Goudsche Courant, vrijdag 5 februari 1875

Ten voordeole der Orfrefdfmeer Ie en ReBonalransche artacn te WaddinxVeen gaf Z rndag avond het aldaar bestaande ziinggezeUcbap Buterpe eene uitvoering in het kerkgebouw der hervormden die bruto heeft op gebrachtV 114 Aan het departelnent van koloniën t s Gravenhage is 3 February het volgende telegram ontvangen van den gouverneur generaal van Nederlandsch Indie luidende Op Java uitbarsting plaats gehad van den Kloet Dièutengeiolge Blitar door moddarvloed zwaar geteisierd Viti HandelMai ituW het rolgende telegram mede bg een firma te Amsterd ontvangen Vreeselijke ui barating van den Kloei den bekend n Tuurspu wenden tierg in de residentie Kediri waarbij Blitar grootendeels door een oddeVstroom is vernield Enkele piaiit iges zijn beióudenjgebleven en geen enkel Europeaan is bij de mp omgekomeu Nadere bijzonderheden worden niet gemeld i 1 il lu het tijfiperk art vier SMeken V n 27 Dec 1874 SPANJE tot 23 Jan 875 zgji bli richten doo longziekte eai 7 in Zuid iHblliind 69 In Utrecht 15 ïen in Friesl4n 276 ronder i In het vori waren 97 rilnderen door die ens ingekomeh ambtsbe stast in Noorfl Brabpnt No rdHollaod in 183 runderen te mea 5tgdperkvan v ier ekln pekte aang st John Lemoinne zegt van Alphonsus XII dat die Vorst ïich tot dusverre voorzioliliger gedragen heeft dan men vin zijn jeugd oa verwachten Men moet de bewijïen van vroomheid die hij na zijn terug komst in rijn U jk heeft gfgeven niet overdrijven Hij zou gern Kuiilug nn Spanje zijn nis hij zijn dagen niet aan de Heilige Maagd wgdde Madrid niet door de Kerk van Antooho b uoentrad en zich niet a in de voeten vhh de Heilige Maagd del Pilar neerivierp hel nnluteu daarvan zou meer gebrek aan vaderlandsliefde dan godsdienst bewgzen Evenzeer moet men de billijkheid erksnndn van den maatregel tegenover de Gecaielijkheid do4r het her stellen vunhet budget oor de geestelijken Men kan vrg zeker zeg t en dat die beiofle uog niet zoo gced is als comptnnt geld omdat dat nog ontbreekt inaar de maatregel is tjit stekeH l geschikt om ile goede verstandhouüitig met dan Heiligen Stoel l e verzekeren Bovendien beefi de Minister van Finanoiëi de hoop uitgedrukt dat de Uee telijkheid zibh opofferingen zou getroosten voor liet Viideriand en zou helpen voorzien in de behoeften voer den oorlog en den nood der sohittkist Maandag Avond is door m oiider OI het te Woelden li fnd gat izoen Beiie stellihgi ten behoeve der algëmeene an welkel bijzonder voldaan heen Bij 4en derer dagen door M M den b men b luit is bij ieder der fcht fegimenti rie ttahiuziek opgeriójit BINNENLAND Gouda 4 Febkuahj jI Wij herinneren met een enkel woord aan de Ter gadering van beden avond lot bijwoning waarvac ieder die heeft bijgedragen tot bet ittanumettt rooK Xkorbeoke is nitgenoodigd Naar wg vernemen heeft onze stadgenoot de heer W van Voorst op den wedstrijd voor Uiterlijke Welsprekendheid te Schiedam een eerste medaille verkregen met bet declameeren van e Cr ei Toe tomt Tot dasierre heeft de nieuwe Regeeriug dan ook haar terrein weten te beweren maar dagelyks ivordt zg bedreigd eu het sohijnt uel dat de coustitutiiueele partij er aan denkt de oude liberale Unie die vroeger maarsdialk O Uonnell aan baar hoofd had te Eerrormen In dat geval zou er sprake van zijn de terugkomst van Serrano te bespoedigen want in Spanje kunnen de partijen niet buiten een genertal Iteeds nu klaagt bet voornaamste orgaan der roya liatischgezinde liberalen La Êpoea bitter overhel witte spuok eren noodlottig als het roode Bij gelegenheid van den aanstaanden reij van z den kfnilïg zullen in alle garniioenen militaire assents n beasealngen van meesters en prevóts op de vernhillende i apeas plaats hebben en tevens geldelijke btlooningeo worden toegekend èan hen die in de verschillende vakken belast zgn geweest met het geven r n olderwijs Een oud student der Leidsshe hoogesehool thans landeigenaar op Java en aldaar woonachtig beeft een verrassend blijk van ingenomenheid met bet eerstdaags te vieren Leidiche jubilc gegeven door aan den burgemeester van Leiden te doen toekomen eene som van ƒ 5300 ten einde op den 8en dezer aan de armen eene baitengewone uitdeeliiig in spijs en drank te doen In een der zalen van Arti et Amioitia Ie Amster dam is ten toon gesteld het kindergesohenk aan Z iM den koning en wel op HU weiisch in gips zooals het werd oniwarpeo door onzen talentvollen F Siracké Het geheel zooala het daar is geplaatst maakt een verrassenden indruk en strekt de handvan den grooten meester tot eere Het is natuurlijkzeer moeielijk om langs grafischeo weg een goed denkbeeld te geren van bet geheel ook is het reeds menigmaal beschreien en bespraken üe ontwerperis allergelukkigst geweest met bet kombineeren van die détails waardoor het geachenk eene historiioh monument wordt ter berinnering aan de dagen vanMei 1874 Alles wat daarop slechti kan zinspelenvindt men in dit kunstwerk vereenigd De voornaamste feiten die het regeeringstgdvak van onzen geliefden vorst kenmerken zgn plastisch voorgesteld Anuterd Cl Uit bet Maandelijksche Praatje van den heer de Brieder in het Februari nommer van de Oida vernemen wg dat binnenkort een nieuw tooneelschrgver zijn eersteling het pabliek zal aanbieden namelgk de heer Maas Geesteranus redacteur der SlimU Cmrani De komedie zal heeten r Zaken dom Dinsdagavond ten 7 ure bad in het hotel de Paauw de jaarlijksolie algemeene vergadering plaats der vereeniaing Onderling Hulphetom onder de zinspreuk EeU iracht Het doel der vereeniging is uitkeering kij ziekte en overlgden aan de leden die uit kleedermakers bestaan Nadat de voorzllter de vergadering geopend en ile secretarie de noiulm gelezen had die warden goed gekeurd deed de penningmeester rekening en verantwoording waaruit blijkt dat de onlvantrsten over 1874 bedroegen ƒ 664 64V3 de uitgaven 319 10 zoodat een batig saldo van ƒ 345 441 9 in kas bigft bo vendien is ten name der vereeniging op het grootboek ingeschreven ƒ lOÜO rentende 2 o Daarop ging men volgens besluit der vorige algemeene vergadering over tot het h rzien van het re gleaent Verschillende wijzigingen door het bestuur voorgesteld werden na dat eeoi e iidiclitingen gevraagd en gekregen waren door de vergadering goedgekeurd Nadat Ie heer Wieser die als bestuurslid moest aftreden met algemeene stemmen herkozen was werd de vergadering gesluten Do vereeniging Onderling Hulpbetoon is een krachtig bewijs hoeveel kun ged ian worden lot bereiking van een goed doel wanneer men zich vereenigt Met diep leedgevoel vernemen wg uit Amsterdam dat de heer Ë J Polgieter wiens ziekte in de laatste dagen weder verergerd was gisterep ochtend op ongeveer 67jarigen leeftijd overleden is De dagbladpers is een orgaan rgker geworden De directeuruitgever A B van den Heuvel te Haarlem heeft het proefnummer uitgegeven van een dagelijks daar in t licht te zenden courant onder den titel Het kleine dagblad In bet inleidend woord zegt de Redactie dat zg in haar richting de Catholieke Staatkunde zal volgen zooals die wordt opgevat en toegepast door de ontwikkelde en bezadigde mannen barer party Naar aanleiding van het thans gebeurde ongeluk op den Hollandschen spoorweg waarvan een hoofdconducteur die de kaartjes ophaalde het slachtoffer was vraagt het Leidsch Dagbl Waarom worden d kaartjes opgehaald terwgl de trein in beweging is Indien het ophalen der kaartjes geschiedde tgdens het stilstaan van den trein zou de thans gevolgde handelwijze die strgdig is met de eisoheo der be Voorzeker niet weinig droeg er toe bij dat zij zoo gelukkig was een bestuur te bezitteu dat geheel kosteloos en inderdaad met verstand en beleid zgn taak vervulde en daaraan is zeker niet het minst het slagen te danken De vereeniging werd opi ericht 14 Maart 1849 Terwijl het bestuur uit 8 personen ia samengesteld waarran 5 van de oprichting af reeds daarin zitting hebben en 3 overleden zijn is gedurende de 16 ja ren dat de vereeniging beslaat aan uitkeeringen bij tiekte en overlijden uitbetaald f 2823 Viin af 1 Januari 187ü bedraagt de uitkeering by ziekte f 4 per week en bij overlijden ƒ 40 Voor zoover nuttige vereenigingen eene gemeente tot eer verstrekken mag Onderling Hulpbetoon licb er op beroemen tot die eer krachtig mede te werken In de zitting der Arr Rechtbank te Kotterdam van JUnsdag morgen stond o a terecht K d B oud 37 j wonende te Oudewater besch wn diefstal van een kaas wegende 15 kilo Eisoh 6 maanden gev eenzaam Over 8 dageu uitspraak schavitig geraarlijt roor de oonductSws Mig en nadeelig voor de passagiers en op dei koop Moonoodig ongetwijfeld Hunnen worden Vermeden Volgene een Spa het oudste boek oj door Chriatütfel Riii oplelliug en aftrekfakl werd = door rJ Whetstone of Wit i een Spanjaard de te voeren in löSsU letters in evenals J accoladen heeft mM Qirard Inventionlji teekjin voor rej mei l Van Nieuwe DiS Op s rgks marine wjij 1 slechts tgdelijk watfS midden in den wi ivekkend li f h wetensohappel k blad werd algebra in 1524 uitgegeven alfs die o a de teejiens voor f in gebruik bracht In 1957 rrd Record schryvw van The igevoerd Ma hem begon Vieta pitale letters troor getallen in oerde Tboolaa Uariol de kleine teek ens en x haakjes en aan den FraHischman Albert Pveile 1629 te danken en het Idiging aan Leibnitz eldt tteo dat tS verldieten f zijn ontslagen Ofschoon zg I aangesteld ia date aaatregel v fat tele gociaaea aogat Het nieuw mmifi de algemctne aAndM lenernal P Q Bom Wnleiding Van Blalw WAr Atjqh UKstiw § jKolgens delj overt gist eri ivai rfe OidttA waan trekken dèor een artiki tjf A h fcese reve OMnBrielii generaal S fT öigirau gA erail ooiii ij fa ontr t i J eh feeRf bij heit steli jjw jkiiig j an den krijgskunil M i j raal ian iSwictea stel e ziet jtcvre l vafi die ver l te ipang ga 5 g m ovM met lij k siibces aak Viitwerkilï er llelen heéli hij n g de vija fd tel ht eaf l t een é nuaia fk airitr e i e tru4e t ttchtcliai h Igd ongeM nl t v i ve aart en na iederii gj ala het ware eeae baJv ƒ af te wnohlen s VMIndtfy Jer 4erachoond dan meli de eisohen van de krijgskunst is overeen te brengéh en ns den val vaii dSn kratonl heeft hij vertuimrl door eeuQ onmiddelgke vervotgiag van den vgand bet moreel succes dat behaald was tut eene tjeslissenda overwinning te maken Na den val van den Kr toa schijnt generaal van Swietéti de oiideriverping verwacht Ie hebben doch de uitkom t bedroog die verwacliting Generaal Boomt gelooft dal toen het bleek hoe de niet verslagen en niet vervolgde vjjand zidi spoetlig herstelde nieuwe posiiiën bezette en van toenadering geen blijk gaf het onmogelijk bad moeten bigkeri dat iemand zich langer illusiün maakte dat ieder tot de overtuiging had moeten komen dat langt den tot nu toe gevolgijen weg een spoedige gemakkelijke overwinning onmogelijk was Generaal van Swieten bleef er intn schen andera over denken en met het bezetten en bevestigen van den Kraton igna taak als geëindigd te besobouwen Oeneraal Knoop is dus volgens generaal Ueomi geheel gerechtigd tot de uitspraak De tweede expeditie tegen Atjeh is slechts ten halve gelukt Sinda de Kraton viel is een vol jaar verloopen n het waa een jaar van aanboudenden strijd waarin de bezetting Van den Kraton rusteloos werd bestookt en waarin de tiapperen tal van bloedige gevechten hebben moeten leveren eerst om zich den vgand van het Igf en de gemeenschap net het strand open te houden vervolgens om zich eenige ruimte te versobaffen Aan duizenden kostte dat jaar het leven en de gatondbeid terwgl de onderwerping van Aljeh nog steeda op zich laat wachten Generaal Booms bespreekt nn verder bet oorlogebeleid naar aanleiding vun de brochure Vto Brutus Brutus da pseudoniem bevalt ons niet en da toon van zijn brief kon eenvoudiger Eyn if ongetwgfeld een deskundige zegt gen Booms en Ter oedelijk iemand die in hangen rang de tweede expeditie medemaakte zgne stem dient dua geboord Eerst thans is de Regeeiing tot de overtuiging gekomen dat sterker macht kolonel Pel in ttaat moet stellen tot het hervatten van een krachtig offensief Men mag voor geene opofferingen terugdeiasen A eb moet thans vallen zal onze heericbappg ver Indi8 staan blijven I Ten slotte zegt generaal Booms het volgende Tegenover den zedelij ken knak dien de enquête en haar voorspel aan bet Indische leger heeft gegleven en den ph sieken knak van den te lang gerekten oorlog staan echter ook lichtpunten Hoe onverwtoht en smartelijk het échec hoe gevoelig de verliezen hoe groot de ontbering en bet lijden aoms waren en besmettelijke ziekten haar teisterden de Isdiscbe zeeën landmacht en hare tgdelgke kameraden van het Naderlandsche leger hebben steeds trouw hun plicht gedaan daarover is maar één gevoelen zelfs in tien vreemde waar men ons met lof anders niet bederft is de dapperheid van onze troepen van de oSdteren vooral erkend en geprezen En het zegt iets dapper te zgn tegenover een vijand als dappere Atjheneaion j steeds zijn plicht ta doen in dien verwoeden rtMtaioozen langdurigea kamp op den uithoek vno d D r rftrch Ooénn oi der ortikbrndigheden als del el nde De natie is wel niet achtergebleven in hulde en hulpbetoon Maar ia er meer noodig dan hulde ten geld om den oorlog tot een goed einde en het Inidiaohe leger op krachten te brengen Er zijn men Bèkens noedig zou Datndels gezegd hebben en een andere Daendela aan hun hoofd om terecht te brengen wat bederven is en de toekoms te verzekeren De examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid voor het ibidilelbaar onderwijs welke dusverrein de amdcn Mei en Juni werden afgenomen tullen dit jaar ïn de maand October plaat hebbeo Nadere mededeeliug dienaangaande kan worden te gemoetlaaien i Tegenwoordig wordt ons land overstï dmd mtetloten in buiteiiltndache loterijen diede oaderoeiuers aioh veroorloven te behandigen aan personen wiei naam leer juist op het adres ia aangegeven en met gevulde pottwiasela er bij om te betalen Wij bw oe r Wen niets te doen dan onzen mam alechts te teelten en natuurlijk bet geld aan het postkantoorte storten Alles komt dan van zelf te recht Wgworden even gemakkelijk in de gelegenheid gesteldom voor de volgende liklasse te faurneeren en valter een prgs op het Jot dan zal die ons ook wel gazon leu ord n Tea minste dat moet men aan4men f Een onzer tadgenèoten die vljn deze ongevraagde ieleg nheid oili rortu te maken jof te doen maliM niet p VoBteei èn wil heeft aan de ondemeners een ongefrankeera brief ge oudeu waarin hgtennis geeft dat hij g u loten verlangt en dat deze r bctebikking van d i afzei der liggen Hij nK t ilat waaneer allen de beleefdheid van de onderne e op deze wijze b aotwaorden de e het bekaadiftn van loten wel zonden slaken De raad is niet leaht en gaarne geven wij tf daarom publiciteit aiui Ar a INGEZONDEN Wg beleven weder dagen die bg schijnbaar mat n kafmle bij velen ongerustheid kwekken terwgl anderen Ike bekommering als chiiMe bespotten Wg hebben oiize utopiaoen die vrede vrede en geen gevaar I wg beblien onze alarmisten die gevaar gevHf en geen vrede I roepen die het er voor bonden dat elke staat die niet om met von S bel te preken zgne gzereu egden kan itoonen gevaar loopt om ÏH de mogelgke botsing van volken tegen Volken Ie gronde te gaan Overal hebben toerustingen plaats die schier tot het uiterste worden gedreven de oorlogsbudgetten worden tot schromelijke hoogte opgevoerd Zullen de groote mogendheden die nuken en gemaakt willen hebben zonder vrucht Ona land kan in teodanigiu atrijd worden betrokken bet g dan met of tegen den wil van ons hoog Bestuur Brieven van Dultschera miaacbieo echt wijzen op eventualiteiten die op grond van bereids verwezenIgkte en voorbereldeude plannen niet te eenenmale onmogelgk konden zgn Noordduitschlands sterk Ieger zijn snel geschapen krachtige vloot wijzen op mogelgkhederi Ons land zon voor Duilschlaud veel waard weien neer misschien dan eenige zijner anoexatiëu vau de laatste jaren Oute ligging aan zee et zoo bruikbare welgelegen havens onze strategische positie met onze houfdrivieren ouze koloniën die 1 nam eenige mogendheid ze in bewaring bij een ventueelen vrede kooden warden teruggekregen onze handelaverbinteniasen de aanleg eu geschiktheid van onze natie voor de zeevaart onze kapitalen en zooVeel neer maken ons lot een wel te begceren buit DuiUchlanda maoht zou een aanwas erlangen die in geen verbonding ataat met de geringe uitgestrektheid van ons grondgebied en de paar miliioeuen lielan die het daarmede aou aanwinnen Het werd alt het dak op het gebouw van Bismarcic s stichting eene voltooulig die zich als met één handgreep liet dnritellen Zoo wentchelgk als dit nn den Duitsoher kon voorkttmen looMer agn wij daarvan tfkeerig Wg zouden BisSflhien winnen aan materieeleu bloei wg zouden Is onder wijlen Napoleon I de eer hebben om te behooren tot eene groote natie sommige misstanden zouden afgeschaft worden wg zonden geen gekibbel hebben in onze tweed kamer en bet gesol met s Lands verdfdigingstalsel hidd van zelf op terwgl leerplicht w fd ingevoerd doch het tegenwicht tegen deze wezenlijke of vermeende voordeden zoa wel niet ver te zoeken zgn De schande van het prijsgeven van keueen tea voorgeslacht verwierf ten prijs van een tffld die in de laaiito jaren eerst bij den vreemde in z jn gewicht en adel werd gewaardeerd onze per oanlljke Vrgfaeid van handelen en spreken veel eohthóllandwh dat onbestaanbaar ia ook maar met de atrikken van den ouden Pruisischen korporaalstok een Uog ahyd bevoorrechte adel met zijn aanmatigingen id leger en staat zouden toestanden teweeg brengen tmrln wy ns bezwaarl k koudei aokikken genregen dat zulk een anrtexatieprooes adres aan do vijf milHarden een zeer duur proces kon worden Nu zijn we ingeenendeele blind voor de schier verplettende overmacht maar meeuen tOch dat er in onze positie en toestand ook is wat ons op betere uitkomst kan doen hopen Het zou er vooral op aankomen dat ons volk energie genoeg toonde om dat proces nfet reeds ter eerste instantie te verliezen Een groot deel onzes lauds ligge voor een coup de mailt of inval open aan bet hart aan Holland en de hoofdstad komt hij bij eeuige energie van het volkin zijner hoofden en leiders niet zoo gemakkelijk Eu werd hij daar geweerd dan kannen we rekenen op hulp al werd die ons slechta uit eigenbaat verleend Eagshnd en Frankrijk kunnen ona niet aan Duitschland gunnen gelijk Duilschland ons niet aan Frankrgk gunnen kan Mogelijk gunden zelfs Rusland en OüStenrijk zulk een aanwas niet Zelfs tot een veVdrag van deeling van land en koloniën als eens in Polen p1aa s vond Zou het bezwaarlijk komen Een Europeesche oriog zou waarschijnlijk het gevolg worden Bn wie berekent de gevolgen daarvan voor het nog altijd niet te hecht vereenigde Noorddoitacbland dat aithans nog eenige jaren werk zal hebben om den verkregen buit te digereeren Daarom en om meerderen redenen zou bet even schandelijk als heilloos wezen idiea wg oaa door tweedracht of door kleinmoedigheid lieten VerUmmen wij pleegden daarnede een zelfmooid Daartegen moeten allen waken en werken Qenict de vreemdeling hier de eigen rechten ala de landzaat egne verplichting aan het nieuwe vaderland wordthierdoor des te duurder Hg moet zich door mogelgke plannen ter verovering in de hand te werken n er Duitscher of i Mer Fransebman looneu hg werd daardoor des te slechter mensch rechten en voorrechten hen hier gegund onwaardig en inderdaad eenremder Wie daartoe megt overhellen en neigingvoeden redde zijn eer en verlate ons hoe spoedigerte liever 1 Verga4ering van dón Gemeenteraad Diaadog 2 Februari Tegenwoordig de bh van Bergen IJsendoora voorz Viruly BfDj Kist Waterhaau van ütrutni Post Urott Hcsseaaalcer Hoogeuboom ijamsom es Straver de bh Muller eo Laijtco bebbcQ kcoais gegevco de vargoderiug niet ta kaooco bijwonen Ue Vttonitter deelt asede dat door kat overlgden vaa X vaa Velzen de betrekking van aurktaiaester over de vorkeas is open gafsllea De aotstea der vorige ver adertsg worden gcleiea en gearresteerd lagekooien zyB eeae miuive vaa aevr de wad T vaa Vreamiogeo keaois gevende vso het overlijdea vaa barea echtgeaaot da Voorsitter betreurt voor de gemeeate dit verlies eu stelt voor oaet een brief van rouwbeklag op de otissive te antwoorden waarmede de vergadering genoegen neemt eene missive van bb Gedeputeerde Staten dezer provincie houdende goedkenring voor K jaren vaa het tarief voor het oversetvoer aan de VUmiagstraat alsmede tot da lerboogde kooCdelijken omslag Notif twee missive s van dexeUde goedkenreude de gewijzigde verordering der joarweddeo van bet onderwijoend personeel en de saakoop vau een bats aaa ds Nieuwe Haven Notif eene missive van de Nederl vereeniging tot beperking van openbare dronkeaschap deu raad aanbevelende om de kermisaf t sehaffen ter visie U en W doen in overleg met dea district scboolopziener en booldoaderwgzer der Ie araienscbool eene voordracht voor bulpoodertvijxeres aan die Kbool waarop geplaatst is nej A W C Micboel ter siaie en benosmiag ia eeue volgando vergadering Rapport van B eo W op het in hunne handen gestelde adres van de wed Kletjoenburg ia overleg en na ondenoek de met pi sebooleoiBmisaie wordt er gunstig op geadviseerd ter visie eu benoeming io eene volgeode vergadering eenige missive s van verschillende eommissién kennis gevende dat al de beooemden np 1 ianaorl haane betrekking hebben oaageaaoien Motif eeue missive van de gezoodbcids commiaaie Boedcdeelaodeder rooster bunoer aftreding Notif eene missive van hh Librynsaesters han leedwezen te kennen gevende over het onlangs bg de begrooting gevallen bealQit omtrent de fondsen dat ag voor 187ft bieraaa xuUen voldoen usar ia den loop san dit jaar ar op zullen terughoBoa Keauisg eene missive van de commissie over het Stedelijk Museum van Oodbedea verzoekende oversebrgviag vau eenige posten over 1874 wordt op voorstel vsa den Voorzitter düdelijk in behandeliDg genumeu en algemeen goedgekeurd eene missive van de Kamet vsn Koophandel en Ngverbeid daarbij inzendende de rekening en verantwoording over 1874 ter visie eene miasive van eeuige bevooen r Nieuwe Uavea enVuilsteeg verzoekende deu naam van Voilsteeg te veranderenb V iu Dwarsstraat B en W vinden het goed en stellenvoor Lange Dwarsstraat ea de Vuile Vestesteeg te noemen korte Dwarassraat ter visie een adres van D Huurman zich beklagende dat door B en W afwijzend is beschikt op zga verzoek tot het aanleggen eener stschtplaats dit stuk niet bg deu raad te huis hsbooreude wordt ter zijde gelegd een adres van de wed C Prins versoekende een gedeeltevan het pensioen door boren man genoten hoeifref B en V haren toestsnd betrcareoi vinden sij toch geene vrgbeid ditaan e bevelen ter visie twee adressen van T Kruisheer en J NienwenhuizeQ verzoekende benoemd te worden tot morktraeesters over de vukeus ter visie een adres van oej J P van W ck vtngekende benMBd I te worden als oaderwljzeres in de handwerken iun de tweede armenschool ter visie een adres van roej S Winkler verzoekeode ontslag tegen 1 Maart dit wordt eervol verleend De Voorzitter deel mede dat de boeken eo kas van den GemeenteOntvanger zijo nagezien en in orde bevonden Aau de orde is een verzoek van de Plaatselijke Schoolcommissie tot verhooging ven het voor kosten van advertentiéu druk en sobrijaoooen beschikbaar gesteld bedrag B en VV stellen voor dil verzoek omdat de noodzakolijkbcid daarvan uit de bescheiden over bet afgeloopen jaar blijkr toetestaan voor 1874 dit wordt goedgekeurd Ëen voorstel van B en V tot af en oversebrijving ran posten op den Staat van Begroeting der Uitgaven voor het dienstjaar 1874 l e Voorz deelt mede dat dezer dagen een begin gemaakt zal wordso met het boren eener Nortuuput acbter het Slodbuis na eene korte discassie of dit de gesebiktste plaats zoude zijn wordt hierin toeg stemd De Voorz du t mededeeliug op welke wijze de gratificatie der halpoadcrwijzers ii verdeeld omdat bb Gedeputeerde Staten diiarvaa inzage vrrlangen Tot Ambtenaar van dta Kurgerlijkea Stand wordt benoenad de beer G A Muller Na mocbtiging om aan de genomen bealuiteu uitvoering te geven zonder recumplie eindigt de Vergadering Laatste Berichten Versailles 3 Febr Bij de voortzetting der discussiëu over bet ontwerp Ventavon heeft de heer Paris uit naam der Commissie voorgesteld in itrtikel de woorden Maarschalk Mac Mahon te vervangen door den President der Kepubliek Art 4 is aldus gewijzigd door de Kamer goedgeketird Art is hierna aangenomen vo gens de redactie derCommissie waaraan de beeren Dafaure en Waüon kunne goedkeuring badden gegeven De beer Bavinel heeft vervolgens een amendement voorgesteld waarbg bepaald wordt dat Versailles de zetel van het Gouvernement en de beide Kamera is Dit amendementis aangenomen met 332 alemnen tegen 327 De Kamer heeft hierna met 521 stemmen tegen 181 besloten tot de verdere lezing van bet ont erp p ds regeling en den overgang des beatuurs over te gaan Zij heeft de discussie hierorer tegen 11 Februari aan de orde gesteld Londen 3 Eebr De Reform dub alhier heeft onder voorzitterschap van den heer Bright eene meeting gehouden waarin met eenparige stemmen bet voorstel van den beer Viliiers is aangenomen om ïen markiea van Uartington als leider der liberale partg te kiezen KaDtongcrecht te Gauda Op de terechtzitting van den 27 Januari 1875 zgn de navolgeode personen veroordeeld M de V lot drie geldboeten elk vaq lO of subs gevangeniastraf van twee dagen voor elke boete D L E D V K en H S ieder tot eene geldboete elk van ƒ 3 of één dag subs gev M de H wed van G v K tot vier geldboeten elk van 1 of ééu dag aube gev voer elke boete P K huisvr van J v V en J U ieder tot twee geldboeten elk van l of één dagaubs gev voor elke boete met verbeurdverklaring der iu betlag genomen maten en gewichten wegens overtredinten der Wet op den herijk van maten en gewichten En allen in de kosten desnoods invorderbaar bg lijfsdwang H ABK T BERICHTEN Gouda 23 Feb Bij zeer weinig haudti waa da stemming flauw Pniketorwe 8 75 a 9 00 Mindere 7 7Al 3 50 Bogge puike 7 25 ii 7 75 Mindere 6 85 a 7 Voer ƒ 6 50 ü 6 75 Gerat puike 7 ü 7 75 Mindere 6 25 a 6 75 Haver zware 4 60 il 6 25 Hennepzaad 8 2 Ï De veemarkt inpi einig aanvoer de haiidel traag vette varkens vnu 3 ii 27 eents per half kilo varkens voorLoiide i vau 0 a 23 cents per half kilo magere varkens en bf tüi vlug verkocht Kaas 24 a 9 Boler 1 50 n ƒ i i Burgerlijke Stand GEaoal 1 Febr Uerrit ouders H Helleman ea G Pknger 2 Siinon onJers P Korswagen en J de Rooa OvtaiEnt 1 Pebr M Loowman l m 8 d Handerbija wed W van der Velden 33 j 4 C A M Peeters 1 j 2 m GtBUWDi 3 Febr F Stoepkeren L Tonnis C Vcrhart en A A Soasbeek 1 Stolwijk eu G Veeastra T Oldenbnrg en G Tonnis J de Jong eu J van der Louw A J de Rsus eu A C dea Edel il R hui en C Goor 1 1 APVERTENTIËN Bevallen van een Zoon N DE VOOIJS Ewjirt Gouda 3 Febr 1875