Goudsche Courant, woensdag 27 januari 1875

4 V VrUdag 29 Jaauarl N 1626 1875 GOUDSCHE COURANT Nienws en AdvertentieMad voor Gouda en Omslrelien mn Leeiitje Manii uiidirs H Roodbcen ea J Dubbel OïULkum ii Jon t O van Genl 7 w A M n r l ool 44 j N K lij hoiiïr lan f den Heitog 70 3 il Meyer m 24 A Ooslerhout 65 j A T rjcl 44 j ABVERTENTIËN Op den 22 dezer overleed te Hamtt h na kortstondig lijden mijn hartelgk geliefde Echtgenoot ALBRECHT FBEDERIK JUCKENSTEIN in dén ouderdom ran ruim Tweeeo Dertig jaren in leven Predikant bfl de Herrormde Gemeente aldaar Wed A F MACKENSTEIN geboren tan de Wal mffe n algetneene keani eving 9eden overleed na een smartelyk Ijjden tot diefe droefheid van mjj myne Kinderen en Behnwdkjndereo mijn geliefde echtgenoot TEÜNJS VAN VftEÜMINGEN in den ouderdom van 59 jaren Wed T VAN VSEÜMINGEN Gowia 24 Jan 1875 van dek Want Op verlanyen van den overledene zullen geen ukerlijke teekerxn van rmiw aangenomen worden Gevoelig voor de vele blijken van belangstelling xoowel van hier als van elders ondervonden bjj het overlijden van mijn geliefdea echtgenoot den Heer P HOOGLAND betuigt de ondergeteekende haren innigen en oprechten dank Wed P HOOGLAND Ottula 2 Jan 1875 Francken De COMMISSIE in zake der op te Whtea ÖOUDSOHE VLEESCHHOÜWERIJ verzoekt beleefdel k de Inschr jvings Biljettea die bij het afhalen nog niet rijn afgegeven binnen Tier dagen bij een der leden van het Bestu ar te doen bejmrgen Zij die gtene Inschrijvings biljetten hebbeu ontvangeo en alsnog wenschen deelnemers te worden kunnen zich vervoegen bij een der ndeiveteekenden Db Coraraisaie voornoemd H J G FüESTiNEE J ZANDUK W F C van essen Db F H G VAN ITEESON Men vraagt te HUOR tegen Mei een HUISJE of wel een VRIJ BENEDENHÜIS Brieven met opgave van huurprijs en stand bij den Heer A QUANT Kleiweg Versterkend èezondheidsmeel VAN B ADEptc Arnhem Dit uitmuntend voedsel voor ZuigelinI gen Menschen en Kinderen met zwakke tpijmerteeringtorganen en heratellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandscbe Maatschappij tot be vorderiaK der Geneeskunst en een groot aantal Heeren Doctolea IS verkrógbaar in bussen Sifl en a O öO voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouda hg P MELKERT l pAen bij C GOEKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az GowLa Prak vau A brinkman C01 € ten roordeele van deo verbouw van het JsraïWischt © odc inannen tv ürouuitnhuis ALHIKH TI GEVEN DOOK DE Liedertafel APOLLO en de OrchestvereenigiDg et medewerking van enige Dilettanten van elder op Zondag 31 Januari 1875 des avonds ten 7 ure in de Sociëteit ONS QKNOSOEN PE OCa E A 3S 3i dlA Eerste Afdeeling Ouverture Prometbens Beethoven Adagio et Rondo pour Ie Violon VlïüXTEMM Hymne an die Musik fur Maunerchor Lachnee Trio Op 12 voor piuio viool en violoncelle J N Humiiel o Allegro agitato b Andante c Presto Tweede Afdeeling 5 Adagio uit de Ie Sym phouie Beethoven 6 Fantaisie sur Fanst ponr Ie Violon Ali aed 7 Trio Op 11 voor piano viool en violoncelle Beethoven o Allegro con brio b Adagio Allegretto con variazione Das Kirchlein far M5nnerohor Bajulbb Finale Entree voor Inteekenaren en Leden der Sociëteit 0n8 Genossen met dames en kinderen 0 60 per persoon Niet Leden f 0 99 perpersoon OHf Ter voorkoming van verwarring wordt ieder persoon verzocht zga kaartje zelve te overhandigen X i Mevronw JA EX3 ER verlangt met Mei eene geschikte WACHTELSTfiAAT N 175 OPENBARE BESTEIIM pUKGRAAP en HOOGHEEMRADEN van Rijnland Delend en Schieland zullen op ZATERDAG den 6 FEBRUARI 1875 deg midjdags ten 12 ure in het iGemeenlandshuis te Leiden bij enkele inschrgving besteden overe0nkomstig het bestek Het maken van greppels in de ver buurde diiken en lapden in eigendom bij genoemde Collegien engelegen langs de enkele Wiarikke Het bestek zal van den 27 Januari af voor 10 centen de gezegelde inschrijvitigs billetten voor 21 eenten verkrijgbaar tqb ter Secretarie van Rijnland te Leiden De inschrijvings billetten zullen ten 11 ure van den bestedingsdag in de bus in het Gemeenlandshuis gestoken moeten zyn volgens § 72 der algemeene voorwaarden Nadere inlichting is te verkregen bg den Opzichter over genoemde gronden A ZAAL te Bodegraven bg wien tevans de teekening ter inzage ligt Leiden den 23 Januari 1875 Dgkgraaf en H iOgheemraden van Bijnland Delfiank en SchieUmd Namens hen De Secretarie van Rijnland W G ï BEÜIJN KOPS J M vanMINDEN Geëxamineerd Tandheelkundige Dubbele Buurt te GOUDA Het is ontegenzeggelijk dat het verlies der TANDEN de schoonste gezichten misvormt en de spraak belemmert tot herstel daarvan stelt bovengenbemde ieder in de gelegenheid door zgne nieuwe Methode van Kunstgebitten en Tanden ea zoodoende de vorm van het aangezicht terog te geven en het nitnemen der aanwezige wortels is volgens deze Methode onnoodig IQ p Stukken van andere Meesters wordm door mij spoedig hersteld Verder alle dagen te spreken voor al wat tot de Taodheelknnda behoort Aanbeveling zal onnoodig zgn daar bjj zich bet vertrouwen der Geueesheeren hier en elders heeft weten waardig te maken door zgne soliede behandeling SBANS MMNTIE JAN PRINCE CiE Turfmarkt H 101 Correspondenten derONDERLINGEentegen VASTE PREMIE BRANDWAARBORGxMAAÏSCHAPPLI Directeuren de JONG CoMr Anuterdam Verzekering tegen Brandschade De ASSURANTIE COMPAGNIE opgerigt Anno 1771 gevestigd te i tntten m verzekert GEBOUWEN en MEUBELEN tegen vast PremïSn De Agent voor Gouda F N MAAS Jonioe Peperstraat K 70 HOEST De Hoest met Slgm is meestal een gevolg van onrein bloed en geetoorde Spijsverteering waardoor zich slijm in de longen ophoopt en daaruit met inspanning moet verwijderd wor den De hiertoenoodige inspanning verzwakt het ligchaam ten zeerste Het beste middel om dit kwaad tegen te gaan of bet ontstane te doen verdwijnen is bet HOFF sciie lALZ EXTIlACT hetwelk het bloed zuivert de spijsvertering regelt en zoodoende de oorzaak van het kwaad wegneemt Prijzen 1 flesch 45 Cents 61lesschen 2 20 13 flesscbeu 4 40 de flesschen worden a 5 Ct berekend en tegen dien prfls teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldepot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Stilsteeg F 154 Te Gouda bg J C va n VREUMINGEN f 5 75in plaatsvajif 29 Dr K KARMARCH en Prof F HEBBEN S Teclinologisch of Volledige Handleiding voor alle takken van aWehütuKfii en 3olfe nijufrh 4 in al habatiscbe orde met ongeveer 1500 tos schen den tekst gedrukte Houl gravuren Naar de tweede geheel nieuw bewe te Hoogduit èche uitgave DRIE LUVIGE BOEEDEELeN iPV De prgs van dit werk was tot op heden 29 en is thans verkrijgbaar voor den zeer goedkoopen prijs van 5 75 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Kennisgeving De BUKGEMEËSTEa sn Oóada galet op Art 7 Atr Wel fan den 4n Julij 1850 SlaaUitad n 87 regelende het KIËSKËCHT enz noodigt de Ingezetenen dezer Gemeente uit om zoo ly eldera in de Directe Belaatingen mogten zijn angeelagen daarvan voor den 15n Februari aanataande ledoen biyicrii door otrerlegging van bet Aantia biljet of een Htrekiel uit de Kubieren dier Belaatingen lallende tal de overneming dejer bewgten ter Plaatselyke Secretarie orden gevaceerd dagelyka van det vooraiddagi 10 tot dea namiddags 1 ure met ail ndeiing van den Zondag Gotcda den 26 Jannarij 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN IL Wg kannen moeielgk over volktvermaken handden zonder over het groote volksfeest te apreken dat jaarl s in alle gemeenten van Kederland plattelandsgemeenten en anderen op vaste tgden gevierd wordt Wg bedoelen de kermis Voof iedere plaats breekt er jaarlgks een tgd tal dat de ingezetenen van allerlei rang en twS allerlei leeftijd eo ouderdom aan de gieren wet vaq den arbeid de dien opzeggen en ongedwongen en vrg onbekommerd en luchthartig zich geheel aan het vermaak overgeven n van ganscher harte met volle beurs envrggevig gemoed het feest medevieren dat reeds itae grootvaders en overgrootvaders met hunne chten verdere hnisgeoooten bg uitstek vreoIgk stemde Er zijn niet het minst in den laataten tgd verschillende stemmen in den lande opgegaan 4ie de kermis voor verouderd verklaren die haar als een mild vloeiende bron van allerlei onzedelgkheden beschouwen die in haar een aanleiding fot zedenbederf tot verkwistijig tot nitspatting tot dronkenschap zien die haar ten slotte zoo spoedig mogelgk overal willen afschaflbu Wg voor ons kannen ons vereenigen met die stemmen wg willen medezingen in het koor dat een lied aanheft tot verdelging van die door Vx vele treurige tafereelen vergezeld wordende kermis al is het dan öokeen ond vaderlandsch feest doeh onder ééne conditie ééne uitdrukkelgka bepaling dat nl zoodra de kermis wordt afgeschaft een ander volksfeest dat gedurende twea a drie dagen gevierd wordt in de plaats treedt In alle gevallen zal daarbij dit gewonnen zgn dat die vuile walging wekkende op ign minst genomen allerflauwste kermisvertooniiigeu die vieze kermistenten en dat a£dchtelijk kermisvolk van onze straten en onze pleinen worden geweerd Die kramen waarin verschillende waren en artikels te koop worden aangeboden hebben natanrlgk geheel hun raison d etre verlorenen wat een goed paardenspel een goed tooneel gezelschap en dergelgken betreft het behoeft geen betoog dat die evengoed op andere tgden de verschillende gemeenttn kiuuien bezoeken dat ook nu werkelgk reeds doen en zich niet behoeven te beklagen over weinig bezoek In plaats der kermis dos een volksfeest georganiseerd dat een paar dagen danrt en dat krachtig moet medewerken tot veredeling en ontwikkeling van het volk in plaats van zooals nu de kermis de verdierlgking en verlaging van datzelfde volk te bevorderen Een op goede leest geschoeid volksfeest zon tweeledig moeten zgn en soa moeten bestaan uit 1 vermaken waarbg het volk zelf eon weiïdadig aandeel nam en it 2 amusementen toescboawer werden waarbg het volk slechts die door anderen gegeven I kerkte De gymnasde toarnooien der lijne behendigheid 1 Vermaken waarbg it volk zelf een werkdadig aandeel nam zgn 1 1 van zeer onden datam De Grieken en Ro leinen hadden tal van openbare feesten waar bl ken werden gegeven van vlugheid kracht eatische spelen der eersten laaiatgenoemden waar b en üchaamskradit op veni iUende wgze toonde zgn wereldbekend en evenxeér weten de meeste onzer lezers voorzeker dat ook in lateren tgd iitde middeleeuwen dergelgke lichaamsoefeningen op openbare feesten aan de orde waren Het is wénschelgk dat ook thans die uitingen van vlugheid en kracht meer worden gezien niet op eene wgze zooals bg oud HoUaudsche feesten nog al eens het geval was dat dies kracht bleek nit mishandeling van onschnldige dieren zooals katten hanen enz maar op eene wgze lËe aan den toescboawer evenveel genoegen bezorgt ab aan hen die daarbg handelend optreden en by zulke gelegenheden toouf w aardige zonen te zgn van vooronders die meermalen hun kracht ten bate van ons vader land aanwendden Van dien aard zgn tot bereiking van het door ons beoogde doel des zomers roeiwedstrgden des winters hardrgergen op schaatsen voorts zwemwedstrijden mastklimmen ea meer dergelgken waar aan het volk wordt getoond dat men prgsstelt op flinke ook lichamelgk goedontwikkelde medeburgers die kracht in hun vnisten en vlugheid van leden hebben Doch terstond zonden er bg dergelgke volksfeesten kleine tentoonstellingen moeten verbonden van voorwerpen 4oor den werkman vervaardigd en waar goede aanleg werd aangemoedigd vlgt en volharding beloond handigheid doorzicht en gezond verstand erkend en met verschillende prijzen bekroond Ziet op eeu dergelyke wgze zouden de volksfeesten iets goeds uitwerken de ambitie opwekken en voorzeker goede vruchten afwerpen 2 Amusementan door anderen gegeven en waarbü het volk slechts toes chouwer is Daaronder zouden behooren in de eerste plaati goede volks tooneelvooTstellingen Daaronder zou dan niet moeten worden verstaan wat er tegenwoordig te dikwerf onder verstaan wordt In vele plaatsen als s Gravenhage Leiden Amhem en ook Amsterdam zoo nu en dan worden op avonden speciaal voor het volk stemd stokken gegeven die bg uitstek ongeschikt kannen heeten Zij bestaan zoo goed als altgd nit drama s a grand spectacle waarin veel geschreeuwd veel gemoord veel bedrogen wtndt en die eensdeels nit allerakeligste anderdeels uit alleroverdrevenste tooneelen besta i die zeker tot niets deugen doch ontegenzeggelgk in de laatste plaats voor voorstellingen tot bgwoning waarvan de man en de vrouw uit he volk in het hgzonder wordt geinviteerd Neen juist volksstukken moeten bestaan nit tafereelen die weergeven het dagelgks e levcD zooals wg allen dat om ons heen zieo ait tooneelen die niet bang en zenuwachtig maken maar die in staat zgn een krachtigen indrdb mede te deelen ten goede aan het eenvoodige onontwikkelde voor lederen indruk zoo ontvankelgke gemoed van bét kind des volks Doch niet alleen tooneelvoorat iiq 4k goede volks concerten behooien op een bedoeld f est t hnis Concerten niet door gezelschappen die voor een prgsje muziek doen hooren waarl j een valsch draaiorgel nog een haerlgk geaoi is ma r door bekende corpsen die wribeti k kelgk duur zgn maar waardoor dan ook genoegen wordt geschonken dat den menaoh nitl alleen eeuige oogeublikken vln chtig genot ver schaft maar zgn geest opheft uit de sleur vnt het leven in zgn affaire hem in hooger sfiMttf ren doet verkeeren hem waarlgk beter maak Bg zulke volksvooi teIlingen moest nataurlpif de noodige afwisseling heerschen zoodat ze is waarheid ieder die er aan deelneemt verma Volksfeesten waarbg de twee genoemde riélt tingen werden vertegenwoordigd zonden o i niet alleen zeer in den smaak valkn maar ook gunstig werken en werkelijk goede uitkomsteti opleveren Bovenstaande regelen schetsen sleckts in t kort een en ander dat voor plan ion kniio nen dienen bet zgn niet meer dan korte oaitrekken die moeten uitgewerkt en nader maé in t hgzonder aangewezen Wg eindigen met een woord aan hen di altgd ziooKN belang te stellen in het volk in zgn vooruitgang in zgn gelnk in zgn teekomai Wg gelooven u gaarne ed le menschenvriendsn als gij beweert het olk te willen opbeAn nitzgn toestand het te willen helpen in zgn p9gen het te willen steunen in gn werken ten goede doch in geval gg wilt dat wg n bigven gelooven toont dan dat gg meent wat gg zegtdoor aan het volk geschikte vermaken te verschaffen die het hoog noodig heeft t t W