Goudsche Courant, vrijdag 12 februari 1875

Vrlfdag 12 Febmarl 1876 W 1632 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Dd inwnding van advertentifln kan geichledtfa tot nnr des namiddags van den dag der uitgave Heden overleed in den ouderdom ran bijna l 71 jaar onze Echtgenoot Vader en Bebuwdra der de Heer J A SNEL oud Burgemeeater Tan Stolwiji en Berkenaoude en ondHoogheem raad van den Krimpenerwaard Wed N J SNEL FiiAN90i M P J SNEL W SNEL BüSKKs N FRAN9OI8 SNEL Moordrecht 8 Feb 1875 Eenige en algemeene kenniegemng Verzoeke pan rouwbeklag verseJioond te blijven wjjzen van belangstelling by de geboorte van onzen Zoon Gouda H W F BONTE Ö Febr 1875 N BONTB Müller Voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bij het overlgden van mgn geliefden echtgenoot betuig ik ook namens mijn kinderen en behuwd kinderen mgn oplechten dank Wed T VAV VBEÜMINGENGouda Q Februari 1875 van der Want Voor ds vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlyden van onzen Broeder fia Behawd Broeder betuigen wy onzen hartielyken dunk D J VAK VREUMINGEN Dz F J H VAN VRBÜMINQEN Gouda 9 Februari 1875 Pw g Mevroow KRANENBURG Westhaven verlangt met Mei eene Men vraagt om dadelijk in dienst te treden ewe FATSOENLUKE DIENSTBODE Adres franco onder lett C of in perscton bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Nederiandscti Protestantenbond Afdeeling Oouda en Omstreken met DAMES in het Locaal Nut en Verhaak ep de Oostbaven alhier op DONDERDAG Elf FEBRUARI a s 4ea avonds ten 7 ure Spwker D W F LOHA N te Ameterdam Trye toegang voor de Leden met tweehnisgenooten Snti voor Niet Leden 0 50 per persoon Qaanderg 0 25 D A G TAH HAMEL te RotUrdam stelt zich voor 18 Februari a s eene MEETING te honden toegankelgk voor de Leden van iMt bond Namens het Bestnnr O THIM Secretarü mmmimm Voor teer billgken prgs te KOOP een 8T00MWERKTÜIG met KETEL van drie ik vier Faardenkrachten zeer geschikt voor eede Bleekerg Te bevragen bg COSLIN eo C Fabriekanten te Gouda 287 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint Of MAANDAG 22 FEBRUARI 1875 De ondergeteekeode daartoe aangezocht door vele zgiier begatfatigers geeft door deze kennisdat van af heden bg hem te verkrggen is besteQaaliteit VLËgSCH tegen billgken prgs UEd Dw Dienaar H VAN WILLIGEN Vleeschhounrer en Spekslager Lange Groenendaal I 68 Een Benedenhuis met TUINTJE te buur aan den Fluwelen Singel Te bevragen bg den Uitgever dezer Courant Openbare Verkooping te WADDINXVEEN van eenige met TUINEN en ERVEN staande en gelegen bionea de Gemeente van Waddimeveen op VRIJDAG 19 FEBRUARU 1875 des voorm ten 11 uur in het Nieuwe Societeits Gebouw van Mej de Wed de GROOT aan de Brug te Waddinxeeen Breeder bg billetten n informatiea ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen Openbare Verkoopingf op MAANDAG 15 FEBRÜABIJ 1875 voorm Elf uur in het Koffijhuis Haehonib te Gouda van 1 een kapitaal WINKEL en WOONHUIS aan de botermarkt wgk A n 70 te Gouda met ERF PLAATS SCHUUR en vrijen GANG naar de Kosterggzensteeg Te aanvaarden 1 April 1875 2 eene ruime VyÉRKPLAATS met KEUKEN en EBP aan Jen Korten Tiendeweg wgk D n 97 achter tiitkomende in het eerste perceel Te aanviardbu als voren 3 een ruim WII EL en WOONHUIS ACHTERGEBOUW en ERF aan den Raam wgk O n 359 35Öa eu 300 te Gouda Verhuurd bg de Week io vjjf perceelen 4 een WOONHUIS aan den Groeneweg wgk L n 109 t Gouda met ERF en stuk GROND daarachter Verhuurd bg de week in twee perceelètJ 5 een WOONHUIS en ERF ia de Keizerstraat wgk K n 183 te Érourfa thans dienende als LOGEMENT en verhuurd bg de week 6 een WOONHUIS en ERF in de Lemdnlsteeg wgk M n 147 te Gouda Verhuurd bg de week 7 9 drie stukken BOUWGROND aan de Hoefsteeg en Zak te Gouda De perceelen 1 en 2 en 7 9 zullen ook gecombineerd worden geveild Inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Versterkend Oezondbeidsmeel VAN B ADENA te Arnhem Dit uitmuntend voedtet voor Zuigelingen Mensehen en Kinderen met zwakke tmjaverteeringê or anen en hereteUende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandscbe Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HeereaDoctoren is verkrijgbaar in bassen i ƒ 1 en ik 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Goudk biJ P i MELKERT 4 A n bg C GOEKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az WAT IS DUUR Het Hoff sohe Malx Bztraot is zeer goed en heilzaam en ge leest en hoort ook veel van menschen die het best geholpen heeft en di het bjj borst en maagkwalen en verzwakking ten sterkste aanraden maar het is zoo duur Honderden malen reeds hebben wg die woorden moeten hooren en t enspreken Het MalSExtract is niet duur het Malz £xtract men veigete t niet is Medicijn en Voedings Extract tegelijk en voorzeker waaneer men de recepten in plaats van in Latgn in duidelgk HoUandsch geschreven ontving men zonde in zeer vele gevallen gemakkelijk kunnen uitrekenen dat men dan nog goedkooper het MalzKxtraot per anker kan drinken daarbg heeft het Extracteenen aangenaam vollen smuk Omtrent ds resultaten door bet Joh Hoff iehe prseparaat verkregen verwgs ik naar de dagsIgks gepubliceerd wordende brevets attesten van HH Doctoren en Lazaretb Cbeüi en naat de ontelbare getuigschriften en brieven vaa dankbetuiging Het Halz Extraot is niet daorl Bg d 13 flesschen toch kost de flesch 34 Ct t 28 flesschen slechts 32 i Ct zoudei vracht en flesschen en eene Icour van 13 tot 28 fl b noodig om bj verouderden boeet maagkwaleBt vermagering verzwakking een doortastend resultaat te verkrijgen en wj hebben de overtuiging dat iedereen eene kuur met Malz Extract gebruikt hebbende de verkregeue uitkomst hoU derdvoodig de betaalde kosten waard zal ocbten Het Centraal Dépot voor Holland is ni n a i Bloemmarkt bg de Stilsteeg 154 en verder verkrggbsar te Gotula bg den Heer J C tax VREUMINGEN Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Becept waarop men in het bijaonder attent maakt Zyn uer naltig in ongeelddhedea der UKKG en werken beiltwm op de 8KU8VKBTKRIN6 74 tijn ttitmnnteud teftrti de OAL SCHERPTE in het BLOKf en UITSLAO der HUID iii tija ZACHT LAXEREND eo SUiMAPDBUVENO Verzegelde doozrn vin S7Vi Cent n dabiwie doezen tgn verkrÜKbur by de ik MUaneriam Q n der Zsudeo Amteriam U CliSbtn k Cf itog heilige weg D SIt Bleincijk 8 r d Kraan Bodegrate B Vereloot Delft H W de Kruyff Deventer Gebroed Tim Oouda L Soheok op de Hoogitnat HnaitrecM K Ooeerlinn Knmfe a rf Uk A v d Heul leUtekemJam O i M VenloVw Ukkerkerk A den Oufltien Leyde 1 T Terbarfli Hurlem hoek Bskkera ee f Mon foort H A v d Berg MoordrecU G H Post OudewaUr Pr Vree Rotterdam v d Toom ie Beker Wette Wagnttratl Schco h e K Wolff VtrecU F AlUua op bel Steeow over dai Daa kerttr n 87 Woerden Vf F Sweenun Zetenkmiten A Prin Het depdt dezer ecbte Urhunt Pillen siii zoovele jaren met roem bekend en in aJgemeen g bruik ie door on te Qouda aUam Uitsluitend geplastit bij den keer L 8CSIBHK op de Uoogstmit WA AB8CHD WIN Men wordt inutDtelgk verioekt wel attent Ie willen tjjn dat door ons b niemand anders ii JrbinasPilleii bereid Tojgeoa bet o de en eohte Recept in Dépét zijn Terkrgi baar gesteld é de kierioven opftgeven Sttdtm en Plaalte dan ig de AieT bovengenoemde DéfStkmidert In elk doosje ie een biljet voorzien met de eifeniandige numteekening van de verraardigera Wed Kzumeii k Zoom Ape Ibeken welke HandtMening lioh ook bevindt op het Zegellak waarmade de Deoejet vorzegeld t n Wü verioeken de gebruikers inetantiiijk daar wel op te letUn en raden bun aan VOl tOe tO lien bq wien men de Dooajei Pillen haalt Alleen dte Dooajra waarin een biljet mei ome Handieekeoing is zich aan te sohaffen en zich te waefates roer het gebruik van de vele namaakaeli Goada Orak tan A Iciaknaa De uitgave dezer Courant geeohiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Buiteulaailscli Overzicht Eerst keden wordl de ber iadalaging over de eonetitetioneete ontwerpen in de Kranache natiuoale Tergadering hervat toodat lnAru er oog uiets kan worden Biedegedceld Ailten verhaalt mee dal de meerderheid der vorige week ket nog niet eena ia over kot lwee le der omwerpen dal op de aamenaielling van den eenaal Twee neniwyten moeten tegen elkander overataan Dalaare wil door algemeea elemreekt de leden kiezen eit aaugeweiea klataeu Van bergers Wall u de keld der Ze lening weiiaebl de verkwzing door de algeaaeene raden of duor een kieaeollege bealaauile it de algemeene raden de arrandiaaenaiiuta eu gemeenteraden Hen eoa eveowei a eeproken zijii e earft la atemmen voor hel plan dat 10 de voorloopige bee ekiogett der meraten bu at viudt Uet etrate plan dot van Dofaei moei de aaeeate kan hebben Dehirel een der keftigate koumgagniude leden der nat trg is orefleden De verkiezing van Zondag ia gelyk reeda bericht werd in 8eiue e 0iM ten gunste au den repat likeinBcben canJidant Valeutm af eloopen De beer Valrniin heeft lich indertijd door tqa moedig grdrng beroemd gemaakt Tgdena het beleg vau Btraahburg lol prefcet dier aUd benoemd waagde bq htt nok dwara door den vijand been naar zgu pust te begefen Herhaald werd hi door de Dnitache auldalen ala een verdacht personage nit het koop der belrgenara eijnogil Ëiudelyk gelukte het hem onder een regen van Prauache ru Dnilache kogela die op hem afgeionden werden orer de giaefat te zwemaeu en binnen de voting te komen Uen kan iieh de crassing der belegerden vooratellcii torn hg licb aia hun nieuwbenoemden prefect bekend maakte De Bonapnrtttuache csudidau de hertog rau P daa lae l oor de tweede maal in dit departement de Bederlaag Ook in Cfitea da Nord weidi u de Hunapartiatcu gealagen Hirr ui een herstemtning moeien plaata viiidi n tuaaohrn den legitimiat de Kerjégu en den repubi kein Fuucber de Caieil Waarsoktjolgk heeft laatrliieuoemde geen goed gedaan wal in den laetatea tgd met en door hrm geschied ia Na de aannrmmg tan ket ooratel M alloo schretf h aan de mairea in CAles du Nord dat zg bedrOfien werden wanneer men bun de Kerjégu als den uAcieeleo candidaat vooratelde en dat daarentegen tgne caudidatuer de ajrmpathie van Mm Mabon had Hg werd door de aanneming van bel amendeuient Wallon de eentge oonaervalieve oandidaat naar het hart van den preaidenl der Republiek De prefect van Cótea du Nord waa hel bier dan maar volalrekl niet mee eena en lelegrapbeerde aan de maires dat hg deu beer Fonoher de Careil om diena verklaring bg de rechtbank had aangeklaagd Niemand begrg pt voor welke rechtbank dii geschieden kon Bg trommelalag werd de depêche van den prefect in onderaoheiden gemeenten afgekondigd Wel tele rapheerde Foucher de Careil dat hg ign verklaring handhaafde en voor geen vervolging vreesde maar naar alle wsaraohgolijkheid had ket middel van den prefect reeds gewerkt Ten minste men zon dit willen opmaken uu deu niislag der alemmiug die aan de KerjiSgn eenige dniienden stemmen meer gaf Hierbg dient echter in aanmerking te wordtD genomen dat het meereodeel der afgevaardigden welke Cdies durNord ter Natiooale Ver gadering zenden tot het reebter oentrum brfaoort In dit departement verkreeg ds kooapartiat de hertog de Feltre de minste stemmeo obehoon nog altijd 81 duizend Uc Praiaiaohe a evaardigdea willen in den Landdag zoo apoedig mugelgk ei s ibgedieoda wetsontwerpen in er te lezing aHoea ten eindje de werkzaamheid der veraokiUende eemenmies te Eéapoedigen De ijver ia groot o ds koogst kclaogrijke zalien die aan de orde zijn gesteld aaal ef t doen Het fdan an den Eugetaekea Kemier om voornamelgk zgne torgeo Ie wgden aaa de verbetering van don gezondbeidtloeatand dea velka en da woningen der lagere sl4oden wordl via Wie zgden ook door politieke tegeaataodera zeor loegqaieht v iszj Sr EHOBX AMD Ib EogabiDd ia te dea leetatmi tgd tengevolge vao de oavermoeida ogia e PlimaoU kat ega eveawcl ten gevolge beeft g had dat Eagelaebe raedeta ireeiead voor de ioapeotaiara vaa den Board of Trade ihana hun ouveldoeade achepen ouder vreemde vlag gaan krengen Da Nautical Maga tiue van Febraari heeft dit feit in hot licht gesteld het btad laat ziek o a d a nil Wg kebbeo reden om te getoofeo dat oolanga door ket Noorddaitache en Betgtacke gouvernemeat een belangrgke atap ia gedaan om te voorkomen dat on of niet in olie doelen zeewaardige zeeachepeo 111 Kugelaod worden gebracht De HrgeeriQgeo van heulen landen hebben zich gewend tot lord Derbj om tick von den ateun te verzekeren van het Eueelache goaverceaaent Zg hebben gevraagd of het den Board of Trade wilde machtigen om op verzoek van deu Daitaeben of Belgiachen oooael een uudenoek ia te atallan uaar en eeo eertilcaal af te geren orer den al doo met zeewaardige toeatand van eeu vaartuig over deu verkoop wairrau wordt ouderhaudeld Ds4r de Nederlaudache wel op de teebrieien het zeer genukkelgk maakt om Eiigelaohe schepen onder Nederlandache rlag te breageu ia ket wen acbelgk ddl onze Eegeering zich aan deze zaak tal laten gelegen liggen en op het roetipoor van het Daitaehe eu Belgische gourernement tgdig voorzorgamaatregeleu zal nemea SPANJE Te Bayoone zg n bigkbaar allerlei geruchten iu omloop geweeat ovsr de gebeuiteniasen in het Noorden fan Spanje Eenige werden naar Parga gemeld en aan andere bladen orergeaeind Zoo eroamen wg plateren eerst dal Ëatella door de Alphonsislen zon zgn genomen toen dat dit gerucht zioh niet beveatigdfe maar de Cariiaten daareutegea bet verloren terrein weer herwonnen zoodat de Alphoiisialen Z irauz en Guetaria weder hadden moeten ontruimen Op zulke praatjea valt niet veel slaat Ie maken maar het ia miaachlen niet orerbodig nogmaals aan aan Ie teekenen dat in deze telegrammen telkena van zeer vencliillende zaken wordt gesproken Wat in Quipuzcoa geschiedt door Loma en Blanco heeft met de operatiën tegen Eatella weinig te maken kebslie in zoo ver eeo gedeelte der Carliatisobe traepen daardoor in Uuipiizooa wordt vastgebonden Maar de a reken waar Lorna en Blanco zgu liggen ongeveer drie dagm rschen ran Eatella Het is mo gelgk dst zg Saraui en Qoelaiia verlielea wool i AlfVEBTENTIËM vfoiden geploatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regei meer 10 Centen GBOOTE LETTSfifi worden berekend naar plaaiemimte Afconderlgke Nommers VUF CENTEN aoOMaige lelegramntea wordl gezegd dal Lorna oprekt Doar Toloao Don zoa hal niet veel bednidea dat de Carhatoo weer sldliagea betrokken die den M pbanaiatctt niet meer knnea dienen Hel is ctbter volkomen ijdel hicramireat giaamgen te sasken daar aangaande de bewegingen van Lodu niet veel bekecd ia en hel zwaartepunt van dea strijd lock galegea is ia de operetien kg Eatella Wal dete betreft bestaat er geeatwijfel of bet kodfddoel is aanvankelijk bereikt D geiKeaacbap aact Pampelooa is weder kersteld eo de Carliatea bentlea en dezso omtrek nog sleekU de positie venSaoU Barbara beweaten PneoU la BJeina welke atelatelling door Alphouaialen wordt heaekolen Al de uve rige punten zgn oniraimd en het gros vaa het Car lialiaehe leger ia in en bij Eatella as m eng trokkei i Het plan dal bij deze gelegenheid gevolgd werd acbgntafkomatig te tijn vaa een olBoier der artiOéris en door middel vsn den kabel tosachen Santaa do en S Sobastiaa koe Laserao de opperfaevslbeb her vaa hol iegrr in Navana kei vliegend leger vao iMsa op de hoogte houden vaa hetgaea er gebeurde De Carluten züa bigkbaar alleen verdaekt geweeat op de poging tot ontzet van Pampelona ea plaaisten dna de meeste troepen bij Carraaeat Daardoor konden de oudere bewegingen worden ailgevoerd die hen ten alolte uoodzaakien ook de stellingen bg Caraacal te verlaten eu teteaa Lorna gelegenheid te geven om da wapenfabrieken iuGuipozciia te vernielen De Koniog zal thans dsnkelgk binnenkort het leger verlaten Over hel geheel genomen zijn de Carlisleo thans weder in de positie dieo zij hadden toen generaal UoDchs aueavelde en d operatiën daardoor eensklaps een eind osmen Dit wordl ook geiegd in een Ie legram van den Carlistischen berichtgever aao de NewYork Berald Hg schrijft I e stellingen zga Ihaiia roikomrn die ala róür den dag bij Abersuna De liberalen hebben Puenta en Carrücal lerwgl de Carlialeu nog Cirau ui eu Mauaru bezetteu op den weg van PuenU naat Eatella met Villataerta vlak bg Ëatella tuaachen Jie plaata en den Monte Ea uiiiza I e aanval op Eitslla tol aa vermoedde weder plaata grijpen orer Aberznza en ook verder Cuiicha a pUn worden gevolgd Dan echter moet eerst nog eeu slag geleeerd worden om de Cariiaten te verdrgeen nil de stellingen van Villatuerta over AIloz eu Irare die zij tallen verdedigea Ue stellingen die door dezen Correspondent worden bedoeld liggeo van znid naar noord vcor Ealrlla aan de zgde waar men van Puenta la Reina komt AUarzuia ligt beaoordiveateo Ë tella ala de troepen van Moriooes orer die plaats naar tella willen voartdriiigen wat op zichzelf ulel ouwaarachijnigk is don moei de linkerflank van bedoelde alelliugen Irure worden omgetrokken Indien wg het wel hebben dan ia indertgd door Concha eveneens gehandeld Tbana echter heeft Laaerna meeren beter troepcu eo Ugft onderateuuiug niet uit wegens aiaatkundige redenen Concha zou rermoedelgk geslaagd zgn indien meu uiet hem als M oneitt had gevreesd Thaiia nu de Atfousiaten zelreo aan hel roer zgu beitant deze reden natuurlg k uiet meer s t fTKTTi a ZWEDEN In de jiiigste troonrede la w der mel l iiir gemaikt van twee geaiohiige ouderurrpen 100 wordt uit Stockholm aan de Neue rtie Preste gemeld namelgt