Goudsche Courant, vrijdag 29 januari 1875

f y BUITENLAND BulleBlaadscli Overzicht De tweedy oanstitutioiieele aiet die op de sanenstclhng val deii Saiiaat is et 512 tegen 188 ilenaes tot de tweede le iag toegeloteu De nuitsebe rijksdag behandelt de Innkwet Het ontwerp der comoiissie wordt bijna oii ewgzigd aangenomeD Men is gevorderd tul paragiaaf U Uit Enjt aod kooi de tgdtog van hel oterlydeo van den heer Kingshy kaausik en Westainster Abbey aW geestelijke letterkundige en historicus hed h zich een Kuropeeschen uaam verworven B de verkiennf voor Oeat Keat die op Woea dan ui pleate hebbeu lal weBisobijniyk de heer KjiatchbuU een conservaii bcooeml worden Het Congres van WedRieden te Liverpool heeft et eigeaeene elenmen de volgende resolutie aaugeooaeni he ia weiiicheliük dat in de hootdplaateen van het vereenigd Koniukiyk scheidsgerichten zullen worden opgerio it om langs minnelijken weg ê geaehillea die tassehea patroon es werklieden Vies uit dm weg te ruimen I e liberale oud minister Bright hield Maandag tea itderoering voor zyn kiezers te Birmingham HU iapts de bovdiog vu de tegeawooidiga Segeering ten opzichte van de Scbotaehe Staatskerk voorts vestigde hg de aandacht op de verdeeldheid in den boeeea der AngUcdausoba Kerk en belaagde dat de pbeffieg it i de Staatakerk eee weldaad zou wezen Toor Engeland en bet Protestantisae Die opheffing Ocht ichter niet teweeggebracht worden door heftige gitelie Over b t bestait ten den heer Qladstooe gaf de heer Bright üa diep leedweuo te kennen hy zag daarin een groot verlies voor Parlement eu uatie keiden Naar de Somr bericht heeft de heer Disraeli aan den heer Gladstone een brief geschreven wnariu hy iiea zijn leedwezen betuigt over zyn besluit Die brief boH iu de meeel vrieodseheppelijke bewoordiiigea vervat zyn l e Hour ter ekert verder dat de heer Gladstone indirect Lord Hartinglon als zijn opvolger heeft aan l e werktiakende myoirerkers te Dean Forest hebben genoegen genomen aet een vermindering der loonea ten bedrage van 5 pet De Belgische Begeertng heeft een wete ontwerp ier Ufel gelegd houdende eenige bepalingen tegen den iiivaer van aardappelen inzonderheid uit Amelikft Dit ontwerp i nrgent verklaard £ e bebitgryke quaentie houdt tegenwoordig de genó lereu in Spanje bezig Onwillekeurig denkt üjh Sy het vemelBen van dit bericht aan den burgeisoilog atfl den linaneieelett toestand aan het tpcl aBtige ministerie maar neen dit alles laat op kM oogeublik de gepioederen der Spanjaarden koel tigAuyttit de greote vraag wie fcisdhtvader fM dea koning ael worden Dit is da fuaeatie van d deg De oude onvervalschte Alfaneisteo willfu den koning een paler jezuïet tot biechtvader geven her iet tot etichling van von Bismaick dook de Deer gematigde Alfonsisten een wien men revolotionoaire neigingen ten laste 1 zijn van oordeel diit de koning den eersten priester den besten tot bieahtvadet aeet neoteu wat zeker het beste middel ie on te voorkomen dut een aan een al te groote macht over den koninklyken jongeling zou verkrijgen Nog andere bevelen den aalmoezenier ven het leger aan Men apreekt weder van eene sohikkinj tuischen de Carlisten en de Spaanscbe regeering Stellig is Ket dat er daarover onderhandeld wordt De obnaieve beweging van bet Noorderleger i begqnnea Volgens de Correipoudentia zal de Regeering aan de vreemde Mogendheden eepe circulaire iUMm waarin de laak van de Gttm behandeld Hit gL Sebastiaan wordt gemeld dat de Carlistec het Dogelsche vaartuig dat den telegraafkabel W W i r e geaehot hebban Daags na den schiitereodea ii o ht van Garibaldite Rome is in de Kamer de zitting werd nogiitet door den volksman M gewoand een motie n aatrtaweo ia de Kegeefing behaadeldi en tl naar aanleiding van haar houding tegenover de republikeinen te Rimini de minderheid dir zich VifHir dete motie verklaarde was betrekkelijk gering t lill tegenover Mi Het schyet dat de commissie nanr New Orlenns a evaardigd om den toestand der zaken in Louisiana te onderzoeken ilen beer Kellorir Is gonveriwur weesofat gehandliaërd Ie zien A oo zuu dus de President der Bepaliliek in dit opi cht in t gelijk gesield brden In bet begreutiugsont erp wordt oorgeiteld de inkoBSleo dee Lauds Ie vermeerderen door intrekking ran de iu 1872 toegealane reductie van 10 pet op ijzer en staal en dosr reobttn te gun heffen op thee koffie en anders artikelen In Zweden heerscht zoo groote koude 32 graden onder nalFabreuheit dat het spoorwegverkeer gestremd is De 7iM behelit een telegram uit Shanghai waarin gemeld wordt dat de Keizer van China den lïden dezer overladen i Zijn opvolger is vijf jaren oud Overal is China iu rust BINNENLAND GOUPA 28 J tiNUABI Naar wy vernemen heeft het onlangs tnmengestelde Comité tot bevordering van fraaie kunsten hier ter stede een inteekenlijst rondgezonden voor een Concert te geven door het etr jk oroheat van het Park Tivoli te Utrecht onder diredi van den heer C Coeneo op welk concert als solisten op zullen treden gemelde hetr Coeoea viool en de heer Mek king violonoel Gaarne willen wij van onzen kant die poging ondersteunen en vestigen bij deze de aandacht onzer stadgenootea op het genoemde concert dat gewis overwaard ia door velen van hen bezocht te warden y Dinsdag II was voorzeker voor velen van HaastrechtV ingezetenen een dag van rouw en diepe er slacbtigheid Het stoffelijk overschot van di A F Hackenalein werd ter aarde besield Een krans van iamortellen waa op de lijkkist gelegd die door eenige leden vaa den kerkeraad en uoh belen gevqlgd door cstechisanten grafwaarts werd gedr gen arm of rijk allen toonden de meeste belangttellii en hoogachting voor den ontslapene Op het kerkhof gekomen werd de lykbaar aan het benedeneinde des grafs neergezet terwyl de aanweiigen ziek daarom sebaarden waarop da heer i G Brouwer Nyhoff het woord oam Ik zal n Gods woord doen hooren zoo waren de eerste woorden zeide spr waarmede de overledene zich aan de gemeente Uaaatreeht verbond en by bad zyne belofte gebgn4ea Spreker gewaagde van de verdiensten an den ontslapen leeraar herdacht net weemoed de weduwe en den bejaarden vader bracht iir heriuneriiitf hoe het geheels leven van de Mackenstein een sprekend getuigenis is geweest van zijne laatste omstreeks vijf weken geleden gehoudene leerrede I Laet out werken zoo lang bet dng want da nacht koinV iCM iii nismand werken ksn ofschoon spr voor zich geloofde dat de oaoht voor den ontslapene geen duistere nacht zijn zal Daarop sprak de beer G A ü l Qabiy een lyner Goudsche vrienden de avoUeude drchtregelea Zou t waarheid zyn Daalt in deez stillen akker Alleen het stoflijk hulsel ncérP Is oase vriend reed uit zijn slape wakker Ëa leeft by voort in beoger sfeer Ziet hy on soms mismoedig nederstaren Zwaar viel de tocht die vriendenhart gebiedt Ëa bigft zijn geest ook nn rondo ena aren P O waarom antwoordt hg dan niet j Hy antwoordt ons 1 Cos hart zegt iamers Amenl Al wy on zelf die rrage doen Dan vouwen wy geroerd de handen zamen I Dank Vader I dank ddt wij die hope toénl Als wij op t pad waarheen Gg on wilt leiden In uwe kracht steeds werken dag by dag Dan zal zyn geest haar licht rondom on spreiden Als zag z jn oog het onze met vgk laeb I Komt voorwaarts dan komt Broeders I Tochlj eneo en Naar hooger sfeer waar Mackenstein ons toelT Gewerkt tot onze dag wordt afgesloten Aan t groote doel dat ieders kracOt behoeft wy reizen in zyn spoor vertrouwend verder £ n sobrijveo bij deez groeve netr Hier niet het stof van HaaMecht a tfontra herder I Wjj zien hem weder bjj dep Heer pefaeer Cs Thim bestupr id van deafdeeling Gouda en omsli éken van bet Nelterl l ratestantenbond besloot da pleehtigbeid aet de volgende woorden t Het sfarfiyk ovenokot eens Wakkren leeraars dekt deze aarde Hg was geacht bemind Doch niet geschat naar waarde Zijn loopbaan ia Volend I Hoog God hem d eerkroon sebottkenl Wat Hy voor Gouda deed s Gravenhage is 26 Januari een regeeringatelegram ontvangen van Atchin dd 18 Januari Den lUn Januari werd een punt bezet bij de Atchin rivier noordwaarts van missigit Lonibetinh re tegenstand w gering en wg leden geen verlies Onze 00 rooien werden sedert niet meer verunirust Veel volk van de XXVI en XXII aoekia waa ia Zal steeds on bond gedenken I deu omtrek van Longbattah en Looiig vereeni Berichten spraken van een voorgenomen aantaal op Longbattah en Fenajong maar die is niet bepsöeM De gezondheidstoestand is sedert I Januari minder goualig tot den ISn hadden zioh 17 gevallen van cholera voorgedaan koorts wa heviger Br waren eens drie broeders benevens eai arae klerk en tevens drie jonge meisjes en een oude huishoudster Deze acht personen waren ongehuwd en il ie vier mannen kenden die vier dames niet persoonlijk doch een gelukkige omstandigheid bracht ben allen by elka r en het gevolg wa dat er vier echtparen nit ontstonden Wanneer men dat achttal nog vermeerderd met een gierigen man die als vader en voogd drie der gemelde vevbioteuissea eerst tegen tiaehit te hoadaa doch ten slotte daartoe genoodzaakt zyn tosateguaing gaf dan is men vrg goed op de hoogte van het personeel en den inhoud van bet stuk Dimdag iq l mtg n opgevoerd door de Amsterdantsohe Vereenigde Eoo neelisten Het piibliek gaf vele bljjken vao tavredenhaid ei telkens klonk het luid gelach der zich amuseerend toeschouwers door de zaal la er dan ook b v iets grappigers te bedenken dan een oude jonge juf rouw die gestoord in bet maken vun haar toilet met loshangende baren in een alle behalve gtkle d tenue met een voorwerp onmisb r op de kiiptafel iu de hand op hettooneel versehgnt Zondigen dergelgke scenes echter niet eeniguiu tegen den goedeo emaak De galerij bezoekers en zij niet lleen vinden zoo iets zeer genotrijk Wij niet De acteurs en actrices kweten zioh loCMijfc em hun taak De heer Veitaan was geheel da gietjge oude rek die zeer beangst iet van zgof aahatlea te moeten verliezen met band eo tand het bnwelyk zgner pypil tegenhoudt doch eindelijk dit uiet langer ksn Da dame Mevr Elleabarger Mej Verwoiurt Poolman en niet bet ainst Merr Stoetz speelden huqni rollen met de noodige vlugheid eif de bh Ottea foumiaire en Messers voldedni ereeeen goed De heer Vink k eel ziek 09k t et ejMi van ijifr vermoeiende taak In ééa woord het spel was beter dan het stnk Het nastukje deed den laehluat ven hei pubKek door het eeiste stuk apgi wekt niet bedaren dook integendeel nog toenemen Ook daariq werd goed t i In de Dinsdag gehouden vergadering der PomoloRieabe vereen iging te Boekoopis door bet bestiiuc rekening gedaan over het dienttjiar 1874 De ootr vangsten hebben bedragen 813 25 en de uitgaven 5 3 01 rooJnt het biitig saldo van Ï70 24V voorhanden is Tevens werd giedgekcard da begroe ting VQor htt loopende jaar bedragende iu 00 vaug4 en uitgaaf 804 46 I Z M de koning heeft weder even als ten vorige jare by een dezer dagen genomen besluit goedgevonden tei bepalen dot aan do penaioeo en onderstond geiiieteude weduwen ea weezen die op 31 Dee 1874in leven en gerechtigd waren tot het ontvangeq eener jaarlijkscbe nitkeering leu laste randeweduwta en nr eienk r or de officieren van de landmaebW bijaldien ij op den In April e k nog iu dezelfde positie verkeereo eene buitengewone uitkeering voor eene zal worden verleend ten bedrage van twaalt ten honderd van het doot ieder genoten wordewtlt jaarlyksob be drag Het bestuur der a Gravenhaagsche afdeelJM vm dè vereeniging tot bevordering van Fabriek en Handwvrkmyverheid in Nederland heeft In de maand 1 tlovember jl tot vjer lede dier rerecoigioKj de heeren P de Bordes mf Q Beliufante W Hoven en ï E Muller de uitnoodiging gericht al ooaH jnaie adrie te willen geven osatreat de rraag bj e a ia han i wetsontwerp ter sprake koinend i hoever de inmenging der regeering behoort e faan in den dienst en de exploitatie der spoorwegen W ferneBKB dat deze oomniesie op ltfffl I i jl een zeer oitvoetig advies oyer dit onderwerp hep t uitgebracht hetwelk thans aan de leden dier afddt liag is rondgedeeld om in da vergadering dier iii daeliug op heden avond behandeld te worden De conuaiasie is eenstemmig tot de volgends coDclasie gekomen Slnatstorzioht over den dienst der spoo wvg ODdernemingen in het belang der openbare reilif heid blijft dfingend noodzakelijk De rejjeling van de eiviel reohteriyke irerant woordelgkheid der spoorwegondernemingen behoortte geschieden bij de wet en niet hy algemeenenmaatregel van inwendig bestuur Iu het belang van handel en nijverheid b hoo t het gan che vervoerwezen bij de wet vollediger t worden geregeld en beho reu de rechten en verpliph tjafM tutsiAea vervoenicn afeendera en ontvangers nhuwkeuriger te worden omschreven 4 Staatstoezicht over deu dieust der spoorwegondernemingen in bet belang ven het openbaar verkeer mag niet ontaarden in regeerlpgagezag enstaatsexploiiatie zou boven een particuliere exploitatie VfB W Btaatsbevel geheel afhaukelyk de voorkeur Tsrdieoeo BU Van wege het Hoofdbestuur ran het Nederlandsoh Protestantenbond is bij den uitgever T Kouwenaar te Amsterdam uitgegeven de Bmehrijving va dat tweeden Nederlimdtche ProteUaxiendag gehouden te Leeuwardeo o 29 October 1874 ouder leiding van prof £ Smwenhoff Ii dit boekje vindt men een nauwkeurig overijlt tW de gevoerde belangrijke gfdaohtenwiaaeling Qe Boigeaeester v n Amsterdam heeft zich niet rqceeni d met de uitspraak van den kantonrechter in de zaak van professor Willeomier en de professoren die geen opgaaf ingezonden hebben van de gevaeoineerden welke hunne colleges bezoeken aangeaokreven dH alsnog biniten acht dagen te doen De Vrijdan te Hetasand gehouden zitting ren den Oaaecfitecaait gileek op een Pooluiheu landdag Mausohapptn der kon maréchanaace waren gerei i iverd om de woelifK en opgewonden lBenigt 4ie 4n iét mdazaal a id eag in bedwang te houden De zaak betrof het onderzoek naar de waarheid dai hiMiiarwf van een der lede dat zyn medelid C SI in Btrgd met art 24 der gemeentewet deel had genomen aan aannenfingen sa leveringen ten be hoeve der gemeente Na eenige waar an sopmige niet zeer parlementaiie redevoeringen deed de aanklager het voorstel het lid C S iugevelge art 26 der gemeentewet in zyne betrekking te chor en en de beslissing rsn Ge deputeerde Staten in te roepen Op vooretel van het Inl d B werd eobter besloten omtrent de onder srpeiykq aangelegenheden een nader onderzoek in te stellen en het nemeik eener beslissing tot eene ralgaada tergadering aan te ho nden Xbanrin taarkt in bet U D op dat er laovelen in on Und zgo wier hooggeërde namen aen zoo gaarne ook bad aangetroffen onder de gelanwerden OD I Itlbfnari hst I id oh aeadeaiefeeet en dH dën If ederlindschen naam hoog hoU len op kunstgebied Mevr BusboomTTousaaint Verhulst Bichard liol Siracké Alma Tadema Boelofs Bosboom Isiaèia en nog zooveleii ook zg moeeten ven het dankbare Vaderland ik n dactamtilel ienuru mmi ontvangen bei ilocloraat iu wgabegeerte eo letteren Ia de vorige week deed zieh ter terechtsitting van ds rechtbank te Deventer de nerkwaardigheid voor dat niet minder dan lirie getuigen a décharge eene verklaring aflegden geheel in stryd aet die ran een j ehtopzicner en een door hem op ambtaeed opgep iskt prooesrverbaal De jachtopziener Bongers te HoJieo h d op 9 October jl een procee verbaal opgemaakt ttgrn den landbonwer J H t W te Mnrkelo ter zake dat ileze hem terwyl hy zich op dien bouwhtnd ter arveilUooe bevond eenigsaoheidwoorden zon hebbeo toegevoegd eu edreigd hem met een meetgrerp te atsken Zyn getuigpni kwam bifiriofdeoverfieu Intussoken verklaarden de bedoelde getuigen die op korten af t nd bij het geval tegenwoordig waren geweest dat niets van het den beklna t ten Itstf gelegde bad plaats gevonden De b kltogde ootkepde dan ook al eaohuld Het O M qcbtte echter hst feit wettig en overtuigend bewezen en eitohte dat bekl zou worden veroordeeld tot eeoe geboete van 25 De rechtba k deed Din d g in d4f tffak uilsprajik ep pr dan beklaagde van het yf b dagvaarding teif laatp gejegde feit rry ds o t H nbgeo door den staat D Vl MWf9 dsr bo g re bnigersohool t N aegen hebben hunnen ambtgenooten voorgesteld den minister van binnenl zaken te verzoeken voortaan de ver ebillende examencommissieo waarin leeraren ran fcèt middelbaar onderwijs zitting hebben te doen aaenkoBen in den racantietyd Zy doen dit verzoek op grond biervan dgt langdurige afwezigheid van de leerare der soholen niet anders dan schadelyk JtW wwke n op het onderwy Te Zwolle is Dinsdag een aanvang geaaakt met de behandeling der zaak van J Wolff c s Wolff is ten 8 ure uit de gevangenis naar het gebouw ran htt prov gerechtshof overgebracht ter voorkaaiog van oploop De zitting weid te 10 uur geopend Scheurleer is niet verschenen De behandeling dezer taak kan 3 of 4 dagen duren v Te Brussel wordt 3 Febrn rip e k in de opera eene galavoorstelling gegeven Ut eere van prinses Louise eu haar aanstaanden gemaal die den volgenden dag in het hnwelgk zullen treden Er waren slecht weinig filaat i roor de gewoBe gesboDBeenlen en het publiek beeokikb lar gesteld daar de Koning eenzeer groot aantal voor zich had gereserveerd Eenige dagen geleden begon de uitgifte der plaatsen voor de geabouneernen en het publiek Te 3 uur in den nacht kwam de kruier voor het bureel van den schouwburg staan en toen dat bureel te 10 uur werd geopend aaakte 5U0 aensohen qsene in een kolossale sneeuwbui Van die 500 keelden 25U onverrichter zake huiswaarts want de eersten hadden den geheelen beschikbaren voorraad geuomen Uit Glatz in Silesié wordt aan de Koln ZttUung een mededeeling gezonden van dezen aanl Sedert geruimeu tyd had men de ouaangensue waarneming gemaakt dat de forellen vroeger zeer tairgk voorkomende alleaga sehaarscfaer werden aangetroffen Men vreesde dat het verdwijnen dezer zoo hoog geeabatte vischsoort een zeer nadeeligen invloed zou uituefauen op het bezoek dier atreken door vreemdelingen die gewooolyk in groeten getale den zomer in de fraaie omstreken van GUtz komen doorhi gen Ten einde dit nadeel te voorkomen heefi princes Mariai e tier Nederlanden die niigesirekte beiittingen in Silezië heeft eene forellenkweekerg doen aaohiggen Zy heeft tevens belooft het onderhoud dier inrichting op zioh te nemen Kapitein Shaw het hoofd der Loodeuscbe baaadwecr beeft in de Societjf 0 Arte eene beschrijving gegeveu van een nieuwe uitvinding om personen in staat te atelleu iu dikken rook of giftige uitdampingen adem te halen De Firemansreêpiralot of Saókecap is een zwait masker met zwarten oogeo Het geziekt wordt beschermd de uena ia gedecltelgk gesloten en om den neus is een iltreermacbine eer klein maar naar bet schijnt zeer practisch aangebracht Dit filtreertje bestaat nil eeu stukje droge wettsn een halve imsi dik ilaaroprttst eeu i ncidik wstlea met glycerine doortrokken dan een mciI droge wol eeu ineh houukool en weer een imh droge wol Dit alles wordt zoo diokt mogelgk op elkaiidsr gepakt in eso soort kauerije dat voor uen mond wordt geplaatst Proefueaingsn hsbbsn bewezen dat sdembaling door deze als Alter wetkendo kleine machine f geschieden Berichten nit de Kaapstad zyn varvnld met tijdingen nit het oosten de lands over de iwsrs stormen en stortregens wsardoor de rivieren builen hare oevars f etreden zyn en vael sehaile if egerieht Vooral IS veel vee daardoor omgekoasen eu te veld staand gewas veruield of weggespoeld Men leest van duizendea staks vee in oiiderbeid Sebapeu die door de e ramp verloren zyn hier en daar zgn ook woningen en bruggen ingestort zoodat b v t art Alfred verscheiden agieo in het rond alles bedekt is met drgfbont op sommige plaatsen wel ter hoogte van tien voet opeengeatawd Daaronder behoort eene groote hoereelheid van het werkbout waarop eeu brug gerust heeft Te Graaff Reinet ia ten minste eeu twa ilftal huizen onbewoonbaar geworden de achtergevel der onvoltooide Wesleyaanaoiie kerk i ingestort langt de rilier sloegen gebeele boomen Ier neder en werden door den vloed medegevoerd Zoo is het op vele andere plaatsen Uit Kaffraria meldt msn dat in de nabuuraehap van Kwelegha niet minder daq 20000 schapen verdronken zyn De Sekieiaauehe CouraiU bevat de mededeelin r het volgende geneesmiddel GENEZING VAN BBANDWONDEN I et is nog te weinig bekend dat ter geuez ug van alle brandwanden geen beter middel bestuit dan ALCOHOL Door Dr de V U s H ten vorigeu jare daarop gewezen heb ik dit eeuvoU lig middel edeit dien tijd in onze bbriek steeds toe past en er de hesigste brandwonden in ougelooHijk korten tyd mede genezen Men heeft niet anders te doen dan het gebrande deel er aaniouimd mede te bevochtigen en binnen eenige uren is de pijn verdwenen terwyl de geneting spoedig volgt mits men rgt de blaren niet te vernielen Het best is dese met eene naald te openen eu door zaobt drukken te ledigen Is de brandwond op eens open piek daa belegt men r met ia akiabol gedrsukts eim preseen pUksel of watten is ty bekleed met kpuaen fiuz dan laat msn deze rastig zitten en doordrenkt ze zói met alcohol Geen gevaarlyker zaak dan het uittrekken der kleer deren dadelyk na de verbranding waardoor gewoonlyk ook de huid wordt meegenomeu Ofschoon sterke alcohol en dus ook zoogenaamd methylalcohol brandewyu jenever moytwyn en voorloop het best zgn kunnen in geval van nood zelfs cognac en rnm dienen Het kont ray van algemeen belang voor aan dit middel de grootste bekendheid te geven E Laatate Berichten BerUJOa il Januari De Byksdag heeft de Bonk wet tot iirt 4 1 by tweede le ing aangenomen meest overeenkomstig het gewijzigd ontwerp der Commissie De bep diiiu dat de Rijksbank znl ijii rij e8teld van Sta its leUstingen is aangenomen de vrijatetling van geiuei iilelyke lieiaaiinif is verworpen Mvmchen 27 Jmiuin De Beierschc Bisschoppen hebben getjuienlyk den Koning hunne bezwaren tegen de invoering van het bnrgelijk hnweiyk maikgedeeld Pest 27 Januari Bij de heraads aging over de begruotiug in het Lagerbui heeft de Minieter van Financiën zyn huoneieël programma ontwikkeld va gens hetwelk 13 millioen van het tekort door nieuwe belastingen gedekt behooren te warden Hierdoor en door eeo gedeelte van hetgeen nog van de leening beschikbaar ia gebleven zouden de uitgaven tol 1872 gedekt zijn De Miniater heeft voorla een ontwerp tot invoering van eene algemeene inkoastenbeluting ingediend Uio belasting zal ongeveer 4 pCt bedragen MARKTBERICHTEN Gouda 28 Jan Tot ongeveer rorigs pcyzen was de omzet klein Tarwe puike 8 80 ü 9 20 Mindere 8 60 a 8 75 Rogge puike ƒ 7 Ï5 Mindere 7 25 è ƒ 7 50 Voer ƒ 6 60 i 7 Gerst puike 7 25 a 8 Minder 6 50 a 7 Haver zwareJS i ƒ 6 Ï5 Hennepz iad 8 De veeosarkt met weinig aanvoer de handel in alle soi rten traag vette varkens van 24 i 27 cent per hall kilo varkens voor Landen van 20 è 24 ei tl per half kilo magere varken vlug verkocht Aangevoerd 2t partyen kaas met vinggen handel 25 a ƒ 28 Boter 1 50 a 170 Burgerlijke Stand GmoBLN 25 JsB Abrsbsm oaders D de Jong en C Kunst 26 Lambertus JohsDnea Marians ouders D Hogendoora en A J Leeuwcostcin Joliaanea Hendrikns ouders H VV F Bonte en UuUes il Johanna ouders M de Lange en L Haia OveBLinr B 24 Jao T vsa Vreqiaingen 59 j 25 C L Hakkers 17 o 26 J Verboom 4 m 8 M Scbeer 4 m 27 J D Krooo 4 m M aa üdloa 9 n C Soet 71 i W van Gorseten wed A Fokkers 72 j A M J van dor Uar 4 m C F C Tbijisen i m Gkuvwa 27 Jas J de Korte ea M vaa Beoijea H J Verberne en N Sparaaaij APVERTENTlfilf Voorgpoedig berallen ran een Zoon N BONTB geb Mulle Gouda 26 Jan 1875 Bevallen van een Zoon WILLEMINABDSKSB echlf noote van r Me P J SNStr Gouda 28 Jaaoari 75 Heden overleed ons jongste do hteT $ sleebtg 10 weken oud Gouda 26 Jan 1874 J thijssen C THIJSSBN BAOMt Eenifft kennitgemng Heden overleed onze jongste lieveling ANNA MARIA JOSINA slechts 4 maanden oud 6 VAN DEB LAAR Ju J J VAN DE LAAR Gouda 27 Januari 1875 FaAMKïS Eenige kennügeoing De Heer en Mevrouw USSEL dk SCHEPPER betuigen hun vriendelijken dank voor de blijken van belangstelling bg de ge boorte banner dochtör ondervooden Gouda 28 Jan 1875 Een alleszins BEKWAME KEUKENMEID kan dadelijk geplaatst worden in de Sociëteit Os Genoegen Bpelekade Loon ƒ 80 Jt Ifto GEVRAAGD lil © PtiSSift TWEE UREN des voorriiiddags door Ds van ELDEI Gouwe C 234 I I