Goudsche Courant, woensdag 10 februari 1875

1 1 f 187Ö Woensdag 10 Mroarl 1 N 163L GOUDSCHE COURAMT ï Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onislreiien HOPFj öhe JffialS Extract I kfraal door d zen wen op t f n eetlusl te evord4n i de niaaSKoSlijgLASsZAAK metgoed gpvolg4rdt stellen de noodi Ju ctie wee uitnloefend i f Ie alinvaarden 1 MAART 1875 P En éen H UIS en ERF in de KappenaorsB eegte GMa Wak O N 31 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kautdre van den Notaris W J FORTljILIN NwlcrlaiiJsch Protestantciiboiid Afdeeling Gouda en Omstreken met DAMES in het Locaal Nut e Vermaak de Oosthaven alhier op DONDERDAG FEBRUARI a s des atonds Itea 7 ure Spreker D W P LO ti N k te Amiïe la nifle t egfug Yooröei Leden m t tweehuisooteu J 1 ntrée voor Nièt Ëèden f 0 50 per persoon aanderg 0 25 hit bond L A G VAN HAMMi te Rotterdam jetelt mlL voor 18 Februari g nei MEëiInG tel honden wegankelötó voor del Leden vaa Namens het Bestuur C ÏH IM Secretm W ï Raaijmaik firma W KEMP Oosthaven p lil DEPOT VAN m oödergeteekende stelt zich t u dofel WDE n p te richten tusschen Gouda en Rotterdam en omgekeerd en belast zich ook met Inca 3Seering van 6elden terwijl hij zich beleefdelijk ik ieders gnnst aanbeyeelt I G SCHOT Vest O 143 STOOSIWËitKTUK Voor zeer billijken prijs te KOOP een STOOMWERKTÜIG met KETEL van drie vier Paardenkrachten zeer geschikt voor eene Bleekerjj Te bevragen bg COSIJN en C Fabriekanten te Gouda FABRIEK 1 DE mm C CIV ING OTJIDE W A T E K Handel in VERÏIKALE en HORIZONTALE STOOMWERKTÜIG EN KETELS DRIJFWERKEN MACHINEOLIJ enz f 5 75inp aatsvaiif 29 Dr K KABMARCH en Prof F HEEREN S Teclinologisch of Volledige Handleiding voor alle takken van abriflts JKftt fit üolk inijtcrltfirt in alphabetische orde met ongeveer 1500 tusschen den tekst gedrukte Houtgravuren Naar de tweede geheel nieuw bewerkte Hoogduit sche uitgave DRIE LUVIGE BOEKDEELEN i r De pr ijs van dit werk was tot op heden 29 en is thans verkrijgbaar voor den zeer goedkoopen prijs van 5 75 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Niets Beter tegen Keelpijn Heeschheid Hoest pijn in deBorst Kramphoest en Kinkhoest voor volntessen menschen en kinderen als de Rijnl Drniven B oi Sthoning in Flacons van 00 Cts met gebruiksaauwijiing verkrijgbaar in de HAAGSCHE WINKEL Alsmede ónvervalschte West Indisch ABROVVROOD Fromentine Revalenta Arabica en FARINACCOUS FOOD ON tvANGEN een nieuwe bezending PRANSCHE en HOLLANDSCHE geconserveerde GROIJNTEN dikke PALING ito GELEÏJ Hei JÖH biedt tegon deze Hvekken in staat wa r te ni P J MELKEJiRT euJ de ersie Ittilp Men n i s horgens s middags e s avondseen wijugm i vol i Prijzen ki flesch 45 cent 6 flësschjen ƒ 2 20 13 flesschfii 4 40 JOH HÜFF sche C ntraaldepo Amsterdam Smalle Bloemmarkt bj de Stilat g F l 4 Verkrijgbaar te Gouda bg J ffi van VBEÜMINGEN 1 Openbare Verkc pingf te GOUDA op DINGSDAG 16 FEBEUABIJ 1875 des voormiddaga ten 9 uur vóór en in het Lokaal wijk K N 237 aan de Peperstraat van eenen bestaande in Staande MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEÜDEGOED Gewerkt GOUD en ZILVER enz Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DBÜOGLEEVER te Gouda Genezing van Verouderde Maagkvvaal Neder IIardinneld n Jan 1873 Den Heer R KUBUSSEN te Emmerik Bij deze heb ik het genoegen UEd te berigten dat het voor eeuigen tijd van U ontvangen UNIVBRSEELZUIVERINGS ZOUT algemeen zeer voldoet dezer dagen is mi berigt van een vrouw alhier ter plaatse wonende welke sedert jaren aan eene niaagkwaal lijdende was na het gebruik van slechts 1 pakje daarran volkomen genezen is Met opname dezes zult UEd mg zeer veel verplichten Inmiddels teeken ik met achting UEd Dw Dienaar C HOOGEN DOORN Pz Dit gerenomeerd echt UniverseelZuive ringszout beproefd als het beste middel tegen maagpijn zuur braking is verkrygbaar in pak a 15 Y 2775 s Gouda Druk ll A lliiiikmau Openbare Verhbring voor den tijd van een jaar aan te vangen bjj de gunning en te eindigen het Bouwland met het ontblooten der schoof de Weilanden met 15 December beiden in 1875 va i 80 umïM um zijnde de KaVels 15 16 17 enj 18 vatv denPolder P iiNS Ai BXANUEit nabij ihet Dor enbinnen de Genieente van Nieuwerlferk a dtJisel op WOE jlSDAG 17 FEBRÜABIJ fcs des Voormiddags om 10 uur in liet Lpge entvan G Van REEUWIJK staande in het Dorp van Niekwerherk a d IJssel è 0 j enbare Verkoopinff I te GOUDA P in het Logement de ZALM opMAANDMi22 FEBRfJARIJ 1 875 4es voormiddags teHElf ure va4 GLEEVERlte Gouda Een goed oïiderjiouden WINKELHÜIS met WERKPLAif S en ERF aan den Korten Tiendew g te Gouda Wijk D N 8 waarin jde Depot van TI1EË ÜIT HET MaQAZU VA S N Uavenswaay Zon n GORINCHEM D ze THEEËN worden verd in verzegelde pakjes va tV ee en een half en een Ne i met vermelding van Nommer en Prgs zien van nevenstitand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orden aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda TEGEN ALLE KWALEIV worden middelen aangegeven doch tegen Rhnmatiek bestond tot heden geen middel dat proefhondend was het zou ook te vergeef s zijn in de Apotheek naar zoodanig middel te boeken het zyn alleen de ABSIlALBBIiM S die zeker genezen Er is geen Ijjder aan echteRhumatiek die daarby geen baat heeft gevonden De verouderde Rhumatiek verdwijnt zelfsalsof zij nimmer bestaan had door een voortdurend gebruik dezer WATTEN Ligte Aandoening ons door de buitenlucht aangebracht zooals Kramp Jicht Hoofdkramp Aangezichtspijn Kiespijn Pjjn of verstijving in de ledenenz als ook Huidziekten van eiken aard Rooi Brand Uitslag Brandingswonden en dergelijkekwalen meer genezen door dit middel zeer spoedig want VQ nemen dadelijk alle scherpe deelen uithet vleesch en blo ed weg zonder de goede sappente beuadeelen of eenig orgaan stoornis toe te brengen De prijs i 30 Cents Hoofddepót te DelftbiJ A BREÉTYBLT Az die tot bewyg derechtheid de biljetten onderteekend en verderverkrijgbaar heeft gesteld bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DEN UIL Schoonhoven A KAÜLING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER en Zoon Weste Wagenstraat A REIJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGEN DIJK Capelle a d JJml BUITENLAND Buiteiilaudseh Overzicht De Franiche N tion la Vergadering beeft in de filtiugi van Vrg dax de wet op de visrrMrdigiug van djaaanet by eerite lating aangenaniea looala zy door de Coaainie wai uor eateld ea daaru da utting Verdaagd tot UaoJlniag deo Uden Febriari wanneer da oooMitatiol le wetten weder aan de orde Cijn greleld De en uéte Moioiinie orer de rerkieziagen io ket Kièvre efarteaeal keeft den prooureur geucraai vao de Seiae laigarde de Leffeaberg geboord orer de rechiegronden waarop bü oaeude dat de weigeriag itennde van ov rfeigiiig van de raokterlylie ioatroetiet De heer LelTeaberg di ata leer barlttochtelyk Booapirtiit bekend ataat verklaarde lu tcgeaepiaak aet de bewering ran dec Miuiiter ran Jvatiti Tadhaod dat da wet uet verbiedt bet recktarlgk dowiet aede te dei leu aaar voegde er by dat kg ala ondergeiciiikte niet de beweegfedeuen ie ppracieeren bail die ynen euperieur den Minuter MElaiding badden gegavea aan de Coaniuie die ae l d eliag te weigeren Uit auinroorii dat den Hiniater in eene leer aoeilgke poeitie brengt heeft olgaoa Uavaa op de Goaauaie nog al indruk ga Mikt Volgent een laler bericht is de heer de ieffeaberg in de dagbladen opgekomen tegcu dit beweren aü aiei oVereeiikoaaiig met de waarheid Ia Seine en Oite ia de repiibliekeinsaheoaodidaat T antia aie lid dar nat ver pHtenng gdaumn Ug bad ongareer 1500U aleaaen voor op ly n Bonapartialiaehrn tegentlander Ia bel dep du Nord her toaaiDg tasachen deo repttbliekeiuMhen en Itgiti iiiiiehen eandidaat Ds Engeiaeke confervatieia organen apreken ten atelligste bat bericht tegen dal üiaraeli roorneaena Made weien tgn portefewila en de leiding lyner party aeer te leggen Nadere berichten zulten ouMten sit aken waar de waarheid aebuilt t Britaobe Parlement weed Vrgdag geopend en da Troonrede tan de Koningin voorgeleien üie Troonlede onderaoheidt cich door een lotaie afwezigheid van migitina belaogrgke inedadeeliugeo Zy getft in t kort eeg overtiokt tan den buidingen toeataud van l ro W en van de gebenrteoisaen des a geloopeo jaara aaat vervolgens de onderwerpen op waaraede I Parlaaent iiek gedurende de aaogevaiigeo iittiog veraesdalyk tal hebben bnig e houden Van die ooderwerpen ujn de voornaaatte t overgaan van grondrigendoB verbctenog van de arbeidrrswaningeo ia de gioote ateden bevestiging en aanvulling der bastaaade saoitaiia wetgering t tegengaan van t bevnilca der rivieren door afial en veibetering van de dten betreffende de FriendI Socictiea en van de Meiebant Shipping Acts Da aangevangen sitting belooft ongeaeen kalmte Qa Uooh tegt de Keio t lal niet de kalmte wetea d aaa aan atora vooraljsaat aaar de kalate eeoer oitawlgka cast oa harden arbeid Hat tdraa van antwoord op da troonrede is aet Igsaoena steaaen aangenoaea Lord Hartingion beaft voor het aarst als Uider der liberale party kat oani gavoenl en in t bgionder op de incousequentie na de mnaervatieva party geweien die voor twee jaar het libaftle nioisterie ala gevnarlyk voor de walvaart vaa t land obobiiderde ea tboaa op het gebied der wetgeriag hst spoor dier gevaarlyke richting D Oiitaohe Bondaraod heeft eenige wetsontwerpen oedgekenid die door deo Bgksdag waren aaugenoaan a a da wet op het bnrgerlyk hawelyk euz andera ontwerpen o a de bankwet zyn in handen gestald van eommiasiëa Da erkenning van Alfoosas XII als koning lan Spaige heeft reeds door de meesie Kroote mugendheden pUala gehad Uuitsohland eu Zwitserland hebben thana het voorbeeld van Rusland Ousieoryk Frankrijk aa Italié gevolgd Tusschen de Alphoniislische au Carliatisohe egers hebben op rerschiUeude punten in de on BvijiC van Pampeloua meer of minder ern stige ontmoetingen plaats geh 4 aaar welke van de strgdende partyen de overwinning heeft behaald ia moeilgk uit de bennhten op te maken Zooveel kan aen evenwel op grond der laatste tijdingen begrijpen dat de Alphonsisten terrein hebben gewonnen en de kansen der regeeringstroepeu bij aen brsliasender treffen niet slecht ataan Te Madrid wordt intussohtu de politieke strijd voortgezet tusschen de versekiUende partijen de telegraaf deelt mede dat Zocitia het hoofd der naderhand tot de republiek overg jane radicalen kuiten Spanje is verbannen t la aogelyk dat Zorilla on voorzichtig ia geweest aaar het terugkeeren tot de oude praktykeu oa loo tageaatandera ouschadelyk te maken doet voor de toeköast met veel goeda verwachten In eene bijeenfcoast van ooBMrvatieve afgevaardigden der wetgeving van Looiabina ia de voorgestelde schikking aangenomen Erkend wordt dat de demoeraten de aeerilerheid vaa tien ateamen in d Wetgevende Vergailering habhea op voorwaarde dat de democraten zich onthoodcn van verder onderzoek naar de handelingen van Kellog Evenwel heeft Mac Knery de voormalige demooratische gonverueur deze schikking afgekeurd en wil lieh terugtrekken BINNENLAND GOODA 9 FniDABI Wg remeaea tot ons gaofagen dat dr A Piersou Donderdag den 25 vaa düw aioand alhier een voordraokt Col bottdea ia Mat en Venaaak Oislaran aorgen ten 10 ure ia er braad ontdekt in een bergplaate van aaBdenmakerateen toebekoorende aao en gele eo achter de woning van den beer F 3 Spamaay aan de Oonws alhier Met ééa brandspuit ia men den brand al spoedig aeeeter geworden zoadat de schade daardoor veroorzaakt niet aeer dan 200 lal bediagan Met zekerkeid kan aen niet opmeren waardoor de brand ontataao is alleen vermoedt aen dat een der werklieden een brandende pyp in den mond heefi gehad toen hij gepaaseerden Zaterdag teen nit die bergplaats haalde oa te verwerken en ar toen een vonk ia gevallen Eergisteren werd er althans ia dan oatrek laeda een zware brandlncht geroken Gaarne vestigen wg de aandacht onter atadgenooten op achterstaande advertentie woarbg een voordracht wordt aangekondigd van den heer W F Loman pred te Amsterdam Ook zg die geen lid van het Protestantenbond zijn kunnen daarvan prolheeren tegen een kleine entree en voorzeker lal menigeen tick opgewekt gevoelen van deie gvlegeokeid gebnik te aaken om een bekend tbeologant ait de hoofdatad te gaan hooren Het feest van 8 Februari 1875 is een nationaal fetst dat ook da Goudsehe hargerü toonede waarde van dat feest te begrypenl Zoo zeiden wij in een vorig nr terwyl wg de hoop te kennen gaven dat onie atadgenooten hnnne rhiggen tonden uitsteken 8 Feoruari is er geweest en heeft ons op nienw het bewgs geleverd van de weinige ontwikkeling der berolklugl De Goudsebe burgers hebben getoond da waarde van het feest met te begrqpen en lelfs ijj die prelendeeren de eerste onder hunne medebargers te zijn in ontwikkeling en beschaving wilden bet eenvoudigste blijk lan sympathie aet dit feest het uiuteken der vaderlandsche slag niet geven De lil deze gei feete wonende ond stndcnten hadden zoo goed als algemern hunne woningen met de vaderlandsche drieklear versierd doch behalve hen slechts enkele meer eere die weinigen die van hun eclit vaderlaodaoh gevoel blyk gaven I Uc 2 luit H 8 van het Depét 4 reg inf alhier io garnizoen welke in het rgks hospitaal te Utrecht verpleegd werd is sedert guterea voortvluchtig Gisterenavond gaf de reJeiykerskaiuer Eaugtiuxthtid te Moordrecht eene uitvoering lu t lokaal ran de wed den Brabcr aldaar Nadat eerst het drama Jobn Aiman i eflltlenitelijk werd teu tooneele gevoerd ia lervolgens t bigspet vier nieuwe pakken door de leden der kamer tot groot genoegen van de toeacboover ujücToerd Ontrgenzeggelijk zal deze aaogeusu arond Wl lang in herin nering blijteg t Zaterdag trad ia de vergadering Ult panniB door Inspanning te Stolwijk de heer O W Vrcugt op die eene hoogst belangrijke lezing hieid over Art 89 103 van het Burgerlijk Wetboek Met onvet deelen aandacht werd de geachte spreker door het tri rgk opgekomen publiek aangehoord dat door een daverend anpplaus riju hooge mate an tevredenheid t kennen gaf Een negental bijdragen besloot dew hoogst nuttige en aangename Tergadrriiig Naar aanleiding vaneen in Btt FaJerlandgtmiMkt opaerking deelt De Standaard mede dat dr Knipaaiiu Juni van het vorig jaar ontheven is vaa alka ir Wtwoordelijke betrekking tot dat blad J Blijkena een gisteren by het Departement vaa Kol niën ontvangen telegram van den GouverneurOaa raal vaa Nederlandscfa Indie beeft de miliuirc ai civiela bevelhebber in Aiohin kolonel Pel den 3aBIdezer het navolgende aoa de Indische Begeeriag geseind j Den 28sten Janaari werd Mandarsa Poeti t k ischen Kotta Badja an Ketapang Doca gelegen geaolaeu Ëlf Binderen werden gewond waarvan één overleed De tweede luitenant Easer werd op verka aiog gawoad Het eskader dat uaar de Westkust gezonden werd ia van daar terug o Ft i l I ontvaagaf ite Maiabor en te Patti waa voMum lc l e gttaai i heidseoeatand is leeronguiistit veel koortsen ily tn i terie Vaa 20 tot 31 Januari wjreii er reatieo oho leoUgdara veertien overleden St Ct Zaterdag namiddag ten 1 ure werd te Amsterdaaf onder voonittersohap tan mr W H Uuilert de aangekondigde Tergaderiog van het haafdcomité en da saboomité s voor het httldeblyk aan de nagedachtenis van Thorbeeke gehouden Het hoofdcomité stelde voor 1 iu te trekken het te Utrecht genomen besluit tot opriahting ran een standbeeld voor Thorbeeke te s Hage aan la nemen het aanbad van deu gemeentere van Aasterdam tot plaatsing van bet standbeeld lu de hoofil stad van Nederland Deze voorstellen werden aet algemeene alemmaa door de vergadering aangenomen nadat de geaeent Zwolle bg aonde vao den heer Vroom van har aanspraken op het monumeat had afstand gedaan Genoemde spr deelde ook nog mede dat de ga denksteen ter eere van Thorbeeke zoodra het saizoea hel toelaat in den gevel van het geweiro huis ng Thorbeck zal worden geplaatst Daarop werd ten slotte besloten oa de vraag welk bestemming aan de ƒ 27 a 28 00it die overgeMeveb waren te gaven te doen beantwoorden door de sentrala coamiasie beataaade uit 60 personen uit alle oordea dea laods Een ontvanger ia Uabarg is op weg naar Maaw trieht hewnateloo iu eene weide geionden Hgil aangerand eu beroofd van 2U00 van de 5000dia hg voor lija maandelykscha storting by zich hadv Hg baeft de aoa uit tgu eigen lak aongavald Br wwrdt gveng onderzoek gedaan t Men acldt ail Rotterdam aan de Midd Ct dkt het nog niet geheel zeker is dat Multatnli s Forsttn tciool ten tooueelczou komen omdat mrj Krusaman verlangt dat hei stuk het eerst te Uirecht zal wordeu gespeeld ea het duor varachilleiide omatandiKhedea leer onwoarachynlijk ia dat de ütreolitsohe schouwburg aan de heereu Le Gras c s zou women afgesLiaa Intusacben heeft mej Krusemau reeds haar oosiumea besteld die zeer prachtig ou Ien zijn Volgen de Speel heeft m