Goudsche Courant, vrijdag 22 januari 1875

1875 Vrydag 22 lanoarl ia 1623 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot ééo nor des namiddags van den dag der nitgave gevoerd die door deo regter als wettig of Igk worden erkend Art 16 Tot bet bepalen der belastbare opbrengst het onderzoek der hierna genoemde bezwaren en het verrigten van herscbattingeo volgens da ortl 10 en 24 hebben de leden der Commissie dagelijks de zonen algemeen erkende christelijke feestdagen uitgezonderd van des voormiddags 8 aar tot zonsondergang toegang tot de geboawde eigendoasKn Indien hun die toegang geweigenl of belet wordt roepen zü de tusschenkonst in van den Burgemeester of van den Ksntonregter op vicns bevel de toegang ondanks den gebruiker van b t gebaaw vetachaft wordt Van die tnaschenkomst en d redenen die daartoe geleid hebbeu wordt door de leden der CoBnissie die het onderzoek verrigten bbiaea tweemaal 24 oren procesverbaal opgemaakt dat cbor deo Burgesseester of Kantouregter mede omlerteekoad den gebruiker van het geboow in ofaebrilt wsrf lasdigi dueht Art 16 Ie lid De CommilMe bepaalt d befauthare opbrengst der gebouwde eigeodoauaeo in hare Controle gelegen bedoeld in art I dezer vet nadat die door twee of meer barer leden zjjn opgenomen Voorts wordt aan de belanghebbenden medegedeeld dtt dtf herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigeudommen niet verordend ia oa aeer opbrengst uit de grondbelasting aau de schatkist te verzekeren maar om door eeue gelijkmatige ackatiing over bet geheele Ugk het tegenwoordig belastingbedrag wat de gebouwde eigendoaaen aangaat billijker te verdeelen In het belang der zaak wurdt een ieder aitgeuoodigd aan de Commissie alle medewerking te vrrleeaen opdat de schatting der gebouwde eigendoaaen door baar geregeld zoude knnneu plaala hebken Gouda den 19 January 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZBNDOORN met Fenkelhonig Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat ait druirensoiker en ZwiiMraehen hanii met een aftreksel van mout orange bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aaogena mer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend wordsn $ Xa borstthee drop malz extract borst bonbons enz E eze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpyn heesehheid hoest pjjn in de borst kramphoest en kochhoeat De 9mA met gebrniksaanwyzing 60 Cents Sel ie GiiDborn Gimbom s maagvcrsterkend Zniverings Zovt Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfiischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aangena men smaak en vereenigt in lich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad Ems en Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die lyden aan cpliek migraine rbenmatisehe aandoeningen constipatie slechte spysvertering congestie en in t algemeen alleiiekt n waarbij men zich van pnrg ermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebruiksaanw 60 Ct Zuiverste medicinale Levertraan X VlnTTJ i L borstkwalen Uiergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de wone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden naak htm daar ik de verache traan aanstonds filtreer op fiesschen tap en luchtdicht laat laiten In elk magazyn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg lan zamerhand weken en maanden lang van eeu vat a etapt wordt In fiesschen van 30 en 50 I mr B i lader artikel is eene uitvoerige gebmikaaanw ripg Bovenstaande artikelen ziJn te bekomen in de bekende depots voornamelyk to Gouda yi L Welter L Schenk en J C Zeldenrijk te Schoonhoven by Wed Wolff en Zoon j to OudewaUr bii F Jonker Idenbnrg te Weerden bij N C van der Kas En in de ander plaatwnin de bekende depots H VON GIMBORN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten w Knwaeveixoeding aan de geestelijkheid voor het gemis van eaolaaenten ten gevolge van de invoering der registers vaa den baigerlijksD stand met 3 millioen tot verbetering der traktementen van onderwijzers der lagere scholeu In gord onderrichte kringen wordt verzekerd di f te Berlijn tUMchen den minisier van buiteulaodsob za en en deo Spaanscben gazant Basoon over de Gnstav gevoerde onderhandelingen tot een bevrcdj gcnde itkoast hebben geleid De Daitsche regeering moet net de handelwijze der Spaansohe regaering ten volle ingenomen zijn in zoover eeu stellige eu volledige voldoening aan Duitachlaud io bet vooruitzicht ia De Ëngelscbe liberalen zoeken naar een leider die g schikt is om Gladstone te vervangen Lord Hartington en de heer Forster zijn de candidaten die het meest in aanmerking kumen De Belgische Kamer is eergisteren heropend oa allereerst te beraadslagen over het voorstel van Courreur en Thoniaen betrelfeade het interuationaal scheidageriobt Daarna koat aan de orde de bcgnioting van Buitenlandscbe Zaken De Italiaansche Kaaer beeft Maandag haar werkzaambeden hervat bet eerst komeu aan de orde de linancleele voorstellen van den heer Minghetti In de troonrede waarmee de Zweedache Rykadog Maandag is geopend weerklonk de verbrydende mee BUITENL AND Biiltcnlaiidscli Overzlclit Berichten nit Parijs spreken van eene wending in den stand der politiek Hel ongeboren ministerie de Broglie zou reeds nu onmogelijk zijn geworden Op initiatief an de Broglie moet eene vergadering plaala gehad hebben van de gematigde rechterry de en bet rechterceiitrum om tot overeenstemming te geraken omtrent de houding die deze fractièn by de bebvudrling der constitutioneels wetten zullen aannemen Nu moet gebleken ijn dat rr van eene herstelling der oude aeerderheiü geen sprake zyn kan Overeenstemming wos ver te zoeken vooral daar d An driffetPaaquier met een deel van het reohteroenirum de 7jarige republiek weiiscbt te oiidciateunen Deze wordt nu de mao van bet oogenblik en volgens die berichten heeft by alle kans om de zooveel besproken samen erking der centrums tot aland te brengen Men schrijft Ie mislukking van de plannen drs heeren de Broglie toe ann rijn vroeger heulen met de Bo met V I i iiuiiiiiag is geopena weerklonk de verbrydende mee napartisten waarilonr hij de rechterzijde en vooral de dedeeling dat het overschot van de begrooting van Orieanisten van zich vervreemd heeft Men z gt dat 1 het vorige jaar 12 millioen kronm bedraafil D de graaf van Parijs de republiek voor 7 jarto het ontwerpen betrelfeiide de iuvorriiig van den algeaee meest in het belang zijner djinastie ooht te i jo I nen dienstplicht zijn gereed maar kunnen niet in hua Heeft de leerlinj nn geleerd op te merken en na t deuken dan zal hg ook te eerder en te beter zijn ftk leercn hg uil met eeu oogop lftg zien wat er bijzonders is iian dit of aan dat stuk werk hij tal met overleg nan den arbeid gaan en met minder moeite meer en beter werk leveren maar vooral hg zal steeds beter leeren werken e j met net precies werken als vader en grootvader of alleen wat slordiger Zulk een leerling sal zich ook buiten zgn werk beter weten te redden en niet bij elke baltengewene omstandigheid met de handen in het haar zitten Daarom dringen alle weidenkenden er op aan dat de kinderen bekoorlgk tot hun 12e jaar schoolgaan dat ze voortgezet of herhalingsonderwijs hebben en dat zg en hunne ouders in hunne vrije nren nog een eeu boek ter hand nemen £ n dat alles ntW om veel te weten mnar wel om ontuiikkeld Ie worden Die gelukkig en vrg en veilig wdzgn moet hebben lesren denken Nog een woor l ik heb steads van jongen gesproken maar ik bedoel jongens 0 meiye dat zul ben die zooveel geleerdheid niet noodig hebben erg tegenvallen ik knn het niet helpen Misschien spreken ij elkaar later nog wel eens over die zaak Als nlle werklieden mijn roMl opvolgden was er in einig jaren heel wat gerijiptreert PiTtB BaoH IP O L I T I E Aan kot burcm vnii Pulilie alhier zijn in bewaring de BHVolgciide in Am Gemeente gevonden voorwetpen als een ijzer KKTTINÜTJE met twee SLEUTELTJES en CACHEl eeu KING met vier 8LEUTELTJES en een KINDEK HOEDJE INGEZONDEN Mijnheer de Uedacteurt Naor aanleiding van het stuk onderleekend X geplaatst in uwe Courant van gister verzoek ik UEd beleefd de navolgende wederlejiging te willen plaatsen Gepasseerde Diiigsdag schreef de heerO de Mooy ielegrdliet alhier mij over het aanwezig zijn van eeiiige gevilde krengen in de gracht langs den Flnweclen Singel en hoewel de Politie niet belast is met de opruiiuiiig van dergelijke zaken heb ik den diinnnede beiasl zgnde persoon er onmiddelijk kennis van doen gevtn welke den volgenden dag die krengen beeft opgiruimd Daarna jijn er weer andere ingeworpen of van onder hit ijs te voorschgu gekomen welke gister ook weer wa eu opgeruimd Uoe echter de heer X of duidelgker gezegd G de Muoij aan de wetei scjiap is gekomen dat het deotlfde krengen waren waarover ZYA tpij bad geschreven weet ik iii t Ik knn niet veronderstellen dal die heer ie jeiiierkt heeft of daarbij op den duur post gevat heeft Zonder dot dunkt my il het moegelgk te verkhren ilal hel dezelfde waren Op de zinsnede van het plaatsen van een bord wil ik om de il lauwhetd liefst niet antwoorden en neem hiermede afscheid van die krengen bistorie UKd bij voorbaat bedankende voor uwe bereidwilligheid heb ik de eer hoogachtend te zgn ÜEd Dw Dienaor GoDPA WIEKEllT 16 Januarij 1875 Coamissaris van Politie Laatste Berichten Berlijn is Jan De P zegt dat het Spasnsoh Gouvernement zonder Dwtsclilauds klacht over den aanval der Carlisten Ie Guaiena af te wachten ait eigen beweging aanbiedingen heelt gedaan waarmede aan alle eischen wordt te gemoet gekomen StOCkhOllQ IB Jan De zitting van den Kykadag IS geopend In de troonsede zijn wettontwerpen aangekondigd ter reorganisatie van leger en vloot met invoering der algemeene dienstpliehtigheid Parijs 18 Jan De Commissie van enquête ter zake der verkiezingen in het departement Nicrre geboord hebbende het rapport van den heer Choiseol over de stukken die aan het vijfde bureau zgn medegedeeld heeft besloten den prefect van politie t hooreo Berlijn 18 Jan Bij het voortgezet debat in den Hijksdng over de wet op het botgerlgk huwelijk zijn de arit 5S tot 78 zonder belangrgke wgziginj aangenomen Fulda 18 Jan Het priester seminarium albier is heden gesloten De gezamenlijke bisschoppelijke bezittingen zijn door den Ijtndrath m beslag genomen Pastoor llelfrioh uit Dippertz is bet Daiteche Bijksgebied nitgeret Burgerlijke Stand GuoaiK U Jaa VVilUm Hendrik ouden W H Ver6tce en G Ituiskamp 15 Mann Cathanna ouders C W Hfusbroek en M Frie Dirk Jacobns ouders C Kerkhof en P A Holloos 16 Hcndenkn oodeii W de Jongen H IJajclitijn Johannc ouders J Slolk eu H W K W v o W elie kaatje ouder D Vermculeu en J M VVegg niftn 17 Elisabeth Cbrlsiini tuden H A Heerkeai en B J Spükerman Adrians Maria oiders E A van Aa en K Houtman Johanna Magdalena oaders T Boshoff en A C Tier Johanna Maria oudera A van Baaien en E van den Berg 18 Geertrui retrouella ouders 6 8 de Bruin eu W C Boologae ie Catharina oudera F Boon en G s Gravesando OvËBLKDkMi 17 Jan J H Donnai 56 j W Raparoa 3 w C D A van Sark 4 m A J van Tinfoo 42 j 18 J Amesi 2 m ADVERTENTlfiN ♦ Voorspoedig bevallen van een Dochter E IJSSEL Dï SCHEPPER BCSSEICAXSS Gouda 19 Januari 1875 Ondergeteekende zon te kort doen aande wetenschap van den Heer J M van MINDEN Tandheelkundige te Gouda als h geendank betnigde voor de door genoemde Heer aanzijn vrouw bewezen wetenschap bjj eene vreesselyke mondziekte en vopr de solide behandeling H C TAM WEELDEN Zuidplai Dankbetuiging Het PERSONEEL van de firma van BERKEL G8TTE brengt hunnen hartelijken dankvoor het goede Cadeau dat z allen van hunnen waarden Patroon de Heer J GöTTE hebben ontvangen en wg liopen allen de zaakvljjtig t e behartige n Tegen Februari wordt gevraagd Il mm iiiD Adres Tnrfsingel P 83 GEVIIAAGD Soliede BODEN in alle Steden en Dorpen voor eene gevestigde Vereeniging tegen voordeelige Premie en Provisie Reflecteerenden gelieven zich te adresseeren met frmuM brieven onder letter A Hl bg den Boekhandelaar R C HUGE Gondsche Singel No 87 te Rotterdam Te HUUR met 1 Mei a s een net ingerigt WOONHUIS met vier Kamen Ketiken Plaats en Bleekje Hunrprös 180 per jaar Brieven fratico onder letter K bn de Boekhandelaars J VAN BENTÜM ZOON te Gouda BËNËDENHUIS GEVRAAGD tegen 1 Mei a s te Gouda op een goedea stand ter nitoefening eener hijionder tutu f faire Adres raneo orieven onder letter Z m opgaaf van stand en hnnrprgs bj den Boekhaiv delaar H C SUSAN CHzn te $ Hag Te Gouda wordt te hnor aangebodea BOVENWONING van alle gemakkm ToondM Hnnrprgs 75 Adres met franco hnntix onder letter H ü bg den Boekhandelaar P O MAAS Je aldaar 100 k 300 Galden Provisie kan door flinke AGENTEN gemaidct worden Soliede PERSONEN worden als zoodanig allerwe gevraagd Alleen zg komen in aaa merkiug die ƒ 40 kunnen storten Adres Algemeene Maatschap tan Odd Igke Ditkeering te hertehie ürbanus Pillen bereid volgens het aioode en echte recept van de Wed KEÜNEN ZOON ChemistMi 3 iVaarschuwing Deze URBANUS HLLEN zgn door on in doosjes b 377 Cent en in dubbele dooien t GOUDA alleen en oitsluitend verkrggbaar ga steld by den Hr L SCHENK op de Hoogsfraai Ooada Drak vts k Brialmaa Wy waarschuwen voor het gebnik van namaaksels welbe men tracht ia omloaj te brengen De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Tr ii ür Kennisgeving Herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommenDe BUBQËMEGSTËB der aeneente Gouds br agt tar algeaeeaa keaai dat er krachteus de VVettea van 2A Mei 1870 SlaatêUad a 82 en 22 July 187S Staattblad n 116 zal plaata bebDen eeae ktreieninu van de belaatbara opbreiigat der geboowje eigendoaiiDeD eo dat de Cumniaaia daarnede binneD doe gemeente belatt hare werkzaambedcD eeritdaagt ui unrangen In verband Bel deze keonisjteving rorden de eigenaren en haarden vin woanhuizeo en andere gebouwen geivezea op de raorschrifiea vervat in laatitgeooeoide wet en roornamelyli op de volgeude bepalingen voorkomende inde artt V ia lid 12 13 li B It ca M to li4 diuwM latOMdo Je volgt Art V ide lid DeCommieaie voor do heizieoing is bevoegd aart hem die in de jaren 18a8 1872 ten opelgte van een gebouw eene overeenkoaial van Jaarbanr heeft gesloten iniichtingeu ie vragen omtrent de over elk dier jaren bedongen huurpr un en de bijzonderheden daartoe betrekkclylc beuueld in art 3 dier wel Tot dat einde doet zij aan diens woning door een gema tigdr eeu daartoe strekkend door ons vaat te atelleu furuiutier van verklaring of biljet uitreiken Art 10 Die de overeenkomst bedoeld in het vorig artikel beeft aangrgnan is indien ten tyuen huize een biljet als lu het vorig artikel vermeld is oitgereiki ferpligt dat biljet usauwkeurig eu volledig in te vullen en vervolgens Ie onderleekenen Art II De biljetten norden duor den gemagtigde der Commissie minstens acht dagen na de aitreikiug tejet schriftelijk bewijs opgebaald Indien het biljet niet of naar het oordeel nn den gemagtigde niet nsauwkeurig of volledig ia ingevuld zal deze den persoon tot de invulling verpli it daarop opmerkzaaa maken en hem daarin op diens verzoek bebolpzaam zijn Verklaart die persoon niet te kunnen schreven dan gesobiedl de invulling van het biljet op zyn verzoek en met vermelding der redenen koateloos door den gemagtigde die de verklaring na voorlezing in diens naam teekent in tegenwoordigheid en met mede onderteekeoing van een derden persoon Art 12 De Commiasie kan aan hem die verzuimd of geweigerd beeft de opgaaf te doen in de twee voorgaande artikelen bedoeld of die er eene heeft gedaan waarvan zij de juistheid betwijfelt door een Deurwaarder der direoie belastingen kosteloos eene oilnoodigiiig doen beteckenen om na verloop van inatena acht dagen binnen de gemeente ter plaatse en op den dag en het uar in de uitnoixliging aangeweren voor haar te versobynen ten einde de op het biljet gestelde vragen alsnog te beantwoorden of dienaangaande de noodige ophelderingen te geren Art 13 Indien de voor de Commissie geroepene niet verschijnt of weigert te antwoorden wordt daarvan door de Commissie proces verbnal opgemaakt Op dit proces verbaal is art 437 van het wetboek van strafvordering van toepnssing Art 14 Het niet vetscaijneii of het weigeren in het voorgaande artikel vermeld wordt gestraft met eene geldboete van minstens 1 en hoogstens 80 tenzy redenen van verbiudering worden aan ADVEBTENTIËN worden geplaatrt ran 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsruimto Afeonderlyke ifommerg VUP CENTEN Nog voegt men er bij dat het linkeraidden reedt zijn eisch tot definitieve uitroeping der republiek beeft loten vallen oa zich ael bet roéhteiaiddm te f eenigen in bet streven naar de voorloepige voor 1 jaar Dan zou na afloop van dien teraqu d wst gering een nadere besliasing kunnea nemen Intusechen blijft het een feil dat de Broglie i a invloed by den maarschalk president niet verlorta heeft en iai deze zijn afkeer voor de repabliok en de linkerzijde aoeilgk zal kunnen overwinneo Veelatr schijnt hü tot ontbinding der nationale veigaderiag over t hellen De commissie van onderzoek paar de verkieiiag van Boargoing ol juister aitgedrukt naar het coaüi voor het beroep op het valk is aan t werk eo Vat haar arbeid breed op De Duitsehe regeering zet haar aaatregelea tegso de wederspaunige geestelijken streng door Het prita terseainarie te Fulda is gesloten eo de bioe e bo p y iyke bezittingen aldaar in beslag genomen Ken pootoor ia buiten het rijksgebied gezet Ook is de afgezette bisschop Martin van Paderbon wegens vergrijpen tegen de kerkelyke welleo t Wezel geinterneerd De rijksdag heeft aan de wet op het bargerlyk huwelijk in tweede lezing goedgekeurd De eoa miaaie voor de btnkwet ia met haren arbeid gereed zoodat de vergadering het ontwerp apeedig in be handeling zal nemen De Pruisische minister van toanciën Camphofsm heeft in het huis van Afvaardigden de Praisiaake be granting voor 1875 ingediend De ontvangsten zqa p 694 422 613 mark geraamd de gewone uitgsveaop 613 830 050 aark de buitengewone op 80 6 12 663 mark Het hoofdstuk onderwijs en eeredienst ia ver koogd met 50S 000 aark voor de universiteiten ael i aillioen tot verbetering der trakteasenien vaa eeatelijken aet millioen tot sohadevei oedingaan de mmk IHH