Goudsche Courant, vrijdag 22 januari 1875

glutei wpxje bebandeW daar lij n nw samenhangen net do a chaffinit van de grondbelasting waarvan de wet nogiiiet is voHuoid Aanzienlijke lerhoogiugeu lijn aange raagd tot uitbreiding vrtii het spoorwegmaterieel op de StaatespoMwegea FRANKRIJK De J jeeukomst die door afgevaardigden tan d gematigde rechterzijde en het reohtcrceutrum is gehoudeu wekt de belangstelling en de vreugd der vrijzinnige blulen Hel ii iliatief is van de Uroglie uitgegaan em le onnogélykheid bleek on de oitde meerderheid Van 24 Mei eêr tot stand te hiftngfia Men heeft voorts besloten dat alte queetiën die republiek en mouarrhie betreffen eerst by de tweede lezing aan de orde zullen nordeu gesteld Terwijl de Tcmf vooral duidelijk iteeuiet hoe wyd de oude meerdeilwid is uiteeugeepat weusaht Ik balt d Attdi etPsMiaier geluk dat hij il onvermoeide kamaio a TOM de paiienenlaire iMuarchie ueb tot de ce enjar ge republiek heeft bekeerd terwgl laalstge oemd blad hoopt dat hij qp dezen qed weg moge Voortgaan De republik ittBcbe bladen overdrijvm wanneer tij ceggen dat de Bunapartistiscbe party in baar schelp kruipt ten gevolge viui de samenstelliug der eanatsei belast Met bet onderzoek der verkiezing van de Bourgoing £ y geven voor feilen uit wat eij wenschen loch hunne beriehtec konen niet met de wcrkelijklieid overeao Wel heeft in de t4de Meeliag de lieer Goblet den Bouopartist Haeuljeus toegefuepen t j W nllen de Bonapertisteq buitende wet verklanw doch de beer joblet en cijn vrieoden van da lioker de rollen moeilijk deze bedreiging kunnen verwezenlijken daar een groot deel van de ambteaaren en van bet ieger tot de 13oiiaparli teu behowu Ue SO OQO Franschen welke den heer de Bourgoing rkocen de 40 0UU die ap den hertog de Mouoh lian tem sitbracbten le 48 000 die voor 4eo heer Leprevot stemden en de 60 U00 kiecers vao den beer DelisseJDngrand zoo maar wta eventjes buiten d vet te willen plautseu keeit ongeloolelijk veel van psRijden Hot is een eit dat de mannen die de Ëonaportielieche paitij aanvoeren eich niet de minete vrees Inteu aaijagen doordat in de oommissie van ndcixuek 14 tcgruslaDdcre lifo gekozen Wat eergisteren in de Uiiutes P vréuées ia voorgetallen waar Caieaux verkoceu werd bewyei dit voldaende Nooit hebben de Buuaparti ten grocrter blgken van tucht van dr estheiil van ijver aan dan dag gelegd dan juist bjj deze iaatate verkieaiug In de departementen Somme Nord Pas de € alais Calvados in bet verbod der pbotbgrapbie van Napoleon IV met den tekst der redevoering van 15 Augustus een doode letter l ebleveu Deze photogr ipliiecn worden overal vertpNid en zelfs door de uiairee ei beambten der tegenwoordige regeering ï Parij spreakt ieder oterde beftigbeid maarmede Paul de Caasagnac in bet proces van grnsmal de Wimpfen den heer Jnlea Vavre interpellcerde Bij het eiiidi n der zitting leide hij tot bem w zullen elkaar op een andere plaats weervinden en ik zwrer u dat gij door te wachten uiets verliezen xiilt De Bouapirttstisebe uitgever Liachaud geell eene brochure tut onder den titel Com ent let tmfina miauiimt die door den heer Albert Uura gesebreten is De Biea PMic deelt D ede dat een boogst aanzienlijk persoon een Bonaparlist op het bal tan bet Klytte openlijk heeft gelegd Binnen drie maanden zal de keizerlijke priu te Parijs zqn i it alles wijst er waarlijk niet op dat der partjj vrees is aangejaagd en indien ook de comoiisêK van nderHwk het bestaan van een f merrdere Bompartistisobeoanitc s mocht aanwijzen zal bet Septennium in den toestand waarin bet tegenwoordig verkeert niet in slaat zijn ile Bonaparttsiiscbe propagauda ernstig 4rgen te gaan Veel meer intloed dan de comitf a die meu traoM op te sporen oefent de algemeene vermoeidheid uit de afkeer daor de partyen in en 4iBiten de Kamer opgewekt werkt veel gunstiger voor Napoleon IV dan de veibreiding van nog ooveel meer of minder weljelijkende portretten vanden jongen pretendent Se tmrgerschap te ilambnrg heeft dezer dagen een leer belangrijk besluit genamen met eenparigheid van stemmen is liet voorstel aangenomen om een industrieel scheidsgerocbt in het Ie en te roepen Daarbij is tevens de sameiistelling en de bevoegdheid van bedoeld college geregeld Het eeheidsgerccht zal zyn saamgesteld uit U patroon en 15 werklieden met een rechtsgeleerde ale voorzitter In dea regel zal uitspra ik worden gedaan door den voorzitter en twee leden an bet seheidsgrrieht Komen moeielijke vriLig tukken ter behandeling dan 9taat bet aan den Voorritter om ie bepalen hoe vele rechters zullen worden opgeroepen Telken male dat de rechters vergaderen oio over een zaak te beslissen moet bet getal patroons eii werklieden even groot zijn Het scheidsgerecbt is bevoegd om kennis te nemen I van atle godüllan ontstaan tuucben palfoons en werklieden fabrikanten en het personeel in hunnen dienst en uitspraak daarin te doen Die uilspraken zijn hceliesend doMvan wordt geen appèl of aanvraag om eaataiie toegelaten Het seheidsgeree is bef pegd om peiaoneu qtider eade te hooren ec erden te dagvaarden tegen wie hft bq niet verscbütiing straf kan uitspreken ï itdat jhct scheidagerecht partijen heeft gehoord en tfn fo ging heeft gedaan om beide te verzoenen spreekt het vonnis uit niiar recht en billijkheid Indien een patroon wedsrrechtelyk eender werklieden of leerliDgeu oatslaat of ingeval werkliedeji of Icerliogen weder htelijk den patrpoo verlaten kan de scheidsrechter partijen gehoord beielen dat de werklieden weder in dienst genomen moeten worden of in tegenovergesteld geval den arbeid moeten hervatten Wie iet jehoorzaamt kan worden gestraft met 8 dagen gevangenisstraf Is 4s opgelegde straf gedeeltelyk ondergaan dan wordt bet overige ale tertallen beschouwd indien de teroordeetde zich gedraagt naar de uitspraak van het scheidagerecht Dat fdle leden der Burgerschap riek ten gniiste van hei voorstel hebben verklaard mag wel als eeu bewijs worden beschouwd dat men bet algemeen aangaande dit piot eens i dat er uoodzakelijkheid beslaat T ar de oprichting eener dergelijke iaatelling Men rerwasbt jat de Senaat zijn goedkeuring aan bet ontwerp cal ehenkeu BINNENLAND G ODi SI JxMuail E M beeft benoemd lot ijker der maten gewigtea en weegwerktttigeu o a den adjunct ijker H Brons Middel Eenige weken geleden heeft ew meid alhier een brutaleu diefstal gepleegd Zg was bet 8 jarig doehtcrije van dtn brugwachter J v d H gevolgd tot aan de Vest en had toen onder bet zeggen van de woorden wil ik je kapje eens goed doen het kind haar manteltje afgedaan en daarmede de vlucht genomen Gepasaec den Zondagmiddag i het gebleken dat het geen vreemde meid was zoo als men aanvankelijk had gedacht die die diefstal beeft gepleegd maar het 13 jarig dochtertje van de wed U v B wonende alhier die zich recda aan meerdere diefstallen heeit schuldig gemaakt Ia ds zitting der Arr Kechbank te Kotterdam van Dinsdag werd o a veroordeelde D D oud 49 j alhier bekeh van op naam ran zekere V goederen gehaald te hebben tot 5 maanden gev eenz en 3 boeten van 35 ieders boete te vervangen dot r gev van 1 dag eenz Het HoofdeomrtiS voor bet Tharbeeke MRHaent heeft Dinsdagavond niet te Amsterdam maar te sHage eeue vergadering gebonden waarin besloten is dat op 6 Februari te Amsterdam een algemeene byeenkomst zal worden belegd van de verscliillende subcommiesiën Deze byeeukomsi zal hebben te beslissen over de plaats waar het standbeeld zal worden opgericht Wat schoolfeesifn ait kunnen werken bewij en de volgende cijfers In b72 besloot de afd Delft van het 3eboolverb ud een feest te geven aan trouwe eboelbezoekers van 3 Openbare choleu 600 leerlingen kwamen daarvoor in aanmcrkiag Dit cyfer klom rn 1673 tot 900 en U Woensdag werd er voor 1871 eest gevierd aut ruim HOS leerlingen j De snb eomaissie te Groningen vaar het Hoi nment van Thorbecke heeft een sehrijien gericht aaa de Hoefdeommissie waarhy j hare verontwaardiging uitdrakt over de oppositie welke tegen de plaatsing van hot ataodbeeld te s óravenbage ia opgekomen en als haren weiiseh te kenuea geeft dat boe eer hoe liever worde besloten tot plaatsing van het standbeeld op een der pleinen van Amsterdam De 4ireatie van den Uollaadsehea Sehoawbarg te s Hage voor het a a tooneeljaar is door B enW weder opgedragen aaa den heer J C Valois onderbepaUngdat hij vóór 1 Mei a een volledig iuhlem zijnertroep zal moeten aanbieden De heeren Sturaplf en VeHman direotenren van het gezelschap der Vereenigde Amsterdamsche too eellisten hadden aan den Kaad verzocbl voce de direct e in aanmerking te komen wanneer deze niet weder aan den heer Valois mocht worden gegund Naar en verneesii is het verzoek va deVeree niging tot afschaffing van sterken drank om vergunning tot het ophangen der bekende maag pinten in de scholen door de Eogeeriiig ingewilligd In zyns zitting van 12 Jannarl 11 be l ot de 4 enrenteraad van Dellt met 13 tegen 3 stemmen oo voortaan slechts éénmaal per jaar nienwe leerlingen up de Openbare scholen toe te laten in plaats van 2 maal per jaar en sulks focrpMtelyk nift het oog op het verkrijgen tan eeoe go e It iifica n de StBait eovra l vyn B sdiy ojyenomen bet uittreksel van een vsisiag betreffitudede beproeving van een extinctear brevet W B Dick ingezonden aan het departement van biunenlandsehe zaken waaruit o 8 blijkt dat in het algemeen da nieuwe inrichting de vqorkcBr verdient boven de bestaande lie ci mmiseie lean evenifrel niet ontkefinen dat enkele détails der inrichting voor verbetering vatbaar scbijnen Ten einde de herinnering levendig te hoaden aaa de pliehtsbelraebting en den heldenmoed nat da Nedcriandselie Land in Zeemacht te AtebiA JKtVl ngespcid zal men giften inzamelen tot opriehliag van eau nqnumeflt ter Tflreerwg v n e f figftiMUfois vnu allen die bij een der beide expedities naar MsiMfi bet l ven hebben gelat n Pe qpwRJilliUiom hiertoe mee te werken draagt de onderteekeniug van gpneiaal Smits eommandant van bet koloniaal militair Invalideahuis Bronbeek bij Arnkem Men leest in de SUhU CX Naar aanleiding van een bericht in bet dagblad ie Loooautief van 4 Deeembevjl omtreateene ketjocpactij die zon hebben plaats gahad te Njsmoes Vt palen van latiga rtpportceide de resident an Samarang die zich naar 6i latiga begavsa kail vao die plaats den 6n December bet i v lg 94e iu dc tivlisehe Begeering Uit een door de anbteaann van plaatael bestuir gehouden nauwkeurig onderzoek blijkt dat bet slechts eeoe poging van vermaedelijk drie dieven is gewesst om te stelen Zij zijn gekomen in dea aaebt van4 op 3 December ten 2 ure niet als ketjoee met geschreeuw en geweld aoeh met fakkels nuar ongewapend en in stilte binneogedroagea door het touw tan de bamboeze dear te tersehulveu Eeii iV a de hoisbewoiiers bierdoar ontwaakt zijnde en zieh geweerd hebbende gingen de diëten op de viue wa irbij den JavaanBcheu waker eeae iigte woude door een stokslag op bet hoofd weid toegebracht Kr is geea geld aoeh goed boeganssmd aatnaaasd jiosb beschadigd De Sl a bevat het kon besluit b Ml4 d e gewijzigde regeling van hetikheei van den rijkstAle graaf en de rangvetdeeling enz fan bet pereoneal bij dat dienstvak Omtrent de bczoidigingea watdt daarby bepaald dat deze snllen bedragen voor een lyniuspeetenr ai dan niet tevens directeur van eeu kantoor ƒ 2200 tot 3000 i ilireeteur van een kantoor der eerste klasse 2000 tot 2B00 idem tweede kjssse 1700 tot 1900 idem derde 1500 tot KOO idem vierde klasse 1200 tot 1400 idem v fde klaw 700 tot 1100 onder direeteur 6 0 tot 2300 t legriiBst der Ie klasse 1200 tot 14C0 idem der 2a klasse 900 tot 1100 idem 3e kbusa 700 tet 80O klerk der Ie klasie 800 tot 1200 idem 2e kla se 330 tot 7011 opzichter der Ie klaase 1500 tot 2000 idem 2e kinase 800 tot 1400 Lijawachter 500 tot 800 besteller 150 tot 700 De jaarwedden der bestellers kunnen gedeeUelyk ia dea vorm van vaate gedeeltelgk iadieu van teraaderlijke belooniag warden uitbetaald Asn de post ambtenarea qwt telsgraafdienst belast worden door den minister tan flnantiën aautullingttraktementen verleeud baogatens tot eeu bedrag vaa 500 s jaars Ue Senaat der Uoogesehool te Leiden beefl W gelegeaheid van het aaaitaande derde eeowfeest aaa een aantal binnen en baiteulandsehe geleerden dea graad van dooter in ven n b i ll nn d e f aeiiUèiiea ewbalta opgedragea In de Dinsdag avoad gebovdea vergadeiing va bet Indisch geaootsehap te s Hage viel dea generaal van Swietea die na zijn jongsten teragkeer ait IiidiS voor bet eerst de vergadering bezocht eea hartelijke ontvangst tea deel De heer de Bordes die deze bijeenkomst presideerde sprak faem treffend toe ondic de verzekering dat het genootschap den generaal ge durende sijn verblyf in Atehin steeds met belangstelling had gevolgd De beer van Swietea beantwoordde deze toespraak met eene innige dankbetuiging Van 1 Juli tot 15 November 187 5 zal Ie Parijs in het Paleis de l Iudustrie eene internationale tentoonstelling vaa zee en riviernijverheid met eene Fransche afdeeling van de voornaamste artikelen aB uitvoer gehouden worden Nadere inliebtingen worden verstrekt door de Nederlnndsche Maatsebappy tyt bevordering van Nijverheid te Haarlem aan velke kat K fr MMt 0 hft rMlement 1 0 toegssonden Op voordraobt tan de AM Wij vern jpNi dat on een zestal Jde laits der inlauterit de gelegenheid zal worden aangebodru iu 4ieBzelfdep rang oirer te gaan bij bet corps maritieta M n is hiertoe genoodzaakt ter a invulling 1 ft beerscheud gebrek aan oIBciereu by voornmnd korps U t Ni Ct Pe minister van binnenlandsobe zaken beeft ter 4gameeae kennis gebracht dat de examens voor het farkrqgen fan akten ran bekwaamheid tot bet geven tn lager school en huisonderwiji vuor de eerstepaal in bet ioopende jaar zillen worden gehouden M Woensdag 31 Maart aauataande en volgende $ igeni dat zy die een dazer examens wenschen af ifi leggen zich uiterlijk vóór 10 Maart behaoren e melden by den aehoolopziener van bet disiot waarin ig wonen van buiieualaudi komende ooraemens tyn zich te vestigen met opgave van de akte d e y verlangen en overlegging van een of eer getvigsehrUten vyi hf n goed zedelijk gedrag en van hunne geboorte akte terwijl de dag en plaats v n bet examen bun door den scboolopzienei zullen rolden belteud gemaakt Op 2S dezer zal van wege het Academie comitë te Gronipgen een openbare vergadering plaats hebben waarin voorstellen in fiet belang der Groninger boogescbool znllen worden behandeld By de tweede kamer is ingediend eene wets toordracht tot wytiging der wet van 20 Augustus 1859 hoodende bepalingen op de loodsdieust toor zeeschepen Men kent het besluit van den gemeenteraad Ie s Hage ten vorigen jare genomen in zake het rrstitueeren van booCdelijken omslag Men zal zich dan herinneren dat br mr tan Lennep die belasting over een vol jaar haa betaald omar teruggave vorderde over 5 maanden tynde een bedrag van ruim 145 op grond dat by van April tot October met zyii gezin den Haag heeft verlaten om het landleven in Heemstede te genieten I ie reclame ia in eerste instantie by den kantonrechter behandeld en den beer van Lennep werd zgne vordering toegewezen De gemeenteraad berastte in die leehlsrlïke beslissing niet zoudotde behandeliag tan bet booger beroep door den burgemeester qq ingesteld maandag gernimen tijd de aandncht an de lecktbank torderde Voor den burgemeester jtrad Ï p de beer mr Kappeyne van de Coppello voor den eer tan Lennep de beer mr Wintgens Dinsdsg werd toor de rechtb mk eene dergelyke zaak behandeld De heer Melvill tordeidt restitutie van den burgemeester eener som van 227 Ofschoon hij vroeger die restitutie had bekomen was tgn vrrzoek daartoe in het afgeluopen jaar afgewezen De beer Helvill zegt zijn hoofdverbljjfte Driebergen te hebben gevestigd maar gedurende den winter woont hij te s Hage waartoe by steeds eene woning in gereedheid beeft De beer mr van Lynden uit Utrecbt trad voor hem p en de beer mr Vlielaader Hein voor den burgemeester Men schrijft uit Botterdam aan het Vit Dagbl Zooals ik o dezer dagen mededeelde zal dan eindelijk Maltatnli s Vorstenschool tot zijn recht konen en door het gezelschap van de heeren Le Gras Haspelt en van Zuylen worden opgevoerd Zal Mejuffrouw Mina Kroaeman zich belasten met de vertolking van de Ixmise larj Elise Baart lal als Hanna optreden Meer dan waarsobijnlijk lal Mnttatnli die zijn meesterwerk hier en daar voor de opvoering heeft gewijzigd de eerste voorsielling bywoneu Naar ik termeen zal niet aan Rotterdam maar aan Utreeht of Ijeiden de primeur tan de Vorsteuacbool worden gegeven Hiervoor talt wel wat te zeggen en ibrn ik go ingelicht dan zal de directie t niet onder stielen of banken steken waaiott Botteidaai Tpn dit voorrecht verstoken bleef Hsnige jaren geleden werden sr zoowel uit bet atadsarobief als uit dat tan de hoofdkerk tan St Sertaat te Maastricht zeer belangrijke stukken vermist Niettegenstaande de ijterigste nasporingen gelukte het destijds niet de terloren stukken te vinden of zoo er ontvreemding had plaats gehad den dader te ontdekken In de laatste maanden echter zng men met verwondering op buitenlandsche terkoi pingen tan oudheden de toornaamste der zoekgeraakte documenten aangekondigd en te kuop aangeboden Zoo werd dezer dagen het zetr merkwaardige ordinarina Cuatodum uit het archief tan het kapittel van St Sertyas in de catalogus van een eerlang te Brussel te houden veiling aangetroffen Door de zorg van bet kerkbestuur werd er op last van de justitie der Belgische hoofdstad onmiddellyk beslag op bet stuk gelegd en kwam men uit een grsehrift det er inlag al spoedig tot de zekerheid dat bet afkomstigwas tan den heer N N een Schilder en teekenaarte Maastricht Ten getolge tan eene door het kerk bestuur ingediende aanklacht is gemelde heer thanstoor den rechter tan instraotie g la gd ten einde de herkopiat van bet zpo opvcrwaqbt teruggevonden stuk aan te geven en te liewyzen op welke w yzebet in tya bezit is geraakt ffU Hel VaderlttHd bevat het volgende uiitrel sel uit een brief van een officier te Batavia in garnizoen Draemlier 1874 De vijand beeft de uut begaan van een circumvallatie Iinie om onze positiën been te maken te groot om haar behoorlijk te bezetten Daarvan kon gebruikt gemaakt worden om de linie hier of daar door te breken maar kolonel Pel eeu waardig aanvoerder overigens is methodiek en mist de ondervinding van een paar jaren kleinen oorlog In inferieare rangen We sluiten ons nog altipl te veel op wij breiden ons heel langhaam en methodiek it en kannen met den Franscbmau zeggen c e bem naii ce n etl pat la guerre Die circumvallatie linie moet m i doorgebroken warden en dan de nezenlgke oorlog Geen lieftal ligbeden auer zooals by de tweede expeditie vertoond worden Er bthoort moed toe om in onze zifkelyke maaisdhappij want de philantrophie te Atehin vertoond is een ziekte ersebqns l er voor ujt te komen dat oorloge en vernielen synoniem zijn maar zeker is bet dat de oorlog al lang geëindigd zou zijn indien die verkeerd toegepaste phdmtropbie niet alles bedorven bad Wees a de onderwerping zoo grootmoedig als ge wilt geef den Atobineea dan het uoudige besteed daaraan eenige millioenen maar verspil niet honderd millioeu en ontelbare meuschenlevens met slecht oorlugvoeren Want dit is er tot nu toe gedaan niet andera Zoo als de zaken thans gaan koude wij ket nitl vol Wij hebben soldaten noodig want bet verslindingsproces ga t langzaam maar zeker voort Geen boot stoomt van Java zonder gemiddeld 100 man naar Atehin over te brengen en een groot gelal gaat voor goed weg en komt nooit op Java terug Hier tcBatatia is na het lie bataiilon alleen in garnizoen nagenoeg zonder oAcieren Hoe ket er toor de reat uitziet kuut gij nagaan als ik u tertel dat ook de soldaten trouwen toor de cortée dieust i oe M geoommandeerd worden De knaap die dezer dagen uit bet Lonisa gestlcht te s Hage termist werd nadat hij des middags schooi bod moeten blyten is weder in zgn liefdadig verblgf teruggekeerd Omtrent den burgemeester tan Amsterdam die door deii figaro tereerd met zgn eigen naam maar door de overige bladen hardnekkig mijnheer van der Meulen werd genoemd zijn te Parijs nog allerlei verbalen in omloop Nu heet bet wéér dat bij in een magazijn dat niet wordt genoemd om reclame te vcrmgden zes dozijn kaadschoenen heeft besteld vau elj en etn heart een nummer waarbij zella de grootste koetsierskandschoeuen in t niet verzinken Dinsdag in den voormiddag brak er tosicben Leiden en Voorschoten niet ver tan da St Nicolaaa brug brand uit in een huisje aan den weg gele ien Eene jonge moeder die alleen met haar zuigeling zich daar binnen bevond terwijl haar man elders met veldarbeid bezig was ontvluchtte in doodsairgst die woning juist toen een detncbemeut infanterie onder bevel van den kapitein J A P Theanissen aldaar in garnizoen daar langs marcheerde Ds bevelvoerende officier gelastte een tiental zijner meest bezadigde manschappen onder bevel van een sergeant hulp te bieden en zette met zyn detachement de militaire wandeling voort Deze manschappen weerden zich zoo gonl en met zooveel overleg dat de brand welke op het punt stond uit te barsten weldra was bedwangen Een gloeijende kachelpyp die op den zolder met iiontwefk in aanraking kwam n daaraan reeds vonr bad medegedeeld was er de aanleiding van Ware de hulp niet nog tijdig gebracht geworden dan zou met den hevigen wind het huisje ïijn afgebrand en de bewoners die niets tegen brandschade hadden verzekerd van alles lyn beroefd geweest Toen het marcbcerende detachement langs die woning terugkwam stelden de manschappen zich weer onder het kommando onder de dankbetniginge u der geredden Uit Burgsteinlurt wordt ons van goed onderriobtei zyde medegedeeld dat in eene zitting van het co mité voor den nunleg der spoorweglijn Munster En schede jl Dinsdag opening van den stand van zaken is gedaan Hieruit blijkt dat er een tekort is doch bet bedrag van dit tekort hoogstwaarschijnlijk langt particulieren weg gevonden zal worden Verder dal de zaken met e meeste nauwgezetheid bebandeU zijn en de reilen van een tekorf is dat dé wEïw kusten te laag geraamd en eenige werku a el Ma zijn VoorU wordt nog door de directie de tejl ga verzekering gegeven dat de liju Mei iuni vomr ht publiek verkeer openge tald zal worden luA il Men vindt brutale grappenmakers i ds Wfid Een bewijs daarvan ii alweder geleverd te l r Op de brug de la Concorde vond een poijtiesgtit een stuk ineeHgefrorameld papier waarop h l tslgsad W S geschreven Ik venlnuk mg oMdat ik mijii vtder en mijn moeder dèn heeren mejuf roaw Matoa frVft handelaar rue du Cioitre St Honeré héb oüd de mededeeling was geteekend Hippolytii Ueageat vliegt naar de aangeduide plaats en mei de hatehf M berge gerezen buiten adem komt hij in bet Mi vA de familie Maton De ju roaw zit haW C JblaajM in het kantoorije te schrijven meneer maantlirMS poen achoctn De agent bekqmi van den KhrffjUvraagt naar den zoon der eehtbliedea Het aotwawï luidt we hebben geen zoau Deze leelübead waarvan de bedrijver wel nooit talwo eo gK p4ffi is een staaltje tan de gemeeue bnitUiteii ifie iM mige méntcbeo aanwenden om quasl aardig te lya Te Moakcju zyn vgf danseressen by jjfi opvimriu van het ballet Kottokeï door het in vtam vun vji een Iwletan kleed in een der l leedkapiWs j gebrand De toestand van twee der meisjes I groote bezorgdheid in Het uubeil oati o i een der kleedsters die eenige tarletan ttAék itt band l ad aaa een der liehtea lusschea de fiy hsf men de lie bten stof deed ontvlammen en toen ott de brandeniie mfss kwjt te nliiih djn lajiiii tjM kamer wierp die zij dacht ledig te zija döéb waan zich dames bevonden Koning Kalakua van de Sandwicheilanden ia juia Woahington met veel pracht te zijl ntvaagen ta NewYork de held van de dag Men maakt het Zijne Majesteit daar zoo aangenaam mogelyt A koning Kalckua genoSg vad NoordAWsrika gaien heeft zal hg Parijs en Londen met een bizMk Vereeren Brassel 20 Januari De Kamer vana avci £ digden heeft het verstel vaa de heeren Cau ti a Thouiasen betreffende de arbitrage als middier vaa beslechting tan internationale gesebillfpg ningsiinrtlia De heer Bergée heeft den Minister tan Baileolaad sche Zaken geïnterpelleerd Hij trtiag waarxi4 het Gouvernement een gezant bij deo Paaa laat vaa welken aard aie betrekkingen mfl ia Segeeri tan Dan Alfonso XII zyn en waarom ze di dB matieke betrekkingen met Mexioo niet herVat zyal De Minister antwoordde op de eerste vraag dat 4il de toestand onveranderd gebleven is het GoitvMga eut ook geen verandering heeft gebracht ia u U betrekkingen tot den Heiligen Stoel Op de twétdevraag luidde het antwoord des Ministers dat Se in dezelfde verhouding tot de Begeering van dow Aifonso XI1 staat ala de andere Magendbedeu Belgiazal noch de eerste nooh de Isatste zijn om die Begeeriqg te erkennen Wat einde yk de hejrtatliag jer diplomatieke betrekkingen met Mixics aangaap duraan zal getoig worden gegeten zoodra de o s gd die geleid heeft ot het afbreken dier btitrekkjngeó zal opgehouden bfbben le bestaan Ver illès 2C Jan De Kamer heeft a bprezitting tan beden bij de tweede lezing de wef ipde samenstelling der kaders tan het leger oang ptomen De Vergadering heeft hierna besloten jat de constitutioneele wetten morgen aan de orde zuffia komen 1 SaragOS So Jan Don Alfoaae XII is beden alhier aangekomen Hij is met warmte door 4e 4latolking ontvangen Hij is terstond te paard liiar de Nuettra Senora del filar de kathedraal geiatei Hij werd met veel grjuicb begroet toen hy de fcwk vsrliet en vef volgens aan het aarlsbisMb pAlÜk Jt qs afstapte wasr hij gebleven is MARKTB£RICH T J Qouda 21 Jan Bij weinig handel waa da staal ming wederom itfnit Tarwe puike 9 ü 9 25 Mindere 8 5O a 8 §0 Kogge puike 7 75 a 8 Mindere Aa Ja 7 50 Voer 6 60 ü ƒ 7 Gerst puike 7 40 a S Ï5 Mindere ƒ 6 75 a 7 25 HaVerii 5 l 5 75 Hennepzaad ƒ 8 De veemarkt met weintg aanvoer de handel jn alle soorten traag vette varkens van 25 a 28 oeüs per half kilo varkens voor Londen van 21 a 24 cedts per half kilo magere varkens ving verkocht Aangevoerd 10 partyen kaas de handel vlug S a ƒ 28 Boter 1 40 i 160