Goudsche Courant, zondag 7 februari 1875

tl A qiagin niar Ojbsrnt ii gereild ordt niei gemeld Uit Spanje bcnchl men eenige sohermulseliiigen Bet Ue Cirlislen uaarnau ook de Koning beeft deelgenomen I zitplaatsen toor de voorslellfng wetkc Pauline Lucca daar den 2n Maart in den stitdsschouwburg geren zal reeds zijn besproken In de N R Cl wordt door iemand opgemerkt dat in Bogeland de spoorivegkaartjes worden geknipt eer men in den trein stapt en afgenomen wanneer meer hel station rerlaat Uie maatregel werkt niettegenstaande het enorme verkeer te Londen uitmuntaud j Zooala bekend is zal den 8en Februari b j gelagenlieid ran kt 300 JHrig jnbilaeum der Leitlsohe hoogeschool op ttet rau lili curatoren door den boekhandelaar MartintI NijholT te s Hage worden uitgegeven bet alblim der studenten der hoogeschool over de jaren 575 IS75 Wij mochten dezer dagen dit belangrijk werk inzien en kunnen niet nalaten daarvan een kort overzicht aan onze lezers mede te deeien Het Werk bestaat uit een groot 4to boekdeel van niet minder dan 1075 bladzijden van raaie typographisohc uitvoering Het album zelf is in 2 kolommen gedrukt t be al de namen der 70 400 studenten in chronologisobe orde naar den datum huoiier inschryving Bg de namen zgn gevoegd de gebo iteplaali de fiiculteit waarbg zg ingeschrerea zgn en sedert 1693 ook de ouderdom De eerste student was Dirk Leeuwen van Delft de laatst ingeschrevene H M D van Riemsdgk van Oorinchem Tusschen deze treil men hier aan de rertegenwoordigers niet alleen ran alle steden en dorpen en gehuchten van Nederland maar w j durren beweren dat geen land in Europa hier niet vertegenwoordigd is terwijl ook Azië en Afrika er niet ontbreken Het groote belang van het album blg k evenwel door het daarbij gevoegde alphabetische register Aan bet hoofd da irran treffen rij de namen aan van tien studenten uit het huis van Oranjt Nassau Daarop volgen de namen der tudenteu in alphabetische orde met verwijzing naar het album Weinige familien hier te lande zullen in dit register haar aam te vergeefs zoeken velen zullen een tal hunner familieleden er in aantreffen en daardoor in de gelegenheid zgn menig duister punt in hun genealogie op te helderen terwijl het eene onfeilbare vraagbaak zal zijn voor de geschiedenis van wetenschap en letteren Het album wordt voorafgegaan door zorgvuldig bewerkte igsten van curatoren en profetsoren der hoogeschool deze laatsten naar de faculteiten nfgedeeld en in chronologische orde ook bij dezen wordt het jaar van geboorte en overlijden ermeld en bet bijzondere rak waaraan zij zich wijdden Het geheele werk betuigt van den oovermoeiden ijver der zamenslcllfr die ook het initiatief tot deze nitgave namen het zijn ilc leden van de geschieilkuudige commissie der maatschappg van Nederlaodsche letterkunde dr F H ii van Iterson prof L W E KnaweuboH dr H C Rogge prof J de M l en last not least dr W N de Rieu die da uitgave bezorgde en in een belangrijke voorrede jket plan der uitgave en de methode daarbij gevot d uiteenzette Heeft hij in de drie laatste jaren een groot deel van zgn kostbaren tijd aan dit werk ten beste gegeven wg twijfelen geen oogenblik of de geleer I de in Nederland en in bet buitenland zal dien arbeid dankbaar erkennen terwijl bij zelf de voldoe ning zal amaken voor de door hem zoo geliefde hoogeschool een monumeutnm aere petennius geleverd te hebben Vaderland Volgens berigtcn uit China rouden de geneesbeeren die den keizer gedurende zijne ziekte hadden behandeld ter dood gebracht worden olndat zg Z M niet hadden kunnen genezen Onder het volk is het gemoht verspreid dat de keizer zou zijn vergiftigd Men meldt uit Reden dat Woensdag avond op dan IJsel eene sleepboot naar men zegt te Panoerden tehuis behoorende in korten tijd geheel verbrand is Het ongeluk wordt aan Ie fel stoken toegeschreven De oprarenden zgn er zooder ongelukkeu a ekomen Het syndicaat ter leeniag ran de atad Amsterdam tan 1874 heeft aaCf len burgemeester dier slftd doen toekomen eene som vnn 25000 met verzoek dit bediag tot zoodanig doeleiiiile aan te wenden als door hem in bet belang der gemeente zal worden goedgevonden Te Deventer is tijdens de dienst in de r k kerk terwijl een der aanwezigen zich naar de communiebank begaf bet gouden slot van baar boek afgerukt en gestolen De dader is onbekend D Ta Ct bevat het volgende ingezonden stuk Heeren fabriekanten eo burgers De werkstaking die eenige dagen voortduurt beeft geen andere oorzaak dan dat de fabrieksarlwider niets andera verlangt dan roor hetzelfde loon Ie blij ren arbeiden maar voor Holl courant omdat hij uit nationaal gevoel een walg beeft voor een muntsielsel te werken waar bij nergens in zijn geliefkoosd vaderland mede tereobt i n kamen een muntstelael BINNENLAND QoVDx 6 Febsdari Naar wg Ternemen bestaat ook iu onze gemeente bjj eeuige oud stiidenten der Leidsche I Hoogescbool het voornemen inn bij gelegenheid van het 300 jarig bestaan dffir School de vlag uit te steken De herinnering dat Leidens Hoogeschool een monument is opgericht ter eere van Leiden s moedig doorgestaan beleg door de Spaansche legerbenden zal ook naar we hopen menigeen die niet tot de oud stu denten behoort uitlokken om dat voorbeeld te twlgen Het feest van 8 Februari 1875 is een nationaal feest dat ook de Goudsche burgerg loone de waarde van dat feest te begrypen Ponderdnirnionil hnil alhier ene bijeenkomst plaats van ben die tot bet huldeblijk aan Mr J R Thorb ke hadden bijgedragen Algemeen werd de wensoh gfuit dat hel standbeeld niet Ie s Gravenhage maar te Amsterdam of in eeiie andere gemeente zoude worden opgir oht Bg Kon bes uit is Nt enhui Ihana Ontv der indir belast en sec te BcrftambacLt c a benoemd tot ontr derzelfde middelen te Den Bommel c a In de zitting der Arr Bechtbnnk te Rotterdam van Donderdag morgen werd o a uitspraak gedaan in de rank nn N ï d B f K P P en H P allen wonende ta Oooda in dienst ran de Stearine kaarsenfabriek Ikier beioh ran diefstal van steenkolen zij werden Trqgesproken ran ket ten laate gelegde wegens gebrek au wettig bewijs Usarua stonden o a terecht Chr L en E v d P beiden wonende Ibi besqb ran het zonder vergunning loopen langsdea Ned Uhynapoonreg iüiich S dagen ger voor ieder Orar t dag i aitspraak t oaderdagavond was er te Haastrecht eene rolks Voorleiing De Tooizitter de heer C i en Baars opende deVergadering met een enkel wuord rau herinnering aan den orerieden roortitler den heer A F Mackenbtcin die ook ten opzichte ran t Nut noode gemistwordt en daarna trad de heer H C Helleman uitKioderdjjk op Deze bekende recitator wien den torigen arond op den weJatrgd van roordracbteo te Schiedam een 1ste prys roor ernstige roordrachten was toegewezen reciteerde achtereenvolgens rencbilleade gedichten Het doode Paard ran Hofdgk Jan Jansen en de Brand van Tollens met t laatstgenoemde behaalde by borengenoemdeo prgs muntten outegeozeggelgfc daaronder uil doch ook andere als de groote en de kleine Beer eo de Neus roldeden blijkbaar zeer aan het opgekomen toirgk publiek Het is roorzeker de weuich reltr Haastrecbtenaars dat de heer Helleman een volgend jaar neder eens moge optreden De in Juni te Leiden te honden maskerade zal voorMallen den roem van Leidens Hoogesohooi en uit drie groepen bestaan als 1 sticbtingsgroep samengeiUald nit de Leidsche burgerij met bare wakkere aantoerders de Zeeuwscbe watergeuzen onder bevel van fiöisot en Adriaan Willemz en prins Willem I omVingd door de beroemste helden uit de eerste jaren V n onzen rrijheidsoorlog i de Academie roorge4teld doOn de meest bekende curatoren professoren Vn tndenten zoowel Nederlanders als vreemdelingen flls in liét Album Academicum zijn ingeschreven groep van die personen die zonder leden van de taiversitelt zijn geweest bet y door bun bezoek tettg door sckenkingen den luister der Academie liebben Verhoogd Hat verrotr langs den Nederlandschen Bhijnspoor wag heeft gedurende de m nand Januari 1875 opgedekt aan reizigers 113 051 aan goederen 58 584 an direct verkeer ran reizigers en goederen 184 091 e zanen 361 626 Sedert 1 Mei 1874 was de op ifereagat ran reizigers en goederen 3 925 442 Uit Almelo wordt bericht dat de toestand steeds daielfde blyft Ongeregeldheden hebben niet pina s fehad Niettegenstaande er groote behoefte heerscht ackqnt het werkvolk rast besloten bij zijnen eisch ia voikarden De apinnergeo werken geregeld roort Het N v i D deelt mede dat te ABsteidaai alle 4 van een vorsf die nog voor eenige jarra d grenzen van ons raderland verontrustte Wanneer wij arbeiders onze fnmiliebetrekkingen buiten deze stad WLiisoben te bezoeken lijn wij genoodzaakt eerst een halre wijk af te loopen om Holl geld te bekomen tegen een ongehoorde agio Wenschen wij ons ran bet een of ander op een andere plaats te roorzien hoe gering ook dan moet men ran het grosje een cent missen enz Heeren fabriekanten en burgers wij hopen daar om dat gij onzen billijken wensoh cult inwilligen en ons znlksniet euvel zult duiden dat er een kleine ruatreratoring heeft plaats gehad rcrafsohuwt ieder weldenkend fabrieksarbeider dooh dit is gelukkig met noemenswaardig Nogmaals heeren fiibriekanten 1 wij hopen dat wg voor u roor Hollandsoh geld zallen mogen werken en gelooft dat wg ten allen tgde ons tnlUo toonen te zgn U ê OHierianige arhideri Met eenige bevreemding zagt het Vai hat b lnitte hebben gelezen van den minister van binnenlandsehe zaken waarbg de akte exanens voor bet middelbaar ondcrwgs in plaats ran in Mei of Juni voorbet verrolg in da maand October zullen gehoudenworden Ala t Vod goed onderricht is is de aasleiding tot dit besluit de moeielijkheid om tegenhet einde van den cursus der hoogere burgerscholenrn der Polytechnische school leden voor de examenojmmissie te vinden de geuoneo maatregel znl thanihet kwaad verplaatsen maar niet uit den wrg ruimen Want kort na den aanvang van den cursus juist alsde pas aangekomen leerlingen de meeste zorg en betstrengste toezicht noodig hebben als de Delftsohejongstudenten pas ontgroend zijn zullen leeraars en professoren geroepen warden den pas begonnen arbeid te staken om deel aan de akten examrne te nemen terwijl zeer zeker joifgelieden die legpii bet einde van bet leerjaar een ejxamen voor oogrn hebben ve lbeter dan de nieuw a ingekomeiien aan eigen studieen repetitie kon worden overgeladen Bovendien zalde verplaatsing der examens lot in October zeer nadeelig werken op de belangen der onderwijzers zelve Candidaten die in October de acte behalen zullenalle vacatures vervuld vinden voor het begin van dencursus in September en voor verreweg de meestenwordt de gelegenheid om in October gebruik vanhun akte te maken roor minsteua drie vierendeeljaara afgesned en De Haagsche correspondent ran de N Middeli Ct deelt mede dat het wetsontwerp tot herziening tande tabel der kiesdistricten bg den Baad ran Slats aanhangig ia j Het dezer dagen door den druk oprilbaar gemaakt reralag van het rerbandelde ter algemecne rergadedering ran het fonds ter aanmoediging eu ondersteur ning van de gewapende dienst in Nederland in den afgeloopen zomer gehouden behelst o a eenige nadere vermelding omtrent de bestemming welke Z M de koning aan de gelden lid aangeboden all geschenk bg gelegenheid rau het 25 jarig berdenkingafeest ran zijne regeering heeft gegeren Gelgk meii weet was het Zr Ms verlangen dat door tusschenkomst van voornoemd fonds de liofdage doeleinden zonden worden verwezenlijkt De bedoeling ran Z M was dat deze belangrijke gift ten bate zou komen der zee en lindmacht zoowel hier te lande als in de Nederlandsche overzeeschs bezittingen benevens in tijd van oorlog teii roordeela der schtttiergcn en woerbaorbeidsoorpen Verder waa het Zr Ma rerlangen dat de renten van de son door Hd thesaurier jaarlgks zouden gestort worden kg het hoofdbestuur aan gemeld fonds Ten einde omtrent de wenschen van Z M nadet te worden ingelicht is de voorzitter ran het fondt met den heer thesanrier ran Z M in orerleg getreden en heeft eerstgenoemde vernomen dat het overeenkomstig de bedoeling zOn wezen indien da renten die beschikbaar Zouden geeteld worden niet werden vereenigd met de gewone inkonslen ran het fonds maer dat die renten afzonderlijk volgens nader vaat te stellen bepalingen zouden worden bekeerdi Het hoofdbestuur oordeelde deze aoheiding dar nln mioistratien uoodzakelgk eo heeft in verband daarmede behoudens de goedkeuring van Z M net het oog op de gebleken behoeften rastgesteld d volgende bepalingen t w 1 dat aan de deelgerechtigden die eene der expeditien legen tchia hebben bijgewoond eene verhooging van gratilicati worden toegekend 2 dat aan nagebleveo van gefnenvelden bij de expedien tegen Atohin eene toelags worde verleend 8 dal aan verminkte of inBrins militairen met oflleiersrang die aan eene der expeditien hebben deelgenomeu eene toelage worden rerleeud ook buiten geval waarin zulks volgens het gewone jaarlijksche besluit der algemeene rergadering mogelgk is 4 dat het hoofdbestuur de bevoegdheid erlange in bnitengewone gevallen Ier zgnar beslissing toelagen hetzg voor eens hetzg voortdurend te ver lesnan aan personen niet begrepen on Ier eene der door de algemeene vergadering opgenomen categorien 6 dat aan het hoofdbestuur de beslissing worde opgedragen omtrent bet brdrig der te verleeuen toelagen of verbooging der gralificat e Deze regeling is aniigeoomen De minister van binnenlandsche zaken fareft een geheel gewijzigd ontwerp ingediend tot vooniening van hondsdolheid Daarbij wordt nu als preventieve maatregel voorgesteld dat honden bulten gebouwen vaartuigen of afgesloten erven moeten voorzien zgn van een behoorlijken muilkorf rolgrus model door den minister rast te stellen Bij gebreken daarvan worden zij afgemaakt Voor jacht en herdershonden kan bg schriftelgke vergunning M den burgemeester rrgetelliug worden rerleend Ook kan bij plaatselijke verordeningen worden bepaald dat niet gemuilbande honden alrorens te worden afgemaakt nog eenige dagen zullen geschut worden en san belanghebbenden tegen vergoeding van de kosten kunnen worden teruggegeren De maalregelen bg aaowezigheid ran hondsdolkeid zgn nagenoeg onveranderd gebleren Tegen bet moedwillig kwellen pijnigen of mishandelen ran een bond of eene kat wordt eene boete van 4 lot 25 bedreigd met of zonder 1 S dagen gevangenisstraf Protineiale en plaatselijke rerordeningen mogen nadere bepalingen over dit onderwerp maken mits niet in strgd met deze wet Omtrent de zalmvisscherij die onder Delfsbaren aangelegd wordt rernemen wg het rotgende Deze onderneming gaat uit van de Maatsehappij Oranje Natêau Het maken ran de rischkade en de nitdiepiog der ririer bij de Ruige Plnat is aanbesteed en gegund aan den heer den IJollnuder te Cnpelle a d IJsscl roor een som ran 39 90 terwgl deze geheele risscherg wanneerzg gereed is p m 70 000 zal kosten Blijkens onderzoek kan men de gunstigste rerwachtingen koeetaren omtrent het welslagen der onderneming Lkardy de rarmaarde kok tan Madrid had Koning Alphonsns naar het tooneel van den krijg rergezeld om daar zorg te dragen voor s Koningstafel De Koning zond den keukenprins met zijngeheel gevolg echter naar Madrid terug omdat hg met zgn soldaten in het veld niet audera wildeleven dau zgn kigg amakkera Met zeer goed gevolg is een wgk ran Londen een proefneming bekroond om meters te plaatsen in gaslantaarns eo daardoor nauwkeurig te kannen bepalen hoe groot de boeveelheid gas is die verbrand wordt De meters warden geplaatst in iedere twaalfde l intaarn ze zgn niet droog maar bebooren tot de natte meters die met water en glycerine worden gevuld Halloway de bekende pillen en zalfjes man beateedt zijn geld goed Hg heeft roor £ 25 000 een stuk grond gekocht om daarop een unirertiteit roor dames te doen bouwen Vierhonderd vrouwelijke studenten zullen daar hoogere opvoeding kunnen genieten De geheele inrichting zal £ 200 000 kosten Pas heeft Holleway een hospitaal voor krankzinnigen opgericht dat £ 150 000 heeft g ekost Te St Petersburg was tet in de laatste dagen van Jannari too koud dat een aantal scholen tgdelgk werden gesloten doordien de meeste ouders de kinderen Ie buis hielden In hel belang van huarkoetsiers en andere personen die savonda en s nachts op straat moeten zgn heeft het Stedelijk Beatuur bepaald dat I de herbergen en restanratién lot nader order s naclita geopend mogen blgven mits alleen voor het verbruik Vin warme apgzen en warme dranken Hierop zal Itreng toezieb t worden gehouden In de Oron Cl wordt de volgende aiededeeling jedaan i De door den Staat gewaariiorgde 77e Brum wgkergeldloterg beataat uit 84 000 loten waaronder i 43 500 prgzrn en een premie gezamelgk bedragende 2 milliocn 860 000 Nu kost leder lot 7 of 4 llialer Du 84 000 X 4 = r 836 000 thaler leveren de loten op Twee milUotn 860 000 thaler wordt er aan de prezen uit eto rd dns bijna negen maal zoo veel Kan dat Woet m hier niet aan zwendelary op zgn zachtst gesproken denken LOTING VOOR DE Nationale Militie Eerste Openbare Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda voldoende aan art 28 der Wet vanden I9den Augnsios 1861 Slaalêilad u 72 en aan art 20 van Zijner Majesieits besluit van den Sstea Mei 1862 StaatMad u 46 brengen ter algemeene kennis dat de LOTING der in het oiige g iar roor de NATIONALE MILITIE ingesc hrevenen inde c Gemeente zal plaats hebben op DI NUSDAü den 23sten February aanstaande dat de ingeschrerenen naar alphabetische orde op geroepen zelve buu nommcr trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door ziju Vader Moeder of Voogd terwijl dit bg hunne afwezigheid door ilen BUIiaËMIi E TI a ol een Lid van den GEMEEMTËUAAÜ wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van rrijstelling die zg ter zake van de Millitie meenen te hebben zich op voormelden dag zullen moeten berinden ten Raadkaize dezer Oemeeute en wel zg wier namen beginnen met de letter A B C D E F G II I J K of L d voormiddaga ten 9 ure en die wier namen aanvangen met de letter M N O P Q B 8 T O V W X IJ of Z des voormiddagsten II ure dat tot het doen opmaken van het benoodigde getnigaehrift wegens Broederdieost of all eenige Wettige Zoon gelegenheid zal beslaan ten Rnadbuize dezer Gemeente Donderdag den I Sden P ebruarg aanslaande des morgens van 10 tot des namiddags 1 en des namiddags ran 3 tot S ure dat zg die zich daartoe aanmelden moeten rergezeld zijn van taee vut hm tekende en te goeder naam slaande ingezetenen die op hunne veranlxoordelijkheid de vereieehte getuigenis kunnen ajteggen en het op te make getifigschri t onderteekene terwgl daarbg benoodigd zgn voor vrijsteUing wegens broederdienst een bewgs v n het Huwelgk der Ouders de Geboorte Aeten van de Br eders van den Loteling alsmede ten bewijze van volbragte of werkelgke Broederdienst een zakboekje paspoort of attest van dienst bij plaatsvervanging voor vrijatelllngr van eenige wettige zoon een bewijs van bet Huwelijk der ouders Voorts dat de benoodigde bewijzen van werkelijke dienst of uittreksels uit het Stamboek roor de belanghebbenden bg de betrokken korpsen zullen worden laangerraagd iudien zij zich v r de Loting rerroegen ter Secretarie dezer geoseente om de daartoe noodige opgaven te doen en dal zij die bezwaren moglen hebben tegen de wijze waarop de LOTING is geschied die kunnen inbrengen bg de Gedeputeerde Staten dezer provincie binnen Vijf dagen te rekenen ran den dag waarop de LOTING beeft plaats gehad en wel bij een op ongeztgeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bcwgsstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal bebooren te worden ingeleverd bij den BURGEMEESTER dezer Gemeente diaietzelrc aan Gedeputeerde Staten opzendt Gouda den 4 Febraarj 1875 Burgemeester en Wethouders rooomoemd De Secretaria De Burgemeester DfttKXJLiiisriiaFoBTUiJN van Bkkqbn Uzendoorn Burgerlijke Stand GiBOBiN 2 Frbr Bastiun ooden A Mal en M StresfUai 3 lleiHlrik ouders H Slailer ei C Haliolier Isaac Pietar ouders G C de Vooys ea N Kruijt 4 Johaunes ouders J G SchooDderwMrd B G rolel Wilkclmiaa ArnoUlna ouders A Hanrkraip en W WijoDobel Jieobgs ouders J C Leeriatnld eo C Verkleg 5 Carolina Daders J de Quant ca C U Beügera OvtaUDEM 1 Fiibr U Jouker 7 w H Helleman 48 j 5 G an Baraeveld U j 6 T rau der Pool 8 j 10 m ADVERTENTIËN Bevallen van een Zoon P J DK HAART OcDire üirick 4 Febr 1875 Gisteren ontvingen wg het voor ons zoo treuri e bericht dat onze geliefde oudste Zoon PIISÏER ALEXANDER Ryks Havenmeester te Gorinchem in den otJderdom van 38 jaren is overleden A KOOREVAAR S KOORBVAARGouda 6 Febr 1875 Huwsbb 287 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 22 FEBRUARI 1875 Mevrouir tilt aiEfeOP t éouêd VWlangt tegen Mei aanst eene bekwame KEUKENMEID Utyens HUISWERK kunnende verrichten BuiiGEMEËSTER ea WETHOUDERS van Waddin toeen brengen ter kennis dat wegens het amoveren der Boezembrug liggende inden Noordeiudsclien weg bij de Boskoofische tijde Ie Passage voor Rijtuigen cii Vee aldaar gedurende deze maand zal ziju gestremd van af den 15 De Heer J G NLIDAM te Amderdam isaangesteld tot j i BESTELLER van het IJZEREN BARGEVEER van Ameterdam op Gouda en terug Adres Fgpenmarkt Goudsche Veer Amsterdam Gouda l Febr 1875 Verzekering tegen Brandsciiade Overijsselsche onderiinge BRANDWAARBORG MAATSCHAPPU opgerigt in 1809 gevestigd te 2i o voor GEBOUWEN INBOEDELS MEUBELEN KOOPMANSGOBDBREN enz bg verkiezing ook tegen vaste Preaüe Agent voor Gouda en Omatreken J MULDER Hooglieemraadscliai Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN va Rijnland brengen bg 4 X8 ter kennis van iagelanden 1 dat de Igsten deir stemgeregtigdé inglijden van het Hoogheeraroidschap voor het dienstjaar 1875 volgens art 29 van bet reglement gedurende veertien dagen na heden Zondagenuitgezonderd van des morgens 9 tot des middags 12 ure ter inzage zullen liggen als volgt de lijsten van ai de seetien districten ter Se cretarie van Rijnland alwaar zij tevens tegen betaling van 10 eeiriis voor elke Igst verkrijgbaar zgn i die van het derde dütriet aaii dé Cru us die van het vierde district aan de Lynden die van ei zevende district aan de Leeghwater J die van elk der overige districten ter gemeentesecretarie van de hoofUplaats ran dat district en van de diuurtoe behoorende onderkiesdistricten L 2 Dat sg die verduenea dat de Igsten ni t naanwkeurig zgn opgemaakt volgens art 80 van het reglement gedurende reerttea dagen na het aanplakken dezer kennisgeving bunne bezwaren met overlegging van de vereischte bewijzen kunnen onderwerpen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering iraike op den eenten Dondei lag in Haart ever de ingekomen reclamea zal beslissen Dgkgraaf en Hoogheenaraden vootnoead BB CLERCQ Dijkgraaf W G DB BRÜIJN KOPS Secretarie Leiden 30 Januarg 1875 No 803 der beroemde WckclUksciic Zamenspraken Uitgave J J H KBMMER te ütreclu is heden voorhanden bij den Boekhandelaar A BK i3iT K iy A $r Lange Tiendêweg te Gouda