Goudsche Courant, vrijdag 12 februari 1875

Men sqlf J J ütt a ligclj in i 4ii i qf Bij den llaai van State is ondfrzöóht e n wetsontwerp tot herziening der kiestabel Kr moeten twee leden linr St lei Generaal r eer i omcn a iiy het f iid eljjk geileil te tjea laiuUi le loogeïtaamn Satén sQJ e proviaËien eii één te A jnsterdaill n Beeft bB Aii 8ler Jsai jiev d eei j i i 0 nJlii eiyle g me zoar opnéeo sffijf zijn UviKi üjr de mi l Ainslenïam nadr ooijscr tlï Ftlj Ilï tafl en de liberalen in de niiiidi rheid komen In e gemeente Aius rdiiqi moett o betalen i m v tir cijii qi V tP iï 9 g piejinten slcalits f sj z dï t li i jfA iJJ3rait die dli gènue geitieenten een liFoutefi InVfofa f Itï hénbeu Bij de liiaiste herziening der kiestabel was men juist van bet goede Jreginsel uitgegaan om bg groute sleden zopj ar Amstéidtlmt j tterdam enz zoo weinig mi utjilOtauiceHten t vöefen i O ar de census ande T dan in de hójfilplaiiW i het kiesdistrloli tmmera die gemeentéii boewnj j olitiefc minder out ikke il dan du boafdplfati Ü bl door den lag r pensi B peer dan driedfö ftieèr kiezers de bevojtng to maat af nemfende In de weetc vap 31 amliri tot 6 kb iï M i kwam in Noord llotland geeq Ibngziektê Xnr De tweede aier toftg Bnïftj dal ten S uur hare werkzaambeoen cervltt Ingpikomtn zgn een Aan den neer nu Ketkwyk is verlof verleend de regeerijut e in erpeljeeren py tr dfln aai leg van spoflcvyejjen ier te i ije t en i in t ure Aan de Pdït UaÜ Gaielle wordt d 4 6 Kebfutt Berlijn gej egj afee id IJeder nd lieilg ië Den iiiarkep iffjtsgrlfipd h weden hpbben óf gewejgard deel t iiefpén aan e liiternfttio uaie cppfqrei fie over de reet ep vfj opjIpgVoerenilea of bet geven vaii en de njfiel anj vpord pitgesteid Men vreest tè Fe rsbèr £ jat bjf iniwaorït van JSogelaud oqk de tndpre kLine Stalen lal teriigboti en van 4 q p ilg rn d iprj aiiiEalie an le ter en vloot IlMiB Jèdcrt vele jaren heeft de rtgeering over de reorgaiiisaiie van bet le er eii de vloot beraadslaaj i De onlitrr n clc5j jf Jff ileii Jonast rtfRiojiéri ttj bij de I yii er8 inj qfliei 4 waren gehe i ojjilen nitiuiv ten grondiliig gew at gd invuerjiij van den aij meeuen diustpliclit l rl ij kanit ei iier npJK eeji nderrf w uijKiiK uanMil k deM Je féeriu verlangt da iruij ctn veeljaiigen dienstty l en noch het een noch bet under bet litatste voorstel nog het minst aU Jn i iyswaak tit i da bevi li ng m lauds B na eB ii lT r j e ilitgav n ten bfliofv Tan het ftiijM k lat orlag daardoor met ruim 50 pCt worden verhoogd Telken male dat er in de Kaners sprake ia geweest van dergelijke wijzingingen hebben dr e eii de beVulking zich krachtig daartegen verklaar n venvaohl dat de iut slag óliAiliuBa iüi t uniffwaiirz ó Wat betreft bet andere wetsoniwerp dit zal welJi ia il i zitting In handeltiiff komm isègt de berichtgever want het vooibereidend onderzoek deswege ii nagiids £ gelïaera eliiopeii en mi nóg Tèél tyd rorderen D XlvJ9 Ie Kamtf ad Jiet oonlel tot reerKaniMtie atellig verwerpen zij cal daarbij geheel en al ba i4i HI Tr den iöai drr ibecalMng éa optiaii e nn het andere ontwerp dit wordt bij den tegennroordigen stand van zaken geheel op den achtergrond gedrgBgjji bovf JHUen ml tó MJ phjjnlijk eerit jn ep I ter zitting a aeorde worflen bmIi M leeiiten irdeJitcid SisliJW len f112 Ifeni JO i bovf jjdifn ül tó Mjiphjjnijjk jjBerèjiJlinj Jijii ije orde worjleji gè teTc Wtï l l W Br J J è ilJ H i l 1 1 11 IJ I III Ü ÜAimuil mNJÜENLAJm CrflUPA 11 ÏÏBPPAW sB SUut a nt 1 tweada lijst van nietMexaauyonte vaanrta ii aan wiBj kraoirtëné dii Wét yhn 8 Juig 1874 een bewije van toelating Ibtfeitoéreniug i Ht teahimiiijkunat ia uitgereikt KM CamBissie vaa Bapporteura uit i Tweede Wiar voqr bel wetsontwerp tot regeling vafl ïet btioger oiMlorwijs heeft luuir aanleiding van i é joiigite Memorie van fieautwoorüing mèl bet grwijzigd ootweip een nader afdeelingsonderzoek te dezer zalke andig gepotdaeld m f T JMgent iiet kan besluit vau 2 Januari jl boudande aene reorganisatie van bet penoneel rau den geiwaakandigeo dienst der lindmaoht zal dit gedeelte Tiy het leger voor heje vervolg samengesteld zijti nit 1 gtateriul uiajaor inspecteur 3 kolousla 4 luit kgloada eurale oOioierau vi n ge ondbeid Ie kl 7 iniyoota iatcin 2e kl 4 3 aflioiereu van gezondheid Ie kl kapiteina 75 alfiejercn van gezondheid 2e en Se kl Ie ea Se li itenanls 1 eerste apotbekei Wtjoor 8 kaplteina aputbekers Ie kl en 17 apothekw Sb eu Se k l luitenants Z KI de Iconiiig heeft vaslgéileld dp lg q4e 5 Jt l 9gfR tpelageii geuoteij wordende dipor Seieriii van gezondheid en militaire apotbiskera werk fM 4f P slijdeo en vuur len militairen gen rs1 uRdigeiL e i pharraaceiiiiaclien jji ist vgor tfp éera ep o oiér an g zon ieid 2Q0 en lz8p pt p 09 iVpor jeo frige o qiere i vp i gttipudbejd eii mjji pce apotdekeia 101 en alzoo tot 400 ee en ap er ingegaan den Ist a anuari ji Belreff n lé de reeds vermel ie opfiolifing ynn stafmuziekcor en bij de regitnenten iufaiiierie kan np g worden medegeileelil d a t dieiiniiijga nnde door Z M den Koiiiui o n nog be Pa k e ding dpr piiziekan en e i élèves zal gelgk I jn aan diiis der onderoCBcïeren en korpoiaaU van hét koVjw z iide overigens ie myntee ring geljjk aan die deiiauziekanteii van het regiment grenadiera en jagers te vféteti et gpifd galoii en de scliuko met recht opstaande pl i i in wot tenjip de degen en kla erblj en MS é9bo itl Mekki gen in groot en klein tew ge kapelmeester j ft den rang lan iidjudantonderolEcièr Voor de aanbesteding der levering van 2000 elzen bespelen Op 9 dezer te Rotterdam gebbudèn door l pgrMleii Hoogheemraden van Sotieland zg n ingekoméii 6 biijiriten v an inschrijving als van H Verheul Toor 00 van P vnn iler Weïjden te Krimpen d Uael voor ƒ 2200 van C Oums te Ammerstol Toor 1844 van E Limgerak te Berg mbacht voor 1688 van D Verbaan te Bcrg 4 rabaclit De levering i aan D Verbaan gegund üooh voonde aon T a ƒ 1 50 neiping aan Het conser valqri m van Keulen zal dep 3 en 4dea April iijn 2 prjarig bestaan herdenken gelyktgdig viert dr Ferdiliana liller directeur van genoemde inrichting zijne 5 jwige MbUver iuHing als zoodanig Te dief géltgAbrid iul en tWèé groote concertaii wordèit gegeten wMrtoe de oud leelflingin worden uligeaoodigd Zij hebben ziob tot bet erlangen ran toegaiigalFaoHên lot de directie te wenden Voor het beneht tTen de Mdd Cbarmt dtt h t onzeker ia of M ultatUli s Voiatenssboal te Ut echl ten toöneele ail komen aa ilat de heeren Ije Oraao a voor een eerate rooratelli ng den sehouwburg te UlrrCbt zooula mcj Mina Kroseman dat verlangt uiet zonden kunnen krggeii bestaat néur mtu meldt geen gronij Tuasclieii de beeien Le Givt o s en den adminiatrUeur van den Uirechtschen aobouwburg die daafovar leaft te beschikken worden drukke onderbanilelingen geyoixd die dargelgke voorstellingen nooilzakelqk moeten voorafgaan en bel ie zeer waorschgulyK dat die onderliaudeliilgeu tot bet beoegde doel zullen leiden Het Leideohe leest in ons vorig nr vermeld ia Dinsdag voortgezet Ten 2 ure was de Pieterskerk op nienw met eet talrijke schaar gevuld fer bijwoning van de plechtige opeubaié promotie ionoriê causa die aldAar zou Aliiats hebhen wélKe plechiigheill dbbr het ksurig orgclipil van den Heer üudefrol werd opgeluisterd Vele dtr birfnen en bilitenlanilscbè J e afdigdea de laataten in hun pfofêasóra il cost Hünf deden op nieuw dóór hunüe tegenwoordigheid Viin hiirtne belanjjsteiriilg blijken waarbij een der afgevaahligüen uit Kopea hagcn die met een goadèa keten was omhangen de aandacht trok Vé rifeei 6aii daor pedellen traden de pfofe prep bet ruiitt dor ke k lijpneg en naqen hunne pijutsen in aan dp zmtó eehfr uf l tvwop de doptorale l u len war n nedergejegd Do recjormagpific us do boogleeimf up beklom iniiiddeia het spreekgestoelte Ver irpigens niijneu ie heeren dia tot doctoren zpuclen bev pr leid worden plpats vpor de tafel tegepover den spreker én het coUegie van curatoren nam plaats in eene der bank ii van Set doophek De rectpr ma niBoiis liiald ter inleididg tap de plechtige bandeliiig é e u ttperige rede De seuaai had bejioten b gelegenheid y n het derde eeuw eejit der hoogeschool an eénige Iwidgenooten ei vreem delingen bet dpctoraat aaij f bieden Hefl was da eer te beurt gefftHefi thans d n K k van den senaat te zgp op eene pl aU dje vpor 4 uren het topne was van het jubel fe p n voo te gjan bg pene plechtigheid dip i fbló pk 4oof eënyoMdigheid Aan kritiek bjid bpf niet p tb oken eeraf moppeleu4 maar daarnp In het openb r Men kon zipii pjet ♦ Ji le PuAe Ofi W iflieUj die een promotie naar de oude wijze vergezelden men giiig zelfs nog verder men wilde dsaria zien eene ehtyï t i l jjatg jl wetenschap een teeken van bet lagef peil ifUrdp thans de letteren stonden Spreker stelde daartegen over lUt 4g dw oacemomüli bad aitgediead men gtn eenea uifUwea tijd te i emoet die meer driikkeiiil dan opbeu nd Was j die tijd w s wars van ye ouderde ceremoniéó Het was bier dè vnag boa bet aan té le2 oó de hooggu fol t ngerept over te iCv en aan nel nageslacht HieroBtrent ontwik kelde spreker in het breede en met warmte igoe inzic en waarvan de conolasie wai dM de hoogeaphpirf b r istflii lot apé4 irtarwil z Wgeu en ziek i iilVv r aest in9 uiteif a d S ifaatschappg Het verschil ttisscDeu baar en de buitenwereld moeat ophouden Bij het einde zijner rede riet den spreker eene luide toejuiching te beurt Vervolgeoa laa de reotor magnificus de lystafvan HtMi der lüitnaiv oa mé het doatoMA treiO opgedragen Üi tSetei hieid veïriolgbnl eehs kbrt6 t raok tot de benoemde doc arep t y wiide ein lofredenïkr zijli dtof hem dit wejiiig zou vi egèn Ui de il apr vap d p s i f it t ï drutte ifaartitj ook den wensch nit dat de wet op het hooger onderwga 4iè éeéfla 60 joMi telite iyu 6 l t6jaar litA xaa beleven Nadat de plechtigheid geëialhgtt vUif tfitiH de nieuwe doctoren voor zoo verre tij tegenwoordig waren door de professoren geoomplimeuteerd Men meldt ait Aluwloi AlU jreeefyen n anaoerijpnj i m wrhrr ji olie ge den bracliouwd De arbeiders KebMn üoor uootTie dreien b t Vmk bi nit P i pe i K D4 t f on bet ederL Sahoolwbuqd bttft hcalfite all yyeVKgeyert eu werk te l t r driajfead ti t wekken gecitp l inderan iu bunnen dieuit le ne9a i die niet voorzien zijn yao een bewg dat zg me voldoeiMla vorderingen de acbool verlieien aigrgeven dpnr dadi hoofdiiuderwgjser vos wiao zg onderricht ootvingen Tevens bwto lit de aldeeliug zich te wenden tol diei invloedrgkp M ioocB vaa wier onderaieiuiing in decA zij de ipeestë bulp ton kunnen ver raoblen ten einde langs d i n weg het ahaolaul sphoolverzuioi en bet t vroeg yerlateu der wbooj tegen te gMn Te Au er am bad Zaterdag iu bet lokaal de Zooaa eeneyrg talrijk bezochte eene buiteugewoiia vergadering plaats van het departement Noord Holland der Ver eeniginf nn jecra reu pan ipriehtiogcn roa lüiildeltair opdetwg a Bsbolre ovpr eeifige zaken i u baitbqiidélgken aard én over antjere die betrekking boddêo op 4e i ricliting van bet departement en van de Vereeniging had er eepe uitroerige gedachteiiwiiaeliaBplaots ovpr da rroag of de burgerdagsoholea doawel de afabaohttpholea de voorkeur verdienen Demeening foot eep der spreku jeoppwd dat heideneen tepht van be taaa bejiben en ook npaat elkanderkunnen bloeien i klaarblgkelgk den meeetea ingang Belapgrgk waren vervolgens de diacuaaiëiiover de vraag of het njet weuapbalgk ipit zgu datcandidaten die zich aanboden lot bet d e van eea examen voor eeue speciale acte van midd und eerst door een algemeen exaraeu bewijzen gaven voaalgemeene oniwikkeling De denkbrelileii over deze vraag liepen giet yeei uit ll auder er beitond tleeSto eenig verschil óver de meerdeie of mindere uitbrei diug welke men aau zulk eep algemeen ezaoien zouwensphen te geven Hoewel de leden overtuigd ware oi dat zouder welsrersndering hierin wel gesne reoktv streeksohe wgziging waa te bfengen meende men M toch te moeten i itspreken dot de tegen w uordige tó fit stand eeiienietpnbplaugrijke leemte is in het midd lba ft onderwgs Ten slotte werd bepaald dat de volgend vergadering zal gebonden wordpn te Amsterdam dw eersten zondag in de maand Maart lp de NieuKe Fiepd Ct komt vo ee opeaboMk brief van den beer M Veenhoven te Wiidarvapjtii gericht aan den inspepteiir der pniitergen te Zwolle waarin lig dézen bcacbuliligt van scunuiige postbode tj teil nlattenlantié als alaven te gebruiken Ëén vooCv beeld ileciits nit yëleu £ r beetiut een boi ioapyaii Vi JprvsnkGieteii Dip njatand betfraagi gi nur Vpor eea ieen en teragreit is d is 4 tiuraoodjb Df t té rpopen z nii npg ipo erg piet gu i i de bo e inaet diep loop tweemaal per dpg tnoJkpiL en daarijloor o ookt m eu hem een slaaf bg de jm erijiB ten diiufje vitp het grpo te pj blielt t la w ar zpgj bg Te bod heeft het rtteda J2 jfsrvolge iqudfii ttfi reeds i io felste kitte en ia de atrengfte kpMd mfi a r wee zijner voorgangers hebb én er de Bo r voor pieht getrokken De lopy i te lang e tp ver moeienil Men vordert op dip lyg e krapbtpu oa eelt i4 ipijf welke bij vpor e a korten tijd welb zit inaar die hem dopr aanboadeod martelen jfngf zabiérha d iïUJen be pveu tot hij eindelg ifgfmA en iiljgesloofd voor geea betrekkit mpg g cihlfc zal woi deu bevonden Hen aobrijft alt Btttterdom dd 9 Febr sin het ütr Dagblad Ditadag l ond Ion Achb tpur is MuUattli par il A ohriéa VWi déAhlhtilr irirrinerd tu i de repetitiën van 1 yortttfiachool te leiden en tuig eerder die upifce4 of SvPgini mi 4 n ke breógéi die 4 IÜ f fH e IÜ fj bubals de reeds door fie rii aangewezen veranderingen Sedert tal van dagen hebben d ripetitiëh een aaotang genomen vermoedelijk zal de le opvoeripg Jpi mm Uk ÜÜt ln Ualt Lu tiS ÊiÊ gf t jd in t e Maiidi vertoeven ea voor hear Wpif men dat de ï tViMrlBtf W nuiesterwerk Waardijt moge zgn Ten aanzien der kwestie of Vorsteusehool t eetst bier dan wel in een dar akktl i teden 1 Wtf df p K roerd ia nog niets beslist Ara eêa bejirijii bóezeér bet nieuwe gez iachap ouder dfraistie yin Ie Gras van 2 iiilén e ii Ilaspefs in dnn gebit imtl diéiie d iit het beh alve door de Uircchtscrie faMlfJi ran l ét Tooiieel kVbaad bok door de id d t eofibhhem éü teift te AafMertlÉiti s liitg édb adlgd daar op te treden jit Zwolle uMt it dli 4 Tebiir De herige rorit der Beide voorgaap e noobtea fiee groote b leiaaerfflg in de tcheépta iirt te Weeg gebraébl De Heine vaart ia gehe gesfremU en op Ib Zbllleriieè irae ked i v an grt tot de Ketet vee l gü HmII Ü TUMneo l de 22tte algeaieeoe vergaifering der ver van Cbr onderwgzera in Nederland den $ 1 en 22 l ei e k te Z i t bouden miaiéa Ook dejaaravergfutering vaa c iMa b a zaldan tediei ploatae gehouden worilen Het al $Bmeen bastuur dar f r voer ger echoolonderwjjs beeft aan Barnabas viiórloopig een subsidie van if s jaars tocgezeitd In de alg verg te Zwolle werd door het huufdbtnuuf der Cb oudtrwgurévereénlglnK een commissie bêóoeéd tut onderzoek vkA de mi iljkheid der opriébtid van eeh pensioeliifonds root bljzaadtiie onderwgzera Deze eomm bestaande uit de hb H J én H B van Lummel G thyiwigsea ii vaii Ztnthi en H te Winkel beeft rtppofteei il djit b r dè onaMgclijkheid was geMikci Mtt de gtiweneebte taak oaulat de bijdtatta dar deellteméH teel hooger iMden moHea dJia van de Mjk endérwijzera over t algemeen kan verwacht worden Toob beeft dj eea Voorat tllgediead tot stiolfiiiig eener oadersteaaingakaa voor bejaarde osderwgiart cp onderwgzereaaeu waartoe het oancept rcglement reeda door baar aan het jioofdbestaor der ouderwijtérsvareenigiiig ia toeg wlau zoodot tiiuuca kort de openbaaroiaking vaii ze voor oude èndeirwüzera cob é ea clne zaak mag tegeiitoet gezien woiiTeii Tol na hi toelftWÜM van bet aorknuiden der aleejMtoomtaoot Altalrm diene dat deze Boot varende ti den IJssel iu de ricUtiiig naar Westervéort tot de waterlijn is al ebywd Unidier nersöoiilijke öngeilik ken te erooi7j ken Db bmttd it c tet in tn de otaeblnetaiaèr en vermoMtliJk door te kierk ókeu tta een airdeie tlei boot roorby ftivirea Kat mrub rieht zal een strefig onderzoek trordea ingeiti ld V lAer Peterl te l anaèrdea s et tiaar fin de Mialrot ink Ct Op het groote bal in de aieiisve Opera dat ten behoe e van de armen vaa Farge itieS arinder dan 12Ü 0U0 franos heeft opgebracht werd een iondertiag individu opgemerkt in zwarten rbk dito pantalon en wiiten ilaa gekleed evenole iedirreed maar bet overhemd an dien keer was pbdel nn kiiat vervaardigd de kraag ar vaii oveiladea met itiamanieu eu de koStboltrsie cecen faubeldiin aan 1411 lanochetteu Ai n eiken geglaeeerden vinger droeg die vreemde sinjeur minstens ier amara den aapbierea sopalen en topazen rln en Dit excentrieke toilet werd voltiwid door baiteugÉmaeos bodge hakken aan de bottines an zuiver goud Kr wardl niet kg avbe di of dia keer beelsbuidstbais gekomen Je Te yoorsphoten bad Doptterd asmi dag een eigeliaar dige weïlslrgd plaatse Ouai eenfge ingeieteneii aaugerucht noodigden c hoof fèw rw üzera uil die gemeente en het uabnrige Tè i r m October 1874 aUe jppjgeos en meines geboren in 1857 1858 en IPJ 1 tii t bel deelnemen alau een wedstrgd in lezjjn s prgiren ey rekenen UeKe we jtrgil weri uii g enoitdén j raehtig woteo de endérwgters iipor geldelgke bgdragen ep voorwerpen gescbiltt voor puHMi opdefS eaud Er vertchehen 22 kindprou 1 Jiuj eus eu 6 m eisjps Op enkelii uitzonderingen lia toandw itlen dat z jj hpt in de school geleerde niet hf ii vergeten tie ki iii eren werden goed outbasld en a tt 14 hunper kon een prgs wórUen uitgereikt wjrtroj ier een zjjvereh horige eëi goudenliroche eed ms r ili as én eëh zilvcri n veatketting Een ee rivoudig wérkmsn Jiad als prgzeu een schrgflessenwrtjB en rtn naaikisije door hem vervaardigd geschonken Het voorueown bestaat daten wedstrgd om de twee of drie jaren te herhalen Dat Igken pet spoor worden vervoerd gebeurt niet KlUeft inaSr dat een doode uit Kome n iar den Haa en daarop weder uit Uea Haag nUr K ime w ofS overgebracht koint toch niet dagelijks voor Eene dime keirde utl Italiëoior ia geboorteland terég meé tfcb voerende Hettijt ran lia ir eoht en ot In pea Hoog Saligekoaién dnlen Itmiiie atngiHegendeden haar terugkomen van haar vouruemen om zich doir le tebtigJb Zij keerde naar Kome teru en nam ook thiua het stoffel oreracbot van bw nuu et lüh Er Midt een ni toart van lampen aanbevalen vooVnaAii jk vdor nachtlicht die alléiin dour eèlT 4riik bet detf vinger aauKeatoken worden Zg bevatten een galvanisch element dat een platina draadje èkü het Roeien brengt wanneer de stroom gesloten wbrdt eta moeten gevuld worden met petroleum ether Men maakt er bij voorraad op opmeikzaaé dat de petrotéaié ether een veel gevaarlijktr Stof is dan ds gewone tpetyoteaa daar zij op een ireef lager temperatuur dtHbrs idt en bij den gewoden wa rtOtegrSad dampen ontwikkelt die zcl s op een pf tipid Icnbiiefl HtUokea WordAi Op het giUdte gevaar voor brand schijnt bg dese lompen niet gerekdud e zgn oloniên o os T IN D IE jfeATAKU a éTfiari In het nuil of e ipbt on de Zeeo M if leest men Dé Miniater heeft in de KoaeizilUag vaa G N rverklaard dat de looomtirf volkomen oujaisle ae dfed eelingen beeft gedaan helreSeude eea on tverpordotiiiktie vOor d couversib van grondbezit N i bat vrij algemeen eeu gewoonle oa ftetgeen in e n dagblad oniian enanB i ónjoiit te iioeméii van daar dat een publicist o i wel doet als hij der gelijke brtéhulillgiag lccbU aeldea beaiituroordtt tlr ijt bij zi db teti allih tddé l reld f ul oia d dtraliilgi wdke bij erkelgk beging te bersieiWn Uit eeelMd wr deii laiiiiiter eg ter reehtvaardigifJLtlfi OU ia selven ia da oogeu au don biier He denrijck die op ons bericht vutiQUwde aarzelen g eéliter natuorlgk geen oogeiibllk om de gronden aan te geven waarop ouze i Mede liug steunde Airl beacheidanhnd verngzeu tvg beiden naar de eiroalaire gedateerd Buiienzorg 7 Jolt 1874 man vindt daarbg het ontwerp en overtojgt lick dnO dat wij iu hoofdzaak aiechts hebben gekopieerd Iu diezelfde cfrculair treft men erder eea Volzin aan waaruit f ta VUm ifc dot de Miniater zich ook vergigk toen hg ds reis vau den Aigeateeaeu Seoretaria ouahiairiielijk noemde laa de oenvarale quaeali In den Java Bede leest bmu Da Christenheid heeft ook iu de boofdatad vaa Nederloiidaaheludië haar Kerstleeat gevierd UaiteiiK iwoou groot waa d jaar de belongatelling der Protpslautsohe gemeente te Batavia In de Nieuwe Kerk f aar de predikant Schuunnan U Vrijdag baar voorging wareu alle plaatsen bezet alle daorgaugeu gevuld ep de uitersla hoeken vaa bet gebauw door Biaanüe iaebaonlers Ingtuoawo Dit Ceit mt tot wederleK ing dieueii UergeneU die meeaen dat het Chri teiiilum tot lelfoploatiug Veroordeeld is bet siaekt tut bev tJB da iu welke verbasuluig ook NederLiiid en de Nedertoadaehe Staat zich tegenover bét liv angelie wenachen te p aalaen b t Cbrialcudum zotf ajii werk luortzet co ook India dooniriiixt Had in de beilehuiten en leiapela der Chrittensu dea ochleada bet lof en vrede lied der Engelen weergalmd op dm avond vaa den Keratdag werd de Hedootear van dit Wad de gevangenis te Weltevroleu biiioengevocrd omdat bg door den oorlog met Aitehin oureohtvoardig en afsobnwelijk te uoemeu eu de redenen von bet outalag van drii geneiaalmajo Verspgck geheel naar waarheid te vermelden den èodvérneurOëaeraal zoii gesmsiAl hebben en wegens deze daad tot één jaar gevoogenisitraf is veroordeeld rt SST van het Beglemeut op de Straf vordering bi paatt dat de tenaitv Me ging vaa alle arrestenen vonnissen van rechtswege geschorst bigft zoo tadg de Gouveriieur Gtüaraal over eea Venoek om gratie raadpletft Het Openbaar Ministerie heeft iu zijnen gverom db misdaad te bet u èlen en de eer vob dru Qoii verueurtjeneraal te wreken gemeend deze bepaliüg niet re mogen toe asselgk schten op het ten beheève vi n dén Redacteur van de Jam Bode door anderen iAtediendé rennest ftb gfatie Tiivrdour Werd hét mogelijk dat het Kerstfeest in de hoofdstid van NedeCHm dsch Indie door de gevangenneming van dtb hpét Van Daalen werd opgeliüslèr Naar aanleiding van de veroordeeling des redobtïnra van dén Javabodt zegt de Soer Cl o a i Het tal een opiliterkel jk veraobgssel bigvtu dat terwijl onder het bestuur van mr P Meger slechts ukele vervolgingen en dat nog wel meestal teuge volgQ van klaphtep vaU particniieren iu Iiuiië plaats ondèn het Openbaai ininiaterie onder het be tntir van den tegenwuurdigea Liudvoogd buiten eivuae i r f Isetft tea loon gespreid Vreemd ul g liet lioetiw o it 0Öii9e vatifeve üuveriieur8 e ierail het zw ta d in de soliede lieten hetwelk bij strikt toijpassuig van bet drukpers rcplnuent but cu de lio ifdeii iii tiHirijvera hangt terwijl iiiierale lieatureu bet prestige van bet gtzag luecciJen te müeten baudba eu door uitzetting eu drukpers oivulgiiig Naar men ons meaedeëlt zou last itegeven zijiiom met spoed een aamang te maken aiel bet óyrichten vau het I le batailion infanterie Daar het uaarvoor besteaide kampement te Buiteiizuri nog uiet gereed is zou bet vooistel gedaan zgu om dit opte rishten bataillun voorloopig te Meestèi Cooelis iu bet daar aanwezige bamboezen kampement te kazerneereu Javt Bode Eea Chitiees die een gevangenisstraf van 8 dagen had te ondergaan werd gezegd dat bg zou wdWeu opgesloten in een bok waar hij zou blootgesteld sijn aan ds ergerlijkite srishandeliugen van eenige boeveü med erangehen terwijl bovendien in dat bok ilaê leralgders waren zoodot hg zóó heette bet zeker ook wel cholera zou krijgen Van zulk een bdiaudeling benb editer verschoond blijVen mildefc eau sum van 690 te betaku aan deu gevangenbawaarder die een medeplichtige heeft ambtenaar wer iarii 1 5 éen def Itepartementenvan Algemeen Beaiiiar welke 100 voor zijuasodeül ton hebben ontvangen De Cfatiiees moet echter volgens ons onderzoek behoorlijk acht dagen ia d9 gevangenis bebbeu doorgebracht Weder op vrgh voeten iie l l beeft bij de Chineea ik tatk aangegeven Zij scliijnt in gerechtelijk onderZ jck te zijn eu zal waaracbjjnlgkaÏB den raüd van justitie wonlen onderworpen M A R K T B B B I C H T E KT Gouds 11 Peb Bij zeer weinig haiidel was de stemming flauw Polderiarwe paike 75 a 9 20 Mindere 8 00 8p0 Hogge puike 7 50 il 7 75 Mindere 7 2 S 7 40 Voer 6 30 a 7 0 0 Gerst puike 7 2S i 7 75 Mindere 6 75 ü 7 00 Haver z are ï a 5 50 Iigte 4 Ü0 a 4 70 HeOnepzaad 8 50 Pa laeawrkt met weinig aanvoer de handel traag vette varkens van 24 a 28 oenta per balf kilo magere varkeus vlug te verknopen Kaas 4 i 29 de handel vlug Boter 1 40 ü 1 63 J parool Uke Stand Gia cM 10 Wbr Reiaier earMU oMeri tt W k ra H C Wout OïHHDiMi 8 Pebr A C M vaa Veen 111 VT Brtmmert 87 j J B Koouai 16 i U P Uunaai 1 j I II lUrger 5 ui A 1 ïegtar l Ik H ite Graijl hnii r na L dea Bist M j U van LU hois r v ii C ïoet ig j C vaa JW Barg wel P de H u i j GtHUWD 10 Febr I T Berlijn en S Kappendrsjjar iMtutmi iiiiiiirjntr i mrTT Tïi i ii i ADVERTE WTIËN Beden overleed ia dé a oaderdom ra byoiy 71 jaar onie Eohl uoot Vader en Behuwdvvinder da Heer J A SN£L ondBargemeeata van Stolwijk ea Berhemaoude ea oadHoogheeiÜ raad Tan den Krimpenerwaard Wed J A SNBL F iii9flM rMtt P J 8NBL W SNEL Bo9Kg a PRANgOiS BNMi Moódnckt 8 Feb 1875 Eehige en algemeene kehnitgetinij Verzoeke tmn rouwbeklag vertchooud té blyv t Eene DAME van gevorderden leeftgil lodtt bg fateoeolij e Bargerlieden te haren tegen j ei ceiiVOaR eiiA€HTERKAME en ffEÜKIN JB of VOOflKAMER mat A COVE en KEUKENTJE tegen een billjjiiiiii pqjs en op fatsoenlijken stand Adres ouder letter B by den Uitgever dezer Ooucant 287 Staats Iaoterljf De TREK KI Nv der EERSTE KL tóSÉ begint op MAANDAG 22 FEBRUARI 1875