Goudsche Courant, zondag 14 februari 1875

to sijn Gq behoeft niet lid te zijn van vele coiUftiissiesi niet iemand wien vele ecrepostjea worden opgedragen niet te behooren tot n die in schijn veel doen voor tal emeen ogWat zij er veel over praten volstrekt niet gij moet enkel goed toekijken en letten op dut vrat er om n heen gebeurt om steeds met uw doel voor oogen werkzaam ttzijniea nutteaweromgeving Maanei van beteekenis nju niet in grèotett getale op de wereld de meeste bewoners van oneen aardbol sijn onbeteekeneode menschen wier overlijden geen verlies wier heengaan geen Remis is Gelukkig de gemeente waar Veelbeteekenende mannen worden gevonden De bewustheid daarvan moge ieder opwekken om voor zich meer en meer een i an van beteekenis ie worden en anderen dóór goedvoorbëdd daartoe aan te wakkeren I Bet moet u niet genoeg zijn dat er van n geenkwaad kan gesproken worden daiir gijgeregeld btsoeiilijk nwen vreg bewandelt maisr gH tnoetfcr voor zorgen dut et inèdschen zijn dié ietsgoeds van u hebben ofldervonden gij móetzoi gen dat gij iets deed waarvan uw oiedebnrgers niet n dankbaar zijn Uiaar goede vruchtenJilakken Ieder die wil kan iets beteekenen in de maatac appij waarin hij leeft de overtuig gdaarVtfnmogen velen doen willen eh hen maken ih de YoUtd kracht van het woord tot mannen vanbeteekenis VV BUITENLAND I t 1 fittlteDiaodsch Overziclit Ia de Donderdag door de Frausclie Nationale Vergadering gehouden tilting heeft de cauititutioneele imüiisaie b j monde van Lelêrra Poiiialia verklaard alle amendeiienteu of h t irtiaoatwerp betreffende dto 8 naat af te wgien Paaeal Uapnt aiterate linkert de ontvouwde toen tqo fooratel loidanda i tDe Senaat wordt door easlfde kéeteri verkoicu ala de Knner der Afgavaardigden Hij betoogde vit de geachieileoia dat Seaaat altyd aieli onmachtig had betoond eb htwnrda dat Üy alleen lercnikraeht bekhen mi wapMar hij dw het algeaéenettemreoht iohet leren V d geroepen Jïadat wee tteamingen net zitten en opaUan tnytelaehtig gebleken warru werd tot de hoofdelyke steaming orèrgegaau waarran de uitslag was pat kit aendeaent aet S22 trgen 310 ttemmra werd éangenomeD De heer Batbie heeft daarop het woord tvrtagd en vetzoeht dat aan de comaisaie gelegenheid toa warden gegeven oa nieuwe roorstelleit ia te flieiien Rgeiieu er too weinig ran het roorslel IwpiaaaBilsia m overgebleven De litting ia hierbp fMMHt I Het aaendenunt Doprat onderatannd door da linkertijde an bestreden door bel f eehtereeiitraai heeft Sjjaa aauneaing te danken aan de toetreding van en deitigtal Booapartisten en aan de unlboiidiug nui vijftig legitimisten fiaar aen verneenit zal thans l t rMhtêroeulrua de wet op den 8ea tul iu kaar keel èrwernen De liakerzijde is naar aen tegt geneigd lol eon eeasSln tenelüda de overacostemaing met bet reohtdr traa te hentelleil Bg bet Pruisische Huis ran a evanrdigden is het deMk geopend ever de Provinciale Wet oor les 1 Matalvka provineiêo Nadat van Teraehillende zgoed ik af iaa aangedrongen da wtt ook op de we t KIm provinciën toepaéselük te terklaren deelde de Miniaiir ran Bianeulandiohe Zaken aede dat tl ooralaoog orerwegcml bezwaar bestond om da wet ia arerkiitg te brengen iu andrre provinciün dan die alaraar de nieuwe districts wet reeds in werking is Het Ministerie acht ook in de Rijnprorincie en Westfaica eeue reorganisatie uoodig maar er zijn aldaar aan die hervorning zooveel moei ijkheden rerbonden dal dfe Bcgeering niet weet of zij hiertoe nog in dr tegenwoordige zitting een ontwerp zal kunnen iiidiaiicn Naar aen verzekert bestaat bg de Regeering het nerntaeai oa de nieuwe proviuiAsIe wet ook tot de westelijke prorinciën des lunds Uit te strekken sogt de Xationol Ziiiunf Het planï bq de partij van oornilgiing opiterat om deswege het iuitintirf steoameD zal derhulre kunnen rervalien Aan dp Tima wordt ail Berigu gemeld dat I riaa vou Bismarck uog uimmer tijn roorneraea heeft kenbaar genaakt om af te tredeu maar dat z e vrienden hem van een deel ran zgu overmatigen arbeid wenschten te ontlastrn De prius ron Bismarck al aan het hoofd der zaken bigren zoolang z gii lazondheklstoeataud hem dit zal veroorlooven De Meckleuburgsahe LaiuliUg ia la Mnlohin geopend IngefoaéiMi ten vborslel van hwerin strekkende um den groothertog te verzoeken ket roorstel betreffende de herziening der constitutie nogmanis bg de Stenden in te dienen in de stellige verwachting dat alsnog aeue overeenstemning zal bereikt worden De Germania maakt eene uit naaa van het Duitschs episcopaat ailgevaardigde eo door 23 biseohAppea onderteekende rerklaring openbaar belreSèhde de circulaire ran dm Uuitsohen rijkskanaelier ten aanzien der tixkomstige verkiezing ran e n nieuwen Paus Ill die verklaring Wordt beweerd dat badoètde irculaire de volkomea rrijbeid en onafhankelijkheid aantast der benoeming ran het opperhoofd der Katholieke Kerk Hiertegen protesteert het episcopaat daar over de geldightid der verkiezing van een Paus alleen het gezag der Kerk btslist De bistehop van Straatsburg hwfl het atuk mede oudertéekend die Vaa Meiz Biet De Engelache kanselier der aokatkiat heeft eene deputatia len gehoore ontrangen welke kwaa aao driugen op de fsehafling van da inkoBstCnbelaating Da kanselier hreft geantwoord dat de afschaf Bug dier belasting niet nogelgk ia zonder d eene andere aaiizienlgke bei atiug er voor in d plaata wordt gesteld Uit verdient igpe orèrwegiug Het plan ran den Koning Van Spanje ó m naar Madrid tèrng te keereo wordt beèchouwd Sis ri A bewijs dat de oorlog niet dé Carliatcn nog lang kaïi duren Het opeiatie pikn ismisllfttide Alphbnkitttii UMtM itihoo doór han Jinilléri bet pleif pMlig te liesirchten maar de stelting van de C rlisien bij Siiitta Barbnra ia te terk betonden nu willen de Alpliaiiaiairn zich toorloopig versterken indeaieuwe posities maar ket eind van de ziuik is dat er weinig ia reranderd in de wederzijilsche rerbouding Het aialukkeo van het operatie plan wordt roor aen deel toegesohrevea aan den opperbevelhebber Laserna die daarom dan ook z jn ootolag zon hebben gekregen Oatient zyn oprolger ia nieta aet zekerheid bekend BINNENI GonsA 13 FEBaoAai AVoenadaf a at is er eeue vergadering van de Deba tingelab Waarin de heer 1 M NooibMep fao Goor lal spieken rer rde Coöperatie In de zitting der fr Reohihaok te Botterdaa werd Donderdag o a nilspraak gedaan in de laak v ad Chr V L en B V d P besck rani bet tonder rergunning loopeo langs den ipooi wr g Beiden wtnMn veroordeeld tot 2 diifijth ger ieder CR wobende teSéhoonhoren beseb ran aoedw niahandeling Werd vrj gèiprokrii Van hetheU tsA laste gelegd iién wetaontwern tot het verleenen ran reobttpersoonlgkbeid aalt Je 6oöperstieve Vereen igingen ia naar ona wordt ncegedecld bg deu Haad ran State afbhaftgig rad SiaaMtad n 10 behelst da wel van den 18des Januari I DIBjksadende delinitiere Tsstatelling dtr koloui l baiahoudelgke ijtegraoling vau Suriaaaad voor het dienstjaar li87 6 Toen iu het heg dlerea jaara de dag van het 26jarig bettaaw deV Wertinrichting tot wering der hedelarü in deze geUeeiAe feestelijk weid heldasht bleek de belangstelling der Goadache ingezetenen toen lij aan den svodd van den 2 Januari in vNut en Vermaak opkwamen om het veralag vin d eu roorzitlei te hooren Voorzeker wl bel velea aangenaam zijnte verneaen dat gaooead veiiilag in druk ia uitgegeven het verlangen daartoe is ook op bavenj noeade Mrgaderiag hg monde van deu pres coaaiasarii te keanen gegeven dank ig het belaiigetooeeaanbod ran de nitgerara O B van Goor Zonciiflhièr die ted veordcele der inrichting hef wild ed uitgtVeni I Hogen vele ingezetenen hunne belangstelling ia de inrichting tUoiien door iet Oedeniuiri t t koopen wSar i doófi tij rvoreerst Aog beter op deboégte kunnen komin ran cane inrichting die de gemeente Gouda Méti verstrekt ei vaorté d nuttige iuricbting aioaned daar doer bet amsehafiiBn rut het boekje een kleiad bgdragt gestort wordt in 4 kaa I I Dinsdag a e wordt er in onte Geaeente weder een feest gevierd düor menschen wier Bhantieele ixa standigbeden v a dien aard zijn dat de feestdag zUo niet welgeieiude atad ieu sten hen helpeta eea Weinig fetatelijk aaMlien zal hebiMii Matthgaida Hertog en Cornelia Breda zullen nl Dioadag 0 jaren getrouwd zgn en het ie te hopen dat ig op dezen dag teoiainate de weldadigheid eu goëdgeefaohheid hisaer rgkere atadgsuooten zullen kunnen roeaen Gg die a er dan genoeg hebt geeft bij deze gelegenheid iets van het awe opdat in deze koude wipv teraohtigc dagen bet hart der arsu oadjea door een straaltje uwer liefde verwsrnd wordt Bg de tweede kagser is een weta ontwerp ingediend tot verhoogiag der Indische begrooting uitgarea Nederland vaa 1876 met 100 000 Vegeaa de beaing van den nieuwen goaveraeur generaal Van dis soa zgu bestead roor den aftredsodea goaperoenrfsaeraal wegens peosioea ea rergoeding dér koslea vau ovtrlocbt naar Nederland 20000 Ten behoeve aan den nieuwhenoeaden guavernenr generaal wordt in oaTolgiog tan troeger gerekend op 60000 wa gea kotten Tan aitrustiagoea op 20000 roor reisloaten kar Itdie in irabieaent gedurende bet tijdpeik tutseben vertrek uit Nederland eU zgne aaakoast in ludie Namens dau Ifinister van BiuDeoiaadsehe Zokeaheeft de Cdosaislarts dei Kaaiég io dc Provinciede Qemeeotebestaran uitgenoodigd door hnonvinrioed hel welahigen dertiwiyüdi ebliedtt het Fonda ter aauaoedigwg sa onderatauuing vaa deagewapendrn dienst hier tej lande op kraiii idadigawgze te bevorderen DeTweedeKamer heeft Donderdag een aantal wetaoolwe pea iudeafdeelingenoodereoaht de ot erigt iidlea in aMeeliogavergaderingen tot ea met Uiuadag wordaa nagegaan Op iastatgenoemden dag woidi bel iiieawa oixlenoek over bet gewgiigds óotirsrp dp heth oadcrwija ter hand gMoncn i Te Oudewaler is tot pred bjj da Herv geaeenf heroepeo de heer J Vermeer Az preJ t ZwóUe De reefitbank te Botterdaa heeft dea keer J P E Laan in al zgo nohten hersteld en den proviaioneéleB bewindvoerder gelaat alle onder zijn beinating zgttds waarden aan den heer Laian ter band te st lab Naar aen zegt ia de heer Laan voornemens na eem gen tgd zich wederom ala predikant beroepbiiaf iaatelled Ovfreenkomatig de aededeeling van den bargemasster In de laalate niadavergadariag alhier ia èett begla g maakt linet hel bórea eener Nortonput aoktsf hel Bladhnia Donderdagarend had in Nut en Veraaak eeaopenbare taaenkoast plaats van de afdeeliag Oouiiae Onutrehen vau hel Nederlandsohs Proleatanteubond De tiee roorzitter dr P de Wilde openttede vergadering smI eea welkoastgroet aan da opgtkoaeoen en herdaoht vervalgetM den overleden oes A F Maekenstein die der vereeaiging ala roortittfr onttallan waa Na een ziakte raa aleehis weinige eken teide apr woa hg tot groot terliea toor gasvrouw de kerk en de aaatsobappij oterleden en t jïileven ia eea betere wereld aoobt ooa troestan iazijn terliea Spr eindigde zgn hartelijka toeapraïkmet eenige dichtregelen aan den geatorvsa viieodgewgdi 1 Daarop trad hg die deisn avond ds apreekbeurt zou vervullen da Looiao van Aattsrdaa op d i katheder en ook deze wijde niet ssaraiigtn loadsr den t troeg gestorven Mackanatein te gcdeoksa Hg uitte een krachtige opwekking tot de leden der Goudsobe aUseliag vaa het Protesiaolaahead om ê tergen dat de afdi bleef bestaaa Het ia waar zeide spr bij die de toornaamste oprichtsr de zid biervaa oa ia heeogegaan doch jaiat oa tija iiagadaohlanis Ie eeieo aoeaten de ledea zorgen dot ds ofd Gouda Ueef toeaeaea in Uoai Bleef hier belaogatelUaf beatoan voorzeker aaa aedewerking zou bet niet ogtbreken en apr verklaarde althana gaarne bet zich tot een eer te rekenen nu op de plaata t ataiyi door Maokensteia vroeger dikwgia ingeooaea Varvolgeua tot tgn eigenlijk onderwerp orergooode zfida apr niet tonder SMMite sen onderwerp voor dem svood te hebben kannen kiesm £ o cértta vereiso la tot n juiats keuze waa kenoia raa hel pabUek fa daar dia kenaia kan tea aeosnmale oatbrak ssowt apr alsohla giaaea welk oaderweip ia da asssakwa vsUen llenlit het blijken dat kg iiokniet vmrpA i i 8ft zeide ieta ia t middea te wille hrea a over de Godheid em Ckrutiu waartoe hg begon k tontstaan van dat leeratuk te aoeken by de ortiüdoxie d w I bjj de echte katholieke ortbodoxie Hel oonoilie vaa Nioaa had in 326 na Chr dat leeraluk vastgesteld eu ds bepaling bleef gelden niet alleen voor ds katholieken auat eok oa ds hervorming Ongéoérloefd waa bet anders Ie denken dan dal oooeiliovoarachreef te twijfelen aan de juialbeid dier bMaling wM vterbodea Spr ging tan het ontstaan der Chr kerk af ds gereelens die oter de Godheid vau Cbriatua gehacraohthadden na en terklaarde het leeratuk voor gn toehoorderaom eindelgk over de waarde diurvan iaonzen tegenwoordigen tgd een eo ander la t lÜddéa t brengen Voorzeker aogen wg met grond voorooderstellendst de aanUrezige toehoorders en toehbordereisen iAtgdttoegeu des beer Loaan volgdeB de belaagst lliil i f UB au in zijn rede bleek duidelgk ait de stille andsebl die ir de zaal beerabbfé WQ tóoT ba heljlli gÜh den aoed dat waane aannen vsn bet gekHte nia den keer LiHoan de jeugdige afd i iouda tau het ProtesUoteabood haar buiiiie medewerking toezeggen dat dan baar toortdarend bestaan en Uoei vtraekerd is Op dé lédeo echter rust de plicht te tooiién dat zij die néileweiliiag bp prijl stellen De tergadéfiug Ulrrl gislotca dofr deu vooratier dis dan torekw zijn dauk voor t gesprokene toebiaoht i f i i u 1 Op de Vest alhier woonde aiada eenigen tijd een echtpaar dat een treurige iUuairotié opleverdt voor het onderwerp bui elijk geluk Voortdurend lagen nan en trouw aet eikair overhoop en gaf wtllicht de aan door te nenig offer 000 God Baehua te plengen tee al aonle ing tot do staring der hniselgke riltt ook op de i uw soheaéo niet de woorden au Schiller aan de leden barer knnne gewgd toepaaaelgk Sle flechten und webeA HimalisAe Boaeo iua Efdisoken Leben Vut Ut of 4 eleden is het Mt aM ullbarttiag gekonen en de man die eenmaal zgn trouw aan zga Aaiistaaade ecbtgcnoot Vierpandde heelt de plott gepoetst Hg ia oog nïal ler gekseid Donderdag atood voor het prov gereehti of in dato provineie terecht die o teraebillead aarkten o o in dcte geaeente partgijes lint had verkocht die bleken gcatolen la tyn en wel door 3 Botterdamsche jongens van wTe J G te gekoehl had Depolitie alhier legile beslag op de koopi aar die lorwaarde tao 600 dooT lwM tdor 36 gskocfat waa Ds adrooaatgeneraal ar Terpstra retireerde vyorJ G tnchthuiasiraf vaa 6 10 jaren De hnA tterd verdedigd door af vaa Oigah De aitapowfcis bepaald op Do nderdag Biykene bat ovaviekt aa de opbrengst der aiddelen over de maand Januari tan dit jaar hebben die opgekraebt 6 137 846 88 zijode 32M02 SO aun4er daa in ds aaaaod Janosri 1874 De A iégkedreej 0 SI3 6 Dit bet N des lands aeldt aeo dat aldaar ea buitengewone toorraad koeieii aieelt Jong Vee èh op kalreren itoaclde rllui eireii aanwezig ia waehtendr op den miert eetdga jUeif tegieh H roO iaar irigCaeeneu inkoop van rdbderea door baiienfandsche kMMieden Tot hiertoe ia alleen in kal ere sebaptb ofteua eaz aesi taaelijke verzeoding naar de Hatlaadscbe géweaten vrAmde kooplieden laten tieh noch attgd wachten naar own zegt wigeus bet alOaa ia t buitenland aog geuo zaaa aooraioa sga oa nadardh ase at kolf en aelkkosiaa ea s blt alt Qroaingcn ton t Pebraari a da vergadering vau bet departsaieat der Maataebappn taa nijtarlieid alhier gistereiiovodd gehoaden iM t o terteoild seW sla Ataaaker dat gUteren TOOI het etM ülbler U ooiigeéead b Ket dMden vaa sus koe en wel ia do onlan s I docer alede msAetle co6perati ve Vlce bbhoi wtrü Ql kor sn htt dier in fuaestie werd daarbij vertoond De proef oar llitaMead iiaar wensuh zija ealUgdi bet dier k hS ds liwd M da Koninc heelt een ni aw bswiü mef n tQfae niM Kls kMellhig la bet 1 oniSl bttIgke ea ailitaiM isadadieaöith in NederlacdaMIndiK dMr n ordraeR va dei MinIMtr Ifiia tHelbiriek tei odtsiiiAmg in 1iét lot v i hA die lliet vallsode oader bel bereik van ket regtcaMot reffenda den ooderataad tan nagelaten BetrekkiUFrn ë o vso in lodis oagskomen militairen ii geile S k ea BÓód geiakaa te liepaleii dot san da na fea kelnkktagéa voo bérgsrigki ca aiUiairii Eibnht laiMiebareii d Si Mtdl lddKl it stlÉd ea door de ott osrlog taa geVéIrderde of bevdfta vëMMTacbn zUd ganusateld f ai4t U n I lM ds Miriddell olgea vao den iti d oi ts l aeldi dieaatverriebliagsa bTntaea Sta jaar 4 vstUdea een jéarlgkash ondentaad wosde ttsgekehd waaaoev biykt dat lü aiet Vallen ia d Waaea Van hst peosioabregleasaot tea gevolge Taa 4fa hierboven bedoelden dood banner betrskkiuMn aan dsrgelgkeo geldslgken aodersload driagendrtehoafte hebben pttt gunstige beschikking des Koaingt zal op tMl van den Minister vao Oorlog bg de korpsea Tan hiit léger S drie aehtereenvo ende appals en voorla ejf déi eerlten Maandag vaa elke aókod aan de tnutit iVprdén voargelezen iirt j tij i T Woeasdogavond wis het feest in hst Grmi n tre ts Aasterdaa mw Kleine trad na haar herstel Weder op nel dektitelrol in ifanadAiart Al dadelijk bg hèarterssbijasn weid tij met keur au bloeaeu en kransen verwelkomd boib kunttganooten bodden niet verzuimd hsar kisedkaaer aet bioeasen en slingen te veraietsu wsartusishsa ds spraak i Wslkaai ia at aiddw prgkte omgeven door eene sierlijke verlichtiug Linten el opsehriikM bevestigd aaü een pnchtigea lauwerjfrans vantage de werjfende leden der DileltantenClub trokken de aandacht Mw Kleine was zichtbaar ontroerd eo deie ontroeriag terseerder e tooi na bet Isie bedrgf de beer W f Hofjyk ten tooueele verscheen en haar met eeuige fraaie dichtregelen in naaa der kunst in naaa van geheel Nederland in naaa raa allen die het met dé konil welneenen hartelijk welkom tpeiriep aet dea weusck dat met haar weder t a nitu w aven voor de taoat en vdor bet tooneel nogen geboren worden Golurende het tweede bedrijf ontving de gevierde kunstenares tan de rDilettaateo Clnb uit handen van dad oader vo rtitter een pndltig til eren wgnstel ipét blsJ waarop de woonhu Hulde aan mevr Kleine Gartaoi door de erke de ledea der lellaaten Ctub 10 Februori 1876 Bg hel einde der toorstclling werd zij opnieuw bejj roet door een regen van blocawe waarop zg ia t eioSgé woerdso met tranen ia da oogen donk betuigde toor zooVele Bewijzen vou warae toegenegenbeid Zg zeide teel geleden ts hsbten moor deze avond vergoedde oUs snorton Oo Nsderloadsehs hoo f dooasaiaie voor de iateraotiouole teatoonstelling te Philadelphia beeft ia hare vergiulering van 6 Febraari tea opzichte der aan de ioduMrieelcn laadbott ers ea kunstenaars te atellen voorwaarden asat goedkeariog vaa Z £ xe deU ainUter van binneolandache faken bealotea ket aovolgeilde ie hunner kennis Ie brengen Door de Nederlondaohe MgearUg tnllsu worden pdri eu I 1 De koatea vaa het veppet der voorwefpea tau de haveo Vaa iosbVvpiul ia Nederland af lirt ia bet lantdonatellingagetiouw te £ hibidelphia eo van daar terug tot in de htien van Nederland De kosten tan bet ertoer naar en tan de haren in Nederland blijten voor rekening der inzenders 2 De kosten tan dp nil en Inpakking au de op sl ipi Mheoi44 ita2 ea il9 HkK def g pderen ia Vfe tentbonsteluui 3 De koiteil der anurantiy aie voor h ervoer te water en te hiid hei tb lerag en terder e asaurantiepiemie voOr brOud gedareude dis tijdvan hel verblijf der goedevsa ia Ain ika o iderbeding dat de goederen niet dóór de iu ad irs afzonderlgk naar gtzanKtigkaodar toeziet der UooldcoaaiMb asT de dobr ki difnsb kn tej wijtenseh iafelegenheid terzonjen borden Pe Hoofdcopsaiuie die zioh saet deze jheeielijkf ak Ier aaasraotio onledig koadt boopt Jitter aai de inzenders doaroter meer bepaalde mliebtiat ii te kunnen geren ofschoon door haar olie aogelij tOrg roor de goederen zal wórdsi goaoaeo zei atelt tij ziofa aiel TAaataroordelgk voor andere eventueels echade tegka welke de inzendera sioh op eigsn kasten kunnenVerzekeren i r IM koste a IgeaeeM o l i i k der ooMtie De inzenders zullen zei ten aoeten zorg dragefvoo banae sekoonkosteii étalagea ent dndk ko atij dia toorof in teekeuiog sob de b fdt ittaiS ib moeten oterleggen aan hare goedkeuring qaderwffgei en in orrrleg met haren architect uitioereo opdat eéiheid en slerlykheid in hel geheel wo rdéa térkA eo daarenboven behoudt de hoofdeommissie akn tiebbet reebt de opgegeten inicodU en vooraf aan evaakeoriag te etadérwetpeii ed da zallén te weige n die haar toor de tentoonstelling athder gaschikt Toorkomen i De hoo doomaiMie wcnaoht dft n o erlej aiel baar door ibteudrrt van gelgksoorf e voorwerpen toovcel mog ijk doiir onderlia e Samenwerking ótlibetiéMentaftbstéllinicn zttUea rofdéi tM atkndgekisekt Zg herinnert keloaghekbsodea dat noeh door hoor nosh door de Centennial oosuiisaie agenten in Nefferiiod dijs asngestéli tt Wd4 i vtlschi ehde oiea wtbladea voorkoaends bewerina van den beer t J Geetl k Voorzitter tsi ie ereenigiiig von bet Nedcriandscfae kanMinduttrlb aniseum als Zonde dete door de cenienélal odaiiiaaiè erkend igu Volgaaa entiadgen iuUebtiogen dieV oemaistis en op grand van art 3 vao het olgesMsa reglemcat geheel atgaisi is Ieder die aso de teatoonstelling wensekt deel te aeaen heeft zioh dal uitsluitend te wead U pau dea voorzitter dar Nederlaudsche Hoofdooaaiaaie l Uaarlen Aan allen die zich vdór 1 Maart a a aan dit odrea hebben aangemeld zullen de inruUingabiljatten ter veriaeldini hunner inzending worden tuegézondeu welke tóor 1 April 1876 ingetuld moeten Worden ingèïeterd daar r ds tó6r 1 Mei I87S bjj de Centennial Commissie in Amerika dé juiste voor Nederland benooJigdé ptaotaruiate bekend abet igo i Grimnlufe 8 Februari 18T6 De JfederUutdicie Ha icommitêi St et E H Von Baüiihabi Foortitttr I il Laatste Berichten Versailles 12 Fcbri in de National VtM ga dering toert Lelévru Paupalis namens de Camini sie tau Dertigen bet woord Mij beschouwt hel aaiigenoaen oaéndement Duprat on vereen inbaar mrt icijn ontwerp H j zal zieh iet in het debat ueiigeii maar behoudt zich toor dit zoo uoodig tij da derde lezing wel te doen De Cisse tice prei dent tau den Ministerraad zegt dit de President der republiek het Miiiisierie machtigt zich bg het tertolg der beraadtlagiugen buiteii discussie Ie boujlau l r bet Miniserie is venplicfai te verklaren dat de ta t ate slemaiiing eene iuricbting van de Tweeile Kaassr zou kunnen medebrengen die de couiertatiete befab gen in getaar zou toengeh De Uegeering rekekt zich verpliebt deze lerkloring af te leggen voordat eeue deioitiete bealisaing getallen ia De Vergaderinc verwerpt het amendement Bérenger Bardoux licht zgu iiaendeaent toe waarbij da ouderdoa der Senaalaledéa op 40 jaar wordt bepaald r te J iaa Marf ikA4i en d9or elk departement drie verkiesbare JedéWgêkö zen worden dit auwndeasent wordt met ii Ucan 3i ateipfflea aangenomen t 28ategepZt3 wft I bet geheelé eerste artikel saamgesteld uit hel amendementDopirat en het aaendémenl Bordonz aaageaoaen De Vergadering bealuil aet 368 t g a 346atei tol de derde jleziug von bi etapAHVft op den Seuoot over W t l O ik ¥ ♦ JkoIm ouders B tan d n r e 19 GcsoaiK 10 Fekr Marf l n 44rïaiiw J Vesoea H der Be lca II j c 4er Heü ea J B üsel Kirk uudcn A 4s flier ea B tao 4 Wsttdts W i nidii Wda s L kf 4 UPiMtaier 12 Jokanna ll rS Ciiriielia oujen J Vwk ea B C J 4e Kok Ji b f W J Blom Gexfena Cmtlia iBS owdert H R ïjéuhalïeo en C Jeottaa l i iBaa Adriiu aBteiP 4 i s a J aster OvULUtll 10 Fekr BC ir tvi rk ia tt t Wingerden 12 j A O Zot Aeii I m M raa r Ben huiitr rsa J Jtraysbésr S j 10 m Jtan MATHIJS ö N HERTOG BH CORNEIIA BR D4 Gouda 16 Febj oari 1875 I ge Geuzeitstraat L NA Y k tsp6ea g fevklleii va Mi Sbdlfter ü C 5 DB KOK g Uefd £ y noo ie vn W 1 Ï 1 T N VÉBM4AT DB Heden overfeed na eei aiigaurjjflon amar lÜJk f i l leB opijerjltlin yM nym 99 jf n mftiw geüeifde £ b igeivMi I4AG0ALËNA van DüB Bpi diep li treard d ir mji mgil9 Kiadoren t Bc gwdliui ereu T KRUISHEEB Gwdf l Feheuari 18 f ♦ Mevrwuw dé Wed A F W Ct ST£IN betuigt iaten hartpl ken Haiut echt n Febr 1875 t Voor de vele béwgien vaa de ln fng ondervonden bij het overladen van oii ei e Uefden Zoon PIETER ALgXANDEB betni gei wg ook namens onze l iaderen oiijaa pp hien dank A KOÜREVAAB S KQORByAAR HlHMCB Qouda 13 Fet laTS V T