Goudsche Courant, zondag 7 februari 1875

h Zondag 7 Februari nOLLANDSCIÏESOCIETEITvaii LEVENSVERZEKERINGEN opgerigt iu den jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EENMLIOENGEDEN v igero irneerd Directeur P LANGERHUIJZEN Kantoor te Amsterdam ReguliersdwarBstraat bij het Koningsplein X 301 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadelijk ingaande en uitgestelde LUFBBNTEN OVERLEVINGS KASSEN en OPLOOFENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T DRAUER te Gouda Correspondenten in de Provincie Zaid BoUand Te Gouda de Heer W J Fortugn Droogleever Notaris Brielle Heeren de Kanter Veegens Delft Heer Mr C E Overgaauw Pennis 15 Üordrecht H Vriesendorp ü Gorinchem Heeren C de Gijselaar C s Gravenhage Heer P J Landrij a Leiden Heeren Lezwijn Eigeman l Oudewater Heer R W Haentjens Dekker Bargemeester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopuyt C Vlaardingen Heer Paulus Kikkert Woerden G Groeneveld N 1630 1875 I t GOUDSCHE COURANT Aieuws en Adverlenliélad vöor Goöda en Oinslrclicn M Met diepe droefheid berichten wg dat oSe jongste lieveling CHRISTINA ANNA MARIA in den ouderdom van 14 maanden heden is overleden M PEETERS Jz A M PEETERS Jz VAN VüuiiBN Gouda 4 Febr 1875 Mevrouw KONING verlangt met Mei a s EEN VEENAARDE op aanvrage verkrijgbaar op hetbouw terrein van de nieuwe Infirmerie aan de Karnemelksloot te Gpuda TriH Uli tegen 1 MEI het BUITENVERBLIJF aan den Moordrechtschen Dijk te Gouda geheel geschikt voor ZOMER en WINTERVERBLIJF Te bevragen bij T C BORST op de Gouwe wijk C No 56 aldaar Te GOUDA wordt tegen Mei of later te HUUR gevraagd ▼ oor jong gehuwden zonder kinderen een BENEDENHÜIS met Plaats doch liefst met Tuin Adres met franco brieven en opgave van huur onder letters G Z by den Boekhandelaar P C MAAS aldaar TE HDUR OF TE KOOP tegea 1 Mei a s een HUIS met TUINaan den Fluweelen Singel te Gouda wijk R tn 338 Het is des Dinsdags en Vrijdags tebezichtigen van 10 3 ure en nadere informatien ziJn te bekon en bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda EAMMLAEEN genegen iemand geregeld a Contant te bedienen zenden franco opgave van prijs van Wrak Goede en Beste GOUDSCHE KAAS onder motto Kaas aan den Boekhandelaar J CRA NENDONCQ te Nijmegen WmÏKEL Comp CSiemiBche stoom Verwerij en Drukkerij AMSTERDAM Der Geëerde Clientelle wordt door deze bericht dat de Heer Raam Q 44l te Gouda als AGENT is aangesteld welke zich belast met de aanneming en weder aflevering der Goederen en alwaar eene uitgebreide keuze Stalen te bezichtigen of te ontbieden zijn Prijscouranten te bekomen en verdere informatien verstrekt warden GEVRAAGD Soliede BODEN in alle Steden en Dorpen Toor eene gevestigde Vereeniging tegen voordeelige Pïemie en Provisie Reflecteerenden gelieven zich te adresseeren met francohrieven onder letter A Z bij den Boekhandelaar R C HOGE Goadsche Singel No 87 te liotttrdam 287 taats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 22 FEBRUARI 1875 Openbare Vrijwillige Verkooping VAN TWEE GEBOUWEN alsmede eenige perceelen best staande en gelegen aan de 5 togt in den Zuidplaspolder van ScUeland binnen de Gemeente van Moordrecht op DONDERDAG den 11 FEBRUARIJ 1§75 des middags ten 12 ure in het Schaakboud op den Kleiweg te Gouda bewoond door den Heer A W van WERKHOOVEN Breeder bjj billetten en informatien ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen IIJI P Een klein echter een gewichtig artikel onzer dagelijksche behoefte is een stuk ZEEF Welk een nadeeligen invloed toch kan een ZBEP van onzuivere bestanddeelen hebben ze doet de oogen aan maakt de huid hard en springend en veroorzaakt daaruit alle voortspruitende ongemakken HOE aangenaam opwekkend en verfrisschend is daarentegen eene goede deugdelijke TOILETZEEP en dat is hg uitnemendheid de JOH HOFF che MALZ HOUT ZEEP die bjj hoogen aromatischen genr door harerijke moutgehalte een buitengewone genezende kracht bezit aan de Huid een gezonde kleur te geven en te onderhouden de huid zachten elastisch maakt en daardoor het natuurlijkste middel tegen WIi TERHAl DE en HUIDUITSLAG is Prijzen 1 stuk WL 6 stuks 95 cent 1 35 6 1 95 65 cent en 70 cent JOH HOFF sche Centraaldepot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bij de Stilsteeg F 154 Verkrijgbaar te Gouda bij J C van VREUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN Goud Druk lau A Brinkman Tot liet vullen van holle lüezeu bestaat er geen werkzamer en beter tniildel dan de ÏANI PLOMBE nu de KK Iioft mdarta dr G POPP te VVrenon Bognernnsse no 2 die ieder zelf zeer gemakkelgk in de bolle kiezen kan leg cn eu wulke zich dnn met de orerre t der kiezen en bet tandrieescli verüinilt do kiea loar verdere verrotlinK beveiligt en alle pijn doet bedaren liet Anatliei in I londwater van Dr J G POPP k k liofTnndart te Weenen In de onderstaande Üép6t a f 1 76 per flaoon te bekomen ia het voortreffelijkste middel bij rhuoatiiohs tandpijn oiitstekiiiiien eu verzweringen van het tnadvlersch bet loit den tanilsteen op en verhindert de verdere vorming daarvan bevestigt lo e tnndea door versterking van het tandvieesh en lerwyl het de tanden en bet tandvlecsch van alle nadeeliga stoffen zuivert geeft bet den mond eene Mnganame frisohheid en verdrijft reeds door een kort gebruik den leelijken renk die er uit voortkomt Anatherin Tandpasta van Dr 3 G POPP Dit preparaat houdt den adem frisch en atrejct tevens om de tanden tchitterend wit te maken om het bederf derzelve te voorkomen en het taodvleeioli te versterken Dr J G POPP B Plantaardig Tandpoeder Het zuivert de tanden zoozeer dal door het dagelijksoh gebruik met alleen de gewoonlijk zoo lastige tandsteen wordt verwyderd maar ook het glazuursel der tanden teedi blanker en zachter wordt Te verkrijgen te Gouda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A li ó te Rotterdam by F E van Santen Kollf apoth en A Schippeioyn k 0 blaauwe porceleinwinkel te s Hnge by J L P C Snabilié iipoth te Leyden by E Noordyk j te Utrecht bij F Alleua opoth te Amsterdam by P vau Windheim C verkoophuis Ie Oudewater by T J vau Vreummgen te Schoonhoven by A Wolff BET DBIEH0IIDElt9 JABIC BBSTUK VAN LM N s m wi De Nederlanders van den tegenwoordigen tijd zjjn dikwüls in de gelegenheid feesten te vieren ter eere van en ter herinnering aan grootsche feiten roemryke daden en dappere handelingen hanser voorouders Ue laatste jaren leyerden talrgke data op die niet vergeten mochten voorbygaan maar die met luister moesten worden 1 jevierd met trotschheid worden herdacht in iankbare erkentelijkheid worden doorgebracht De volhardende dapperheid onzer voorvaderen die een einde maakte en wel een gunstig einde aan den worstelstrjjd tegen Spanje is voorzeker waard telkens en telkens in de herinnering te worden gebracht en het strekt tot groote eer ran ons volk dat het de feesten van Heiligerlee Brielle en Alkmaar als nationale feesten beschouwde Nog zijn echter de nationale feesten niet ten einde Acht Februari van dit jaar is daar opi aan Neêrland s volk op nieuw een juichtoon en jubellied te ontlokken aangeheven ter eere van de stichting van Leiden s Hoogeschool Onuoodig mag het heeti n de waarde dier stichting aan te toonea Ieder wiens begrip niet geheel verstompt wiens brein niet geheel verduisterd is erkent en waardeert de belangrgkbeid taa dat £ nt eu akcbt met een enkel woord willen we 8 Februari 1575 herdenken den dag dat aan Nederland een academie werd geschonken die over geheel Europa met eere bekend werd waarheen van heinde en ver jon dingen der aanzienlijkste geslachten toestroomlen om woorden der wijsheid te hooren uit den mond der beroemdste mannen van hunnen tijd De aanleiding der stichting van de hoogeschool is bekeod Leiden had na een langdurig moeielijk tot op het laatste oogeublik toe dapper volgehouden beleg recht op de dankbaarheid van Holland s volk niet t minst op die van Prins Willem van Oranje Deze beloofde dan ook reeds den dag na het beleg dat hy aan Leiden zijne dankbaarheid zou toonen op eene wijze die niet alleen de toenmalige inwoners dier Veste maar ook hunne kindereu en kinds kinderen ten goede zou komen Reeds geruimen tijd was net idee ora eene hoogeschool in Holland of Zeeland te stichten t onderwerp van bepeinzing geweest waardoor de zoneu van ons volk niet meer buitenslands zouden behoeven te gaan om een geleerde opvoeding te ontvangen Den 28 December 1574 schreef de Prins uu de Staten van Holland over het wenschelyke der oprichting eener hoogeschool een brief waarin by bet volgende zeide dat wy niet oneigenaardig vinden met dezelfde woorden hier neder te schrijven en de gevolgen dier brief maken de plaatsing overwaard Alsoo tot een vast steunsel ende onderhoudt der vrjjheyt ende goede wetteljjcke regieringe des lants nyet alleen in saken der religie maar oyck in t gene den gemeynen borgerlycken welstandt belanght insonderheyt ende voor alle dingen van nooden is dat hier bynnen slandts eene goede genouchsame ende vermaerde universiteyt werdde opgericht aldaer de JBUght zoo van Hollandt ende van Zeelandt als van Brabant Vlaenderen ende andere omliggende landen beyde in de rechte kennisse Godti ende allerlei goede eerlijcke ende vrije consten ende wetenschappen opgevoet ende onderricht werdden soo hebben wij voor goet inghesien aen ulieden desen daerover te schrgven Wy vermaenen ende bidden ulieden vorsteIgcken dat ghjj dese sake willet behartigen ende resolveren dat bynnen de graffelijckheden van Hollandt tot loff en prgs des goddelycken naems tot stichtinge syndor gemeynte ende verzekeringe deser landen werdde gesticht ende dat eer men in eenig besloyt van vrede ofte verdragch eenichsints trede gemerct dat soo verre al sulck van te vooren nyet en geschiet soo sal ontwijfifelyck door de communicatie des verdraghs eenen stilstand geboden ende alsoo alle hoope middel ende gflegeutheyl wij hier namaels yet sulci te willen ofte mogen oprichten ganschelijck weggenomen werdden Waerdoor dese geconfedereerde landen geschapen sullen seyn nyet alleen seer onseker ende wanckelbaar in haefe verworfvene vrijheyt ende goede aangehevene regeeringe te blyve maer oyck eewelijck onderworpen te weien allerley listige aanvallen der vganden Soo ghylieden eine alsoo heilige loffelijcke ende hooghnoodige aaeke ter herte nemende uwe goede schole bij tijts oprichtet benevens dat ghij doermede Gode eenen besonderen aengenaraen dienst doen suUet suUet ghij den stant der laudts daermcde alsoo verzekeren dat de vijanden deszelfs nimmermeer soo licht lijck en sullen hare tyrannye ende verdruckiuge soo des goddeljjcken dienste als der vrgbeit der lauden t sij met gewelt ofte met listicheyt konnen weder oprichten Overmidt dat uwe alsoodanige uuiversiteyt nyet anders wesen en sal als een vast blockhnys en bewaer isae der gantaschen landen en mede eenen omwbrekelijcken bandt der eenicheyt van den selven nyet alleen onder malcanderrn maar oyck met alle aenpalende provinciën Hoewel het gronddenkbeeld de stichting eener hoogeschool spoedig vaststond heeft men nog niet dadelgk besloten Leiden dê eer te gunnen als plaats barer vestiging Zoo heeft ook de stad Gouda op die eer aanspraak gemaakt doch Prins Willem s stem sprak voor Leiden Deze stad uitgenoódigd door de ötaten vergodering hare opinie te doen hooren nam gretig het aanbod aan en den 3 Januari 1575 nam de Leidsche regeering het besluit daarvan kennis te geven üen 6 dier maand werd het octrooi tot fundatie der Aoojr cAooi uitgevaardigd waarop den 19 de Vroedschap van Leiden besloot dat den 8 Februari de doch sal wesen om de nieuwe universiteit te ioaugureren Dien dag werd er dan ook vroolgk feest gevierd en gegeten en gedronken op kosten van de stad Hoewel de studenten om van de academische lessen te profiteeren wel is waar niet lang uitbleven was het uit den aard der zaak toch den eersten tgd een geringe opkomst Het kleine aantal studenten deed zelfs Leiden s Vroedschap 17 Febr 1575 het volgende besluit nemen Ordonneren bij desen dat alle personen genietende alimentatie ofte incomsten van geestelijke Goederen gehouden sgn de lessen van de professoren van dezelve universiteyt te frequenteren op den daghen hg die van de Universiteyt daertoe ter discretie van de Gerechte gedecerneert ofte alsnog te decemeeren op peyne van dezelfde alimentatie en incomsten niet meer te genieten en dat dese ordonnantie elx van hen luyden geïnsinueerd sal werden bg de boden mettié roeden ofte bedellen der universiteyt daertoe bg desen speciaal geauthoriseert Doch na weinige jaren was de naam van de nieuwe universiteit gevestigd Het aantal professoren werd meer en meer uitgebreid het aantal studenten nam meer eu meer toe en de weteusehappelgke roep die vau Leiden uitging breidde zich over geheel Europa uit Met eere bleef de universiteit bestaan en hoewel in den loop der tgden zooals natuurlgk was t aantal buitienlandsche studenten geringer en geringer werd wordt zij tot op den huldigen dag overal in het buitenland met eerbied genoemd van welke vereering op den feestdag zal blijken als daar de vertegenwoordigers van de buitenlandsche academiën door haiine tegenwoordigheid het feest zullen opluisteren Nog jaarlijks zendt Leiden s academie over heel Neêrland mannen uit die in ha ir schoot tot priesters der beschaving en verliehtiug werden opgeleid Die mannen willen zij hunne roeping getrouw blijven verkonden door woord en daad in alle gemeenten vau hun Vaderland beginselen van woarheid en humaniteit en doen dag aan dag het hunne om hun volk te bewijzen dat de weg van den vooruitgang door ieder moet worden ftswaudeld Alle Nederlanders plukken dus nog dagelijks de vruchten van de stichting van Leiden s Hoogeschool en de bewustheid daarvan stemme b a tot diepe erkentelgkheid en arme waardeering 1 W BUITENLAND Buitenlanilsch Ovenlcht Bij de voortzetting der disoossiën over het ontwerpVentavon in de zitting der Nationale Vetgadering na Woeusdag heeft de heer Paris uit auia dw Commiisie voorgesteld in artikel 4 de woOrden Maarschalk Mac Mahon te vervangen door den President der Republiek Art 4 is alüua gewijzigd door de Kamer goedgekeurd Art 5 is hierna aan genomen volgens de redactie der Commissie waaMaO de heeren Uufaare en Walion hunne goedkeuring badden gegeven De heer Kavinel beeft vertoigeoa een amendement vooigesteld waarbij bepaald wordt dat Versailles de tetel van het gouvernement en de beide Kamers ia Dit amendement is aangenometl et 332 stemmen tegen 327 De Kamer heeft hierna met 521 stemmen tegea 181 besloten tot de derde lezing van het ontwerp op de regeling en den overgang des bestaore over te gaan Zy heeft verder de discussie over het ontwerp betreffende den Senaat tegen 11 Febr aan de orde gesteld Art 6 van het voorstel Ventaton zooala het than is vastgesteld laidt als volgt Wanneer door over lyden of op andere wijze het openbaar getag nodit vacant worden zullen de Kamers onmiddellijk bgeengeroepen worden De ministerraad zal middelernyl het gezag aitoefenen De Kamers zulleu het recht hebben om bij afzouderlyke beraadslagi en met volstrekte meerderheid vau stemmen te rerklaraa ddt er termen aanwezig zijn tot herziening der con stitulioneele wetten De Kameia zulten zich voor die herziening tot eene Nationale Vergadering vereeuigen De besluiten aangaande de beri ieitiug der coustitationeele wetten in haar geheel of geileeltelijk zullea bij volstrekte meerderheid van stemmen geuomea worden Evenwel zal zoolang de niacbt van Maar cbalk MacMahon nourt de herziening slechts kunnen plaats hebben op vooritel vao den president der republiek De Eugcische liberalen ia het Huis der Gemeenten hebben met algemeens stemmen den heer Hartingtoa tot leider hunner party gekozen Qelukkig ia dus deze strijd lu t liberale liamp besLtt zonder dat de tcbeuriiig ontstaan is waarvoor men met ten onrechte vreesde De conservatieven niet gerust op den gezondheidstüestaud vim Disraeli zyo overeengekomen wanueer aftreden vnu den premier noodzakelijk moolil worden den buit te verdeelen tutscben den hertog vau Uiclimond en sir Stafford Nortbcote De eerste zou de minisierieele porleI feuille bekomen en de laal te de leider in hei üaiB der Gemeenten norden Waarom üiaraèli op verzoek an H M de Ko