Goudsche Courant, zondag 24 januari 1875

Zondag 24 Januari 1876 W 1634 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Burgerlijke Stand CEB wt l 17 im MwU AUtgondi onden H Schraie n N vu Vlif4 19 AdriiDt Loiiifk Akxandniia ouden J H nu MMflnid d J M KoMog Cstbarma Johaiu i4m H IJuel ie Scbtrnw en £ BuHcmalier Cariulli obderi C ScboonderMoepd u J J vu Rddereu £ 0 Arwiiiu Luaktriat odcrs ft C au W aa □ A van Maura Adriana ouden C van 4cn fieng eu M Nabon Tbeo dona Uirk ouden V or é eu £ Mraicr Heudrik u den C Wulffnat u F S T jbout Fnvciscus Cerar du ouden G Ble i u M Kok £ 1 WoUem owlan Jv Vfecdaobai d Ï tan Houten 0THI1 U1UI3 18 Jaa M Buitelaar In tO S da I D U j 10 u P h Agtorbont 2B j Gihvwd M Jan J P lu MsBra au P Hanruiaii S da Korte n I Bunuik ADVERTE WTIEN Hartelglcen dank aan allen die hanne deebiemiDg betuigd bebben in het veriies van xftis liefd kind Joh e KDUPEBa den Haag U KUIJPERS Jan 75 BaiKKMAN Tegen I febroari a s wtwdt gevraagd eene Burgerdocfater ter adsistenliie in de huishouding en eoe eschiklc DIENSTBODE loeiden Tan de E fi Adres Gouwe wgk C N 49 Tegen 11 April of Mei wordt te HUUR vraagd EEN HülSifi met klcÏBe TiJIN Opgave van liainjirijs en etand onder letter M an bet Bnreau dezer Courant itteeA kJeiji gezin wordt tegen 1 Fefcruarjj EENE Dieastbode g evraagpd I Adree bg den Uitgevw dezer Courant 100 è 300 Gulden Provkie kan door nke AGENTEN gemaakt worden Soliede PERSONEN worden aIs aoodanig alJwwege g v raagd Alleen zy komen in aanmerking diey 40 kunnen storten Adres Algemeene Maatschappj van üeldeIjke Uitkeeriag te OverteUe wm Een ieder haatte zich om de in dit saizoen te verwachten jicht en rbumatie tjjdig f ie eren door liet gebruik der AB8liALIIBI S f Ajitl ltliHinatis e Watten Het is een doelmatig gemakkeügk Aan te enden en vooral weinig kostbaar middel datstellig en zeker binnen weinig tjjds verlichtingvan pgn brengt en oa eenigen t volgehonden te zijn volkomen geneest De ondeogetee geteekende heeft reeds eene menigte brieven enattesten in syn bezit der gelukkige twerkingvan dit bekend bnlpmidde waarmede een proefte nemen ndar ieders bereik valt voor niemand die zjjne gczondtieid Kef heeft een hinderpaal zij kan Slechts 30 cents per vel met eene a nw jzfng hoe er mede te handelen geteekend door den ho fddépóthonder A BREETVKLT Aa te Delft die o A heeft gezorgd dat ze door het geheele land ie verkregen zgn in de onderstaande D ts T A G VAK DETH wla Wed BOSMAN A PRINS renltmzen T W DBN UIL Schoonhovm A KAÜLING Alphen 3 GOUDKADE Boi koop J H KELLER bn Zoon Weste Wagenstraat A REIJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGENDIJK € apdU a d IJud mmm miv il op ZONDAG 24 JAMUARI 1875 ia de Sociëteit Ons Genoegeiia Tegen Februari wordt gevraagd i Adres Turfsingel P 83 f5 75 Inplaatsvanf 29 Dr K KARMARCH en iVof F HEBREN 8 Technologisch of volledige Handleiding voor alle t ken van tgïïbnéwmn ta tïolltsniji wltfiit in alphabetische orde met ongeveer 1400 tu schen den É gedrukte Houtgravuren Naar de tweede geheel nieuw bewerkte Hoogduit sche nitgave DRIE LUVIGIS BOEEDEELKN SfF De prijs van dit werk was tot op heden 29 en is thans verkrijgbaar voor den zeer goedkoopeu prjjs van 5 75 by den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda umwi o g Urn O ö rS M g s o 5J O I Gratis een proefiELesohmaar persoonli k afhalen Eauohromati QUe om haar of baard netjes en goedkoop teverven in blond bruin of zwart Bg THEüPHILE Kerkstraat bjj de Vijzelstraat 514 Amsterdam f 2 de flacon of 42 blauwe zegels üti Men kan eigenhandig oude pruiken enhaarvlechteu verveni alsook bont eu paardenmet dit verfmiddel Bekroond met gouden enzilveren MediüIIes omdat het middel onschadelijk en doeltreffend is Versterkend Gezondheidsmeel VAN Ba ADËNA te Arnhem Dit uitmuntend voedsel Toor Zuigelingen Menschen en Kinderen met zwakke wjaverteerings orpanen en herstellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de AfdeeJlQg Arnbem der Nederlandscbe Maatschappij tot be 1 vordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDocto ren is verkrijgbaar in bussen a ƒ l en a 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouda by P MELKERÏ pAen bflO GOBKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az Tot het vullen van holle Kiezen bcstuat er f een werkzamer en beter middel daa de TAND PLOMBE van de KK bartaiiiluta dr 1 ü POPF te Weeocn Bognernasse no i die ieder zeir zeer gemakliel jk in de bolle kiezen kan leuea eu wUke ziob dan met de overreat der kiezen ea bet taudvJeesch verbindt de kies voor verdere Mrrutting beveiligt m alle pyn doet bedaien Het Anathcriji Nondvvatcr van Dr J O POP rWPpi Jt k Hof ïandapt te W in do onderstaande Depots a f MW per flaeoa te brkonen is het voortreffelijkste middel by iliumiitisohe tandpijn onletekingeg en verzneriiigcn an het t tnd vleiech bet lost den landsteeii op eu rerbindrrt Ie verdere vorming daarrai bcrpstigt lasae tnnilea door versterking van bet tandneeah ea lerwijt het de tanden en het tandrieesch van alle nadeellxa stoffen zuivert geeft het den mond eene aan i iianie friscbheid en verdrijft reedj door een koit gebruik den leclyken reuk die er uH voortkomt Anatherin Tandpasta an Dr J G POPE Dit preparaat houdt den adem frisch en drekt terens om de tanden ichitterend wit te maken ola het bederf derzelve te voorkomen en ibet tand leeatfk te versterken Dr J G POPP s Plantaardig Tandpoeder Het zuivert lic tanden zoozeer dal door bat da elukscb gebruik niet alleen de gcivuuulgk zu lastige ijoJsteen nordt verwijderd m iar ouk het gbizuurpel di r tanden steeds blanker eo zacbler wordt Te verkrijgen te Go ida bjj L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 Ic Rollerdiim bg F E v in S iuten Kulff apoth en A Schippcieijn 0 bluniiwe porceleinwinkel ie s Huge bg l h S G Siiabilic apotb te Ledden bij Ji Noordijk j te Utrecht bg F Aiteua apolh te Amsterdam bg f vau Windheim C verkoophuis Ie Oiidewater bjj T J vau Vreumin en te Scboouboven bg A VVollf 60EOK00PEIHZIEK Toor Piano Solo uitgave van F KOKS MA te Franeken Hofleverancier an H M de Koningin 614 Lecocq La fille de Madamt Ajigot Potpourri 3e druk Od M ÖS9 Oksten op 239 er BratifscMeier Melodie C fi O fÜ 624 Smith Sidney op 58 Norma Fan taisie brillante B 0 79 637 AsoHEJL La Iliense Bluette a Ia polka C 0 3S 633 Bühgmüllee Le Jui errant Grande Valse briUante C O öS 627 CzBENY op 261 125 Passagen üebun f en zur Erzielung der Gelauflgheit eft 1 C0 75 640 Hess J Ch Cantiqtte de iVeé d Adara Transd iption C B 0 95 Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bü den Boekhandelaar A BRLNKMAN te Gouda Coada Dralt fau A BruUmuuu Nati onale Mü itie KSNiriSOEVING BUaaEMEËSTER ea WETH0UDEH3 van Goadt doen te wetea dat het renister van tnsehrg nog aat de alpbabctiache naanlgst van bea die in bet a eloopea jaar in deze gemeeute voor de Militie ifa iugceobrevea vaa deo Ha January tot u met deu la Pebroarg UDStsaude de Zondag uit eiiind id des vaaraiddajis van 10 tot des DSaiddags 1 wc op de Secretarie der gemeeate voor d beTanfb bbeadea ter lezing zijn nedergrlegd co dat tagea register eo lyst bezwaar kan wordeu ingebragt bg diu üaasmiataris des Koaiags in deze provinme door middel lau eeu Bat de uoodige bewysatakken gestaafd venoeksclirift p oagezegeld papier ouderteekeud door hem dia b t bezwaar inbrengt welk vèrioeksobrifi vóór of op deu In Februarg I87i Buet vordea ingeleverd bg daa BurgeiMester dezer gemaaata Qottda den 21n Jannarij 1875 Burgemeester en Wethoadera voornoemd De Secretaris De Bnrgemeester DkoouLiKVisa FoETUun van Beboek IJzemdoobn GEMEE mAADSLEUEN Het is niet onmogelgk dat menig lezer van dit blad bovenstaanden titel ziende zgne oooen weigert te gelooven en tot tweemaal toe net wMM 0f irliÏMt nm ónh jeuMartaügen dat lig sich niet vergist heeft 0 neènteraadsleden Wanneer de tgd eener verkiezing voor de gemeentever egenwoordiging daar was dan zon wellicht een artikel daarover gepast zyn doch nu terwgl ene kftreding der raadsleden nog in de verte il moet een dergelgk onderwerp misplaatst worden geacht Wy zgn het niet eens met hen die zoo spreken en achten juist den tegenwoordigen tgd geschikt ttn de gemoederen nog in rust zjjn en de hartstochten nog niet opgewekt Opdagen aan eene verkiezing vooraigaande is menigeen van ben die in de openbare zaak belang tellen te zeer geneigd om dadeiyk op het minate woord dat slechts schijnt te doelen op een bepaald persoon vlam te vatten zich dat woord aantetrekken en het te beschouwen als gezegd ten voordeele van een ander bepaald persoon Miskend en niet goed begrepen te wordeu is nooit aangenaam en juist in die dagen vóór eene verkiezing worden vele die anders billyk n rechtvaardig gewoon zgn te oordeeleu onbillgk onrechtvaardig in hon oordeel Dit alles ten nadeele van de goede zaak Wy meenen dat het goed is juist in dezen kalmen tgd een artikeltje over gemeenteraadthdm te leveren De gemeenteraadsverkiezingen hebben dit roor boven die van de 2e kamer dat de kiezers hunne vertegenwoordigers en de candidaten die dat worden willen persoonlgk kennen Terwgl bg de kamerverkiezingen te veel gekeken wordt door de oogen van kiesvereenigingen zoo die bestaan en anders door die van een clubje invloedrgke kiezers wordt bg die voor den Raad meer persoonlgk geoordeeld Ieder kiezer kent de raadsleden kan hunne vergaderingen bijwonen is in de gelegenheid hunne adviezen te hooren en dus meer of minder in staat een lelfstandig oordeel te vellen Niette ustaande dit alles wordt er toch dik werf onjuist geoordeeld 1 omdat vele een verkeerd begrip hebben wat eeu raadslid voor een man moet zgn 2 omdat vele kiezers door vooroordeelen woiden beheerscht Wat wordt er yereischt in een raadslid Een goed oordeel gepaard aan een flink karakter een zekere mate van kennis en een warm hart voor de openbare zaak Een goed oordeel Men hoort vele mensdMm in gezelschap in vergaderingen en parüenliere gesprekken hun zoogenaamd oordeel uiten hetwelk meestal eene veroordeeling is dook hoe dikwgls worden daarbg óf in t gehael geene gronden aangevoerd of zoodanigen die met een enkel woord knnnen worden omvergeworpen Een oordeel behoeft niet met dcere aanmatiging aitgesproken wat sommige meenen maar moet op deugdelgke foudaiDenten nuten gebaseerd zgn op gronden die den toets vaneen gestreng onderzoek kunnen doorstaan Alleen een dergelgk oordeel kan eeu goed oordeel worden genoemd Verkiest men menschen tot raadslid die een dergelgk oordeel hebben dan is men zeker in de raadszaal niet van die onbeteekenende praa es te hooren houden niet van die ongemotiveerde stellingen te hooren niten die bg de minste wederlegging in dnigen vallen Mannen met een goed rdeel laten niet van die onbekookte gezegden hooren die den verstandigen hoorder slechts een glimlach a rsen en die voor de eer der vergadering en niet tminst voor die van deu spreker zoo spoedig mogelgk vergeten moeten worden Raadsleden moeten vóór alles een oed oordeel hebben om in lakea op aoo vwaehliMBd gebied juiste beslissingen e kannen nemen om niet alleen te letten op de directe gevolgen van een besluit maar ook op de verre toekomst der gemeente Fen flink karakter Tot het bezit daarvan behoort meer dan men oppervlakkig ioa denken Het openbaart zich op verschillende wgzeu Kente ikenen zgn rondborstig zgn ongelgk bekenneu zoo men daarvan overtuigd is niet om bgredeneu zgn opiuie veranderen of verzwggen zoo noodig tegenover eea geheele vergadering tegenover een algemeen heerschend gevoelen tegenover een door de groote menigte aangebeden vooroordeel zgne eigen opiuie verdedigen en al wordt men veroordeeld verdacht gemaakt zelfs bespot en uitgelachen toch volharden boven alle vriendschap de waarheid huldigen Een fliuk karakter heeft alleen hg die toont zelfstandig te zjju die bewgs geeft aan geenerlei leibabd t zjj dan een kerkelgke of andere te loopen die wel zich aansluit aan een party die de sympathie welke hy gevoelt vour mannen wier ideeën hg in hootdzaak is toegedaan toont en zijn antipathie lucht geeft doch geen partgman genoeg is om ook de feilen zgner eigene partij niet in te willen zien en die ten sterkste af te keuren Een zekere mate van kenni Geleerden veel weters behoeven niet in den raad te zitten maar wel mannen die wat geleerd hebben die eens om zich heen hebben gekeken in de wereld die hebbeu leeren denken die dus goed ontwikkeld zgn Het mag niet vergeten worden dat raadsleden over allerlei zaken moeten oordeelen en omdat juist te doen moeten zg zekere kennis hebben om te voorkomen dat zg gelgken op den blinde die over kleuren mede ging spreken Hoe wil b v iemand over onderwgvzaken oordeelen en omtrent instellingen van onderwijs beslissingen nemen zonder zelf goed onderwgs te hebben genoten eu daarvan geprofiteerd te hebben of zich door eigen studie en zelf onderricht voor gebrek aau onderwgs schadeloos gesteld te hebben Een warm hart voorde openbare zaak Wat toch baat bet of een raadslid kennis bezit en zich op een goed verstand kan beroemen coaf er dat hg liefde en belangstelling gevoelt voor het algemeen belang Mannen die daarvoor onverschillig zgn die niet gevoelen dat het ieders plicht is mede te werken tot het geluk der maatschappij die niet gaarne een g deelte van hnn tgd van hunne genoegens van hun geld des noods willen opofferen voor het belang van hun land van hon gemeente behüoren niet in den raad al zyn ze nog zoo knap al zgn ze in andere opzichten nog soa geschikt Alleen zg die bovengenoemde vereischteo in zich vereenigen mogen de eer genieten dooit hunne medeburgers te worden afgevaardigd Mf raadszaal En wilt toch niet gelooven dat het zoovel moeite zou kosten om te onderzoeken of dto candidaten aan die vereischten voldoen Hoevele malen is men niet in de gelegenheid om te zien welke menschen toonen iets over te hebben voor het algemeen belang Zg diexich meestal outtrekken wel is waar onder olletlei schoonschgnende voorwendsels maar todi zich onttrekken wanneer hunne medewet king persooniyk of geldelgl gevraagd wordt voor eeu goed doel voor een menschlieveode inrichting voor een edele zaak zg verdienen uwe stem niet by de verkiezing voor raadslid Wilt voorts toch niet in de eerste plaats letten op mannen die bg openbare gele nhsden sierlgk t woord voeren Hoe dikwgUbedokkaK schoon klinkende woorden en effect makende uitdrukkingen den zinledigen inhoud eener onbeteekeuende speech Voorzeker wg begeerea geen zwggers in den raad Menschen die no nt bg geen enkele gelegenheid eens behoefte gevoelen t woord te voeren nimmer eens den aandrang bg ich voelen opkomen ook hun opinie te uiten loopen groot gevaar verdacht te worden geen opinie te hebben doch wg gelooven bgua dat wy hen nog verreweg zonden verkiezen boven dezulken die steeds en voortdurend het woord vragen die bg elke zaak bg eOct quaestie bg elke gelegenheid hun wgsheid verkondigen fiun duitje in den zak werpen ook al knnnen zg geen nieuw licht over de zaak verspreiden Vele kiezers doen eene slechte keoxe daar zg door vooroordeelen verblicd worden Deze wil slechts mannen in den raad die aan een aanzienlijk vermogen zekere voornaamheid paren Hy noemt de zoodanigen onaf hankeiyk alsof slechts hg die voor den invloed vau het geld niet behoeft te bukken zoo mag genoemd worden en alsof niet veeleer diegene welke ofschoon onvermogend toonde flink genoeg te zgn om alles te durven trotseeren ter wille zgner overtuiging met het volste recht dien eerenaam verdient Gene stemt wel toe dat rgkdom geen vereischte is voor het lidmaatschap van den raad maar liefst toch ziet hg de deftige zetels in de deftige raadszaal bezet door personen in elegante kleeding en van fijne manieren die ze mogen dan al niet door hunne geestvermogens nitmonten of nooit vau hun flink eerlnk karakter biyken gegeven hebben dan toch het uiterlgk vaq beschaafde menschen vertoonen Een derde is van een geheel andere opinie Niet die deftige heeren hooren in de vertegenwoordiging maar kinderen uit het volk die da behoeften de gewoonten eu begrippen van hun s gjlgken bet best kennen en die ten minste eea goeden wil hebben wat veelal bg die deftige personen ontbreekt om het volk tegemoet te komen in zgn wenschen om het zgne lasten zooveel mogelgk te ontnemen en kalmte en voorspoed op zijn levensweg te bezorgen