Goudsche Courant, zondag 17 januari 1875

k a l beer die deeds in hei nil gekleed uitgaat iieuwsgieriglieid maakte sich meester v iit het publiek toen in de laatste weken faevifie koude viel zoude witte man zyii toilet huiidhaven Ju wel hield by mnnmoedig eenige koude dagenlijn wit pokje aan maar toen het wat t erg werd trok by een grooten mantel met kap ook van witgiklenrde stof vervaardigd diiaiover Men legt datdeie excentrieke heer Nederlander is die jaren geleden in de Oost fortuin heefl gemaakt maar getroffen door een tonncsteek naar Europa moest terugkeeren Zijne eicentrioiteiten sijn schadeloos en onlstaaohoofdzakelijk daarait dst by zich verbeeldt in bijzondere vriendschapsbetrekking Ie staan lot de ton die altijd moet schgnen wanneer hij uitgaat Hijwoont op kamers waarvan de deuren met verguldelysten omzet zijn en hij is oVertuigd dat de zondit voor hem gedaan heeft die hem ook de machtèeeft gegeven een spoortrein in volle vaart te stoppen J De andere bekende persooulijkbeid is onlangs verleden Jaren achtereen zag men hem in een licht i iJToen pakje gedost des winters en zomers geregeld Tan twee tot ijf sur namiddags door de ptttagt llaneeren de winkeliers wisten al hoe laat het was als hjj zijn verschijning maakte en als hy verdween l j sprak nooit met iemand en scheen geen kennissen te hebben Toe men 4irm drie dagen achtereen miste deed de Ï olitie onderzoek en vond men hem ziek op zijne amer Hij lierf kort daarna Het bleek dat hij vroeger beambte was geweest van de Russische Re f ceriiig bij de dinmai tmijiicn in den Caucasus en 4lat hij een brillaut vun zeldzame schoonheid had geslolrn De stern wist by in eeiie insnijding in de littid van zyn nek te virbergen en toen het vel weder fori was diebt gej roeid verzucht hij verlof wegens redenen van gezotitllieid Maardoor gelukte het hem te oiittnappca aan de strenge bewaking lan de diamantjnijnen en met z jn kostbare nekvracht reisde hy naar Amsterdam waar hij den steen voor oi gevecr £ 12 000 verkocht üaanui estigde hij zich te Brussel Meu zegt dat de brillant thans den keizer van Rusland toebehoort BINNENLAND Gouda 16 Januabi Er heeft tiofa hier ter stede een comité gevormd jnet het doel om aan de Goudsche ingezetenen verschillende soorten van kunstgenot te doen smaken Aan dat comitc lebben wij reeds de voordracht van Mma iOrusemnn te danken gehad terwijl het iniiiatief d uirloe genomen is op den avond der voordracht van Hermanu Liude Wy deeleii dit met groot genoegen mede daar wij nu ToorXiian meer dan vroeger kans hebben om de groote talenten die zich elilers doen hooreu ook ÏQ oada te krijgen Het comité draagt de risico van de ontvaDgsteu en voorzeker mag het erkend dat liet zorgen voor aangename soirees nu in handeu ia van personen die iu deze vertrouwen verdienen Zondag H had in het hotel tTiwli eene baitengetvone vergadering van het Zieken en Weduwenfonda J TOvidentut plaate met introductie van alet leden aarin den leden o m werd medegedeeld dat de wekelyksche nitkeering bij ziekte tot 5 was verhoogd en dat bovendien aan een lid bij het bevallen zijner vrouw in eens werd uitgijteerd Op deze vergadering lieten zich oog 9 personen Is iid inschrijven en daarna nog 6 zoodat de ver eniging thans 61 leden telt Xiaagste thermometer stand in dci naeht vau 16 16 Jan 37 Fahrenheit In de sitting der Arr Beehtbaak van Donderdag ctond o a terecht J V T oud 3 j wonende te Zevenhuizen beech van moedw raiahandelinj Ëiscb 16 dagen gev cell en 8 boete of 1 dag gev cell Over 8 dagen uitspraak De minister van binnenl zaken heeft aan de tweede kamer doen toekomen het verslag aan den koning van de be indingrn en handelingen van het seueeekundig staatstoezicht in 1874 Men verneemt dat door de regeering op voorstel van de administratie van het weJuwenfunds voor de gecmployeerden tot het algemeen bestuur behoorende een maatregel genomen is die menige weduwe en menig huisgezin iet groot genoegen zal verstrekken Uit hoofde van den gunstigen staat van dat fonds is namelijk besloten dat alle weduwen als pensioen zullen ontvangen de helft vau de jaarwedden die hare echtgenooten vroeger genoten De heer Johannes Heykamp pastoor by de ondkatholieke gemeente te Schiedam door liet Aletropolitaans kapittel van Utrecht benoemd tot aartsbisschop van Utrecht heeft iin gemeente bekend gemaakt dut hy deze benoeming beeft aangenomen Staten Generaal Eebste Kaues zittingen van 14 en IS Jan In de zitting van Donderdag heeft de begrooting der staalsspoorwegen aanleiding gegeven tot bespreking van verschillende punten De minister heeft zich in zijn antwoord onthouden ran eeniga toe eggiog gmtrent den aanleg van spoorwegen Die begrooting is aangenomen met algemeene stemmen De beraadslaging over hoofdstuk binnenlnndsohe zaken is aangenomen en gevorderd tot de afdeeling onderwijs Id de zitting van gisteren zyn de hoofdstukken binnenlandsche zaken en financiën der staatstiegrooting aangenomen met algemeene stemmen i het hoofdstak Marine met 24 tegen 4 stemmen en het hoofdstuk Oorlog met 22 legen 8 stemmen Toezegging van beroep naar Bornwerd en Friesland ontvangen door ds Starckehborg vau Straaten pred te Berken wonde Ittet gebrek aan bnlpanderwqzers doet fiah nietalleen op fcet platte land geroeleii Te Rotterdamheeft het dagelijks bestuur op de vpordraclit voor het benoemen van een hulponderwijzer an een der lussehenschool sleohta één eandidaai kunneq plaatsen in afwijking van het voorbeschreven liubbeltiil bij gebreke van aanbiedingen op in de dagbladen geplaatste oproepingen Te s Gravenhage is 14 Januari de volgende regeeringstelegram van Atchin dd 9 Januari gearriveerd In Longbatlab zyn deu 31n Dei mber 9 versterkingen en i stukken geschut iifi hetigeu tegenstand genomen en eenige punten bezet Oo erzyds sneuvelden 21 minderen en werden gewond majoor Bomswinckel kapitein van Haaften en luitenant van Bennekom licht luitenant Boell zwa r voorts 61 minderen De vijand verloor 171 dooden Onze convooien werden oog dagelijks door den vyand verontrust Den 4n Jiinuari is ZuidLongbattah beret Den 2n is bet eskader naar de Westkust vertrokken Van 20 tot 31 December verbeterde de gezondheidstoestand aanmerkelijk sedert was die iets muider gnostig Een deel viu Fedir heeft zgne onderwerping aangeboden Gisteren nam voor de arrond rechtbank te Leiden het getuigenverhoor een aanvang in zake het spoorwegongeluk nabij het station Warmond op den 14n Augustus jl De beschuldiging tegen den machinist D G Roeaink van den personen trein welke tegen den ledigen expres trein botste luidt het door achleloofheid doen ontslaan van gevaar voor een spoortrein Het uitgebreide getnigenverhoor liep hoofdzakelgk over het onderzoek naar den stand der signalen Ier plaatse van bet stniion aar het ongeluk voorviel en de handelingen vau den machinist en den stoker op de locomotief van den periouen treia Het booren van een twaalftal getuii eii is uitgesteld tot heden als wanneer ook de verdediger mr l h de Haas een pleidooi zal uitspreken In een ingezonden stak in de K 22 Cl wordt de volgende tegenstelling gemaakt t Bij Koninklijk besluit van 31 December 1874 zijn de traciementen van de ainbteaaren bij de ministerieele Departementen op nieuw geregeld en onder anderen bepaald voor de eerste klerken tot HOU tweede klerken tot 700 kamerbe aarderstol 1200 concierges tot 950 boden tot 85Ü dsistenlboden tot 600 Welk eeo onderseheid met de tractementen der rechterlijke ambtenaren meestere in de rechten die aanzienlyke kosten voor bun studicu hebben moeten maken men vindt rechters in arrondissementa reohtbanken met 1300 substituut gntfiers met 660 kantonrechters met ƒ 660 griffiers met 300 111 Men moet iu Nederland zyn om die wanverhouding van jaar tot jaar te zien besteudigea D Minister van Koloniéa brengt ter kennis van belanghebbende ouders of voogden dut met den laten September dezes jaars vjjf jongelingen zullen worden bestemd om ouder het oppertoezicht vau dr G J Mulder oad hoogleeraaj in de f ieulteit der wis en natuurkunde aan s Bijks hoogcscbool te Utrecht te worden opgeleid lot militaire apothekers voor den dienst in Oosl Indie De voorwaarden wprden in de Sl ct medegedeeld Te Meppel is door den politieagent de Voogel een reeds in ontbinding verkeerend schaap in beslaggenomen dat op een kar ondereene hoop levende kalveren was verborgen Tegen den vervoerder A E die voor eenige weken wegens dergelijk misdrijf werd veroordeeld is proces verbaal opgemaakt In het Handelthlad leest men Het gerucht dat de justitie omtrent den mooril voor een paar jaar op mevr van der Kouivcn te a Hoge gepleegd belangrijke ontdekkingen heeft ge daan wordt bevestigd door hetgeen ons wordt niedegedeel d In de Bagijnestiaat Ie a Hoge zpo worilt ons bericht is in de vorige week een werkman bloedverwant vuu een dieitstmeid welke voorheen by mevr van der Kouwen diende door een huisgenoat wien hij mishandelde ep nilschotd toegevoegd Maar ik neb mevr v d K siet vermoord of eene dergelijke uitdrukkipg lemapd dte deze woorden geboord had gaf er kenpis r n aan de politie den werkman werd in hechtenis genomen en gewichtige aanwyzingen werden ontdekt o a de reeds genoemde bloedverwantschap en bet bezit van een vrij grooie inschryving op het Orvolboek waarvaii hy de berkoipst piel verklaren jcqp Wy doelen deze bijzonderheden mede zooal zy ona z u overgebracht natuurlijk onder alle reserve Het Dagblad zegt dat er niets van tan Het Vit Bofhlad meldt dst deter d g 0 d ter roemde Pauline Lucca zipb te Amsterdam ip i ransche opera zal doen booren Men schrijft aan de Leidtclu Ct het volgende D teraperatuar is voor Januari zoo zacht alt zq voor Dece nber kond was Het zijn nu werkelyk voorjaandagen zoealt Maart of April te doorgaans niet oplevert December begon jaet geduchte aneenw en hagelbuien en veel wind en bracht het tweede gedeelte winter De wind maakte toen byna lederen dagcompasrond met stille en kwam metst uit zuiden Met zttidewind vroor M zelfs bet meest met noordoostewind het minst Op 29 Dee smorgeot ten 8 uur teekende de thermometer 10 djit is tV vorsl met znidewind Uit dezelfde aireek kwaia dooi en zoo liet de noordooelewmd wa irmede dan oeb d prg ans bestendig winter wordt verwacht zich nietgelden Misaebien komt b later in Fel rjiari of i fti en dat het dan nog genoeg viuter kan wfrd w daarvoor sprejten de voorheelden Stelt hij tieh il Kit April ql Mei m weken achter rlkatr te heertcben des te erger eene winterachtige lente is niet I4zaam en het is bekend hoe land es tuiujtott pt d n by varen De rechtbank te Zutfen zal weldra t besliaaaa hebben in eene zeldzame z nk Voor gences ca heelkundige diensten door wijleo dr D te L aan een familie te M bewezen hebben deerven van dien medicua een rekening ingediend grooi SilOj men vinilt die nota onbrhoorlyk huog en weigert baar t betaten De zaak dient nu by de rechtbank welke drie deskandigen benoemd en beciligd beeft om baar van advies te dienen Naar Bien vernrent rijn door den ryïnteiegraaf ia 1874 overgebracht 2 085 480 berichten welke opbrengst 677 797 32 bedraagt Van die beriebtta werden gewisseld tusichen kantonu in Nederland 1 346 809 cii door Ncderlandsehe met buitrnlaodtoba kantoren 61 5 243 Doorgezonden langs Nederlandsohe lynen werden 74 426 telegnimtneii Het aantal der overgebrachte tijdingen bedroeg in 1873 2 064 238 mei eene opbrengst vau 667 966 2 li Iu WH zijn in ons land 2705 processen verbaal opgemaakt ten dieotia ifit justitie 3771 processen verbaal wegens polilie avertrediagea ingekomcu bij de ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij de kantongereeliten 2779 politieovertredingen behandeld op de openbare terechtzittingen 366 prsoneu hebben de vervolging voorkomen door het betalen van bet maximum der boete art 264 Wetboek van Strafvordering 1843 veroordeelderi hebben boeten en kotten ba taald 862 veroordeelden hebbrn de principale ta aab eidiaire gevangeniettralfen ondergaan 110 vreemdelingen zyn over ia greuuu vm ketRgk geletiT 3304 personen zijn vegen dfoaJwntskap in kevi ring geaomea Behalvea de goaden medaillet keelt da HoU K at eebappy van Landbouw by hare prysvragen ook geldprijzen uitgeloofd alt bij n 2 die voor deJMutwoordiug der vragen omtrent de Kaasbereidiog Ji bij 11 3 besohryring v n den Akker tn Tniobonv lüO en by u 4 beschryving van de Vtetealt en Zaivelbereiding 100 Blijkens bet zeer uitvoerig afdeelings vertil ia Tweede Kamer over den aanleg vtn spoorwegen op Java was een aanmerkelyk aantal leden voor Staataaanleg terwyl vele leden daartegen bezwaar hadden en voor aanleg bij concessie waren Gelyk verschil van gevoelen bestond over de vraag nopens de exploitatie van Staatswege waar velen tegen en een aanmerkelijk getat voor waren Door de Commissie van rapporteurs zyn een aantal vragen tot den Minister gericht ook naar bet jllgemeene plan waarvan dit ontwerp slechts de voorlopper is De Minister heeft breedvoerig op l et Vfrsltg en de gedane vragen geantwoord en hij verheugt zich over den steun dien bet voorstel gevonden heeft Hy verdedigt nader het beginsel vao Sttataaaqleg en Staata exploitatie üeldleeniug beoogt de Itegeering niet De beer Stieltjes beeft een criliBoeieude nota overgelegd De veiligheid op onze spoorwegen wordt door bel Lèdtek D gU beaprokeoi vporal wordt daarby de ndacht gevestigd op de vier verschillende seinswlsels die by onze spoorwegmaatschappijen in gebruit zijn f7it deie nnttelooze eigenaardigheid ontstaat het zeer gevaarlyk feit dat een machnist die van de eene Ünderneming bij de andere overgaat niet zelden volgens tan geheel anderen msttataf moet handelen zoo bijv nat de seinen der Hollandsche MaaFschappij nil van het denk ld dtt de weg veilig is Ier ijl bij den Bhqnepoorweg jaist het tegenovergesteld grond idee bestaat Eenheid van seinsteltel ware dnt teer wentekalyk Het blad maakt hierby nog opmerkzaam op een titvioding toegepast op den Chemm da Nord in ftwa iiiit dit atrekl oqi oqgelnkkeu by bruggen te f oorkoiaen een satk die vooreen land zoo menigvnldig inet water doorsneden als bet onze van het boagste bclnpg mag worden geacht De seintoestel l y de bruggen op die lijn staat namelijk in eleotritobe verbinding met een met koper bekleed blokhout dal tasschen de rails is aangebracht op etn pont er genoeg van do brng verwijderd om dea machinist gelegenheid te geven om zoo noodig nog altijd te ttoppen Wordt nu het sein op de brng op onveilig gezet dan verheft zich tevens dat blok en wel zoo Boog dat bet in aanraking komt met metaalborstels ivaarvan aldaar de looomotieven zyn voorzien Uie aanraking deelt zich asede aan een op de machine aangebraohten elei triscben toestel die zoodanig is ingeriobt dal daarqoor de stoomfluit wordt geopend De macbiuiat woitdt das op de locomotief zelf door bet schrille gelaidi van het stoomfluilje gewaarschuwd dat de trein de brng niet kan passeeren Da heer 3 C iBillrolh districts veearts voor Grollingen en Drentble raadt ten sterkste af bel gebruik van vochten waarin rattenkruid arunigiuur of kmkmiUmaal is opgelost die vaak worüen aangewend tot dooding van imgedierte of genezing van schurft bij schapen Niel alleen verminderen die geneesmiddelen de qualiteit der wol zeer maar de vergiften dringen lot in bet vleesch der schapen door en oefenen dus een zeer nadeeligen invloed uit op de menaehen die dit later gebruiken De vochten zijii daarbij zeer doelmatig te vervangen door andere middelen by alle gepromoveerde vrrartsen ta bekomen en even afdoende als de bedoelde vergiften Te Wageningen is Zondag een allerdroevigst ongeluk voorgevallen T re knnpin iiamelyk hadden de onvoorzichtigheid zich op het brooze ijs der stadsgracht te wagen Zy zakte er spoedig doorheen en louilen waarschijnlijk verdronken zijn toen eenjgngeling van circa 18 joreu beu ter hulp snelde Duch ook deze verdwee iu de diepte Ue broeder van oszen butste oud 20 jaar bet gevaar ziende waarin dt drie drenkelingen zich bevonden begaf zich ook op het ijê om ten minste zyn broeder te redden aar ook hy verdween in bet water Ondertnsschen bad een der twee knapen bet geluk den wal te bereiken en kwam er nicnwe dnlp opdagen Twee andere personen begaven zich te water en baalden net eigen levenB evaar de drie ongelukkigen op het droge De beide broeders die het eerst als redders waren opgetreden waren echter reeds lyken De óngelnkkige ondeijt die nil de kerk te hait kwamen Vonden hunne zoi en die voor een groot deel den fcotl voor beu verdienden slechts levenloos weer Hen leest in de Juuterd OouraiU Poor de ijveriie uasporingen der Politie is het wellicht eindelykl gelukt den draad in handen Ie krijcen van een alltrbelangryktte zaak die sedert eenigen jd in geheel Nederland van algemeene bekeudheiJ ia Nimmer toon werd er in de dagbladen zooveel ver mgtmaakte mnutstukken geklaagd als tegenwoordig n het king zelfs zoover dat men by benadering reeds de hoofdstad aanwees waar dit komplot van valsche munters moest schuilen Aan twee i litiebeambten te Amsterdam mocht het gisteren aTond gelukken tmee mannen in de Kapelsteeg te arresteeren die vermoedelijk het noodige licht over deze sedert lang Iduistere geschiedenis zullen werpen De toedracht der zaak is ongeveer de volgende Eergisteren avond begaf zich de vrouw van H TopJioff wonende iu den Zeven hakeu en oogengang by de Ie Anje iersdworsstroat by een koekhakker in de buurt om iets te koopen De rijksdaalder dien zij ter betaling van de gekochte goederen gaf kwaii den bakkei voor valsch Ie zyn die dinrop unBiddelijk naar dii politie zond ten gevolge wnnrvau genoemde vronw n ar bet bureau werd medegenomen lAiar gekomen schijnt zij over de herkomst van het muntstuk niet de voldoende ophelderingen te hebben kunnen geven waarom ook de man werd ontboden die daarop die belangrijke mededeeling deed en gevolge waarvan in de Kapelsleeg twee mannen werden gearresteerd bij wie de benoorÜgde werktuigen ter vervaardiging van valsch geld als eei loodgitterslepel waarin nogeeiiig zilver vermengd met compositie vijlen en gipsvormen werden gevonden Het gerucht tis zou by Tophoff ten zak met valsch geld gevonden zijn moet nog worden bevestigd De Slaattcouranl be at het overzicht van de opbrengst der middelen over hetj ar 1874 in vergelijkipg met de raming van dal jnar en de opbrengst van 1873 In 1874 hebben opgebracht directe belastingen 22 634 895 631 j wMronder grondbelasting lü 351 934 27Va per O l 8 588 603 97 apaenten 3 687 842 90 in en uitgaande recliten 5 849 251 20 s aooyiisen 32 634 764 64 waaronder wijn 1 821 178 491 j binnen en buitenlandsch gedistdl rd 17 90l 967 97Vs zout 3 011 953 20 zeep 1 489 439 35 bieren en aiyneu S48 619 47V gealacht 2 404 296 351 3 waarborg en belasting der gouden en zilveren werkeu 364 601 23 indirecte belastingen 20 907 030 68 waaronder recht van successie eu van o ergang bij overlijdeo 8 335 966 l97j i domoiuen l 473 8S7 35i j posteryen ƒ 2 751 125 95 rijkstelegraphen ƒ 685 797 24 Btaataloierij 414 109 50 octeo voor jacht en visscherij 136 119 00 loods gelden ƒ 951 944 94 Totaal 88 803 427 28 De raming bedroeg 79 336 21 1 85 Deopbrecgst over 1873 is geweest 14 781 466 46 De Amerikaansche korrespondent der O tijdelyk naar Holland kamende sch yfl Dat eene reis van Amerika naar Holland in den winter niet tot de aangenaamste zaken behoort leert bet volgende Vrijdag ochtend 25 December ten half nre verliet de Rotterdam kapitein Janzen de aantegplaats te Brooklyn Nieuw York en tot Woensdag den 30 werden wy door prachtig weer begunstigd Dien dag veranderde ket echter in storm eu ras in teer hevigen storm s Nachts om half 5 ure waren wij op 46 lengte en 45 breedte toen wy op eeoa gewekt werden door een vreeselijken slag Wij boorden loopen en roepen en bespeurden dat wy stil lagen Den ganscheu nacht was het vaartuig vreeselyk geteisterd door stortzeeeo die een gedruisch maakten als kannonschoten of donderslagen en vergezeld door het builen en het fluiten van dm storm terwijl de machine ea hel roer ket hunne bijdroegen om het oorverdoovcnd geraas te vermeerderen Nu waa er echter eene stortzee op bet stuurbuisje te recht gekomen had dü verzet en een gat er lu geslagen Zy sloeg daarop het wiel van bet roer in splinters en de twee raamien die itunrden tegen den grond Gelukkig kiviimeu zy met den schrik vrij terwijl er merkwaardig genoeg geen enkele ruit van het stuurbuisje gebroken werd Gelijktijdig echter werden door den wind drie ze lep geheel weggeblazen en de 1 stuurman door eene zee opgenomen werd legen bet dek en vervolgens tegen de verschansing geslagen had hij niet nog bij geluk een touw gegrepen dan ware hy over fauord geworpen en reddeloos verloren geweest Nu kwam hij er af met twee wonden aan het hoofd en ecu dik oog In de machinekamer aloud het water tot over de knieën der stokers zoodat wanneer er nog meer zee was ingekomen de vuren uitgedoofd zouden geweest zijn In dit geval en uamicer de zee zich niet tot het wiel van het roer bepanld maar bet roer zelf gebroken had was er van de Rotterdam nooit iets terecht gekomen Gelukkig dat wij op het oogeiiblik zelf het levensgevaar waarin wg verkeerden met kenden De boot legde nu terstond by en in dien t jest iiid bleven wy 31 uren gedurende welken tijd zij door de golven gebeukt i enl als stokvisob Deze tgd was mede het onaangenaamste van de geheele reis daar wy op geduchte wijze door elkander geschommeld worden met de wetenschap dat in plaats van vooruit te gaan wy steeds achteruit gingen en ieder uur tydverlies de reis zooveel te langer maakte Bij dit alles vroor het hard en konden wij niet stoken daor de kachels in de Ie en 2e kajuit door de zee waren uitgedoofd en de eene zonder een ondoordringbaren rook niet branden wilde tenvyl de koperen pyp van de andere geheel was weggeslagen Daarbij kwam dat er nergens eene drooge plek was om zich neer te zetten Ik nam dan ook de vrijheid dien dag tot s middags 4 uur in de kooi te blijven stond toen even op om wat kool met aardappelen en spek te eten en wij mochten noKblydezijn dit te kunnen krijgen daar de kombuis mcile uitgedoofd was Daarna kroop ik terstond bibberend eu klappertandend van kou weer in kooi Belinlve de reeils genelde ongelukken aren de vingers van den kapitein en den 3e stuurman bevroren terwijl de bootsman zijne stem verloren had Het was een heerlijk gevoel toen Vrijdag ochtend de kachels weer brandden en wij ten 12 uur weer de reis konden voott etten Wy verloren dien dag nog 3 zeilen doch zachtjes aan bedaarde het weer Dankbaar hel hachje er niet b j Ie hebben ingeschoten was onze eenparige nieuwjaartweusch dat de overige dagen van het jaar 1876 op den oceaan des levens met zoo onstuimig zijn mochten als de eerste dag van dit jaar doorgebraebt op den Oceaan van Amerika nair Holland Kantongerecht te Gouda Op da terechtzitting van den 23 en 30 Deceipher I874 zijn de navolgende peraonei veroordeeld C de B lot twee geldboeten van ƒ 10 elk of subs gevangenisstraf van een dag voor elke boete H H C H C B G L B de W en C J 8 ieder tot eene geldboete van lO t qfeen dag aubt gev M F wed van N v V J H baisvr van J V d P W V L en A IJ ieder tot eene geldboete van 1 of een dag subt gev J V d K buisvr van J F v A tqt drie geldboeten groot l elk of snbt gev van een dag voor elke boete M G W huisvr van D L J tot vier geldboeten van ƒ I elk of suba gev van een dag voor elke boete en K ü wed W L tol twee geldboeten groot l elk of sub ger van een dag voor elke boete met verbeurd verkUring der in beslag genomen maten en gewichten wegens bet voorhanden hebben van niet met de wet van 7 April 1869 of met de door den Koning ter uit oering daarvan genomen besluiten overeenkomstige maten en gewichten op plaatsen bestemd tot het verkoopen en afleveren van waren H M V V wed T L tot eene geldboete v n I 60 of subs gev van een dag wegens bet t Gouda zonder schriftelijk bewys van Burg en Weth werpen van vuilnis in het tot openbare dienst stemd water En alleu in de kasten desnoods invorderbaar l y lijfsdwang CÖB RESPONDENT E Het JDgezondea Btolcje v n d D Heer Wi kert ODtviogea wij te laat om in dit ur te ploatseo ia het eeritvolgcDd ar zat bet worden opgenomea t B de iuzendster vaa nVoonntga beriehtea wij t sleehtH bij aitzoaderiog dicbtregelea ia ons blad wordea opgeoomea Het achijnt noodig dat wij noginaali mededeeleo dal innzornleo atakken geplaatst of geweigerd in geea geval worden ternggegoven oa Rkdactii Burgerlijlte Stand Gebobkn 13 Jan Headriaa Cornelia oaden W Laiape en C van den Kieboom Usgemao buisrr v J OTiBLFOtN 14 Jan J de Jon r tS j 15 A M vaa der Kiiit ö j A Vooijj wed G vaa Hofwegen 7S j M A Jaspers 3 m E Oostenrijk 57 j ADVERTENTlgiW Bevallen vaö een Jongen P A KERKHOP RoLwo Gouda 15 Jan 75 Overleden te Utrecht in den oaderdom van ruim 8 3 jaren Vrouwe FRANCINA MARIA DUPPEB Weduwe den HoogEdelgestrengen Heer Jan Antkonie Blanken in leven Hoofd lngeniear bij s Rijka Waterstaat L 8 P DOPPEB Utrecht 12 Jan 1875 Knec Tai Eenige en algemeen kennxtgeving Heden overleed te Vhardingen onze geliefde Moeder en Belinwdmoeder D KERKHOF VoooD in den ouderdom vaa Ti itfea Gouda C KERKHOF 14 Jan 1875 P A KERKHOF BoLwps Heden overleed in den onderdom vsn 73 jaren Mejufvronw ADRIANA VOOIJS Weduwe van wijlen den Heer Gijsbebtus tan HOPWEGEN Gouda 15 Jan 1875 A VAN VBEN Executeur Heden overleed na een langdurig en smartelijk lijden niijiien Echtgenoot ALBERTUS MARINÜS VAN UBK KLND in den ouderdom van 52 jaren Gouda S ZONDAAL 15 Jan 1875 Wed A M t d Kind