Goudsche Courant, woensdag 10 februari 1875

X Door dep CoouilisMris des Konings in dit gewest i rdt t I senilis at belanghebbenden gebracht dat ilaiting der jacht op natervvild bepaald ia op 27 Maart a e het weispel of kwartelen is toegelaten ran 29 April tot 17 JiUt d s t de moharij m de binnenwateren zal lün gesloten van 18 Maa t a tot S Mei d a r bet iisseben met uke kuiIeo Tan 1 April tot 16 Juni is verboden ei benkpslui ten df kooi eendca zal uo tei getdiieden vu 27 Maart tot I Mei en jTan IS Juli tot de opening der jacht op wuterwild Zoodag irta de gestenie Leiden reeda in feestdos gehuld en i apdert stille straten dier veate werden at door vefe bezoekers van bet feest verlevendigd Het feest is dieu dag geopend met eene godsdienstige nii in de Hooglandiehe kerk door Prof J 7 Prins die naar aanleiding van Psalm 48 vers 10 een acadeinisehe herinnering uitsprak Des avonds half negen had in de stads gehoorzaaI it reoeptie der afgevaardigden plaats i e e zani was kearig en rqk gedecoreerd met bloemen en busies en 4 a gedrapeerd met de vlagden der 14 imtien die door afgevaardigden waren vertrgenwooidif l De receptie geschiedde door den gemeenteraad vnn Leiden waarbij zich natuurlijk tal van andere auto iteiten hadden aaogtsloten Toen de gasten versqhruen nai de Bjirgemeestcr T a Leiden de heer r d Brandeler het woord en kpe tte hen namens Leideos regeering ran harte welkom WD n vooravond yan het feest Daarop werd de eerewgn gepresenteerd Nadat de y c lfitor iier Hoogeschool de bpcr üev ia vnn nde eea V g gesproken bad werd een collation gebruikt Daarop werd een serenade van wege het Leidsch Studentencorps gebracht aan de verschillende gasten tn i beer Üeemakerk hield namens dal corps eene nde velke door verschillenda anderen gevolgd went De tvood werd geëindigd in nCuiioordia bij gebrek aan Siudenten Societcit bereidwillig afgestaan waar natuurlek veel gespeechd veel gezongen en Mal ggakeld werd De eigenlijke feestdig Maandag werd aan de Leidsebe burgerij aangekondigd door t lo Vivat van het klokkenspel ledere treiu bracht tal van vreeadelingeB binnen Leiden en de Pieterskerk waar de ieeatiede zon worden uitgesproken was reeds vóór den tgd eivol Na iat de Koninklijke fnmilie ten 1 ure gearri eerd woi beklom Prof Hayusius den kansel en hield de fceatrede die aldus aanving irDe nationale gedenkdagen zijn voor de volken dat de herinneringen van het leven zijn voor het individa Zij verhuogen de veerkracht van een volk io het volbrengen zijner roeping zooals onze herinneringei oneen moed versterken in den strijd van het leVeo Ongelukkig de natie die geen geestdrift S evoelt bg de herdenking van de waarlgk groote aden barer voorvaderen Maar voor zulk een ramp béjioeven wij Nederlanders Goddank I nog if t temezen D nationi le gedeiikilageu zoovele w g erio de laatste jaren mochten vieren zij getuigen datwü de roeqirgke hciinnermgeu in onze historie ineeré honden Iet ware feestdagen voor geheel ons Tpik en hedrn is het zulk een feestdag bij uiluemendbeid D atichting der Leidsche hoogeschool te ipiddep van den sirgd om vrgheid of dwang is de M oonste herinnering van ons volk en een onsierflijke ev 991 hf buia van Oraige Ja bij allen die op op irik ieling ep betcbaving prijs stellen vindt onzelii iTreqgde warme s pipathie en ook buiten de greonu van ons vaderland wordt deze dag met gceatdr l gevierd aWg alle tonen van Nederland hebhen den indnk nog niet vergeten dien t eenvoudig scboolTeriaal van den bloedigen strgd onzer vaderen tenn den machtigsten monarch der wereld op ons Jeugdig gemoed te weeg braeht en door onze kinderen wordt die indruk nog dagelgks verfrischt Zij x ls wij verbeelen den diepen wrevel niA dien t onreobt dat aan onzen vaderen Wfrd ge plcegd opwekt in het kinderlgk gemoed evenmin als da iMigc voldoening d t aan dat onrecht ten slotts p en perk wordt gesteld en de rechtvaardige zaak tagtaviert Wg kweeken die vnderlanilache gevoe il t ontvankelgke jeugdig gemoed gaarne aua oadat uoditende de kiem wordt gelegd voor het natioDoal krakter van ons Tolk dat gewpten dt ang diDWt en de vrijheid op godsdienstg en politiek gebM als deo grootiten schat waardeert dien onze Tideren ons hebben nagelaten fMaar in onae jeugd hebben wij niet begrepen ea onian kinderen beseffen dat ook niet hoe scielqk de atrgd is geweest en welke buitengewone kmoktsinspanning er werd rereischt om tot de o erwianing te geraken Dat het onreobt wordt gewroken en het recht zegeviert vindt het kinderlgk verstand hoogst natunrigk Maar wg die den strgd de levens gedurende karteren of langeren hebben eegestreden wg weten maar al te goed niet dat kat oare it riert gelukkig niet mwur dat zeU op meer beperkt geh ed grpol talent cu buitoi ewone Vferkraotit worden gevordeid om de goede zaak te doen trio nfecren Eu sedert wij de omstandigheden hebben leeren begrijpen waaronder de strijd voor hunne privilegiën d ur K i o voorouders werd aanvaard en tot den einde toe werd volgelioudeo is oane wa rdeoring van hun moed niet weiiiij grstegeu au S 4 ltei wij hun stalen To Jiarding een guvergankelgken roem voor Nederland Daarna herinnerde spr aan onzen strgd met Spanje en nao de stichting der Hoogesobqyl j hij noemde Ne lerlisd uog steeds een laad van vrijheid bij uitnemendh en bracht hulde aaji ds gaeatkrnolit onier VaderenAvüór alles a i Piiüs Willem vaa Oranje Spr schetste voorts den toestand der Hoogeschool en ging ae verschillende faculteiten alzonderlgk na Ten slotte hield hij toespraken tot Z M den Koning lot den geineenternad curatoren binnen ea buitenlaiidsohe ufgevaijrdijideii enz enz enz p eindelijk bet rectoraat o cr te dragen aan zgn ambtgenoot J T Buijs onlangs daartoe door den Koning benoemd De rede was gesplitst in twee deelcii die door de uitvoering van een muziekjtuk werden gescheiden In die paaze werd ook hel volksiied gespeeld dut door de iianwesvgen behalve door den Koning de Koningin en de piinses von Wied staande wer l aangehoord Te 2 u 4S ra was de rede geeiudigd Dadcïgk daarna verliet de koninkigke fa il e4eltetk De Hocfiloommissie van t Nederlandach Sohoolverbond heeft de tusschenkomst der inspecteurs yau t lager o iderwys in de onderscheidene provinciën ingeroepen ter verkr ging v n de noodige gegevens vucjr de samenstelling eener statistiek v n het schoplverzuim door veldarbeid ontstaande over het tgdvak van 15 Januari 1875 tol 15 Januari 1S76 Naar aanleiding danrviui ajn of worden dezer dagen aan de booIcJonderwg zers der openbare en bgion dere soholen verzonden tabellen waarop nauwkeurige aanteekening van absenticu om geuoemde oorzaak verzocht wordt H t hoafdbe or r Nederlaaijache Vereeniging lol beperkjog jbh 9p ub rv dr n eusch p becfcop zgn verzoekschrift betretreiide de loiing voor de nationale millitie van d Cummissarissen des Konings in Zuid Ho land Gelderland Gelderland Friesland en Overgsel qiet voldoening bet bericht ontrai gen dat in hunne respectieie provinciën m i ftrejieleu zgn genomen om de dronkepschap bg die gelegenheid zooveel mog jgk Mgeu e gaau iiar aanleid i van het geysar waaraan de conducteurs op spoorwegen gn blootgesteld welke voo hen uit soort vnu Juggernauts wigeus schgnen te bcstaqn drjngt ie drn t CV aan op een wetsbepaling die het ophalen vau kaartjes verbiedt ais de trein in beweging is Van ijn Hang clien oorrespondent outvangt dat blad ejfa briuf waiinn over hetzelfde onderwerp gesproken ku de volgende wenk gegeven o dt fik ifen niet thuis in alle eigenaardigheden Tan de spoorwegetploitatie en kan dus niet beoordeelea hoe m de manier van kaartjes opbaleu de veiligheid van het leveu dei conducteurs tut een maximum k n worden opgevoerd zonder het dividenil voor de aandeelhouders on het aandeel in de winst van de directie lot een miniinum te doen aflalen Toch heb ik een denkbeeld al is het met pieuw Jlen hecht hier te lande nog altijd aan Ifct tegenwoordig tochtig en ongeneflgk model van spoprwegwageos nu en dan wordt er iets aan geknutseld en verbeterd maar bet au4 model bigft in de hopfdzaken bestaan Wanneer men nu hier te landq aannam bet stelsel vau spoorwegwagens dat men in de Vereenigde Staten en op eenige Zwitsersche baiien l eeit tpegepasl lange wagens met portiereu aan de einden niet in den zgwaod uitkomende op platformen waarvan men met een pai r tredep op he at ticnsperrou afdaalt terwgl er een gangpad midden door de wag ns en over de platlofmep verlengd door den ganscheo Ircin loopt dan verkrggt mep de rolgefklo voordfelen 1 d veilighrid van de passagiers tegen moordaanslagen wordt ve l be ergejvaarjiqrgd dan bg het tegenwoordige stelsel van hokjes v oi achto tien personen 2 de gezondheid ep hüt gepiak ipi reizigeia woeden bevorderd davr de gruirel ke h D de zijportierep ver alt SC d rffizigcrs kuqnes den ganscben trein dporfoopeu eu bek nd n oi inaeten in welken wagen ze i i 9flk h ip4 0 i de contUicteurs halen de kaartjes op zopder kosten van uitbreiding vau personeel qtasr o ak rpuder gevaar yoor leven of gezondheid heidIk heb it denkbeeld niet ter wereld gebracht e qiag het dna geritst prijzep als in elk opzicht roartrèlf lijk Zal uu dit afdoende middel v iii verbetering ook hier te lanfle eens worden beproefd en zoo ja hoeveel conducteurs moeten er dan pog sneuvelep vóót dat men daartoe overgaat Wg verpemep dat op lai t der Ilegeeriiig door de inspecteurs van het lager onderwijs ann alle openJMir scholen in de provinciën een exemplaar uitf cniltis van de maagplaat die door de VeNaniging tit afschaifng van sterken drank uitgegeven werd I e ondenvg ers zijn uitgenoodigd dis platen in de schoolop te hangen en au en dun aan de leerlingen te verkhireii iV Bydr DoQi eeq aoatal handelaars in hrmpen in NoordHallaod Zttid Hullairrf Zeeland en Utrecht is aan den minister vnn financiën een adres gericht waarbg wordj aangedrongen op de afschaffing van het eenige uitvoerreoht dat hier te lande nog bestaat namelijk dat op de lonnie Adressautep Iwhten den tgd gekomen om dit overblijfsel van pTotectie voor ite papierfabrikanten uit onze iustellipgeu te doeu ver dwgpen o if ff IJ t r ry f fi T y rfy Te Aangfe f n shet tdre lep raai t Sti enbage aaiigebodep door het bes uur der Vereeiiiging lot bescherming van liersiu s rekke de om ds duinwaterleijling aau t trenjbd Ut hét drsakJn van dieren advjseeren B eu W o dat verzoek voorloopig nog ip overweging te houdei vermits het hun zoolang de eiploitatfe dor duinwaterleiding niet eenigen tijd heeft voortgeduurd minder geraden vooikomt aan het overigens goede plan uitvoering te geven Nadat de Gemeenteraad in de Zaterdag gehoudan vergadering was overgegaan in geheime zitting te behandeling van Ie gasvoorsiellen is de epepbarfr vergadering hervat en het besluit genoqen om eene nieuwe gasfabriek te bouwen Koloniën o o S T I N D 1 B Er zg n Java berichten ontvangen loopende t S Jan Het volgeUds ia daaraan ontleend Het mail over icbt van de Jaea bode beva o a het volgende De berichten die wij vnn hier kunpep nwdodeelen gn slechts weinige De laatste tijdingen ivelke wij van onze berichtgevers te Atqiep ontyingcn zgu gedateard te Alsjicn aangekomen bfitaljons bet lO ep 5 Juog gekBmprcrdi liggen op Koita Bras bg Oleh leh Konoael Pel heeft die troepen geinspecteird en bg zgn terugkeer naar Kotta Kadja gezegd dat hg spoedig met hen nader hpopte kennis te maken tegenover den vgand Het ageeren tegen Lougbattah werd eohter teK bemoe elgkt ja nagenoeg onmogelijk geogiakt dooi de gevolgen van de plaats gehad hebbende overstroo mipg en de r geus het tarreiu was voor den aanval met geschikt Men zal zich herinneren dat w na ongeveer een jasr geledaa het opperbestuur en de Staten Geaeroat hebben V gewaarschuwd voor plannen die bg de rcg iqheoep bestaan te hebbeu tegen Lombok £ n wij sprakeq toen de hoop uit dat men toch oote kolo pi niet iq eep oorlog met dat rgk zou wikkelen De heer Niersiranz ia toen de eepgie oqdar alia ledep van da Kamer geweest die van om beriebt heat melding gemaakt Ep on nu dien afgevaardigde die bij de beban deling der Ind begroeting als een flink eu onafhankelgk volksvertegenwoordiger den dank verdiend beeft van bet N 1 leger te toonen dat hij wel heeft i gedaan op ons bericht te vertrouwen en hem eene te doen zien wat de Lombqkkera doen wgten w i hem op de 1 aflevering van he 12 deel van het Tgdschrift voor Ind taal laad en rolkenknoda Waar h j op p 349 e v het volgende lezen kan Deze eigep gemaakte gewerep gemeenigk 8 7 To t laog zgn echter niet de eenige die op Luatbok gebruikt worden Ook Tap elders meer bepaald vao Singapore woïdcR t vkp vanrwitpentB iogeroerd Mep berekent dat de radja Vfv d mttarflf aMW dau 30 000 getrer n in zgp magaiigwmkeiVMft Daarenboven bebinden zich nog e pige duizenden ia het bezit van zgn opdergeiohikte hoofden die zczorgvuldig io hpn baiten opberge u tot l d eu ivüil mep hpn diepatea popdig beeft Ëati gedeete wprdt steeds s hiqtkla r gehouden ea op geregelde tud ia aaq de diepstpliohtjgep i itgereikt o fit imh imad te oefenen Vooral ip den iaft ep tjjd wordt thI van deze exercitien gemaakt Zoo deelde een lüuropeaav r hantjalsar t 4 pepan ou o B mede dat het kqeliea di bü hfn in dieast waren herhaaldelijk eeu verlof yan vi r a vgf dagen vrojigep wgj zg door den pambakfl nav d hoofdstad waren opgeroepen om aldaar op hun beurt naar de scbgf te schieten Wg hopen dat alle plannen die wij weten ditleker vóór den oorlog met Allien bestonden omden Sultan Tap Lombok over te halen een andet contract te sluiten met het gouvernement en by onfil hem daartoe wellicht te dwiugeo TOONWstzull i wordep geUten i 5f SW r ei lop1 zllk15r oor stander scbijnt von de leer der fails accoinpUs zoo radep wg der Kamer aan dien mi i te bewogen tot de veiklariiig dat meu vuareertt geen oorlog zal gaan voeren op Lombok Wg yeatigeu bijzonder de aandacht op de teer hooge fniea weike gemaakt zijii vppr de kplBe bg gonverueufentskplfie veiling te P adang Die huo e prijieu leveren pp nieuw het bewgs bo verket rd de beer v Goistein doel door dm eikoO l Tan kofle in IdiS niet uit te breiden en het plan met over te nemen van zijo voorganger den beer Fransen van de Putte die in beginsel tot die aitbreiding had besloten De resident vau Bauka de heer van Cattenbnroh 4 e zg n pensioen bod oaiigevinagd en van plan was pm zioh te Buitenzorg te vestigen is overleden Als caudidaien voor de daardoor ontstane vacature ma dooj bet dep vaii biuAeulaudaeh bestuur voorgedragei de resident de wosbtgeld ran Deiuie en U secretaris Wijumaiep De goev generaal schgpt het opperbestnur io overweging gegeven te hebbop generaal m oorde Ne e te benoemen tot opvolger van den leger commadaqt init generaal W bitton De luit kol der inf Sluwe bekend door ds rekiames welke in der tijd door den na gepensiopeerdeu kapitein der artillerie Pieterse tegen hem irerdeo iogebioabt wegens zgn handelingen als kom laudant der ezpeditionaire troepen te Ueli beeft s aerioek om ontslag uit den dienst ingediend laet behoad van recht op ptnuoco Omtrent den moord op ar F W A Fielerpuat bevatten de Indische bladen thaua nadere bg oderbedep De aanslag is gepleegd des avonds teu zeven uee De steek is toegebracht imet een soberp wapen dat van de Unkerzgde tusschen de derde ep Tierde rib is doorgedrongen ten elf ure was de aangevi llei e overleden de dader heet Abas De i t had zgn vroegeren meester die hij den heer Pietermaat logeerde geruimen tgd gediend en nooit reden tot klagen gegeven D LocomtieJ melrfjom trent den award het volgende üea bediende van den Iwe r Pietermaat een zoogenaamde Ifitaviasche joDgeu werd omstreeks half zaveo s avonds door ayo meester onderhopdeo over bel niet bekoorlijk schoonmaken van een lamp ep ovjsr bet veruissep Tou een andere Eep gedeelte vao die vermaning werd i oor eau logo aangeboord maar nsuwelgks had deze ijch verwgderd waardoor de heer P alleen met den bediende was of de heer P riep om hulp hg iras gewopd I l e jonges waf nergens meer te vindeni da wopd bleek mpt eea ba4 bsdó dat de bedieqde gewoonlijk bij zich droeg toegebracht te zgn ouder het hart en ter bre te van ongeveer 10 di im De mp mogeluke moeite werd door de geaeeskuudigea Eudeking Wennekendonk en de Meijer aaugeweud om den getroffene te redden Ëeu oogenbiik scheea er grond tot hoop een bloadstorting echter maakte omstreeks vier sur nadat de gruweldaad as gepleegd aan het leve lap den nog jeugdigen s morgens nog zoo krashlvollen lijder een eipde De moordenaar is volgens een sohrgveo dd 25 Dec Hit Samarang aap bet A D e diendag des morgens vroeg bg hel spoorwegstation gevoodeu waar hg volgens het verhoor werk zoehi ambil boerfte Daarop is hg ten spoedigste naar bel huls Tan den assistent resident gebracht gevold door een opafiiepbare menigte De dader die i rit weinige da ep te oren uit dieB dienst van eep logé van mr Pietermaat in den dienst van dezep was overgegSafi heeft bekend Uat hg met toorbedachten rade gehandeld heeft is nog niet bewezen Het hicbtoffer was met eeu fgi geslepen bamboe dood S ettoken en wonderlijk geporg de beklaagde zegt iep bamboe altgd Toor de lampen te bebbea geblikt Waarom was die bamboe dan geslepsu Waarom diveg bg dien bg zich op eep oogenbiik dat geen limMo wer n tehoongemoakt en hü niet te voren aria Alt mr Fietermaat bem Over het tohaaana kep van de lampen zon onderhanden Wat was ec daareubwren gejteurd dat Uj pM iO digm Wj mr fietermaat in dienst zioh Xi aall deteq kop vergr p p Op a dip vragen wacht m ff V hevredig d aiflwoord Op de laatste weet de dailer slechts te ceggen dat jat Fietermaat bem om zgn ppteTrtdepheid jegens hem ts betuigen tegen deo muur geduwd i eft Maar wat rooral tegeu hem pjcit is h feit dat woordenwisselingen daarop gevolgd misdrijf in eep ondeelbaar oogenbiik moeten hebben pfniits gehad Dr logé van mr Pietermfal hfd d ten ge egll dat hg eep bad ging nemen de badkamer is Qau lgk twaalf voet van de plaats lereps de plgats des misdrijfs waar bndrn zich bevonden en nauwelijks had eerstgepoemde de badkamerdeur achter zieu dicht gedaan of hg boorde mr t ietermaat roepeni Helpt help ze steken me dood 1 Op da angstige vraag van den spoedig te voorschijn snel lenden logé Wie heeft dat gedaan antwoordde het slachtofiTer BOg J eigen b liende Dit waren de laalile woorden die hg kon uitbrengen Tn dien tusschentij J was de moordenaar al gerluchs Den geheelen naclit heeft hg zich achter het liiÜt van zgn heer aan de kali opgehouden om den anderen inprgep vroeg gelgk reeda is medegedeeld naar het station te ontsnappen De dood van den heer F die de algemeene achting genoot wekt aigeoMen sensatie en diep medjjevoel voor de nablgvende betrekkingen Hel wordt thans uit Batavia bevestigd zegt de Samartngicke Cl dat de GouverneurGeperaal voorgoed van Indië afscheid zal uemep Dat bel ona Ifod 4 Mt behooreu we nauwelgks te zeggeo Doch het is thans niet de vraag of we gaarne in onze nab beld zouden big ven zien een mu die vooral io de hoogere kringen geacht en beiuiud was maar of we zgne demissie als een politieke daad moeten erkenneu die tevens in het belang van Iiidie is VVdau we liin io het afscheid van deu Ooiver nepr Jeiieraal een bewijs van hoogere staatkunde een bewijs van opolEBriog voor de koloniën Noem uit de laatste 25 jarep een tgdvak waarin een meer ongeregelde boedel in Indie in beheer werd overgenomen dan door dezen Gourerneur Qeneraal waarin vooral de admiuislratie ip den verwardsten toestand gevonilen werJ een toestand waarin geen verbetering kon worden gebracht dan door een despotieke hand We zullen de namen niet noemen van personen die IP dezen stand van zakep uit den dienst moesten verwgderd warden deze om willekeurige haodeliugap gene om plvcfatverznim eea derde om een strafbare handeling Wie zulk eep ataat van zaken aau vaardt kap er z or Tan zijn vele vijonden te maken We wetcu bet 01 eerste de beste aanleiding werd te baat genomen om op den Gonvtrneur Generaal een onverdiende blaam te werpen Nauwelgks was de oorlog aau Alchtu verklaivd of die oorlogsverklaring werd als een der tinpolitiekste we blijven bg de zachtste termen uitgekreteo waartoe een OouverneorGeneraal kon komen doch we zgn overtuigd dat diezelfde schreeuwers zoo de Atchioeezea de EngeUche en Hollandscb schepen badden bedreigd aan het gslappe Bestuur zonden verweten hebben dat het uiet bgtijds maatregelen tegen den vijand had genomen Kn zooals het gewooalgk gaat zoo ging bet ook hier De loudenbak woa eenmaal gevonden zelfs het mislukken van de eerste expeditie waarin Igfsbehoud om den voorrang twiate met Taderlaudsliefde werd op bet zondenregister geplaatst Tan den GouverneurGeneraal Onder de voorwerpen behaarende tot de afdeelipg cimiicte indvtrie die op de Wcener wereld tentoonstelling eea beduidende rol speelde trok het 35 jaren beroemde en over de gebeele wereld verbreide Amlheri Mondwater Anatherin Tand Pasta bel plantaardig taiidfoedtr en ds tandfbmb om lelf bolle tanden aan te vallen van dep K K Hoftaadarls dr J J app te Weepen met regt de algemeepe aai d £ht De verzorging der lapdep dit sieraad Tap beide geslachtei was sedert oTeronde dagen een der voornaamste bezigheden waarmee de bescbtialile volken zich betigRielden Beeds de Komeinen en Grieken kenden allerlei middelen tot verzorging en bihond der tanden Btaar alle vroegere miadelcn konden de tanden wei sierlgk maken doch ten koite van hun duurzaamheid De vooruitgang heeft trouwens ook hier heilzaam gewerkt en de nitTiiiding van dr F rpp heeft al de gebreken die andere middelen aankleefden overwonnen Het Ana tiiennmoqdwater heeft reeds voor milhoeoen heilzaam gewerkt zoowel door het wegnemeu vaa mondkwalen als door het behouden van goede tanden en volgens wetenschappelijke mededeelingen van de Novara die de reis rundom de wereld doet heeft het Anatharin mondwateV bg de pidamisch op dtea bodem uitgebroken scheurbuik onschatbare dieusten bewezen Het Anatherin mondwater aangenaam en aramaiiseh van smaak ia een tand arcanum in den waren zin de woords en behoort aan deze ep aap gepe zgde TOS den oceaan tot de meest geliefde deattstische geaeesmiddelen Te Gouda bg L gohenk op de Uo igstraat HU t II l il I H l I M S INGGZONOEN Ëefl lang verwacht verzoek Mijnheer de Redacteur Opmerkelgk is het d t door n ouder den titel AmusemtHteu eenige artikelen werdep geleverd waarin o k de atschaQng der kermis ter sprake werd gebragt en dat wij kort daarop uit het verslag der op 2 deter gehouden gemeenteraadszitting moesten vernemen dat werkelgk een adres is ipgekomep waarin die afschaffing der kermis wordt verzocht Dat verzoek gait uit van de vereeniging tot beperking der openbare dronkenschap eene vareeniging sedert een paar jaren opgerigt door wglen den Heer J F Bchald geneesheer te Meerkerk £ n hoezeer wij bet betreuren dat die jeugdige vereungiiiff hifr geen afdeeliiig buzit toch verbeugen wij ons dat zij leekenen vnu leven geeft en hare roeping toont te begrgpeu Het maken vau strafbepalingeu up upaabare dronkenschap inüge zg go J achten het streven naar eene betere toekomst door wegneming vau iets wat eene kweeksohoul voop het opkomende geslacht maar lielaaa eene kweekschool tul dronkaards ma genoemd worden acht zij blgkbaar ook wel degelijk lot hare roeping te boliooren En IP dit lolfelgk streven staat zg in Gouda uiet alleen maar zullen alle weldenkeuAilSP l et haar sympatbiseerep Intusichen is het niet da Traag Wie zijn de voorstellers maar Wat wordt er vupriiest i4f Üe afschafling der kemis Sedert de Heer B in Augustus 1873 dit ogAerwerp in uw geacht blad ter sprake bragt met eep kalmte die zijne bestrg ders hem moeien benijd hebben leefden zeker vele ingezetenen m de verwagting of dat eea der nieuwe leden van onzen Geiai entQ aad deze questie zou ter sprake brengen of dat eep ff ander weldenkend ingezetene een aires aan onzen Gemeenteraad zou doen circaleereo Noch hat een noch het ander is geschied Zoo giat het wel meer Voor zoo iets moet men ujd bebbea en zich moeite getroosten Intusschen keert de kermia steeds geregeld terug om haren verderfelgkepinvlo34 allerw e uit te oefenen Want hetzij men zich plaatst op sociaal of op paedagogisch of op religieus standpunt voor het belang der kermis valt niets afdoends te z geo Wij verheugen ons dat onze Gemeenteraad tiaae in de gelegenheid is nog bijua 6 waandeo voor den gewonen aanvang der kermis de vraag te behandelen of de tegenwoordige toestaud nog langer moet blgveu Toortduraa Wg bopeu dat hij aan het ondef werp die aandacht en belangstelling sohenke welkf het in ruime mate Terdiend De zaak kan thans behandeld worden afgescheiden van de cholera nostris of chojfssi aeiatios vaU pokken of andere kwalen iets wal sedert 1867 met geschiedt is Si jyt diep tijd IS onzen Gemeenteraad met nieuwe ledea vermeerderd en zijn sommigen door andeten eerTangen Het is voor deze ook eene welkome gB legeuheid om aan dej urgerij ban standpant tegenover de kara t doan kennen U Toorio g dankzeggemta roar defiuUk iélt regelen ben ik steeds Uv hasten4iga lezar Gouda 8 Februari 187S N N L A Ete Beiicliten Loi den 8 Februari Ia hst Lagerhuis haeft heden de heer Disraeli in den loop eener diseusMi over Vel adres in antwoord op de Troonrede ont kend dat het Britscha leger zich lu eea slechten taf stand bevond Hij billijkte hetgeen in de Froonreda gezegd waa omtrest die Terhoudiog too Kagelfind tot de overige Mogendheden en gaf als zijne meeping te Terataan dat de vrede in Eusopa niet vetataord zou qrdan tecwjjl de Hegeerin TaB hare z e al hel mogelijke zou blijven doen om botsingen 1 vopr komen De heer Beach sprak over het gevaar van invoeriag dar Coloradoof aaidappel tor uit Amerika waartegen tOl dusver alleen door Oosteorgk en België mwtregelen waren genomen Hij aehtte de vrees reor dit geToar zeer overdreTen wgl bet bedoelde insect reeds sedert eeno eeuw in Amerika bekend was De regeering heeft dij foderwerp in overweging genomen Festb 8 Febr In het Huis van Afgevaardigde hield de Miniater prrsideul eene aitraerige rede waarin hij verhoogiiig van belasting als het eepige middel ot herstel van bel evenwicht in de fioapciep voorstelde Be Uugryke bezuinigingea bij bet gemeaosebappeljgk leger acbtti hi kortal onmogel D ia rede rond aeer eftr bgv B4 rsoliJI eStand GtBOREN 6 Febr Henarik onilers H Kooimtn D C Kietield 7 WiihetmHl Huibect Araoldua Jan ouders J A Brand v u Straiteu ea C vas 4er 8 Ceftrit ouders i ds Jong ea B vin Wa laMt Caffelia ouders B de Joag tn C do Jon p Hea i Wi lt f C Wiezer en M vin Vleuten t Eliiabetb Ceraelfs oqden J Oakaui en E Bosthoara VraaeiBa ahafi Geertruids ouders H vin der Ring en I A Uesier Puter oodsM C Hoismtn n T Tiggela 1 ADVER TENTIEIff Voorspoeiüg bevallen v eau wtigf Bohapeu Zoon C BRA D VAN STRAA PIN Goudf 7 Fehr 187 ya PE XuiWffai Eenige kennisgeving l OvkHLhDkM 6 Febr O Hazebroek 8 uk 7 C Om gert 11 w C L Kiptgn S j 9 m A T lit 10 m 8 A de Jong 10 d