid öf gHitoöörd met ma a a ren De goateroeur geaeraal taa Lansberge arordt ta a Hage rerwncbt omsog een maand roor zijn tertrek naariudig aldaar ta rertoeten Het 4aor de Eegeeriug toegezegde etaentwerp houdende berziening der wet op de nttiouale miHtie i naar meuteraeamt aan den Baad van Btate toegezonden Door bet Nederl Sehoolteiboad ward indertijd e ne commissie benoemd tot het uitbrengen van e a rapport oter den lcerp iohl Naar t D b Z S £ n daaihk i wr kli iiat kan Genie ha traan tan Weert eens naat jenie I Maar dat s u aprookjp n mythe n onding or erger nog ieta lots iets onratioenlyka Ëen nile ziekte die aaeu Iier i niet noemt Dan owt ta oAVeg eï een tri ei teit stiRtan 9 9a6raal ëemte k uia Kiuia gen tia 12 eh ÏS Jan In de zitting tan Omsdag by de algemeene begehouwingen over de ataftsbegiboting beeft de minister tan bjua laiidaeke zlken terklaard dirt de militiewet bij den raad ran atate in behandeltij ia i dat de onderbaLdelingeu met het eo iieortium tan bankiers over den epoorwegaauleg ziju afgesprongen dat de regeering daaroatreiit tgd tau beraad moet gelaten worden oboboon zy weAeebt nog iu dit aittingqaar een ontwerp in te dienen Voortieniiig in zake het onderwijs is noodig maar ook hierODtreot is beraad noodzakelijk In het algeaKen is de regeering niet reaetionnair zij wil bestnaude wetten eerbiedigen eu naar leUer eo g st uitroeren In de nlting taa gisteren is bij de bebandeling mn ket kooldstak buitenUndsche zaken door deo beer Harteen zeer uitroerig de suikereontentie en de suikermarkt en iuduitrie beaprokeu Hy ia bepaald tcguu de afscbafSng tan den aecijiia in het belang der industrie zejte maar drong aan op terwerkio lu entrepot naar een tast en uuiforupeyfer tan belasting De minister zou deze wenken gaarne overwegen nu ook in iFrankrgk tot dat stelsel wordt overgegaan Npg heeft de minister in antwoord op den neer Saraias te kennen gegeten dat by t ter de regeling der zaïik tan de Luxemburgsehe schuld nog geeiie bepaalde toezeggingen kon doen Ten slotte is hoofdstuk 111 set algemeene at aangenomen De discussie oter hoofdtak IV ju iitie is aangevangen De hulde aan luitenaut generaal van Swicten 4au den opperbetelhebber an de tweede expeditie tan Atehin iegAte enket bewijs gegeven dat er velen in den lande zijn die zijne groote diensten ook by de en kr gitoeU ilan de natie bewezen weten te waardeereu Ofilehaou de generaal een openbare hulde als de aanbieding tan een eeresabel en dergelijke demonstratieii tan de hand bad gewezen hebben toeh en aantal zijiier v ei eerders gemeend hem een stoCFrlyk blijk vim aelitiug en erkentelijkheid te moeien geten donder op epiiigen tdt opeiibare inaehrgving kebben ongeveer SÜO personen uit alle deelen des landa zich verreiii d om aan dat deukbe ld uitvoering te geven Gisteren te 4 uur beeft in de farkzaal te Amsterdam de aanbieding tan dat butdéBlük een gokieu bther plaats gehad De heer Mr J G Gleiekman toerde na mens de aanbieders het oord en Wird door den generaal in hartelijke taal beantwoord Na de aanbieding werd den generad in ket Park en feestmaal aangeboden waaraan ongereer een 90tal personen deelnamen De gouden bokaal ia een zeldzaam knoaiatak zoa wat grootte als wat aittoering belrefi Voor den keikdienst zgn ieraden tan znlk een omtang tc4 dneterie bijna uitsluitend vervaardigd t ar andere doeleindea ia de wedergade r tan welUebt niet te tinden De hoogte is ia bet geheel 4 oeatimrteis de grootate breedte tau het middenstuk 16 4 cM of met de bandtatsela 21 tit Da eigeaijjke beker beeft een zeer aierlgken torm eo ia gruoleudeele gepol si terwijl de randen met raatgouden ornementen toorzieu zgn ea op het middeuete gedeelte buten deo toet matgouden tersielsela eren smaakvol ali sober zgn aangabraeht Op dat gedeelte prijkt aan de eoe zgde het Nedarlandaebe wapan aan de andere het wapea van den heer tan Uwietea nel het Grootkruis ea het list tan de Uilitatre WaUemsord Het dfiksai dmagt ket beeld ta de MedK daekei maagd met opgeheven taaadel en met den Iseow aan bare toeten Dele gro toaral ie aitalekend geslaagd en uiterst fijn bewerkt Uet bresde gedeelte tan kft deksel dra iu prachtige letters het opeohrift Aukh u de jaa Uen 187 o 1874 aaa de overzijde Daartusseben zijn de twee helften taa den bekenden Latgnaohen dichtregel aangebracht PaBGEBE UlIIKCTU DeiELLABE UJFEKBCM De oaderarorpeoen pareB defaoot ardigeoterslaap Het kmMverk staat op een vdetetnk tan palieaaderbout met donkerrood fluweel bek1 ed ba gesteudd door ifier leesirenkUttwen idie ballen dmtatteu allen tan mIMief goud In eea lade tto dat voetstuk kevindt üich een album in donkerrood fluweel met ndèn tersierselea gebonden en bebalte eeuige titelbladen met toepasselijke opdrachten de nameu Itetattende van ongeveer B50 landgenooten die den deAeraal dit blijk tan kilde aanbaden D it album is etenzeer een zeldzBdin kunstwerk wnarin de heer Antonie Gretenstnk zich zi lf kceft otertroffen De teekeningen öm de CitetblaÜen de n liH is de commissie die dezer dagen te s liage vergaderd was thans in zoover met haar rapport garend dat binnenkort de openbaarauikiiig daartan kao woideo tegemoet gezien In den omtreek tan Barmen in Bijnpruissen tlel aieaer dagen eea paard tan een 60 toet boogen rotsnaur Noar heoalen Onder aan de rota ia een bierbrouwery met een rieten dak Het paard t jl juist i dit gebouw stortte door bet dok passeerde een paar terdiepingen en bleef eindelijk tuascben balken en planken beklemd zitten Men had tertcheidene tttep fi ndig om het dier uit de netelige positie te realM Ket wonderlgkate tan de zaak is nog dat l t geen eAeï letsel bad bekoaun eo kinaekeud 2ijn jnickeodeu meester tojgda De heer de Brieder bekend feuillstoaist der Atut Omr waarschuwt onze landgenooten zieb niet door de aantankelijke rijzing der Spaantche fondsen te laten lad n tut uakocmdaartan Uet merkwaardig r sabi se itfH bf dat die ibpdsaD rijzeo zolder dat daarroor een enkele grond bestaat zal coolang duren tot da protmcialen die goede apaiers van overvloedige contanten in de rakken tan treem de potentaten maatschappijen en bankiers er tot v r d oren in zitten waarna het gerucht de wereld zal doorvliegen Nieuwe Spaanïche leening Din tilea de ouden verbazend want de nieuwe geeft natuurlyk een paar percent meer in belofte ailtyd en dan wordt bet eld ni t geestdrift aangtbrttlt 00 efn of tvrtemütl wordt rente betaald maar tan t geleende kapitaal zelf en dan arme Ntderlaads e kapitalisten die lieier kotteelen in Spanje bouwt dan een buisje op eigen grond gij tijt weder beetgenomen I Me dunkt ik boor alsdan de gefopteo weer z gen Nd is bet toch ook voor ket laatst Maar ik antwoord Alsof die laat te maal ooit komen zal IM QE OM D E N In de Sociëteit k Zoa amiee hebjedef7ou iieifojiii rgelezenf B Ja wel waarom A Dan hebt ge t stuk tan Charles oter bet lo ten toor de komedie zeker ook gelezen Hoe tind ge I i p dab wat zal ik je leggeu peiae perdu voor dien mynheer Charles Wat hg schrgft weten vK Blleo en by behoeft ons niet la komen vertellen dat er Ieta anders op dieut gevonden te worden turn ia t begin of balterweg van t stuk dacht ik daar ui je t hebben Charles doet een middeltje aan de hand Maar ik vergistte my A t Is toeb goed de aandacht op eene dusdanige gebrekkige manier tan plaatahetprekmg te testigenf 1 Na dal ia reeda mcermilcn geschied ai it t dan afet iu de ktaiit Manr ton loten en komedie gesprokea wat zeitt ge van dien uitval tan Kislemaker Ge weet dat zgne kunstbroeders hem da beid tan de gaandery noemen A Ja dat weet ik Denuittalheb ik niet geknord i ik ergerde mg te zeer oter een en ander iWiudat ik iu t begin niet naar de actenta louterde B Ni ge hebt er bepaald by terloreu Dat in crimmiite gezicht tan dien gaanderg heid t was om e te beduen tan t lacbea Die kwiebua beeft ie ift eeas ergens geboord of geleien di t groote ortiaten ficb ff ftut dergelgke manier op het publiek wreek cu ammsr maar dat die apentoer hem zoo ruw fn oiigelikt afging ket spintneele ontbrak er aan tt Oesekreeuwd beeft h dien atcnd weer heel dapper trouwens by begreep niet het nvnste tan tgt iW Da Sttheif e fu dan ook aiirt gt akkelyk te tertolken en B Ëene reden te Areer toor een middelmatig ac J tatr ioh niet aan een kDofdrol te wagen Maar liliet aUaen tiiend Kistamaksr ook op de anddre etaata viel oog al wat af te dingen A Nu amice ge zyt wel wat bard in av oordeel oter die mensehen Ja ik Koet wel er ontbreektteel aan maar ge kuat niet tergen da g voor uwe 75 oeiita Mi giMaetcnaaads ia tea d tl hooreo i rggt £ a weet gy dan een tekre troep B Ik ben tolstrekt niet onbillgk in mijn oor Ifcel dter die menschen zooale gg zo noemt ik geef my ook oiet toor tooocelKOsnseol uit bar t moet men oog al wat in zgn mapdje bekb a dook ik ben met onbillgk ala ik torder op het tooneel besehatfde maniereu natuurlijkheid geen pkijaa terie te zien eu goed gekaiseht hollandsch te hooren tl laat nat least eeue rolverrotling die naar ia en van atodie getuigt Kon men dat niet geten toor 76 cents dan trage men een guldeu of meer Hilar ij doet het tuorkomeii a èof ik zoo maar op eeoa met een paar groote woorden bet géheeU geadtchap teroordcel Dat zg verre Er zijn Mer verdieustelgke acteurs by dot gerelschap Daar heb je in de anste plaats Metr Kleine Velimoii Morin die zeer gilukkige oogeublikken kan hebben de reel