Goudsche Courant, woensdag 3 februari 1875

Woensdag 3 Februari 1875 TT 1628 GROOTE OPRUIMING GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda en Onislrelien VAN ïP 5 iï flI S I en vele NOUVEAUTÉS TOT ZEE R LA GE P R IJ Z E IV 13 Sj JM so3 ir W i t i De inzending van adrertent ön kan geschieden tot éón nur des namiddags van den dag der nitgave ten rooriieele tan dea verbouw ran het JsratWisfhï Dudc mannen tit örouujfjthuis ALHIER TE 0£VEM DOOS DX Liedertafel APOLLO en de OrohestvereenigiDg IPSm ÜS PI3ÜÜ ÜID üSllflü et nedewerking nn eenige i ettiin en au elders p Zondag 31 Januari 1875 des avonds ten 7 ure in de Sociëteit ONS GENOEOBN Eerste Afdeeling Ouverture Prometheus Beethoven Adagio et Boudo pour Ie Violon ViïuxTiiMPS 9 Hymae sn die Musik far Manoerchor Lachnmb 4 Trio Op 12 voor piano viool en violoncelle J N Hummel o Allegro agitato h Andante e Presto Tweede Afdeeling 5 Adagio uit de Ie Sym phonie Beethoven 6 Fautaiaie ar Faust pour Ie Violon Allaed 7 Trio Op 11 voor piano viool en violoncello Beethoven a Allegro cou brio h Adagio c Allegretto con varia Das Kirchlein far Miin nerchor Bakkbb 9 Finale Entree voor Inteekenaren en Leden der Sociëteit Ons Genokoen met dames en kinderen 0 60 per persoon Niet Leden f 0 99 per persoon 10 Ter voorkomifig van verwarring wordt ieder persoon verzocht ij n kaartje zelve te overbandigen m NIEUWE VISCIIWLXKEL HARKT A 154 Heden ontvangen versche gespeende OESTKBS alsmede TONGEN WORST TEaFFELen CERVELAATWORST SAUCIJS de BOÜIX 6NE en gerookt VLEESCH voorts echte Bngelsche BOKKEMS SPROT ANSJOVISCH CHINASAPPELEN en CITROENEN Fransche en Bngelsche COMESTIBLES Japansche So a fijne gemarineerde en gewone HARING nienwe ZOÜTEVISCH en STOKVISCH fijne TAFELPEEBEN an APPELEN enz enz De Salon tot het gebruik maken van Oesters en verdere Vervcrschingen blijft steeds geopend Versche ZEEVISCH wordt bij voornitbe telUo t aangenomen Jobannes P OÜTMAlïS Van af MAANDAG 1 Februari Groote Voor aars OPRUIMING TOT VEEL verminderde Prijzen Bahlmann en Co GOUDA Maandag Dinsdag en Woensdag Buitengewone OPRUIMING 1 Andries van Dantzig Hoogstraat 1 pais fan de Markt pa VAN Openbare Verkoopinff op MAANDAG 15 FEBRUABIJ 1875 voorm Elf uur in het Eoffijhuis Hashonie te Gouda van 1 een kapitaal WINKEL en WOONHUIS aan de Botermarkt wyk A n 70 te Gouda met ERF PLAATS SCHUUR u vrijen GANG naar de Kostergözensteeg Te aanvaarden 1 April 1875 2 eene ruime WERKPLAATS met KEUKEN en ERF aan den Korten Tiendeweg wjjk D n 97 achter uitkomende in het eerste perceel Te aanvaarden als voren 3 een ruim WINKEL en WOONHUIS ACHTEHGKBOUW en ERF aan den Raam wiJk O n 359 359o en 360 te Gouda Verhuurd by de week in vjjf perceelen 4 een WOONHUIS aan den Groeneweg wijk L n 109 te Gouda met ERF en stuk GROND daarachter Verhuurd by de week in twee perceelen 5 een WOONHUIS en ERF in de Keizerstraat wijk K n 183 te Gouda thans dienende ids LOGEMENT en verhuurd hy de week O een WOONHUIS en ERF in de Lemdulsteeg wjjk M n U7 te Gouda Verhuurd bjj de week 70 9 drie stukken BOUWGROND aan deHoefsteeg en Zak te Gouda De perceelen 1 en 2 en 7 9 zullen ook gecombineerd worden geveild Inlichtingen teu antore van Notaris Mr KIST te Gouda Gouilx Druk lau i UriuLmu FABRIEK E DE J0N6H C CIV 016 TB O TJ ID E WA T E 12 Vervaardigen en leveren HAND en 8T00MBAGGERMOLENS HAND en STOOM HEILIEREN en verder alle WERKTUIGEN en GBREEDSCHAPPEN hg de uitvoering van publieke werken benoodigd Openbare Vrijwillige Vcrkooping te WADDINXVEEN op WOENSDAG 3 FEBRUARIJ 1875 des yoormiddags ten 11 uur in het Koffijhuis van den Heer 6 COMPIER aan het dorp aldaar van een HUIS en perceel TIIINGRO XD met ERVE TUIN en GROND gelegen achter elkander in de Gemeente Wadtdinxveen Breeder hig biljetten en informatien ten kantore van Notaris MOLENAAR te Waddiiixeeen VRU ran alle minerale substantiön uit de fijnste stoffen samengesteld eenen aangenaam consistent schuim gevende en van eenen heerlijken gaur heeft de MALZ ZEEP van JOHAN HOPF zich onder alle standen consumenten vorschaft die na ze eenmaal gebruikt te hebben die zeep niet meer willen missen De M z Zeep verfijnt en verfraait de huid onderhoudt en verwekt eenen witten tint zuivert de huid van alle onreinheden maakt de ruwe en springende handen zacht als flnweel en il door haie groote gehalte van Mout waarvan de gunstige werking op zwakke zenuwen algemeen bekend is bgzonder dienstig tegen het beven der handen Prijs ïV j cent per stuk 6 stuks 95 cent 35 50 en fO cent per stuk JOH HOFF sche Centraaldepot Amtterdam Smalle Bloemmarkt bjj de Stilsteeg F 1 54 Verkrijgbaar te Gouda bjj J C van VBEÜMINGEN f5 75 in plaats vanf 29 Dr K KABMARCH en Prof P HEEREN 8 Technologisch of Volledige Handleiding voor allB takken v tt DRIE LIJVIGE BOEKDEELEN B De prjjs van dit werk was tot op heden 29 en is thans verkrijgbaar voor den zeer goedkoopen prijs van 5 75 bij den Boekhandelaar A BltlNKMAN te Guoda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 fnmco per post 2 BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht Nadat in de titling der nat erg op Vryda het btkeods amendeaeat LabouId e was verworpen met 359 trgen 335 teinmeD waarmede beslist werd d t de Beerilerheid tegen de republiek gesiemd is drong de verstooirne Zaterdag Isiigs eeue achterdeur weder Umea De opeahaili e uitroeping van de republiek it V dag verworpen maar de quaeatie ran de stilzwygeiide erkenning v den iegenw ordigen toestand dus erne leer fermomde bcreaiigiug ran den lieslanii den rrpub ikeinseheii rei eerlngsrorm is Zaterdag met 1 itea merrderbeid aaagenomeü 353 tegen 352 teianien Het betrof een ameuderaeut ran deu heer Walton hetwelk bepaalde d t de tegenwoordige president der republiek na afloop van zijn mandaat we ler nor T ji r r rkieatta t tolt zgn De eoMminie verklaarde er ricli tegen bg monde ran den beer Ventaron en vroeg de prealabele juaestie Ueze wenl net verplettcrenile Meerderheid afgestemd en ondanks het verzet der commissie het voorstel zelf aaugenomen looels reedi gezegd is met I item meerderheid Ia groote opgewondenheid eindigde deze zitting De Duitscbe K jksdag beeft de Bsnkwel bij laatste ttemm ng met groole meerderhei l aangenomen De leer Delbiück las eene Boodschap des Keizers voor waarbij de zitting gesloten wordt verklaard De Byksdag ging alteen na drie keeren een Soci op den Keizer te hebben nitgebracht Het belang van den Duitschen Rijksdag week nog viSor het sluiten der zitting voordat van den Pruisiaohen Landdag bet roornaamste werk zal zyn de organiaatie van het provinciaal bestuur op deh grondslag van de districts organisaiie de gemeenteiret zal aarscbynlijk blgren ruste tot hit volgend jiur bet plan bestaat bn de regeling van het gemeentebestnnr to soheiding te maken tusschen siad en land Volgens da Past heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken zich verklaard voor de brnoe mmg vaa de burgemeeslers door de Itegeering Jobn Bright beeft te Birmingham opnieuw ten redefoenng uitgesproken waarin hij de eigen zinnigheid van sommige liberalen die aa byxaken verkiezingsleuzen ontleenden a 8 de groote bron der verdeeldheid in de liberale partü en als de hoofdoorzaak tan hun nederlaag by dcstemliua be obreven heeft Hij verklaarde dat zyn minder vleiende woorden omtrent de Staatskerk gebezigd rolttrekt niet ten doel hadden een agitaiie tegen hnnt in t leven te roepen eu verklaarde zich ten slotte zeer bepaald tegeu bet streven van de artieiderfklasae om een vertegenwoordiging naar de maatschappelyke standen in t Parlement te erkrijgeii De eigenaars der kolelimyneu en ijzerfabrleken in ZuldWales hebben definitief tut de slaking der werknanheden besloten Gisteren zouden dus lUO OOO irbeiders baiten verdienste zyn De werklieden in de Darhamm nen zyn door hun patroons verwittigd dat op 16 Maart hun loon met 2U pCt verminderd tal warden zoodat behalve de reeds aangekondigde nienwe werkstakingen waartchijnlyk in asiitoclit ijn Bjj de beraadslagingen over de begrooting voor het departement van binnenlandsche zaken werd in de Bel isohe kamer eene discussie geroerd over de in tiobtinf der sohnltery Van de eene züde werd door F venohilltnde sprekers de noodzakelijkheid betoogd om tot eene reorgmisatie vai dat wapen over te gaan terwijl dit denkbeeld van de andere zijde krachtig werd bestreden omdat men óf den tegenwoordigeu toestand voldoende achtte óf voornieuwe lasten r eesde De Minister scheen het nÏM recht met zich zelven eens te zyn Dat de tegenwoordige toestand roliloende is durfde hy niet btwerea maar sijoe partggenooien wilde hij ook niet voor het hoofd atuoten en daarom besloot bij set de rerklaring dat de zaak een onderwerp vaa overweging uitmaakt altyd een goede uitrlaebt voor een minister Het bleek eehter ook wel ait zijn nde dat hij eigenlijk met de zaak verlegen lit en nial recht weet hoe tol een betere organisatie te gerakta Men vreest daarom zeer dat bij nog wel eeniua tijd zal delibereeren want boewei door de Ktten Frère Orban en Bogier op een bepaalde verkltriag omtrent zyn voornejiens werd aangedrongen htdt de minister zicb daartoe niet lattn bewegen Misaohien zou men in BelgiS i volgen als Nederbnü a het vootbeelJ gaf van eene goede organisatie der sobutterijl an deu Standard wordt uit Weenen bericht dat de verlegenwoordigers an Oostenrijk en Uusknd te Koostantinopel zonden hebbeu aangedrongen op het ontsliig van den grootvizier onder bij roeging dat alleen daarSoor de vrieodscbappeiijke betrekkibgen met Turkije zouden kannen wari ea hersteld Dit bericht is zeer stellig eenvoudig een sensatie telegram daar er hoegenaamd niets is wat tot zulk een eisch aanleiding zou kunnen geven Kr bestaat vooruilzicht dat de zaken in Louisiana weldra op vredeliereuile wjjze zullen worden ge schikt Door de partyen aldaar woidt ui het ontwerp eener overeenkomst overwogen waarby de heer Kei logg als gouverneur zou worden erkend maar aan de radicalen controle in de vertegeuwourdigiug zou worden verschaft IT ALIK Volgens de llalie was de zitting van de Kamer der Afgevaardigden waarin Garibaldi den eed ran trüSw nnn de Üioudwet eu den Koning heeft afgelegd bijzonder merkwaardig door de geestdrift welke deze bauüeliiVg heeft opgewekt Nooit zrgt dat blad met uitzondering wellicht van de piccbtige opening van het Parlemeut te Kome zagen wy eeue Kamer zoo sterk bezet als deze De tribunes waren overvol ook die voor de senatoren en voor het corps diplomatique waar mtn vele dames opmerkte In de tribune van h$t hof zagen g al de dames van het huif vau prinses Margaretha de prinses Pallaricciiii de hertogin Sforza Cesarini de hertogin de üela eu2 Het geheel leverde door de verscheidenheid en de pracht der toiletten een sehitterdbden aanblik op Ook buiten het paleis van de Montecitorio was ecc ontzettende menigte op de been om den generaal Garibaldi te tien Het was reeds laat geworden CS uur vóórdat Garibaldi verscheen leunende op zyne krukken en ondersteund door de afgeraardigden Mae chl Cariuli en Arezzena doch zoodra men hem ge waar werd ginven van de tribunes tuide toejuichiiigsn op tern de President der Kamer tevergeefs stilte gebood De leden der linkerzyde on van een gedeelte van het ceutrun stonden op en klapten in de handen de leden der recbterzyiJe bleVen zitten kalm maar welwillend Garibaldi groette en nam zyne plaats in op de uiterste bank der linkerzijde fe e afgeraardigden der liulcerzyde kwamen hem de hand drukken zg die hem van vroeger kenden rie ADYERTENTIËN worden geplaattt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke ommers VUF CENTEN pen zich in zg n geheugen terug en andere lieten zich roorstellen dour den heer Maoro Macobi die naast hem zat Garibnidi droeg zyne gewone muti ran zwart fluweel met gouden liand en syn mot rood geroerden grijzen fmneho Zoodra de spreker die bij hel binnenkomen van Garibaldi aan bet oord was de beer Ferrari zijne rede had geëindigd noodigde de President den generaal it om den eed af Ie leggen en lu de formulier voor eindigende met de woorden voor het gemeenscluippelyk welzijn vaa den Koning en bet Vaderland Aller aandacht was na ten hoogste gespannen Men zag dat Garibaldi iets teide tot den heer Msuro Macchi die keil daarop de muts afnam welke hij tot dusreri met verlot van den President op het bsafd had gehov den en door een anderen a evaardigde geholpen hem hielp opstaan en hem onderaleande Met ilaidelijke krachtige stem zeide Gartktt4i toen ti GiuroMjg Ik zweer het Nauwelijks waien dtsa woorden vernomen of vao Me kautea mes daverende toejuichmgeu op Nooit Zagen wij zulk een geestdrift en gednreode verscheidene minuten waa bet een tooneel nu onbtr scbrgfelgke verroering Ditmaal gümlacbte zelfs da president Ook op het gelaal ran G iribaldi die weder was gaan zitten rertoonde neb eeu glimUcb Hjj stond op eu groette rerscheideu tnaleu De recbl iv zijde liet hare koele houding rarcn en juichte Op de bank der ministers garen de heeren Miiighetti en Cantelil eren luid als huiine vrienden hunne goedkeoring te kennen Het was een der indrulEwek kendste toooeelen welke men rich kan voorstelle i Er lag ook eene diepere beteekrois in leder scheen tot Garibaldi Ie willen zeggeel ïenrraall men bedriext tt daar ginds op uwe rots I llalie is monaM oliaal gezind het is aliijd het ll iié ran 1859 vaii 1860 ran I86I het is datzelfde Ihlie welks kinderen op uwe stem toestielden en stierren voor dt eenheid en onafbaukelgklieid rnn het ryk onder d conslitutioneele regeering ran Victor Emanuel l De Romeinsche c irrespaiideot ran Le Tempi komt in zijn rerhaal aang iniide deze plechtigheid met hel verslag van de Italië overeen Alleen rerhaalt hij nog het een en ander aangaande den rerderen loop der zitting waarin behandeld vrerd eene interpellatie run den beer Ferrari aangaande de inheehtenunemingea op de riilu Rufli De heer Ferrari beschuldigde de Rcgeeflng nan al hare rerplichtingen tekort gekoaea door het urresleeren der 38 republikeinen Na het indruk ekkeiid tooneel dat y boren geschetst hebben werd het debat orer de interpellatie roortgetet De liokerzyde sielt roor dut de Regeeging zou worde gegispt omdat zy in de personen der gearresteerden op de rilla RuSi de indiridueele vryheid had geschonden en inbreuk gemaakt op deouaobend baarheid van bet domicilie Deze motie werd met 232 tegen 121 stemmen verworpen Sedert lang zegt de benoemde correspondent had een Italiaansofc ministerie geene zoo groote meerderheid verworven en het is onnoaMg naar ik meen om de bgzoadert beteekenit de meerderheid onder de bestaande omsiandigheden aan ie toonen Naiiat Garibaldi zyne slem vóór de moiie ran afkeuring hnd uitgebracht verwgderde hjj zich met de vrienden die hem bjj zijn binnenkomen rergezelden Ily werd toen andermaal toegejuicht Ëene onafzienbare menigte waohtte hem buiten op het plein ran Montecitorio en rergezelde hem tot aan üne woning lie toejuicbingeo weergalmden door do lachtj zgn rgtuig was ia Ben MMirillMmiHMlH