Goudsche Courant, woensdag 3 februari 1875

0 tSi vtat als g il3 Het vu een wire tegenfadbt BmJJgNLAJXTD GoDAA 2 Febsdui Z fl k k aet iR ng tu 1 Februari 1375 benoemd tot griffier bij het Kantongerecht te Alphen r J M Reua tbane griffier bg bet Ksntoiiger te WoobruHB De 3 klit O HoogenboOB is bij bewAikking Tan den Guu Generaal g P l Ü genie te Tjilatjap In de litting der Arr Becbtbank te BotterJam TMi Zaterdag werd a a eroordeeld C J G alhier bisch door bet verkeerd omzetten ee er wiisel geraar te hebt o doen ontstAau voor een pasugierstrtin tot 8 dagen gerangeniastruf e nz Bg Koninklijk besluit van 24 Januari zijn le jaarwedden vao de Rijksveliluaehters nader vaatgesleld Is volgt lekl 660 2e kl 650 3e kl 475 Toor dM welke bijeander belast zgu met bet toeiiobt op de jacht en visaoherij a der 2e kl op ƒ 520 i 3e kl op 45U een en ander te rekenen van 1 Jaoiuri dezes jaarv I a reeds vroeger gebleken welwillendheid der mnfieicgetelecbappen hier ter stede gevestifjd bleek Zondi avwid opnieuw toe tg ten voordeele van het Isnélitiaeh Uude Mannen en Vrouwenhuis alhier m weert gaven Ofcchoon die welwillendheid reeds reobt geelt op eea leer ncbtzinnige critiek too eg h r al niet geheel tot xwiggen brengt eoodort t ons geueegen te verllmn dat ook dan wanneer wg het Aubeperktste Ireeht op oriiiek hadden wij met lof v n deie nitWderiug konden gewagen De jeogdige dilettanten gaven van Mer goeden mtikg blijk en doen veel voor de toekomst bopen Minder anngenaan is het ons te moelea ikehlen ttt het moniieliik gedeelte vau bet publiek weinig Wd opgevoed eeheen Te midden an zoovele dames op een eoneert voortdeiend wolkjrs sigarendamp de iuobt in te blawn Met gekoele veront amnig van de vereisehte beleefdheid jegen de zangers en de vronwelijke bezoeken waarlijk t was te erg Beleefdheid is ook een deugil Oondsehe heeren I Deze brMiineriiit sclnjfit noodig Wg wenscben t gg voerlaaii oor mu irk nil genot gepaavd Mn vronwviijk gezelsehap ten miiista uw sigaar Mh willen opofferen Kfint o wilt g dat niet dan behoort gij overal Vbais behalve in een fatsoenlijk ge nlacfaap f Het hoofd comité voor het Tkort ecke monument ikeeft aan de verschillende Sub commissien de volgende oircuUire gezonden i Gra K hage 23 Januari 1875 Het Hoofd cjmité voor een huldeblyk ter nagedachtenis vau mr J K Thorbecke heelt bfsloten tot meenroeping eetier algem ene vergadering te houden te Amsterdam Zaïerdag 6 Februari n s dis middags ten half één ure in het lokaal Keiiertkrlo Singel tiver de Munt De punten van behandeling rijn l T overwegen of er imar aanleiding van gebenrteoïssrn van drn laatsten tgd termen zyn tot wijziging van het besluit genomen op eene bijeeneenkomst van vrienden en vereerders van mr Thorbecke den 17 Juli 1873 te Utrecht gehouden welk besluit Ittidile op te richten een siandbeeld vnn Thorbroke te s Gravenbage en bg tuestemmenne beantwoording dier vfaag eene andere gemeente des Unds als plaata van oprichting van het beeld ante ijzen t De bestemming te bepalen der gelden die bigken nllen later na uitvoering an het programma overigt zgn Tbt bijwoning der vergadering worden opgeroepen de leden der Centrale Commissie en door tussohen kbmst van de Suh commissien allen die door het lederen an geldelijke bijdragen tot het bgsenbren cen der benoudigde geldrn heliben medegewerkt DUir btt boodi comité onbrkend is met de nntneh Van hen die bijdragen leverden en het du niet treet wie tot bgwoning der Vergadering gerechtigd tjjn worden de sub c nmis iiun vriendelgk ttilgenoo digd aan hen die dooir n ter algemeene vergadering nllen worden opgeroepen eenig bewgs van toegang te geven Narnmt het Hpofd comité wat gtl W H Hulléht Foori W J Knoop Seer Kaar aanleiding van deze circulaire dt et de sub OMnaiuie alhier bij achterstaande advertentie eêne ilnoodiglt Ut tijwonirig ieaer vergadering die voorzeker door velen van h n die vroeger toonden vereerders te zijn van den groaten staatsman zal worden bijgcwooud Uit Nieawetkerk n dlJssel schrijft men dfl 28 Jan Donderdag vierde on e voormalige Blifgeaeester de beer M £ O van Lnkerveld Blanicen tbnns secretaria zgn r f en twintif jarig jnblé in laatstgenoemde betrekking Aan blijken var achting en belangstelling vau vele ingezetenen heeft het hem niet ontbroken In het dorp wapperde schier vau alle huizen de dlieklear en werden den geheeleu dag vreugdeschoten te zgAer eere gdosf Te s Qravenhage is 1 Februari een Begeeringstelegram van Atchin dd S6 Januari ontvangen Panglima tjott iTit de XXII Moekin is bij het gevecht op 31 December gesneuveld laann Longbattah ligt ziek iu de bovenlandea Toekoe Kajoet Bit de XXVI lloekim ijvert sterk voor deh oorlog maar bet volk verlauijt naar vrede Den 22ii Januari zijn Moeki en Laboean Halljie op de Westkust getuchtigd te Poeloekajoe werd de Nederlandsche vlag geheschen Deu 23n werd te Poengei blang Tjoet eea nieuwe post gevestigd zonder dat eene ontmoeting mrt den vij ind plaats VAnd De gezondheidstoestand is minder gunstig van iS tot 26 Januari deden zich 13 chotera gevallbn voor De tweede kadief is tol hervatting barer werkzaamheden bijeengeroepen tegen Woensdag 10 Februari ten 3 uur Bg kon besluit v n 29 Jan II is uit overweging dat de noodzakelijkheid gebleken is om ten dienate van het openbitai Uger nderwijs in Nederl Indie aldaar eenige hnlponder yzi resun aan te stellen de minister Van kolomen gedtachtigd naar gelang der behoefte voor bet lager onderwijs aan Europeanen en met dezen gelijkgesteMen ter beschikking van den gonvernAir generaal van Nederl Indie te stellen hnlpondcrwijzeressen die in bet bezit zgn van eene acie van bekwaamheid lils hoofdonderwijzeres of hnlponderwgzeres hier e iMde of in Nederl Indie verkregen Hniponilerwijzeressen in Nederl Indie aangesteld zijnde genieten eene bezoldiging van 126 s maaiids en zes driejanriyksche verhoogingen ied r Van 25 s maafnilsr alsmnle vrije woning of anders indemniteit voor hnahasr tot ketielfde bedrag dat thans aldaatr voor onderwijzers der derde klasse is of later mocht worden viMgesleld Bovendien genieten hnIponderiVijzeresseu na trie jaren dienst nog verhoogingen Wanneer zij in het bezit zijn eener acte als hoofdonderwijzeres ef r m a tnteekening vodr vreemde talen Voor hair die in het bezit is eener acte van boofddAderwijzeres wordi na zes jaren dieatt de benoemiDg van l ulpDnderwiJEcres vervangen doOr die van onderwyzerss In de Vrgdng gehouden rgadcring der oommissie voor het gedenk teeken van Leidens ontzet tverd door den voorzitter mededeeling gedaan vaa de volgende bg hem ontvangen bgdrngeii 1 van de commissie te Amsterdam vso 397 47 i 2 van die te Leeuwarden 180 3 vaneen aanial belangstellenden te Brielie ƒ 39 50 en 4 uit Gouda en Zalt Bommrl 11 Tevens berichtte hg dat bg hem van een ongenoemd Warm voorstander van het monument was ingekomen 1 10 lot in de 2378te Ned Siaatsloiérij n 4026 om de eventueele opbrengst daarvan ten behoeve vau het gedeukteeken te strekken Van een en ander werd door de vergadering in dank kennis genomen Moge het velen opwekken om het vaderlandsche plan der commissie ook verder te ondersteunen rn d lardoor de totstandkoming van het scboone gedenkteekrn te helpen bespoedigen De godgeleerde faculteit der Utreohtsche boogeschool heelt in een aitvoerig adres aan de tweede kamer bedenkingen ingebracht tegeir het wetsontwerp tol regeling van hef hooger onderwijs Met nadruk komt die faculteit op tegen de opheffing van Ie bculteit der godgeleerdheid aan de Nederlandsche boogescholen De faculteit wenscht het behoud zg het ook in meer of min gewyzigden vorm van de faculteit der godgeleerdheid aan alle drie de rij s universiteiten In allen gevallen wordt er op aangedrongen dat er althans eene faculteit der godsdienst wetenioliap worde opgericht De meening dat de godsdienst wetenschap eigenaardig tot de faculteii der letteren behoort kan adressante in geen geval toegeven Imaisrs heelt de godsdienst wetenschap de godsdienst tot object van haar onderzoek en de goidsdienst is in geen geval een letterkundig verschynsel De hoogeraad kamer van strafimken heeft bg arrest van Maandag in zake den usrezen boekhouder bij 4e stadsbank v p leening te Zierikzee M Tlinkler die wegens verschillende feiten door het hof van Zeeland tot zes jaren tuobthuisstraf is veroordeeld uitspraak gedfean De fiaad heelt de voorgestelde cassatie middelen ongegrond verklaard jlt IttnrdlB mitsdien verworpen Men schrijft uit s Hage aan het N v d D iltt wederom bg de directje der Staals loterj het voornemen schijnt te bestaan dea minister van Inanciëu te bewegen eene niekwe uitbreiding aan die inrichting te geven en nog een duirandtal loten toe ta voegen aan het reeda vermeerderde plan De gezamenlijke bakkers te Deventer hebben sedert Zaterdag de pryzeo van het brood aanaerkelgk verlaagd waarschjjolgk reeds eea gevolg van de eerstdaags te houden meeliiu voor het oprichten eener broodfabriek aldaar Het voorloopig bestuur der Vereeniging tot invoering der lijkeiiverbrinding in Nederland heeft de volgende oiroulaire verspreid Het begraven van lijken ten einde ze onder dèft grond te doen verrdttén Is niet alleen eeU walgelgk gebruik het is ook gevaarlgk voor de gezondheid der Ie eni1en Toet dwingt de Wet iit begraven het verbranden van Igkeu is niet geoorloofd De Vereeniging tot invoering der lijkenverbradding m Nederland wil pogen aan dien dwang eeu einde te maken Zij zal zich te dien einde na rechtspersoonlijkheid verkregen te hebben tot de Wetgetende Macht wenden nadat door het aantal barer leden voldoende gebleken zal zijn datde daartoe strekkende verandering der wet door zeer relet wenschelgk wordt geacht Tevens wil de Vereeniging nu reeds terwgl de Wet liet verbranden van Igken nug niet eekunt de invoering der lijkenverbraii dmg voorbereiden Daartoe wil zij juiste begrippen helpen verspreiden omtreBt hrt begraven en het erbranden van t eti w kapitaal vormen voor de oprichting of het helpen oprichten van lijkovriil De statuten zullen zéi5 luiden dat de leden gebed vrij blijven om Wanneer de vryheid tot bet verbranden Van lijkeu zal z n Verkregen daiti vab al of niet gebruik te maken Iu de eerste vergadering der leden op 28 Vëè 1874 te Grarenhage geboaden ia de contribniTe over 1875 en zoo de twente vergadering onverboo in 1875 niet mocht plaats hebbeo ouk oVer lÜTtf bepaild op l 50 D4 tweede vergadering der leden zal kraiAteds besint dor eerste vergadering niet wdrden byreng roepen dan nadat het getal leden althans tot dnizeUd zal zijn gestegen Iiitnssc ed is aan het voorlooftt bestuur opgeilragen siatuten te onder werpeti koOT welke de vergadering bebalte de reeds geooeoldè nóg de volgende grondslagen keelt vastgesteld i De vereeniging werkt evenals andere orer het therie land verspreide vereenigingeo ook door plaatselijke afdeelingen Het hoofdbestuur der vereeniging is gevestigd fc s Gravenhage waar eeu door de statuten te béphieu gedeelde der leden Vhn h t hoófdliestuui waotoiioh moeien zgn De algemeene vergadering van afgevaardigden 3tt afdeelingen wordt de eerste maal te i Gravenh e gehouden Daarna bepaalt elke algemeene vergsüerid de plaats waar de volgende algemeene jprgadrt ing zal worden gehouden De afdeelingen zijn behoudens de door de siatntéh vast te stellen beperkingen geheel vrg in de teiie der middelen door welke zg het doel aer vereénigiM willen trachten te helpen bereiken De alileelingec storten in de algemeene kas een guidon sjaars voor elk barer leden Het bedritg der Afdeelingscontributie wordt door de AfUeeling zelve bepaald Leden der Vereenigitig die ge n Leden eener plaatscigke Afdeeling zyn vbrmen e samen eene Alzemeene Afdeeling onder beheer van het HoofdbeslAr en betalen e ie contributie rlh twee golden s jaar aah de algemeene kal Bgdrngen van Begunijhirs Donaieura of DoniMces giften en legaten lorden geütdrt in eeu ituÜderlyk Fonds voor het oprichten of helpen ópriobteb van Igkoveiil B itige saldo s der algefneene kis knniien bij besluit der Algemeene Vergadering i n batije saldo s van afdeelingskasseu lïuiinéb bjj beslUlt der Afdeeling geheel of gedeeltelijk in ditf Fohda gestort warden De bflegging gescViedt ilitillttHena dp door de statuten te bepalen wijze De statuten worden zoO ingericht jat erk enoiU der Vereeniging als rechtspersoon bg de Ittgeeriog kan worden aangevraagd Of de Vereeniging id hare pögidgen zal fllgtti hangt voor een deel Van u die dit leest af Z j kan slagen Indien velen uH er zich bij haar aartsluitSH Zij zal slagen indien allen zich aauslifilen die voititgezondheid op ptjjs stelleu en afkeering zyn vait dtraUg Daarom noodigeu wg u uit oUt lid te wdrdhh vsh de Vereeniging tot invoering der lijkenverUraiiding iu Nedbrland en u daartoe franco miJt duidbIQke opgave van naam qualiteit èn woonplaats aati te melden bij dr J Bulgers te s GrkVenlii d straat 63 h I M it 4 iéA ê fkn aoiiefm üMl plaveiteti die geen geraas veroorzaken anii de ord e vin den dag Het geldt hier houfd akelyk de vooroasmste straten van de wereldstad vooral Oxfordstreet Plannen zijn geopperd om die straat als proef bet gtanict pf bout te plaveien Besloten weid lioor het paroohiaalbettuur dat de bestrating met hout zal gefc iei ii nadat étn primitief voorstel om dit met graniet te dun was verworpen door de aauneiting van eeu amemfeiifeni waaTbg het hout werd aaubériléh Btt natmaSe ta tUenkolen is nog vVivoldig in gebraik oiif Jat Uien Mrdhor een grootere hitte meent te verktggen Uit is echter een groote dwaling daar er tot de omzetting van bet kbez gde water in bnind liaar watersiu as een grootere hitte vereischt wdr di fan daarna door hét brandend at wordt ofgegeitén ttiA deWt Uit Njrekaske Een paardenverkooper te NIenwebrug verkocht een pïitd éan een bkkker aldaar die daarvoor zgn eigen paard in rail zon j èven met ƒ 156 toe De koop getehitldde I avonds laat waarom het paard den volMaden dag zou geleverd en gekeurd worden eu wat t dan niet van zeasen klaar dan verviel de koop Da varkoopeV verzocht den kooper dat deze dien nacht het paard zoolang op sial zou zetten en leende van hem in voorschot 5 Deo volgendeu ochtend bleek het paard kreupel te zgn De kooper wilde bet dia niet ontvangen terwgl de verkooper beweerde dat bet niet kreupel geweeat was en het niet wilde t riunemcn Na eenige dagen het paard op stal te Mn gehad verveelde dit den kooper en hg liet bet door zgn knecht naar den verkooper brengen die het echter niet wilde ontvangen wkarna de knecht ket aan evn boom op bet erf vastbond Tuevallig iroandea op dat erf 3 gezinnen ia behoorde de boom aUl i etfceo bet paard gebonden werd niet aan den Ténobpe Zgo banrman begon ds vreemde gaat oa eenige dagen te ver eiea en t beest had mets te eten zoadat bij de hulp der Politie inriep om bet paard te acfanit n Dit is geschied naar bet paard ataat steedt op den acbutatal zonder dat een eigenaar Mt opvordlBit zoodat tra laatste B en W van Qaakerland kooper en verkooper beiden hebben geson eerd om het paard terug te halen maar geeu van beiden voldoet er aan t Gemeeulebeatuar kan echter aiet op den duur een paard in den kost hebben en nt heeft de Geii eateiaad besloten het paard op de markt te Joah publiek te Verkoopen De quaestie wie eigenaar van het pkard ilt zal door de arrondïssemeolsreoUbank te Heerenveen beslist worden althans de koeiér heelt reeda aanvrage gedaan oB gratie te BOfC n proeedeeren M litahig der zitting van den Gemeenteraad van Hfikiand over d qaaestie van befclid tin den Raad dat zich zon hebben schuldig gemaakt aau deelne in aan aannemingen én leveringen ten behoeve der Gemeente is niet bekend Alhoewel de opgehoopte menaohenaasaa ttd en ordelgk de vergaderzaal van den Baad binnenstroomde verklaarde de Toonitter echter oogenblikkelgk hét weiaig D léven bg bet binnenkomen veroorzaakt voor stooruia der méi en deed daarop de zaal ontruimen De verdere behandeling der zaak had dus in het geheim plaats Koloniën BATAVIA 34 Dfoembei Ih het algemeen overzieht van de Indirr komt het vdlèi nd e vAor Nederlandsch Indii iTerd op 31 dezer w erkelijk ernst dopr de ontvangst van bet bericht dat Zgne Bïcellenlié de Gouverueurtieneraal eervol ontslag had laagd ia verkregen tiirwgl zyn opvolger reeds Was abligewezen Hef was bekend dat de verhouding tatteheo Hinieter rn Gouverneur Generaal niet van de bee wat maar dat het zoover zou kómen wat tléohts vóór zeer weinige ingewgden geen geheim Wy zgn nooit zeker gei eesi dat het bestuur van den t gfeuwoord gen laAdvoogd den geWohen tgd zou dunw tV el werd iu de Kamers de terugroeping van den Oo v Gen alt hoogst btzwaarlgk voorgeateld omdat de oorlog tegen Aljeh nog gevoerd wordt maiir wg veroorloofden ona sedert herhaaldrlgk een twijfel te opperen en te sohrgven tenzg eene of Aidere onvoorziene gebeurtiAis een einde ahn dit beifittir maakt IntUssCben is de gebeurtenis na At AagtfH vin de Compagnie donder voörlierld H opp t Whl dr le etr ttéeds voor teruggedeinsd het gevVaagde o fiiAii oilt Ï6 Ie zegf n tusschentijds aata te aeiten d iolilleb bot ringèn plaats Het Vrilèal Vao de aafuleiding tot deie gebeurtenia ölltnnM one htt reobt om onze adhacsie aan de bandUingen van het ministerie te scheui en Indien de IfteD JeoalS dit hier wordt medegedeeld juist zgn edergegeven dat namelgk de ministervan koloniën den landvoogd in zake de oonvcraie van oonmunaal in individneef grondbezit zooJanrg ain banden heeh willen leggen dat geene enkele verdere handeling zonder zyue Voorafgaande goedkeuring mocht worden gepleegd dan duet het den Gonverneur Generaal eer aan dat bg door een booger begrip van zgn positie gedreteu zgn ontslag heeft gevraagde Het bestuur van Indië op het Plein in den Haag is eene onmogelijkheid en eene ramp voor deze gewesten De Gduvemeurüeneraal kan het standpunt van een ondergeschikt ambtenaar van afwisselende ministers niet iunemen en geen minister kan op zulk een afstand goed besturen al beut hg meer kennis vSn onzen toestand dan den heer ran Goltaieiu kan worden toegekend Gaai men intnSseben een stap verder dan kan de eenige aanleiding tot het gevraagde en verleende ontslag de zaak der oonvcraie niet zgn want de Minister heeft deze quaeatie bg de egrootiogsdiscussie met nadruk verdedigd Waar aten hét iu beginsel eeas is en ain U Indisch bestnnr slechts gemis aan meer tact en betere voorbereiding ten laste kan worden gelegd moet de ontstane botsing dieper eu ernstiger gronden hebben De heer London schijnt reeds sedert gemitSen tijd den druk van het gewicht zijner positie te hebben gevoeld ta hij spreidt althans één talent ten toon dat slechts Weinigen eigen iS die lich op staatkundig terrein bewegen hg weet heen te gaan en 6n gedacht afstand te doett ran het gezag Als het ware wykende voor beginselen is dan de man die aan beginselen hecht verplicht het einde van een zwak en impopulair bestuur te Üetrenren omdat de omstapdig t den den aftredeode in het gelijk stellen De benoemjng van den heer van Laosberge heelt bier niét minder verbazing rtrwekl Men is er aan gewoon geraakt het ifoogste gezag bekleed te zien door mannen vreemd aan Indië Haar in den regel zijn louverneurs generaal min of meer bekende personen Nu I oge de heer T L een aan van kunde op diploaaiiek terrein zgn op staatkundig of kóloItiaal gjoièd i hiér nooit iets Van hem ernoaen £ n nu zal de positie deze zgn dat een aintater vreead aan Indié iji de détails wil betinren lerwijl de landvoogd een gemimen tgd zal noodig hebben om eenigermale op de hoogte te komen De toestand ia inderdaad toBderling ea ni4 aitlokkend De stand van zaken in Atjck eischt tooh N öoder meer de erhstige zorg van het bestnnr De gezondheid is iete verbeterd maar schgnt nog zeer veel zorg in te boezemen want de kolonel Pel heeft ia r men ona verzeterU weder eenige versterking en vooral kader aaagevn d terivgl twee majoors afgelast zoodeo aoeteu warden Laat ons de hoop koesteren dat de overttrooaing en de ouatBóeSsdh den dampkring zullen zuiveren Haar overigens is er geen zweem vanyucht tot toenadering veeleer geeft de vijand nieuwe bigken van verdiblielde inspanning oa den sirgd voort te zetten Treurig zal zoo de loesiand met verandert de nalatenschap voor dea nicawen landvoogd s n Overigena kunnen wg ait nnze koloniën beqen geen nieuws mededesleq dan dat ledaeienrs van verschillende bladen op Java bij eerbiedige adressen den GouverueufGeneraal gratie voor de redacteurs vau de JamBode en de roritadandeH hebbeu verzocht die w ens drukpertprooetseu feroordeeld zyn Het v erdiéit opmerking dat drie andere bladen de strafte gestreng achten en den Opnvernenr Generaodaansporeu om gratie te rerlaehen of dat zij by den heer Tan Da alen aan frongen gratie te vragen In de Jatitch ÖlKrant van 22 dezer komt eene w et voor door het gouvernement van Zuid A ustralië afgekondigd waarbg gunstige bepalingen zijn gumaakt Vóór kotohiSten die zich op onderscheideüe tropische cuflures sullen willéto toeleggen Daarenboven wordt eene premie van 1000 ponden sterling uitgeloofd voor dengeen die het eerst 100 ton suiker zal hebben virk regen Van een aanplant van riet in bet Noilbern TerritorSc van deze kolanie Ten behoeve van den fuselier Roghair die in den str yd tegen de Atjehneezen de beide oogen beeft verloi én ia eede inschrgving alhier geopend ten einde een funds vobr hem bgeen tc brengen Tot out leedwezen vernemen wg dat de heer A van Assen die met 1 Februari e k de redactie van het alaciaa ach üandelitlad neerlegt reeds in het begin dier maand met de Prinses Amelia wegens den gADh uktëil Staat z der gèzondkeid naat Nederland tei agkeert Als redacteur van het SatamaantcA Handeltblad treedt Aet 1 Februari a a op de heer Hennc uin giipeiisidlieerd majoor Dit Aijoh moet aan Z E dm GouverneurGeneraal een anonieme brief geschreven zgn waarin onze toestand zeer donker wordt voorgrateld daarliocb de genie noch deiutendance noen dr geoeeakundige dienst voor hun taak opgewassea zouden zijn Die brief moet voorts in Ik een vorm gesteld zyn dat Z E de Gouverneur Generaal het noodig heeft geoordeeld een commitiie voor ooderioek te benoemen loc Naar wg verneken zgn door it Sering maatregelen genomen tegen het lichtvaardig opnemen en ontslaan van krankzinnigen Voorts zSl er eenstaat van inlichtingen omtrent den toestand der Ig ders moeten worden ingediend vooraf te viseeren door een der geneesheeren ji D Laatste Berichtenf Versaille l Febr Heden is in de Kamer de beraadslaging over hét ontwerp Veiitavon voortgezet De heer Wallon diende een amende neut ia waSrbg de rechten en plichten van den President der Republiek geregeld wordeit volgeua de Coiislitutiq vaii 1848 Het recht van ontbinding wordt daarbij San deu President toegekend als de Senaat daarop zijne goedkeuring geeft Bij eene ontbinding moeten de nieuwe verkiezingen binnen drie maanden tiitgescbreveu worden De heer Lorgeril bestrijdt het amendement Qe heer Paris vroeg uit naam der Commissie van dertigen verzending van het amendement naar 4e Con missie opdat ileze het hunne oiiderzoelcen Ue he Dufaure ondersteunt dit vooratel üa zitting it etvoljreus opgehesen Versailles l Febr De Commissie voor de oonstitutioneele wetteh verwerpt bet amendcaea Wallon waarin den President der Bepubliek het feéSt wordt toegekend om op advies van de Sen iat de Kamer te ontbinden Daarentegen band aafi zij de bepaling waarin aan Mac Mahon en met aan ajldére Presidenten der Bepabliek het recht irordt toeg iend om zander advies van Senaat tot eene ontbinding over te gaan Berlijn l Febr De Minister van Biunelandache Zaken heelt hel wetsontwerp op de taelagsa aan de provinciën bg het Huis tan afgevaardigdéi ingediend Het bedrag voor het hieroijder begrepen onderhoud van Staalawegen is 19 Uillioen mark De jaarlgkeche gezamenigke toelagen kedragen 12 aitlloen thaler De Grootvorst Sergins Paul is gisteren hier doorgekomen en heeft na een bezoek hg den Keizer da terugreis naar St Petersberg voortgezet Burgerlijke Stand GlBoaia 21 Jan iotonia Maria oaders l Fraafen C Heaibroek W Badriaaa oaders 1 H Baaberpa ea O Spraijt Elisalwtli Johanna oaders A Bqawawest en C Soer Pieter ouders A den Braber ea A Venseü 31 Theodoras Johauaes oaders P J tin Waas eA U vaa Bussel 1 Febr Sophia Eliuhetb ouders T Sprayt en E van Rhyn OvmcOcK 29 Jsu O Bodeasur ed S Vergeic H j SO W deifirool wed W aa Hooreo 70 j 31 G van der laar 7 l C Frankea 3 r ADVERTENTIBN Voor de bigken van belangstelling ondervonden bg het overlgden vaa MeJufvroaWADRIANA VOOIJS Wed van den Heer G VAM HoFWEOEN beitiigt de fiSfiiilie haren oprechten dank Uit aller naam A VAN VKÊtï De ondnrgeteekenden geren bg deze kennis dat het CQNCERT van het ÜTREGHTSCIÉE STRIJKORCHEST GEEN DOCRÖAiMa zal hebben G C FORTüIJ f DBOOGLEEtÉSfe C C KNAAP C C H PRINCE éoiida 1 Februari 1875 Eene Fatsoenlijke DIENSTBODE vrad eenBETREKKING aU ÏWEEBE OFWËSEÜB TERSTOND of LATER Adres letter D aan het Bareaa dezer Cotirant GEVRAAGÏIS Soliede BOD GN in aUe Steden en Dorpen voor eene gevestigde Vereeniging tegen voordeelige Premie en Provisie Reflecteerendeu gelieven zich te adreaseeren met franco brieven ouder letter A Z bij den Boekhandelaar R C HUGE Gondsche Singel No 87 te Bot terdam