Goudsche Courant, zondag 14 februari 1875

Wwisihig 17 Februari JH 1634 1875 MAANDAG DINSDAG M WOENSDAG GROOTE OPRUIMING tot veel verniiuderde prijzen bij KAULIKG BE TLAGE iHationale Militie Verxekeriiig VAK cr 3Vva oXji i M A 3 3sr De Ondernemer der bovenstaande NATIONALE MILITIE VERZÊKERING heeft bg deze de eer aan Belanghebbenden ter kennis te brengen 1 hg zich blgft belasten met het tellen vanPi AT VEIIVAi ClK lSen VIMAIEUVEUlVISSEL AAnS door het geheele Riji 2 de deelneming is opengesteld waartee gelegenheid besteat aan het Hoofdkantoor te Amium Nienwe Plein C 3G4 en bg den Hoofdagent den Heer 0 A H BANrZINGER Koopman Korte Tiendeweg n 17 te Gouda en 3 tot het geven van nadere ihlichtingen omtrent deze onderneming zich hebben bereid verklaard de WelEd Heeren A F D VAK HASSELT Notaris Stationstraat L N 105 j G W ROES Notaris Velperplein E 230 Mr D NUMAN Notaris Beakerstraat E N 246 te Zutphen V P oa POORTER Notaris en Lid der Provinciale Staten van Overgiari itOUmauA De Ondernemer A J HOLLMANN GOUDSCHE COURANT Nieuws er Aèerleiitteiiiad voor Gouda en Omstreken De iuendlug van advertentiön kan gescbieden tot één nor des luuniddags van den dag der uitgave s Aan alien die oua bewgs ran deeloeming in bet verlies van ons jongste kind garen betaigan w daarvoor onzen dank M PEETEES Jz A M PEETERS Jz Gmida 13 Feb 1875 vas Vuitbhk De ondergeteekende daartoe aangezocht door vele xjjner begun3ti ers geeft door deze kennis dat ran af heden bij hem te rerkrygen is beste Qoaliteit VLËESCU tegen billyken prijs U£d Dir Dienaar H VAN WILLIGEN Vleeschhouwer en Spekslager Lange Groenendaal 88 Niets Beter en werkt genezender bg Keelpgn Heeschheid Kramphoest Kinkhoest en alle soorten van Borttaandoeningen als de RIJNL DRUIVEN flORSTHONING verkrggbaar in de HAAGSCHE WINKEL in flacons van 60 Cts met gebroiksaanwgzing benevens onrerrnlschte W tIndische AKBOWROOD P J MELKERT MAL mmm Be ondeiveteekende zal van it heden finaal UrrVBRKOOPEN tegen veel verminderde Bnzen Qoii4a M PALMËÏ 15 Fabr 1875 Warkt u 140 FABRIEK HIlAiSCfll ijssir DE mm C CiV ING TB Ijsveren of vervaardigen en herstellen alle soortm van STOOM en andere WERKTUIGEN M ACHINE OLIJ in vgf Kwaliteiten De van ouds gerenommeerde THEEËN den KoniBklglna Nederlaudschen WurtéèiiMTgwibMi THEE HANDEL van P W TROUSSELÖIN ZÜON Hofleveranciers van de Hoven van Nederknd en Wortemberg te Rotterdam steeds verkrggbaar te Gowla bft J J v d BANDEN Bötermarkt VOORZEKER j ae x middel zoo aangenoom en gemakkelgk in het gebmik en daarbg van een zoo snel gun tige werking als deze uit Slgmoplossendé be rtwddeelen en de fijnste suiker geprepareerde lm Johann Hoff BeNIJn Bü diegenen die eenmaal met deae MALZBÖNBOffS kennis gemaakt bebben is eene verdere aanbeveling overbodig en pleit de m den laatsten tijd zoozeer toenemende consam ten iterkste voor de heilzame werking van dit min kostbare Hnismiddel JOH HOFF sche Centraaldépot Amsterdam Soialle Bloemmarkt btt de Stilsteeg F 154 Verkrijgbaar te Gouda bij J C van VREUMINGEN en de Wed A ü SCHOUTEN No 804 der beroemde WeMksche Zamcnspraken uitgave J J H KEMMER te Utrecht il heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Openbalre Verkooping H OOUDA op DINGSDAÖUe FEBRUAIIIJ 1875 des voormiddags tea fi unr vóór en in het Lokaal wgk K M 237ffaan de Peperstraat vaneenen bestaande in £ iimde MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEÜOED Gewerkt GOUD en ZJVptn uz Daags te voc te zien Nadere inlieht ogea zgn te bekomen ten Kantere van de Notoris W J FORTULIN DROOGLËEVEB te Gouda Openbalre Verkoopiiigf til QOUDA in het Logement ds Zalh op MAANDAG 22 FEBRUARIJ 1876 des voormiddi s ten Elf ure van Eén goed ondeHionden WINKELHÜIS metWERKPLAATS en ERF aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wgk D N 8 wuariu de KOPER LAGËRSZAAK met goed gevolg wotdt uitgeoefend Te aanvaarden 1 MAART 1875 En een HUIS en ERF inde Kappenaardsteeg te Gouda Wjk O N 31 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore vap den Notaris W J FORÏÜUN DBOOGLËËVER te Gouda Oi ent aFe VrUwiUige Verkoo lng ten overstaan vap den Notaris G J SPRUUT residerende te Ouderkerk aid IJttel bg veiling en verhooging op WOENSDA i den 10 MAART en bg afslag eu oe vijzing op WOENSDAG den 17 MjVART 1 75k beide dagen des voormiddags ten10 ure ten huize van den Heer Jb van WIJNGAARDEN te Krimpen op de Lek van TWEE HUIZEN met verdere Getimmerten TUIN en ERF benevens eene partij BOUWLAND daarachter groot p m 20 vierkante Reeden Zeer geschikt voor Warmoeziers alles staande en gelegen te Krimpen op de Ltk in het dorp binnendijks in de nabijheid ran de rivier de Leli Te aanvaarden pet Bouw en Tuinland terstond en de Haizen gedeeltelijk 1 Mei en gedeeltelijk 1 Augustus 1875 Nadere iuformatien zijn te bekomen ten kantore van geooemden Notaris tioada JJruk ran A Bnukiiiaii mm it Gratis een proeffl escbe raaar persoonlijk afhalen Eauchromati que om haar of baard netjes en goedkoop te verven in blond bruin of zwart Bg THEOPHILE Kerkstraat bg de Vijzelstraat 514 Anuterdam de flacon of 42 blsnife zegels NB Men kan eigenhandig oude pruiken en haarvlechtev verven alsook bont eo paarden met dit verfmiddel Bekroond met gouden en zilveren Medailles omdat het middel onecbadeIgk en doeltre nd ii 528rStaats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 22 FEBRUAR I 1675 MEVROUW HOEFHAMER Turfmi vraagt t gau I Mei eene flinke Irkt DIENSTBODE P G goed kunnende kooken en werkeA Men kan zich geen liefelgker aangeqanler meer verfriüchendereu gezonder reuk vi BteUen dan het j EAU DAI IVëRS van AUG DE MARBAIX te Antwertóö België Er bestaat geen Genrwater dat meer genot bgbrengt roor den stometdÉn het EAU D ANVERS bevochtigt er g ed u zakdoek met en vrgft er mede de slapen het voorhoofd den hals en u zal eene won4e lgk 3 verkoeltheid en verfrisachenh id voelen die 4en mensch geheel eo gaoMhverkwikt verlrischt eo hersteld Morgens wat gegoten in het water dat man gebruikt verzacht de huid en verspreid eeoe frisehe lucht op een doek gegoten en sterk io geasemd verdrgfl het spoedig de hoofdpijn wordt veel gebruikt op buitenplaatsen öm de faMht te verfrisscheu en bijzonder v6or zieke Kamers Zie het prospectus Wolrdt verkocht fl 1 50 1 25 1 0 75 centjde halve flacons half geld Men beveelt deKoninklijke en dubbele qualiteit bgzónder aan die men verkrijgen kan te Gouda hu B aCHOLTEN Coilfeur Dames en Heerenhaarwerker Gouwe De fijne parfumerie is aanbevelenswaardig als het meest veririsschend reukwater dat bestaat en het best houdende op de reié en in de warmte t Is ook t vooroaamsto prodokt tegen rhenraatismus en kwalen De aitgave dezer Courant geschiedt ZONDitf WOENSDAG en TBUDAG fii de Stad gesohiedt de uitgave in den t road van DINSDAG DONDEEDA i ZATERDAG D prge perfeeaaan d m ia 1 75 franco per poet 2 BUITENLAND Builenlauilscli Overzicht In de titting van Vrpag heeft de Natioaele TerKiidering te Vereailles afgebroken ketgeen door de uiineming der voorstellen vso VVallon eu Uuprat wu opKcboawd Meer dau ooit ia Frankrijk teruggekeerd tot den voorloopigen toeataod Want de wet op den Senaat it nul tot de derde lezing toegeUten en de Vergadering heeft leifa geweigard het ontwerp op de overdracht der openbare machten ten derden male in behandeling te nemen De beiliawnda atemmmg had pUuitt act 368 tegen 345 eteaimeo het getal der tegenwoordige leden ai dna 713 grooter dan bg de belangrqkste itemmingen van vroeger Te oiitkennen is bet niet dat de linkerzyde door baar grooie eischen en weinige verxoeoingagatindheid Het aannemen van hel vooratel Duprat vernietigde het weitontwerp der commune en deed den eonservatievrn den tehrik om het hart slaan Tenge olge van deze stemming kan er van de onatitntioneele wetten wel een nieta meer terechtkomen en herwinnen de Bonapartisten meer dan ig bij de jongste verkietingen hebben verloren De natie toch staat nu weer voor het onukere eo van het keiierryk lal het vragen wat monarchalen noch republiekeineo baar blyken te kannen geven Pe linkerjgde loo legt een correapondenl van de Timet haelt bg deze gelegenheid weder bcweien dat hare gematigdheid slechts een matker waa D Ifilerate reehlereijdo toont dat ig de witte vlag verdwligt op gevaar af van de groottto beroeringen te wekkio en dat die beroeringen zelfs een deel zgn van h ja programma Het onmiddellijk gevolg van het teragnemen der oonetitutioneele welton is voor ieder daidrlgk Het is eenvoudig ontbinding met of zonder goediinden van de vergadering De niter te linkerzgde is woedend over deren uitslag dien eg enkelaan haar eigen gedragslijn te wglen heeft Zg Bohrqli dien geheel toe aan de regcenug welke MaO Mahon in het debat gemengd heelt De f resident van het aftredende kabinet de Ciasoy verlaarde namel k dat het ministerie met gemachtigd was iioh in da discnssie te mengen maar dat bg uit iiaam van den maarschalk president moest mede deelcD dat deze een Senaat voortgekomen ut het algemeen stemrecht een ge aar achtte voor de conaervatiese belangen Daarop volgde de stemming en onmiddellijk liet de linkerig de er hel voorstel tot Ontbinding op volgen dat echter met groote meerderheid niet urgent verklaard werd Toch is het mogelgk dat men er nog in slaagt om een ontwerp voor den Senaat samen te stellen dat in de oogen der Nationale Vergadering als de kalmte wat is teruggekeerd genade vindt Er lijn twee voorstellen ingediend reeds 11 Vrgdiig Beide voorstellen worden reeds door de commissie ouderiooht Vautrain wenacbt eene veikiezii in twee trappen zoodat da kiezers van elke gemeente zich iedere twee jaar iii de Aprilmaand veieenigen om uit hnn middeu dr burgers te kiezrn die met ds verkiezing der Senatoren iii de depaitementea belast zgn en wel één kiezer op de honderd ingeschrevenen De dus aangewezen kiezers stemmen au scrutin in de hoofdplaats van het koutun De kandidaat moet den le fti d van minstens 40 jaren hebben beieikl Ug wordt met volstrekte meerderheid verkozen elk departement kiest drie ledea van den Senaat Het voorstel Wadd ngton vertrouwt de verkiezing der Senatoren toe eau een kieiaralichaam saamgeateld ut leden van dea algemeeflea raad en der arrondissementsraden en aan zalke andere klassen van kiezers ala de oommissie ooodig oordeeleo sal hieraan toe te voegen Waarschijnlijk lal de Veigadering heden uitspraak doen De linkerzijde is tegen Waddington het rechter centrum verwerpt het voorstel Vautrain In zijne zitting van Donderdag hseft de Pruisische landdag de atgemeeiie discesiia over de provinciale wet ten einde gebracht en het ontwerp naar eene bijzondere commissie rerzoadcn Het voorstel von Virchoar om de regeering uit te noodigen de wet ook tot te passen op Westphalen en de Bgnprovineie is aangenomen met 392 tegen 28 stemmen De regeeriug verzekert evenwel dat er in deze zUtiqg nog nicta vai komen kaa Vtiid tdi itts dj tfr aaiit g t p df datdea gevaatdigde Savignjr preaidaat vaa de eêatnas wtie t Frankfort was overleden Het Wetsontwerp betreffende de opnebting van een nieuwe provincie Berlijn bgna alleen de hootdstad omvattend werd na eenige discusie in handen gesteld vaneen commisaie eveneens het ontwerp betreffende de provinciale dotatie Ue Oaitaohe bankwet ia in den bondsraad goedgekeurd en wacht aleehta op da afkondiging van wegs den keizer De heer John Bright heeft aan een libenleo kiezer te Southampton een brief geschreven waarin hg te kennen geeft dat de liberale partij laatste 45 en Vooral in de Instate 30 jartn zooveel heeft gedaan dat eene tsranderiug van Minialerie minder kwaad kan doen dan iu vroeger lijd Allereerst acht hg voor dei party een betera organisatie der kiezers uooilig Het groote succes m 1868 behlald heeft haar minder waakzaam gemaakt Elke stap om de minder ontwikkelde kiezers in te lichten zou van grooie aarde tyn De meerderheid van hen weet niet hoeveel zg aan ons verplicht zgn eo hoe wg juist zijn tegengewerkt in het oitvoeran van de maatregelen die den minderen man ten goede komen door de leden san t tegenwoordig Ministerie Indien men nit de suatkundige jaarboeken van de leden van dit conservatieve Gouvernement al bun redevoeringen en stemmen tegen heilzame wetsvoorstellen lichtte zou er mets dan wit papier oversöhieteo Men zon de namen zien van 12 menschen thans in hoogheid gezsten doch die niets voor hun vaderland gedaan hebben Al het goede dat in den laalsten tyd is verricht is huns ondanks tot stand gekomen Niet minder belangrgk dan die der Franschenationale vergadering waren de laatste zittuigen van den Hongaarschen rgksdagv maar terwgl te Versailles der regeering een nieuwe tlag werd toegebracht heeft zjj te Peath een schitterende overwinning behaald Was men nog bevreesd dat de pogingen van het hoofd der oppositie Koloman Tisza zouden slagen en dat weldra een coalitie kabinet zou optraden ds rede door den minister Gbyczy nilgesproken heeft de balans geheel ten zgnen gunste doen overslaan Voordat de begrooting in stemming kwam beproefde Tis a nogmaals zgn doel te bereiken en het ministerie ten val te brengea dooi eene rede uitte spreken waarin hy verklaarde van zgn vorige uitspraken niets terug te nemen Het baatte hem echter niet want de begrooting werd met groote meerderheid vau itammeu ungenoBCD waardoor du ADVEBTBNTIËN worden geplaatst ran 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTBBö worden berekend naar ploatemimte Afzonderlgke l miuuen VUF CENTEN tevens in beginsel de financieele voorstellen van den minister werden goedgekeurd omdat deze op de begrooting zgn gebaseerd en laastgenoemde niet zen kannen worden aitgevoerd als de kamer plan bkd om die voorstellen te verwerpen Blgkbaar heeft deze uitslag het ministerie verrast het waa wel voorbereid op oen nederlaag en stond daarom gereed zgn ontslag aan te bieden doch de toestand is eensklaps geheel veranderd en dasrop had het niet gerekend Vandaar dat de minister president Bitto onmiddeIgk na den afloop der stemming verzocht dat de beraadslaging zoude worden geschorst teneinde het kabinet gelegenheid te geven den koning met den veranderden staat van zaken in kennis te stellen en hem te raadplegen tot welk einde de heer Bitto naar Wennen is vertrokken De keizer heeft het aangeboden ontalag van bet miaiaterie niet aangenomen De tnancieele commissie van het FBANKRUK De receptie van Alexander Dum is jr indeFranache Academie heeft plaats gehad ten aanboore van een publiek zoo groot ala men het nog bij geen receptie heeft gezien Zelfs de bovenste galergen die bqna nooit gebruikt worden waren geheel met belangstellende hoorders gevuld Dumas begon sgn rede met de verklaring dat hg zijn verkieiing in de eerste plaats beschouwde als een balde aan zgn overleden vader dien de Academie hg lijn teven niet naar waarde had kunnen schatten Daarna ging hij over tot het eigenigke onderwerp zijiiir toespraak de bespreking van de letterkundige veriliensten van Lebrun in wiens plaala Dumas is gekomen Hg bracht in heriunering dat Napoleon na den slag bjj Austerlitz aan een welbekend dichter Lebrun bggenaamd Pindur een pensioen van 6000 francs toelegde omdat hg ham hirld voor den dichter van eene ode waarin zija lof werd verkondigd Tovn Napoleon later vernam dat het vaderschap toekwam aan een naamgenoot eao tweeden Lebrun verdubbelde hg het pensioen om Lebrun II achsddooa te stellen voor da Ira gissing Hg noemde Lebrun s Maria Siuart een werk dat een grooten en gunstigen invloed liad uitgeoefend op de dramatische lelterkunüe van zgn tgd en ontwikkelde breedvoerig de redenen waarom zijn andere drama de Cui d Andalousie gevallen was waarbij hg als zgn aeening te kennen gaf dat het die slechte reussite verdiende wijl de auteur ten onrechte de verwachting had gekoesterd dat onderwerp op een andere basia dan Corneille te kunnen behandelen Hy besloot zijn rede met hulde te brengen aan het karakter van Lebrun die ala pair van Frankrijk onder Louis Philippe en als Senator ondar het Keizerrijk algemeen en naar verdienste in aohling stond bg allen die hem kenden Op den graaf d H ussonrille rnstte de taak de rede van den heer Dumas te beacitwoorden Deze verklaarde zich in een zekere moeihjkheiU te bevinden aangezien de romans en tooneelspeleii van den heer Dumas fla 100 algemeen bekend zijn en gewaardeerd worden