Goudsche Courant, zondag 24 januari 1875

Woensdag 27 Januari N 1625 1875 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken kend toen op 24 Ooiober ran het rorige jaar bet misdrytwerd gecooslaleerd ïaariroor b j niet alleen oulsingen maai in hedblenia gesteld werd Het bleek ter tereohtziUIng dat voor elk jjostbestelliugde brieren door hoofdtestéllera worden gesorleerd en gelegd in respectieve loktitteu waar de bestellers ze dan vinden en ze rangeren naar volgorde van hun wijk Brieven in hun wyk niet thuis behoorei de moeten zgdadelyk aan den betrokken besteller ter hand stellen en nj mogen in geen geval een brief die oog besteld moet worden b j zich bergen in den zak of de portefeuille Zg moeten li t hun ter bestelling toevertrouwde in de hiiiid of In de groote lederen tas medenemeo Onmi ldelijki schorsing is daartegen steeds als straf bedreigd en toegepast Tussch n 3 en 4 ure van genoemden dag had de hoofdbesteller v O een brief in de vierde wijk thuis beboorende gelegd op de plaats van ten besteller der v fde wgk waarin W dienst deed en zulks om deze op de proef te stellen v O hield W voortdurend in het oog en zag op een gegeven oogenblikl dat de besteller iets in zgne porteleuille deed en bij zich stak Toen uu naar den brief in bet algemeen werd gevraagd gaf niemand antwoord T O hail hem gezien en hij moest dus tereeht komen De directeur werd van hel gebeurde onderricht n deze beval eene inspectie van de portefeuilles allen behalve VV voldeden hieraan Hij zeide geene portefeuille bij zich te hebben en verzette zioh tegen ene visitatie door de beambten Toen de politie as gerocjien en de e na neitatie de portefeuille n besch wniinii de brief aanwezig was op liem bad bevonden verlangde V den directeur nog onder vier 00 ien Ie spreken maar toen klonken de woorden te laat Ja tueii was bel Ie laai maar toch nog met Ie laai om tot cene berouu volle bekentenis vuu schuld te komen l aarloe was het vour den rechter uog tgd genoeg miar welke gemoedelijke woorden de presidtiii ook gebruikte om Wielnrt van zgne schuld te overtuigen alle waren rruditeluo ig blt f hnrdiiekkig oiUkemieu dv gen mr Te pslr i geloofde ondanks de volgehouden oiitkeulenii een overbodig werk te doen m alle omstandigheden die ten aiinzien vuu het bewijs van I ii niglist zgii gebleken te bes iieken Wg wns van gcoelen dat de sohald van btsoli leu duideigkste was bewegen g worden en re uinerde cene gevangenisstraf mu miustetis 5 en huugstiua X5 jaren Als verdediger trad op mr J van Gigch De uitspraak zal heden plaats hebben Wetenswaardige berichten omtrent waarnemingen gedaan bij den overgang van Veiius voorbij de zon igo van het eiland Mauritius tot ons gekomen en 4at wel van eeiie eipeilitie met door eene regeering toaar door lord Lindsny voor eigen rekening en onder i n persoonlijk toezicht mtgezoiiden Meer dan 2Ü0 hotogrnphiBche afbeeldingen waarvan 110 uitstekend gn geslaagd zgn door lord Liiuisuy en Eijne mede waamBBiere v erkrexen Lord Lindniiy wns met ieTreden met pliolaginpbieu die deu overgang geleide4gk teruggeven M ur hg heefi door zijne tochtgeuooten iuiteuant Gili en dr JopeUtnd met den helioaeter en andere werktuigen de afstanden doen opnemen en den diameter van Venus doen onderzoeken Over bet algemeen Laatste Berichten Berlijn 22 Jan in den Hijksdag zijn heden na derde lezing de net op den Landstorm en het nitlcveringstraetaat met België onveranderd aangeDomen Versailles 22 Jan De opkomst ter vergadering ras zeer talrijk ook de heer Thieis was aauwesig De heer Lucien Bran bestreed de oonstitutioneele wetten en beweerde dot de Monarchie alléén Frank rijk redden kon De Broglie toonde aan dat de vel van 20 November de verplichting oplegt om den duur van het bij die et gevestigde bewind te handhaven en om het gezag van Mac Mahon te regelen Jules Fnvre bepleitte in een lange redevoe ring de noodzakelgkheid om een definitief bewind te vestigen en bestreed het herstel der Monarchie De miiiisier van Binnenlandsche Zaken deelde vervolgens mede dat het Kabinet aan Mae Mahon zijne demissie had aangeboden en dat de President den Minister verzocht had in functie Ie blijven totdat een nieuw Kubinet zou opgetreden zg n tot zoolang zou het Kab net verantwoordelgk bigven De Mi nister herinner Ie de kamer vorts aan hare verbintenis tot het vastslelien der cdlistilulioneele wetten en veizocht dat de Kamer zou overgaan tot hare tweede beraadslaging De Kamer besloot daarop met b57 tegen 14G stemmen over te giian tot de tweede beraadslaging over bet ontwerp Veutavon Burgerlijke Stand GiBORiNi 30 J D lAillem Coroelit oudm F G Bedgi en VV C Vernchnt 81 Johonoa Man ooderi F Stolk en C C Jasp ra Simon ouders W llragnika en U de Jou 22 Alida oaderi A Brcewel eo A Bocre OviRttut 21 Jaa A E pLoaelie 8 m T C dco Riet 10 ia 8 W A do BruiD 2 m ADVERTENTIÊN V op den 22 dezer overleed te Haastrecht na kortstondig l den mün hartelijk geliefde Echtgenoot ALBRECHT FEEDERIK MACKEN8TEIN in den ouderdom van ruim Twee en Dertig jaren in leven Predikant bg de Hervormde Gemeente aldaar Wed A F MACKEN3TE1N geboren van db Wal Eeniffe en algemeene kennitgeving een goede hand schrgvende bekend met de Fransche en Duitsche talen eenige uren daag8 vry hebbende wenscht die gaarne te besteden tegen matige vergoeding Adres Bureau dezer Courant onder letter V Er biedt zich aan eene GOED GEZONDE Adres met franco brieven onder letter aan het Bureau dezer Conrant IEMAND hier in de stad die eenige uren dagelgks in den voor en uzmiddag diiponibel heeft weuscht deze gaarne te besteden op een of met het BIJHOUDEN van BOEKEN in eene nette wiukelzaak Offerten franko onder letter K by den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Men vraagt eten gpoedigate EEN SEILMERSENOT ongehuwd Loon naar bekwaamheid en vast jverk Adres franco onder N 34 bjj den Boskh H B BREIJER te Arnhem f5 75inplaatsvanf fl9 Dr K KARMARCH en Prof F HEEREN S Technologisch of Volledige Handleiding voor alle takken van ibriclisa txctt en üolk iiiiji crhfid in alphabetische orde met ongeveer 1500 tusschen den tekst gedrukte Houtgravuren Naarde tweede geheel nieuw bewerkte Hoogduitsche uitgave DRIE LIJVIGE BOEKDEELEÏf fl De prgs van dit werk was tot op heden 29 en is thans verkrjjgbaar vooïdenaeergoedkoopen prgs van 6 76 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda 4 No 801 der beroemde Wekelijksctie Zaïucnsprakcn Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Grosse Blackwel London Ontvangen van bovengenoemde firma een partij puike nieuwe KREEFTEN tegen verminderde prijzen benevens Engelsche geleijen als Orange marmelade Raspberrij Straotberrij Apricot Red Currant Cherrij en Greengage Jams DRUIVEN B0BST H0N1N6 STROOP en Nieuwe APPELSTROOP ontvangen znivwo WestIndische Bermnda Arrowrood alle soortenvan verduurzaamde levensmiddelen zijn te bfr komen in de Haagsche Winkel bij P J MELKEBT Hsv W Ijt BU W N Raaijmaakers firma H KEMP is gevestigd het Depot van de VERMAARDE DEVENTER KOEK Fabriekaat Jb BUSSINK DetenUr FABBIEK DE J0H6H ft C dV 6 Vervaardigen verbeterde STEEN en TEGBLVOBM MACHINES voor PAARD en STOOMKRACHT ERKEND beste middel tegen WINTERHAHDEl Vrg van alle minerale bestanddeelen raa eoen aangenamen hoogst arouatisehen geur verfijnt en verfrischt de JOH HOPF tebe MAIL ZEEP de Huid verwjjdert alle onreinheden als Daawwormen Sproeten enz maakt d Huid zaolit en elastisch hergeeft en onderhoudt een jeng digen tint Prijzen 17 cent 6 stoks 95 ent 35 oebt 6 stuks f 1 95 50 en 70 cent bet stuk JOH HOFF sche Centraaldepot AnuUrdam Smalle Bloemmarkt bg de Stilsteeg F 154 Te Gouda bg J C va VREUMINGEN öpenbai e Verkooping op MAANDAG 15 FBBRUARIJ lBn t Mm Elf uur in het EofCyhuis aHisMOHis Gouda van N 1 en 2 een kapitaal WINKELHUISmH de Markt wgk A n 70 te Oou ia met niiiM WERKPLAATS daar chter aan den Korten Tiendewig wgk D n 97 afaonderlgk h te zamen N 3 6 vier mime HUIZEN aan Rmuu Groeneweg Keixentraat en Lemdalsteeg te Gouda N 7 9 drie stnklwn BOUWGROND mui de Hoefsteeg en Zak te Gouda Alles breeder bg aan te plakken biljettenen inlichtiiigen ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Ooadt Dnk van A Brinkmia Tan allen tgde is de waarheid gebleken van het bekende De boog kan niet altijd gespannen bigven en steeds had de mensch behoelte om wanneer hg zich een t d lang aan den rbeid had gewgd wanneer hg moede en mat met voldoening kon terugzien op eenig vol bracht werk zich te ontspannen aan het ge Het soort au amusementen verschilt echter nit deu aard der 2aak aanmerkelgk en het spreekt van zelf dat wat voor den beschaafden ontwikkelden man een genot oplevert nog niet voor den rawen onontwikkelden mensch een bron van genoegen is Dit staat vast dat hoe meer de mensch op den weg der ontwikkeling gevorderd is hoe fijner zgne genoegens zgn en omgekeerd is het waar dat de beantwoording der vraag waarin zoekt de mensch zgn oitspanninir V a op de hoogte helpt wat ▼ oor soort van karakter gg voor n hebt Zg die op zeer lagen trap van ontwikkeling staan zoeken en vinden slechts genoegen in rnwe vermaken in zinnelgke genietingen in geestelooze ontspanningen Hoe hooger de mensch staat des te edeler sgne amuaementen Meestal zal een oordeel over den een of anderen persoon juist zgn dat geveld is op grond van deu aard van zgne ontspanning Iemand b v die eeu hartstochtelgk liefhebber is van hasardspelen en steeds een getroow comparant is aan de speeltafel waar slechts het blinde geluk heerscht en waar weinig of niet te denken valt die staat meestal in beschaving verre beneden hem die o a het edele schaakspel beoefent Daar het dan verre van onverschillig is aélke amusementen het meest worden gekozen uielhe t meest worden beoefend willen we hierover dat ontegenzeggelgk een zaak van publiek belang is een en ander in het midden brengen Vooreer over de amusementen der jeugdigen onder ons dan over de volksvermaken waaruuder verstaan worden die welke door de onbeiuiddeldeu worden genoten en eindelgk over de genoegens der meer gegoeden 1 De genoegens der jeugd Wg bedoelen natnurlgk hiermede niet de genoegeQs der kinderen want in deze m en de ouders uitsluitend beslissen doch voomamelgk de wgze waarop de jongens zich amuseeren Dat laat veelal iets te wenBchen over De beste soort van genoegens voor jongens die een groot gedeelte van den dag op school stil zitten en des avonds weder verplicht zgn hun werk voor den volgenden dag te maken is gelegen in die welke lichaamsbeweging verschaffen Uitstekend b v is roeien schaataenrüden paardrgden en dergelgken en hoewel het laatstgenoemde voor velen wellicht een bezwaar zal opleveren de eerste toch zeker niet Nu zgn er ouders die dergelgk vermaak afkeuren en wel uit angst Hoe is het mogelgk Zg zgn bang dat hunne jongens wel eens in t water konden vallen op t gs zich bezeeren of zich op een dergelgke wgs pgn doen Wel nu voor teerste bezwaar is zwemmen een goed middel doch wellicht zgn zg ook daartegen en bang dat ze dau wel eens konden verdrinken en wat t laatst betreft pijn doen kan geen kwaad en een buil in het hoofd of een schram op de hand is geen onoverkomelijk bezwaar althans niet een reden om hen te berooveu van de voornaamste genoegens der jeugd vooral niet wanneer daardoor hunne lichamelgke ontwikkeling wordt tegengegaan Ouders die zoo angstig xgn uitgevallen en zoo weiuig bewijzen van flinkheid geven kunnen niet verwachten zonen te krijgen die eenmaal moedig en flink de gevaren der wereld zullen kunnen weerstand bieden want hoe toch zou t mogelijk zijn dat zg die t als knapen werd ingeprent vrees te gevoelen voor allerlei dikwerf in de verbeelding beslaande gevaren die werden gewaarschuwd om vooral hierop te passen en vooral daarvoor beangst te zijn die door voorschrift en voorbeeld vau ouders niet gewend zijn de gevaren te trotseeren de elementen te bestrgden maar die te ontloopen hoe zon t mogelgk zijn dat zij eenmaal mannen geworden pal zullen staan voor de goede zaak en strjjden voor at wat edel is en schoon hoe zullen zg moedig den strijd aanvaarden tegen alles wat laag en gemeen wat onedel en onwaar is en al moeten zij bezwijken toch in dien strgd volharden in plaats van dien te ontwgken en UFhartig de kans om te overwinnen laten vaien uit angst van den strgd te verliezen Vooral dus in den tegen woordigen tgd na vooral op de geestesontwikkehng der jongens gelet wordt nu in een groot aantal lesuren hen een groot aantal verschillende vakken worden gedoceerd moeten vooral de amusementen der jongens van dien aard zijn dat de ontwikkeling van hun lichaam gelgkentr ft houdt met die van dMigeeefcD romondéta di fcrekiaéewa w s s lijk liefhebt laat hengymnastiseeren laathenschermen en zwemmen leeren laat ben roeien en schaatsenrijden en bedenkt dat slechts lichaamsbeweging dat wil zeggen niet een wandeUngetje op de stadsingels maar beweging die het heele lichaam oefent hen waarluk gezond maakt oi houdt Wil toch niet slechts letten op geestesontwikkeling want de ouden zeiden het reeds slechts in een gezond lichaam kan eeu gezonde geest wonen Hoe besteden jongens van 14 tot 17 jaren hun tjjd die zg niet noodig hebben voor dun schoolwerk Dikwijls verkeerd ze zitten te veel t huis met romannetjes voor zich niet dat een goed boek een goede roman kwaad kan integendeel dikwijls is de werking daarvan op de jeugd zeer goed en menigmaal wordt daardoor een goeJe indruk teweeggebracht op den jongen maar meer dan noodig is lezen ze en vooral boeken die eer prullen dan kunstwerken kunnen genoemd worden Neen beter dan dat voortdurend t huis zitten is t voor hen naar buiten te loopen waur zj met hunne makkers vrij zgn yich te bewegen en te doen wat zg willen welke vrge beweging uitnemend op bun lichaam en op hun geheele wijze van zijn werkt Het is wel eeus gezegd dat de tegenwoordige jongens geen echte jongens meer zijn ninar heertjes nalve studentjes die hun sigaren rocken hun koffijhuis bezoeken hun partij billard spelen en zich in mani ren en gewoonten voordoen als oude heereu en niet ai a aankomende joagehngen Er is iets van aan en hoewel het billardspel op zich zelf eer goed dan af te keuren is ek voor jongens dnar een vaste hand en een juiste blik die daardoor bevorderd worden veel waard zijn is de omgeving waarin bet billardspel wordt gespeeld nl de koÉebuisomgeving niet zoo bijzonder aan te raden Bescheidenheid is een dengd die ieder persoon moet versieren maar vooral jonge menschen waut hoe dwaas is het niet als jeugdigen in jaren die nog geen levenservaring geen menschenkennis geen gerijpt oordeel bezitten doch slechts een weinig boekenkennis hebben zich op aanmatigende wgze aanstellen als waren zij werkelgk reeds volwassen mannen Onwillekeurig denkt men bij t zien dier hartjes aan het bekende vroeg rijp vroeg rot vroeg wijs vroeg zot Een eigenaardig staaltje van aanmatiging van jongelieden leverden dezer dagen de dagbladen op toen bericht werd dat de Dordrechtsche H Burgerschooljongens een adres aan den koning hadden gezonden tot afkeuring vau de handelingen eens ministers Maken die jongelui zich niet belachelijk en is ddt niet steeds het geval als jonge menschen zich uls uiiden voor willen doen en doen zij dan uiet steeds denken aan den oorsprong van het woord naapen Wij willen jongens niet tot kinderen zien vernederd we willen niet dat zg kinderachtig worden behandeld maar hen ook uiet als menseben hebben beschouwd Oudere let op de wijze waarop nwe jongens zich ainaseeren wakker aan den lust tot die genoegens die tevens het lichaam oefenen en gij noch later zij zelve zult ooit berouw hebten over den tijd aan die genoegens besteed Voorzeker ontspanning van den geest hebbende jeugdigen onder ons evengoed noodig als devolwassenen doch laat die vau dien aard zgndat zg den geest des te meer geschikt msi om op de nre van inspanning weder aan zgndoel te kunnen beantwoorden W BUITENLAND Bulleolandsch Ovenlcht Met 557 tegen 146 stemmen is de Franiche nationale vergadering overgegaan tot de tweede leting van het eerste der consututioneele ontwerpen dat op de overdracht der openb ire macht hetwelk naar den rapporteur der commissie an dertigen de wetVentavou genoemd woidt Op den laatsten dag der deliberatie hebben eeu paar leden der techlerzgde Lucien Bron en da Temple de wet bestreden omdat lij den weg voor 7 jaren versperde voor hua legitiemen koning Hendrik V Chambarn De Broglie heeft de vergadering aan hun verplichting herinnerd die zij vroeger vrijwillig op zich nam om het gezag van Mac Mahon te regelen waarop hg vau Brun het verwgt moest hooren dat hy vroeger met zoo opiecht of althans niet zoo duidelgk geweest was omtrent de onherroepelgkheid van het seplenuaat Jules Favre tiad in historische beschouwingen omtrent het keizerrijk rn bet daarop gevolgd bestuur die zoozeer den toorn der rechteriyde opwekten dat onmiiMellgk besloten werd het rapport o er het gouvernement van ilen 4 September na de constuutioneele wetten aan de orde te stellen Aan het eind der beraadshgiug sprak de Minister van Binueulandsche Zaken hij deelde mede dat het Kabinet zoa aanblijven en verantwoordelgk zijn toldat een ander was opgetreden voorts licnnuerde hg de Vergadering aan haar moreele verp iobtiug om de constitutionele wetten v ist Ie stellen Latere bericbteo doen veriuordeii dut de onstaimige rede van Julfs Favre de vcrworruig te Versailles ten top heeft doeu stygen Het gouvernement is ten einde raad terwgl ook d Audiffrci Fas nier en zgn medestanders aarzrlen met de linkerzijde mede te gaan De verwerping der coiistituttoneele ontwerpen is zekert bgna even ge V S is het ifstenimeuder republiek zal de ontbinding inter kans hebbeu Favre s vrienden noemen zgn rede zelfs een impoli tieke daad De Daitsche rgksdag heeft de wetten op den landstorm eo het burgerlgk huwelgk in derde lezing definitief aaugeuomen Evenzoo het uitleveringatraotiat met Belitie Het Pruisische Heerenhuis hield Vrijdag een zitting merkwaardig door de mededeeliug van prins 4