Goudsche Courant, zondag 17 januari 1875

i wtl Zondag 17 Januari 1875 N 1621 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Oinslrekeo De insending ran adi ertentiën kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave lï 11 Dintdiig morgen den leer Commissaris vnn Toiitii reite tlieiist te bewijzen met igiie nnndacht op die voorwerpen te restigen Tot heden zijn rji evenwel nox nitl verwijderd en znjj ik gisteren tit mync erbnzinp de dienstbode van den heer F mft een eker welgev iien de watt rlcHraf in de onmiddeiijke nab glieid van die reeds rottende krengen uitspoelen Of het voor fiemelden ambtenaai ceii zaak VRii te weinig belang is of dat zijn ge7a j te gering 19 om die afscbuwet yke woorwerpen te doen oprniraen dat weet ik niet maar zeker is het dnt men er een bord zoude kunnen p aatsen met bet opschrift nExpoêitie van ottreinhed mei ooglnikende toeêtemming van den Heer Commmaris van Politie te Gouda X MW i y a i mil 11 Mii i i m i Laatste Berichten NeW Tork 12 Jan Het Kabinet is het rena gewordpn omtrent de boodschap die I rensident Grant bg het Congres zal indienen annganndedegebeurt nissen in Loaisiana ne boodschap is in weerwil dat ze tn krachtige termen terrnt is insgelijks door de roomaamste senatoren gO Higekpnrd De Goarernenr an New York heeft Terklaard dat generaal Sheridan door zijne tussohenkomst in liet gebeurde t New Orleans de Constitutie heeft geschonden Het is oor den Staat New York een heilige plieht oi gde hij er bij om de vrijheid van bet borgerlijk gerag bofen het militaire te helpen herstellen Parijs 13 Jan H Journal O eur behelst eeu lieslaJI il Regeerlng waarbij oene vcrkiezin is MitgesehreTen in de deparicn enten C$tes du Nor i en 8eineet Otse frankfort I3 Jan Heden Toormiddag zijn Ihièr alle socialistische arbeiders en andere rereeniglngm op last der Politie roorloopig ontbonden ▼ erklaard Parijs 13 Jan T e oiterste recliter ijde 7a tegen de urgent terklaring der constitnlioneele wetten temmen Berlijn 13 Jan T e Proc Corhsp meldt dat de Ouitsohe kanonnecrbooten Mhalrosi en Nautelm in de Spaaiisehe wateren vermoedel k door eenipc ndere odrlogs chepen zullen worden gerolgd Anngainde den aanval der Carli ten op de Mecklenburg sche brik Gaaiav zegt zij dat de l nitsche Regeering onmiddellijk en met allen crnrt hare nnnd icht 0 1 dat voorval heeft gevestigd en de noodige stappen heeft gedaan om voor de Duitselte vlag eene volledige voldoening en zoowel voor de bemanning als voor He feeders schadevergoeding Ie verkrijgen Pe Kegcering meent te mogen verlrouweq dat rtil wrgens de wrn ding die zich thans in de a ingele enheden van Spanje lieeft voorgedaan gemakkelijker znl worden verkregen Madrid 13 Jan I c Rrgecring heeft lan haren gezant te Berlijn te kennen gegeten dat zij wegenshet gebeurde met de Merklenburgsche brik Gvaiav erst dan een formeel besluit tot het geven van oidoening kan nemen ala al de diplomaiieke stokken vit Berlijn te dier zake afgezonden ie Madrid zullen ontvingen r ijn E ne volledige voldoening zal dan iet achlerwege blijven H aIÏKT BERÏ c1h ten Oouda 14 Jan Jüj weinig handel was de stemming flauw Tarwe paike 9 a 9 40 Mindere 8 65 a O 90 Rogge puike ƒ 8 a 8 Ï5 Mindere ƒ 7 25 A ƒ 7 76 Voer 6 70 8 7 Gerst puike 8 a i 8 i6 Mindere 7 a 7 75 Haver zware B Ï5 a B 80 Minder 4 a B Hennepzaad 7 75 8 ƒ 8 l e veemarkt met gewone aanvoer de handel in all soorten traag varkens van 24 a 38 cents per half kilo varkens voor Londen van 20 a 24 cents per half kilo magere varkens vlug verkoclit Aangevoerd 20 partijen knas mei vlugge handel w ƒ 24 a 28 boler 1 30 8 160 CORHESPONOENTIE OoB wordt verzocht de politie te willen attent makfo op èt inTTtf nait biildftdighcid der gtraatjeagd Gift cranio iddag circa 4 oor reed er opdensioge tegeoorer de kizcrae eeo vigel nte wurin eenig personen die vso bovcDgeitoemde baldadigheid zeer te lijdea hadden in den vorm van allerVi vuiligheden die in het rijtnig werden geworpen Het il wcnBchelijk dat de politie goed toekijke dat voortUD derg lü ke onaangenaa ra heden niet m er gebeoreD Burgerlijke Stand GfBOBEif 10 Jan Franciscas Johaniiei ouders T P Weiter en W A Huigen 11 Wtlhelmina Adrian ondera W van Soect en E A Jaarsveld Alidn Johanna ondcrs H J Begeer en A VerBchnt 12 ticrorilua ooden J Nieowveld en W Ahbema Leonsrdns Cornelia Petrus ouders J J Bsckcra en W A van Houten 14 Johannes iicohns ouders C L Bakker en J van der Pol OvERLCu N 11 Jan G Kraan 68 j A Doornik 7 m 12 U Nogryn Ij 6 m J C Pnjdekker 19 t IS Ë Smcekcna huisvr van P P Knaut 80 j 14 W BoDcfaas hniavr van N llaks G2 j ADVER TENtlfiN Bevallen van eene Dochter A C LAMPE VAN DBN ElSBOOH Gouda 13 Jan 1875 Heden overleed mgnen geliefden Echtgenoot den Heer FRANCISCÜS tanBOVENE in den oaderdom van bgna 73 jaren Wed F VAK BOVENB üout a UJanuari 1875 geb vam Vuet Algemeene hennitgeving Heden werd ons hart diep getroffen door het afsterven van onzen lieveling JAC0BÜ8 in den leeftgd van slechts een jaar Joh H KUIJPERS C C KUUPER8den Haag 12 Jau 1875 BaiNKHAN ♦ Overleden te Utrecht in den oaderdom van ruim 83 jaren Vrouwe FRANCINA MARIA DÜPPER Weduwe den HoogEdelgestrengen Heer Jan Anthonik Blanken in leven Hoofd lngeniear bfl s Rijks Waterstaat L 8 P DÜPPEE Utrecht 12 Jan 1875 Exee ïeit Eenige en algemeene kennitgeving TWEEDE BIJEENKOMST van Crediteuren in het faillissemeit van G BELONJE CzN Behanger Stoffeerder en Winkelier te Oouda ter verdere verificatie van schuldvorderingen is bepaald op MAANDAÜ 25 JANUARU a g des voormiddogs ten tien ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagscbe Veer te Rotterdam Gouda De Curator 12 Jan 1875 Mr H J KRANENBURG Met 1 Februari a s wordt gevraagd EEN CmEDBSLEERDEKAIER met of zonder KOST Franco opgaaf van stand en prys on ier Letter A bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier f5 75lnp aatsvanf 29 Dr K KARMARCH en Prof F HEEREN S Technologisch of Volledige Handleiding voor alle takken van tbricbirezeit tn olRsmjcerhnd in alphabetische orde met ongeveer 1500 tus Bchen den tekst gedrukte Houtgravuren Naar de tweede geheel nieuw bewerkte Hoogduit sche uitgave DRIE LLTVIOE BOEKDEELEN i V De prys van dit werk was tut op heden 29 en is thans verkrijgbaar voor den zeer goedkoopen prjjs van 5 75 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda SdïTï EAU D AN vers I waarvan men vertrouwen kan dat het uit aromatische planten gestookt is wordt verkocht te Oouda bij B SCHOLTEN Coi£feur Damesen Heeren Haarwerken die het Eau d Anvers rechtstreeks ontvangt uit de Fabriek en Stokery van den heer AUG de MARBAIX uitvinder te Antwerpen De royale en double kwal worden bijzonder aanbevolen als zgnde de gezondste de geurigste en de beste tegen Rheumatiek Hoofdpijn en andere kwalen Prospectus gratis te bekomen GEVRAAGD Soliede BODEN in alle Steden en Dorpen voor eene geoestigde Vereemging tegen voordeelige Premie en Provisie Reflecteerendeb gelieven zich te adresseeren met franco brieve onder letter A Z bfl den Boekhandelaar il C HUGE Gondache Singel No 87 te RiAterdam Openbare Verkoopingf Op MAANDAG 18 JANUARU 1876 vooné ten negen nre in hét Hotel Tivou aan de Spoorstraat te Gouda van een netten goed onderhouden MEUBELEN HUISRAAD BEDDENGOKO LINNEN TAFELGOED KLEEREN GOU DEN en ZILVEREN VOORWERPEN eenig OLlEVËRFSCHILDRaiJEl een volledig stel Iloriogiemakersgerecdseliftii en eene party nienwe nitmnntende GDUDfiM en ZILVEREN Alles afkomstig van wijlen den Heer B00d gewoond hebbende aan den Bleekerssingel Gouda en te bezigtigen ZATURDAG 10 Ja nnarg 1875 van 9 12 en van 2 4 nnr o ook op verzoek Zondag van 12 4 nar Inlichtingen ten kantore van Notaria Mn KIST te Gouda Tot het vullen van liolle Kiezel beataat er een werltzamrr en beter diiddel dMf i TAND FLOMDË van de KK hdfundArti dr J G POPP te Witencn Bognerfiim no t die itiler zeir teer gemakkelgk in de bolle liczea luu itggfi en wtlke r leh clan met de orerreit der kióen fli bet tindrleeacli verbindt de Kies toor verdere veé rotting beveiligt en alle pjjn dcet beilarea Üct Anathcrin IondwaCer van Dr J O POPP Ir k Hof Tnndarti te Weenrn in de ondentaande Dcpdti a f 1 75 per flaooa te bekonien il het voortreffelijkste middel bij riiamatiteke tandpijii ontetekinien en rerr verlngen an het tandrieneh het loit den tandsteen op en verhindert do verdere vormtnK daarvan bcTotigt lotte tanden door versterking van het tanilrieeeh en leraryl het de tanden en het tandvleetch van alle aadeeli f itoffen zuivert geeft bet den Bond etnt angt name frischheiil en verdrijft reedt door een kdrt gebruik den leelyken rrak die er uit Toortkoat Anatherin Tandpasta van Dr J O POPP Pit preparaat hondt den adem friaeh en itrtktteveus om de tanden chltterend wit te maken oahet bederf derzelre te voorkomen en het tand leeaokte venterken Dr J O POPF Plantaardig Taudpoeder Het znivert de tanden looiecr dal door het dagelykaoh gebrnik niet alleen de gewooulük loo laetige tandateen wordt verwjjderd maar ook het glaznnrsel der tanden ateedi blanker ea zachter wordt Te verkrijgen te Gouda bg L Sclienk winkelier op de Hoogstraat wgk A 123 te Rotterdam bg F E van Santen Kollf apoth en A Schippeiegn k C blaanwe poreeleinwinkel te a Hage bg J L F C Snabilié apoth te Léyden b i E NoorJijk te Utreeht bij F Alteua apoth teAmstrrdam b j F van VViadheim C verloophuis Ie Oudewater bg T J van Yreumingen te Schoonhoven bg A Wolff Goada Drak ttn A Brinkmaa De niigave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de ni ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 75 firaofo per poit 2 Kennisgeving BELASTING op de HONDEN BUBGESIGBSTER en WETHOUDERS ran Oonda in orervegiog nemende dat bij art 2 dei verordering op de in ordering der belasting op de boudea vattgetteld door den Raad dier Gemeente den 31 Octoi er 1866 aan eigenaren of bezitters dezer dieren de erpliehting it opgelegd om daarran jtarlgkt in de maand Jaautri aaogifte en betaling der belat tiug t doen Herinneren den belanghebbenden aan die bepaling et nitnooHiging de gerorderds aangifte en betaling binnen den daarvoor getteldeu termijn te doen ten einde beboeting foor te komen Gouda den 15n Januari 1875 Burgemeester en Wethouders voornoemd D tieeretaris De Burgemeester DaoOOLEEVEa FoKTUUN Van BkROB N IJzENDOOEN BUITENLANjDT Buitcnlandsch Overzlclit I e heer Gladstone heeft eru brief opeubaar ge maakt waarin hg kennis geeft vuii zijn besluit om all hooCd der Engcltclie liberale party af te treden en de reJeneu ontrouwt welke hem tot dit besluit hebben gebracht Hg voegt er bg dat hij getrouw tal blgven aau de t eeJt door hem verkoudigde befiitteien l e Koning van Spanje ia te Madrid aangekomen co onttaiigen door de leden ran het gouvernement lc civiele en militaire autoriteiten en eene groote volksmruigte welke hem met grestdrift begroette De Gaceta herat een brief ran maaiscbaik Esparteroaan koning AlfoDSut XII I e schrijver betuigt zijn leedwezen dat zijn gezondheidttorstiud hem niet veroorlooft den Koning ptrsoonlyk te komen begroeten Hij verklaart steeds ernitrauw dienaar des Koningt e zullen zgu en wen bt dat alle liberalen zich ereenigen om aan 5pai je Vrede en voorspoed te bergcren y naar de Spaansohe piet anders te doen schending van het Vgeering is blykbaar be De Spaaniche regeering heeft aan haren gezant te Beriljo kennit gegeven dat voldoening in zake de gestrande ktik Gaslay slechts kan warden gegeven wanneer al de stukken te Madrid zullen z ju ontvangen Dan echter zal dittTonverwgld geschieden Ofschoon dus Duiteche sohj kost vertrekken zullen ze ei vinden dgn te waken tegen volkenrecht De Spnansche reid om van hare lijde het mogelijke te doen De wel op de kaders van het leger is in de Franacht nat vergadering nog niet afgehandeld Art 2 il aangenomen Men is dut nog niet aan de constilutioneele wetten Met groote belangstelling ziet men naar de discussie over die gewichtige ontwerpen uit Meer en meer blgkt dai het inderdaad in het plan der regeerings partij ligt den hertog de Broglie aan het roer te brengen Zijn minieterie zou reeds gereed zijn De bas s van het plan is de verwerping van de constitnlioneele wetten Men zou trachten ze urgent te doen verklaren ten einde den afloop te vcrhaasicii en de linkerzijde minder griegenbeid te geven om debat te voeren Dan rekent men op de verwerping der voorstellen zelf De Broglie zon met zijn partij der orde weder optreden de nat vergadering ontbinden en onder zijn leiding de nieawe verkiezingen doen plaats hebben Misschien doet evenwel de voorbirige ontmaskering der batterijen veel kwaad aan het succes der onderneming Tegenover deze takliek stellen de republikeinen de volgende gedragslijn De linkerzg de zal tegen de urgentie en voor de tweede jezing stemmen om de behandeling der artikelen in comité generaal mogelijk te maken Daar zal dan in den strijd der amendement het ontwerp worden uitgekleed en vermoord of naar den zin der republikeinen gewijzigd Hun woordvoerder zal Dufaure zijn Ojk de uiterste rechterzgde ia besloten tegen de urgentie te stemmen Ue verkiezingen in Cótea dn Kord en Seine ctOise zullen plaats hebben 17 Februari ia het eente departement zal de lepubli u Foncher de Careil staan tegenover den Bonapaflistiscfaen Feltre in het Lietste zal de hertug van Wagram als conservatief Bonap eandiilaat o treden tegeu den repnblikeinschen oudprefcct Valeniia De belangrijke onderwerpen die tegenwoordig in den Duitschen rijksdag worden behandeld hebben sommige Duitsche bidden aanleiding gegeven om een noodkreet te slaken over de slechte opkomst van de leden en tot hen een ernstige aaosporing te richten om toch ter vergadering te erschijnen Werkelijk zijn in de laatste dagen de banken beter gevuld Na aanneming in tweede lezing van het wttsonlwerp op Jen landstorm kwam in eerste lezing dat totin oering van het burgerlyk huwelijk iu behandeling waarbij de Beiersche minister van justitie en bondsraad van Faüstie heeft hetoogd dat het doel van dat wetsontwerp is om aan de geestelijkheid iu Beieren bet recbt te ontnemen rechtsgeldige hnweIgken te sluiten w it noch tegen de rechten die Beieren zicU heeft voüibehüuden noch tegen de bepalingen van het concordaat met den pausselijken stoel in strijd is terwijl in den Beierschen Faltz hrt burgerlijk huwelijk ook bestaat Bg tweede len ng is dit ontwerp tot art 26 onveranderd aangenomen Iu parlementaire kringen is men zoo welgemoedomtrent het lot der baukwet dat men na verzekert dat de zitting van den rijksdag slechts een 10 of12tal dagen na de opening vanden Prnistschen landdag zal kunnen gesloten worden Men zou dus eikander weinig hinderen Omtrent de groote beginselen waarop de baokwet steant schgot men het meerenmeer eens te worden O Alle berichten uit Berlijn stemmen daarin overeen dat de regeering niet rosten zal voor Spanje haar wegens de behandeling der Mecklenburgsche brik Gtu aD eene schitterende voldoening gegeten heeft Heden zal de Pruisische landdag ten 11 ure iu de Witte zoal van hel palcis door den vicemiuister presiüeut ron Camphausen geopend worden Bij den Bondsraad is een nctsoutwerp waarbij de Bgkskanselier wordt gemachtigd om 17 millioen mark te besteden aan de voltooiing ler vesiingwerkeu van Straatsburg en tot het dekken dier som aan de stad Straatsburg gronden teverkuopen welke voor de ve tiiigwerken met meer gevordird worden De boodsclinp van den pre ident Grjiit in actwooid op de iuterpelLitie van den Senaat is verschenen Hij zegt dat de bloedige wanordelijkheden van ADVEBTENTIËN worden gephutft van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel lueer 10 Centen GROOTE LETTEftS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VUP CENTEN 1866 en 1868 de moordtooneelen van Colfai ea andere omttamligbeden in New Orleana voorgevallen ten bewijze strekken dat de jonaste gebeurtenitseo aldaar niet aan de haiideliiigrii an het goovernement zijn te wijten De genera d Sheridan wordt door geenerlei parlijgeest bezield De president laakt tea sterkste de hoofden der White Leagoes ea raadt het nemen van doeltreffende maatregelen aan H j vraagt de voorlichting van het congres en belooft eea volledige en onpartijdige uitvoering der beaiaiten aa dat wetgevend liehaam FRANEBUE Emile Fereire de beroem Ie bankier de grondlegger van het Credit Mobilier en de milde besehermtr der kunst in Frankrijk naar wieu een der bonlevtrda vau het herbouwde Parijs genoemd is geworden it verleden week gestorven Hij was een Israëliet vaa PortugeescSen oorsprong kleinzoon van den beroea den leeraar der doofstommen den philoloog JacfiMa Pereire Anii het be in van zijn loopbaan vond lua hem bij de volgelingen van St Simon en in 1830 was hij met Dit was de eersie stap der beide broeders op dea weg der fortuin Met baron James von Rothschild ondernam hij den aanleg van den Noorderspoorweg en laier richtte hij de maatschappij op die den aanleg der Zuidersporen in Frankrijk zou op zich nemen Deze gra te operaties deden waarschgnlijk het uog stouter plan bij hem opkomen tot oprichting van het Credit Mobilier Met warmte werd dit ontwerp door de Persigny erdedigd in den miuissterraad toen do Keizer op reis was Foüld bestreed het en voorspelde met juistheid de gevolgen dier inrichting zij zoa volgeui hem in voornpoedige tijden het tenuitvoerleg gen van groote ondernemingen bevorderen doch ia dagen van tegenspoed zich niet staande kunnen houden Het erd deauicltemin goedgekeurd door den Keizer en speelde een groote rol in de indostriëele ontwikkeling der volfrende jnren De profetie van Fould werd ia 1867 vervuld Bg de ineenstorting trokken de gebroeders Percire zich terug maar het kapitaal W 1S weg en het gerechtshof besliste in 1868 dat de beide heeren Perecre en andere directeurs voor de handelingen van de Vereemging verantwoordelijk waren PereircB rol als financier was hierbij geëindigd doch onderlusschen was hij de milde beschermheer geworden der Fraiische kunst Aliijd een steun van het Keizerrijk werd hij regeeringa candidaat bij een verkiezing in het district van Gironde Van 1863 1869 heeft hij een plaats in het Wetgevend lichaam vervuld doch aan staatkundige debatten heeft hg nimmer deelgenomen Keeds vroeger was h j lid vaa den Algemeenen raad van dat district geweest en door den Keizer tot ofbcier van het L ioen van Eer benoemd BE L G I Ë Zooals iedere groote stad heeft Brussel jnea1gamcen bekende persoonlijkheden Een daarvan iteaa