Goudsche Courant, zondag 31 januari 1875

ï Ö Xj 1 T I E Aan het bareat mtp Politie is ia bewaei g een ja dm gemwote go gden SaUDËN MËJ AiLLCLV met POKTEET Het Tedittologiaake Bjireaa te Amalardam onder leiding van den baar Gersink heeft de teekeningen ran de oanataande tentooustellingsgefaauwen te Philadelphia roor betangfiteller den er bezichtiging gesteld Volgens de besehrijviuj i i die er bg gevoe d zijn uilen in bet Fuirmount Park ie PÜladejphia rijf h jófdgi boawen worden opgericht Hel eigenlijke grooie teutounstelli gsgebonw wordt langwerpig vierkant 18 0 roei lang en 464 voel breed Gruolendeels zal bet sleebis iéa rerdieping hebben die 70 roet boog is aan elk der zijden springt het middel gedeelie ruoruil roor de booUingangen die in boogvorm reisiard ziju en 90 voet hoogte hebben Aan elk der rier boeken worden torens van 75 roet boogte aangebracht rie ralen tussehen de toiens en vporuitspriotende deele zijn SI voet b og Tassaken de twee jfi g zy n Ifiopt door hit midden ee verboord deelte xt i 134 vierk Tfiet met torens die zich i ü yoet linog verhefTei Ik benedenzalen en binnenploatsen beslaan 872 3211 vlerk voet de boven i li ii in de vpori priqgeude deelen 27 344 fierfc roet en die in de tofeps 26 314 vierk voet Pe fönd imenlen worden gemet e d de bovenbouw brftaat i it gzeren kolopimen en bogen met konten nêeien er tusseben tot 7 voet boren den groAd an rerder uit glas Os rerdeeling is zoo ingericht dat het geboaw orer de breedte ia strookea roor de verschiUen4c Jenden is gesplitst eu over de lengte li li 4 r9akffi rqpr de groepen ran roorwerpeo zood t de bezoeker in de gelegeoheid is zoowel de inzindifl jgpp ffa elk Land als de gelijkfaortige roorwerpeo te oveczieu Yolgens den platten grond dien wg zagen s YOf tat Land e tfip Deneqtarken ecu strook aangewezen van ongeveer 7700 vierk roet deje C9a l tvt s ren t ee Landen da ceuige die f ij MD ierktea is zaker ta batiearen an is wellicht oog r wijtigiog ratbaar Eerst in Mei wor4t bet lü roorgoed vastgesteld De rier andere gebouwen zgn de kunstgalerq het g uw ro or werliftnigeu dit voor landbouw en dat roor tuinbouw 2g beslaan te zamen ongeveer gelgke ipiopperrlaktc als het hoofdgebouw Het fraaist zd de kunslgalerij worden die opeen beu el wordt geplaitsl 110 voet boven de Sshujlkiilrirjer en volgens d teekening een inoiiiinjenlaal gebopw zal zgn dat waarschijnlyk zal big en taan liet wordt in nieuwereii ruuaissanocstijl opgetrokken van gehouwen steen glas en ijzer Geen bout wordt t itli au qiuU M oor bet doel bijzohder geschikt ffc Wlsfni ieawo riligiiig lal stellig niet in gebreke btgven oin de belioodigde gelden te veratrekken dur het hier eeo wnk g liit welke alle vadcrlaudsliercode hfH a net trott moek rerrullen De e be bissoJioppen hebben geiamealgk den Koning b fei be wafieu tegen de iufoering van het bargerlyk knwelgk meegciieeld loj et liiigelscb H rleoieDt it ia e plaats ran tiilles die oor Oost Kent zat de heer Vfyudham Knnteliball erenals tgu roorgaiiger een conservatief gekozen Op de r fderi i liberalen e Leifes beeft lord Kii l Btlef jr Uafd dit de liberate pfrtij erdeeld was en opnieuw tot eenbeiil grbracht moest worden De heer Goschen die ook door sommijden als de ioprolger van Gliulstone geifen eht Wndt sprak in gelyken geest en lord Hartington f ft kennen dat ilo lijd on rerdere liberale ber vdroinglïn ia te voeren nog lang zal aitblijven B de ïngebdie tlool nemen de desertién iu fatcicnksiijke mate ta De idminliteit heeft een eir oLura uitgexwdiKd ga deu zeelieden de steengen jatnCrui iii lieiiiiRerca die daarop g eld ziji Taribi lJi i t B4 pe alweder gebleken een praetissh gqlil e e iisjies ooifU zijn rrienden viu de uiter liuker qfde djit gaarne gewild hnddqii bcBfi hij f de Kamer roorgeste d fle moerassen roDjlora de eisnwige kad droog te leggen er büBw aiid Tsn te i al Te riler om werl en aan te leggen ten einde BJenlltooiBiugen van jleii Tiber te roorkomen Ue Yuuiaansbbe s atalieden kunnen een voorbeeld nemen ian t Uc c n staatkunde De volksheld heeft hc t tdef l Bom zeer druk met het outvaugeu van tlyook wa zya oude u ipearruudeu S NaShAWO ees bstere taatsaan geen nuttiger burger bestaat m du da vurige m isl geestdrift n bezieling lAie daas ervaring kalmte ir zelfbadwung geleerd Atth wkm b IM g ffen warm a s weleer Tan welke de telegraaf kartelijk den inhoud mt de jijdiifa s even verstandig als gematigd en toeh nn B en baar niet Uzen zoadat te gevoelen hoe innfe t Mrig de ofertaiging r ab dan giooten vrjj brUIievendco Iwakïr gebleven is Jobu lingbt det dal d ophefficg der Ëiigelscbe Sti iitskerk vroeg of iaat oncenaijdelijk is iooh teveiiS ziet hij in dut e t lUertuenog niet is gek amcn Heehtraarilfg n weiiseli ljjk die ojihetpoj aiit scbei lmg vi i iC af ta welke altijd wriisjbefijk is wordt ali tt igav tfff dan de helft dvt bvroll ing buiten i S f lfkttii taat Niet emiti ga u en niet geweldig o Stuijpif te wer k Men wi nde iet gevoel m t raji Dkillioeneni gods lirnttige mauneu en vrouwen jM ptje t t t erk onait piekelijk di baiir jt Eisott dus aiat van de eaudi laleu ra9r de Volks f ftegwi woDrdi iinj d t tj ïii b filld verhielden i m ta a ia eD vf t de apb e ng der Staatskerk en larit tiet dat de lü lr dep l caje jiart ia bet L th ii8 4e ophflUlig weuscbe Wf J9 i jf ip jikai le f ndica i der groi j 4BgbM i iui t 4e4e gematigd li id bjj onder toe Miet do if r op in te hakkrn eu met ruwe b dsn U 6twla k af ie br keu l aar door laiigz mt r iand i t jfaiU rw tf l re d eg iiau Jhet denkbeeld te Awenn n iai en sèheidioj tussali n Staat en K rk Ttrmüdelijk i bfreijct men het beit ijn doel De verstindige raad van John ISright is vooral fop iu4 4r o lillt de du itlert d i de Protes Ma en d e niet tot de E s opalq Siaat kefk behooreo fu tiet krachtig te elem fnt der liberale partij vo en de opbefflng der Staatstcerk liovènaaif op bat pcogmmj 4 Jib raje partü wili fn plea en Qitfial woeden rerg deriagen belegd o 4e0rie en iliuaitiirê te beapreken Dinsdagavond werden j b V iteetiags gehouden in Spi rgeon s taberna fBl in Mvudiestcr ia Nottingham enz tot bet ana un der ppbefing van de ËngeUebe jBtaai kerk Ije Kpifoapalen alleen ziju in hei bei it y if fe cin iakofMten die weleer ann alle £ ngflS9fae ehrist i belioorqcn en ofschoon de bel t der Éugelsc e k K$ iSftaat ¥ zich htefi afgescheiden ran 4 üpiscopaJe W i IW vuerdptaiisme releu l geust t iflten de muahoppeu eu aaK b sscboppeu dezer kerk in l fUiiweiVuya eq mk B nj m t alfi w r bau kerk 4e a nig u heft Ja d a Spuyeona aberfifkel werden deze pbillükhe4en ader graote torjuiching der aauWezige houderden dilfentera veroordeeld eu i erd beslotrn de iHaegiat tat vrgmaking van den godedieust met J rashl te ateUDen Volkomen gelgkheid voor de wet r a alle gpclidienatsekten is het aohtwoonl en l ing amethand zal die bi Igke wenscb zeker bevredigd worden Doch de heer Bright kent het Ivigelscbe lk en zoo zgn raad gevolgd wordt om met met SKltatiaf t ti ofl e d if KVÏ tSüa nat e tpt hel duukbeeld te Idlen rijpen in ie hoofden en hartenvan het volk is ktt wel wnarechijnlijk dat de Staatskerk met hare biasohoppin in het floogerliuis enhare ontzaglijke sociale voorreolitcii binnen enkelejaren zal worden opgeheven BINNENLi SlO SOODA 30 lAMlIABh Tot hoofdonderwijzeres aan de meisjesschool Ze klasse te Leiden ia benoen mej S W jnkler alhier Dooderdag ii Toor de Arrondiasements Recb bpnk te Kotterdam bebatideld de snak contra N r d B F K H P en P P allen sjouwers wonende te Gonda bescbnldigd van zich onlangs schuldig te hebben gemaakt aan dii tal i q eifp 2 bectoli r teenkolen ten padeele der St Wfoe k irsanft iiek alhier wasrbjj zg tgdelgk in diepst w ren De officier van jijetitie heelt tiegep l en geëUcIft ieder een inaand eenzame opsluiting en de koelen Over acht dagen zal et uitspraak in deze zaak wprden gedaaii In fcrschillepdo oieuwebladeu werd jn bet al popen jaar melding gemaakt van eene iütviu4 ag van dpn l eer S P Jansen van Donsela r te Lepfdam toestaande ia een knnst ledikaut voor zieken Dit ledikant beeft de verdienste dat de zieke zogder zijne legerstede t verlaten in al zijne behoeften kan voorzien niet alleen maar ook de ziekenoppasser zander de kranke te vermoeien of af te matten gelegenheid heeft het bed te zuiveren en weder in goeden staat te brengen Het bestuur iler beide gasthuizen alhier heefl jiieli een dergelijk ledikant aangeschaft en ia in alle opzichten hierover tevreden Naar wg rerniinea zullen op het goncert ran piorgcnavoud in Ons Genoegen eenige leerlingen van den heer W Hutschenruyter r te Rottetdfttn als diletfanten medeit erken op welk concert gefflel e beer tegenwoordig zal zyn In de op Woensdag jl gebonden vergaderingvan leden en beguBs tigèjfir der Bouwvereenigiilg Sparen doet garen werd door den voorzitter medegedeeld dat door hem het initiatief waa genomen tol bet honden eener bespreking der Vereenigiug onder hen die geacht konden worden bg baar beslaan en bloei bet meeste behing te bebben Die bespreking had den varigen avond plaats gehad in bet locaiil de Paauw na afloop van de vergadering IfrAmbochtslaudverefuiging en de rofrzitter der laatstgemelde vereeniging bestreed daar v aoraJ de bewering dnt Gouda de plaats niet zou zyn voor een e Onderlinge banwvereeniging en gaf als zgne pieeniug te kerinen dat indien S jaren geleden de contributie niet ware verminderd geworden thans 8 woningen iinddeii kunnen gebauwd zyn die niet hooger dan a 1 per week hadden behoeven verhuurd te worden Deze mededeeling deed algemeen den wenscb ontstaan dat de eontributie weder op den ooden voet mocht gebracht warden en het Bestuur op eene buitengewone vergadering der Leden dit pont aitsluitend mocht doen behandelen De Bouwvereaijigjijg bcslopt a deze mededeeling van haren voorzitter em met lerzyde fMUMK f hare eigepe pjannen liever eene reeds bestaande vereeniging die 500 leden t lde waar deze zich het lot der ambaehtsmanswouingen aantrok hare vrge werkiog te laten dan als concurrent van deze op te treden Een gevolg hiervan was bet ainnemen van een voorstel om in de volgende vergadering artikel 30 te wijzigen ten einde eene eventueele ontbinding indien daartoe besloten mocht worden gemakkelijker te maken Tot bestuurder in plaats ran den Heer Heusy werd gekozen de Heer Olij Wgders werd de rente op die aabdeelen waarvan de rente elk jaar door da vergadering wordt bepMJtl op i pereeat gesleld en alzoo gelijkgesteld met de aiuideeleii naarvan 4 percent rente is gegMurandeerd Bij beschikkingen yan d en fBinis ler ran justitie hebben o a de volgende veranderingen bij het pcrsoueelder rgksreldwacbt plaats gehad a s zyn Verplaatst met ingang van 10 Februari e k dé rijksveldwaehters 3n klasse Gi L J Bruggemans van sGrarenhageiiaar Moordrecht eu B ran Delft f an Moordrecht naar s Grareabage YEHGABEEINQ van des 0E MBENTEBAAD pinsdaj den 2 Febrnart 1876 des napiiddags fen 1 nr ten einde te behandelen Een verzoek van de Plaatseli jke Schoolcommissie tot verhooging ran het voor kos en wiratlverlentiLii druken sobrijfloonen bescbikbaarNnteld bednijr Een voorslel van Bargemeester nWetiioudtis tot af en overschrijving van posten op den Slaat v m Begroeiing der Uitgaven voor het dienstj i n 187 4 Te benoemen Een ambtenaar van den Burgerl Stand ê De ar ond Rechtbank te s Hage behandelde Donderdag eeiiappel legen een vonnis van den kantonrechter wuarlnj niet strafbnir is verklaard het aan een metselaar Ie SclievHiingen ten laste gelegde feil van een huis op eigen gruitd op den hoek van de VV issenaarsobe straat en de verlengde Badhuisstraut aldaar buiten de a ingej even rüoihjii te hebben opgetrokken De kantonrechter onlalueg den beklaagde van alle reiihtavervoljfing ll t opeiib min kwam van de e uitspraak in lion er beroep Als getuigen werden vóór de rechlbank gehoord de Inspecteur van de iau polilie en zijn adjunct die verklaarden dat den hrkl op tijn verzoek lopiiag nai gegeven dat b d iBoet a h ijvcn op eea aftland au 7 meter van den opeubireu weg dat hg dien afstand 3 65 meter heeft overschreden en zich dus niet aan de gegeven rociing bad gebonden Zij erkenden eobtar dat de 34 istw folid gelfg tiWï beil en openbaren Wflg n lief perceol beklaagde etgeitdom is De subsi olTicier mr Koest kon de meening van den kantonreehter niet deelen en requireerde ene veiioardeeling tot geldboete van 10 Mr van Stipriaan Luis ins die voor kski ptcad kón zich met de interpretatie van art 80 door btt openb min niet rereenigen Volgens de lear ran bet openb min zouden de 7 meter grond die beU niet moei t bebouwen rrijvallen en ten laatste publiek of gemeente eigendom worden Z i was niet noodig in dit geval de aangegeven rooilgn te rol gen i dit was wel het geval indien er was gebounl direct aan de openbare straat maar bekl bad gebouwd op eigen grond Pleiter concludeerde tot bevestii ïng ran bet ronuie De uitspraak is bepaald op 4 Vebn In het jaar 1876 zal zooals onze lezers welen in hel Paleü voor Folhclijt Ie Amsterdam een internationale Xuinbouwtentoonstelling en Congres worden gehouden Ten einde a n deite ondernepiin de meest mogelijke bekendheid te verzekeren en dienaangaande aan alle belangstellenden inlichtingen ia yerschalfen zullen van lijd tot tijd van wege d vop bereidende eovmissie bx lit worden uitgegeven tiet eerste van die bulletins is ons dezer dagen toege ondcn en bevat in de eerste plaats de wc rdiugsgesoliiedenis van deze internationale expositie Op voorstel der voorbereidende commissie weWin de vergadeiing van 17 Miiari I87i door die cimmissie en door de afgevaardigden der Veiuenigiirgo a besloten Pat de Tentoonstelling in het vooijaar van 1876 ometreeks de maand April zal worden gehouden op een veel uitgebreider schaal dan tot grondslag nhs genomen van de Tentoonstelling die in 1865 beeft plaats gehad Nereps jft gewj ne tuinboi4wvo f tbrengselen en al hetgeen by bel tuinbouwbedrijf kq gerekend worden te behoqren ten toon te stellen plantaardige producten Van de kotonii n waardoor de leiilooiifltftling ook vooral voor rreemdelingen een buteagcarooa groot gelMekt ai rerkrygen Tül het verwezenlijken van dit denkbeeld de kraehtdadigc blip der Kegeering tot het bijeenbrR igen v n een zoodanige verzamefing in te roepen eu te trachten de medewerking te verkrijgen an wetefaschappelgke mannen ten einde aan de verzameling de beoogde volledigheid en belangrijkheid te geven Vreemde Oouvernemeaten uit te noodigea ra voor eigen rekening dergelijke verzamelioglin van ban koloniën in te zenden Verder werd een roorloopig plan ge naa c tot het opr iehten yan nitgestrekte gebouf en tat allbr u ding der localitaiten van bet Paleif TOor Volkfrlgt en het gereedmaken fan terreinen De samenstelling ran een alzonderlijke CoBt m l i ot het bijeenbrengen en regelen der koloniale ver zamelineen tverd door de vergadering Mn i rof dr C A J A Oudemans opgednigen Deze commissie is thans roorloopig mengestejd it de heeren prof dr C A A Oudema prof dr W F B Snringar dr H F B Habreokt en F W ran Eeden t De Cowaissie heeft rastgesteld dot bet aaatal fao fdaitiktden waarvoor prijsvragen uIlcB wordea i gijeclireüiui giet maer zal bedragen d n 10 p dat tot dei e artikelen z llea gereke id worijfn t katoen meekrap iijdigd gutfa peti a ia K a l ij k jibe jsohe oliën yette ohëu en vetten grqpd oSe trfior i s rapierbereidii Nederlanda be graansoorten ta k fm kina Behalve de t n oonttellingen yjin deze ar ikele i zosdenook andere van bij rtikelen tooals plantéawas cscboo sarsaparille harsen Copat ranielje producten van helinvleo erij enz kunnen wornengeo rganiseerd die hoewel veel miujler omvattend echter ook baar belaugrijice zijde zouden l bben Bg de Sx ttl Agricultural Socittg bestond eerst bet voornemen eveneens in 1876 zoodanige Interna tionale Tentoonstelling te Londen te doen bondai Van dat plan is echter afgezien waarschijnlijk ODk op advies van prof l arlalore te Florence pre idspt ran de Tentoouf elling en van bet Coqgres ia T40i ge ou Ien en die er op wees dat de NeJer audsübe coomissie vroe 1874 te Klo enoe bel besluit door ger was genomen Mevr Kleine neemt voortdnrend in beterschap toe zooJat zij binnenkort weder in het Oiand Th treden otre hoopt op te Van den rerslaj gever die bet HandeUilad aur Almelo iou l Mii da zaak der werkalakiug op 4epiiuits zeUe te onderzoeken ontvangen dat bl DonderdagnaiiMddag Mvolfende berigt Alles is hier r istig hoewel ongeveer 1500 werklieden het werk hebben gestaakt De Cpnfflissatis des Konings is wedtr vertrokken De qaaestie beeft dezen grond Ni dat in Septeiabtr 1874 alle fabriej n te Almeloo Ensjhedé Oldenzaal Nijrerdal enz in Hollandseb ge d wfren faao betalen hetgeen tot dusverre njet v fii gesabied zjja ett lyke weken later de twee weverijen van de Almeloosche spinnerij en wever dia der heeren Tencate Tenbruggencate Gebcs Sobolten H en S Sohollen dotaeling Xot betaling in Duitsdb geld overgegaan In Sept 1874 was bet agio 90 at D is het 4 90 zoadat de iVarkliedpn ip de f ibrlek ii die tegen Uollaudach coarint per afgew eckt stuk worden aaogenomeu feitf jk verlaging trijii laifu ibebben daar de ihaler hun é 1 80 in rekening wordt gebracht In de andere plaatsen be ben de labriekanteii de betaling in Hollanüsch geld behoailen De drie hier gevestigde spinnerijen hebben ook in Duitsch geld beta ild daar echter het Igyn reel hooger is dau i de wererijen maken de spinners geen bezwaar De werkstaking te Vrielenreen op de fabriek Janssen Tilauus is een gevolg ran verzoek on louusverhooging en spruit met alt de betaling ia Duitsch geld roort Nog bestaat bitf ontevredenheid omdat de fabrikanten die rroeger voor een tal an 36 stukken in de 14 dagen a ge werbl l O premie betaalden bet aantal stukkeu u rergraot en de verkrijging der premie daardoor bijna anmogeljjk is De kigemeene opinie is er guntte van den werkman maar bet valt te be4wgretrn o bij bet zal kunnen uithoudeu Heads nu doet gebrek ich evoeleii De feitclgke loansrerlagiiig do r bet hooge agio dat n en den werkman laat betalen ontstaan wordt algemeen afgekeurd Militaire inaebl js oog aanwezig dooh vrij zeker ui baar tuHohaukomat met auudig zyn Met de baringrangs wordt bet roor de Urker ïistphers ieH beter Woens lag en Donderdag is door ben p lp IS 0UO siuks gevangen Veertig sebuiten zijn Bet bel hariiigvisaehen bezig = bij den bou gebezigd om het geheel brandvrij te maken Het krggt een lengte van 365 voel een breedte van 210 eu een hoogte van 59 roet boven den onderbouw die zich 12 foct boien den rond verl en wordt bekroond d or een kolonsnlcn koepel 150 voet hoog met bet beeld van Culnmbia Een stoep vnn 13 treden roert tot den roornttspringendeu hoofdingang 70 roet breed met 3 bo gvurmige dopfgigigeo wrlke met y ereg j leu r i u gesjvtcn en gescheiden zijn door kolommen die met sviubdien van k in t en we nscbpp eriti rd zjjn De deitfen worden met de bronzen wa eiis der verscMIlêuile Uniettateavoorzien Tal fauftieeiden en andeie versierselen worden aan rerscbillende deelen anngebrm t La t t Hobtena Versailleg 29 lan De Natiunale Vergadering beefi bel a eftd UKiit l boulaye er o iea met 359 tegen 335 stemmen Het Imker eentrun heeft besloJiD bij refnerping vsa ba ameudemeotTLahoulaye bet ontwerpVentavon asii ie iiruien tot artikel vjer 4e lüitprste linkwzqde en de liukerzyde hebban besloten in datzelfde geval alle andere artikelen af te stemmen Het rei ter entrum beeft besloten aan de di cussicn den ri jjen loop te laten en ter a ii ude voorstellen in te dienen Vmrsaillei 29 Jan De Natlanale Vergadering Jiaeft met grodte jBaeideriwid bet eertte artikel van bet ontwerp Ventaron aangenomen Op ortik el 2 stelt Vollon een amendement voor waarbij de president van de rebubliek berklesiiaar wordt gemaakt LoiUtoD 29 ha De KtOHigin beefi per Iele graaf de oumiddelijke tegenwoordigheid vun een der Ministers op Osburn verzuebt Ue redeu waarom dit is geschied is oubekeud Burgerlijke 6tan OlDul 27 Jan A iaaiu o der A vau Es en M J vso kersbergen Oorutheus Hartwig lA todurt ouders i J vaa Heuiulel ea L 6 Welter Jotiaunes oaders A Vejrtieek en i Louvrerier 28 Hub rfus Jobaoa i aJera P J Sael a W lt iskes jüiubetb ilb4 p iss euders I T Jaweip eu E ii UeuukeiD Oa 1 oujers J vsa Dim ea t van der We ao Mada n Auat Clatioa Maria qeders O van Vees en M U van Scbiik 29 Alberta retrvnells igizabelh ouders A na Wyk ea ft E Vuijlf Alida ouders C de Joug en S de Hoog 0 tai l utM 28 Jan i ffu Wyk 1 j ui ADVERTSNnFlËN Voorspoedig bevallen van een Zoon N VOOfiMANisVLANo AAE Bredurfeld 29 J a 1875 Gevoelig voor de vele en harteiyke bewezen van deelneming zoo van binnen als vnn baiten de itad mij bewezep bij hetdroevig verlies van mgnen geJiefdsn Kcbtgen ot den Qeer FRANOISCÜS VAif BOVENE betuig ik mijnen innijgen dank Wö4 F VAK BOVBNE Gouda 30 Jan 1875 van Vliet De KAM ER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te eoi io brengt ter algemeene kenfó d t zg CircuUires ep Progr WPia der Internationale TBNÏOOÈiSïELLING vanV orthfengselen van Kunst fil ru heid Landbonw ea Mgnen die in 1876 te Philadelphia al gebonden worden aan sommige Industriëelen beeft4oen uitreiki n terwgl zü welke ze niet ontvingen b bb n ea er belwg in stellen de inhoud er van te kennen die bg den Seeretaris der K mer den Heer J DROÖÖLEEVERFORTUUN Fluw elen Sipgel R 360 kunnen aanvragen No 802 der beroemde WckclUksclic Zamcnsprakcn Uitgave J J H KEMMEB te Vlr cld is beden vppi handen bij Tien Boekhandelaar Ijange Tiendeweg te Gouda Bij vonnis der Arrondissements Recbtbank te lioUerdam van 29 Januari 1875 is JOSEPH THIJ SEN kramer in Manttfacturen te Gouda gesteld in staat van FA1I LI3SEMENT In dit Faillissement iiijje ann 27 Januari II zjjn benoemd tot Ëagter Comuissaris de E A Heer Mr J POJLS Sgt r in vtjornjelOe K nk en tot Curator Mr P J SNEL Advokaat te Gouda Otgtda Mr P J SNEL 80 Janaari 1875 Curator VERGADERING in bet Locaal tot Hbil DES Voijts op WOENSDAG 3 FBBR Als spreker z l optreden W WKNO vaa Kralingen Voor Leden en Begnnstigers toegangkaarties verkrggbaar bij Heeren Bestunrders tegen betaling van 5 Cts P C DOESBURG 1 Sscrrt m GEVRAAGD SoUede BODSN in alle Steden en Dqrp n voor eene gevettigde Vereeniging tege voorxUelige Premie en Fiovisie Btetiecteeteadingelieven zich te ndresseeren met franco brievenonder letter A Z bij den BoeMiandelaar R C HUGE Goadsche Sitigel No 87 te Rotterdam BODliN GEVRAAGD Voor Gouda en omliggende plaatteu wordenFLINKE BODEN geviiipgd voor eene Vereeniging gevestigd te Amattnlam tot het A nwo ven van L n Brie reii franto onder lettersW V bg den BQekha dekar CAREL CÖRJiPTIAANS Nieuwe VöaetórM A A W96 te Amsterdam VERKOOPINQ van eenlg Boekdrukkers mateneel PERSEN BAMEN enz en LINIEEpMAOHINE op VfiUDAG den 12 FfiBRUARl 1875 des voonnidd ig 8 te 11 uren tef drtjtkerg f a T A HOOIBERG te fyid i Notitie op franco aanvrage verkrijgbaar HOÜTVËiLÏM R OTte3K 2da3Vi QP WOENSDAG 3 FEBRUARI 1875 de Bf middags ten één ure ten overstaan v i d n Deurwaarder JOHAN COENRAAD DACH in een der logden van het Algemeen Verkoopokaal aldaar van eene aanzieblgke rersoh i it zee aangebrachte bestaande uit ea 40 000 stubs PETERSBüReBR KfiOOlf SJADBCHE KONINGSBERGER en WltBl GER VUREN en GRENEN DELEN en iBM TEN van verschillende afmetingen benevens ene Partij VIERKANTE BATiKBN JWFERS en KOLDERS Alles breeder omschreven in Notit a pp franco aanvrage te bekoiften ten kantore vpn voornoemden DeijrWuarder Deze Houtwaren liggen aan de Werf geaa d Het Rotterdamach Welvaren aan dei HoogeaZeedgk te Rotterdam bijzonder geschikt Wvervoer te w r en te land v