Goudsche Courant, zondag 17 januari 1875

Speclalilc de Comestibles et de Conserves Allnientalres Direct aangevoerd een partg puike KREEFTEN merk Gros Blackwell tegen verminderde prjjzen DRUIVEN BORÖT IIONING CO Cts p flacon SLEMP SIROOP en POEDER Ontvangen Tersche TRUFFEL en CERVELAAT WOItöT Paté de FOIES GEAS WtH nsd g 20 Januari W 1622 187Ö GOUDSCHE COURAWT I Nieuws en Advertentiebl voor Goada en OmstrelieD De inzending Tan advertentiSn kan geschieden tot Aéa nnr dea namiddags van den dag der uitgave Lolaal MJT in VFJIMAAR op de OOSTHAVEN te Gouda Zondag 17 Januari te half Acht uren B ïiGiföi mmi TB GEVEN DOOB MEJUFVROUW LOÜiSE KIEHL Trtieger Pensionnaire van Z M den KONING ans Eerste Zangeres van de Opéra te Mainz en door de Heeren C COENEN Viool G GAILLARD Alt HEKKING Violoncel en BUYGROCK Piano a 2 3 4 5 7 a s Beethoven Weber Sereais Leonard Schubert Quartet Aria Frdse nifz Fantaisie voor Violoncel Coucertstudi voor Viool Erlköuig Quartet MozaH Aria Faust Gounod Morcean de Salon voor Viool Vieuxtemps a Lotusblütue Schumann b Frühlingglied Gounod Enlrée f 1 49 ï laatsen zijn te bespreken ZONDAG van i2 4 uur IIESITAFELJFÖLLÜ mwmm p ZONDAG 24 JANUARI 1875 lil Ie Sociëteit Ons Genoegen Mejufvrouw SWITZEE vraagt een beneden de 15 jaar en een WERKSTER niet Mevronw FORTUIJN DROOGLEEVERNiJHOFF verlangt met P Februari Eene Keukenmeid 1 een burger gezin wordt GEVRAAGD 1 a 2 DAGEN per week en NAAISTER Adres Bureau dezer Courant tlBowm met 1 Mei 1875 het HUIS met TUIN aan de Gouwe wijk C n 72 te Gouda bevattende acht Kamera thans nog bewoond door Mevrouw de Weduwe de KANTER Inforroatien ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda GEVRAAGD Sol VOO deelige gel ondp c ieriiam isde BODEN in alle Steden en Dorpen eene getestiyde Vereeniging tegen voorPremie en Provisie Ecflecteerenden lijven zich te adresseeren met m co brieven r letter A Z bij den Boekhandelaar R JUGE Goudsche Singel No 87 te Rot ONTVANGEN een VERSCHB BEZENDING DEVE ÏEB KOEK van den Heer Jb BUSSINK te Deveider verde voorhanden Zoete en Drink CHOCOLADE FEESTGEBAK E0NIN6INNEN ËNPRINCESSENBR00D bij W N RAAIJMAAKERS firma H KEMP Oosthaven B 17 f5 75 nplaatsvanf29 Dr K KARMARCH en Prof F HEEREN S Technologisch lOKDËiliOl of Volledige Handleiding voor alle takken van ibriclt tt ï2cii at UaHtsnijücrlipijt in alphabetiscbe orde met ongeveer 1500 tusBchen den tekst gedrukte Houtgravuren Naarde tweede geheel nieuw bewerkte Hoogduitsehe uitgave v DRIE LIJVIGE BOEKDEELEN fl De prijs van dit werk was tot op heden ƒ 29 en is thans verkrijgbaar voor den zeer goedkoopen prjjs van 575 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda FA DE JONGH BBIEK mm ijssil Q CIV INS O TJ 2D E W A O EI Belasten zich met het inrigten en leveren van MACHINES voor 13LEEKEUIJEN WASSCHERIJEN enz Openbare Verltoopinj van 22 IJPEN staande bij de Kerk der Hervormde Gemeente te Sluipwijk in de Gemeente K E E TJ W I J IC op VRIJDAG 22 JANÜAUIJ 1875 des voor niiddags ten 10 ure in de nabijheid van de plaats waar ze staan En voorts nog van 10 KISTEH Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van deh Notaris W J FORTUIJN DHOOGLEEVER te Gouda No 8 0 9 der beroemde Wekclijkselie Zamensprakcn Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bij den Boekhandnlaar Lange Tiendeweg te Gouda Gouda Uriik van A Biinkmnn Lofodinjsciic DorscliLevertraan VAN H Sardemann te Emmerik onderzocht en aanbevolen door Dn M FREYTAG Professor te Bonn Da R FRESENIUS Geheim Hofrath en Professor te Wiesbaden Deze uitsluitend voor medicinaal gebmik bereide Levertraan is bij zijne erkende geneeskundige waarde vrij van eiken onaangenaraen reuk en smaak en wordt vooral door kinderen gemakkelijk ingenomen en verteerd Verkrijgbaar per flacon S 40 Cents En uit deze Chemisch bereide IJzcrlioudende Levertraan door voorname Nederlandsche en Duitache Geneeskundigen aanbevolen tegen bleekzuckt klierziekte longteering verzwakking enz il verkrijgbaar per flacon a 75 et te Gouda bfl J O ZÉLDENRLJK Alphen bij L Varossiaa Zoon Boskoop bij A J van Twoat riaastrecht bij A Scheer Hage bij C M Olifiers Apoth zeestr 34 en F H Reen Kannegieter Apoth groote Markt 22 Hillegeraberq bij Wed de Raadt Oudewater bij C VVerdou Sotten am bij C J w Snabilié Apoth groote Markt 5cAoon ioB nbg J W Valk Voorburg bjj J vau Lochem Waddin rveen bij C van Eeuwen Woerden bij W H van Diggelen IBfflBBIHBBiBBBHB EEN7 JARIGE STRIJD TEGEN VOOROORDEELEN heeft den RIJNLANDSCHEN DRUIVENB0R8ÏH0NING allengs tot de overwinning geleid daar de buitengewoon zegenrijke eigenschappen van dit voortreffelijk huis en voedingsmiddel bij alle ziekten door het vatten va koude out taan o a bij verkoudheid hoest heeschheid slijrnziekle aamborstigheid keelpjjn borsten lougaundoeninfj alsmede bij den knellen stikhoest der kinderen al meer en meer erkend worden Dat alle onbevooroordeelde mannen van het vak nameljjk Geneeshceren e A otheker i de buitengewoon hooge waarde van den Druiven Borsthoning spoedig inzagen it hieraan toe te schrijven dat hij reeds sedert lang door vele Doctoren aanbevolen werd en dat p ra 500 der greotste en voornaamste Apotl kers in Duitschland Oostenrijk Hongarije Zwitserland België Nederland den Druiven BorSthoiiing gebruiken Ook van den kant der geneeskundige Commissie ondervindt genoemd aap de meeste onderscheiding Den Heere W H iiiCKENHKIMER te Mainz Heb de goedheid mij geheel naar uw goedvinden een partij Dru ven Borsthoiiing te zenden die mij bijzonder bevallen is nn ons Bestuur eindelijk verpligt is hem te erkennen Al s het met den gang uwer zaken vereenigbaar is wil ik wel een Hoofd Dépot hebben K CALMBERG Apothekae Darmstadt 21 Dec 1873 Echt verkrijgbaar a 1 de flesch te LMden E Noord k OKdewater F Jonker ldeabarg Xollmlam C J W Siubi lié Apoth Rrjtwijk C J TAn Oinkd Schoonhoven 3 Wolff Zoom V og Voorliur A van Veen Waddmxveen C van Ecuwen Woerden W H van Diggelea Gmria bij P 11 A WullT Al hm aid R L VaroMicnn Zoon Apoth Bot fyravfïi V Versloot Bo loopt A J van Twont Bflft f an Lccuwea a Gravenlmf e Jj F C Snabilié A olIl Iïa erswmidc W IlenJriks IliiMtrecU 3 D den llnrtog HülegerBber0 wed de Hnndt Ter voorVoming van bedrog is elke n tcoQ VOO zien vaneen rood cnpaule met ncvenatuand F a b r i e k a t £ ol pe 1 teinijl buitcndieiiB de naam Tao dei Fnbriekant W II ZK KEXHEIMEK te Maiu in de Kurk gebrand ia De nitgare dezer Courant gewshiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad gMchiedt de oitgaTe in den avond van DmSOAO DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 75 feanco per poit 2 BTHTENLAND Bulteilaiidscii Ovcriiclil Ia Fnmkryic Uyft de Broglie het oaucbtbwr hoofd tan b l aionterie ia afviebtiug nu dia tgd oa sieh wsder loor hel paWiek xidanig te vertoo a a 0 lyae iiit if ue tot het doel leidea uilleii P Itwau4 ku roonleuog op deze rrug het entvoord rea Mea Ment by hem d oeigiog Ie beepeoreo Ml tfa vriend de Vaurlott ea de Boatpirtielea in dea eteek te laten oia laeCd Andriffrel Paeqaier een ioifterie der geaetigde reehterzyde te voraeo dat geheel tegen de keizerlgkea gekant is De etrooa U de uttioaelc vergadering ie troowene p dit oogenblik den Bontpartiateu bepaald eqaadig In da eoaaiaaie ran en uSle roor de verlcieiing van de BoUrguiiig in Nièrre beataaudeuit 16 leden M alaehta Urn tvglejaehtig Boaapartiat gekoiea De oarderheid behoort tot de liakenijde Negen leden afa n de linkenyde rier van bet reehteieentrnm taree oa de niterate reehtengije Allen op het eeue tiryfilaebtige lid na lyn voor een volledige euquéte niet allera betrekicelyk da verkie iag iu Nièrre aaar aitfeal allea wat act het eomité van het beroep op bel volk iu verband ttaat Albert Qtéyj van de liokengtle ia preaideut I e et op de kadere is nog niet afgehandeld Een paar aaien keelt de regeeriag by belangryke be palingen de nederlaag geleden i £ ea paar Uadeu hebben van het ainisterie eene aarsehuwing oalrangen waarin aet strenge straffen aardt bedreigd indien zij voortgaan aet aanvallen p d Nationale Veigtderiag ea Mae Mahon I e aitetag der Zoodag gehouden hersteamiog voor aen lid der Nationale Vergadering in het dep Uau tea Pjrrénées ia dat de Bonapart iet Cataax serkoten ia met ongeveer 80 000 steauen Op den Septennaiist Atieot oren ongeveer 23 £00 steaaen nitgebracht De IVaMS heeft een d pêehe ontvangen aarin wordt nedegedeeld dal hel lange onderhond dat de üaitwhe gezant Hoheulohe gehad heelt met den Minister van Baitenlandeohe Zaken Uecazes betrekking had op de oirealaire der Dnilaebe Brgeering aan hare vertegeawaordigers in t Buitenland waarin wordt Terfctaard dat hoewel de Uuitaehc Begeering de geoarloaAle eigenliefde van Spaiye wenseht te eerbiedigen t i verplieht ia de publieke opinie in Unitsohland voldoening te schenken ea de beleediging hve vl aangedaan te wreken Indien Spanje niet in staat is voldoening te geve zal Dnitaohland het met Spanje tiaehten eena te worden oter de aaatregelen die gtaoaeo aoeten wOrden De zitting van den Pruisischen Landdag is door d B Minister Caophausen geopend In zyn rede wordt geeonslateerd dal s I anda finaaeiéo in een gonstigen toestand verkerren Ër is onder anderen een wetsontwerp aangekondigd volgens hetwelk de Katholieke kerkelyke gemeeatm ruortitaa het beheer over hare goederen en gelden tullen kunnen opdrogen oon door naar zelve gekozen Besturen In het Hoogerhuis is voo Stolberg Wernigenrode in de kamer Benuigsen lot voorzitter herkozen De koning van Spatje zul slechts een paar dogen te Madrid vertoeven en onmiddelijk naar het Noorderleger vertrekken waar de stryd tegen de Carlisten dan eindelgk een aanvang zal nemen aen wacht van de tegenwoordigheid vau den Koning veel goeds voor de geeatdriit der troepen Hen ia niet gerust of de president minister Canovaa bestand tal tyn legen de kaiperyen der elerie len Te groote toegevendheid aan de taarten zou een groot gevaar tyn aiel alleen voor daa aioitier auor ook voor den pos gevesti gden troon lutusacheu is bet geruatatellead dot de koning aet nadruk verklaard heeft dot bq voornemens is om evenals in andere beschaafde lasdéa de vryheid van godsdienst Ie handhaven Een kouinklyk bealail hoadaade goedkeoripg der overeenkoait betreffeude den vervallen conpon der binnealandsehe schold machtigt Ata heer Salarerria om42 millioen piattera uit te geren in binnenlandscbe schuldbrieven tot den koert van 40 pCt De Cariitten hebben de stad Molix ia Afiagon aangetast aaar tyn teraggeolagea aiet groot verlies van manschappen zoowel oaa doodaa alt gewonden Serrano is te Porys oaogekoiaaa Gisteren zoad a de zittinged 4ar Italiaaotebc kamer warden hervat en het but a aglji fca dveneaMat dat daarin wordt te gemoet gezien is de wederoptreding van den balling van Caprera op het staatstooaeel In deze week wordt hy by een van zijne vrienden in de nobybeid van Boae verwacht alwaar hy legen den 25en in het parleaent tal rerschynen Dit feit schijnt zekere ag tie te verwekken toodat men zelfs beweert dat de koning die naar Napels ton gaan alleen om de koaal van Garibaldi te Bome blyft Hoewel bet woarschijnlyk aan aanifestotién niet zal ontbreken gelooft men echter niet dat Garibaldi s optreden op deu politieken loop van taken eenigen overwegenden in loed ia uitoefenen Het Garibaldinisae maakt niet alleen geen vorderingen maar verliest zelfs terrein duar by eene aonvailingsverkiezing te Bome in een der districten waarin Garibaldi waa verkozen de radicale party aonzienlyk in de ainderheid bleef en daarentegen een verklaard aanhanger der tegenwoordige regeering met byna evenveel stemmen werd verkozen als eerst op Garibaldi waren nitgebracht Oa deze steeds behoorlyk van het noodige te kunnen voorzien hebben zich na zyne weigering oa een nationale dotatie aan te nemen te Milaan Napels en Boae coaaiosiën gevormd tot het verkrijgen van ineehryvingen voor jaorlyksche bijdragen waaraan door de radicalen druk wordt deelgenomen Onder de Beer gematigde partyen brerseht eene verbittering over de genoemde weigering van den generaal Wat betreft den trenrigen loat der Itvliaonsche loaneicn waarop die weigering is gebaseerd daarin blykl een gunsligp verandering te komen Uit het finoneieele overzicht over 1874 toch blykt dat de inkomsten die op I28Q millioen waren geschat tot 1294 millioen waren gestegen terwyl de uitgaven op 1393 millioen geraamd sleebts 1391 millioen hebben bar dragen zoodat 14 millioen meer ia ontvangen en i millioen minder is uitgegeven dan de raming bedroeg en dus het voordeel roor de schatkist op ld millioen komt De heer Gladstone beeft oon Lord Granville een brief gericht die in de bladen openbaar is aaskt Hy deelt daarin meqe dat hg besloten keeft niet langer als leider van e liberale party werkzaam te zijn en dat hy op 6S jaiigen leefiyd en na 42 jarigen arbeid op politiek gebied aanspraak meent te hebben op rust Zyiie terogtrekkinj uit t openbare leven zegt by wordt hem voorgeschreven door zyne persoonlyke mceniiigeii omtrent de beste wyze van t doorbrengen tyuer laatste levensjaren Hg voegt er by dat de belongcn van de liberale party zgn hat ADVEETENTIËN worden geplaatat ran 1 5 regek it 50 Centen iedere rega meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsniimte A onderlgke Nommera YUF CENTEN telijken stenn tullen blgven vinden en dat zijne ga dragsign in t Parlement geregeld zal blijven door dezelfde beginselen die bij steeda heeft beleden Ouk de Koningin heeft de gewezen Minister haar leed wezen over zyn besluit te kennen gegeven tn doarbj opnieuw hem aangebeden Mevrouw Gladstone een ailelyke titel te verleenen In het artikel in de Quarterly Review handhaaft Gladstone zijn ongansti e beschouwingen omtrent de werkiaamheid der altramoutanen die volgens hem den paos hebben aeege sleept op gevaarlgkrn weg en geen ander doel najagen dan om de moderne aaaticbappij te hervormea naar de beginselen in den Syllabns neergelegd De TiMes hoewel t besluit van den heer Gladstooa betrearend kon ticb er niet verraat over toooaa t Blad had dezen stop reeds lang voortien Siadi twee jarea al zegt het bespeurden wij teekenen voa vermoeidheid en van verlangen naar rast bS dM toen maligen Premier t Was toen al dnidelgk dal hg t werk waaraan hg tick gewgd had als vottoosA hescfaouwde en dat hij terugdeinsde voor t aanvatten van een nieuwe taak De Times behelst een telegram uit FhiUdelphi waarin gezegd wordt dat het geheele Kabinet en de republikeinen de Boodschap van President Grant goedkeuren De gematigdheid dier Boodschapen bet feit dat de President het Congres wil laten beslissen hebbeo de gemoederen gerustgesteld De Coaaissie van eoquêie omtrent de gebenrtenia sen te New Orleans verklaart in haar rapport dat de conaervatieve aeerderheid n Louisiana wettig ia gekozen Te Boston zgn aeetiogs gebonden om verontwaardiging aan den dag te leggen over de handelingen vaa bet OoBverneaeot der Unie iu de zaken van Loaisiano BINNENLAND QoDDA 19 Januari Bg kou besl zijn in den ailitieraad voor de liah ling der nationale militie van 187S n l Sde aititiediatriot benoead tot voorzitter K N Hengeveld lid der Prov Staten tot zgn plaatsvervanger ar A A van Bergen IJzendoorn lid der Prov Staten tot lid ar B T Rijleveld lid van den geaeentemd van Leiden lot zijn plaatsvervanger P L C Driessen lid van den gemeenteraad voo Leiden Mej Winkler alhier stoot het eerste op de voordroeht voor hoofdonderwgzeres aan de meiqesscbool 2e kl te Leiden Voor de ware maziek vrienden was Zoudag avaait een genot bereid tooals maar weinig hier ter stede te smaken volt Het optreden van Mej Kiekl moakte bepaold bq de ffiuiiek liefhebbers eene spanning gaonde door eene Holloudsche zangerea die in bel baiteuload gewaardeerd wordt tot de zeldcaamhedeu behoort Zg heeft echter de verwachting niet teleurgesteld Op dezen avond is het ons gebleke u dal de Koninklijke welwillendheid ou met zgne vorstelgke hand jeugdige kunstenaars in hunne opvoeiling Ie steunen en hunne opleiding degelgk te bevorderen reeds guede vruchten draagt Mej Kiehl heeft iietoond de Koninklgke eer waardig te zgn geweest Hare frissohe heldere stem nam dadelgk het pnUiek