Goudsche Courant, vrijdag 29 januari 1875

Zondag 31 Jaioarl N i6sy 1Ö75 met enkelhonig Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat nit druivensaiker en Zwitserschen honig met een aftreksel van mout orunge bloesem n feukel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaaodoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bi keelpgn heescbheid hoest pyn in de borst kranphoeat en kuchhoest De flescli met gebruiksaanwijzing 60 Cents ScI de Glmborn Glmborn s maagvcrstcrkcnd ZulverlRgs Zo t Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed Jieeft een aangenamen smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zout van C rlsbad Bms en Manënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die Igden aan coliek migraine rheumafische aandoeningen constipatie slechte spy svertering congestie en in t algemeen alle ziekten waarby men zich van purgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebrniksaanw 60 Ct Zuiverste medicinale Levertraan X tS LT X Z borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom i het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak hecA daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flessehen tap en luchtdicht laat slaiten In elk magazyn zïlfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wannaer zg Iang zamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flessehen van oO en 50 5 Het is van algeraeene bekendheid dat yzereen onmisbaar beataoddeel vrin ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zyn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuuriyke gevolgen Van alle zoogenaamde gzerpraspaiaten is deze oplossing van yzer in levertraan de geschiktste Een eetlepel bevat 0 15 gram yzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents fiy Bjj ieder artikel is eene uitToerige gebmikaaanwljBi iis Bovenstaande artikelen zya te bekomen in de bekende depots voornamelyk te Gouda bjjL Welter L Schenk en J C Zeldenryk te Sc ioonhoven bjj Wed W ollf en Zoon te Oud4water bij F Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere pltatseain de bekende depots H VON GIMBORN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentielilad foor Gouda en Omstreken IJzer Levertraan De bekende en onbekende sphukleischers van de ouder liet voonogt van Boedelbeschrijving aanvaarde Nalatenschap van den HeerJOHAN CASPEE GEORGE KOOS koopman gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden 4 January 1875 warden ingevolge Art 1082 Burgerlijk Wetboek op eroepen om tegenwoordig te zijn op DONDERDAG 18 FEBRUARIJ 1875 des voormiddag tgn 10 ure ten Kantore van den Notaris Ma KIST te Gouda bij het afleggen der Rekeninu en erantwoording van het beheer in gemelde naliitenschap gevoerd zullende vei volgens tot de uitbetaling der achuldvorderingen ingevolge de wet worden overgegaan Mb kist Notaris Gouda 28 January 1875 De COMMISSIE in zake der op te richten GOUDSCHE VLEESCHHOUWERIJ verzoekt beleefdelijk de Inschrijviugs fliljetten die bij het afhalen nog niet zijn afgegeven binnen ▼ i e r di en bij een der leden van het Bestuur te doen bezorgen Zij die geene Inschrijvings biljetten hebben ontvangen en alsnog wenschen deelnemers te worden kunnen zich vervoegen bij een der onderge teekenden De Commissie voornoemd H J G EÜHSTjSfEB 3 ZANDIJK W F C VAN ESSEN J IJPELAAB Dii F H G VAN ITERSON Van af i IAA DAG I Februari Groote Voorjaars OPRUIMING TOT VKEL verminderde Pi ijzen Bahlmann en Co GOUDA ER BIEDT ZICH AAN EEN goed kunnende Melken en met Paarden omgaan verder geheel zgn viik verstaandeu A res franco brieven onder letter G bg den uitgever dezer Courant KLEINE OORZAKEN GROOTE WERKINGEN Dit is zoo ergeus dan zelcer het geval by het kleifl onaanzieiiiyk artikel de MALZB0NB0N3 van JOH HOFF te Berlijn Het resnltaat door deze uit Mout Slgmoplossende Kruiden en de fijnste Suiker gepraepareerde Karmeleti bij ontsteking der Keel Heescbheid Verkondheid ena rerkre ti zouden somtgds ongelooflijk 7ijn Tranneer die Bonbons zich niet bg ontelbaren als een klein wondermiddel bewezen hadden By verouderden Hoest neemt men 3 a 4 Bonbons in een kopje heete melk De Repatenieeidè Malz Bonboiis lijn in blauw papier gepakt en draden in Pakje en Bonbon den st nipel J01JAN HOFF Verlriiabaar a 30 cent bet pakje te Gouda bij J v VHl LiJ LN iEN JOH nOFP sclie Centraaldppot Amsterdam Smalle Bloeraniarkt bij de btilsteeg F 154 WIMKEL Comp Chemische Stoom Verwerij i Drukkerij AMSTERDAM Der Geëerde Clientelle wordt door deze bericht dat de Heer Raam Q 441 te Gouda als AGENT is aangesteld welke zich belast met de aanneming en weder aflevering der Goederen en alwaar eune uitgebreide keuze Stalen te bezichtigen of te ontbieden zgn Prysconranten te bekomen en verdere informatien verstrekt worden Prof Pergrer d Alion Haar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zijne zamenstelling geheel alwijkend van alle andere tot nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit extract vereenigt allé voortreffeiyke eigenschapen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zgn het verfrischt en verhelderd daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelyke haren weder gezond zet den wortel vast zoo zelfs dat de reeds verouderde en verilensde baren weder langzamerhand opkleuren gonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit Haar Extract buiten alle andere Haar Olie of Pomade welke altgd met vet of olie verbonden zyn is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zgn die wel voor het oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus jubbel waardig is daarvan eea proef te nemen Het is met eene volledige gebruiksaanwyzing a 40 Jits per flacon verkrijgbear bi lïlej de V ed BOSMAN Gouda ft A G VAN DETH J H KELLER en Zoon MotUrdam F A BORONIE Goitda Dnik van A Briukmait DEPOT Van DEVflWTER KOER VV N RaaiJmaakerB firma H KEMP Oosthaven B 17 Tot liet vullen vao boilc Kiezel bijstaat er feen iverkzamer en beter middel dan de TAND PLOMBK ii de KK boftindarw dr 1 G POPP te WwsneB Bo i oiT ii e no ï die ieder zelf zeer gemaldtelgk in de liolle kiecen ktn l ggea en Welke zioh dan raet de orerrest der kiezea n faet tandrleeseli verbiuiit de kies roor verdere ver ratiin bereihgt en alle pijn doet bedaren Het Anatlierin inondwiter n Dr J Q POPP k k HufTandart te Weenen io de onderstaande Dipiftt V t l H per fitooi te bejcomen is het voortreffelykste uiiddol by rhumatiselie tandpyn ontstekiuifen en veriwerliigea n het tand rleesch hel lust den tandsteen op ea verhindert do verdere vorming daarraa bereatigt loste tandes door versterking van het tandriees en terwgl het de tanden ed het tandvleesoh van alle nadeeliti stoffen zaïvert geeft het den Bond eene atogename friichheid en verdrijft reeds door een kort gebruik den leelijken renk die er uit voortkonit Anatherin Tandpasta v n Dr J G POPP I it preparaat hondt d n adem friseh eo strekt terous om de twden diitterend wit te Daken oa bet bederf derzeive te voorkomen en het taad lecKk te versterken Dr J Q POPP s Plantaardig Tandpoeder Het zuivert de tanden zoozerr dal door het dagelgksdi gebruik niet aliceu de gewounlyk zoo lastige landsteeii uordt verwijderd luaar uuk het gluzinirsel d r tnnden et edn blnnker en r iirMer tvordt Te verkrijgen Ie Oouds bij L Schenk winkelier op de Hougiirnat wgk A 123 Ie Hollflrdam by F Ë van Sauien KolQ apolh en A Schippeieyn C hlauuwe porceleiiiwinkel te s Hage bg J I F C Snabilié apotli te Leyden by E Noordyk te Utrecht by F Allena npoth te Araslerdam by F Van Windheim 0 verkooplitiis Ie Oudewater by T i vaa Vreumiogeo te Sphoouhoveu by A WglC Kennisgeving De BURGEMEESTER der Oeaeente Gouda brengt ter alKeaMeae kennia dat het Kehier foor da Oratihéla Mf M de Stkauidi ea OngAtmok Eiftnémme Attn GeBeento over kei jav 1875 op da iSn Jaaaarv 1875 dóór den Heer Provmeialea Inapeetear der Oireete iklntiagea ent Ie BoUariam exeoatoir vefklur4 is steld iu htadea van des Heer OntM gtr isr Uirtete BeluUinfen alUér ea dal ieder btUttiugtehaldiffa verplift it lyaea aanslag op dra by 4t Wet bepealdeo voet te voldoea elamede det ten étu eeae bezweanohriften niUsa woeden aageao Mfl die Biet binoea deo tyd ran drie mawidea oa dato deier uUIeu lyu iogeloverd en waarby moet worden overgelegd een dubbel ren het aanslagbiljet Ot UURGEMKEISTËU voornoeoid aabt het niet OBOoodig dea grondbezittere Ie heruinemi d t oa in het genot te kHnnes worden getield n da bg rt 16 3t der Wet vu den 26a Mei 1870 SlaatiiU4 N 81 bepeelde vrystellingea wegene etwktiog herbonwiog bgof opbouwiug of gedeeitalyke ser oieiiwiag lie beUoghebbeudcn rolgeas art S8 dier Wet verpligl zyu bj het Bestuur der Qenecute augifte te duea bloneii drie uiumiU na de gebade of gedefltdyke ingebruikstelling der peroeelea waar oar eea hêa eao sehriftetyk bewys ui worden afcage en en det vaa alle voorCbaaida Urbouwen wat betrekking Mt welke binnen getegdea t r ya faeue ua if gediia ie de aanspraak op vrqdoia f vrijdoni vod rerhoogmg van Grondbelaetiag voer M gehnl of lan deele erralUo lal Wnnteiiil p lM nha fc itaa jMtfleawaMfA 4 o cs6hraven 4iep luic o Ie o gca teu a ads lohade Ie earkomeu Oai da 4m 27 Jsnuarg 1875 De Bargemeeater Toornoemd VAN BEUGEN UZENDOOBN III De openb re Termakelgklieden bestemd voor n genoten door hen by wie ten iniuate behoefte aan geld geen r en is om zich niet e muaeereo komen ten alotte a n de benrt Juiat echter bg die gegoeden doet zich te dikwerf bet geval voor dat zü zich by hnnne amn ementen niet amiianeren Hoe Niet amuseeren bg amasementen dat chgftt óngergmd en tocli te dikwerf gebeurt het Hoe menigmwl komt het immers met voor dat de menschen na eene of andere vermakelgkheid U op nw yraag Hoe hebt ge u geamuseerd antwoorden Qeamuseer3 ik heb me vreesseIgk verveeld twas zoo weinigvermakelgk dat ik mijn tüd en geld vrg wat beter had kunnen besteden £ en ieder stemt ons dsdelgk toe dat dit en dergelgke antwoorden niet zeldzaam ign en die zijn reeds voldoende om het juiste der zoo even geuite stelling te bewgzen Voorzeker is het de nloeite waard na te gaan waatora de menschen veelal zoo dwaas zgn geld en tyd weg te gooien voor avonden vol verveling en het is wenschelgk dat faet genoegen waarroor men geld uitoeeft evenredig is aan dat geld Betere waarborgen te krijgen dat de sald ns die men afstaat en het geAotdatmen daarvoor koopt in juistere verhouding tot elUader taao zg het doel dat ieder verstandig mensch moet trachten ie bereiken Wat is de reden dat dikwgls zoogeifaamdeamusementen niet amusant zgn Verschillende redenen doen zich op Vooreerst wie neemt het initiatief tot openbare vermakelijkheden Veelal zg die daartoe bg uitstek ongeschikt zgn Wanneer men het geval dat zg die voorstellingen geven zelf de risioo op zich nemeu de verschillende ge meenten gaan bezoeken k kalen haren aankondigingen doen enz z uitzondert in welk geval natuurlijk ifiet de minite waarborg bestaat dat de voorstellingen iets waard zün dan bestaan de anderaemers van pnbueke vermakeiykheden nit eigenaars van lokalen kasteleins van someteiten en dergelijke diis geen verstand geen kanstsmaak geen oordeel bezittrai om het goede van het slechte te onderscheiden Dan moet men afgaan op de aanbevelingen van de menschen zelve die er belang bij hebben dat er Vjele toeschouwers of toehoorders komen en dan gaat men dikwijls in groote getale naar opeafapue vermakelijkheden verblind door de met veel bluf handig gestelde aankondigingen en ondervindt dan spoedig dat die zoogenaamde genoegens vervelend en niets waard zijn Hier en daar is dit o A iiigezien en ten gevolge daarvan Zijn in verschillende gemeenten rereenigingen opgericht die t zij geheel t zij gedeeltelijk ten doel hebben avonden te beleggen die genoegelijk en opwekkend zijn Nu is bij die vereenigingen dikweit eenlbut ipgeslopen n fout die gvgrond is op de traagheid en flauwheid der meMcben die lid dier vereenigingen zijn Het bestuur benoemd door de leden ia de uitvoerder van den wil de leden doch natuurIjjkerwgzA worden de leden niet overal in gekend n zoo hangt ateeliaf van den smaak en ds mBm é ÜÊtm gMiWilrtiiil iliir ledim nn het beetaar der vereeniging De keuze van voordrachten concerten en tooneelvooretellingen hangt das geheel tl van dergelijke bestureu en wanneer ke niet de uoodige moeite doen de gewenachte informaties nemen en de vereischte keuze met nanwkcurigheid en zonder eenige licbtvaardigheid diMn dan krggen de leden der vereeniging niet het beste wat voor hun geld te krjjgen is Daartegen moeten zg zich dan verzetten het bestuur interpelleeren en het dueu weten wat hun opinie is opdat de toestand verandere eu verbetére Dit laten de leden van dergelgke vereenigingen dikwgls na Er Égn voorts verscheidene personen die minder op de qualiteit der vermakelijkheden letten die slechts blijde en dankbaar zjjn dat zij wedgr eens uit kunnen gaan De zoodanige maken t juist moeieluk dat er verbetering in t peil der vermakelijkheden komt £ en voorstelling van slechte qualiteit moest eene uitzondering zgn nu is zg vaak regel eu dit is vooral de schuld van hen die maar gaan naar alle amusementen welke er zgn goede of slechte en het is inderdaad jammer dat voorstellingen van weinig of geen kunstgehalte nog zoo veel bezocht worden Buiteulandsche kunstenaars of beter gezegd kunstenaars die zich buitenlandsche namen geven en met reel ophef van elders bel ialden roem en toejuichingen spreken hebben meest veel kans van slagen terwijl biuuenlandscbe personen met evenveel of meer talent niet worden gewaardeerd een profeet is nu eenmaal niet geëerd in zgn eigen vaderland ten minst niet door de groote massa en men heeft meer verwachting van iemand die daar op eens uit de lucbt komt vullen met aanbevelingen van zichzelf dan van een ander die te midden van ons eigen volkis opgegroeid dien wg jong hebben gekend endie als t ware onder onze eigen oogen volwassenis geworden Dewelgke vooroordeelen mueteu er geheel uit Noy iets Ook hier geldt het gezegde Salie waar is naar zgn geld Men kan niet vorderen dat roemvol bekende personen goed werkende ge zelschappen zich voor een prgrie dom hotma Wil men wat goeds booren m zaan dan n angstvallig om een eenigszins hoogeren prgs teruggedeinsd maar bedacht dat ea avond b steed aan een voorstelling die niet amnsaert maar verveelt ook met weinig geld te dnur betaald is en dat daarentegen wezanlgk kmutgeaot niet lieht te dnur betaald kan worden Het eenige dus dat in deze te doen vrit ii dat personen die gesteld zijn op goedt Openbare vermakelijkheden zich vereenigen Hebben zg dit gedaan dan flink toegekeken op dat wat het bestuur doet en bjj minder wenscbelgKe daden ronduit aangemerkt wat men gelooft dat verkeerd is opdat er verbetering kome Dus niet geklaagd over een gulden of wat grootece uitgave maar zonder aanmerking geven wat gevraagd wordt mits waarborgen wordan gegeven dat het niet weggegooid is Openbare vermakelgkheden die waar kunstgenot opleveren werken krachtig mede tot wtwikkeling tot beschaving van den menaek Het onderwerp verdiei t dus de aandacht ran ieder die op den naam van verlicht aanapraak U maken Mogen bovenstaande regelen er iet toe V dragen om die aandacht levendig te hoodtAl W BUITENLAND Bottenraajlscl Overzlelit Donderdag tyn Ie Versdillea de dieoasaita ver éê tweede leiiug der wct Vnitavun begotiaen üe linkersyde heeft ecu endasmt aa M l voorgestald bg monde van Laboaiajre waaraf oMgb atkt wordt dal Frenkryk caiie repaUiek ie GatÜMl eeusteiumig ia dcte party tueb met daslr sen lrae ie ouder Louis Blaiie andi re inziehlea keaft es gsin president der republiek hebben wil Weder eeae kaas mmdet voor de unueming Bchetve van het outwerp Veolevon eprcekl aen te Pargs ook veel over de eommwsia vas etujaéla vool de verkiezing lu Niavie en orer df weigariag van deo procureur generaal om alle elirkkea aecrta leggea Men kan t het pabliefc aiat tea llWad dniilea dat bet ait die weigering oonelaiieefi Bchald i e Duittehe Byksdag vordert goed ael de ka wet Men hoopt dal de ryksdag i week Sict haren erbèid klaar ui komen Dan ma da Pruiaisehe landdag die Maandag eene atting koodt nieiig voort knonen werken Deze verwacht mg heeft alle kans oaT vervuld Ie worden daar de buikwet Douderdag in de tweede leiing ie j oedgekeaid bgna geheel naar het ootwelp i der oemmi sie De NorddattKke meldt dat bet de nrteaeDt raa buiteulandsche laken op grood der sieaswyie vaa getaghebbende tgde over de rechtsmacht des Rgkekenbaar gemaakt aan de Meekleuburgsoha ngaeriagde kease gelaten heeft om da vervolging bg Verstek trgen de bédrijrers van den op de Oustar gapleegdta eroof eo de daarvoor vcraiitwoordelgke persooeazelve in te stellen De Meeklrnbargacbe regeeriagweigerde echter wegens iweilel aan de bevoegdheid barer gerrchtshoven en omdat de MeoklenbarM Btrafvoriering dergelgke procedure bg ventek Wtt toelaat De Noriid AUjtmejjuZtg verneemt oog Bloeit bron dat het plao o9 van het tuighais t B jj i een Rahmrshall voor het Pruisisohe leger te laR thans op weg is om verwezeulgkt te werdea De Ke r stelt buitengewoon belang in dit onderwe p en Wjft üich door een commissie dienaangaanda later inliontea Het voornemen bestaat aa het onderga derlte ven het Jufghuis in te licbteu tot eeneartil leriemuseum fljkjl de eersie verdieping zal be stemd worden Wr de verzameling wapenen tropeëen veldteekens en wal itaaroiede iii terband el at Ue in eu uitwendige sohoone bouw van hel