Goudsche Courant, woensdag 27 januari 1875

Fqtbus Hetreffeude zijn vrijspraak van knoeierij in ipoonveg nken door eea rfchlbank van eer welke uinpURaü door den Keizer was bevestigd De president deelile diarop mee dat hij van den Keizer eveneens eeu sehryvcn iii diei gees bad oiit aageu Men berinnen zieh dat de besehuldiging indertijd weid mgebraeht door L sker eu aft bewijzsir gestaafd na de vrijspraak door bet eeregericht beeft Laüker gepubliceerd dat hy niets van eeo eeregericht afwist en ook niet om getuigenis gevraagd was De poging ran Ëngelsolie uon eoufarioi tisehe parleneutsleden oaa hunne pirtg in de lande ten gunste vau Foriler a s ielder der liberale partg te tesoiea aohynt voorloopig sebipbrenk ie hebt en ge ledea p liet rovroordoef van de meerderheid dier pait tegen tien vroegeren aiinister van onderwijs Ue ia ttn liinratea geest rer atl nanifeaten der Iriliekit fraetiin worden ORsoig iHdiger Op 3 Febr lal asae Vyeeukonit der liberalen worden gehouden t r v rkie ing van eea aanvoerder Uartmgtou scbgnt a g de mee e kaua te hebben De eanservatieven in Engeland hebbeu alweder een verwinoiiig behaald Ditmaal bij de verkiezing van eeu U VMT het Parlement te Dublin De univer itsit he ft ar Gibson ifjrevaaidigd met 1210 temmen Üe werkstaking in Zuiü W ales duurt uog voort n dreigt l sluiting der ovens en labriekeo bet egzendcB van al sle werklieden teo gevolge te bebben De koningvan Spnjije heeft na Saragossa bezoeht it hebben ytjn tocht naar bet luoneel des oorloge oortgezet zoo ver de treinen bem voeren kondeu Toen is ky te paard verder gereisd De € arii ten xettcu den oorlog met hardnekkigheid voort en denken nog aan geen onderwerping Vsel lal voor den jongen koning afhangen vnu è Welslagso lyoer pogingen oio den opstand te Inuiken FBANKRUE Ia de jongste bijeenkomst der Jeade mie iet Sciaicet haefit de heer de Lesseps seuige opmeikiogen gemaakt aangaande den tunnel ouder het Kanaal Een groot aantal peiiingea zeide hy heeft ben sen dat d gidetate diepte lueschen Dover eu Calais niet meer 4laa 54 meter bedraagt en dat de bodem bestaat uit mm oampactij laag graawe kalk Ier vermuedelyke dikte vitn iiO meter Een tunnel in die kalk te graVen was teer wel uitvoerbaar want in mijnen van Corowallia waren galerijen ouder de oppervlakte der zee gegraven die volkomen vrjj van water wart n olSbaoa ze sleehto door een laag kalkaurdige etof 4er dikte vaa 5 meter werden besdieraid ian beide niteintrai aal ren sebkclit worden gemaakt ter diepte van 100 nieter en van S meter in middelliju van 4aar uit zal in Ëtogeland en in paakrjjk eeli galery svordeo begonnen besteiud om elkauaer m het middéli vitii bei kaudal te ontmoeten Ten einde de trei neb in dra tan el te brengen zulleh aan weerzijden oimt déA grond tnnuels wordert gegraven die elk 10 kAoueter lang zijn l e onderaeesche ttranel zal 80 knaUi eter Uitg we il voor de veUttlatie z il evenals hi den Mont Cc nis slechts aan de ttiteindeo worden 2org gedragen De boog van den tnoael zal 109 meter hoog tjin en door een solide kilk ter dikte Tin S meter besehertid worden De beer Dupuy 4tUmf miakte de opmerking dat bg ondanks dit pfan zgn plu niet bad laten varrs oin door mid 4el van schepen spoorwegrtj tuigen over bet Kanaal e brengen en dat bjj bij het gonvernemeiit er op bteef aandringen dat hem daartoe concessie verleend srorden zo Men vermeldde ooir d it de heer Tbomé de Oamoiid die SS jair geleden het eerst liet plau voor eéo tdnnel ouder bel Kanaal ontwierp nog allyd IMt ia bekrompen omstandigheden en dat zijn ds hter door het geven vaa pianolessen in zyn onderbond voorziet Nog altyd blijven te Fargs en Ie Versailles de geruchten aabhODdeu Over de mogelijkheid van kèt terugtreden tan Mae Mabon wanneer de detnititve repubUrk wordt aangenomen Sommigen ziea echter in deze geruchten niets anders daa iutrigo sMardoor pressie moet worden aitgeoefeiid p Audiffret Faaquier en zijn volgers De Broglie gelooft nog altyd aat de scepter eindelijk hem weder in handen zal komen en spreekt op nioow met Fourtou i lle eorrespondenien zyn het daarover eens dat er otefs van den uitslag van het parlementaire gevecht of liever van de parlementaire verwarring is te zeg S en Thiers faaait sok zijn schouders op ea zegt at de toestand krUiek is wat iedereen weet Gaat taen buiten Pkrys en builen Versailles dan bsBsrkt men merkwaardig weinig opgewondenheid Ket is of men tegenover de VersatUaansche verwarring volmaakt onverschillig is genorden alleen hoort ifcen meer dan vfoeger de woorden Kuus auruns h Petit SPANJE Wet zyu de Carliileu al eitr kken nu de koning is aaiigekomi n vroeg dezer dagen een Frnosotjeorrv spondeiit aan den redacteur van een dagbiail te Vuleiicia Uij schudde treurig met het hoofd Neen de Carlisleu ziju niet heengegaan en zij kebbeu den mued ook nog niet opgegeveu liun aanvoerder Lizarraga had juist nog eeu aam al op Vinarez onilernoinen dat op de Kust Tan Valencia gelegen slechts eenige kilometers verwijderd was van de repablikeinsebe voorposten De krachten der Carlisleu zijn ook op lange na nog niet uitgeput want alleen lu h t centrum hebbeu zy nog 10 of 11 duizend man goede troepen en voldoende gesehut Li arraga bevinJi zich steeds aan hun hoofd terwijl de afdeeling die de vallei vao Juear bedreigt door Valles wordt aangevoerd In den tegenwoordigea oorlog volgen de Carlisleu een geheel andere taktiek als op betzelfde terrein ie 1840 door Cabrera werd toegepast Het is hnn niet te doeu om zieh in het bezit vaa eenige stad Ie handhaven en in de moeilyke bergposilien bieden zy slechts een geringen tegenstand Zy laten de vyandelgke troepen passeereo trekken heu door geforceerde marseheii om en putten achter hun operatieImie het Idud door plundering en verwoesting uit De nieuwe republikeinsebe opperbevelhebber generaal Quesada is een zeer bekwaam officier die al zija troepen tussehen Castillon en Valeueia heeft geeoueenireerd Nadat Alfonsns Zon zgn gepasseerd wilde bij de vlakte en den spoorweg van Juear tot zyn operatiebasis neiueo teneinde de Carlisten naar Aragon en Catalonié te verdrijven Dit is eebter eea zeer moeil ke taak daar de natuur in die streken voor de Carlisten zeer gunstig is üe groote uitgestrektheid Van bet land het gebergte vol passen en kloven de boereiij die bet Carlisme begunstigen ziedaar zoovele bezwaren die door de meerders talrijkheid vaa het leger niet kuqnea warden overwonucfl Generaal Quesada besebikt over een twintigtal bataljons 24 kanoni eu en ocbt eskadrons eavalerie tot onderwerping vau dezelfde landstreek waartoe ia dea eersten Carlistisehed oorlog generaal Ëspartero meer dan 60 000 maU ribodi lad De takliek on de Carli tische aanvoerders zal ook voor het geval zij geslajfen mochten worden eenvoudig wezen zich in Catalonië te verspreiden alwaar zij het lang kunueii volhouden Hei eenige iVerkelgke suei s dat de republikeinen op heu hébben bebtaid is de besryding van Lozano Hoewel bet vertrek VIII den broeder ao don Carlos eea aantal Carlisten heeft ontmueiligd zijn die in Navarre en Bis ajre minder dan ooit geneitpl om tieh te onderwerpen ea er IS ook geen enkel teekeu van ontbinding tengevolge vau de restauratie der mdnarchie by lieu waar te nemen De Alfonsisteu beginnen in te zien dat zij zich in dit opzicht illusies hebben gemaakt die aiet warden terwezeniükt éu het is kluchtig haa ergernis te eieu als meu bea daarop opmerkzaam maakt BINNENLAND Gouda 26 Janeabi De Biüi T fin braogt ter algemreoe tennis dalsedert de bekendmakittg van den 24 Sept ll opgeaamen iu de Staatt Ot van ilen volgenden dag ao 277 eenige veraiideringeu kebbeu plaats gehad inde samenstelling der commissieu voor herziening vande beisstbire spbrengH der gehouw de elgendommeiis 8 zijn te iouda nu ledeu G Spruyt Az eu J Droogleever Fortuin pisatsv M G de Graaff enH F N Koemans Ah een eerste stap tot verbetering bij het wapeavan deu militair geneeskundigen dienst der landmacht wordt naar men on meldt binnra weinige dagen eene verboogiug in de hoogste of oudste rangen van dat wapen te gemoet geniën Uen veruaeht de benoeming vau éen inspeeteur generaal n kolouel twee luiteuant kolouels vier miyoarseu zes kapiteins Uil De louvernemente kweeksoholen voor inlandsehe onderwijzers te Amboina en te Frubolinggo Java zijn geopeiul respeotievelijk op 18 November 1874 en op i Jaauari de es jaars Het getal der in werking zynde kweekscholen in Nederlandseh ludie is daardoor gestegen lot zes terwijl e kweekschool t delgk gesloten is negens verplaatsing j en bet tot stand komen van nogtwee dergelyke inrichtingen tegeu het begin des volgenden jaars wordt te gemoet gezien St Ci Gisteren avond werd de Goudsebe burgerij in hare bezigheden in hiar diner of middagdutje gestoord door het geluid der brandklok die als gewoonlijk vele menschen de buizen uit de straat opdreef en door de heels gemeeute de tyding bracht dat Itet vernielende element weder onder Gouda s gebouwen een tot prooi had nitgekozen i Voor ditmaal was het een gebouwtje gebruikt wortleude voor bekelscbunr toebehooteude aan den heer A IJsselsteijn op de Spoorstraat en geKgeB achter diens woning waarin veel hennep en vlas lag ter verzending gereed De erge wind es da velis belendende gebouwen in aanmerking genomen mag men dankbaar zijn dat de brand niet in het naehtelylc uur uitgebroken is daar wellicht de gsTolgea daa erger zouden zijn geweest Thans bepaalde zieh het Tiar tot ket gebwiwije hetwelk op het laatst is omvergeha De oorzaak van den brand is naar wy veraemea t zoeken in onvoorziehtigbeid door dat een der knechts by al die brandbare stoffen een pijpje gersokt heeft doch met zekerheid is hieromtrent mets ts vermelden Met verbrandde wu geassureerd bij de aaatsehappy van de Jong en Comp te Amsterdam Verschillende autoriteiten als bargeaMester eat waren op het terrein Tan den braad aanveiig aa bet feit dal de brandspnitea spoedig aaaruktaa rUa zekec mede om erger onheilen ta voorkQpie Wij vernemen dat de Tweede Kamer haar wericzaamheJsH zal hervatten op Dinsdag dan ïilFsWI ari a s De arraud reehtbauk te Lelden deed gisteren uitspraak in de meer vermelde spoorwegcaak tegen dea macliinid D Q J Boesiak De beschuldigde is veroordeeld tol 6 maanden eellnlaire gevangenisstraf ea de kosten vau hel geding Zoadag avond had eene speabare itvger ag plaats van de Liedertafel ApoUo in de zaa KunstiaiB Terwijl wy gaarne Verklaren dot de versekilleude nrs van het programma tot genoegen vaa het publiek werden len gehoore gebracht willen we voor ditmaal de ruimte die wij ous vsor deze zaak mogen veroor Isven niet besteden aan een gedetailleerde beoordeeling der uitvoering dier nrt maar liever naar aanlsidiu Van dit euneert eea krachtige opwekking wagen aatt onze atadgcnootea sm da s vereenigiag tosb bianea steun niet te sothoudea Wil eene vereeniging van welken aard daa sok in eeue geiaecate als Gouda bloeien eu vau een voortdurend beslaan verzekerd zyn daa is het iuderd a4 noodig dal alle personeu wier fiaantieele positie kf toelaat eeue kleine eontributie te bctaleo Tan ijf deraelyke vereenigiog lid worden Het wenschelijke vaa bet besttao eeoer vereeniging als Apollo is ia ieders oogen dnidelijk vinaeer aie nagaat dat zij 1 medewerkt tot bevordering van de ontwikkt liug iet muziekale krachten in deze gemaeote 2 Eenige gezellige genotvolle aroodaa ia ket jaai Verschaft 3 Gelegenheid geeft tot baseCeaing dar oiterlyk nelsprekendkeid Behalve alle auizieklief hebbers aya ar asg oadvi ken iu Gouda die geen lid dei vereenigiag z aP moet das ieder die gaarne reeileeren dadaateeraa kport lid worden terwijl men bepaald op eeuigg openbare aitvoeringen kan rekenen Nog iela Staat de kas t eenmaal toe wal zok beletten dut goede musici gunstig bekende declamatoren van elders eeni geinviteerd werdeu zieh kier te doen hoorcn Ook om laatslgenseaide reden is ket das ieder die wot goeds wil hooren aan te raden de kas stijven door toe te treden lot ds vereenigiag BovenstaanHe regelen geven eebier nicinand aanleidiirg era tedeaken dat ApoUo in kwijaendeu toestand verkeert ea dus een soort lan laatste poging ast gedaan om haar iu t leven te koadea Volstrekt aiet Het aaatal leden dat wy raar en p wr wskea mededeelden is niet kleiu en het bestuur is niet onterredtu maar wij voor ous zyu van gevoelen dat het aantal ledaa veel grooter moest ziju Apods verdient dea steun en iMl medewerking der Goudseka ingezetenen ket laatste conceit bewees bet op iiienar en daarom gij allen die met ons vaa oordeel zijt dat de beoefening Ier seboone kunsten de bes aving in de hand werkt sluit a aan by ea ordt lid vaa bovengenoemde vereenigiug Ifstt ebryft os uit Oudewater d ii Jan In de alkier gehoiideii Nuisvergodering kodden m t geuoi ea sdbier te zieu optredeu den beer fi Luttenberg vau WaddiuKveen Door zyne verksndeling over t Goede ca t Sekoone zooals we dat op menigerlei gebied aanireffeo alsmede door da voordracht van Uufilijks Kruisje op de heide bezorgde hij het Cairyk opgekamen publiek een genoe gelgkeu avond Uede droegen daartse bet kanna bij de heerea Dr H P van Praag en H Bezemer eerstgenoemde door het voordragen van Nina s Hartetocht der liefde en Boot s Leveasrad lautstgenoemde door de voordracht vaa het welbekende Dnputeeren van Fietersen vau Rems Naar men verneemt znUen de wervingen op het platte land voor het Ind leger wanneer zy niet spoedig betere resultaten oplevereu met 1 Maart gesloteu worden Sedert een paar wpkeii is op het rljlcslclc raafkantoor te Amsterdam de tuestel van iWiüjer iii diunat en voldoet aanvankelijk zeer goed Uiz lor tcl wprkt op vier draden tegelijk zoodat men b v vuu Utreelit of sGr veuhaxe of van bet kautour niuinnede hst v r ndea is vier berichten op het elldu oageubLk kan ontvangen en ook ovrrseiMii Zoowel de direcls r der hoogere burjfersohool te Dordrecht als de cuj niis9i3 an toe icbt op hel ffliddetkaer ouderwys altlaar hebben in de Jiordr Cl hunne afkeurii g te kenneu gegeven van het telt dat leerlingen der h burgerschool eea adres ter zake vsii hst Bt udbeeUl van Üiarb eke aan deu koning heb ben gezooden De commusie noemt dit eeue hoogst oncioórdaohte en ongepaste handelwijze welke indien zij niet openlijk werd afgekeurd eeu verkeerden iudruk zou achterlaten van de riohtutg vau het middelbaar onderwys en dus lot eeue onverdiende geringschatting daarvan leiden Ais een staaltje van oud hollaudsche eerlijkheid wordt aan de Zeiibcie Ct het volgende medegedeeld Voor ongeveer dertig jareu failleerde een groot f baitenlandsch huis dat uitsluitend in vee handelde eii vele zaken deed ook op onze markt Daardoor getaakte zekere Lambertus Wiukel in ongelegenheid sn gaf zyjie zaken in handen van den notaris Kempennnr te Woubrugge Deze riep de schuldeiséhers bestaande uit boeren bijeen eu toonde uit goed gehottdene boeken aan dal er 24 pCt kun worden nitbetaald maar dal de man dan niets overhield om door verdere negotie voor zich en zijne bejaarde moeder bet brood te verdienen Onze goedhartige b ercn stelden zich allen op één na tevreden met 21 pCt eu lieten daardoor 1000 aan den onge lulkigen Lambertus Deze is nu onlangs aan deu Hoogen Bgodijk onder Alpken overleden en heeft bij testament bepaald dat mi zyne nalatenschap eerst aan zijne oude crediteuren en eldoenera hun gerechte 79 pCt moet worden uitbetaald eu voorts bespreekt hij als blijk van erkentelijkheid aan de armen der verschillende gemeenten waarin hij werkzaam was bednideude legaten De ezeonteuren A Baas en Streng konden uit da oude boeken de verschillende pretentién opmaken en betalen die aan de rechthebbenden uit Hel contingent soppletie troepen welke in den loop van dil jaar naar de overzeesche bezittingen zallen worden uilgezonden is vastgesteld als volgt 1480 man naar Oost Indie 130 man naar West Indie Voor het wVpto der infanterie van ket leger in Oostlndie worden daaronder begrepen eeu groot getal onderofflciers en manschappen en 1 wie staf hoorn blazers sergeanten voor hel wapen der cavallerte 5 wachtmeesters voor bet wapen der artillerie SOonderoflteieren en manschappen en voor het i apen der genie SO mineurs en sappeurs Bij de troepen voor de landmacht in West Indie zullen ook enkele onderoffirieren en korporaals nordeu overgeplaatst Da ikscrtniif heeft de jeneverrampeii in haren jaargang van 1874 voorkomende gerecapituleerd als volgt Gevallea van moord 19 zelfmoord en plotseüugeu dood 61 poging tot moord 8 verwoodiugtu 6 veohtpurtyeu 41 diefstal eu aanranding 20 drenkelingen die gered zyn IB dreckeliuden die verdronken zyn 86 waan einiiig geworden 8 brand ontstaau 2 weggejaagde soldaten 4 door hun vrouw alt de kroeg weggedragen 1 dronken venoheuen voor den rechter 2 dronken politie sgenten 2 veroordeelingen van tappers na bezetten tijd 17 verksrdeelingen van drinkers na bezetten tijd 38 veroordeelingen naar de wet op de openbare droukensohap te s Hage 1 maanden 152 idem te Haarlem 236 ééa dominé beleedigd door een drunken kroeghouder tfl kerkvoogd de kuuing aangerand By de Tweede Kamer ia ingekomen een wetsontwerp tot wijziging van art 302 Wetb van Koophandel strekkende om dit art aldus te doen Iniden Het leven vau iemand kan ten behoeve van eenen doapby belanghebbende verzekerd worden hetzij voor een tyd bij de overeenkomst te bepalen Peze ivjjzigiug wordt noodig geacht omdat de rechtbank te Amsterdam en het Frov Gerechtshof iiL HaoidHolloud bet stelsel hebben aangeuonen dat eene levensverzekering voor deu geheelen duur vin t leven aangegaan geen geldig contract van levensverzekering is daar het l enwoordig art 302 W K op straffe van nietigheid vordert bepaling van den tyd gedurende welken de verzekering zal standhouden Tevens wordt bij dit ontwerp aan de daarin Tervntte wetswijziging eene terugnerkende kracht gegeven Tot aanvulling vnn ons bericht betreffende de voorgenomen oprichting van een Monument oor de iia dachteais van ben die bg een der beide expedities naar Atohiu het leven hebben gelalen zijn wij in laat gesteld alsnog mede te deelen dal het deukbeeld d iartoe is uitgegaan van Z M Onzen geëerbiedigden K iiiiig die het woord by de duad voegende een vurstelijke gift ter beschikking heeft gesteld van Hl adjudanti eueraal jhr F V A Ridder De Stners uud cummandnjit van het Indisch leger Door de Hoofdcommissie te Bittavia werd eeu ciceulaire roudgezouden ten einde op te wekken tot het vormen van een commissie in t Moederland De commissie vwr s Giwranlisge beeft ziek thans geconstitueerd als volgt Jhr F V A De Sidder De Stuers luil generaal adjgeneraal voorzitter mr M baron Mackajr van Ophemert Minister van Staat jhr mr F De Koek Minister van Staat mr K J graaf Schimmelpenniuok vau Nijea iujrs grootmeester vau hst llius des Koning lid van de Tweede Itan er der StnteivGeneraal N Mac I eod luit generual adjudant des Kouioga in builengewonea dienst mr M H Gudefroi lid van da Tweede Kamer dei Staiaiu Generaal jhr mr F O A Gevers Deynoot burgemeester van s Gravenhage jhr nr H C Vaader Wijok oudlid van deu Raad vun Ned Indie jhr F De Casembroot schout bg nachi adjudant des Koninga in buitengewoneu diensf mr D Polak Daniels lid vau den Gemeealeraad van s Graveuhagei B J Morinkelle luiienaut t zee Le klasse secretaris S t eenige dagen meldt bet mi e hr beiindt zich in de hoofdstad de geleerde heer Jacob Saphir van Jeruzalem In 1854 ondernam kij een reis naar Egypte Arabic Oost Indie Nieuw Zeelaud en Australië ten einde den toestand zijner Israetitisehe geloofsgenooten in die landen bonne zeden en gebruiken door eigen waarneming le leeren kennen De ervaring door hem op zijne reizen gedi an heeft hij iu 1866 in de hebreeuwscbe taal door dea druk openbaar gemaakt Deze nitgave werd door de geleerde wereld hpogst gunstig ontvangen wegens de daaiin voorkomende belangwekkende mededeelingen en geleerde aanteekeningen Thans is een tweede deel vsn ds reisbeschrijving des heereu Sapkir vers keuen dat niet mindar belangwekkend en leerzaam is Het bevat o a ook oude giafspkrifleo liederen verhalen enz Van bijzonder gewicht is bet dat het dieu onvermoeiden vorscher is mogen gelukken zeer oade bijbelscbe en Hebreeuwscbe handschriften le ontdekken Te Berlyn waar de heer Saphir zich onlangs eenigeii tijd heeft opgehouden werden zijne verdiensten hoogelyk erkend door beroemde geographen eu oriëntalisten terwijl hij tevens een eigenbaudig vJeiend schrijven ran den Duitscben kroonprins mocht ontvangen Ns r wij vernemen is de heer Saphir voornemens zijne reisbesrhrijvmg ook in de Duit3ehe en Ëogelsobe taal het licht te doen zien Men meldt uit Almelo i In verscheidene wiakels slijleryen kolBebnizen werden iu den Isatslen tijd verschillende zaken vermist geld uit de tooubauklade of fijne wijnen meest champagne likeuren of sigaren zonder dat n en eenig spoor van inbraak ontdekte Gisteren beeft men de daders inhauden gekregen die reeds volledige bekentenis hebben afgelegd en met groote behendigheid en goed overleg de diefstallen pleegden Het zijn twee jongelieden de een zoon van een achlingswaardige ingezeten aldaar de ander een jongen uit de lagere klasse by wiens familie het gestoleue werd gebracht en gebruikt Een zeer oude straat te Parijs zal spoedig verdwijnen Het is de me de la Truanierie reeds door Haussman ter verdelging gedoemd die door verbreeding uit kaar tegenwoordigea loestaud zal geraken Deza straat die in gemeenschap is met de nu Saint Venia en de rue UoniorgiuU is gelegen in eeu der volkrijke deelen van de groote stad en wanneer zy verbreid is zsl het verkeer naar de centrale markten zeer worden verbeterd De straat bestand reeds in de dertiende eeuw en de uaam Truanierie stamt af van bet woord mand dat in pud Frausch vagebond beteekenl Deze straat nas en grlief koosd verblgf van de Truanit en de boosJoeneis die door Jan vaa Bourgoudie werdeq gehuurd om den hertog van Orleans te vermoorden toen hij het hotel Bubette verliet werden daar gevonden De broedeischap der Tttuaud was zeer talrijk en vele barer leden woonden in de vele kleine straten van de Cil De me de la PetU Tmanderie lu de onmiddellgke nabijheid van haar naamgenoot stond vroegrr bekend ouder den naam l uits £ Amour en wel oaidat Agues Ucilebic een jonge dame u ter vader eeu hooge post bekleedde aau het hof van Philips Augustus zich iu eeu put daarin de buurt verdronk in wanhoop over hel gedrag van baar minnaar Joli in de Montreuil die zg in slecht gezelschap had gezien Toen den volgenden morgen tevergeefs gepoogd werd uater nil de put te scheppen kwam de Muntreuil toevallig voorbijen om de behulpzame baud te bieden daalde hij nfin de put aar hij op den aanblik van hel lijk zijner aanstaande door schrik getroffen dood naast haar nederviel Zt a luidt de legende Naar aanleiding vso het ivesloopei vin een VnfM le s Gravenhage die moest soh olblg eu B ireekt eeu uweuder la het Vaderland jiic afkeuring ui overdt laf eu demonilurerend sir ifiuiddel Voor een kind moet het scliool aiu een vourrei ht blijven In thrurie is dit ju st en geheel in overfenstemmiiig met hetgei ii wij up de kiiidersehoolbi skM moesten zingen Goddank bet s booluur heeft geslagen enz Iu praktijk echter wordt bct sel W gaan dour geen enkel kind s voorrecht beschouwd eu zal het ook aooit zoo be ohiuwd walden Dit arguoveut is di s niet zeer krachtig Maat zoo Fy mrt bel Vaderland bet schoolblgveo afkeurde Otqdot kindereu loca lang geuui g liiimeu de murea worden gelionden dau lyst de vraag b e kW 4w te siralfen Door klappen allerminst dus dqot strafwerk Maar bij de tegenwoordige tnrtchtlil f der scJiuslurea Uijft er g eu tijd voor strafwerk meer O er dau ten koste van de nachtrust die look ook onmisbaar is voor knapen en mesjes in hun groei Meer dlan etus hebben wij onze meeuing kenbaar gemaakt dat iu ons seliuohve eu meer gele wjprt top hetgeen bestaat dan op h tgeea bestaan moest dot dje sleur sterker werkl dau de oerweging vnnhet belang van t uderiitg ers eu leerlingen MoQkthet wegloopen van een knaap die sckoul moe blijven aanleiding gevea tot eenige verandering lea goede vao dejiuaa seliapplj t t Nut vau l Algeij eAli uitgaande gelyk bedoelde sclirgver hoopt dan zouden wij dit zeer toejaichen maar verwachtendoen wy ket niet Arnk Cl y lu den avond van akooingj geboortedag 19 ¥ hbruari e k zal in een gedcelie vu s Graveuk Mfc wederom eeu fraaie illumiuatic worden uutslokea Het pr v gerechtsbuf in Zuid bolland heeft lÜarrest van Zaterdag den gewezen brievenbesteller Wielart schuldig verklaaril uan verduistering van eea brief mtt geldswaatde hem uithoofde van yu pastiter hand gesteld eu veroordeeld tot 5 jaren luoktkuisstraf Een arme boereuknecbl vond onlangs ufn ket station te Heerenveen eene portemonuaie met veel geld en geldswaardig papier Hoewel dit door nieound was opgemerkt gaf hij dadelijk kennis van zijn vondst aan den boer by wien bij u ouiil en steltle daanw bet gevondene aan den burftemeester ter band opdM zoo mogelijk de eigenaar uitgevonden mocht wordep IP O L I O I EL Aan het bureau van Politie zijn iu bewaring da navolgende in deze gemeiale geroudeu rosrwerpfoi Ecu Boute Dames KIIAAU eeu PAKAPLUIE die aan het Postkaotoor is blijven slaan eeu BOEKJÜ vermoedelijk ait een lecsairiclitiiig daar er aas ao amer op slaat en twee stukkeu SPEK II JU L9 atste Berichten Versailles 25 Jftmari Bij de discussie over ket wetsontwerp op de lamenstelliiig van een Senaat spraken de keeren Bardotii en Jules Simon ten gunste Van een tweede lezing De heer Duvel bestreed het verzoek om eeu beroep op bet land De Heer Pcnialis verdedigde het oiiinerp Na de redevoering van den heer Simon betasgeuds dat eene ontbinding der Vergadering rpliBin moet op bet auauemeu der SJiistitationeale wattiM heeft de Vergadering met 512 tegeu 183 stefimcu besloten tot een tneede beraadslaging over te gaan BerliJD 25 Januari De Uyksdag kaua jlaatste stemming de wet op ket burgeriyk ku y met 207 tegen 72 stemmen aangenomen insgelijln de ackt eerste paragrafen van do Baukwet m FargS 25 Januan Luidens bhrichteu uU lif drid zou er tussclieu Carlistische en Alphonaistisc parlementairs eeu eerste by eeukomst hebbeu pla gehad Het trelfeu vau een vergelijk wordt waal r schijn ijk geacht CORRESPONDEHT p Deu heer M zg geantnuord 4 tt vuu vL r £4tli i L igeu dIKL voor Idler toegiiiikehjk in den tegel sltchts dau Quur qUt verslag wurdt gcgcveu wauuecr ht t bestuur dbt de TC aderi0g bvlegt 0U5 verxockt de yergodüriiig b j te noiieo Wij geven de voorkeur vaa oatt zijde eeu verslaggeMtf ter vtrgaderiiig te zeudeo diar wy liever aaii dL poblidc mededeeleo wat wy met gaze eig ii oortsu b urdej i ti ni e tdan bg uitzuudiBring door de ougt i vau eea o auder b tttiqf willen kijkcD dal att dco aard der zaak partijdig is Voor dituaal echter willea wo bet door U bedoelde versLu ÏQ ous blad oimeaaeu Dt 1Uj aci ii Burgerlijke Stand Gkboben 23 Jan Leouardua ouders L vau Ëgk eu tru der Zydo Cornelia uudera A deu HoUanJer eu C bdi tel 84 Bartha Coiuclu ouders J Buuselioteii eu J C Hoeijeubos Jobanuts UartUoloineus oudera P J Koeti ea U Mikkera Johauua Helena oudtra A van Ureukj i en M O Ter fa g Johauues ouders J kegnc eu C J Brain Preffik Jacobus oudera F Valke en A £ Jki