Goudsche Courant, zondag 14 februari 1875

Lokaal VAN Dr A PI ER SON op DONDERDAG 25 FEBRUARI a s des avonds ten half acht ure Kntrée bg inteekening O 50 De inteekenljjst wordt aau de Woningen gepreseuteeid en ligt in de Sociëteit DK KÉUMIS De Commissie Mr 1 FORTÖUN DROOGLEEVER JACOB A ROEST van UMBÜRG Zondag 14 Februari Ï87Ö N 1633 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken J Homologatie De Arrondissements Ilechtbank te Rotterdam heeft bij vonnis van den 10 Februari 1875 bet ACCOÜRD iu het faillissement van P tan BKB WANT G Cz te Gouda namens hem aanj boden door Mr H J KRANENBURG advocaat aldaar gehomologeerd en verbindend erklaard overeenkomstig de bepalingen der Wet De Curators Mr J FOBTüïJN DROOGLEEVER 2 y Mr P J SNEL 2 Advocaten te Oouda IITBETALIM De concurrente Crediteuren in het faillissement van P V D WANT G Cz kunnen krachtens de bepalingen van het accoord over 22 percent hunner geverifieerde vorderingen disponeeren bij den eerstondergeteekende van af Ma a n dag den 15 Februari De Curators Mr J FORTUUN DROOGLEEVER Mr P J SNEL Advocaten te Gouda Bij de voortdurende afwissclenilc tcuipcratuiir jder laatste dagen met de daarb gepaard gaande Jvatbaarheid voor LONG en BORSTLIJDEN HOEST HEESCHHEID ASTHMA vestigen wg wederom gaarne de aandacht onzer geachte lezers op geneesmiddelen die algemeen bewgzen gebracht hebben en nog brengen deugdvlljk en doeltreffend te zgn Wij bedoelen de Joh Holf BCbe MOUT Malz PREPARATB het MalzExtraot Gezondbeidsbier en de Malx Bonbons Blaauwe Zakjes Zijn er wel ook weinigen die zich reeds met het een of ander der Hoff sche Preparaten hebben kennis gemaakt en dan ook zeker m et het verkregen resultaat tevreden waren zoo hebben wjj bg vele geneesmiddelen die dagelgks aangeprezen worden eene kleine herinnering aan de Hoffsche Artikelen toch niet ongepast geacht en zal ons daarvoor mogelijk menige lijder niet ondankbaar zgu Prijzen MALZ EXTRACT 1 Flesch 0 45 6 Fleasch n 2 20 12 Flesschen f 4 40 De Flesscben worden a 5 Cents berekend en tegen dien prgs steeds teruggenomen MALZBONBONS Blaauwe Zakjes a 30 CenU JOH HOFF sche Centraaldépot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Stilgteeg F 154 Verkrggbaar te Gouda bg J C van VREUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN Tot het vullQii van lioUc Kiezen bestaat er geen werkKsmrr en beter midilsl dan de TAND PLO VIBË fii de KK boftindartt dr J ti POPP te Wi eiieo Bagner n K ne 2 die ieder zeir leer gemakkelyli in de holle kiezen kan leggen en Welke zieli lnn net de orerreit der kiezen en het taudvleetch teibindi de kiet aar verdere verrotting beveiligt en alle fijn doet bedaren Uet Auatherln iMondwater vin Dr J O POPP k k HolTandarta te Weenen ia de onderataande De póta a f 1 75 per flaeon te bekoaeu i bet voortreSelijkite middel bg rhvaatisohe tandpijn ontatekiii ieii eu verzwetiiigen au bet tandTieesoh bet lovt den taiidtteeu op eu verhindert de verdere voiming daarvan bevestigt losae tandau door veraterking van bet taudvieeab en terwijl het de tanden eu liet laudvieeaeh van alle nadeelige tolfen zuivert geeft bet den mond eene aangename frlschheiJ eu verdrgfi reedi door een kort gebruik den leelgken reuk die er uit vuortkoiat AnatheHn Tandpasta n Dr J G POPP Dit prep4raat houdt den adem friach en atrekt teveiia on de tanden whitterend wit te maken on bet bederf derzelve te voorkomen eu het tandtleeach te vartterken Dr J Q POPP s Plantaardig Tandpoeder Het zuivert de tanden zooneer dat door het dagelyksoh gebruik niet alleen de gewoonlyk zoo lastige tandsteen ivordt verwgderd maar ook het gluzuarsel der tanilen iteedi blanker en zachter wordt Te verkrijgen te Qouda bg L Schenk winkelier op de Uoogstrnai wijk A 123 te Rotterdam bg F E van Santen Kolif apoth eo A Schippeieijn 8c C blaauue pürceleinwmkel te a Hage bg i h V C Siiubilié apoth te Leydenbij E Noordijk te Utrecht by F Altena apoth te Amsterdam bij F van Windheim C verkoophuis Ie Oudewaler bg T 1 vau Vreumingoui te Scboonhoveu bg A VVolff 4DVEKTK TlEx voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN NIJGU en VAX DITMAR BOTTEEDAM C3 B vj i T a oaiEi zoi Bisr hebben uitgegerea en verkrijgbaar gesteld GEDENKSCHRIFT van het 25 Jarlg Restaan der Werkinriehting tot Wering der Redelary te GOUDA door W J FORTUUN DROOGLEEVER Voorzüter van hetBertaur der Inrichting PRIJS f O BO met Fenkelhonig n in 82 8 geheimmiddel het bestaat uit druivensniker en Zwitwrschea houia Zll hf 1 JT r r 8 if Het werkt spoediger en is aangem lis b rsUhi 7 1 rt v ft i borst andoenin Aangewend woldT V i u V T tf borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt ïenezend en J W pgn in de borst kramphoest e n kuchLat De üZ m A 5 ® s maagversterkcnd Zulverlngs Zont Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed beeft een aangena men smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad Enu m Manenbad Het wordt vooral aanbevo en aan personen die Igden aan coliek raigra ne rheumatische aandoeningen constipatie slechte spijsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten waarbg men zich van pnrgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebruiksaanw M Ct Zuiverste medicinale Levertraan ateLT lnlg in iev3rü borstkwalen khergezwellen bleekzucht enz Het is tlleen de onaangenaSie smaak van de ge IÏ JL r ee gebruik in den weg staat Daarom is bet mnn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak hwfL frjL 5 f tT P = t lachtdicht laat sluiten In elk magazgn zelfs m de beste apotheken moet de leveri raan ranzig worden wanneer n lamtzamerhand wekyp en maanden lang van een vat afgetapt wordt In fl esschen van 30 en 50 d IJZer LeVeriraa n algemeene bekendheid dat gzereen onmisba bertand A j u ir W te geringe hoeveelheid voorhanden IS zgn kwaadsappigheid bleekzucht en küerziekten de natuurlijke gevoken Van alle zoogenaamde gzerprseparaten is deze oplossing van gzer in levertraan de geSïhiktate Een eetlepel bevat 0 15 gram gzer in een li cht verteerbaren orm De flacon koat 50 ceuti B ü ieder artikel ia eene nltvoerige gebnilkwianwügi ng T ensta n k tikelen z n te bekomen in de bekende depots voornamelijk tT Qomh bSL Welter L 8crenk en J C Zeldenrgk ie Schoonhoven hg Wed Wolff en Zoon te Owjlwater bvh Jonkej Idenbnrg te Woerden bg N C van der Kas En in de 8ude plaatsenm de bekende d pets h VON GIMBOBN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten iSiyui en Maagpllien Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de lUjm eo als maagrerSterkend gcbraikt worden door hare werking spijsverteriag zeer bevorderen bijzomisr goed tegen de gal en zeer zaCbt lazereud zjn zgn tegen 32 cent het dao met berigt van bet gebruik verkrijgbaar bij de navolgende Meeren te i Amsterdam M GlébufcC Droog Heilifeweg D 321 Bleiswgk 8 d Kraata Bommel Zilt J r d Vagte Delft E Wilschut Delfsha en J Kooh Deventer Gebroed Tinan Dordreobt H J Giltay Gouda L Sobenk op de Hoogstraat GorincbeiB B J K Boseh Briai I P Lasonder s H ge Visser in de Spuistraat Haaitreoht K Oosterling Lekkerkerk A den Oudsten A Legden J T Terbnrgh Haarleameratnat Liiischoten B Kruithof Botterdam v Santen Kolff korte Hooldsteeg SoUie lam Wed A H Roabouts Stolwijk A Zgderlaan Utrecht F Aliena op den Steenweg over da Dea kerstraat nO 372 Vlaardingen J M Lagerwerff Zevenhuizen A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgens tet echte recept zgn door mg te Oovja alleen en uitiluitend verkrggbaar gestald bij dan Heer h SCHENK op de Hodfstraat LET WEL Om elk doosje der echte en lints onheagelgke jaren gebruikte Slijm en HaagpUlen M een biljot voorzien met de handteekening van S SCHRËUDËR apotheker welke handteekening lich ook bevindt op het tegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wal attent op te zgo n zich te wachten voor het gebruik van een namaak se dat men tracht in omloop te brengen Ooada Utak van A Briakoiaa LOTING VOOR DE Nationale Militie Tveede Openbare Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ooada voldoeode aan art 28 der Wet vanden I9den Aagutos 1B6I StaaUblad a It en aan art 20 van Zijoer Mnjesieits besluit van den 8sten Mei 1803 SUaUilai u 46 brengen ter algeiaeeue tenuis dat de LOTING der in bet vorige j ar voor de NATIONALE MILITIE ingeacbreveneo i de Ge eente zal plaats hebben op DI S03UAQ d a 23at a fekroarg aanstaande dat de ingeschrevenen naar alphabetiscbe orrie op geroepen zrlve ban nominer trekken dat ook voor deo uiet ap ekouieu Loteliiig de trekking kin geschieden door zijn Vader Moeder of Voogd eru l dit bji hanne afwezigheid dunrden BÜUGË MlËESTER 1 een Lid van drn OISMEE NTERAAI word eduan dat de belanghebbenden teu einde talfioteo en pgaaf te doen van de redenen van vrijstelling die xij ter zake van de Militie merneu te hebben zich op vooruielden dug zulleu moeten bevinden ten Kaad iMsiia d er ieme u eu wel xg wier naniea be iunca met de letter A B C O K F G H 1 I J K o Il dea voormiudaga ten 9 i ri en die wier aamea aanvangen met de letter M N O P Q S 8 U V W X IJ of Z dea vourmiddags teu II urt dat tut bet doen opmaken van het benooiligde iei i aebrift wegens Broedcrdieiist of als eenige Wettige Xöuii gelex i i l sallwaiaatt ten Kiuiibui e dezer UaaaMle Douderdai ipu 4 d n Februwy oiiiiaiaaMdc les niirsvHI van 10 tOt dea tfaiaiddagü 1 en dea iiamidiltg van 3 Idt 6 ure dM 1 $ die zi b dtarioe aanmelileii moeten ver foeM n van twee met ht 6ett Je m te gttder aaaar tttunie ugeteteHe die Df AmKa eertattmorie hjkluU ie vereUKMe jetmigemê éaaaea tfiegge e M Of te maken getnu tckrijt Mdertetienen terwijl daarb rnoo ligd zgn i voor vrijstelling wegena broederdienst een bewg v m bet Hawelgk der Ouuem da Uelworte Actea van de Br e er an den Lotfling aliunde ten bewflüB van volbragte of werkrlijke Broederdienst ctn zakboekje paspoort of attest vCH ditbst bg plfatsvefvaniiing voor vrijstelling van eenige wettige BOon i j M ewi s ta het H weiijk der oiklft M Toorts dat Ie beiiao ligde brwijzan van w fk l ke dienst of uitlrekaels uit hrt Slamboek voor de belangih bbrttden bij dr brtr kk B korpneii rulten wordfn angeVrangd indien z J lioK ♦ r de Loting vervoe Iten ter Seeretnrie dezer gesseente om de daartoe BOwlige opgaven te doao en dat zg die bi wnrefl Of et hebben tegen de wijze waarop d IjOTING is geschied die kunnen ittbrengen bg de G lepuleerde Staten dezer provincie innen Vijf dagen te rekeuen van den d g waarop d LOTING lieefi plaats gehad en wel bij een op yefeU papier geschreven bezwaarsebrtfi hetwelk de noodige bewjjsstakken gestaafd tegen bewgtontvang zal behoören te worden ingeleverd bij I BUROH M EKSTER dezer Gemeente dia hetzelve an Gedepateerde Stalm opzenrtt Oouda den 12 Febraarjj 1876 Bnrgemeester en Wethonders vooornoemd De Secretaris De Burgemeester ÜBOOOLEKVEH F0RTUr N VAK BëUOKN UzENOOORM Het is ons voornemen niet om in navolging van een sedert eenigentjjd geregeld nitkomend boekwerk hier onze lezers te wyzen op wereld Iwroemde personen die als de trots van hun land de eersten vun hun tjjd alleszins waard Egn nader bekend te worden iu hun ontwikkeling in hun levensgeschiedenis in bun handel en wandel bjj hef groote publiek En toch willen we iets over mannen van beteekeni in het midden brengen niet ovyf hen die de oogen van een geheel werelddeel tot zich trokken of ten minatis een of meer naties met bewondering op zich deden staren maar over diegene welke in klainenkriag voortleven wier namen onbekend zgn aan hen die op een nnr afstands wonen en wier daden zoo weinig gernchtmakend zgn dat het oog an bet groote publiek ze nauwlgks ziet Inderdaad ook ouder ben zgn er sommige te vinden op wie met het volste recht de naam van mannen ran betee keni kan worden toegepast Uet zg ons geoorloofd hier een paar voorbeelden in te lasachen In gindache eeuvoadige doeh nette woning op een der minst deflage grachten woont de heer X Deze is in t beeit van een betrekking die hem geen gnmt traetMient oplevert doch genoeg om met vrouw en kind roird te komen Hij neemt deze betrekking met gver waar doch zjj laat hem eenige vrge nren s weeks over die hg geheel naar goedvinden kan besteden Ter beoordeelittg züiier waarje Eangt het fi Jioe bg die besteedt VVelno hü is overtuigd datstad eii land de toewgding DUi alle zgde zoueu noodig beeft bg weet diftieder bnrger verplicht ia het zgne bg te breMen tot t gelak vau zgn volk Daartoe gaat ng na de handelingen van gemeenteen rijksb stnnr bg spoort op maatschappelijke kwalen bg ziet ronuuni zich onderzoekt en werkt reeds daardoor ten nutte van zjju land Dsarbij eclitêr blijft bet niet Ziet hg fouten vindt bjj toestanden die anders moeten worden bemerkt bg zaken die verbetering behoeven aanstonds de hand aan den ploeg zgne medebuigers opgewekt tot medewerking en alles gedaan om de gewenscbte hervorming de noodige verbetering in de band te werken voor te bereiden iMgzamerband tot stand te brengen De gemeeute A beeft als andere gemeenten een predikant Deze is een man zonder veel bewegiiig die eenvoudig zgn stillen levensweg bewandelt doch onze opmerkzaamheid ten volle verdient H is een kwraar die niet alleen des soudagó op den preekstoel woorden van liefde en vermauiDgen ten goede doet hooren doch die doet in tdai el jksch leven wat Kgu haqd indt om te doun U j betreedt bovenal de buizen der Igdeudeu nteti triuinst in de zoogaiaomde achterbuurten hij troost de bedroetVlen stilt veler oiit elakki en mart geeft nieuwe koop aan de wanho teiiden en duet weder eeu zonnestraaltje vallen op een van doistemis omgeven gemoed Hö vervult deze levenstaak met opgewektheid met lieWe Hij is de vriend veler weduwen eu wurdt iu menig huisgezin met eerbied bejegent eu toch is ook dikwijls ondank zijn loon toch wordt hjj veelal miskend verkeerd begrepen en niet gewaardeerd Undanks dat alles guat hg zgn gang eu vervqlt zgn plicht tot deu duoU toe Na twee weinig met aardsche goederen bedoelde personen wgzen wg n op gindachen persoon die eer getortiineerd is Het beheer over vele goedereu is hem toevertrouwd en hjj is bet waard Niet alleen dat hg zoogenaamde liefdadige instellingen ondersteunt maar bg bevordert alle instellingen van kunsten wetenschap die zijn geldelgken steun behoeven Nationale ondernemingen nuttige inrichtingen en alle vereenigingen die een goed doel op bet oog hebben eu eenigen waarborg aanbieden dat doel te zulten bereiken kunnen zeker zgn van zgn hulp In de meeste gevallen klopt gg bij hem niet te vergeefs aan zoo gij voor iets goeds wat noodig hebt en hfl vindt net een genoegen zgn geld te besteden voor t nut vau het algemeen Ziedaar drie mannen die ten voUe den eerenaam verdienen van mannen van beteekenie Zg beteekenen iets voor de maatschappij voor hunu omgeving voor bun volk Huu sterven zou eeü verlies zijn moeielgk te dragen bezwaarlgk t vergeten Goddank er zijn znlke mannen die verte van egoïsten te zijn doen wat zij kunnen oip anderen te helpen die hun eigeubelang niet tellen om voor net algemeen belaug te zorgen Heel talrgk ziJD ze echter niet gezaaid en deweinige exemplaren van die edele soort worde in getalsterkte verre overtroffen door anderpexemplaren die de aaudacht vrij wat minderverdienen Deze laatste zija zij die geheel vearzichzelf leveiv Ntet dat Ha tridanigeü nieteens ieta does sOot andt eA m belang jran t algemeen maar zij doen t vooreerst Idenen dat nog lleén oit haa itt oen op té houden of om bjjredeaen die met edele motieveuuiet t minste gemeen hebben Het grootste aantal der meuschen die weoqi ons heen zieu zjja een uiiinueu viui befeek nis doch integendeel zeer oubeteekeueudeiniljnen Wat doen zgS Na een lauge nitchtrust genoten te hebben uiut verontrust door bet Igden van hun buiirman gaan zij na een sai kelgk ontbijt aan bunue zaken hetzij in winkel t zij op kantoor t ij elders gaan zij de mor ennren doorbrengen en werken niet meer oi minder gêbriSt y ll WrrftïKJfd eft ifriurtleefe Viiti hunne benrü jAi des middags eeii poosje gemA een bittertje gP reuken en eeu meer ofldinider smakelijk toebereid middagiuaiil genoten te heliben gaan zij weder aan hun werk om des avon js óf in de sociteit óf in de huiskuimer eeu uu ja gezelligheid te smaken waarop dan weder een lange ongestoorde nachtrust volgt Zoo gout bet dag iu i g tut behalve des Zondags wanneer een urtje langer geslapen een bittertje meer gedrouken en over t algemaeit niets gedaan wotdt Inderdaad vrij natnnrlijk en niet dan goed te keuren is het dat de menaehen een grMt gedeelte van hun tijd bestedeu tnt het verdienen van hun dagelijks brood maar zeer af tekeurén is het dat zij dtia riiilA alleen hunne krAchten wijden daaraan alleen hun tijd besteden Kiin ieder moest zoitten stet ds eenigen tgd ov r te hebben voor t belaug zijner naakten vooi t algemeen welzijn Mannen van beteek uis kannen iforden gVTW deu in allerlei standen eu üjjn alleen zü die ietvolgens de sleur leven van deq eenen op denauderen dag die niet alleen bij t einde vaniedere week als resultaat bnnoer werkiaamb£deenige guldens meer in bun zak maar die tevens de voldoening hebben van ten bate Vhn t algemeen iets gedaan nis ware staats iJTg siets gepvEtleerd te hebben Over het algemeen ia men spoedig over ziclli f tevreden De man die betaalt Hij vergist zich echter deerlijk en oo hij 4fet meer doet dau dut zoo hij zich niet dikwijls inspant voor andere zakeu dan zijne eigene zoo hij zich niet veelal moeite getroost voor ftndere belangen dau die hem eisooulijkter liartegaan voorzeker hij is een niau vau wfiuu beteèkeilis Het is geheel ounoodig waiirde lezerl dat uw werk opzieu baart om een beteiikeaend menèch