Goudsche Courant, vrijdag 5 februari 1875

Vrijdag 5 Februari W 1629 GOUDSCHE COURAWT niienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tegen 1 Mei a s een HUIS met TUINaan den F kiweelen Singel te Gouda wjjk R n 338 Het is des Dinsdags en Vrijdags tebezichtigen van 10 3 ure en nadere iuformatien zijn te bekomen bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te G ou da Openbare Verkooping OM Contant Gkld te ZEVENHUIZEN op VRIJDAG 5 FEBRUARIJ 1875 des yoorm ten 10 ure van eene groote partjj van verschillende lengte en zwaarte afgennramerd liggende op het erf van den Heer G HEEMSBERGEN achter het zoogenaamde Ziekenhuis te Zevenhuisen HirlJlcblijk Tiiorbeckc Zy die aan de ouJerstiiande Subcommissie hunne bijdragen hebben gegeven voor het huldeblük ter nagedachtenis van Mk J E THOR BECKB worden uitgenoodigd eene VERGADERING bij te wonen op DONDERDAG den 4 FEBRUARI a s in Nut bn Vekm ak boven op de Oosthaven des avonds ten 8 uur Aan hen die dit verlangen zal dan tevens èen bewijs van toegang worden ter hand gesteld voor de Algenieene Vergadering den 6 te Ameterdam te houden Namens de Subcommissie te Gouda D W WESTERBAAN Voorzitter Mb J i ORTüIJN DROOGLEEVER Secret HEDEN GEOPEND Korte Groencndaal wijk I n G ANTÖNWÉCR HORLOGEMAKER beveelt zich aan tot het LEVEREN en flEPAIlEEREN T n alle tot het vak behoorende ARTIKELEN Gouda 1 Februari 1875 wordt niet ten onrechte het MALZ EXÏRAGT door de HierstèllendeD genoemd Gebrouwen uit het beste Mout beantwoordt wegens haren aaogenamen smaak hare buitengewone snelle vertcerbaarheid hare spijzen vervangende kracht VOedzaamheid en paralyseering der schadelijke werking vanj gegeten ongezonde stoffen in de maag inzonderheid door hare geschiktheid om als calmeereud middel voorgeschreven te worden kunnende daardoor alle v HERSTELLENDE met het volste vertrouwen worden aanbevolen Prezen 1 flesch 45 et O flessche f 2 20 13 fle s3chen fi iQ De ledige flesschen worden k 5 cent berekend en tegen dien prijs steeds temggenomen JOH HÜFF sche Centraaldepot yl n tór im Smalle Bloemmarkt bij de Stilsteeg F 154 Verkrijgbaar te Goiida bij J C van VKEÜMINGEN HOEST KEELPIJX DeD Heere W H ZICKENHEIMER te jt oiw i Ik deel u mede dat uw echte DRUIVENBORST HONING 1 bjj miju broeder diens kwi l hoest keelpijn geheel heeft genezen waarom uw uitstekend Druiven preparaat aanbeveling verdient Helferskinlien Ambt Wied Setters 7 April 1873 WAlDMöLLER Predikant 1 Verkrijgbaar 1 de flesch met ge bruiksaanwijzing te Lfufen E Noordijk hi lfKattr V Jonker ldenburg Rotterdum U J W Snabl tié Aliüth Rtjsirfjlt C van Oinkel Scfioonhoven i Wolif k Zoon Doji Voorburg A van Veen ft tt dtrijrceen C tan Eeuwen Hoerden VV H vao Diggelen Gmda bij F II A Wolff Al Ml li R Varouienu Zoon Apoth Boifjlf Virsloot MotlMp 4 J Twoot Det t I e I eu cn i Grav n nfi e J L F C Snabilié Apoth Hanrsysmde W Hendrik St tttM 1 den Hartof HHUffrtter d le Bnailt Ter voorltoming van bedrog is elke 0ncon tuorzun vaneen rood capsule met neven tnand F D b r 1 e k a t e m e 1 tiimjl hinUndlen de naam van den Fabi lekant II ZItkf MlEIMER te tiainz in de Kurk gebraad is Gouda Druk van A Brinkman I met Fen lhonig Dit is geen ioqgenaarad geheimmiddel het bestaatniit druivensuiker en Zwitserschen honig met een aftreks van mout orang bloesem en fenkel Het werkt spoediger en ia aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extrafct borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn heeschheid hoest pjjn in de borst kramphoest en kuchhoest De flesch met gebrijiksaan frijziiig GO Cents Scl de GImborii Gimborn s maagvcrsterkeiid Zulverings Zout Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aangenamen smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad Ems en Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die Ijjden aan coliek migraine rheumatische aandoeujngep constipatie slechte spijsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten waarbij men zich vau 6urgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebraiksaanw 60 Ct nlVCrStC niCuIcinale Levertraan algemeene aanwendmg van levertraan bü borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangeuame smaak van de gewone Levertraan die iian een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het nnjn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak beeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten Ia elk magazjjn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer ij langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30en5 Ct I Ï70P I ftVnlWl a lii S tneene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestandUAei LitVtlTIadil deel van ons bloed is Waar het in tè geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van alle zoogenaamde ijzerprseparaten is deze oplossing van ijzer in levertraan de geschikt3le Ben eetlepel bevat 0 15 gAm ijzer in 8 n licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelijk to Gouda by L Welter L Schenk en J C Zeldenrjjk te Schoonhoven by Wed Wolll en Zoon te Oudewater bij F Jonker Idenburg te Woerden by N C van der Ka En in de andere plaatseain de bekende depots H VON GIMBÜRN De genrigste de aaagenaamste de zuiverste ds ge sondste geurdie bestaat die echt uit aromatische planten gestookt wordten dus het bewte middel ia tegen rhumatiek hoofdpijn lendenpijn di zoo nuttig is voor de kinderenzwakke Persenen om de ledematen er medein te wrijven om ze te versterken bijzonder voor oude menschen diehen versterkt verkwikt herstelten hen lang in goede gezondheid laat leven ia hetberoemde en alge C iD meen gekende Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en ti ohnischo Preparaten die wordt verkocht bjj de voornaamate CoiffeorsGalauterie en Verkoopliuizen van gansch Nederland als Hoofd Depót te Rotterdam VAN UXÉM Kori Hoofdsteeg voor verkoop in t groot en ia verder te verkregen bjj de HH te Gouda bjj B SCHOLTEN Coiffeur Dames en Heerenhaarwerker te Rotterdam bjj Jnlien de Roos Noord blaak Brandes bjj de beurs Van der Hout boewavischmarkt Borghart westewagenstraat Klinger Cie verkoophuis Janssena Daniels Dirckx en Keijzer Snabilié verkoophuizen t groot Sack Cie en Iserie Zn export sHftge Moerkerk N Briibant s Bosch van Gulick Luyckx firma Specht Utrecht fïlüülÖrfÏKOOP 287 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLAS3E begint op MAANDAG 22 F EBRUARI 1875 HAAI Door ziekte mjjn haar gedeelteH lfl lijk verloren hebbende zoo heeft de American Balsem mjjn Haar geheelhersteld Desverkiezeude kan men zich van dewaarheid overtuigen Met achting Amsterdam Get M ALBERS Verlotkundióe De American Balsem geeft binnen eenige wekwi HERGROEI van Haar crrfn de Boos of dftbilvera staakt weldra het uitvallen en belet het vroegtjjdig grjjs worden Franco aanvraag Ji 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postzegels of postwissel bij THEOPHILE Havkundige kerkstraat bjj de Vjjzelstraat 514 Amsterdam NB Öestellingsbrief ontvangt men terug Getuigschriften worden niet geplaatst als op geteekende toestemming GEEN DEPOTS iji NEDERLAND 187Ö It Kennisgeving m3 tU t XvJ jSL BURGEMEESTEa fn WETHOUDERS van Ooadi Kelet op het beslait raa Heeren Gedeputeerde Staten vin Zuid HolUnd b den 21 Deeenbar 1874 N 8 1 Pror blad N 124 Brengen ter algemeene kennia dat de HERIJK dtr Maten en Gewigten dit jaar ui plaat liebben Tin dan 8 Febnurij lot den 13 Haart asniAaande op alle Werkdagen uiigenomeu Donderdag ran dea roormiddagi 9 tot tot dea naoiiddagi S j ure ia een daartoe ingerigt lokaal aan jde Groeueweg naaat de Openbare Burgerachool en dat de letter H in dan gewonen drakrorm sohuio geatelü beatemd ia tot jaarletter Mwel van den IJK al van deu Herijk Op rertoek van den IJker wordt den bclangbeb bcflden medegedeeld dat tot regeling derwerkuamfaadao d £ volgende dagen zjjn aangewcEea Wgk A 8 en 8 February B 12 V C 18 n 15 E 10 en 17 f B I F 19 0 20 H 22 I 23 K 24 L 26 M 2T N 1 O P 8 R 8 8 9 T 10 12 en 13 Woriendt de btlangluMmdtn wort kerimtrd dat cij verpltgt tgii bnnue Maten en Gewigten beboorlgk choonKcaaaki bg den IJker tyden zyn vrrblyf iu de gemeente tot bet ondergaan rail den Herijk te bezorgen dat ly die talk terzuimen of daarin verbind rd worden oormelde Maten en Gewigten t66r den I October nog aan den IJker ter Staiidplaal an het IJkkanloor waaronder dere gemeente behoort Rotterdam ter Herijking moeten aanbieden dat na bet eindigen van den termyn van den H rIJk het gebruiken of voorhanden hebben van Matao en gewigten niet voor ien ran de vereiaobla t a i lmerken ruigen ari 29 der Wet ran den 7 April I8S9 StaaltUad n S7 verboden en atrafiaar ia dat geen andere Oewi ten mogen beataan dan ran SO 2S 20 10 6 2 en 1 Kilogram Pond 5 2 ea 1 Hectogram Ou 5 2 en 1 Decagram Lood 5 2 en 1 Oram Wirt dat roorwerpen waaraan de wettelyke benaming of de waarde ontbreekt niet geykt worden 9 dat da Uk en Haryk kotteloot ge ohieJ $i dat roorwerpen uiei aan de roorschrifled VoU nde met een afkeuriugataeken geatempeld worden en dat de niet juiet tevonden fewij len wanneer y voor juatering ratboar lyn ronder buitengewone bentelling te behaeren door de IJkers op verzoek tua de belanghebbenden gejusteerd worden naar bet bg art 4 ran het koninklijk bealuit van den 16 October 1869 Slaattilad 0 160 va tge lelde tarief bedragende V00 IJZIBXN GeWIGTIN r eo en26Kilog 20Ct 20 10 18 6 2 1 6 ir VOOE KOPEBÏN GbWIGTEN bettemi voor getcoo gebrntk ran 1 Kilogram en daarbeneden 6 cents boven bet Kilogram hel dubbele ran het bedrag l welk roor IJzeren Gewigten der MUile twaarte bepnald is beitemd voor ftjnere mgi en ran 1 Kilogram en durbenedeu I U ceut boren het Kilogram het drie rottd sa het bedrag t welk roor yzeren gewiglen der zelfde twaarte bepaald i l En wordt hnn rerder medegedeeld dat de Weegwerktuigen ao de in gebruik zy nde Gaameters tot den 1 Jannarg 1880 ran dan IJle zgn rrggesteld doch dat de Weegwerktnigtn voor 1 Octder aanitaande en de Gasmeters voor I Jmuarij 1876 duor tempelio ran een bijzonier merk moeten worden voorzien roor welke siempeling geifgenheid zal beataM op denielfden tijd roor den herijk der maten eit gewigten bepaald Dientengerolge worden de ingezetenen aangemaand om lioh op borengenoemde dagen te rerroegeii aan bat lokaal roor den hergk beatemd en bij het aanbiadeu hunner maten au gewigten leren de nog niet geitempalde tceeficerkluiaem e gaemeter mede te btengen ten einde roor te komen de onaangename gerolgrn die bij renuim dnmn roor ben zouden onlataan Gouda den 2 Febmarg 1875 Burgemeester en Wethouders vooomoemd De Secretaris De Borgemeester Dboooleevee FoETinJN VAK Bibsen Uzesdooek BEKENDMAKING BURGEMEESTER eo WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat bal 2e aanrollings Kohier roor de pla it elyke directe beiaiting dezer GeBeeute voor bet dienatjaar 1874 door ben roorloopig raatgeeteld gedurende reertien dafao van dearoormiddag len lien tot dr oamiddMi tan een an ran drie tot rQf w tar SaereUlCrdar gemeente vwör een ieder ter iizing ia aedergelegj biuneu ivelken tijd elk aangeslagene ieg tziJDeu aanslag bij den Raad bezwaren kan iiibreiuftu bg rertoekschrift op ongezegeld papier geacW uf Gouda den 2ikjrebmarij 1875 Bnrgemeeste en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dboooleeves FoSTOim van Beboen Uzeddooen K E N N ISOEVINQ De BURGEMEESTER ran Gouda brengt orereenkomatig art 16 tweede lid der wet ran den 26n Mei 1870 Staaltblttd n 82 ter algemeeue kanui Dat hij gedurende dertig dagen ter inzage ran de belanghebbenden ter Secretarie ran de Gemeente heelt nedergelegd den ataat aanwyzende de uitkomaten van de meting en schatting der gebouw le eigendommm welke nieuw gestichl zijn of aan welke rer Qieuwingen hebben plaats gehad met opgare ran bet jaar waarin do belastbare opbrengst geregeld wordt bedoeld in de artt 15 2 eu 43 an gemelde wet Gouda den 2 Februarg 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Bultcnlatidscli Overzicht De discussie orer de beroegdhetd ran den president der Fransche republiek heeft de meerderheid raojl Zaterdag rersterkt Verscheiden leden ran het rechleroentrum die hnn eigen roórliefde opoiferen roor in belangen ran bet land zuilen hebben besloten zich iu het fait aecompli te schikken zoodat er meer kans komt dat de nieuwe meerderheid inderdaad meerderheid Llijren zal Het tal evenwel aan de yde der vrienden ran da Broglie met ontbreken aan pogingen urn de republiek te keeren al ware het dan ook ten koste eri Cuustitutioneele wetten Deze lieden zijn nergens mcffl ijberreesd roor dan dat Mac Mahon eiiidigeu zal m Oich bet hoofd ran eene geregelde republiek te laten miiken Andere berichten verzekeren dat het rechter centrum 2ioh voorgoed bij de liakenijde heeft aangesloten eo wel om de bonding der Bonapartisten die te duideTijk toonden hoezeer de verwerping der gematigde roorstellen ran Wallon in bun roordeel zoude zijn Dinsdag heeft de nieuwe reldslag in de nat rerg plaats gehad naar aanleiding van het artikel dat da bevoegdheid des presidents regelt De commissie wa er roor aan den president eenrondig bet recht ran ontbinding der rergadering te geren Daarentegen stelde Walldn roor den president bet recht ran ontbinding der nat rerg te rerleenen maar alleen met toeatemmmg ran den senaat Men ziet de commiasie bleef zooveel mogelyk op haar monarchaal standpont Wallon naderde meer de republiek Nog was er een amendement BertaulJ nadeihand orergeaooKa door l peyre waarbg aan Mac Mahon htt recht gegeren werd om éénmaal gedurende zijn presidentschap da rergadering te ontbinden Dit laatste amendement siel met 354 tegen 346 terwijl dat van Walton werd aangenomeu met 425 tegen 243 siemmeo Mea ziet dat vele leden zich naar den tegenwoordigen toestand roegeu Er zgn nu 425 roorstemmers tegen 353 op jl Zaterdag Aangezien de Minintar ran Justitie de6iiitief heeft geweigerd om alle gereclitalgke bescheiden betieSendo de rerkiezing in Nièrre o er te leggen heeft da commissie ran enquête besloten de recbtbaok zelf te rragen om de stukken en indien ook bier een weigering rolgt da beslissing orer te laten ua da Nationale Vergadering De Ouitscbe Bondsraad heeft bat wetaontwerp op den Landstorm aangenomen alsook de wet op de rerlolgangers enz en die up de meenleijarigheid De stemming orer de wel op bet burgerlijk huwelijk ia tot de rolgende zitting uitgesteld Naar men rerneemt heelt de Keizer een eigenhsmiigen brief gericht aM Atphonfus Xi waarbg Graaf Hatzfeld als Uuitsch gezant in Madrid geaccrediteerd wordt De overreikiug van dit schrijven evenals dat ran een dergelijken brief ran den Keizer van Rustand en ran dien rau Oostenrijk zal eerstdaags plaats hebben zoodal daardoor de erkeunirig ran de n euwe Spaanscbe regeericg door de drie groute Noordelijke Mogendheden een roldongen feit is De rerkiezing ran een leider der Eogelsche liberale partij welke men vreesde dat tot nieuwe rerdeeldbeid zou aanleiding geren zal kalm afliiopen De beer Fornter is zoo rerstaiidig geweest te bedauken zoudat alleen lord Hsrtington ernstig eandidaat is Een hoogst merkwaardig feit iu de geschiedenis der laatste dagen is dat Garibaldi Zaterdag een bezoek beeft gebracht aan Victor Emmanuel De koning heeft hem met de meeste onderscheiding ontrangen en ongereer een half unr alleen mrt hem doorgebracht waarbg hij hem rijn steun hreft lorgezegd tot nitroering rau roorstellen om ren beteren gerondheidstoestand in de Campari dt Roma te rerkrijgen aangezien de moerassen aldaar een hoogslrerderfelijkeu lurloed op de gezondheid der bcfoikiiig uitoefeuen Garibaldi werd door den koniug tot aan de deur der andientiezaal uitgeleide gedaan en hij door de officieren ran het militaire huis des koaings naar zijn rijtuig begeleid De Italiaansche Kamer heelt het onderzoek rau de begrooting ran justitie roor 75 ten einde gebracht en deze goedgekeurd Volgens de Liberia is de oommissie roor de veilighfidsivet met li mr werk gereed tot rapporteur is benotmd Depretis de commissie wil volgens dit bind wej uitfuuderingsmnatregeleii maar zulke die tevens ran toepassing rijn op het gebeele land met op enkele provinciën De Noorweegsche Storthiug is geopend Bij de troonrede zyn saiigekoudigd de wetsvoorstellen betreffende de aansluiting aan de Drensch Zweedsche muntconrentie eu de tnvueruig ran bet metrieke stel al ran maten en gewichten Volgens berichten uit Spanje is le operatie ran Morionrs aauVankelijk gelukt en het benarde Pampelona het ontzet nabg De troepen rukken voorwaarts zoadat men spoedig een nader treffen kan tegemoet zien Er is een conrooi lereiisiniddeien binnen Pampalona gebracht Te Santander is een Duitscb oorlogsmatrooe rerraderlgk doodgestoken en ecu ander gewond Ti I f P V 4