Goudsche Courant, zondag 24 januari 1875

beiywfrk 8 0 iDtfa l i 8 i 1 f spoorwegeq 2 2 t ig f kofaaawltecycB enz 0 9 vi DK kil BiJ dp n4f p 0 9 6 88 2 87 1 76 0 2 i Een vierde wil weer wat anders Die is Tan orderl datde versehillende klassen en standen ja zelfs kerkelijke genootschappen moeten worden vertegenwoordigd in den raad Kr moeten zooals lig het mtdrakt een paar heeren een paar burgers een paar Catholiekeu Israëlieten en enz in en eerst dan vertegenwoordigt de raad de ganache burgery Dat beginsel wfl tfy doordrijven tea koste rwa lies Een vijfde doch genoeg Wilden wg alle meeningen die geopperd worden ten aanzien an de vereischteo der raadsleden alle vooroordeelen die in dete heerschen ter neer schrüveu wg zouden dit geheele nr der Goiidsclie Courant wel kunnen vullen met dit artikel eu óK buitenen binnenlandécte nienwstgdingen hetben recht op een plaatsje om de advertentien nog niet eens te noemen Al dergelijke meeningen moeten geheel buiten spel blgven Het doel er niets toe tot welken stand een raadslid behoort boeveel geld hg heeft hoe lig gekleed is Het komt er niet op aan tot welk kerkgenootschap hg behoort altgd met bovengenoemde restrictie welke betrekking hg vervult of een winkel of een kantoor zgn werkplaats is Het is onverschillig of hij oud inwoner IS der gfmeeute of tot de nieuw aangekonaenen behoort de gemeentewet zorgt voor overdrijvin r in deze of hg kerksch is of een liefhebber van het tooueel of hij deze of die sociëteit bezoekt al bezocht hij er geen Dit alles doet er niets toe Een raadslid moet slechts zijn een mensch in de ware heteekenis van t woord die een open oog en warm hart eeft voor hetgeen er om hem heen gebeurt flie een flink karakter heeft en een gezond verstand Dit is het eenige noo Kge dit is de toetssteen Toor alle candidaten dit is het waarnaar men t n moet beoordeelen Raadsleden die hieraan BJet beantwoorden moeten uit den raad geweerd zitten er bij ongeluk enkelen van dien aard in hji de eerste gelegenheid de beste moeten zij er uit geworpen en vervangen door anderen die de eer daar te zitten meer waardig zijn Trg onnoodig ia het iets dergetgks nog iem eêr té schrgven hoeren wij zeggen ver Beeldet gg u soms iets nieuws te hebben ge zegd wij allen wisten dat alles reeds lang en onze verwachting dat gij deze of dien der Ooudsche raadsleden eens duchtig zoudtdoorha len is zeer teleurgesteld Het was atles ond Inderdaad Wist gij kieüers voor den ge tneenteraad van Gouda al het bovenstaande i eds langen tijd Handeldet gij steeds dien overeenkomstig Levert de raadszaal tijdens de vergaderingen het bewijs dat g j waarheid spreekt Mocht het soms niet zöo mjn laat het dan ten minste in het vervolg blijken dat gij het tuet bovenstaande regelen eens zijt W m BUITENLAND Biiitenlandsch Ovcizieht Sindelijk is in de Frauache nationa e rergadering de et op de Lajfra loa kei leger in tweede lezlhg afgehandeld en tijn de conatitutioneele netten aan da beart De eersie z tting die er aan beakeed u heeft aieta 4qcoiid ri apge e erd Wat er uit den slrgd der neeniagen lal te voorachya komen is met te voorzien De meeit tagen atriidiga bcncliten doen de ronde ia de bladeo De ten beaeert een miuisleri de Broglia ia ontwy fglbaar volgen op de Terwer ing der ooistellen De I ander de beer d Audiffret Pasquier beefi veel kana ipet itgn bemiddelinfisroorstel Een derde er zal nieta kamen Tan al de tegenwoordige drakte bet ui gaan als altyd de vergadering zal tot geen resultaat kannen komen en ten slotte zal aien de een of andere Botie aannemen die de zaak op de lange baan sckaift en bet leren van de tegenwoordige reigaderiug nog ttinatens een janr rekt £ ii de rrgreriiig Hel demissionaire kal lnet zal zich op bevel ran Mac Mahon onzijdig boadrn en zog de weiteo niet tot atand komen ral hit nieuwe miniaierie dadrigk staan oor de vraag ontbinding of voorlzctting van den outtenu i enden voorloopiiten toestand Men verwacht dal de eerste leting ilechts aeo paar dagen zal vorderen Dan na afloop van de reglemtntaiie 5 dagen kunocD by de tweede Uzuig de sluizrn der parlementaire eUprek ndkiud geopend worden eu nullen d rer Ulenila paiStij li elkander lelx r dcerlyk hnveiipij Men IS te Piirgs ook bg de regeering nog niet bekomen van de telearatelUAg over ile reiki iii g tan drn Uunapartial Caleanx in de Pyr uei ii Men smeekt t iu orokuoping ea daaruit volgende proteattiii De disevMie iit de V ue isdag galiouddi tittinf VIII den Uuiwcbn Rijksdag oVer de spoorwegtiiriévcH leidde tot de aanuentfng ran ltt voarsiel van Büiida naarbg een enquête wordt rerzochl orer die tarieven en meedeeliug ran bet resuUaat aan den Kgkediig H t rootstjil ran SobuUe Delitzsoh betreffende het toekeitnen van reia en verblijfkoetPH aai de afgeiaardlgileu werd in derde lezing aangenomen tonder discussie van aanneming door den Bondsraad ia nog minder sprake dan rroegar omdat reien ia Duitaehland afkearig tigfu gemoukn rns bel lgemtea stemreoktt dat idbeu uag door 4e kvat ltxAbistu van bet mandaat waiUt geteo id De Bondsraad beeft gueugekewrd het ost i f ip betielktida de iijtbit i4iiig v i de ve tiu wrr iei van Sitaaiebuig waarb de te uwuordige uu ie vrstiiigwerkeu aan de stad wordeii verkocht het onttvrrp is lersiond rerzanden naar den Bg ksdi g waar bet nog 10deze zitting zal worden afgedaan De stigd die door de Duitsche regeering trg n de kithoheke kerk zoo coiiaequeiit en krachtig wordt geroerd sebijilt de eurie tot het inzie te beDbeu g bracht dat zij best zal doea zidi te clnkltea anbniiB te triMhtèn riede te sluiten Volgena de Silezisehe Zeitiuig aUbans zoa de piua aan de PruiAiche bnacnppan hebben opgedri tl oia hem oo Slellen te doen uit een ouioproiBis e maJiu victudi met d rc uring teneinde kunnen rourdieii in d vakante kerkalgke b ieitutgen wier aantal steeilf tucnectttt Moebt het bieriaede ernst wezen dan za luu oagetnijfeld doOr bel Vaiiwitui belangrijke coucesaivn q ieteg worden gedaan want men kan uiei onderstellen dat de Duitscbe re feering veel zal wilicii toegeven De Paus heeft intusaeheu aan eene dejiailtie Van DuitsChe kmbollekeu beloofd dat hg voor zijn vervolgde geloufsgenooten lu Duitsebland zMI bidden en oirtc voor Ihtn vervolgeia De ultramuiitamiBOlie üermauia bevestigd bovenstaand ba uiU maar deelt d larbQ teren made dat er geen tebikking met den StmU wordt bedoeld maar eeu geheime raorziettu g m de bestaande geestelgke behoeften De t lrgra f meldt de aiutkom t ran d n 3 M i Foben IC iiMig te 8 t gaaaa pi r Alpbunao zieb tnbet bquMkW i tier tell groDo vialigt ten einde de operaties tegen de OM istco by te woQeq zal hg een wapeiisc ouwing boja4eo over de troepen vai bet Noorderirgrr Wuar obgnlyk zal vóur den definitieven aantal op de Carlisten nog wri een uitnoodigmggericht worden tot dezen om de w peneii neer te leg I gen rn trrgilfeuis aan ie nemen Ze in en v ftig Cnrlistisclie officieren hebben te BaifonBeverklaard dat ig iich aan koumg Alfonsua oiKlflrww n Koerura zgn aitgezonden om de Vorsten van de troonsbestgging van Alphonao plechtig kennis te gereu de telegraaf spreekt alleen Vau luik eeu zeu ekug naar rlgn De Ui vter Mmgbetti beeft Dunderdag in d kamer den fiiiancieelett loeitand uiteengezet hg deelde mede dat hel tekort roor de begrooting Ti blijft zooats liet iroe er ia opgegerrn wanneer er geen nieuwe uiteren bijkomen de uitgaven voor den aanleg tan openbare Werken zullen 11 milfioen bedragen de rrsiingwerken zullen 20 millioen eisohen in deze 31 miilioen wcnsclithg te roar len dooreen obatkntuperalie waarmee eenige amortl Vaties van 7S van 1882 tot 1883 worden uitgesteld De Minister stelt den aanleg voor van al de werkan lu de Zuidelijke pro iacien en de baveus De kuiteugewane begrootiiig van Oorlog zal worden rermiaderd met 16 aiillittisa Door de herzieumi van de tarieven hoopt hij zeieu mdlioen te reikrggen die ull n worden aangewend tot verbetering van bet lo der ambtenaren Op verzoek ran den Minister is verder besloten dat de rersobillende ontwerpen tallen worden onderzocht dOor eeu commissie De minister deelde rerder nog mede dat bij bet bandelstractaat met Frankrijk beeft opgezegd en onderhandelingen zal aanknoopen over een niebwe overeenkomst met dit land en met andere Mogendheden Hg verklaarde ziek in beginael voor den rrghaadel en atelde voor dat de rechten ran uitroer tullen warden betaald in goad rrenala bg de inroerrechten De opbrengst ran de bestaande belastingen ging steeda vooruit op bet einde van 75 zou nog ter beschikking zijn 60 millioen in piipier en het wat noodiakelgk dat tot eiken prgs bet erepwickt werd hersteld vóór dit laatste middel had uitgediend 11 ENGELAND Onder die voorbrengselen nit de natuarrijkeii welke tetecb M brood der oyverlMid l en e vemd worden staat voorzeker de steenkool bovenaaa In de eerste plaats omdat zonder steeakefen ie e iiidnstne in t groot onmogelgk is en tan ndgre omdat voortbrenging en reibruik ran dit artikel zoo verbiizend slgg p ep bljjren atggeu Gelgk meo Weet zijn er onder de ËuroMesBpi Stoten een rgftal die rOorél in de b oeMen oneiige mede moeten roomien Omdat d cgf rs op Wflepi kend rijn tullen wg de gegevens ran t heden plaatsen nanit die van voor li jaïeu De kolenproductie dezer lauden wn dan uitgedrukt in tonnen van 20 centenaars roor in I860 in 1872 jruot Vttaa i 80 706 381 126 473 273 llurtsekLipd 12 47 828 42 324 469 Prantrp 8 3e3 70 15 900 000 België 9 610 895 16 658 948 OoaUtugk 3 603 896 lM43 99g Hurjiy roegen we njog m df O0 ie hqogf oMers de Vfraesipda Stole van Hoard Aawrik dia in 1B60 een hoeveelheid van 9 388 768 ton produot erdea en in 12 jaren da aantieillgke hoéteetteid vao 41 491 135 ton opleverden Uit de gegeven ogfera die voor de eigmlijke productiesialen ilrr aarde gelden volgt met onbelnistbare zekerheid dat de sleenkaleiproductie lu de laatste 12 jaar mrer dan verdubbeld IS De verklaring van I vertchijntel ligt roor de bniidV bet roortduieiid verdringen van den handea rbeid oh de kleine industrie door marhines en hbrieliwe eii lil t groot gevoegd bg de rerbatende ontwik kellitf van t apoorweg en stooiabootverkeer ii db oorzaak van de ateedt grooter wordende vraag naar steenkolen Indien wg naast de gegeven offers no die plaatsten welke bet bedrag der overige laiirfau op aarde bepalen todden wg te reel ruimte behoeren daarom zullen we ona rergenocgen met sieeirtk het resultaat aan te wgten de gezamenlijke hoereelbeid der jaarlijksche kolenproductie beloopt 960 aiHlioen ton 6900 millioen centenaars en dan rekenen we reker niet te reel Nieltegensiannde deze aaazienlyke uitbreiding d r kolenproduqtie pv r A g oa be aarde is t product nut lullgker in prg maar dufirder gewardMi heeft het oietteiBfn zijne Ifooprra l rouden De ooratak ran dit ver chgniel mMt uiet getocht worden in t reosacbtig w issend verbrutK dnt net de i itchen minstens alechtt gelgkru treil botdt naardient geiWetoa afn tri ku iané n waardoor t produclieiand bg uitnemendheid Kiige and Muarlgk werd geteisterd Daa dit rgk nog tw edt verreweg meer dan de keilt van alle Earopeetelta eu raim 48 pCt an al de steenkolen der aatde leler zgn de onstaodigbeden aldaar bealitaeud Uier volgen de waarden der steenkoli nopbr n tl in dis iu atraks gi noemda l odeo o wel roor t jaar 1871 rootBritauttie 710 076 120 galden aitaehUnd 191 340 000 Frankrgk101 160 000 Öelg i 100 107 600 Oostenrgk Hongarge 47 040 000 We bebbeu alzoo gemiddeld vpor geheel Europa een waarde van 1164 millioen gulden tiidien mtn de buiten Europreeche kolen mcderekent ilnn lilijkt e Waarde van i product over dé gansobe aarde te bedragen de aanrieDlgke aom van 1416 tot 1440 mtllioen galden Deze waarden zya achter berelcend naar den prga der staenkolen aan de mguoo zoadat bet product dat voor d eoiitamtie der indvttrie ent den wereldhandel ingaat een veel kfogere sofn vertegenwoordigt Maar ulb als we de vaardj aan nessen v ior d rindploftsfn herteend dan nog z n die drieqmal zoo groot aM de waarden van goi d fii zilverppbrengtt t Is wi inr goud en zilver bebbtn duurzame Wdarde éju de kolen worden eren spoedig verbruikt als gewoijnen docb daar staat tegenover dat de kolenindustrie t verreweg wint ran die der edele metalen als we bedenken aan hoerele arbeiden 1 levensonderhoud verschaft In de S8S0 Engehcbe kolengroerrn waren ia tjokr 1872 niet minder dan 413334 BMnsdien aan bet W A in de 1362 mifaen van DuitsobUad 14fi 792 ea in da 106 Belgiaphe viadjilaaiKB lel s 9 a S urn zoodat het aantal arbeiders die r eh atre i t iMlt tfe kolenproductie Hi a bipgd i ie n n aj wcrkhri 830 S i daiifpd bedraagt Wat het Vfrb fiik vpu M zwi e difmn M f ilat if gflglf wg zeidf Venr jd w d Mdy Oqi echter te dcot i q hoefleet 4e prpduotiey pt bg uitnemendheid ook de consuAi ent is willen we de cyfers opgeVen ie het ste nkolenveHiruik n QrootBritiinhie bepalfin Vart de 11 5 4 i Stioen ton die in 1872 werden gewonnen waren Voor eigen gebfaik lilt mill ton dat is89 4 pGt f den Bitroer 1S2 r ir ir lO H t Vraagt men waarvoor de Engeltehen het artikel p zoo reuaachtige schaal wisten te gebruiluo hier is t welsprekend antwoord der ttatistiek Mill toBoeo Bet der yradaotie Voor de gzeriwlnitri 40 6 4944 fabrieken S7 4 H 1 hnishooding 20 6 M j pp i jil rirc k 4 8 f GoüjiA 23 IkVVLtii W $ ontvingen het treurige bericht dat de heer Jk Ki Maokeaatein ptadd Bot e Haaitrcckt gitteres eedt gedoreodeTeenigen tijd ziek geweest moest bob all apéedig bét ertotigsU vreeieo en warden tjjne beroepa iigli rtfii a d j jl ii r dw dan Bi ifaar enonan kat jWa tf roi n dat hg nooit aeer dèn preekstou zoo beklimmea Voor zijne gade en n t atinder roor zgnen onden vader ia het een iwors ilag terwgl de gemeente Uoutudit in hvm Pfti Mdtr en loeraar vftljaat Hoé geacht i jaar was Bleek toen h onlangs ToOr een op ken aitfcbiaaht berdep naar den Ueld r bfdaohto bg elM higenbieid de i g$set fa lopndcB W hoog tjj hem scboM eQ At WmiMer e vq rn pni te ojricl dpr d Goada van bet FrqtettOAtenbogd heeft bg uck ook in onze genieehte vardieoatolijk gemaakt en gewia iszga ovcrigden roor die jeajgdige rereeniging eveneeni eeo groot rerliea 1 bet steeds smMolyk jeagdigf aiaoaao t grart te tiep dflen op in l Agd dal de wer ld nog reel Mhoona tap beo te ir 4 teu had met M muut is oil het geraf wanneer zy al hunne kracbien wydden wn je bavorderiiB ijtr g ed taak wanneer zg het eMe het goede en het achoone trachtten t dienen en anderen tot dten dienst opwekten Do oK dedooa faracbtta dat met yrer n d oriq tonri vindc ün bedroofde gade sya gvyze vader hoa horten troMtl Tie BoHeriamêelle Ct berat weder een brief ao VicToa over aanf elegenhedea ir opg gfiH le waaraan wij bet volgende ontleenen Sedert eugoB ty4 w rd a a i la gevallea met tcl riwt Ming en ver JM If P Bij het geieltcbap rap m VfS o Te i p d4 dezen winter hier eenige roorstelliogén geeft berindt zich de heer il eaMk die niet io den geest wbynt t rplleq dSfftne dij ii ie Gonitekt OmroMr het gazel iBh b fL KsrjJceflMer Jk kan en wil niet beaolKlef ia kaer re teot seat gelykhtefl ondat iki loi Moeiden kanatenaair 4it jaar njg iiet beb kunnen zien spelen maar weet toch dat de n in de laatstgegeren roorstelling raa dt Soomrt ran Sobiller op eaae ergieke maar ai t wat Baaat de wyv tegeo de recensie heeft geprotesteerd Waarop in let looale blad een scherp antwoord is garolgif loodat boida ttyeu elk ader pngoftielen toewierpen th bet t errriii waarop zy tiak aiwanUatbaar waueo Daardoor is de kun ll Jordeeliog rerpodcrd ia ten soort ran tweegeveebt dat roor bet pabiiek M zeer aangenabto is omdat bet genoeg rniuderd wordt dat men zipji voorstelt te ganietea alt men het locale Uad in handen neemt en ook dat hetwelk men in den toboowbarg vorlaagt te ge aietOB Ik geloof dat de heer Kiataatak r had befcoóren te zwggen en nanwkeurig qa te gaan of hetgeen kern verweten wordt geheel nit d Inebt is gegrepen tea ciade te veiMenn wat hij mn oordiëeiea dat bfip nog oiitbreel t en aan dea anderen kant a de criiicud erkenben dat de heer Kistemaker onta iprekeigk e n ped ae r i al heeft hy aiaiebien w eu tt andere rol niet zoo goed voldaan als men van hem gewoon i Ik geloof dat in de inrichtipg yin ont tooneel de oorzaak iMiet geaoebt prden pfie oeteors niet o go 4 kupnep vqlaoeo pliia kft baitentand Dai i ieder kunstenaar speoiaal Toar lekere roUeli waarvoor hy aanleg heeft Daar wordea de etnkken grschreren die aeo roor pnt fVi o h i M T f oea konstenaar daar aeklit neh de ooaryver naar ba aatoüfk iHÜBr krügcn wjj bona altyd VMtalinvi n 0 tr het thk t rf m w arde rfxliaat ifieraoe t de aolenr dcb naar net stak schikken dat dSkwetf BUMiet aoflu oniao ik ia Hior ep dat is de grootste grief moet een acteur Mff spe e0r de man die gisteren in een draaia optrad Boet heden mi rol in eo bti tpal verralhm a toisaehian zal ogttreert i Hoe het ook moge ign ik geloof dat k gerant m tefgtn dat év debHiger leer verhingen dat hun geroei gespaarfl f ide n dat aan beide zijden ietwat woroe toegegeren dan zullen Wy geen nünposteadit woorden ran b t topqe l ipeer hóoren m 0 0 zullen Wp in ons b d in plaata ran enig ioaii boherpé beoOrdeelihgen weder de adrertentién riaden die ont berichten wanneer wy het rerdienotclyke tooneelgetelschap en ook den heet Kiitenaker tallen meg n bpoKQ IWerover het volgende Wat Vioior a eisoli betreft dat wg zooden moeten erkeqnen dat de heer K een goed acteur is daaraan kunptn we niet voldoen otodat wij dat integendeel l n stelligste ontkehpeji De briefsfhrgvi r gelooli roprt jl t zjjae medeburgers tooneelbeoordeelingen zooole wg die gewoon tijn t lerereu te scherp rinden wg ran onzen kant ijjn orfrtuigd dat bet ontwikkelde gedeelte ran de Qondoobe ingezetenen bet goedkeart wanneer wg bij beoordeelwgea zoowel de achadaw alt de lichtlyde aantoonen op oM trrreia dat w echter met OfomhittHHfr wfcieu zoiiaJs Victor gelooft Nimmer toch weigerden wij eenige ruimte m onze kolominea aan hen die bet niet met ons eens zyn zoo sleohtt d d a ti rit k t i i § Nog ieta ten slotte Vioor brengt het hiet plaatseo ran adrertentién waarin de tooneelrooratatlingen warden aangekondigd in Vffbi d met de door on i 8 K beoordeelingen W g weten niet in bofierre hijdoarroor grond beeft doch verklaren gaarne dat wg ran onze zgde zullen voortgiM act ai gfivnelep t i tg p rondait afte keuren wat in onze o gen afluurensw iardig is zoowel bü tooneetroorstfll n u als op ander gebied al mpet nit dan ook geschieden met opoffering ran de iakoi Moa vpn e pjge a ln tebt D ijlt tra lottet9ok het meote voordiiej o btei n aan beu die ze plaateen i Ia de 4e lee v rgaderiu der vereea iging Winterfezingen te Berg Ambanit werd OpIDobderdag IL de spreekbeurt rervn d door dt H G Kist ran Ammerstol lo eene teer boeiende rede schetste spreker de kracht der verbeelding en de werking er ran op den aensch Met onverdeeld genoegen werd deze rerbandriiag door het zeer talrijk pabiiek aangehoord ereuds de bijdragen gelererd door de bh W A Kmni rao All mer tp jnoddr A Com X B ran Dom en S G flettjnk vi tlerg Amblisht De 2e spreekbeart in dp afd Berg An b t van ket Ned Froteat bond werd gisteren Vervatd door ds aa Starkeaborg ran Sttaaten ran Berkrnwoade Vtk jsfcten de machtigste hefboom bet protestantisme waa bef onderwerp zgner zeer schoone rrrbandelittg die met groote aaudaebt werd aangeboord i terwyl spreker daarna als bgdrage ene bladigde ait de kerkgeachiedenis namelijk de geidiiedenit ran den pred Arnoldoa Geesleranttt en dieifl eektgeuooM voordroeg i ra By drn bouwman L Mijnlielf te Nieawerkerk a d IJsel hebben zich twee gevallen ran hmgxiekie Voorgedaan de aangetaste runderen zgn onmiddelyk onuigend terwgl zieb nog 17 ataksopdien stal in verdachten toealand ber oden Naar men rerneemt iforden d9or den Senaat der Hoogeaeboof te Ulreoht afgevaardigd om aim het 3ile eepwfeeat der Leidsohe Hapgi ob4ol dieel te nemen rgf hoogteeraren waaronder rector en aecretarit toodal elk der facalteiten rertegenwoordigd il De Staalt Ct behelst eeq eertte Ijjo v n et geëxamineerde veeartsen aan welke krachtens art I 16 der wet van 8 JuU 18 i StaattUai a 8 een bewya vaa toelating tpt fito euing der tl C arisengkunst is uitgereikt Daaronder behooreno a Xi Okkerae a ier A de firnin Ie Krimpen aoin de lek A ran Dük Sz t Waddinnvern Ü ays t Zegwaard U ttifptng te Zevenhuizen BtaatiUai 9 4 behoUt de wet van IS V 1875 bóodeude raslsteiling van het ierde boo$Utuk itf Staatabtyrootiag roor et dicusj aar 1875 Op den 26aten Maart e k hoopt de afdeeling Bcboonkoren der Miyilti iyipij tot abt ran i atgerijfpn baar SO jarig bestaan feeatelgk te herdenken De afdeeling Bottenbim £ iedaja en omitr l en der Hollandsche Maatsehaji ig van Landbouw tal eene tentoonstelling van rundree schapen rartens en pluimgedierle te bonden te Sehiedaip op Donderdag 18 Maart a a ledet mag op dete tentoonstelling inzenden mits daarran róór of op 10 Maart 1875 aan ded secretaris der afdeeling e Rotterdam sbriftelyk kennis Sere f Bg deze opgave noet terens rermcld weren naar welk nummer raft het programma men wensobt mede te dingen De ingezonden voorwerpen qllen niet najtr twee of meerdere nummers ran het piogtaama te gelyk kunnen mededingen Voorwerpen rroeger reeds op eenige tentoonstelling met den eersten prijs bekroond mogen niet piededingen naar de pryzen nitgeloofd roor een nummer van het programfoa overeenkoiqenue met dat waarvoor de vroege re bekroning heeft ilaats gehad Niemand aog vee inzenden dan waarvan hg gedurende len minste drie maanden eigenaar Is geweest ï in de opgave boren rermeld Het ree tal des mor geos tusscken 6 en 8 ure opde pfaats der Tentoonstelling moeten gelererd wdrden hetgeen later komt zal met meer kunnen mededingeu fig bel ree moeten bekwame geleiders zgn die gedurende de tentoonstelling d r ji zijlen moeten b Igren De beoordeling ran het ingezondene zal des morgeps tuKchen s en 1 nre geschieden f r Coètmrssi en ran deskundigen aab wier uitspraak be inzender zich zalleii moeten onderwerpen zotten h d t o p dfej ng niet tegenwoordig buigen zjjo De premiën tallen naar rerk iezing aan df Ifekro nd n worden voldaan freluKl h gél zooala bh de rerscniUende nonïmeri van ket programasa befnald is of wel in m èdallle oor zoovi r dtf met de waarde der prgzen zal zgn overeen te braa ên eu wel naar den rolgenden maatstaf voor eenenlflen p ijseene gouden medadleterwaardevaa 60 ïJèq zir ereo 10 iS Biet bür cH i ran bet overige ip sfceie nar dit vereist wordt th tpivtoansteling tal aanvangen des roormidflaga ten lp u e en eiudjgVn dés namiddags ten 3 n De vissej rs uit Urk zyn Donderdag voor bet eerst na cle vorst aan het baringviaschen geweest maar hebben bgna niets geranf ea Men meldt dat door een jager bg Breda een prachtige koniiigi ürend zon zijn geschoten die een vtoHit bad ran 2 ijeter De vogel ton naar een dbr Itqktmasea tijn opgezonden De leerlingen der 4de en 6de kl van de hoogere burgerschool te Dordrecht hebben een adrïa aan Z lt den Koning gezonden waarin zij rerklaren dai zi met leedwezen het besluit ran den minister rail binnenl zaken J Heemskerk All ge ea hebben waiirby bezwaar gemaakt wordt tegaa het plaatsen ran ben itandbeeld op de Nata to 8 Grarenbage roor mr J R Thorbecke dat zij met een gerocl ran erkentelijkheid rerraid zijn roor hem wie n zy zulk eeo goed onderwys te danken hettbeit dat zy otertnigd tijn dat de opgeworpen bezwaren niet onorerkomelyk zgn dat zy niet witleir taagaan welke de oorzaak dier weigering is doch t dat zij hiermede roomamelgk bedoelen eea bewya ran afkeuring te willen geren der handelw r voaden aiinisle r J Heemskerk At zoomede een bHgk ran vereeii g aad de nagedachtenis van deta graotêa man üir 3 S i horbecke wieii zy zoiMtei versd l dig4 zgn Ook in de gemeente Xbolen irealeert een ad aan Z M den Koning naar aanleiding van helrlKsloit van den minister Heemskerk in take het ataadbeeld van Thorbecke Mee dan taobtig ingezetenen dezer gemeeate spreken daarin baa innigst leedwezen ait orer i t besUit Uil AlfaeljO meldt men aan hei Faêerhuii dat op onderscheiden faSriek aldaar bel werk is gcstai t De cerklieden vorderen betaling in Hotlandschgud Dit materdpm mel men dat de deur 4 S aldaar als Valsche Stimat in beèhteilts enomenpereooen voljens gerucht in rerbinding zouden atain pet re personen en dat de rértakkinzen Van bna cod Iq uc o a ook 1 guït zouden he Oiigebreid De Direetie voor het Noordelgk taadipgafeest heeft aan den Gemeenteraad van Winschoten te kennen gegeren dat de roorwaarden vaa dea R ad om gsea onderbosoh te mogen kappen gelyk staat met eaoa weigering om ket bosoh voor eene tendingafeeit of te staan De Baad benoemde op vertoek der Directie eène Commistie om met gecommiteerden der PireOtie de taak op bet terrein zelf Ie bespreken Als een bewijs welke vreemde oprzaken er ejl ohoolrerzuim worden opgegeren kan dienen dat op zeker dorp weinige dagen geleilen een knaap den onderwgtcr rroeg of hg den ro geaden dag van sch l moebl wegblyven om zijn rader naar ege vangenis te brengen r Het vieéde geval binnen n jaar betreffende oneerIgkheid van een postbeambte maaktb eergisteren eeu punt Van onderzoek ter terechtzitting rah het hof van Zaidhollaud uit Ditmaal gold bet een beambte van het Haagtobe postkabtoor een brierenbestdler C J Wielart genakmd die o i 31 An atnt 1 66 werd aangesleld op een traotemrnt rah 375 w ke hezoldigibg werd verhoogd en laatstelijk bedroeg SOO Nog niet ang geleden was hem die rergoediog to e